Ajax-loader

'ókori irodalom' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Covers_118382
Lakoma Ismeretlen szerző
elérhető
2

Ismeretlen szerző - Lakoma
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Szophoklész ​- Antigoné / William Shakespeare - Rómeó és Júlia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_76654
Apollón ​lantja Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Apollón ​lantja
Valójában ​két könyvet tart a kezében az olvasó. Egy ókori görög-latin irodalomtörténetet és egy gonddal szerkesztett szöveggyűjteményt, amely a tárgyalt műveket vagy azoknak válogatott részleteit be is mutatja. Ezt a kötet tehát nemcsak beszélni akar a görög és római irodalom csodált kivirágzásáról, nemcsak értékeli műveit, hanem közel hozva, magyarázza és folyamatba állítva magukat a remekléseket is felkínálja. Élményt ad az elemző áttekintés, és közvetlen élményhez juttat a műfordítások sorozata. Ez a kettős cél lebegett a tudós szerző előtt, aki ezzel a könyvével mintegy meg akarja könnyíteni a művelődni vágyó fiataloknak vagy bármilyen korú olvasóinak a görög-római irodalmi kultúra megismertetését. Azt a gyönyörűséget szeretné bennük felkelteni és az a szeretetet beléjük plántálni, mely benne is él, és amely egész tanári működését áthatja. A könyv olvasója remekművek élvezetes olvasása közben irodalmi műveltsége szilárd alapjait szerzi meg.

Covers_158098
A ​boldog vadászok Ismeretlen szerző
5

Ismeretlen szerző - A ​boldog vadászok
Huszonöt ​régi görög novellát kap ebben a kötetben az olvasó; mindegyik az antik világ irodalmának egy-egy gyöngyszeme. Mindenki tudja, mennyire alapvetően fontos szerepet játszott a görög széppróza a modern európai irodalom fejlődésében; de magukat a novellákat már annál kevesebben ismerik. Ez a kötet régi hiányosságot pótol a legszebb görög elbeszélések közreadásával. Meglepődve fogja látni az olvasó, hogy nem csupán színes, érdekes, kalandos és szellemes történeteket kap, hanem néhány modernnek, sőt huszadik századinak hitt műfajt is. Gondoltuk-e volna, hogy Lukianos, a borsos stílusú Csodaszamár szerzője - tőle merítette ötletét Apuleius is Aranyszamarához - a Hold meghódításának történetét is elmesélte már jó kétezer esztendeje: a derék görögök egy hajó alakú "holdrakétán" jutottak a Holdra, ahol tanúi voltak a naplakók és holdlakók rettentő tusájának. Még repülőgéppel is rendelkezett a furcsa sereg: ötvenezer "légi Szúnyog" hátáról szórták nyilaikat a gomba alakú Gombaszárvitézek. De meglepetés számunkra a Boldogok Szigetén Nagy Sándort, Homerost és egyéb nagyságokat meginterjúvoló görög utazó is, aki mintha valamelyik Karinthy-regény hőse lenne. A híres történetíróktól kezdve, mint például Hérodotos, minden kiváló szerzőt megtalálhatunk a könyvben: Plutarchost, a kalandregény-író Héliodorost és másokat. Révay József fordítását bevezető tanulmánnyal látta el, s ebben rövid, de alapos tájékoztatást ad a görög novellairodalomról és az egyes szerzőkről.

Ismeretlen szerző - Fénylő ​ölednek édes örömében
"Kötetünk ​az első vállalkozás, nemcsak itthon, de az egész világon is, amely hiteles fordításokban - s nem tartalmi kivonatokban - akar képet adni az egész sumer irodalomról. Összeállítója és fordítója, Komróczy Géza, nem pusztán tudományos feladatnak tekintette munkáját. Igazolni akarta - érzésünk szerint sikerrel -, hogy ennek az ismeretlen eredetű, rokontalan nyelvű, rég eltűnt mezopotámiai népnek a költészete erős, eleven, gazdag, sokoldalú, hogy nem véletlenül terelődött rá az elmúlt harminc esztendőben világszerte a tudósoknak és az irodalom rajongóinak figyelme. Mint ő maga írja előszavában: "A sumer irodalom az ember eszmélkedésének, világot megismerő és világot teremtő erejének kövülete. A sumer irodalom szavai csaknem ötezer éve, mai kultúránk hajnalán hangzottak fel. A gondolati absztrakció és a művészi utánzás, megjelenítés bennük épült először teljes, szuverén világgá. A múltját és tulajdon lényegét kutató ember a sumerok költészetében a világképek korszakos különbségei ellenére is felismerheti őseit."

Publius Vergilius Maro - Vergilius ​összes művei
Vergiliust ​két erénye jelölte ki a nagy alkotásra. Az egyik magas és gáncstalan művészete. A másik a világ sorsán, Róma hivatásán csüggő törődése. A nagy szándék egyúttal nagy élmény lehetett ennek a költőnek. Ilyen szándék még nem volt a világon. Homérosz nem akart nemzeti eposzt írni. Ő egyszerűen hősöket énekelt. A hősök egyének: semmi más. Egy egész nemzetet szimbolizálni egy reprezentatív ősben, egy nemzet sorsát egy ember végzetében: ez Vergiliusra várt. Az Aeneis az első nemzeti eposz a világon... A gyengéd, szelíd költő, anyagtalan édességű versek zenésze, pásztorok, parasztok, szőlők és méhek és jámbor daliák poétája, aki legharciasabb jeleneteibe is bájos kisgyermekek, felejthetetlen holdas éjszakák és szerelmes asszonyok képeit szövi be: a világot átfogó római politika prófétája lett.

Covers_12576
A ​császári Róma Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - A ​császári Róma
Ötszáz ​év története, a császárkori Róma nagyszabású és hiteles képe bontakozik ki az összegyűjtött szemelvényekből. A kortársak művei, az önéletrajzok és vallomások, néhány novella, a levelek és iratok nem csupán a történelmi tényekről, a kimagasló személyiségekről, a fejlődő keresztény egyházról számolnak be, hanem az udvari cselszövésekről, az előkelők erkölcstelenkedéseiről, a gazdagok jólétéről és dorbézolásáról, a parasztok és kézművesek nyomorúságáról, a nép szórakozásairól, vagyis a mindennapok apró eseményeiről is. A kötetet Révay József szerkesztette.

Ritoók Zsigmond - A ​görög énekmondók
A ​korai görög énekmondók problémájával az eddigi kutatás is sokat foglalkozott, de századunkban még nem történt kísérlet arra, hogy a sok részeredményt egységes és teljes fejlődéstörténeti összképpé rendezzék Erre az összegzésre vállalkozott Ritoók Zsigmond a görög irodalomtörténeti és az általános epikatörténeti kutatások vizsgálatának alapján. A könyv első fejezetében az énekmondóvá válás folyamatát és az énekmondói alkotás módját tárgyalja, a másodikban az előadói alkalmakról, körülményekről és a közönségnek az előadásban - alkotásban játszott szerepéről szól, végül a harmadikban az énekmondónak a társadalomban betöltött változó helyzetét és szerepét ábrázolja; felvázolja az énekmondás történetét a feltételezhető kezdetektől az elvirágzásig.

Ismeretlen szerző - A ​gyönyörűség dalainak kezdete
Valóban ​a "gyönyörűség dalainak", a szerelmi lírának legősibb alkotásaival találkozik az olvasó ebben a kötetben: a több mint három évezredes egyiptomi szerelmi költészet papirusztöredékeken, kő- és cserépdarabokon fennmaradt emlékeivel. A kötetet összeállító Kákosy László komoly tudományos feladatot teljesített már a szövegek puszta megfejtésével is. Ezek a versek azonban nemcsak azért érdekesek, mert ősiek, hanem azért is, mert időtállóak - egy rég eltűnt világról és ugyanakkor egy örök érzésről énekelnek, finom, tiszta, szinte idillikus hangon. Molnár Imre műfordításaiban olvasóink művészileg is hiteles képet kapnak a ránk maradt legősibb szerelmes versek világáról.

Publius Ovidius Naso - A ​szerelem
Ovidius ​két erotikus tankölteménye, A szerelem művészete és A szerelem orvosságai a gyöngéd érzelmek világába csalogatja olvasóit. Könnyeden, játszva tanít rá, hogyan keltsünk vonzalmat a másik nemben. Hogyan ismerkedjünk? Milyen ajándékkal kedveskedjünk a kiszemelt szépségnek? Hogyan magyarázzuk el neki áhított célunkat? Hogyan viselkedjen a leány, hogy ne lássék se mohónak se mulyának? Hogyan szeressen a hosszú combú, hogy a rövid? Hogyan a karcsú derekú, hogy a szép arcú? - Majd fanyar iróniával azt is elmagyarázza: Hogyan fordítsuk el magunkról a vágyó tekinteteket, hogyan szabaduljunk megunt szerelmünktől. - S miközben elbűvölő szellemességgel tanít, megcsillogtatja az aranykori római költészet egész pompáját. Ebben a játékos-boldog ovidiusi világban teljesen otthon érezte magát Pablo Picasso, a nagy 20. századi festő. Öregkorában készített könnyed, antik szépségű erotikus rajzainak sorozata latin temperamentumáról, túláradó életszeretetéről tanúskodik.

Cox György - Görög ​regék
A ​mitológia felbecsülhetetlen kalauz, mely visszavezet bennünket az emberiség bölcsője közelébe, megmutatja fajunk fejlődésének azon vidékeit, melyeket a történetírás még nem fedezett fel. Tehát mindenki, akit a görögök őstörténete érdekel, aki szeretné megtudni és kutatni a valóság és a hitvilág közötti különbséget, mindaz bizonyára nem közönséges érdeklődéssel fogja olvasni, tanulni, vizsgálni a mítoszokat. Nem tudományos rendszerbe összeszedett mitológiát tart a kezében az olvasó, hanem görög mítoszokat vagy regéket olyan alakban, amilyenben őket a görög nemzet őskorában egyik ember a másiknak elmesélte. Ezen ős görög regéket a későbbi görög költőkés regegyűjtők mesterkélten kibővítették, és ezáltal elvesztette eredetiségét. Bizonyára érdeklődéssel, sőt gyönyörűséggel fogja olvasni az itt található regéket, melyeket a múltban oly dicső görög nép költői szelleme teremtett.

Covers_35322
Teremtéstörténetek Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Teremtéstörténetek
Mezopotámiai, ​iszlám, maja,egyiptomi, indiai,japán, kínai, finn, görög, magyar, stb. teremtéstörténetek

Hésziodosz - Szapphó - Alkaiosz - Anakreón - Ibükosz - Szimónidész - Pindarosz - Kallimakhosz - Aszklépiadész - Theokrítosz - Fohász ​a múzsákhoz
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Caius Valerius Catullus - Publius Vergilius Maro - Quintus Horatius Flaccus - Publius Ovidius Naso - Költői ​mesterség
Catullus, ​Vergilius Horatius Ovidius műveiből.

Covers_77723
Az ​antikvitás irodalmából Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Az ​antikvitás irodalmából
Az ​antik művészet gazdagságában, sokszínűségében az emberi szellem történetének egyik legragyogóbb fejezete. A régi görögök és rómaiak alkotásai példaként és mértékül szolgáltak a későbbi korok alkotói számára. Az irodalomban minden műfaj létezett már akkor is, s mindegyikben remekművek születtek. A csodás szerelmes versektől az izgalmas kalandregényeken át az epés szatírákig, alig fölülmúlt drámákig mindent megtalálhatunk, amit a mai olvasó is kedvvel, örömmel forgat. Ebből az irodalomból ad kötetünk átfogó válogatást. Megjelennek a trójai mondakör izgalmas epizódjai Homérosz előadásában, a görög drámák felséges vagy éppen kacagtató történetei, Szophoklész Antigonéja, Oidipusz királya, Arisztophanész komédiái, a római aranykor lírikusainak, Vergiliusnak, Horatiusnak, Ovidiusnak és Catullusnak legszebb költeményei. A prózát Aiszóposz tanulságos állatmeséi mellett Longosz, Lukiánosz és Petronius írásainak egy-egy részlete mutatja be. A történetírás kedvelői Hérodotosztól, Tacitustól és Suetoniustól olvashatnak részleteket, megtudhatják, saját kora miként vélekedett például Caesarról és Néróról. Az eredeti szövegeket Finley, Szerb Antal, Babits Mihály és Benedek Marcell értelmező kommentárjai egészítik ki. A kötet így egyszerre szöveggyűjtemény és irodalomtörténet, tankönyv és a korszakot fő vonásaiban bemutató, az érdeklődő nagyközönségnek szánt antológia, kézikönyv, amely a középiskolai irodalomórákról éppúgy nem hiányozhat, mint a praktikus összefoglaló munkákat kedvelők könyvtárából.

D%c3%b6w_k%c3%b6nyv0065
15

Ismeretlen szerző - Gilgames ​/ Agyagtáblák üzenete
Világirodalmi ​örökségünket, a Gilgames című sumér-akkád eposzt és az Agyagtáblák üzenete verseit - többek között Szabó Lőrinc és Weöres Sándor szemelvényei után - teljes egészében először Rákos Sándor ültette át magyar nyelvre, tette irodalmunk és kultúránk közkincsévé. Nem pusztán műfordítás, hanem a magyar költészet egyik csúcsteljesítménye is.

Dobrovits Aladár - Kákosy László - Egyiptomi ​és mezopotámiai regék és mondák
Az ​ókor két igen fontos kultúrája a Nilus, illetve a Tigris és Eufrátesz folyók mentén virágzott, és évezredeken át alakitotta ki és viselte sajátos arculatát. Mind az egyiptomi irodalomban, mind a Folyamköz változó államalakulataiban csodálatosan gazdag hitvilág, változatos és különös regék, mondák születtek, különféle istenekről, fantasztikus tükreként az embereke e világi életének. Dobrovits Aladár és Kákosy László, e két nagy kultúra legkiválóbb hazai tudósai avatott tollal és irói tevékenységgel dolgozták fel Izisz és Ozirisz megható kalandjait, Istar pokoljárását, Gilgames hőstetteit és a többi örökbecsű történetet, kiegészitve a csak utóbb felfedezett, de tudományosan nagy jelentőségű hettita és ugariti mitoszokkal.

3026511060023
A ​szerelmes delfin Ismeretlen szerző
elérhető
2

Ismeretlen szerző - A ​szerelmes delfin
Egy ​régi görög író tanúsága szerint minden csodás történetnek (vagyis a novella ősének) az a célja, hogy meglepő csattanójával meghökkentse, s ezzel elszórakoztassa az olvasót. Boccaccio Dekameronja nem volt előzmény nélkül, az akkor a férj váratlanul hazaérkezik csattanójú jelenet természetesen már a görög és latin irodalomban is édesen csiklandozta a hallgató fülét.Ez a kötet klasszikus novellagyûjtemény, amit más mûfajok is tarkítanak: anekdota, elmés mondás, szellemes visszavágás, humoreszk, kísértethistória, pikáns erotika, tanulságos példázat. Révay József, a kötet összeállítója dekameronnak nevezte el a gyûjteményt, amelyben harmincnál több szerző száznál jóval több írása képviseli az antik szórakoztató irodalom legjavát.

Covers_67897
A ​kétezer éves Ovidius Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - A ​kétezer éves Ovidius
Az ​elmúlt évben ünnepelte a világ Ovidiusnak, az ókor egyik legismertebb költőjének kétezredik születési évfordulóját. Életművében az Augustus-kori kifinomult, frivol, urbánus, dekadens szellem összeolvad az emberiség gyermekkorának egyszerű erkölcsei utáni nosztalgiával. E kis kötet felvillant néhány vonást Ovidius költői egyéniségéből. Marót Károly professzor kitűnő bevezetése kalauzol bennünket a szemelvények között és emberi közelségbe hozza Ovidius kettős arcát. A szemelvényekből megismerjük a szerelemre tanító, a száműzetésben kesergő és a római életet mindig valóságosan ábrázoló Ovidius sohasem halványuló oeuvre-jét. "A kétezer éves Ovidius" első kiadása az évfordulóra jelent meg és úgyszólván napok alatt eltűnt a könyvpiacról. Második, az előzőnél díszesebb köntösben megjelenő kiadása bizonyára hasonlóképpen megnyeri majd az olvasók tetszését.

Ismeretlen szerző - Tibullus ​és Propertius összes költeményei
A ​római irodalom "aranykorában", a köztársaság bukásának s a császárság első évtizedeinek idején - Horatius és Vergilius kortársaként - élt a latin elégiaköltészet két mestere: Tibullus és Propertius. Gyűlölték a fegyverek zaját, s visszahúzódva a közélettől, főleg a szerelmet énekelték. Tibullus sűrűn változó kedveseit ajándékozta meg verseiben a halhatatlansággal, de lágyan szólt a békés falus élet szépségeiről, örömeiről is. Propertius a szenvedélyes szerelem regényét élte s írta meg; indulat, féktelen szenvedély, kétségbeesés, megnyugodás, nyugtalan érzelmek váltakozása adja e költemények modernségét. Későbbi verseiben engedett Maecenas irodalompolitikájának, s a közelmúlt történetét, valamint Róma ősi mítoszait is versbe foglalta. A kötet, évszázadunkban először, Tibullus és Propertius egész hagyatékát tolmácsolja - javarészt új fordításokban.

Caius Valerius Catullus - Caius ​Valerius Catullus versei / Catulli Veronensis liber
Az ​Auctores Latini sorozat 15. kötete Catullus összes versét nyújtja át az olvasónak. A polgárháborúk Rómájának dezilluzionista hangulatú közéletében egy merészen új elveket hirdető, fiatal költőkből álló irodalmi csoport alakult ki, a neóterikusok köre, amelynek egyik legtehetségesebb tagja Catullus volt. Az új költők radikálisan leszámoltak a társadalmi és esztétikai konvenciókkal. Irodalmi mintájukat az alexandriai költészet Kallimachos képviselte irányzatának hallatlanul színes kispoézisében találták meg. A neóterikusok átvették az alexandriaiaktól a forma tökéletes kidolgozását, az igényes és szövevényes szerkesztést, a rejtett finomságokat is feltáró műgondot s a mitológia tökéletes ismeretét. De nem voltak szolgai utánzói alexandriai példaképeiknek, talán azért, mert nemcsak tőlük merítették, hanem a klasszikus görög irodalomból - Homéros, Euripidés, Sapphó műveiből - és az itáliai népköltészetből is. Határozottan megtagadták a hagyományos latin költészetet, Ennius epikai és drámai hagyományait. Új, személyes hangú líra megteremtését tűzték ki célul. Az emberi érzéseknek nemcsak tudós megfigyelői voltak, mint az alexandriai költők, hanem lírai verseik tanúsága szerint szenvedélyesen át is élték az általuk megénekelt nagy érzéseket. Catullus életművét az a kötet őrzi, amely a kódexekben Catulli Veronensis liber címen maradt fenn. A gyűjtemény egy sajátos lobogású költő világa: vallomás Lesbiáról, az önpusztító, jóakaratból és gyűlölködésből összeszövődő szerelemről, szenvedélyesen szeretett barátokról és harsányan utált ellenségekről. Ebben a világban jól megférnek egymás mellett a vidám kocsmai borozgatások eufóriájában fogant versjátékok és a végsőkig csiszolt hellenisztikus epyllionok is. Kötetünk a sokszínű Catullus megértését akarja megkönnyíteni a latin szöveget magyarázó kommentárjaival, bevezető tanulmányával és kritikai függelékével. A feldolgozás bevezet a Catullus-filológia legfontosabb problémáiba, elemzi Catullus művészi eszközeit, nyelvi, verselési sajátosságait, s bemutatja, hogyan váltak a költő képei és gondolatai a magyar líraközkincsévé a humanizmustól napjainkig.

Wilfried Stroh - Meghalt ​a latin, éljen a latin!
NON ​VITAE SED SCHO­LAE DIS­CI­MUS! - Az a baj, hogy „az is­ko­lá­nak, nem az élet­nek ta­nu­lunk" - az ere­de­ti­leg így fo­gal­ma­zott mon­dás a fi­lo­zó­fus Se­ne­ca szem­re­há­nyá­sa volt az első szá­zad­ban. Sza­vá­ra ma is ér­de­mes fel­fi­gyel­ni. Wil­fried Stroh köny­ve nem "is­ko­lás fokon" te­kint vissza a latin nyelv által őr­zött kin­csek több mint 2000 esz­ten­dős múlt­já­ra. Meg­győ­ző­dé­se, hogy az ősök­kel való meg­is­mer­ke­dés a most élők szá­má­ra is se­gít­ség. LA­U­DA­MUS VE­TE­RES, SED NOST­RIS UTIMUR ANNIS - „Di­csér­jük az ősö­ket, de a je­len­kor­ban élünk." Ez Ovi­di­us mon­dá­sa idő­szá­mí­tá­sunk for­du­ló­já­nak idő­sza­ká­ból, ame­lyet így is ér­tel­mez­het­nénk: El­is­me­rő sza­vak­kal te­kin­tünk az ősök­re, mert se­gít­sé­get re­mé­lünk tőlük mai éle­tünk szá­má­ra is. Ebben az eset­ben talán igen­nel tud­nánk fe­lel­ni (ITA EST mon­da­nánk), ha va­la­ki ezzel a kér­dés­sel lepne meg ben­nün­ket: Do you speak Latin? A könyv címe nem lel­kes él­jen­zés, hanem ta­pasz­ta­lat: a latin él! Ennek köz­ve­tett bi­zo­nyí­té­ka, hogy a már nyug­dí­jas mün­che­ni egye­te­mi tanár (klasszi­ka-fi­lo­ló­gus) 2007-ben meg­je­lent mun­ká­ja best­sel­ler lett.

Publius Ovidius Naso - Levelek ​Pontusból
Ovidiust ​Kr. u. 8-ban száműzték Rómából a Fekete-tenger (Pontus) partján fekvő Tomiba, ahol élete hátralevő részét kellett eltöltenie. Itt írta otthon maradt ismerőseinek, barátainak, feleségének verses leveleit, amiket később ki is adatott. A Levelek Pontusból (Epistulae ex Ponto) Ovidius utolsó műve. Egy reményt vesztett öregember szól benne, aki nem tudja megszokni az idegen vidéket, de már alig bízhat benne, hogy egyszer még maga szedheti le almafáinak gyümölcsét. ír, hogy múljon az idő, ír, hogy legalább ne fele jtsék el őt Rómában, hogy legalább mint költőt ne temessék el elevenen. Megírja honvágyát, megírja, miért szereti Rómát, miért nem bírja ki Tomit. Nem a városi költő vágyakozása ez, aki valami távoli faluba vetődött, hanem a kultúra emberéé, aki barbárok között kénytelen élni.

Ezópusz - A ​nyúl és a teknős... és más mesék
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Florus - Róma ​háborúi
A ​császári Róma - akárcsak korunk - alig tudott megbirkózni a rázúduló roppant ismerettömeggel, amelyet a görög és római kultúra évszázadai halmoztak fel. Az olvasóréteg tájékozódásának megkönnyítésére elszaporodtak hát a kivonatok, breviáriumok, rövid áttekintések. Ennek a furcsa műfajnak a képviselője Lucius Annaeus Florus, aki főként Livius és Sallustius nyomán foglalta össze Róma történetét a Város alapításától Augustus koráig. Műve, a Róma háborúi nem szürke-szellemtelen kivonat, hanem érdekes, könnyen olvasható, egyéni gondolatokat is megvillantó eseménytörténet.

Gyürki László - Szent ​Pál útjain
A ​Magyar Katolikus Rádió és a JEL Könyvkiadó Megőrzött hangok sorozatának harmadik kötetét tartja kezében az olvasó. Gyürki László plébános, bibliafordító, szentföldkutató gondolatai 2007 Húsvétvasárnapjától Úrnapja utáni vasárnapig hangoztak el a Magyar Katolikus Rádióban. Gyürki atya olyan lelki zarándoklatra hív bennünket, melynek során Szent Pál apostol útjain járhatunk.

Plautus - P. Terentius Afer - Római ​vígjátékok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Walter Wangerin - Jézus ​tanúja Pál apostol, a misszionárius
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dér Katalin - Plautus ​világa
Amit ​Plautusról tudunk, szint csak találgatás: i. e. 251 és 184 között élt, neve - valószínűleg -: Titus Maccius Plautus. Alighanem alacsony sorból származott, s színházi munkásként jutott el a színpad világához. A neve alatt említett százharminc darabból - egy ókori tudós, Varro szerint - huszonegy volt valóban az ő műve, ezek fenn is maradtak. Görög környezetben játszódó, görög tárgyú, görög szerzőktől átvett vígjátékok ezek, amelyeket azonban vérbő itáliai humor, vaskos szókimondás, áradó tirádák, végeláthatatlan szójátékok fűszereznek, s amelyek majd Shakespeare, Molière, Ben Jonson és mások alkotóművészetére hatnak megtermékenyítően. Dér Katalin könyve a rendelkezésünkre álló szerény adatokból megpróbálja rekonstruálni a korabeli színházi viszonyokat, Plautus működésének történetét, műveinek fogadtatását.

Ratkó József - Drámák
Kötetünk ​Ratkó József kevéssé ismert oldalát, drámaírói és -fordítói munkásságát tárja a nagyközönség elé. A közreadott három darab közül a Segítsd a királyt! című dráma bemutatásának évében, 1985-ben kirobbanó sikert aratott, s elnyerte az év legjobb színpadi alkotásának kijáró Szép Ernő-jutalmat. A mű, mely rendkívüli költői és nyelvi erővel idézi meg Szent István király uralkodásának személyes és máig ható történelmi problematikáját, joggal sorolható drámairodalmunk gyöngyszemei közé. A Kreónban, e különleges költői kísérletében Ratkó arra vállalkozott, hogy megírja Szophoklész Antigonéjának előzményeit, s hogy műve által a ma embere számára is érthetővé tegye Antigoné igazát, akinek a zsarnoki hatalom ellenében is volt bátorsága az isteni törvények mellett dönteni. A kötet utolsó műve, az Antigoné újszerű, eddigi fordítói hagyományoktól eltérő magyarítása minden korábbinál hitelesebben tolmácsolja Szophoklész tragédiáját. Az ókori görög és jelenkori magyar író "együttműködése" nyomán született két tragédia a homo eticus örök ideálját állítja példaképül az ember elé az értékek egyre gátlástalanabb rombolásának korszakában, fogódzót kínálva ezzel mindazoknak, akik emberek kívánnak maradni modern világunk erkölcsi válságában is.

Publius Cornelius Tacitus - Sorsfordulatokban ​gazdag kor
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_108061
Testamentumok Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Testamentumok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók