Ajax-loader

'történelmi dokumentum' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Sigrid-Maria Grössing - Tragédiák ​a Habsburg-házban
A ​szerző, a Habsburg-ház történetében jártas Sigrid-Maria Grössing megindító hangon, de izgalmasan meséli el négy tragikus sorsú Habsburg történetét.

Helga Thoma - A ​tróntól a vérpadig
Fontos ​reformok, nagy csaták és nagy győzelmek, politikai hatalom és kultúrális virágzás - ezek fűzödnek II. Frigyeshez, Mária Teréziához, XV. Lajoshoz és Nagy Péterhez. Mégis más miatt őrizte meg nevüket az emlékezet: politikai ellenfeleiket valamennyien vérpadra küldték...

Molnár Imre - Varga Kálmán - Hazahúzott ​a szülőföld...
A ​háború után bűntettet követtek el a kárpáti és a szudétanémetek ellen, akiket a mi gestapizmusunk űzött el innen. Erőszakot követtek el a magyarokkal szemben is. Követelem, hogy érvénytelenítsük azokat az elnöki rendeleteket ebből az időszakból, amelyek mindennek törvényes alapot adtak, s mindezt lehetővé tették. Ilyen tehertétellel nem mehetünk Európába... (Ján Mlynárik szlovák történész felszólalása a Szövetségi Gyűlés 4. együttes ülésén, közli: ÚJ SZÓ, 1990. július 19.) "Tisztelt Varga Úr! Arra kérem, hogy a nevemet ne említse semmiféle munkájában. Azokat az időket már elfelejtettük és nem akarom, hogy valamikor még meghurcoljanak az ilyen elbeszélésekért. Én már olyan sokat szenvedtem, többet már aligha bírnék ki. Remélem megért. Üdvözlettel: - " (A kötetben szereplő egyik visszaemlékező levele Varga Kálmánnak, kelt 1991. március 12- én) Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a kötet megszületését sorsuk föltárásával segítették vagy munkánkat támogatták. Molnár Imre - Varga Kálmán

G. W. Bernard - Boleyn ​Anna
"Részletgazdag ​közelkép egy királyi házasság kudarcáról." Úttörő életrajzában G. W. Bernard új portrét fest Anglia e megkapó királynéjáról, miközben a történelmi hírnév, a bűnösség vagy ártatlanság kérdését feszegeti. A XVI. századi források alapos vizsgálata nyomán a szerző átrajzolja Boleyn Anna gyermek- és ifjúkorát, a francia udvarban szerzett tapasztalatait, VIII. Henrikhez fűződő kapcsolatát és protestáns hitének komolyságát. Karizmatikus, intelligens és érzéki asszonyként ábrázolja Annát. Állítólag Henrik éveken át, amíg feleségül nem vehette, ellenállt a bájnak, hogy születendő gyermekük, a későbbi Erzsébet királynő törvényes utód legyen. Bernard bizonyítja, hogy Henrik, nem pedig Anna volt az, akiben megérlelődött a Rómával való szakítás gondolata. A szerző legmegrendítőbb állítása talán az, hogy a házasságtörés vádja, amelyért Annát lefejezték, nem járhat messze az igazságtól. G. W. Bernard - University of Southampton-kora újkori történelem professzora, az English Historical Review szerkesztője. A XVI. századi Angliáról több tudományos műve jelent meg.

Eörsi László - Angyal ​István (1928-1958)
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Barabás Miklós - Márkosfalvi ​Barabás Miklós önéletrajza
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth Julianna - Szabó Éva - Szűcs László - Zalai Katalin - Pártközi ​értekezletek 1944-1948
A ​második világháború befejeződését követő ún. koalíciós időszak egyik legjellemzőbb politikai intézménye volt a pártközi értekezlet. Ezeken az értekezleteken a demokratikus koalícióhoz tartozó pártok, a Független Kisgazdapárt, a Magyar Kommunista Párt, a Szociáldemokrata Párt és a Nemzeti Parasztpárt vezetői vettek részt. A történetírás mindig is kiemelt figyelmet fordított az itt zajló eseményekre, a pártok érdekérvényesítési erejére, ám mindeddig nem állt rendelkezésre olyan dokumentumkötet, amely ülésről ülésre bemutatta volna a pártközi értekezletek működését. Jelen kötet e hézagpótló feladatra vállalkozott, amikor a teljes terjedelmükben rendelkezésre álló jegyzőkönyvek mellé állította azokat az egyéb forrásokat, amelyek segítségével rekonstruálhatóvá válhat a pártvezetők részvételével megtartott valamennyi pártközi értekezlet 1944. december 2-től 1948. szeptember 10-ig, tehát az Ideiglenes Nemzetgyűlés összehívásától a többpártrendszer megszűnését előrevetítő Magyar Függetlenségi Népfront megalakulásáig. E források nélkül a politikai élet alakulása aligha lenne értelmezhető. A pártközi egyeztetések az ország és a pártokat érintő legfontosabb kérdésekben a demokratikus többpártrendszer fontos érdekegyeztető mechanizmusai közé tartozott. A tanácskozások híven tükrözik Magyarország akkori legégetőbb gondjait, mint a háború befejezése, a békekötés, a közellátás, a közigazgatás megszervezése, az ország gazdasági életének beindítása, a vesztes háborút követő retorziók kérdése. Az értekezleteken nyomon követhető politikai viták, ellentétek, az azok megoldására születő javaslatok, a konszenzus avagy konfrontáció keresése - ezek a koalíciós időszak legégetőbb kérdései. Megválaszolásuk elősegítésére született e kötet.

Grandpierre K. Endre - Királygyilkosságok
Királyok ​életének, uralkodásának és halálának számadatait vesszük sorra. Mit árulnak el ezek? Miféle titkokat rejtenek? Országos titkokat. A történelem titkait, rejtelmes mélyáramlatok vonulását, láthatatlan erők nyomtalan működését, áttetsző vízjeleket az égett papíron, jeleket a jelenések mögött; felszín mögötti árnyak vonulását, a titkos diplomácia nemzetközi erővonalait, leplezett cselszövényeit, a láthatatlan huzaloknak azt a hálózatát, amelyet nem képes követni a szem; csupán az elzuhanó koronás árnyat látjuk, de a mérget keverő vagy gyilokkal lesújtó kéz láthatatlan marad mindazzal egyetemben, ami mögötte húzódik, sőt maga a történés, a véres tragédia is olyannyira elfátyolozott, hogy alig követhetők a mozzanatok s valójában nem marad más, csupán a számadatok sűrű és szilárdságukban megdönthetetlen pillérei, a néma számok, ezek nyújtanak biztos fogódzót a kutatóknak, a szürke, arctalan, néma számok, azok szólalnak meg perdöntő vallomású tanúkként s vallomásuk halomra dönti a téves; hamis hiedelmek sorát szigorú cölöpjeiként, határkijelölő tényjelzőiként az igazságnak; s a számok, történelmi események, tények, életkeretek határjelzői közvetítik a ritmust is, a történelem háttértényezők megszabta különös ritmusát is, mert felfedik a fenyőgyanta zárványként beléjük préselődött királytragédiák sorát és nagy nemzeti kataklizmáink por- és hazugság- elfedte törésvonalait.

Ismeretlen szerző - Mátyás ​király levelei 1460-1490
Esemény ​volt hajdan a levél, nem is lehetett más, mint ritka madár. Főrendiek írásával futár nyargalt, kisebb urakéval küldönc loholt, egyszerűbb emberek búját-örömét alkalmi postások iszákjában hordta hátán a papír, míg végre odaért, ahol megszólalt a betű. Rangja volt a levélnek. Látott, érzett, ítélt mások szemével is, bepillantást nyújtott a világ-labirintus távoli járataiba, a tollat tartó kezet megremegtető gondolatokba, lelkek lángjába-füstjébe, országrengésbe, szívverésbe. Bámulatos erejű volt az árkus - hiszen ívet jelent - egy vagy több ember között. Súlyos igék, látható szavak ívelhettek át benne messzi partra. Önmagának egy darabkáját küldte vele, aki írta, s a betűszárnyon érkezett szó részévé lett annak, aki befogadta. A Magyar Levelestár kötetei múltunk leghitelesebb dokumentumaival, levéltárak rejtett kincseivel ismertetik meg az olvasót. A korábbi századok gondolataihoz, szokásaihoz, sorsfordító eseményeihez úgy juthatunk a legközelebb, ha elolvassuk az élmény frissességét, a születő gondolat elevenségét megőrző leveleket. Sorozatunkban közkinccsé tesszük régmúlt korok jelentős magyar személyiségeinek és a hétköznapok egyszerű embereinek levélre bízott közlendőit, és így, a levéltitok megsértése nélkül, mi is címzettek lehetünk.

Izsák Lajos - Az ​1944-1946-os évek alternatívái Magyarországon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_195681
Magyar ​udvari rendtartás Ismeretlen szerző
5

Ismeretlen szerző - Magyar ​udvari rendtartás
A ​főúri udvarok rendkívül fontos és sokrétű szerepet töltöttek be a mohácsi csatavesztés és Buda visszafoglalása közötti időszakban Magyarország és Erdély történetében. Az udvar politikai és kulturális intézmény volt, s működésének társadalom-, gazdaság- és művelődéstörténeti szempontú megismeréséhez nélkülözhetetlenek azok a szabályzatok és instrukciók, melyek az udvar életének rendjét szabályozták. A kötet tematikus elrendezésben (az udvar, a konyha, az istálló, az erdő stb.) a teljesség igényével gyűjti egybe a 17. századi magyar főúri udvari rendtartásokat, az udvari tisztségviselőknek (udvarmester, udvari prefektus, asztalnok, komornyik, konyhamester, lovászmester stb.) adott utasításokat, illetve e tisztségviselők esküszövegeit, bepillantást nyújtva a főúri udvartartások hétköznapjaiba.

Száraz Miklós György - Tóth Zoltán - A ​bujaság története
Ez ​a könyv az erotika történetébe kalauzolja el olvasóját, az ősembertől, Mezopotámiától és Egyiptomtól egészen napjainkig.

Anderle Ádám - Spanyol ​királyi dámák
Az ​1492-től 1868-ig, Amerika felfedezésétől az első spanyol forradalomig terjedő 400 esztendőt öleli át a neves történész műve, mely talán a spanyol történelem legizgalmasabb újkori periódusa. Különös nézőpontból szemlélhetjük a spanyol királyi udvar eseményeit: királynői és királynéi életének, sorsának elbeszélésével ismeretlen világ tárul elénk. A királyi udvar csillogó kulisszái mögött ugyanis legtöbbször keserű, szomorú és vérlázító történetek játszódtak: csendes, gyakran a színfalak mögött zajló és legtöbbször titkos küzdelem a szexuális kiszolgáltatottság és az anyai-asszonyi alávetettség ellen, lázadás a protokoll ellen, harc az érzelmek és a szerelem szabadságáért; ám az asszonyi hűség megindító példáival is találkozunk.

Bethlen Gábor - Levelek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - A ​népi-urbánus vita dokumentumai 1932-1947
A ​kötet a két szemben álló oldal érveinek egyaránt teret ad. Többek között Németh László, Illyés Gyula, Szekfű Gyula, Szabó Lőrinc, Tamási Áron, Veres Péter, Szerb Antal, Fejtő Ferenc, Jászi Oszkár, Ignotus Pál, József Attila, Zsolt Béla véleményével is megismerkedhetünk.

Saecula_hungariae
Saecula ​Hungariae Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Saecula ​Hungariae
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hubert Pointinger - Ferenc ​József titkos szerelme
Ferenc ​Józsefnek sok szeretője volt, akiket jól ismerünk. A történeti kutatás számára azonban a császár kapcsolata Theresia Pointingerrel, a sóhercegnővel újdonságként hatott, pedig az asszony hét gyermeke közül kettőnek Ferenc József volt az apja. A szerző – szintén Pointinger – ükanyja sok éven át tartó titkos szerelmi viszonyát meséli el családi fotókkal és korabeli naplórészletekkel.

Covers_104081
7

Ismeretlen szerző - A ​bizánci irodalom kistükre
A ​bizánci irodalom egészen sajátos helyet foglal el a világ irodalmai között. Páratlan érdekességű, ha önmagában, fejlődésének különös rétegezettségében tekintjük; ahogy a klasszikus örökségből fel növő tudós, atticizáló irodalom évszázadokon át változatlan épülete mellet, azt át-meg átfonva szüntelenül jelen vannak az eleven Bizánc keresztény és népi elemei, a majdani újgörög irodalom gazdag, sokrétű hagyományaként. S különös jelentőségű az az erőteljes hatás, melyet a bizánci kultúra a középkori Kelet- és Közép-Európa szellemi életére gyakorolt. Így a bizánci kulturális hagyomány nekünk, magyaroknak is izgalmas; hiszen honfoglalás előtti történelmünkre, s az Árpád-korra vonatkozó ismereteink java bizánci forrásokból ered. Mindaz, ami Bölcs Leó császár Taktiká-jában az ősmagyarokról harcmodorokról benn foglaltatik, nemzeti tudatunk alkotóelemévé vált: valamennyien ismerjük Arany János Szibinyáni Jankját, Hunyadi János ifjúkorának legendás epizódját. Kevesen tudjuk azonban, hogy a történetet egy XV. századi bizánci történetíró örökítette meg számunkra.

Winston S. Churchill - Sohase ​engedjetek!
„...Sohase ​engedjetek, sohase engedjetek, soha, soha, soha, soha – semmiben, se nagyban, se kicsiben, se fontosban, se jelentéktelenben – ne engedjetek semminek, csakis a becsület és a józan ész meggyőződésének...” Winston Churchill „mozgósította és csatába küldte az angol nyelvet” – John F. Kennedy elnök, 1963 „Néma csend borult Európára... Miféle csend ez? Ó, jaj! A feszült várakozás csendje, sok országban pedig a félelem csendje ez. Hallgassák csak! Hegyezzék jól a fülüket; mintha hallanék valamit – igen, ez most tisztán hallható volt. Önök nem hallják? Hadseregek dobogása ez, gyakorlóterek kavicsa ropog a talpuk alatt, eső áztatta mezőkön tocsognak, kétmillió német katona és több mint egymillió olasz dobogása ez...” – Churchill, 1939. augusztus 8. „...harcolni fogunk a tengereken és az óceánokon, harcolni fogunk egyre növekvő bizalommal és erővel a levegőben, megvédjük Szigetünket, bármibe kerüljön, harcolni fogunk a tengerparton, harcolni fogunk a leszállópályákon, harcolni fogunk a mezőkön és az utcákon, harcolni fogunk a hegyekben; sohasem adjuk meg magunkat...” – Churchill, 1940. június 4. „A Balti-tenger menti Stettintől az adriai Triesztig vasfüggöny ereszkedett le a kontinensre. E vonal mögött fekszenek Közép- és Kelet-Európa összes ősi államának fővárosai. Varsó, Berlin, Prága, Bécs, Budapest, Belgrád, Bukarest és Szófia, mind e híres városok és a körülöttük lévő népesség a szovjet érdekszférába kerültek...” – Churchill, 1946. március 5. ************************** Winston Churchill (1874—1965) korának legékesszólóbb politikusa és államférfia volt. Harrow magániskolájában és a sandhursti katonai akadémián tanult, évekig katonatisztként szolgált, majd újságíró, azután képviselő lett. 1940 májusában koalíciós kormányt alakított, és miniszterelnökként vezette végig Nagy-Britanniát a második világháborún. Az 1945-ös választásokon vereséget szenvedett, és ellenzékbe kényszerült, de 1951-ben ismét visszahódította a miniszterelnöki széket. Utolsó éveiben sokan „a legnagyobb élő angolnak” nevezték. 1953-ban lovagi címet kapott, és ugyanebben az esztendőben elnyerte az irodalmi Nobel-díjat. Unokája, Winston S. Churchill (szül. 1940) ugyancsak író, újságíró, politikus. Kötetünk Churchill több mint 8000 oldalnyi, ötmillió szóból álló beszédtermésének legjavát tartalmazza, első ízben nyújtva válogatást a XX. század legnagyobb szónokának örökzöld orációiból.

David Stafford - Tíz ​nappal a Normandiai partraszállás előtt
A ​nap, amely megváltoztatta a háború menetét, és az évszázadot is. Gondos tervezés, briliáns kivitelezés: ez volt az 1944. június 6-i partraszállás, a legnagyobb tengeri hadművelet a történelemben. A hajnal első fényénél 150000 szövetséges katona ért partot Normandiában, hogy véget vessen a II. világháborúnak. Ebben a kiváló, olvasmányos kötetben David Stafford, elismert történész a normandiai partraszállásig tartó visszaszámlálásról ír, több szemszögből megvilágítva az eseményeket, Churchilltől és Eisenhowertől kezdve azon egyszerű emberek életén át, akiknek bátorsága és odaadása lehetővé tette az egészet.

Brenda Ralph Lewis - Anglia ​királyai és királynői
Anglia ​királyai és királynői. Gyilkosság. Árulás. Házasságtörés. Vérfertőzés. Az angol uralkodók évezredes története a csillogó felszín alatt botrányokat, összeesküvéseket, válogatott kínzásokat rejt. Az Anglia királyai és királynői II. Vilmos 1100-ban elszenvedett "véletlen balesetétől" kezdve "Véres Mária" kegyetlen uralkodásán át Diana walesi hercegnő 1997-ben bekövetkezett, máig vitákat kavaró haláláig öleli fel a brit monarchia legsötétebb, legtitkoltabb - vagy éppen nyíltan elkövetett - cselekedeteit, botrányait. Lapozza fel a könyvet, és a felszín mögé pillantva ismerje meg: - Aquitániai Eleonóra féktelen életvitelét, valamint feltételezhető szerepét II. Henrik szeretőinek megmérgezésében - János király fondorlatos szexuális zsarolását - A "Tower kis hercegeinek" 1483-as meggyilkolását, melyet minden valószínűség szerint a leendő király, III. Richárd parancsára hajtottak végre - VIII. Henrik cselszövését, hogy elítélhesse és kivégeztethesse második feleségét, Boleyn Annát annak érdekében, hogy újra - és újra - megházasodhasson - II. Károly halottakat sem kímélő bosszúját - III. György elhatalmasodó elmebaját - VIII. Edward szerelmi kapcsolatát az elvált amerikai asszonnyal, Wallis Simpsonnal, illetve ezt követő lemondását és kapcsolatát Adolf Hitlerrel Valamint rengeteg egyéb híres és kevésbé ismert történetet...

Kiszely István - Mégis ​Petőfi?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

R. C. Nesbit - G. Van Acker - Rudolf ​Hess
The ​story of Rudolf Hess has been the subject of more speculation than any other Nazi leader except Adolf Hitler. Hess’s flight from Augsburg to Scotland in May 1941 in an attempt to negotiate peace continues to fascinate, while his long incarceration in Spandau Prison before his death in 1987 at the age of 93 still casts a long shadow on the consciences of many observers and commentators. The authors use archive sources in Britain, Germany, and the U.S., eyewitness accounts, and the assistance of Hess’s son, Wolf Rüdiger Hess, and the Duke of Hamilton to shed new light on the life of Hess. Their account is fully referenced and will resolve many riddles which still bedevil this fascinating episode of World War II.

Zicherman István - A ​T–34-es története
A ​könyv a második világháború egyik leghíresebb páncélosát, a T–34-est és annak történetét veszi górcső alá. Részletesen feldolgozza és ábrákkal szemlélteti a különböző verziókat, és elsőrangú orosz források felhasználásával segít pontos képet kapni e legendás eszköz evolúciójáról, dicső napjairól és csatáiról.

Anne Frank - The ​Diary of a Young Girl
Born ​on June 12, 1929, Anne Frank was a Jewish girl in her teens when she was forced to go into hiding during the Holocaust. She and her family, along with four others, spent 25 months during World War II in an annex of rooms above her father’s office in Amsterdam, the Netherlands. Her diary, saved during the war by one of the family’s helpers, Miep Gies, was first published in 1947.

K%c3%a9p044
Római ​történelem Ismeretlen szerző
7

Ismeretlen szerző - Római ​történelem
A ​szöveggyűjtemény elsősorban az ókori Róma politika-, társadalom- és gazdaságtörténetére vonatkozó forrásokból nyújt bőséges válogatást a kezdetektől a római államrend megszűnéséig. A klasszikus szemelvények mellett azokat a fontos forrásokat (például feliratokat, papiruszokat) is bemutatja, amelyek egyrészt az utóbbi évtizedekben kerültek elő, és magyar fordításban most jelennek meg először, másrészt pedig olyan, régebbről ismert szövegeket közöl, amelyekre vonatkozóan döntően új eredményekkel szolgálhat az ókortudomány. A Római Birodalom történetének fő vonulata mellett helyet kapnak a provinciák is, mint például a római Pannonia. A római történeti szöveggyűjtemény 438 szemelvényének kiválasztásakor a hagyományos eseménytörténeti és kronologikus felépítés helyett öt nagy fejezetre (A római vallás, A római hadsereg, A római gazdaság és közterhek, A római társadalom, A római államberendezkedés és intézményrendszerének fejlődése) osztották a forrásokat. A szemelvényeket szöveg-, fogalom- és szómagyarázatok, illetve mutatók egészítik ki.

Németh György - Görög-római ​szöveggyűjtemény
Az ​ókori görög és római történelem írásos forrásai három módon maradtak ránk: kőre vagy fémre vésett feliratok formájában; a többnyire Egyiptom homokjában megőrzött papirusztekercseken; valamint - a középkori kódexmásolóknak köszönhetően - kéziratos könyvek, vagyis kódexek szövegeként. A tankönyvhöz szorosan illeszkedő forrásgyűjtemény bő válogatást nyújt mindhárom forráscsoport reprezentatív darabjaiból. A kötet összeállításánál arra törekedtünk, hogy a görög és római történelem meghatározó eseményeit legalább egy-egy rövidebb forrás érzékeltesse, a jelentősebb szemályiségek (pl. Periklés, Caesar, Augustus, Diocletianus) tetteit azonban több dokumentum segítségével világítsuk meg. Egy-egy gyakori vagy fontos történelmi toposz különféle változatait és ezek fejlődését is bemutatjuk. A magyar olvasók e forrságyűjteményben olvashatják először Muwattalli hettita uralkodó Wilusát, vagyis Tróját megemlítő levelét, valamint több kisebb felirat és papirusz fordítását.

Ismeretlen szerző - Kádár ​János első kormányának jegyzőkönyvei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Joyce Tyldesley - Egyiptom ​mítosza
Az ​utolsó fáraó uralkodása után, majdnem kétezer éven keresztül az ókori Egyiptom kultúrájának csodái rejtve maradtak, látszólag örökre elvesztek és feledésbe merültek. Csak Napóleon hadjárata a 18. század végén keltette fel az érdeklődést az ókori Egyiptom iránt, s ez az érdeklődés azóta csak egyre erősödik. Az egyiptománia sokakat arra ihletett, hogy életüket a sivatagi homokban folytatott kincskeresésnek szenteljék. Ezeket a felfedezőket, gyűjtőket és régészeket egyiptológusnak nevezzük. Az ókori Egyiptom kultúrájával, gazdaságával foglalkozó egyiptológia viszonylag új tudományág, művelői között számos legendás személyiséggel találkozhatunk, akik látványos feltárásaik révén meghatározó szerepet játszottak az ókori Egyiptom újkori felfedezésének történetében. Ezt az izgalmas történetet meséli el a könyv a hieroglifák megfejtéséért folyó versenytől kezdve a régészet talán leglélegzetelállítóbb pillanatáig, amikor Howard Carter beléphetett Tutanhamon aranykincsekkel teli sírjába.

Gabriele Praschl-Bichler - Sisi, ​a fitnesz és a fogyókúra királynője
A ​sportot és a vele kapcsolatos mozgalmakat nem tartották fontosnak a 19. század emberei. Különösen nem a legelőkelőbb körökben forgolódó lányok és asszonyok. A korszak egyetlen s persze elegáns sportjának a lovaglás számított. Sisi, Erzsébet királyné azonban - s ezt már igazán nem tartották úri dolognak - szinte hivatásszerűen űzte ezt a sportot. Tehetségekre jellemző komolysággal, szorgalommal és örömmel végezte az iskolalovaglást, de a cirkuszi akrobatika gyakorlatait is. Erzsébet a lovaglás mellett kitartóan tornázott, bár ezt a sportot végképp nem tartották elegánsnak. A királyné ennek ellenére naponta buzgón végezte gyakorlatait a kastélyaiban kialakított "tornatermekben". Sisi a lovaglás mellett kitartóan tornázott, ugyanakkor híres gyalogló, hegymászó, úszó, kerékpározó és vívó is volt. Mindennapjait azonban talán a sportnál is erősebben alakította az a közismert tény, hogy pompás alakja és híres szépsége megőrzése érdekében szigorú - jórészt saját elgondolása által meghatározott diétát tartott. Aki hasonlóképpen kíván cselekedni, útmutatást talál a királyné fitnesz és fogyókúraprogramjában.

Iordanes - Getica
A ​gót származású Iordanes, történész és jegyző életéből, aki 551 után, Croton püspökeként halt meg, csak az a pár adat ismert, amit két ránk maradt történelmi munkájában árult el önmagáról. Elsősorban az 551-ben, rossz latinsággal megírt Geticában, amely nagyrészt Cassiodorus mára már elveszett gót történetének a kivonata. A "gótok eredetéről és tetteiről" megrajzolt történelmi vázlatát Iordanes tág térbeli és időbeli határok közé helyezi: a mitikus kezdetektől egészen a saját koráig. Skandináviától Észak-Afrikáig, az Ural vidékétől Britanniáig követi végig hősei, mindenekelőtt a keleti gót királyi nemzetség, az Amalok sorsát, akiknek egyik ágával a "főnöke", Gunthigis révén, akinél jegyzősködött, személyes kapcsolatban is állt. A Theodor Mommsen kiadása nyomán Getica néven közismert munka 100 év után újra olvasható magyarul. A Pécsi Tudományegyetem Ókortörténeti és Régészeti Tanszékének hallgatói munkaközössége vállalkozott a fordításra Kiss Magdolna oktató vezetésével. A fordításhoz kapcsolódó bő jegyzetanyag, a mű 300-nál több szereplőjének rövid életrajza a Névmutatóban, térképek, Földrajzi névmutató, családfák, tanulmány Iordanes életéről, a nyugati gót Alarichról további információval szolgálnak a késő antikvitás történetéhez és ezzel főleg az egyetemi oktatásban hiánypótló szerepet töltenek be. A magyar nyelvre átültetett Geticával azonban nemcsak a szakembereknek, hanem mindenkinek, akit e korszak érdekel - ahol a szerző maga is engedi - élvezetes olvasmányt kívánnunk nyújtani.

Ismeretlen szerző - Források ​a korai magyar történelem ismeretéhez
A ​magyarság korai történetének, a honfoglalást megelőző éveknek ismeretéhez adnak segítséget a kötet kritikai forráskiadásai. Theotmar salzburgi érsek levele, valamint Dado verduni püspök levele latin és magyar nyelven, egy kazár zsidónak Haszdai ibn Saprut córdobai miniszterhez írt levele héber (latin betűs írással) és magyar nyelven, a Conversio Bagoariorum et Carantanorum és az Annales Hildesheimenses magyar vonatkozású részletei latin és magyar nyelven, szintén új fordításban olvashatók. Szerkesztette és a bevezető tanulmányt írta: Róna-Tas András.

Kollekciók