Ajax-loader

'energia' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Stephen Arroyo - Kapcsolatok ​asztrológiája
A ​kapcsolatok asztrológiája rendszerszerű kutatáson alapuló és mély meglátásokat tartalmazó összefoglalása annak, hogy az asztrológián keresztül hogyan érthetjük meg emocionális, szexuális és kapcsolati elvárásainkat, igényeinket, motivációinkat. Stephen Arroyo, a világ egyik legnépszerűbb asztrológusa e művében az intim kapcsolatok felfedezésének szenteli több mint harmincéves asztrológiai tapasztalatait, és megmutatja, hogy az asztrológia segítségével hogyan láthatunk világosabban egy olyan élményszférában, amelyet gyakran elhomályosít a zavarodottság, önmagunkkal szembeni kétségeink és a társadalom kettős üzenetei. A gyógyító tudományok haladó, innovatív ágaihoz nagymértékben kapcsolódó terminológia használatával Arroyo feltárja, hogy az egyén energiamezője elválaszthatatlanul összekapcsolódik a kozmikus környezet tágabb energiamezőjével. Ez a mély gondolatisággal megírt könyv szerves folytatása Arroyo eddigi műveinek, amelyekben a szerző egy könnyen megközelíthető és gyakorlatias „kozmikus pszichológiát” vázolt fel.

Avilag
A ​világ számokban 2012 Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - A ​világ számokban 2012
In­for­ma­tív, ​szó­ra­koz­ta­tó és éles­lá­tó… ez a té­nyek sze­rel­me­se­i­nek Bib­li­á­ja. Reu­ters Min­den benne van, amit egy fot­el­vi­lág­já­ró­nak tud­nia kell a vi­lág­ról. Daily Te­le­gra­ph Vi­lá­gunk a pusz­ta té­nyek és ada­tok tük­ré­ben: föld­rajz, né­pes­ség, de­mog­rá­fia, üzlet, pénz­ügy, gaz­da­ság, köz­le­ke­dés, tu­riz­mus, kör­nye­zet­vé­de­lem, tár­sa­da­lom, kul­tú­ra, bű­nö­zés – az ada­tok le­nyű­gö­ző arany­bá­nyá­ja ez. Több mint 200 té­ma­kör, több mint 180 or­szág rész­le­tes jel­lem­zé­se. Né­hány meg­döb­ben­tő tény a több ezer­ből: a fej­lett gaz­da­sá­gú or­szá­gok a világ GDP-jé­nek 69%-át adják, la­kos­sá­gá­nak vi­szont csak 15%-át a por­tu­gá­lok és a sváj­ci­ak vá­sá­rol­ják a leg­több bort fe­jen­ként, a fin­nek és az auszt­rá­lok pedig a leg­több al­ko­holt Kína és Nor­vé­gia után az Egye­sült Ki­rály­ság­ban élő házas nők hasz­nál­ják a leg­ma­ga­sabb arány­ban a mo­dern fo­gam­zás­gát­lá­si mód­sze­re­ket Zim­bab­we la­kos­sá­gá­nak éven­te több mint 1%-a hal meg AIDS-ben az ame­ri­kai nők és fér­fi­ak több mint 30%-a túl­sú­lyos a své­dek­nek közel fele él egye­dül a ka­ta­ri­ak fe­jen­ként két és fél­szer több ener­gi­át fo­gyasz­ta­nak éven­te, mint az ame­ri­ka­i­ak Kína éven­te 6 mil­li­árd tonna szén-di­o­xi­dot bo­csát ki, Ame­ri­ka 5,7 mil­li­árd ton­nát, Orosz­or­szág 1,5 mil­li­árd ton­nát

Eva-Katharina Hoffmann - Energiát ​adó szobanövények
A ​növények szerelmesei régóta ismerik a titkot: a virágos vagy levéldísznövények nemcsak környezetünket varázsolják szebbé, hanem lebontják a káros anyagokat és örömmel töltik el lelkünket is. Ez a könyv elsőként foglalkozik a növények energiarezgésével, amit tudatosan fordíthatunk testi és szellemi jólétünk hasznára. Azok a növények, melyek ösztönös tiltakozást váltanak ki belőlünk, feltehetőleg számunkra kedvezőtlen hatású energiarezgéssel rendelkeznek. A könyvben 86 szobanövényt mutat be a szerzőnő rezgéseik, hatásuk, az alternatív és hagyományos orvosláshoz való kapcsolódásuk szemszögéből. Praktikus gondozási tanácsokkal is ellátja az olvasót. A természetgyógyász Eva-Katharina Hoffmann számos pácienst kezelt sikeresen Bach-virágokkal, fitoterápiás és homeopátiás eljárásokkal.

Silo - Silo ​Üzenete
A ​Silo által 2002 júliusában megfogalmazott Üzenet három részből áll: A Könyvből, A Tapasztalatból és Az Útból. A Könyv már régóta ismert „A belső tekintet” címen. A Tapasztalat nyolc ceremóniából áll. Az Út gondolatok és javaslatok gyűjteménye. A könyv körül számos csoport szerveződik világszerte, melyek találkozókon, ceremóniákon, szemináriumokon keresztül cserélnek véleményt és szereznek tapasztalatokat. Az Üzenet egy út, melyen haladva hitektől függetlenül bárki kapcsolatba kerülhet a tudat különleges régióival és megtapasztalhatja azt, ami szent.

Dr. Brenda Davies - A ​szívcsakra megnyitása
Egy ​életen belül több lélektárssal is találkozhatunk. A szeretet mágneses vonzódás, egymás felé von, és úgy egyesít bennünket egy másik lénnyel, hogy teljesnek érezzük magunkat. Ha célod mélyebben megérteni jelenlegi és jövőbeli kapcsolataidat, akkor a szívcsakra megnyitása segíthet meggyógyítani mind magadat, mind a megterhelő, válságos összefonódásokat életed minden területén. Megtanít arra, hogyan válassz olyan társakat, akik mellett a belső békesség állapotában élhetsz és az lehetsz, aki valójában vagy. A szívcsakra megnyitása által láthatunk a szívünkkel és az univerzummal harmóniában járhatjuk utunkat megtöltekezve életerővel.

Mantak Chia - Kozmikus ​belső mosoly
Társadalmunkat ​a rohanó tempó, a stresszel járó körülmények és a naponta keletkező több tonnányi szemét kezelésének képtelensége jellemzi. Ez nem csak a háztartási szemétre vonatkozik, hanem a testünkben keletkező érzelmi hulladékra is. A stresszes társadalmunk hatására erényeink fokozatosan csökkennek, és a düh, a félelem és az aggodalmaskodás, a türelmetlenség és egyéb negatív érzelmek foglalják el a helyüket. Ezek tovább gyengítik az erényeket, fokozatosan arra kényszerítik az embereket, hogy alacsony szintű, negatív energiákkal éljenek. Ezek a tünetek szélsőségesen betegségben, rosszullétben, társadalmi zavarokban és erőszakban nyilvánulnak meg. Erényeink visszanyerése érdekében a negatív érzelmeinkét először tudatosítanunk kell, majd átalakítanunk használható energiává. Az Egyetemes Tao rendszer kiemeli a belső és a külső energiák újrahasznosítását, átalakítását és finomítását, különösen az érzelmi energiák vonatkozásában. A belső mosoly gyakorlásával megtanuljuk a szervek méregtelenítését és az erények gyarapítását. Belső energiánk átalakításával magasabb rezgésszintet érünk el, és előmozdítjuk a szellemi fejlődésünket.

Armand Eisen - Serenity
The ​poets and writers collected in this lovely volume speak with wit and eloquence about how to find serenity and renewal amid the hubbub of everyday living.

Diana Cooper - Kis ​értekezés a felemelkedésről
Diana ​Cooper pszichoterapeuta, gyógyító és író. Előadásain és terápiás csoportjain rengeteg embernek segített abba, hogy rátaláljon élete vezérfonalára, kibontakoztassa szunnyadó képességeit és megvalósítsa álmait. Az életében bekövetkezett válságos időszakban Diana Cooper egy angyali lénnyel találkozott, aki mély benyomást tett rá és arra ösztönözte, hogy hihetetlen belső utazásra induljon a világegyetem körül. Ennek hatására az írónő a gyógyítás, a tanítás és mások szolgálata mellett kötelezte el magát és hagyta, hogy az angyalok vezessék és irányítsák lépteit. Ma már mindig ezt a belső hangot követi. A Kis értekezés a felemelkedésről mindenről beszámol, amire szükségünk van ahhoz, hogy elérjük legmagasabb lelki céljainkat. Könnyen alkalmazható módszereket sorakoztat fel a megtisztulással, a terhektől való megszabadulással, valamint az erőgyűjtéssel kapcsolatban, továbbá segít abban is, hogy kapcsolatba lépjünk a már eltávozott Mesterekkel és az Arkangyalokkal.

Herbert Jüttemann - Energiatakarékos ​villamos fűtés és klimatizálás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Peter Crownvell - Morphogenezis
Hallottak ​már a halál közeli élményről? Ismerik a morphogenetikus mezőt? Tudják, hogy mi köze a kettőnek egymáshoz? Valaki a Boston Memorialban tudja és szörnyű dolgokat követ el nagy haszon reményében. Amanda anyai ösztöne, mellyel kislányát szeretné meggyógyítani, indítja el azt a lavinát, amivel veszélybe sodorja egész háromdimenziós létünket. Felébreszti az ősidők óta szunnyadó negatív energiát, ami elpusztíthat minden élőt és élettelent. A harc asztrálsíkon folyik. Végül sajnos kudarcba fullad... vagy mégsem?

Anodea Judith - A ​csakrák bölcsessége
A ​csakrák a fizikai és a spirituális sík közti átjárók, s egyszerre testünk és lelkünk belső szerkezetének szentségét is megtestesítik. A szerző, aki a csakrának és a hozzájuk kapcsolódó gyógyászati témaköröknek is vezető szaktekintélye, csodálatos utazásra invitál bennünket a tudatosság transzcendens szintjein keresztül. Bevezetése a csakrák ismeretébe segít felemelkednünk a tudatosság egyre transzcendensebb szintjei felé. A gyakorlatias, bőséggel illusztrált könyv megmutatja, hogyan használjuk a csakráinkat a jobb egészség, a nagyobb személyes erő és a fejlettebb spirituális tudatosság elérése érdekében. A testgyakorlatok, a meditációk és a vizualizációs feladatok segítenek központosítani energiáinkat, kiegyensúlyozni szexualitásunkat, megnyitni szívünket, felhasználni a hangokat a tudatosság kitágításához és fejleszteni intuíciónkat.

Helene Walterskirchen - Az ​energiaelv
A ​mindennapos szakmai élet hatalmas kihívások elé állítja az embert. Ezért fontos tudni, hogy miként szabadíthatunk fel energiát stresszhelyzetekben is, és mit kell tennünk annak érdekében, hogy gyorsan feltöltsük magunkat energiával. Ám szemmel kell tartanunk az energiarablókat is, akik elszívják az életenergiát. Ez a tanácsadó elárulja, hogyan ismerhetjük fel őket, és hogyan védekezhetünk ellenük. A fizikai test hasonlít egy nagy akkumulátorhoz, amely folyamatosan erőt ad le és új erőt kell felvennie, nehogy lemerüljön. Azok, akik ismerik az energiaelvet, irányítani tudják az erőleadást és az erőfelvételt. E tanácsadóban megismeri az olvasó a különböző testenergia-rendszereket és -elveket, valamint azok működését. A bemutatott gyakorlatok megmutatják, miként alkalmazhatjuk az energiaelveket a mindennapi életben.

Victoria Boutenko - A ​nyerskonyha legjobb receptjei
A ​legfontosabb élőétel-receptek lépésről lépésre Fedezzük fel a nyersétel-készítés örömeit Victoria Boutenko, az élő ételek úttörőjének új, egyszerű és ízletes recepteket felvonultató könyve segítségével! A szerzőnő ezúttal családja legféltettebb kincseként őrzött receptjeit adja közre könnyen érthető módon, fotók százainak kíséretében, miközben az ételkészítés minden egyes lépésénél érezhető lelkesedése, a kezdő szakácsokat bátorító hozzáállása. Az ínycsiklandó receptek között találhatunk többek között dzsemeket, pogácsákat, levest, kekszeket, mandulatejet, trüffeleket és csokoládétortát is, melyek elkészítését Victoria minden részletre kiterjedően bemutatja. Nemcsak az ételek elkészítéséhez szükséges eszközöket és hozzávalókat ismerteti, hanem táplálkozási tanácsokat is ad. A kötetben bemutatott receptek olyan alapreceptek, amelyek bármely, nyers ételeket készítő szakács repertoárját gazdagíthatják. A részletes leírásoknak, valamint a színes fotóknak köszönhetően teljesen egyértelműek az egyes munkafolyamatok, ezáltal egy jól használható, minden részletre kiterjedő receptkönyvet tarthat a kezében az olvasó. A receptek ugyan rendkívül precízek, ráadásul a szerzőnő sok helyütt még receptváltozatokkal is szolgál, Viktória arra biztatja olvasóit, hogy az ételeket saját ízlésüknek, illetve életvitelüknek megfelelően alakítsák.

John Farndon - Mi ​történik, amikor...?
Mi ​történik, amikor kinyitod a vízcsapot? Mi történik, amikor üzenetet küldesz az Interneten? Mi történik, amikor telefonálsz a barátodnak? Gondoltál már arra, vajon mi lesz a szeméttel, amit a kukába hajítasz? Vagy arra, hogy honnan jön a gáz a házatokba, amivel főztök? És arra, hogy hová megy a szennyvíz, amikor lehúzod a vécét? Lapozd át a könyvet. és mindezt megtudod. A kihajthatós lapok feltárják előtted, mi történik, amikor pizzát rendelsz telefonon, vagy amikor levelet küldesz a világ másik végébe. A Mi történik, amikor...? lebilincselő módon deríti fel a természetesnek vett hétköznapi cselekvések hátterét. Talán még a villanyt is nagyobb tisztelettel kapcsolod fel ezután!

Björn Wahlström - A ​mag és az alma héja
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gopi Krishna - Kundalini: ​The evolutionary energy in man
Coiled ​like a snake at the base of the spine, kundalini is the spiritual force that lies dormant in every human being. Once awakened, often through meditation and yoga practices, it rises up the spine and finds expression in the form of spiritual knowledge, mystical vision, psychic powers, and ultimately, enlightenment. This is the classic first-person account of Gopi Krishna, an ordinary Indian householder who, at the age of thirty-four, after years of unsupervised meditation, suddenly experienced the awakening of kundalini during his morning practice. The story of this transformative experience, and the author's struggle to find balance amid a variety of powerful physiological and psychic side effects, forms the core of the book. His detailed descriptions of his dramatic inner experiences and symptoms such as mood swings, eating disorders, and agonizing sensations of heat—and of how, with the help of his wife, he finally stabilized at a higher level of consciousness—make this one of the most valuable classics of spiritual awakening available.

Toyoko Matsuzaki - Natsumi Blackwell - Hadó ​a gyógyító erő - egy páratlan energiaforrás áldásos hatásai
A ​hadó szó jelentése "hullámmozgás", illetve "rezgés". A japán nyelvben már évszázadok óta létezik ez a kifejezés, és az elmúlt néhány évtizedben egyre gyakrabban bukkan fel filozófiai, kvantumfizikai és egyéb tudományos szövegekben is. Az egyik legismertebb a japán kutató, dr. Masaru Emoto a hadónak a fagyott vízkristályokra gyakorolt hatását tanulmányozza. (Lásd bővebben: A víz rejtett bölcsessége, Édesvíz Kiadó, 2005.) A hadó szó a közelmúltban a spiritualitás világában is elterjedt: ezzel a kifejezéssel jelöljük az életenergia gyógyító és anyagokat átalakító képességét. Ha tanulmányozni kezdjük a hadót, végtelen lehetőségek tárulnak fel előttünk. Már a "kezdők" is érzékelik az embertársaikból, az egyes tárgyakból és a környezetükből hadó formájában áradó üzeneteket, a magasabb szintet elért tanítványok pedig képesek megváltoztatni a fizikai tárgyak szerkezetét – például visszaadhatják ékszereik eredeti fényét, vagy megváltoztathatják az ételek és italok ízét. Ez a könyv bevezet a hadó gyógyító erejének birodalmába. Először magával a hadó fogalmával ismerkedünk meg, aztán elmesélek néhány érdekes, saját és ügyfeleim életéből származó esetet, és elmondom, hogyan fejleszthetjük saját hadóerőnket, a könyv végén pedig a folyamatos gyakorláshoz szükséges leckék és javaslatok találhatók.

Lukács Gergely Sándor - Megújuló ​energia és vidékfejlesztés
"A ​szerző célja ezzel a könyvvel az, hogy elősegítse az új energiahordozó előállítási és hasznosítási paradigma térnyerését, amelynek az a lényege, hogy a nagy energiatermelő és ellátó rendszerek mellett és egyre inkább helyettük létrejönnek a helyi igényeket kiszolgáló túlnyomórészt helyben található erőforrásokat hasznosító sokpólusú, egyenként kis kapacitású, ám együtt nagy hatóerejű megújuló energia termelő-szállító-elosztó-fogyasztó rendszerek."

Kelly Coyne - Erik Knutzen - Making ​It
Spending ​money is the last thing anyone wants to do right now. We are in the midst of a massive cultural shift away from consumerism and toward a vibrant and very active countermovement that has been thriving on the outskirts for quite some time—do-it-yourselfers who make frugal, homemade living hip are challenging the notion that true wealth has anything to do with money. In Making It, Coyne and Knutzen, who are at the forefront of this movement, provide readers with all the tools they need for this radical shift in home economics. The projects range from simple to ambitious and include activities done in the home, in the garden, and out in the streets. With step-by-step instructions for a wide range of projects—from growing food in an apartment and building a ninety-nine-cent solar oven to creating safe, effective laundry soap for pennies a gallon and fishing in urban waterways—Making It will be the go-to source for post-consumer living activities that are fun, inexpensive, and eminently doable. Within hours of buying this book, readers will be able to start transitioning into a creative, sustainable mode of living that is not just a temporary fad but a cultural revolution.

Erich Übelacker - Energia
Az ​energia fogalmával lépten-nyomon találkozhatunk. Energiára nemcsak a fűtéshez és az autózáshoz van szükségünk. Energia nélkül semmiféle életforma nem alakulhatott volna ki a Földön. Napjainkban elsősorban szénből, kőolajból és földgázból termelünk energiát. Ezekből az energiahordozókból azonban végesek a készleteink. Emellett kibányászásuk és elégetésük károsítja a környezetet. Az egyébként környezetkímélő atomenergia előállítása viszont veszélyeket hordoz, olyannyira, hogy szélsőséges esetben szörnyű katasztrófákat idézhet elő. Az ún. „tiszta" energiaforrások felhasználása ma még nem elég hatékony. A Nap sugárzását, a szél erejét és a korlátlan mennyiségű hidrogén energiáját ma még csak egy-egy területen alkalmazzák. Erich Übelacker fizikus professzor szemléletesen ír az energiatermeléshez kapcsolódó kérdésekről és problémákról. Könyvében részletesen szól nemcsak a szén, a földgáz és a kőolaj, hanem az atom-, a nap- és a szélenergia felhasználásáról, és végül a különösen tiszta hidrogén fontosságáról.

Perger András - Az ​atomenergia esélyei a XXI. században
Az ​atomenergia az olcsóság-tisztaság-biztonság szentháromságának ígéretére épült. Mára azonban egyértelművé vált, hogy az ígéreteket nem váltotta be. Kiadványunk bemutatja a nukleáris ipar helyzetét, elemzi a "nukleáris reneszánsz" akadályait, ismerteti az atomerőművek gazdasági hátterét, és egyéb, a döntéshozatal során megfontolásra érdemes kérdéseket.

David Green - Új ​energia, új kor
Új ​energia és új kor... De vajon mitől új az energia, és milyen lesz az új kor? A szerző a modern ezoterikus irodalom legizgalmasabb témájának tartott új energia, új kor kérdéseibe veti bele magát. Meghatározza és elmagyarázza alapfogalmait, hogy a hétköznapi ember számára is érdekessé és egyszerűen érthetővé tegye a sokak által első hallásra idegen, gyakran misztikusnak tűnő elemeket is magában foglaló, spirituális témakört. Többek között foglalkozik olyan érdekes gondolatokkal, mint szexualitás az új energiában, a humor, mint energia, és a klasszikus ezotéria által oly gyakran megkerült téma, a pénz és a vagyon sem marad ki repertoárjából.

Nicholas C. Demetry - Isteni ​párkapcsolat
Az ​Isteni párkapcsolat feltárja legfontosabb kapcsolataink energetikai dinamikáját. Az isteni szeretet energiájának és erejének felszabadítására irányuló céltudatos munka lehetővé teszi a párok számára a céltudatos gyógyulást, a spirituális átalakulást és a legmagasabb szinten történő egyesülést.

Reményi Károly - A ​tűz örök energiaforrás
A ​fosszilis tüzelőanyagok az energetikában vezető szerepet töltöttek be a múltban és fognak betölteni a jövőben is. Az emberiség rendelkezésére álló szénkészletek igen nagyok. A jelenlegi vagy azt valamelyest meghaladó felhasználási szintet figyelembe véve még több száz évig elegendőek. A fosszilis tüzelőanyagokból történő energiafejlesztés szénvegyületek elégetését jelenti. Ennek eredményeként az egyéb égéstermékek mellett jelentős szén-dioxid-kibocsátásra is sor kerül. A huszadik évszázad közepén az üvegházgázok hatásának mértéke lett komoly vita tárgya, de nagymértékben eltérnek a vélemények egymástól, számos esetben nem is mondhatók megalapozottnak. Elsősorban a szén-dioxid szerepének eltúlzására gondolunk. E témában a média közreműködésével egy, ennek igazolásán munkálkodó, erős nemzetközi tábor alakult ki. Az utóbbi években azonban a kijelentett evidenciák és konszenzusok megalapozottsága kérdésessé vált. Ennek az új felfogásnak képviselője és elméleti megalapozója e könyv szerzője is. A szén nem szennyezőanyag, hanem az élet alapját szolgáló szénciklus része. A CO2-t elsődleges paraméterként felelőssé tenni a klíma alakulásáért tudományosan nem indokolt. A szén-dioxid-kibocsátás csökkentését célzó legfontosabb nagy nemzetközi értekezletek -Kiotó, Koppenhága, Cancun és Rio de Janeiro - kudarcai fel kell hogy ébresszék a tudományos lelkiismeret az eddigi megállapítások felülvizsgálatára.

David R. Cowan - Chris Arnold - Ley ​Lines and Earth Energies
Author ​Cowan & Arnold examine the mysterious Earth energies and how they affect us and the world around us. They travel throughout Europe and the British Isles visiting mysterious standing stones, burial grounds and stone circles and other areas that have intrigued scientists, writers, artists, and travelers for centuries. They pose so many questions: HOW DID OUR ANCESTORS USE EARTH ENERGY TO MAP THEIR SACRED SITES & BURIAL GROUNDS? / HOW DO GHOSTS AND POLTERGEISTS INTERACT WITH EARTH ENERGY? / HOW DO LEY LINES WORK? / HOW CAN EARTH SPIRALS & BLACK SPOTS AFFECT OUR HEALTH? A fascinating book that explores how natural forces affect our behavior, our health & how they can be used to enhance our health and well-being and ultimately how they bring us closer to penetrating one of the deepest and oldest mysteries of this planet Earth. Informative, and thought-provoking.

L. A. Arcimovics - R. Z. Szaggyejev - Plazmafizika ​fizikusoknak
Korunk ​nagy reménysége, hogy az emberiség energiaellátása megoldhatóvá lesz a szabályozott magfúzió felhasználásával. Nagy energiakoncentrációjú magfúziót először a hidrogénbomba robbantásával valósítottak meg a Földön. Ez félelmetes erővel igazolta ugyan a lehetőség realitását, de nem adott tanácsot, hogyan lehetne a hatalmas detonációt megszelídíteni, a szinte mérhetetlen energiafelszabadulást szabályozó gátak közé szorítani. Ennek egyik megvalósítási formája az a zárt mágnesterű berendezés, amelyet tokamaknak nevezünk, s amelyet e könyv tulajdonképpeni szerzőjének, Arcimovicsnak irányítása alatt fejlesztettek ki. Ma még nem mondható meg bizonyosan, milyen módszer vagy a módszerek milyen kombinációja vezet majd el a végleges megoldáshoz. Ez a mű azonban nem műszaki vagy energetikai problémákkal foglalkozik. A magfúzió az anyag egy különleges, kevéssé ismert halmazállapotával, plazma állapotban megy végbe. Ennek az állapotnak csodálatosan gazdag - egy tudós élete során megismert - fizikáját foglalja össze. Arra tanít, hogyan lehet tengernyi, egymással kölcsönhatásban lévő fizikai folyamatokból azokat kiválogatni, amelyek a a fizikus által feltett konkrét kérdésekre konkrét választ adnak, csak annyi matematikai tudást mozgósítva, amennyi a válasz megértéséhez szükséges.

Nicole Kuhlmann - Napenergia-hasznosítás
A ​Csináld Magad sorozat "Napenergia-felhasználás" c. kötete a gyakorlatban számtalanszor kipróbált, hasznos ötleteken és mesterfogásokon keresztül mutatja meg, mit hogyan csináljunk. A könyv lépésekre bontva, ábrákkal és szöveges részekkel ismerteti az egyes műveleteket.

Lukács Gergely Sándor - Az ​észak-magyarországi régió megújuló energia stratégiája
Az ​emberiség energia ellátásának hosszútávon fenntartható megoldása - a túlnépesedés, az élelmiszer- és ivóvízellátás, valamint az emberi tevékenység által okozott klíma változás kedvezőtlen hatásainak csökkentése mellett - a XXI. század egyik legjelentősebb problémája, ezért szükség van arra, hogy a megújuló energiára alapozott új paradigma mentén felépítendő és működtetendő energetikai rendszereket alkossunk meg. A szerző - aki közel három évtizede foglalkozik a megújuló energiatermelés, hasznosítás, a regionális gazdaság és a vidékfejlesztés kutatásával - ezzel a könyvével azt a célt kívánja szolgálni, hogy elősegítse a hazai megújuló energiatermelés, hasznosítás térnyerését az önkormányzatoknál (is). Ez egy új, életszemléletbeli, életmódbeli, energetikai és vidékfejlesztési paradigmát jelent, amelynek az a lényege, hogy a nagy - túlkoncentrált, túlmonopolizált - energiatermelő és ellátó rendszerek helyett létrejönnek a helyi igényeket kiszolgáló, túlnyomórészt helyben található megújuló energia erőforrásokat hasznosító sokpólusú, egyenként kis kapacitású, ám együtt kifejezetten hatékony és környezetbarát megújuló energia termelő-szállító-fogyasztó rendszerek. Ezeket a modern információs és kommunikációs technológiákra alapozva mielőbb intelligens energiaellátó rendszerekké kell fejleszteni, hogy a helyi új érték termelésben is betölthessék élesztő szerepüket; miközben hatásosan segítik a helyiek tulajdonában lévő helyi gazdaság hosszú távon biztonságos fejlődését.

Vaclav Smil - Energy
As ​Einstein pointed out in his famous equation, E=MC2, all matter can be described as energy. It is everywhere; it is everything. In this engaging book, prolific author and academic Vaclav Smil provides an introduction to the far-reaching term and gives the reader a greater understanding of energy's place in both past and present society. Starting with an explanation of the concept, he goes on to cover such exciting topics as the inner workings of the human body, and the race for more efficient and environmentally friendly fuels. With global warming becoming a mainstream political issue, this guide will help shed light on the science behind it and efforts to prevent it, and how our seemingly insignificant daily decisions affect energy consumption. Whether you're after insight or dinner table conversation, "Energy: A Beginner's Guide" will amaze and inform, uncovering the science behind one of the most important concepts in our universe.

Véghely Tamás - Napelemes ​rendszerek villamos berendezései
A ​jövő útja, hogy a napelem által termelt fölösleges áramot betápláljuk az országos villamos hálózatba. Az ehhez szükséges berendezéseket tárgyalja a könyv.

Jantsky Béla - A ​jövő energiaforrásai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gereben Ágnes - Az ​orosz kapcsolat
Aligha ​van napjainkban kevésbé ismert, s mégis fontos, mindnyájunk mindennapi életét érintő gazdasági és külpolitikai kérdés, mint Oroszország és Ukrajna átalakulása és az energetikai ipar fejleményei. Gereben Ágnes legújabb írásában, amelyben kitér a csecsen események, a kaukázusi helyzet vagy a balti államok Európa felé rugaszkodásának hátterére is, a krimi izgalmaival vetekedő leírást ad az európai gazdasági biztonság szempontjából kiemelkedő jelentőségű kérdéskörről.

Kollekciók