Ajax-loader

'egyiptológia' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Nemere István - A ​fáraók titkai
A ​szerző azzal indítja a fáraók történetét, hogy talán az egykor volt fényes Atlantisz leszármazottai ültek elsőnek Egyiptom trónjára. Hogy az első fáraók nem is egyiptomiak voltak, hanem egy régen virágzott, ám továbbélő civilizáció tagjai? És aztán a későbbi fáraók ezeket másolták több éven keresztül? A fáraók életéről, szokásairól, sorsáról sokat megtudunk e lapokról. Felbukkannak az ókor jellegzetes alakjai, a valós események úgy követik egymást, akár egy lélegzetelállító regényben. Pedig ez nem regény, valaha ez volt a legnormálisabb, létező valóság. Uralkodó szeszélyei tudása és vakhite, élettörténetek, piramisok és a piramiseffektus ismertetése, múmiák készítése és sorsuk, rejtett sírkamrák és sírrablók olvashatók e lapokon. Vagyis mindaz, ami az ókori Egyiptomot háromezer éven át jellemezte. Kitűnő összefoglalása a valaha volt, istenként tisztelt királyoknak.

Kákosy László - Varga Edith - Egy ​évezred a Nílus völgyében
Memphisz ​az Óbirodalom korában

Erik Hornung - Az ​egy és a sok
"Szívügyem ​volt a kérdés – írja a neves egyiptológus szerző –, hogyan képzelték el az ősi Egyiptom lakói az isteneket vagy egy istent… Az egyiptomi vallástörténetben mindig újra és újra az egység és a sokaság komplex játékába ütközünk, és ebben az „és” a döntő. Utunk látóhatárán reményeink szerint szem előtt tartjuk azt a kérdést, amely messze Egyiptomon túl az ember ön- és világértékelése szempontjából jelentőséggel rendelkezik: Mi tulajdonképpen az isten? Mit jelent a benne hívő embernek? Mi lép a kereső elé ebben az olyannyira személyes formában mint válaszoló Te, ebben a létezést meghatározó párbeszédben?" Erik Hornung 1933-ban született, vezetése alatt állt 1998-ig, a professor emeritus cím elnyeréséig a Bázeli Egyetem Egyiptológia Tanszéke; az egyiptomi történelem és kultúra témakörében számos mű szerzője.

Victoria Holt - Királyok ​átka
Judith ​Osmond kislánykora óta romantikus álmot dédelget magában: Tybalt Travers, a kiváló régész felesége szeretne lenni. És bármennyire képtelennek tűnik is az álom - hiszen Judith nem büszkélkedhet társadalmi ranggal, csupán társalkodónő egy kiállhatatlan vénasszony mellett -, mégis megvalósul: Tybalt megkéri a kezét, és hamarosan összeházasodnak. Tybalt Traves expedíciót szervez Egyiptomba. Nemcsak a jelentős régészeti feltárás a cél, hanem az is, hogy Tybalt kiderítse: apjának miért kellett meghalnia néhány hónappal korábban, ugyanezen a helyszínen zajló ásatásokon. Judith - most már Lady Travers -, természetesen elkíséri férjét az expedícióra. Egyiptomban, a fáraók földjén, a rejtélyek, a különleges szokások, különös hiedelmek világában folytatódik a történet. Judith egyre jobban elbizonytalanodik, kétségek gyötrik: valóban szereti őt a férje? Tybalt ugyanis egyre furcsábban viselkedik, Judith lassan elhidegül a férjétől, majd félni kezd tőle. Valóban tartania kell a férjétől, vagy csak a képzelete játszik vele? És: vajon mi az alapja annak az ősi hiedelemnek, hogy a fáraók átka lesújt azokra, akik megzavarják a sírhelyek nyugalmát? Az expedíció sikertelensége, a végzetes baleset talán az ősi átokkal magyarázható? A regény végén, számos fordulat és kaland után Judith és az olvasó megkapja a választ a kérdésekre.

Dobrovits Aladár - Irodalom ​és vallás az ókori Egyiptomban
A ​vallás, művészet, irodalom elvi kérdéseinek lényeglátó megvilágítása és egy-egy tárgy, téma részletes elemzése együttesen nemcsak az egyiptomiak szellemi életébe enged betekintést, hanem a tudományos kutatás módszereibe is. A szerző a kultúra fejlődésének legmélyebb gyökereit is igyekezett feltárni, a társadalmi háttér és a sajátos egyiptomi gondolkodás vizsgálata vezette el újszerű megállapításaihoz, meglátásáaihoz.

Neil Grant - Az ​egyiptomiak
Felfedezőút ​Az Egyiptomiak világába ezzel a hasznos képes kalauzzal. Világuk minden elemét, életük minden állomását pontos és élethű rajz mutatja be. - Hogyan és mit tanultak, hogyan öltözködtek, játszottak, mit ettek, hogyan rajzoltak, számoltak, éltek, haltak és temetkeztek. - Pompás képekkel, tudós magyarázatokkal - Kézikönyv, amely tényleg kézbe illik.

Dobrovits Aladár - Egyiptom ​és az antik világ
Dobrovits ​Aladár a magyar egyiptológia egyik legkiválóbb képviselője. Kutatási módszerét a szintézisre való törekvés jellemezte, kereste a különböző kultúrák közötti összefüggéseket, közös vonásokat, elsősorban a művészet, az irodalom és a vallás területén. Válogatott tanulmányainak I. kötete az egyiptomi és a görög-római kultúra érintkezéseivel foglalkozó műveit tartalmazza. Tanulmányaiban a vallások keveredésének bonyolult problémái a szinkretizmus korában világos, a távolabbi hátteret is feltáró magyarázatot nyernek. A vallástörténet egyik legérdekesebb korszaka ez, az antik világ válságának egyik kísérő tüneteként széles tömegek körében támadt fel az érdeklődés az egyiptomi és más keleti kultuszok iránt a római birodalom valamennyi provinciájában. A szerző elsőnek mérte fel az egyiptomi kultuszok pannoniai szerepének valódi jelentőségét és összegyűjtötte az ezzel kapcsolatos emlékeket.

Gerald O'Farrell - A ​Tutanhamon-rejtély
ˇˇTudtuk, ​a szentélybe érve olyan helyen járunk, ahová rajtunk kívül, soha, senki nem lépett még be és hogy háromezer éve, az ifjú király nyugalomra helyezése óta, érintetlen és sértetlen anyaggal kell majd dolgoznunk. Végre megtaláltuk azt, amiről álmodni sem mertük, hogy valaha a miénk lesz...ˇˇ Csaknem egy évszázadon át a világ egy olyan történetben hitt, mely szinte teljes egészében csalás volt, s mely révén Carter és Carnarvon, illetve társaik minden képzeletet felülmúlóan meggazdagodtak. De a sír kirablása közben, mely csaknem tíz évüket vette igénybe, olyan horderejű titokra bukkantak, amelyről nem tudták, hogyan húzzanak hasznot belőle. Azzal, hogy elhallgatták az igazságot, megváltoztatták a történelem menetét.

Gaál Ernő - A ​sör
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rosalie David - Élet ​az ókori Egyiptomban
Az ​Élet az ókori Egyiptomban a legfrissebb információkkal, könnyen kezelhető formában veszi számba az ókori egyiptomi élet valamennyi aspektusát a Predinasztikus Kortól kezdve az Óbirodalom, a Középbirodalom és az Újbirodalom korszakain keresztül egészen a Ptolemaioszok és a rómaiak uralmáig. A kötet tárgyalja az egyiptológia tudományát manapság leginkább foglalkoztató területeken szerzett újdonságokat, pl. a legutóbbi ásatások eredményeit, és az új tudományos kutatási eljárásokat. A könyv emellett kitér a történelmi háttérre; a földrajzi viszonyokra; a társadalom és kormányzat kérdéseire; az élők vallására; a túlvilághitre és a temetkezési szokásokra; az építészet jellegzetességeire és az építkezési módszerekre; az írásos forrásokra; a hadsereg és a haditengerészet felépítésére; a külkereskedelem és a szállítás kérdéseire; a gazdasági életre és az árutermelésre; a mindennapi élet viszonyaira.

Ismeretlen szerző - Ókori ​keleti történeti chrestomathia
Az ​Ókori Kelet története a Földközi-tengertől a Sárga-tengerig terjedő hatalmas területen játszódott le, s időbeli kerete közel háromezer évet foglal magában. A kötet szerkesztője ezzel a válogatással megpróbál az idézett munkákhoz viszonyítva lényegesen kisebb terjedelem mellett is aránylag egyenletes képet nyújtani az ókori keleti államok történetéről. A közölt források 19 különböző ókori nyelven íródtak, s ezeknek még egy szakember is csak töredékét ismerheti. Ezért a kötet nemcsak az egyetemi oktatásban, hanem az Ókori Kelet kutatásával foglalkozók számára is fontos munka.

Jan Assmann - Religio ​duplex
Assmann ​művei évtizedek óta az egyetemes kultúraelmélet, az összehasonlító vallásfilozófia és a modern gondolkodás antik gyökereit feltáró kultúrtörténet - és persze az egyiptológia - legizgalmasabb, megújító írásai közé számítanak. Egyik főműve, a Religio duplex a kettős vallás elméletét és funkcióit mutatja be a Bibliától, az ókori Egyiptomtól és Platóntól Lessing és Mendelssohn filozófiáján, valamint a szabadkőműves páholyokon át napjainkig. A felvilágosodás egészen újszerű értelmezése mellett a vallások mai lehetőségeiről is váratlan következtetésekre jut.

Gleb Golubjov - Hiren ​piramisának titka
Hiren ​fáraó piramisának titka térben és időben is távoli utazásra hívja önöket, a Nílus-völgyébe, a Núbiai-sivatagba, oda, ahol ma Egyiptom ragyogó jövőjének alapjait rakják le, gigászi gáttal teremtve új tengert a Nílus-völgyben, s ahol éppen ezért lázasan dolgoznak a világ legjobb régészei, hogy Egyiptom ragyogó múltjának legszebb, legértékesebb tanúságait, az emberiség kulturális kincsestárának páratlanul értékes kincseit biztonságos helyre szállítsák, feltárják, tanulmányozzák, hogy okosan vethessék meg e hatalmas tenger alapjait. A regény azonban időben olyan értelemben is messzi útra visz, hogy színes szőttesének egyik fonala valahonnan az időszámításunk előtti XIV. századból, Ehnaton korából indult el. A kötetben található képek részben a Nílus völgyét, a legnevezetesebb egyiptomi emlékeket villantják fel, részben a már említett régi korszakból hoznak hírt arról, hogy a XVIII. dinasztia idejében hogyan éltek, dolgoztak a mai egyiptomiak ősei.

Kákosy László - Az ​ókori Egyiptom története és kultúrája
A ​könyv a tudományos bevezetés és egyúttal összefoglalás igényével mutatja be az egyiptológia tudományát, forrásait, történetét az írások megfejtésétől egészen a napjainkban folyó ásatásokig. Az ókori Egyiptom történetét a neolitikumtól a későkorig követi nyomon, benne a társadalom és a politika történetén túl a tudomány, a hit és a vallás, a világlátás és a művészetek részletes ismertetésével. A könyvet időrendi táblázat, bibliográfia és mutató zárja. A felfrissített és átdolgozott Egyiptom-történet elsősorban a történész-, a művészettörténész- és a régészhallgatók komplex tankönyve, de a művelődéstörténet és a vallástörténet iránt érdeklődők számára is hasznos forrás.

Szőke Miklós Árpád - A ​Nagy Piramis rejtélye
Emberemlékezet ​óta - vagy talán annál is régebben - áll az egyiptomi Gízában az ókori világ két legnagyobb csodája, a Nagy Piramis meg a Szfinx. Évszázadok sőt évezredek óta kutatják tudósok és lelkes amatőrök százai, vajon mikor, hogyan, ki és milyen célból hozta létre ezeket a páratlan alkotásokat - ám a nyomozás nem hozott eredményt, inkább egyre több ellentmodásra derítettek fényt. Szőke Miklós Árpád könyve nem kevesebbre vállalkozik, mint hogy összefogja az eddigi eredményeket, s még meg is toldja őket egy meghökkentően új, igen eredeti teóriával, amely magyarázatot adhat a Nagy Piramis valamennyi rejtélyére.

Kákosy László - Fény ​és káosz
A ​Nag Hammadi-i lelet késő ókori gnosztikus leletegyüttes. Az iratok jó része a Kr. u. IV. századból származik, de a szövegek jó része II. századi. Az 1945-ben előkerült lelet jelentősége a gnoszticizmus-kutatásban elsöprő, hiszen megtalálásáig a titokzatos, eretnekségnek tartott mozgalom elveiről, belső életéről, tanításairól csakis az ókeresztény eretnek-ellenes irodalomból értesülhettünk. Így meglehetősen egyoldalú és torzított kép élt a gnoszticizmus-kutatókban a XX. század közepéig.

Covers_113732
Mitológiai ​kislexikon I-II. Ismeretlen szerző
11

Ismeretlen szerző - Mitológiai ​kislexikon I-II.
A ​kitűnő kolozsvári tudós előző munkája - a Mitológia i kislexikon - a mediterrán térségek népeinek (egyiptomi, suner-akkád-hettita, föníciai, héber, görög és római)mitológiáját mutatta be mintegy 3500 tömör címszóban. Jelen munkája az előzőhöz hasonló módon (kb. 2500 címszóban) az északabbra élő európai népek (balti, finnugor, germán, kelta és szláv) mondavilágát tárja elénk. Ezek a gyűjtőnevek mintegy 30 - köztük magyar - nép ősi (kereszténység előtti )hitvilágáról ígérnek áttekintést. A történelem különös játéka, hogy az ókori mitológiákról lényegesen többet tudunk, mint az időben hozzánk közelebbi népvándorlás kori népek istenvilágáról. Ez nem csoda, hiszen az erőszakosan tért hódító kereszténység tűzzel-vassal irtotta a pogányi hiedelmeket, s igazából csak a romantika hatására kibontakozó folklórkutatások mentettek meg belőlük egy keveset az utókor számára. Az a kevés viszont, ami fennmaradt, ugyancsak a romantika hatására viszonylag szilárdan beépült kultúránkba. Különösen a zeneirodalom tett sokat ennek érdekében: gondoljunk csak Wagner operáira vagy Rimszkij -Korszakov Szadkójára. A Mitológiai kislexikon II. éppen ahhoz kíván segítséget nyújtani, hogy hogy az érdeklődő olvasó könnyen és gyorsan utánanézhessen azoknak a mitológiai neveknek és fogalmaknak, amelyekkel olvasmányaiban találkozott. A kötet az ilyen célirányos kikeresések mellett önálló olvasmánynak is érdekes: hála a szócikkeket átszövő utalások gazdag hálózatának egy-egy mondakör teljes története és "szereplőgárdája" is jól áttekinthetően az olvasó elé tárul belőle.

Barbara Watterson - Az ​ókori Egyiptom istenei
A ​könyv az óegyiptomi istenek eredetét követi nyomon nem csupán kronológiai, hanem földrajzi környezetükbe helyezve őket. A könyv azonban több mint az istenségek névsora: az olvasó olykor pikáns, érdekes, néha szórakoztató képet kaphat a főbb istenségekkel kapcsolatos mítoszokból. A szerző vizsgálja az ókori egyiptomiak vallásos tárgyainak jelentőségét, legyen az a legapróbb amulett vagy legnagyobb szentély. Az olvasó felfedezheti és megértheti az ókori egyiptomiak világát, hogy miért vették körül kultikus tisztelettel isteneiket, és ez hogyan hatott az életükre. Lebilincselő, magával ragadó olvasmány és remek kalauz mindenkinek, aki szeretné megismerni ennek a rejtélyes és alig kifürkészhető ókori világnak a titkait.

Richard H. Wilkinson - Az ​ókori Egyiptom templomai
Az ​ókori Egyiptom templomai A hatalmas és titokzatos műemlékek misztikus szertartásai és építészeti csodái a korai fáraókortól a római korig - Az egyiptomi templomok első, teljességgel illusztrált áttekintése - Többek közt Karnak és Luxor, Abüdosz, Edfu, Philae és a Nílus menti templomok ismertetése - Templomépítészet és -díszítés a megszentelt hely kiválasztásától és alapító szertartásaitól az építési eljárásokig és a domborműfajtákig - A templom különböző részeinek funkciója és jelentése, a bejárati tornyoktól és kapuktól, a szoborkolosszusoktól és obeliszkektől a belső szentélyekig és a föld alatti helyiségekig - A fáraók és a papok, a templomi ünnepek és ünnepségek szerepe a vallási szertartásokban - Tudnivalók, táblázatok, különleges perspektivikus ábrák és útikalauz a legfontosabb lelőhelyekhez

A. Rosalie David - Az ​egyiptomi birodalmak
Az ​olvasó először Egyiptom négyezer éves történelmével ismerkedhet meg: a homályba vesző kezdetek után fényes fellendülés következik az Óbirodalom korában, ezt követően hanyatlás az újjáéledés váltakozik, mígnem a nemzetközi nagyhatalommá váló ország tekintélye és gazdagsága az Újbirodalom korában eléri tetőpontját. Miután a szerző áttekintést nyújt az Egyiptomot felkereső egykori utazók, antik történetírók és felfedezők beszámolóiról, részletesen bemutatja azokat az eseményeket, régészeti ásatásokat, amelyek lázba hozták a világot: többek között a Rosette-i kő megtalálását, a hieroglif írás megfejtését, Tutanhamon sírjának feltárását.

Rosalie David - Vallás ​és mágia az ókori Egyiptomban
A _Vallás ​és mágia az ókori Egyiptomban_ az első olyan könyv, mely teljes történeti áttekintést nyújt ennek a rendkívüli civilizációnak a vallásáról a legkorábbi települések korától (i.e. 5000) egészen a római provinciák koráig (i. sz. IV. század). Miként azt Rosalie David lebilincselő tanulmánya mutatja, az ókori egyiptomi társadalom minden területét - az oktatástól és a törvénykezéstől kezdve az orvoslásig, a születéstől a halálig - átjárta a vallás és a mágia, mindent a Nap és a Nílus istenként tisztelt éltető erői uraltak. Fedezzük hát fel az istenek és istennők összetett világát Anubisztól, a halál sakálfejű istenétől Ta-Weretig, a születés vízilóistennőjéig; a szent állatok kultuszát; a jósok és jóslatok, templomok, halotti kultuszok és a túlvilághit világát. A fáraók, királynők és istenségek listájával, valamint az egyiptomi varázsigék újonnan készült fordításai révén ez a könyv alapműnek számít azok számára, akik a történelmet és az egyiptológiát tanulmányozzák, továbbá informatív és szórakoztató olvasmány mindazok számára, akik érdeklődéssel fordulnak az ókori világ felé.

Barry Kemp - Az ​egyiptomi Halottak Könyve
A ​cambridge-i egyetem egyiptológus professzorának új könyve az időszámítás előtti második évezredben keletkezett Halottak Könyvének olvasásához és modern megértéséhez ad inspiráió és nélkülözhetetlen segítséget.

Shou Peryt - Az ​Egyiptomi Halottaskönyv titkos tanításai
Minden ​nagy ókori kultúrnép közül az egyiptomi rendelkezett a legplasztikusabb, legtisztább és legtudományosabb elképzeléssel a halál utáni életről. Ez a legváltozatosabb formákban került át a zsidó, a görög, a római és a keresztény vallási nézetek közé. Hérodotosz mesél az ókori egyiptomiak jámborságáról, és Platón, Püthagorasz, Tálész és Plutarkhosz azok, akik beavatást nyertek e misztériumokba és dicsőítik az egyiptomi nézetek tisztaságát, erkölcsi szilárdságát és mélységét. A mai egyiptológia e misztériumok pszichológiai problémáit még a legkevésbé sem tudta megfejteni, még mindig sok a tennivaló velük. Mégsem tagadhatja senki az egyiptomiak vallás nézeteinek hatalmas kulturális jelentőségét az ókori fejlődésben. Természetesen az egyiptomiak lelkialkatának egyedisége és visszafogott szigorúsága, gondolkodásuk már-már merev és formális zártsága több lelkes úttörőt is zavarba ejtett és visszafordulásra késztetett. Így az egyiptomi szellemi élet kutatásainak eredménye ma még csekély, és többek között pszichológiai és ezoterikus előismereteket is feltételez. Az indiai ezotéria tanulmányozása így szükségszerűen megelőzte az egyiptomi kozmológia és a titkos tanítások kutatását. Nagyon kevés dolog nyilvánvaló az első pillantásra az ilyen tanításoknál. A szakrális szövegeknek a pusztán racionális értelmezése hiábavaló. Akár az írásuk, a gondolkodásuk is tömör, sokrétű és rejtvényekkel teli. Ez a kevés forma olyan átfogó és mély, hogy ezoterikus tudás nélkül megfejthetetlen. Az evilági élet a beavatott egyiptomiak számára szinte teljesen a túlvilági élet keretei közé volt szorítva. A papok, a templom őrei, az éjszaka őrzői, akiket úgy is neveztek, hogy „azok, akik ismerik az ég titkait”, és azt tették, amit feltámadottként, Ozirisz fiaiként és reinkarnációiként tenniük kellett. Közben a kultuszukat átjárta egy különös, az őskeresztény nézetekkel rokon elképzelés. Oziriszként haltak meg, Szeth keze által, aki az anyag zsenije volt, és az alacsonyabb rendű anyagi intellektusé. Még korunkban is titkos, de hatalmas erővel bíró nyelven szól hozzánk az Egyiptomi Halottaskönyv, melyben az ember valódi „én”-je érintetlenül áll minden egyes felismerésén túl.

Peter A. Clayton - Fáraók ​krónikája
Ki ​volt az ókori Egyiptom első uralkodója ¬ és ki volt az utolsó? Mely egyiptomi királynőket tisztelték fáraóként? A Fáraók krónikája az első olyan könyv, amely Egyiptom összes dinasztiájának és uralkodójának történetét időrendben beszéli el, időszalagok és más szemléltető ábrák segítségével. A Fáraók krónikája egyszerre népszerű történelmi munka, alapvető szakkönyv és szemléletes bevezetés egy rendkívül sokszínű ókori civilizáció történetébe. Múzeumlátogatók, tanulók, turisták és mindenki, akit lenyűgöz az ókori Egyiptom, egyaránt nagy haszonnal forgathatja majd a kötetet.

Varga Edith - Napkorong ​a fej alatt
A ​napkorong meleget áraszt, „lángot kelt" az elhunyt feje alatt, aki a forróságtól új életre kel és a napistenhez társulva maga is istenné válik az Alvilágban. Az egyiptomi Halottak Könyve 162. fejezetében olvasható elképzelés egy különleges sírmellékletben öltött testet: a múmia feje alá tett, napkorong alakú, szövegekkel és képekkel borított hypokephaiban. Hogyan jöttek létre a fej védelmére készített sírmellékletek, mikor találkoztak a halotti rituálék szövegeivel, és végül, milyen vallásos ösztönzésre formálták meg a mágikus erővel felruházott korongot, mely egy szűk körű elit, a thébai Amon-papok múmiáinak feje alá került. Ezekre a kérdésekre ad választ a könyv, ahol egy sírmelléklet történetében visszatükröződnek az egyiptomi halotti kultusz fő állomásai az i. e. 4. évezredtől az i. e. 4. századig terjedő időben. A kötetet jórészt ismeretlen vagy ritkán látható képek illusztrálják.

James P. Allen - Middle ​Egyptian - An Introduction to the Language and Culture of Hieroglyphs
This ​is an introduction to the writing system of ancient Egypt and the language of hieroglyphic texts. It contains twenty-six lessons, exercises (with answers), a list of hieroglyphic signs, and a dictionary, as well as twenty-five essays on the most important aspects of ancient Egyptian history, society, religion and literature. It also offers scholars of linguistics a complete grammatical description of the classical language of ancient Egypt.

Alan H. Gardiner - Egyptian ​Grammar - Being an Introduction to the Study of Hieroglyphs
Although ​the first edition of the study appeared over seventy years ago, Gardiner's Egyptian Grammar remains the most comprehensive presentation of Middle Egyptian available, and is still an essential reference tool for all advanced work in the language. The latest, third, edition, appeared in 1957 and is now in its tenth reprinting. After each new element of grammar the learner is given a set of exercises, and the book also contains useful resources such as a list of hieroglyphic signs and information about the development of the language.

Richard Parkinson - Az ​egyiptomi hieroglifák zsebkönyve
Ha ​követjük a könyvben leírt példákat, hamarosan bárkit lenyűgözhetünk azzal, hogy könnyedén el tudjuk olvasni az ókori egyiptomi műemlékeken a neveket és a társadalmi rangokat. Sőt, további gyakorlással még titkos üzenetet is küldhetünk, amit hieroglifákkal írunk.

Jaromir Malek - The ​cat in ancient Egypt
True ​aristocrat of domestic animals, the cat has a distinguished ancestry. Most modern cats are thought to be descended from the cats of ancient Egypt, so these beautiful and engaging creatures represent a living link between ancient Egyiptian civilization and our own times. Wild cats were probably domesticated at least as early as 2000 BC, but they were requlalrly represented in Egyptian tomb paitings only of the most important and highly-esteemed animals in Egypt, revered as a manifestation of the goddess Bastet. Representations of cats are found in painting, sculpture, papíri, jewellery, ostraca and coffins throughout Egypt, and large numbers of mummified cats were buried during the Late Period. Drawing on this vast range of sources, Jaromir Malek examines the significance of cats in Egyptian life, religion and art. DR JAROMIR MALEK is the editor of the Topograhical Bibliography of Ancient Egyptian Hieroglyphic Texts, Reliefs and Paitings and Keeper of the Archive at the Griffith Institue, Oxford.

Mark Lehner - The ​Complete Pyramids
- ​The first fully illustrated survey of all Egypt's pyramids - Includes the famous Step Pyramid, Bent Pyramid and Great Pyramid, as well as every subsequent pyramid down to late antiquity - How they were built with such breathtaking accuracy and the meaning of the pyramid as tomb and temple - Accounts of the looters, explorers and great expeditions

Kóthay Katalin Anna - Gulyás András - Túlvilág ​és mindennapok az ókori Egyiptomban
A ​magyar nyelven eleddig megjelent ókori egyiptomi szöveggyűjtemények elsősorban eseménytörténeti vonatkozású és szépirodalmi szövegeken keresztül mutatták be a Nílus-völgyi civilizáció kultúráját. Jelen forrásgyűjtemény ezt az anyagot kívánja kiegészíteni mind mennyiségben, mind tematikusan. Az időben az egységes állam kialakulásától az Újbirodalom végéig ívelő válogatás négy fő témakörre tagolódik: Istenek, Halottak, A király, Emberek. Ezeken belül olvashatunk a világ keletkezéséről, az istenek házairól, a szertartásokról és imádságokról, a temetési szertartásokról, a túlvilági képzetekről, a halottak tiszteletéről, az uralkodói hatalom eredetéről, a fáraók tevékenységeiről, a dicsőítő himnuszokról, királytükrökről, a piramisokról és más uralkodói nyughelyekről, emberi életutakról, sorsokról, a mindennapi élet különféle aspektusairól, az államügyekről, a nők és férfiak közötti kapcsolatokról, az idegenekhez való viszonyulásról, illetve az állatokkal kapcsolatos forrásokról is. A magyarázatokkal és lábjegyzetekkel ellátott több mint 150 fordítás között hivatalos feliratok, magánlevelek, tudományos és szakrális szövegek, szépirodalmi művek, életrajzok, jogi és közigazgatási dokumentumok egyaránt megtalálhatók. A kiadványt használati útmutató, a nyelv- és íráshasználatról szóló bevezetés, kislexikon, rövidítés- és forrásjegyzék, illetve tematikus mutató egészíti ki.

9780140455502
1

Ismeretlen szerző - The ​Egyptian Book of the Dead
Written ​and painted some 3500 years ago, The Papyrus of Ani is the most complete, ornate, and best-preserved example of Ancient Egyptian philosophical and religious thought ever discovered. It is presented here for the first time in its original form, with the hieroglyphic images matched to what has been acknowledged as the finest English translation of the text, The Egyptian Book of the Dead opens the door to one of humanity's earliest and finest spiritual treasures.

Kollekciók