Ajax-loader

'politikai gazdaságtan' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Bedő Gyula - A ​szocializmus politikai gazdaságtana
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Karl Marx - A ​tőke
Kiadásunk ​az Engels által sajtó alá rendezett negyedik német kiadást (Hamburg 1890) követi. Mint az előző magyar kiadásokban, most is Rudas László és Nagy Tamás fordítását vettük alapul. A fordítást átnéztük és javítottuk. A sajtó alá rendezés során tekintetbe vettük az első német kiadást, a Marx által szerkesztett francia fordítást és az Engels által szerkesztett angol fordítást, valamint a Marx és Engels Művei 23. köteteként megjelent legújabb német, illetve orosz kiadást is. Az idézeteket újra egybevetettük az eredeti művekkel. E munka révén sikerült több sajtóhibát, kisebb elírást, pontatlanságot kiküszöbölni.

Andrassew Iván - Róna ​Péter
A ​könyv a Magyarországon és Londonban váltakozva élő világhírű közgazdász, üzletember és jogász életútját mutatja be úgy, ahogy ő maga a szerzőnek elmeséli. Személyes hangú, sok történettel fűszerezett élménybeszámoló ez a könyv, sok aktuális tanulsággal.

Serge Latouche - A ​nemnövekedés diszkrét bája
Latouche ​professzor ideális filozófus és ideális mozgalmár. Az általa bevezetett és most megjelent könyvében körüljárt 'nemnövekedés' egy valódi forradalmi fogalom, amely képes lehet elérni a szökési sebességet, kiszabadulni az 'elégedett társadalmak', a 'néma társadalmak' hermetikus karanténjaiból, a mesterségesen fenntartott közöny mocsarából, és terjedésnek indulni ... Jó hír, és jó könyv! Roppant izgalmas olvasnivaló, amely kellemes és érdekfeszítő beavatást jelent korunk globális kihívásainak rendszerébe, azaz abba, hogy mi a szitu nagyban, és mi mindent tehetünk mi, kis pontok ...

Járai Zsigmond - Fodor István - Parragh László - Túl ​az idők jelein
Nem ​igaz, hogy Magyarország ne tudna olyan jól teljesíteni, mint bármelyik más ország, csak jó kormányzás és jó gazdaságpolitika kell hozzá, s azt gondolom, hogy ezt nem is lenne olyan nehéz Magyarországon megteremteni. Persze, ma nehezen lehet a szükséges nem könnyű lépéseket elfogadtatni, mert az esetleg jó gazdaságpolitikai törekvéseket sem hinnék el, ha hiteltelen emberek próbálnák nekik elmondani, hogy az valóban a jó irányba vezet. (Járat Zsigmond) Gyorsan romlik az európai gazdasági helyzet is... Arra a kérdésedre, hogy Magyarországnak hol a helye Európában?, az a válaszom, hogy magunkat kellene felkészíteni arra, hogy erősebbek, professzionálisabbak legyünk tervezésében, működésében, együttműködésben az európai frontokon, hogy legalább visszaszerezzük a néhány évvel ezelőtti pozíciónkat. (Fodor István) Ma a fő kérdés az, hogy a világban hol és milyen módon kívánjuk elhelyezni Magyarországot. Szinte minden pályán hátrányból indulunk: kicsi ország vagyunk, nincsenek természeti erőforrásaink, tartalékaink egyre fogynak. Tele vagyunk adóssággal, rossz a morális helyzet, közönyös, hitevesztett a társadalom. Márpedig ha szociális piacgazdaságot szeretnénk, azt a magunk erejéből, nekünk kell megteremteni - ajándékba nem fogjuk megkapni senkitől. (Parragh László)

Antal László - Várhegyi Éva - Tőkeáramlás ​Magyarországon
Ebben ​a munkában megkíséreljük leírni, jellemezni a tőke- (eszköz-) áramlás 1968 után funkcionáló rendszerét, a döntési-elosztási folyamatokat és magát az intézményrendszert - félig piaci intézményeket, állami-banki elosztási mechanizmusokat -, amely a tőkemozgást lebonyolítja. Vizsgáljuk azokat a változásokat is, amelyek a 68-as reformot követő több mint másfél évtizedben a tőkeallokációs rendszerben végbementek. Ezek a változások a gyakorlati tapasztalatok szerint egészen a 70-es évtized végéig nem voltak igazán lényegesek. Nem eredményezték a vállalatközi, profitmotívumokon alapuló (vagyis piaci jellegű) tőkemozgás szerepének érdemi növekedését, és nem vezettek a Bank (az MNB) sajátos félhatósági szerepkörének változására. Nagyjából fennmaradtak a pénzintézetekre jellemző szigorú profilkötöttségek és a hozzájuk kapcsolódó - jogilag is megerősített - monopóliumok. A pénzügyi rendszerben végbement változások inkább csak a finanszírozási konstrukciók, pénzügyi technikák módosítását jelentették, anélkül, hogy ezáltal érdemben változott volna a döntési folyamatok jellege.

Korán Imre - Világmodellek
Ha ​fényt akarunk deríteni arra, hogy az elsősorban a Római Klub indítatására kidolgozott világmodellek és "globális tanulmányok" hogyan viszonyulnak a polgári ideológia fő vonulatához, illetve milyen helyet foglalnak el a burzsoá gondolkodás evolúciójában, akkor vissza kell nyúlnunk a technicizmushoz mint az 50-es évek közepétől a 60-as évek végéig uralkodó áramlathoz. Ez az áramlat a tőkés gazdaság mindaddig példátlan gazdasági konjunktúrájához kapcsolódott és a növekedést, a műszaki haladást abszolutizálta, sőt fetisizálta. A technokrata szemléleti mód az "ipari társadalmak" elméleteinek különböző változataiban fejeződött ki és arra a rendíthetetlennek tűnő hitre alapult, hogy a korlátlannak felfogott gazdasági növekedés feloldja a tőkés társadalom osztályellentéteit, hogy az egyéni fogyasztáson nyugvó általános jólét kiküszöböli a forradalmasodás, illetve a radikalizálódás veszélyeit és hogy az ipari fejlődés általános érvényű feltartóztathatatlan logikája a két világrendszer olyan jellegű közeledését, konvergenciáját kényszeríti ki, amely végeredményben a szocializmusnak a modern kapitalizmusban való feloldódásával egyértelmű.

Maurice Dobb - Az ​érték és a jövedelemmegoszlás elméletei
A ​közgazdasági elmélettörténet legnagyobb multú és egyben legjelentősebb kategóriájának útját követi nyomon a kiváló angol tudós. Dobb professzor imponáló biztonsággal tekinti át az érték és a jövedelemelosztás különböző korokban különboző szerzőknél található elméleteit

Szentes Tamás - Világgazdaságtan ​- Elméleti és módszertani alapok
A ​könyv első kiadása 1996-ban az EKOTÉKA '96 gazdasági és jogi szakkönyvkiállítás és -vásáron az Év Szakkönyve nagydíjat nyerte. A Magyar Tudományos Akadémia folyóirataiban megjelent recenziók szerint a könyv "az utóbbi évtizedek egyik legjelentősebb szakkönyve, magnum opus, amelyek kézikönyvként és tankönyvként egyaránt évtizedekig fognak referenciaként használni. A szerző legfőbb érdeme tudományfilozófiai és elmélettörténeti szempontból a bármiféle kizárólagosságra törekvésnek és ideologikus értékeléseknek az elutasítása, a különféle elméleti irányzatok eredményeinek és fogyatékosságainak tárgyilagos bemutatása; az oktatás szempontjából a szintézisre törekvés és a konstruktív kritikai szemlélet mellett a verbális és a matematikai levezetések egymást jól kiegészítő felhasználása; a kész doktrínák és sémák elfogadása helyett a kétkedésre és önálló gondolkodásra késztetés."

Vámos Tibor - Hazánk ​és a műszaki haladás
"Először: ​a világ átalakulóban van, fordulat kezdetén állunk, amit az elektronika, az információs rendszerek, a nyersanyagnak és az energiának átértékelődése miatt bekövetkező minőségi módosulások, és valószínűleg a jövő biológiai ipara és a nemzetközi munkamegosztás változásai mozgatnak. Másodszor: a műszaki és az általános társadalmi fejlődésnek ebben a fordulatában Magyarország nem maradhat passzív, mert a nemzetek közötti gazdasági rangsorunk forog kockán, és ehhez fűződve társadalmi stabilitásunk is. Harmadszor: válaszunk a minőség irányába tett fordulat lehet, recepteket a részletekre nem szabad adnunk, de legfontosabb jellemzőnknek az adaptivitás fokozását jelölhetjük meg. Ennek kiemelt alkérdései a társadalom belső szociológiai átalakulása, az oktatás, az értelmiség feladatai és ezen belül az értelmiségi vezető rétegnek, valamint kreativitásának szerepe. ...Negyedszer: az ország a jövő nemzetközi együttműködésében elsősorban a különleges szolgáltatásokkal jelentkező nemzetközi kisiparosi feladatot vállalhatja, a nagyok közötti természetes résekbe illeszkedést. Ötödször: az előttünk álló technikai-társadalmi átalakulás stabilitásához tartós értékrendszereket kell megőriznünk és kialakítanunk."

Ismeretlen szerző - Fecseg ​a felszín és hallgat a mély
E ​kötetben hat nagyon különböző szerző (Antal László, Bokros Lajos, Csaba László, Győrffy Dóra, Muraközy László, Török Ádám) keres választ ugyanarra a kérdésre. Miért és hogyan siklott ki a magyar rendszerváltás sokat ígérő folyamata - eltérően térségünk több országától - az ezredforduló utáni években? A szerzők különböző oldalról közelítő tanulmányai éppen a sokszínűségükkel villantanak fel nagyon sok elemet Magyarország és a térség hosszú távú fejlődésének irányáról, jellemzőiről, lehetőségeiről. Közös bennük, hogy "sorsunkba merülve" mindegyik a felszín mögé igyekszik tekinteni, s a magyarországi fejlődést nem a szavak, ígéretek, álmok vagy gazdaságpolitikai kinyilatkoztatások szerint, hanem a tények és következmények, a gazdasági, társadalmi, politikai összefüggések és elméletek alapján elemzik. A Debrecen 2007 konferencia résztvevői által írt tanulmányok valójában túllépnek a gazdaságpolitikai közelítéseken, a mögöttes mélyebb elméleti, társadalmi és történelmi összefüggésekre koncentrálnak. Azt is mondhatjuk, több értelemben is, hogy ez a kötet ott kezdődik, ahol a magyar gazdaságpolitika általában végződik.

Covers_140541
Gazdaságpolitika Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Gazdaságpolitika
Kelet-Közép-Európa ​tagországaiban - így hazánkban is - az 1980-90-es évek határmezsgyéjén bekövetkező politikai fordulat a gazdaságpolitikát és a gazdaságpolitikai stúdiumokat különös helyzet elé állította. A gazdaságpolitikát művelőknek, oktatóknak, kutatóknak és hallgatóknak erőltetett menetben kellett elsajátítaniuk a modern piacgazdaságok gyakorlatának tapasztalatait, a rendkívül szerteágazó filozófiai, ideológiai megközelítéseket, az egyes iskolákat. E kötet a negyedik kísérlet arra, hogy a kikristályosodott elméleti összefüggéseket, a kulcskérdésekre adható lehetséges válaszokat megismertesse, az alapismereteket feldolgozza és egyfajta gazdaságpolitikai intelligencia elsajátítását segítse.

Matolcsy György - Amerikai ​birodalom
Az ​Amerikai Birodalom korában élünk, de tudjuk-e, hogyan működik a birodalom? Értjük-e azokat az értékeket és érdekeket, amelyek Amerikát mozgatják? Látjuk-e az új világrend szerkezetét, mozgatórugóit és benne Magyarország helyét? Felismerjük-e azokat a belső és külső háborúkat, amelyeket Amerika - egy új gazdasági hadviselés keretében - indít versenytársaival szemben? Az Európai Unió tagjai vagyunk, de tudjuk-e, hogy milyen veszélyeket rejtene magában, ha Európa nem társa, hanem riválisa próbálna lenni az Amerikai Birodalomnak? Egy hajóban evezünk Amerikával, ahol rajtunk is múlik, hogy békés utazás vagy hajótörés lesz-e jövendő sorsunk. Erről szól ez a könyv, tehát közös jövőnkről és benne a mi magyar életünkről.

Szántó Zoltán - Analitikus ​szemléletmódok a modern társadalomtudományban
A ​kötetben olvasható tanulmányok a gazdaságszociológia és a politikai gazdaságtan néhány kortárs elméleti irányzatával foglalkoznak. A könyv célja, hogy betekintést nyújtson a modern társadalomtudomány, azon belül elsősorban a gazdaságszociológia és a politikai gazdaságtan analitikus irányzataiba. A kötet négy ilyen átfogó szemléletmódot különböztet meg egymástól: az ökonómiai, az új politikai-gazdaságtani, az új gazdaságszociológiai és a strukturális szemléletmódot. Ezekhez meg lehet feleltetni néhány konkrét metodológiai és metodikai irányzatot is: a racionális döntések elméletét, a közösségi döntések elméletét és az analitikus marxizmust, a beágyazottság és társadalmi tőke koncepcióját, valamint a társadalmi kapcsolatháló elemzést.

Németh Miklós - Hoós János - Bodnár Lajosné - Horváth László - Molnár József - A ​szocializmus politikai gazdaságtana 1984/1985
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Albert O. Hirschman - Az ​érdekek és a szenvedélyek
Albert ​Hirschmann, a hagyományos közgazdaságtan kritikusaként világhírűvé lett tudós 1977-ben megjelent kötete, amely mára az eszmetörténeti irodalom klasszikus műve lett, megmutatja, hogy a kapitalizmus vagy korabeli megnevezéssel a "kereskedelmi társadalom" felemelkedését összetett ideológiai átalakulás kísérte. Rekonstruálva a 17-18. századi vitákat, a könyv megvilágítja, hogyan lett a kapzsiság bűne, az anyagi érdekek hajszolása pozitív erővé, az erőszakos és romboló emberi szenvedélyeket fékentartó és korlátozó tényezővé. A koramodern politikai gondolkodók (Montesquieu, Sir James Stewart, Adam Smith) az érdekeket követő kereskedelmi társadalom diadalától kiszámíthatóbb, békésebb és civilizáltabb politikai világ kibontakozását várták szemben a dicsőségvágy és a vallási türelmetlenség szenvedélyei által lángra lobbantott dinasztikus és polgárháborúk véres korszakával. Hirschman meggyőzően érvel a marxi, ill. a weberi tézis ellen. A könyv azoknak az érdeklődő olvasóknak ajánlható, akik politika és gazdaság viszonyáról nem érik be aktuális közhelyekkel, hanem arra is kíváncsiak, hogyan alakultak ki azok az érvelés módok, amelyek meghatározók voltak a modern világ születésében, a kapitalizmus győzelmében.

Ismeretlen szerző - A ​kapitalizmus politikai gazdaságtana
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sipos Aladár - A ​politikai gazdaságtan kisszótára
Magyarországon ​már több közgazdasági lexikon napvilágot látott. Kimondottan a politikai gazdaságtan tudományával foglalkozó lexikon jellegű kézikönyv azonban még nem jelent meg. Így a kiadónak első kísérlete ez a kötet egy olyan kisszótár megjelentetésére, amely címszavaival a politikai gazdaságtan tárgykörét öleli föl.

Ágh Attila - A ​termelő ember világa
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Halay Tibor - Politikai ​gazdaságtan
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - A ​világgazdasági nyitás: gazdaságpolitikai fordulat és intézményi reform
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Karl Marx - A ​politikai gazdaságtan bírálatához
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_439648
Politikai ​gazdaságtan Ismeretlen szerző
elérhető
1

Ismeretlen szerző - Politikai ​gazdaságtan
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Boda Zsolt - Globális ​ökopolitika
Ökológiai ​szempontból nem tartható fenn az, ahogyan ma az emberiség a Földdel bánik. Korunk ökológiai válsága arra kényszerít bennünket, hogy újragondoljuk, átalakítsuk viszonyunkat a világhoz. Ezzel a társadalmi változással foglalkozik az ökopolitika - nemzetközi összefüggéseivel pedig a globális ökopolitika. A könyv megközelítése arra a gondolatra épült, hogy jelenleg nem azonosítható egyértelműen az a szereplő vagy az a társadalmi cselekvési mező, amely a globális ökopolitika dinamikáját uralná. A könyv három, nagyjából egyforma súlyú részre tagolódó tárgyalása azt hivatott kifejezni, hogy a globális piacon, a globális politikában és a globális társadalomban egyszerre zajlanak olyan intézményi változások és politikai cselekvések, amelyek az ökopolitika számára meghatározó jelentőségűek.

Milton Friedman - Rose Friedman - A ​szabad választás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jimmy Carter - Teljes ​élet
Jimmy ​Carter Nobel-békedíjas politikus, Georgia állam kormányzója, 1977 és 1981 között az Amerikai Egyesült Államok 39., demokrata párti elnöke. Neki köszönhetjük, hogy a magyar koronázási ékszerek 1977-ben visszakerülhettek Magyarországra. Önéletrajzában nyílt őszinteséggel ír a gyermekkoráról, vidéki gyökereiről, a Mély Dél puritán és sokszor rasszista szemléletéről. Apja halála után elhagyta a haditengerészetet, hogy kézbe vegye a családi gazdaság irányítását. Könyvében részletesen mesél a családi kapcsolatairól: felesége, Rosalynn nemcsak a magánéletben, de Carter közéleti tevékenységében is hű társa. Mindketten a mai napig aktív szerepet játszanak a Habitat for Humanity nemzetközi lakásépítő mozgalomban. Carter volt az első, akit becenevén iktattak be a hivatalába. A kisemberek elnökének vallotta magát, sokat foglalkozott az emberi jogokkal, és mindent megtett azért, hogy Amerika erkölcsi súlyát visszaszerezze a vietnami sokk után. A Teljes élet egy rendkívüli ember gazdag és boldog életébe nyújt bepillantást, akinek a sikerek mellett az emberi kudarcokkal és a 20. század súlyos problémáival is meg kellett küzdenie. Az exelnök személyes hangvételű visszatekintését saját festményei és versei teszik különlegessé.

Czike László - Magyarország ​privatizációja
A ​tapasztalt közgazdász sokat tud a szabadrablásról és a privatizációról. És arról, hogy a szegények miért nem gazdagodnak meg...

Daron Acemoglu - James A. Robinson - Miért ​buknak el nemzetek?
Daron ​Acemoglu és James A. Robinson nagyon egyszerű, de annál fontosabb alapkérdéseket feszegetnek: Miért gazdag az egyik ország, és miért szegény a másik? Mivel magyarázható a nemzetek eltérő fejlődése: kulturális különbségekkel, vagy a földrajzi, éghajlati adottságokkal? Világsikerű könyvükben új megvilágításba helyezik eddigi elképzeléseinket a világ egyenlőtlen fejlődéséről. Tizenöt éves közös kutatásuk alapján arra a következtetésre jutottak, hogy a nemzetek társadalmi-gazdasági jóléte vagy elszegényedése elsősorban az intézményi, hatalmi struktúrától függ. Számos történelmi példát vonultatnak fel, a Római Birodalomtól kezdve a maja városállamokon, a középkori Velencén, a Szovjetunión, Latin-Amerikán, Anglián, Európán és az Egyesült Államokon át egészen Afrikáig, hogy igazolják új politikai gazdaságtani elméletüket. A történelmet, a politikatudományt és a közgazdaságtant remekül ötvöző, magával ragadó mű mindannyiunk számára tanulságokkal szolgál a fejlődés kérdéseiről.

Karl Marx - Angol ​hétköznapok ahogyan Marx látta
Marx ​e kis esszéi, tudósításai és karcolatai (néhány nagyobb műve is valóságos kincsesbányája az irodalmi miniatűröknek) nagy figyelmet keltettek a korabeli olvasóközönség körében. A királynő udvarában, a felső tízezer szalonjaiban és az alsóházban egyaránt idézték őket. Marx, a "New York Daily Tribune" angliai, majd európai tudósítója (időközben természetesen több más lapnak is dolgozott), korának egyik legtájékozottabb embere volt. Éppoly gyakran megfordult a parlament üléstermeiben, mint a szervezkedő munkásság által rendezett gyűléseken. Ismeri a felső tízezer szalonjaiban keringő pletykákat és leleplezi botrányos életmódjuk jól-rosszul rejtegetett titkait a nyilvánosság előtt. Keresbe sem találhatnánk Marxnál élesebb szemű, kíméletlenebb tollú krónikását a viktoriánus Anglia hétköznapjainak.

Henry George - Haladás ​és szegénység
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

George Friedman - A ​következő évtized
"Egy ​évszázad a történésekről szól. Egy évtized az emberekről. Ez a könyv a következő tíz évről szól: a tényekről, amelyekkel szembesülnünk kell, a döntésekről, amelyeket meg kell hoznunk, valamint e döntések vélhető következményeiről." George Friedman Nagysikerű könyvében, a New York Times bestseller listájára is felkerült A következő évszázadban George Friedman, a geopolitikai jóslatok szakértője és a STRATFOR alapítója, lebilincselő képet festett a következő évszázadot meghatározó eseményekről és sajátosságokról. Párját ritkító szakértelme és történelmi tudása amelyek a médiában, valamint akadémiai és politikai körökben is ismertté tették e könyvében a következő tíz évre vonatkozó jóslatokban csúcsosodnak ki, egész pontosan abban, hogy Amerikára és a világra milyen kihívások várnak.

Timothy Bainbridge - EU ​mindentudó
A ​tartalomból: Az európai integráció történeti háttere; a közös európai politika fejlődési irányai; az európai intézmények; a legfontosabb Szerződések, kulcsfontosságú cikkek; döntéshozási folyamatok; jogi, politikai, gazdasági kifejezések; fő szabályozási területek, közös politikák; bibliográfia és weboldalak.

Kollekciók