Ajax-loader

'irodalomesztétika' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Levendel Júlia - Horgas Béla - A ​szellem és a szerelem
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fogalomt%c3%a1r
Irodalmi ​fogalomtár A-Z Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Irodalmi ​fogalomtár A-Z
Ez ​a kislexikon túlzás nélkül hiánypótló munkának nevezhető. Olyan segédkönyv, amely méltán ajánlható minden középiskolás diáknak és az érdeklődők szélesebb körének is. "A műfajelmélet, a stilisztika, esztétika alap- és segédfogalmai szerepelnek itt, s olyan szakkifejezések, amelyek a műelemzések, eszmetörténeti fejtegetések szövegében, a művelődők irodalomtörténeti olvasmányaiban gyakran előfordulnak" - írja a szerző, Alföldy Jenő, s ami külön érdeme a szógyűjteménynek: rengeteg idézet, példa szemlélteti az értelmezést. Az irodalmi fogalomtár szócikkei az ismeretterjesztés legjobb hagyományait követve, előítéletek és rögeszmék nélkül világítják meg az irodalmi fogalmakat, az egész kislexikon mégis személyes jellegű: egy olyan irodalmáré, aki nemcsak az elmélet, hanem a gyakorlat oldaláról is jól ismeri tárgyát. S habár a szótárírónak ez a személyessége mindvégig rejtve marad, szemlátomást színesíti, egyéni meglátásokkal gazdagítja e hasznos kis fogalomtárat, mely bizony sok tapasztalatot és könyvtárnyi irodalmat sűrít magába.

Hódosy Annamária - Kiss Attila Atilla - Remix
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Radnóti Sándor - A ​süketnéma Isten és más bírálatok
Radnóti ​Sándor új kritikakötetében az elmúlt években írott bírálatait, elemzéseit gyűjtötte össze. A kortárs magyar irodalom egyik legfontosabb kritikusa páratlan bölcseleti tudással és hatalmas kíváncsisággal olvas és kutatja a magyar irodalom- és szellemtörténet fontos tradícióit, új irályait, összefüggő kontextusait; így lesz a könyv egyik izgalmas fejezete naplók és memoárok elemzése, egy másik pedig a politikai költészet újabb hullámának vizsgálata. A néhány flekkes, frappánsan tömör recenziótól a hosszabb, tanulmány léptékű bírálatokig Radnóti több műfajban is kritikusan pontos, és ahhoz a kulturális közösséghez beszél, melynek manapság nemcsak érvénye, de létezése is egyre nagyobb veszélyeknek van kitéve. Új könyvében többek között Balla Zsófia, Bodor Ádám, Esterházy Péter, Kántor Péter, Nádas Péter, Parti Nagy Lajos és Rakovszky Zsuzsa műveiről olvashatunk kritikai esszéket.

Zsadányi Edit - A ​másik nő
„A ​posztmodern szubjektivitás tárgyalásában elkerülhetetlen a nemi szerepek figyelembe vétele. Az ideologikusan és diszkurzívan létrehozott szubjektum alakulásában a gender szempontjai meghatározóak lehetnek. Nem lehet elválasztani a feminista kritikai felfogásokat a posztmodern elméletektől, ahogy ez Magyarországon történt a kilencvenes években, erre hívja fel a figyelmet az is, hogy ezek a kérdések a posztmodern irodalmi művek jelentős részében együtt jelentkeznek. A szubjektivitás problémái ugyanakkor sajátosan vetődnek fel a női szempontokat szem előtt tartó gondolkodásban. A kortárs feminista kritika egyszerre néz szembe saját érdekérvényesítő, ideologikus helyzetének erős szubjektumteremtő igényével és a decentrált szubjektum szükségességével. Ez az összeegyeztethetetlenség újabb és újabb vitákat vált ki. Mindebből következik, hogy egy, a hagyományostól eltérő, alternatív nőiség-képet nem lehet ellentmondásmentesen megalkotni. Minden valószínűség szerint a női szubjektivitás nem entitásként képzelhető el, hanem a paradoxonokat, az ellentmondásokat és a nyitottságot magába foglaló folyamatként, amely a mű és a befogadó összjátékában, a retorikus nyelv lezáratlanságában jön létre. A magyarországi fogadtatás elválasztotta a feminista kritikát a posztstrukturalizmustól, pedig a francia és az újabb angolszász irányzatok szorosan kötődnek hozzá. Amíg a jelentős francia és amerikai szerzők tollából jó néhány könyvet fordították le magyarra, addig a hozzájuk kapcsolódó feminista teoretikusoktól csak egy-két tanulmány látott napvilágot a különböző szöveggyűjteményekben. Ezzel a könyvvel csatlakozni kívánok azokhoz, akik a kortárs feminista kritikát megpróbálják a magyar kultúrában is visszahelyezni oda, ahova az tartozik: a mai, az élő, a húsbavágó kérdéseket feszegető irodalmi és kulturális irányzatok közé. A szövegelemzéseim egyfajta kulturális analízisnek is tekinthetők, hiszen kutatói érdeklődésem előterében az áll, hogy az irodalmi művek retorikai viszonyrendszere milyen identitásfelfogásokat hoz létre, termel újra vagy kérdőjelez meg. A hazai feminista vizsgálódások sokáig idegen nyelvű műveket értelmeztek. Ezzel a munkámmal szeretnék a magyar irodalom felé forduló újabb kutatásokhoz hozzájárulni.” (Zsadányi Edit)

Gianni Rodari - A ​képzelet grammatikája
Gianni ​Rodari könyvét sok nyelvre lefordították, világszerte szülők, pedagógusok tankönyve lett: ma már elképzelhetetlen, hogy ne ismerje ezt az alapvető művet az, aki gyerekekkel foglalkozik, aki gyerekkel akar szót érteni. Ez a könyv nem a fölöslegesen okoskodó-tudományoskodó traktátusok stílusában íródott, hanem maga is gyönyörködtető, szórakoztató, elbűvölő olvasmány arról, hogy miként is férkőzhet közel a felnőtt a gyermek észjárásához, gondolkodásához - végső soron: a lelkületéhez. Mivel a gyerek a képzelet segítségével értelmezi a világot, Rodari számára kézenfekvő, hogy a képzelet működésének titkait fürkéssze, és megalkossa a fantázia működésének, sőt fejlesztésének mindenki számára hozzáférhető, játékos enciklopédiáját. Aki ezt a varázslatos, lebilincselő könyvet elolvassa - megtanul olvasni a gyermekek gondolataiban, néha logikátlannak tűnő fantáziálásaikban ; és ő is képes lesz megértetni magát a gyerekekkel.

Sándor Iván - Németh ​László üdvtana
"Az ​a meggyőződés vezetett - Írja Sándor Iván -, hogy a huszadik századi magyar irodalom egyik legjelentősebb alakjának élete és műve-olyan egységet alkot, amelynek magva és irányító eszméje mindvégig a Németh László-i idea. Ezért ennek születését, útját, küzdelmeit kisérem végig, az egész életet, a teljes tanulmányírói és drámaírói munkásságot. A regényeknek csak keletkezéstörténetét érintem, ott utalok rájuk, ahol az eszme útjának bemutatásához ez nélkülözhetetlen." Mi késztette Sándor Ivánt, a regény- és esszéírót, hogy meghökkentő igénybejelentéssel a Német-életmű értelmezésére vállalkozzon, s mindeddig kimondatlan kérdésekre válaszokat keressen? Sándor Iván munkásságára az a törekvés jellemző, hogy írásaiban a múlt és jelen nagy emberi-társadalmi kérdéseit világítja át. Ebbe a sorozatba illeszkedik a Német László üdvtana, amelyben alkalmat talál, hogy az elmúlt fél évszázad legizgatóbb kérdéseiről is szóljon. Elemzéseinek segítségével az olvasó betekintést nyer Németh László életének, munkásságának, küzdelmeinek folyamatába, megismeri egyetemes, korlátokat nem ismerő kíváncsiságát, kivételes sokoldalúságát. Sándor Iván tollát tisztelettel párosult szeretet vezeti, s igazságkutató szenvedéllyel a művek olyan részleteit tárja fel, amelyekről eddig alig vagy egyáltalán nem esett szó. Könyvének összegezéseként állítja Németh László életművét a XX. század magyar irodalmának nagy teljesítményei közé.

Csibra István - Szerdahelyi István - Esztétikai ​alapfogalmak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lőrincz Csongor - Az ​olvasás ismétlése
Olyan ​kérdéseket érinthet az alcímben jelzett kihívás, mint az irodalmi szöveg megújíthatóságának fogalma, az olvasás problémája vagy az interpretáció etikája. A kötet ezen összefüggéseket igyekszik körüljárni.

Benedek Marcell - Irodalomesztétika
"Van-e ​a művészetben, s annak minket itt érdeklő ágában, az irodalomban, szabály? Nyilvánvaló, hogy van: de mit foghat meg ebből az irodalomesztétika? Azt láthatjuk, hogy az irodalomtörténet a szabályok, esztétikai felfogások örökös változásának története. Mégis, ha időtlenül akarjuk nézni az irodalmat, mint az emberi lélek kifejezésének egyik örök eszközét; mi a közös mag, amit kihüvelyezhetünk belőlük? Azt, hogy nincs örök szabály? Ezért nem érdemes könyvet írni. De nem is lehet könyvet írni - sem esztétikát, sem verset, semmit - ha lelke mélyén bizonyos örök igazságokban nem hisz az ember." Benedek Marcell

Gáti József - A ​versmondás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hermann István - A ​giccs
A ​könyv annak bizonyítását tűzi ki célul, hogy ha a fontos és haladó művészeti törekvéseket a tömegek elutasítják, azért teszik, mert kulturálódásuk, ízlésfejlesztésük elmaradott. A szerző szerint az elitkultúra és a giccs közti szakadék létezése csak nyugaton vethető fel. Nálunk a giccs ellenpólusa a népkultúra. Legyőzésének lehetőségeit a népkultúra és a selejtes, giccses termékek között létrejövő, kibékíthetetlen ellentét tudatosítása kínálja.

Dr. Pitroff Pál - A ​szépirodalom esztétikája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mihail Mihajlovics Bahtyin - A ​szó az életben és a költészetben
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fritz Gesing - Kreatív ​írás
A ​könyv azoknak a kezdőknek segít, akik szeretnék bedolgozni magukat az írás művészetébe, de számos értékes tanácsot és ösztönzést kínál tapasztaltaknak és „profiknak” is. Kreatív írás bevezet a regény- és történetírás technikáiba, alapszabályokat oszt meg az olvasóval, és beszédes példákkal támasztja alá ezeket a világirodalomból. Az írás kétségkívül mesterség és titok szimbiózisa... A titkok területén csak találgathatunk, a mesterség ezzel szemben tanulható..." Fritz Gesing klasszikussá vált alapműve, a Kreatív írás, bevezet a regény- és történetírás technikáiba, alapszabályokat oszt meg az olvasóval, és beszédes példákkal támasztja alá ezeket a világirodalomból. Emellett sok praktikus tanácsot, illetve ötletet ad az írási problémák megoldásához. Alkalmas lehet egyéni tanulmányokra, de írói kurzusok, tanfolyamok számára is tan- és munkakönyvként szolgálhat.

Covers_38225
A ​krimi Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - A ​krimi
A ​detektívregény a tömegkultúra jellegzetes terméke. Születésétől dúl a vita, mi is a krimi? Butító ponyva, giccs, a városi ember mesepótléka, verbális játék, netán becsülhető irodalom, amelynek megvannak a maga irányzatai, esztétikai törvényei, sőt klasszikusai? Miközben olykor létjogosultságát is megkérdőjelezték, a bűnügyi történet új és új alakot öltött: kialakult a kémregény, a karosszékből rejtélyeket bogozó nyomozók szerepét marcona detektívek vették át a "kemény" krimiben, legújabban pedig a politikai krimi hódít. Keszthelyi Tibor kandidátus, irodalomtörténész és műfordító már több izgalmas kultúrtörténeti expedícióra kalauzolta olvasóit (a többi között az amerikai életformáról, a görög, az afrikai és az észak-amerikai indián kultúráról írott könyveiben). A detektívtörténet anatómiájában (1979) izgalmas kísérletet tett a detektívtörténet sajátos esztétikai természetének feltárására. Ezúttal is érdekfeszítő nyomozásba kezd: pro és kontra sorozatunk elveinek megfelelően 20. századi magyar és külföldi írók, esztéták, kritikusok és filozófusok krimiről kifejtett nézeteit szembesíti egy, az érzelmeket is felkavaró polémiában. A könyv szerzői kijelölik a krimi helyét, vonzóerejének sokféle okát, a félelem, kíváncsiság és játékosság bennünk munkáló erőit, elemzik a műfaj morfológiáját. Ez a kötet maga is olyan izgalmas olvasmány, akár egy jó krimi.

Lányi András - Az ​írástudók áru(vá vá)lása
Az ​irodalmi tömegkultúra a két világháború közti Magyarországon

René Wellek - Austin Warren - Az ​irodalom elmélete
_Az ​irodalom elmélete_ bizonyos értelemben az első és az utolsó nagy irodalmelméleti összefoglaló munka. Mint alapvető rendszerező kézikönyv hatalmas szakmai ismeretanyagot ölel fel az általános irodalomtudomány, az irodalomtörténet-írás módszertanának története, az irodalomelemzés és az irodalomelmélet köréből,egyben első szisztematikus összefoglalása az irodalomtudomány történetének is. R. Wellek és A. Warren műve az irodalomtudomány modern korszakának egyik legjelentősebb munkája, amelyben a formalizmus és a strukturalizmus legfontosabb tételei (vagy inkább: kérdésfeltevései) mellett megtalálhatók a 20. század első felének számtalan, iskolába nehezen sorolható teoretikus, irodalomtörténeti, műelemző munkájának tanulsága is.

Mezei József - A ​magyar regény
Sokat ​vitatkoznak manapság a regény műfajáról, és válságát, kimerülését, közelgő halálát emlegetik. Mezei József könyve cáfolat a kételkedésekre. Végigkíséri a regény fejlődését az ókortól napjainkig, azt tapasztalja, hogy a regény örökké változó, mérhetetlenül gazdag, és mindig megújuló. Sem formailag, sem tartalmilag nem köthető szabályokhoz, lényege éppen az, hogy a különböző korok, társadalmak igényeihez, szükségleteihez tud alkalmazkodni. Elsősorban a magyar regény fejlődésrajza érdekli. De bevezetőjében előzményeit is összefoglalja, és színes képet ad a kortárs külföldi regényirodalmakról is, az irányzatokról, a filozófia és a képzőművészet törekvéseiről, amelyek valamilyen formában hatottak erre a sokoldalú, a valóság sokféle megnyilatkozását magába fogadó műfajra. Nem szabványos irodalomtörténet ez a könyv, hanem inkább élménybeszámoló, egy kitűnő irodalomtörténész vallomása a regényről.

Sütő András - Omló ​egek alatt
A ​Sütő András életművét bemutató sorozat második kötetében esszéket talál az olvasó. Az írásokat figyelmesen szemügyre véve időben és térben széles horizont tárul elénk: az a forrásvidék, ahol ez az impozáns írói életmű ered. Szellemi elődökés erőt, irányt adó kortársak felé nyújt képletesen vagy valóságosan kezet az író, azok felé, akik meghatározó élményt jelentettek az írói eszmélkedés éveiben, s akikkel életre szóló szellemi és fizikai barátságot köthetett.

Szappanos Balázs - Bécsy Tamás - Harsányi Zoltán - Tanulmányok ​a műelemzés köréből
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szerdahelyi István - Műfajelmélet ​mindenkinek
E ​kézikönyv a magyar irodalomtudomány legrégibb és legfeltűnőbb adósságainak egyikét törleszti. Az iskolai tananyagban és a köztudatban szereplő műfajok mindegyikére kitérő, széles körű és módszeresen felépített képet nyújt az irodalmi műfajokról. A kifejtésben az ismert, klasszikus műfajok mellett különös gondot fektet a mai irodalomban használatos, modern formák új vonásainak feltérképezésére. A fogalomrendszer kiépítésekor azt is figyelembe veszi, hogy a Nemzeti Alaptanterv a kanonizált irodalmi műfajokat mintegy visszahelyezi a maguk természetes közegébe, a nyelvi érintkezés más szövegei közé, s ezekkel összehasonlítva akarja kimutatni sajátosságaikat. Ennek megfelelően itt a „magas irodalom" és a népköltészet műfajai mellett láthatóvá válnak az oktatás és az irodalomnépszerűsítés számára is azok az irodalmi szövegtípusok, amelyek a fiatalok, az érdeklődő nagyközönség mindennapi életét befolyásolják: a gyermek- és ifjúsági irodalom, a szórakoztató irodalom vagy akár a reklám szépirodalmi formákkal dolgozó műfajai. Az elméleti gondolatmeneteket mindenütt a legnevezetesebb, főként a középiskolai tananyagból ismert példákkal illusztrálja, hogy olvasói otthon érezzék magukat, s ne az absztrakciókból felépített felhőkakukkvárak útvesztőiben. A mű szerzője Szerdahelyi István József Attila-díjas, a Magyar Köztársasági Érdemrenddel kitüntetett irodalomteoretikus és esztéta, a filozófiai tudományok kandidátusa és az irodalomtudomány doktora, akinek számos irodalomelméleti és esztétikai munkája forog közkézen a hazai olvasóközönség körében.

Trócsányi Miklós - William ​Golding regényeinek képi valósága
Hogyan ​gazdagítja a II. világháború utáni irodalmat William Golding lírai telítettségű prózája? Mennyiben fejezi ki regényeinek lírai látásmódja a polgári írók legjobbjaira is gyakran jellemző világnézeti kettősséget? Hogyan segíti Golding olvasóit a modern világ valóságának megértésében? Ilyen kérdésekre keresi a választ a Golding-tanulmány szerzője. Források és művészeti teljesítmények dialektikus egységében igyekszik megmutatni az írói pálya fejlődésvonalát. A műalkotás formájának és az írói világképnek rokonságát vizsgálva kérdésfelvetése túlmutat Golding költői világán: a szerző a modern próza vizuális hatását, világnézetet is formáló erejét kutatja.

Ismeretlen szerző - Az ​irodalmi szöveg antropológiai horizontjai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Arnold Kettle - Robert Weimann - Kennerg Muir - Shakespeare ​a változó világban
Részlet ​a Bevezetésből: "Szándékosan kétértelmű a cím, mert a kétértelműség ezúttal igazságot fejez ki. Nem olvashatjuk vagy nézhetjük felkészületlenül Shakespeare darabjait - ahogy egy mai író műveit -, amíg nem értettük meg Shakespeare korának történelmi összefüggéseit. De (...) akármennyire átitattuk is magunkat a történelemmel, nem képzelhetjük magunkat a régi Globe-színház közönségének a soraiba."

Roman Ingarden - Az ​irodalmi műalkotás
"Az ​irodalmi mű valóságos csoda. Létezik és él, hat ránk, rendkívüli értékkel gazdagítja életünket, megajándékoz bennünket az elragadtatás és a lét mérhetetlen mélységeibe való alászállás óráival… Ha elméletileg meg akarjuk ragadni, olyan sokoldalúnak és bonyolultnak bizonyul , hogy alig lehet áttekinteni, s az esztétikai élményben mégis egységként áll előttünk, melyen csak átdereng ez a bonyolult felépítés” - írja a szerző, Roman Ingraden. A lengyel filozófus és esztéta (1893-1970) Husserl tanítványa, a fenomenológiai esztétika, a művészet-ontológia, a modern művészetek kapcsolatainak kutatója. A 1929s-ben írt irodalmi műalkotás tudománytörténetileg rendkívül jelentős mű, mely e témakör legalaposabb kidolgozásának számít mindmáig.

Péczely László - Bevezetés ​a műelemzésbe
A ​műelemzés elmélete és gyakorlata napjainkban éli reneszánszát. Világszerte sok elméleti publikáció jelenik meg irodalomtörténészek, nyelvészek és esztéták tollából. E munkák többsége - a régebbiek és maiak egyaránt - elsősorban az ún. strukturalista eljárásokat boncolgatja és ismerteti, bővítve vagy szűkítve a fogalom határait. Könyvünk összefoglalja a téma legfontosabb eredményeit, és módszertani útmutatót ad a műelemzés gyakorlatához. Leszögezi, hogy az irodalmi művet struktúraként felfogni annyit jelent, mint elismerni, hogy a műben minden összefügg egymással, s minden elemet a többihez való viszonyában kell szemlélni és értékelni. Mindazonáltal hangsúlyozza, hogy csak a hagyományos és a strukturalista módszerek együttes, dialektikus alkalmazása vezethet eredményre. A magyar szakirodalomban ez az első olyan munka, amely összegzi és műelemzési módszertanná építi a hagyományos és korszerű eljárásokat, segítve a gyakorlati elemzést, s bizonyára lendületet adva a további elméleti munkának és vitának.

Szerdahelyi István - Költészetesztétika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Székely György - Színházesztétika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vas István - Körül-belül
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bárány Tamás - ...és ​így írunk mi!
Mielőtt ​jelen munkám összeállításához láttam, természetesen igyekeztem felmérni irodalmunk helyzetét. E feladat azonban nyilvánvaló módon meghaladta erőmet; mikor volt olyan az irodalmi helyzet, hogy fel lehetett volna mérni? (A magyar irodalom még csak hétszáz esztendős!) Rövidesen ráébredtem tehát, hogy egyedül nem sokra megyek; legokosabban teszem, ha kikérem a tapasztaltabb írók tanácsát. Körkérdéssel fordultam hát az élő magyar irodalom kiemelkedő mestereihez: beszélnének az újonnan feltűnt írógenerációk értékeiről, tehetségeiről? A régebbi évjáratokat illetőn könnyebb a tájékozódás, jobban segít a tárgyismeret és a közmegegyezés - de azt, hogy az ifjú pályatársak közül ki kerüljön be jelen kis gyűjteménybe, csupán az ő útmutatásuk nyomán véltem eldönthetőnek. Azt is megkérdeztem tőlük, hogyan látják irodalmunk mostani örvendetes pezsdülésének további perspektíváit; és ki az az író, az utánuk érkezett nemzedékek soraiból, akitől a legtöbbet várják, akit legközelebb éreznek magukhoz. Érkezésük sorrendjében közlöm a kapott nyilatkozatokat.

Covers_516731
elérhető
6

Varga Domokos - Íróiskola
Íróiskolánk ​- amelynek különben tanárok és diákok, újságírók és más betűvetők is jó hasznát vehetik - tőlük ellesett tanulságokkal van teli. Emellett a magam jóval szerényebb tollforgatói pályájának a tapasztalatai sem hiányoznak belőle. Mindebbe azonban nem kell izzadva, nyögve ásnia bele magát bárkinek. Olyan iskola ez, ahol inkább vidám beszélgetés folyik. No, nem lefetyelés. Nem olcsó duma. Ide csak annak érdemes jönnie, aki az eleven eszmecseréből, a fel- felszikrázó gondolatokból okulni is akar: hogyan adhatná át ő is minél elevenebben, szikrázóbban a maga eszméit, gondolatait, szíve sejtelmeit-sugallatait.

Kollekciók