Ajax-loader

'szöveggyűjtemény' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Dudics Pálné - Orosz ​fordítási és szövegértési feladatgyűjtemény
Ez ​a könyv az oroszból érettségizők, felvételizők, nyelvvizsgázók iskolai vagy egyéni felkészülését segíti, amennyiben - a tapasztalatok szerint a később nehézséget okozó írásbeli feladattípusokhoz - az oroszról magyarra fordításhoz és a szövegértéshez kínál 30-30 feladatot megoldással együtt. Ez a könyv a legfrissebb orosz nyelvű sajtóból válogatott, tematikailag sokszínű szövegeket tartalmaz. Helyet kaptak benne a fiatalokat érintő problémák párválasztás, szórakozás, továbbtanulás) mellett a sporttal, egészséges életmóddal, étkezéssel, zenével, divattal, politikával, történelemmel, tudománnyal, közlekedéssel összefüggő témák, korunk vívmányai (informatika, klónozás) és aggasztó jelenségei (kábítószer-fogyasztás, grafiti), társadalmi és világméretű problémák. A viselkedés, az ünnepek, szokások és hagyományok is szerepelnek a témák közt. A szövegek országismereti céllal is használhatók, hiszen közvetlenül vagy közvetetten tükrözik az orosz valóságot és gondolkodásmódot. Maga a fordítás is egyfajta tükröztetés. A szövegek szótárhasználatot is igénylő írásbeli fordításra, illetve szövegértésre szánt feladatok. A könyv az iskolai munkában szöveggyűjteményként is használható. A fordítási szövegek megoldási kulcsa - néhány kivételtől eltekintve - egy megoldást ad meg, ami nem zárja ki egyéb helyes megoldások lehetőségét.

Ismeretlen szerző - A ​filozófus az amerikai életben
Van-e ​Amerikának eredeti filozófiai hagyománya? Visszanyúlás a heideggeri-derridai dekonstrukció ellenében az emersoni szellemi örökséghez.

Róna-Tas András - Kis ​magyar őstörténet
A ​magyarság korai története nemcsak a történettudománnyal foglalkozó tudósok kacedráin tartozott és tartozik ma is a legvitatottabb kerdések közé, hanem a legszélesebb olvasóközönség körében, a sajtóban is állandóan napirenden szereplő téma. Éppen ezert vált szükségessé, hogy egy széles körű ismeretekkel rendelkező tudós közérthetően és tömören összefoglalja az egymásnak gyakran ellentmondó főbb nézeteket, megvilágítsa az alapfogalmakat, ismertesse a forrásokat, irányt mutasson az érdeklődőknek a tájékozódáshoz.

Ismeretlen szerző - Holokauszt: ​történelem és emlékezet
Talán ​nincs más történelmi esemény, amelyről annyit írtak volna, mint erről a szörnyű népirtásról. Nehéz meghatározni, ki tekinthető „szakembernek” a témával kapcsolatban, ezért a holokauszt reprezentációjáról szóló áttekintéshez multidiszciplináris nyitottságra van szükség. Kötetünk első része a történeti-historiográfiai, második a szociálpszichológiai, harmadik pedig az emlékezettel és az ábrázolással kapcsolatos szakirodalomba nyújt bepillantást. A holokauszt emlékezetéről és ábrázolásáról szóló érzékeny tanulmányok felhívják a figyelmünket a nézőpont problémájára: az áldozatok tapasztalatai nehezen megközelíthetőek, az elkövetők nézőpontja dominál a fennmaradt dokumentumokban, és a mindenkori jelen nézőpontja befolyásolja a múlt értelmezését. A holokauszt „megértése” nemcsak lehetőségünk, hanem kötelességünk is, hiszen – Primo Levi gyakran idézett figyelmeztetése szerint – „megesett, tehát megeshet újra”, és mi más akadályozhatja meg, hogy újra megessen, mint az okok feltárása, az oktatás és az emlékezés.

Heikki Paasonen - Tscheremissische ​Texte
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

25815-a_felugyelt_mozgas_ter_rainer_janos_m-w_800x0
A ​felügyelt (mozgás)tér Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - A ​felügyelt (mozgás)tér
Az ​egri Eszterházy Károly Főiskola újonnan alakult Történelemtudományi Doktori Iskolájának közleményei az iskola oktatóinak és (a jövőben) doktoranduszainak közös kutatási eredményeit teszi közzé. A sorozat első darabja - a „Magyarország története 1918-tól” program oktatóinak munkája - tematikus tanulmánykötet. A benne szereplő írások többsége a magyarországi szovjet típusú rendszer poszttotalitárius korszakával foglalkozik, és ahogy címe is sugallja, az állam és a társadalom interakcióinak jellegére fókuszál. A jobbára mikrotörténeti elemzések a felügyelet intézményeiről, ezek gyakorlatáról, illetve egyes társadalmi csoportok magatartásáról, stratégiáiról szólnak. Húsz évvel a történet lezárta után is folyik a vita a szovjet típusú rendszer jellegéről és mérlegéről. A sorozat első kötete ehhez szeretne hozzászólni.

Eklerpeter_margarita
"Margarita ​poetica" Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - "Margarita ​poetica"
A ​címében Albrecht von Eyb (1420–1475) híres tankönyvét, a Margarita poeticát idéző antológia a studia humanitatis 1526 előtt készült és Magyarországon használt, olvasott dokumentumaiból nyújt válogatást, vagyis a latin nyelv alapelemeit és a latin nyelven való művészi fogalmazás stilisztikai fogásait tanító, továbbá a történetírói, a költészettani és a morálfilozófiai témájú műveket mutatja be. A bevezető fejezetek és a magyar nyelvű szemelvények az itáliai reneszánsz humanisták (például Guarino Veronese, Lorenzo Valla és Niccolò Perotti) műveibe, továbbá az Alpokon túl lakó tudós humanisták (például Erasmus) „tankönyveibe” engednek bepillantást.

Imre Zoltán - Alternatív ​színháztörténetek
A ​kötet olyan 19. és 20. századi hazai együttesek, csoportok, közösségek, színházak tevékenységét tárja fel, amelyeket rendhagyó, szokatlan, amatőr, avantgárd vagy alternatív stb. jellegük miatt gyakorlatilag sem a színházi közélet, sem a kritika, sem a színháztörténet nem fogadott be, annak ellenére, hogy ezek az események visszavonhatatlan változást indítottak vagy indíthattak volna el a hazai színjátszásban. Azokat a pillanatokat értelmezi tehát, amikor a magyar színház hagyományainak átírására és megváltoztatására történt kísérlet. Egyúttal a kötet ezen a - részben öröklött, részben újrakonstruált - korpuszon belül keresi a színháztörténet-írás alternatíváit: a pozitivista színháztörténet-írás módszertani és metodológiai alapfeltevéseinek újraértelmezését, valamint az irodalomelméletben, a szociológiában, a művelődéstörténetben, az antropológiában és más tudományágakban mára meghonosodott elméleti iskolák módszereinek a színháztörténet-írásban való alkalmazását.

Covers_137429
8

Ismeretlen szerző - Nüsszai ​Szent Gergely művei
Ez ​a folyvást gyarapodó patrisztikus szöveggyűjtemény az ókeresztény korból ránk maradt, sokszor az egész európai kultúrára ható műveket foglalja magában. A több mint két évtizede tartó sorozatban közölt művek szerzői többségükben a keresztény tradíciónak az idők próbáját kiállt képviselői. Klasszikusok, akik – mint a sorozat szerkesztője, Vanyó László professzor, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Ókeresztény Egyház- és Irodalomtörténet Tanszékének vezetője mondja – megőrizték egyidejűségüket a jelenkorral. Nüsszai Gergely ebben a kötetben közreadott írásai tükrözik szerzőjük szellemi alkatát: a bátyjára, Nagy Szent Baszileioszra tisztelettel föltekintő fiatalabb testvért, aki azonban a Baszileiosz által felvetett témákat filozófiailag részletezve, elmélyítve adja elő. A három kappadokiai atya – Nagy Baszileiosz, Nazianzoszi Gergely, Nüsszai Gergely – közül az utóbbi teljesítménye a legjelentősebb a krisztológia területén.

Ismeretlen szerző - Szöveggyűjtemény ​a filmi közlés tanulmányozásához
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Jacques ​Derrida szakmai hitvallása
Jacques ​Derrida "A szakma jövője, avagy a feltétel nélküli egyetem" című előadása 1998 tavaszán a Stanfordi Egyetemen, 2000 tavaszán a Frankfurti Egyetemen, 2000 őszén pedig a Pécsi Egyetemen hangzott el. Az előadást mindhárom helyszínen heves vita követte, hiszen az egyetem kérdése a nyugati kultúra múltjának, jelenének, jövőjének kérdéseivel kapcsolódik össze. E vita megelőzte a Bologna- folyamatot, így nem a Bologna-láz hevében vagy a Bologna-szkepticizmus rezignáltságával zajlott, ám következtetései és különösen az általa feltett kérdések a Bologna-tapasztalatok alapján továbbgondolásra és újabb vitákra ösztönöznek. Az érintett kérdések közül három emelhető ki: az egyetem és ezen belül a humán szakok szerepének, a humán szakokon folyó munka jellegének a megváltozása, valamint a performativitás és az esemény viszonyának értelmezése. A kötet szerzői: Boros János, Vajda Mihály, Kelemen János, Fehér M. István, Weiss János, Angyalosi Gergely, Szegedy-Maszák Mihály, Kálmán C. György, Odorics Ferenc, Luigi Tassoni, Richard Aczél és Orbán Jolán.

Covers_281707
"Természeted ​az arcodon" Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - "Természeted ​az arcodon"
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_114602
Mi ​a fenomenológia? Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Mi ​a fenomenológia?
A ​Dietrich von Hildebrand (Mi a filozófia?), Adolf Reinach (Mi a fenomenológia?) és Edit Stein (Husserl fenomenológiája és Aquinói Szent Tamás filozófiája) tanulmányait tartalmazó és melléklettel ellátott szöveggyűjtemény, a fenomenológiai filozófia realista irányzatába kínál bevezetést. Ezek a szerzők, azért realisták, mert a fenomenológia jelszavát (vissza magukhoz a dolgokhoz), Edmund Husserl Logikai vizsgálódások c. munkájának realizmusa és objektivizmusa alapján értelmezik.

Covers_252918
Legyenek-e ​a fáknak jogaik? Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Legyenek-e ​a fáknak jogaik?
A ​szöveggyűjtemény alapvető célja, hogy elősegítse a környezeti problémák megfelelő kezelését lehetővé tévő környezeti tudatosságot. A tudatosság pedig megköveteli, hogy a környezetet önmagában értéknek tekintsük, és a hozzá fűződő viszonyunkat etikai szempontok szerint is értékeljük. A témát esettanulmányok és elméleti elemzések mutatják be. Felvázolja a környezeti etika alapvető elméleti modelljeit. Példákat ad az olyan klasszikus esetek morális vonatkozásaira, mint a bhopali vagy a csernobili katasztrófa, a harrisburgi atomerőmű majdnem katasztrófája, vizsgálja a nukleáris és az energiapolitika etikai kérdéseit, a szakértők morális felelősségét, valamint a vállalatok etikai felelősségét és etikai kódexeit is.

Barsi Balázs - Nagyhét
Segédkönyv ​és szöveggyűjtemény a ferences novíciátus "bevezetés a nagyhét liturgiájába című tantárgyához".

Ismeretlen szerző - Istenek, ​szentek, démonok Egyiptomban
A ​kötet ízelítőt ad az egyiptomi vallástörténetnek a legradikálisabb, átalakulásokkal telt fejezetéből a hellenisztikus kultúra megjelenésétől a kereszténység elterjedéséig és győzelméig. Egyiptom egyrészt egy olyan hagyományos kultúra hordozója, amelyet a görögök mindig is saját tudásuk forrásának tekintettek, másrészt az új vallási mozgalmak bölcsője. Az egyiptomi zsidóság a hellenisztikus és római kultúrával párbeszédre kész zsidó gondolkodás motorja, az antik egyiptomi, görög,zsidó és keresztény gondolkodás mezsgyéjén kibontakozó különböző szellemi mozgalmak (hermetizmus, gnózis) fő színtere, a keresztény teológia bölcsője, és végül a kereszténység Nagy Konstantin alatti politikai győzelme idején felvirágzó szerzetesi mozgalom születési helye.

Idok_szep_viraga_500
Idők ​szép virága Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Idők ​szép virága
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szekszárdi Júlia - Konfliktuspedagógiai ​szöveggyűjtemény
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók