Ajax-loader

'történelmi dokumentum' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


G. W. Bernard - Boleyn ​Anna
"Részletgazdag ​közelkép egy királyi házasság kudarcáról." Úttörő életrajzában G. W. Bernard új portrét fest Anglia e megkapó királynéjáról, miközben a történelmi hírnév, a bűnösség vagy ártatlanság kérdését feszegeti. A XVI. századi források alapos vizsgálata nyomán a szerző átrajzolja Boleyn Anna gyermek- és ifjúkorát, a francia udvarban szerzett tapasztalatait, VIII. Henrikhez fűződő kapcsolatát és protestáns hitének komolyságát. Karizmatikus, intelligens és érzéki asszonyként ábrázolja Annát. Állítólag Henrik éveken át, amíg feleségül nem vehette, ellenállt a bájnak, hogy születendő gyermekük, a későbbi Erzsébet királynő törvényes utód legyen. Bernard bizonyítja, hogy Henrik, nem pedig Anna volt az, akiben megérlelődött a Rómával való szakítás gondolata. A szerző legmegrendítőbb állítása talán az, hogy a házasságtörés vádja, amelyért Annát lefejezték, nem járhat messze az igazságtól. G. W. Bernard - University of Southampton-kora újkori történelem professzora, az English Historical Review szerkesztője. A XVI. századi Angliáról több tudományos műve jelent meg.

Eörsi László - Angyal ​István (1928-1958)
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Barabás Miklós - Márkosfalvi ​Barabás Miklós önéletrajza
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth Julianna - Szabó Éva - Szűcs László - Zalai Katalin - Pártközi ​értekezletek 1944-1948
A ​második világháború befejeződését követő ún. koalíciós időszak egyik legjellemzőbb politikai intézménye volt a pártközi értekezlet. Ezeken az értekezleteken a demokratikus koalícióhoz tartozó pártok, a Független Kisgazdapárt, a Magyar Kommunista Párt, a Szociáldemokrata Párt és a Nemzeti Parasztpárt vezetői vettek részt. A történetírás mindig is kiemelt figyelmet fordított az itt zajló eseményekre, a pártok érdekérvényesítési erejére, ám mindeddig nem állt rendelkezésre olyan dokumentumkötet, amely ülésről ülésre bemutatta volna a pártközi értekezletek működését. Jelen kötet e hézagpótló feladatra vállalkozott, amikor a teljes terjedelmükben rendelkezésre álló jegyzőkönyvek mellé állította azokat az egyéb forrásokat, amelyek segítségével rekonstruálhatóvá válhat a pártvezetők részvételével megtartott valamennyi pártközi értekezlet 1944. december 2-től 1948. szeptember 10-ig, tehát az Ideiglenes Nemzetgyűlés összehívásától a többpártrendszer megszűnését előrevetítő Magyar Függetlenségi Népfront megalakulásáig. E források nélkül a politikai élet alakulása aligha lenne értelmezhető. A pártközi egyeztetések az ország és a pártokat érintő legfontosabb kérdésekben a demokratikus többpártrendszer fontos érdekegyeztető mechanizmusai közé tartozott. A tanácskozások híven tükrözik Magyarország akkori legégetőbb gondjait, mint a háború befejezése, a békekötés, a közellátás, a közigazgatás megszervezése, az ország gazdasági életének beindítása, a vesztes háborút követő retorziók kérdése. Az értekezleteken nyomon követhető politikai viták, ellentétek, az azok megoldására születő javaslatok, a konszenzus avagy konfrontáció keresése - ezek a koalíciós időszak legégetőbb kérdései. Megválaszolásuk elősegítésére született e kötet.

Grandpierre K. Endre - Királygyilkosságok
Királyok ​életének, uralkodásának és halálának számadatait vesszük sorra. Mit árulnak el ezek? Miféle titkokat rejtenek? Országos titkokat. A történelem titkait, rejtelmes mélyáramlatok vonulását, láthatatlan erők nyomtalan működését, áttetsző vízjeleket az égett papíron, jeleket a jelenések mögött; felszín mögötti árnyak vonulását, a titkos diplomácia nemzetközi erővonalait, leplezett cselszövényeit, a láthatatlan huzaloknak azt a hálózatát, amelyet nem képes követni a szem; csupán az elzuhanó koronás árnyat látjuk, de a mérget keverő vagy gyilokkal lesújtó kéz láthatatlan marad mindazzal egyetemben, ami mögötte húzódik, sőt maga a történés, a véres tragédia is olyannyira elfátyolozott, hogy alig követhetők a mozzanatok s valójában nem marad más, csupán a számadatok sűrű és szilárdságukban megdönthetetlen pillérei, a néma számok, ezek nyújtanak biztos fogódzót a kutatóknak, a szürke, arctalan, néma számok, azok szólalnak meg perdöntő vallomású tanúkként s vallomásuk halomra dönti a téves; hamis hiedelmek sorát szigorú cölöpjeiként, határkijelölő tényjelzőiként az igazságnak; s a számok, történelmi események, tények, életkeretek határjelzői közvetítik a ritmust is, a történelem háttértényezők megszabta különös ritmusát is, mert felfedik a fenyőgyanta zárványként beléjük préselődött királytragédiák sorát és nagy nemzeti kataklizmáink por- és hazugság- elfedte törésvonalait.

Ismeretlen szerző - Mátyás ​király levelei 1460-1490
Esemény ​volt hajdan a levél, nem is lehetett más, mint ritka madár. Főrendiek írásával futár nyargalt, kisebb urakéval küldönc loholt, egyszerűbb emberek búját-örömét alkalmi postások iszákjában hordta hátán a papír, míg végre odaért, ahol megszólalt a betű. Rangja volt a levélnek. Látott, érzett, ítélt mások szemével is, bepillantást nyújtott a világ-labirintus távoli járataiba, a tollat tartó kezet megremegtető gondolatokba, lelkek lángjába-füstjébe, országrengésbe, szívverésbe. Bámulatos erejű volt az árkus - hiszen ívet jelent - egy vagy több ember között. Súlyos igék, látható szavak ívelhettek át benne messzi partra. Önmagának egy darabkáját küldte vele, aki írta, s a betűszárnyon érkezett szó részévé lett annak, aki befogadta. A Magyar Levelestár kötetei múltunk leghitelesebb dokumentumaival, levéltárak rejtett kincseivel ismertetik meg az olvasót. A korábbi századok gondolataihoz, szokásaihoz, sorsfordító eseményeihez úgy juthatunk a legközelebb, ha elolvassuk az élmény frissességét, a születő gondolat elevenségét megőrző leveleket. Sorozatunkban közkinccsé tesszük régmúlt korok jelentős magyar személyiségeinek és a hétköznapok egyszerű embereinek levélre bízott közlendőit, és így, a levéltitok megsértése nélkül, mi is címzettek lehetünk.

Izsák Lajos - Az ​1944-1946-os évek alternatívái Magyarországon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_195681
Magyar ​udvari rendtartás Ismeretlen szerző
5

Ismeretlen szerző - Magyar ​udvari rendtartás
A ​főúri udvarok rendkívül fontos és sokrétű szerepet töltöttek be a mohácsi csatavesztés és Buda visszafoglalása közötti időszakban Magyarország és Erdély történetében. Az udvar politikai és kulturális intézmény volt, s működésének társadalom-, gazdaság- és művelődéstörténeti szempontú megismeréséhez nélkülözhetetlenek azok a szabályzatok és instrukciók, melyek az udvar életének rendjét szabályozták. A kötet tematikus elrendezésben (az udvar, a konyha, az istálló, az erdő stb.) a teljesség igényével gyűjti egybe a 17. századi magyar főúri udvari rendtartásokat, az udvari tisztségviselőknek (udvarmester, udvari prefektus, asztalnok, komornyik, konyhamester, lovászmester stb.) adott utasításokat, illetve e tisztségviselők esküszövegeit, bepillantást nyújtva a főúri udvartartások hétköznapjaiba.

Száraz Miklós György - Tóth Zoltán - A ​bujaság története
Ez ​a könyv az erotika történetébe kalauzolja el olvasóját, az ősembertől, Mezopotámiától és Egyiptomtól egészen napjainkig.

Anderle Ádám - Spanyol ​királyi dámák
Az ​1492-től 1868-ig, Amerika felfedezésétől az első spanyol forradalomig terjedő 400 esztendőt öleli át a neves történész műve, mely talán a spanyol történelem legizgalmasabb újkori periódusa. Különös nézőpontból szemlélhetjük a spanyol királyi udvar eseményeit: királynői és királynéi életének, sorsának elbeszélésével ismeretlen világ tárul elénk. A királyi udvar csillogó kulisszái mögött ugyanis legtöbbször keserű, szomorú és vérlázító történetek játszódtak: csendes, gyakran a színfalak mögött zajló és legtöbbször titkos küzdelem a szexuális kiszolgáltatottság és az anyai-asszonyi alávetettség ellen, lázadás a protokoll ellen, harc az érzelmek és a szerelem szabadságáért; ám az asszonyi hűség megindító példáival is találkozunk.

Bethlen Gábor - Levelek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - A ​népi-urbánus vita dokumentumai 1932-1947
A ​kötet a két szemben álló oldal érveinek egyaránt teret ad. Többek között Németh László, Illyés Gyula, Szekfű Gyula, Szabó Lőrinc, Tamási Áron, Veres Péter, Szerb Antal, Fejtő Ferenc, Jászi Oszkár, Ignotus Pál, József Attila, Zsolt Béla véleményével is megismerkedhetünk.

Saecula_hungariae
Saecula ​Hungariae Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Saecula ​Hungariae
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hubert Pointinger - Ferenc ​József titkos szerelme
Ferenc ​Józsefnek sok szeretője volt, akiket jól ismerünk. A történeti kutatás számára azonban a császár kapcsolata Theresia Pointingerrel, a sóhercegnővel újdonságként hatott, pedig az asszony hét gyermeke közül kettőnek Ferenc József volt az apja. A szerző – szintén Pointinger – ükanyja sok éven át tartó titkos szerelmi viszonyát meséli el családi fotókkal és korabeli naplórészletekkel.

Covers_104081
7

Ismeretlen szerző - A ​bizánci irodalom kistükre
A ​bizánci irodalom egészen sajátos helyet foglal el a világ irodalmai között. Páratlan érdekességű, ha önmagában, fejlődésének különös rétegezettségében tekintjük; ahogy a klasszikus örökségből fel növő tudós, atticizáló irodalom évszázadokon át változatlan épülete mellet, azt át-meg átfonva szüntelenül jelen vannak az eleven Bizánc keresztény és népi elemei, a majdani újgörög irodalom gazdag, sokrétű hagyományaként. S különös jelentőségű az az erőteljes hatás, melyet a bizánci kultúra a középkori Kelet- és Közép-Európa szellemi életére gyakorolt. Így a bizánci kulturális hagyomány nekünk, magyaroknak is izgalmas; hiszen honfoglalás előtti történelmünkre, s az Árpád-korra vonatkozó ismereteink java bizánci forrásokból ered. Mindaz, ami Bölcs Leó császár Taktiká-jában az ősmagyarokról harcmodorokról benn foglaltatik, nemzeti tudatunk alkotóelemévé vált: valamennyien ismerjük Arany János Szibinyáni Jankját, Hunyadi János ifjúkorának legendás epizódját. Kevesen tudjuk azonban, hogy a történetet egy XV. századi bizánci történetíró örökítette meg számunkra.

Winston S. Churchill - Sohase ​engedjetek!
„...Sohase ​engedjetek, sohase engedjetek, soha, soha, soha, soha – semmiben, se nagyban, se kicsiben, se fontosban, se jelentéktelenben – ne engedjetek semminek, csakis a becsület és a józan ész meggyőződésének...” Winston Churchill „mozgósította és csatába küldte az angol nyelvet” – John F. Kennedy elnök, 1963 „Néma csend borult Európára... Miféle csend ez? Ó, jaj! A feszült várakozás csendje, sok országban pedig a félelem csendje ez. Hallgassák csak! Hegyezzék jól a fülüket; mintha hallanék valamit – igen, ez most tisztán hallható volt. Önök nem hallják? Hadseregek dobogása ez, gyakorlóterek kavicsa ropog a talpuk alatt, eső áztatta mezőkön tocsognak, kétmillió német katona és több mint egymillió olasz dobogása ez...” – Churchill, 1939. augusztus 8. „...harcolni fogunk a tengereken és az óceánokon, harcolni fogunk egyre növekvő bizalommal és erővel a levegőben, megvédjük Szigetünket, bármibe kerüljön, harcolni fogunk a tengerparton, harcolni fogunk a leszállópályákon, harcolni fogunk a mezőkön és az utcákon, harcolni fogunk a hegyekben; sohasem adjuk meg magunkat...” – Churchill, 1940. június 4. „A Balti-tenger menti Stettintől az adriai Triesztig vasfüggöny ereszkedett le a kontinensre. E vonal mögött fekszenek Közép- és Kelet-Európa összes ősi államának fővárosai. Varsó, Berlin, Prága, Bécs, Budapest, Belgrád, Bukarest és Szófia, mind e híres városok és a körülöttük lévő népesség a szovjet érdekszférába kerültek...” – Churchill, 1946. március 5. ************************** Winston Churchill (1874—1965) korának legékesszólóbb politikusa és államférfia volt. Harrow magániskolájában és a sandhursti katonai akadémián tanult, évekig katonatisztként szolgált, majd újságíró, azután képviselő lett. 1940 májusában koalíciós kormányt alakított, és miniszterelnökként vezette végig Nagy-Britanniát a második világháborún. Az 1945-ös választásokon vereséget szenvedett, és ellenzékbe kényszerült, de 1951-ben ismét visszahódította a miniszterelnöki széket. Utolsó éveiben sokan „a legnagyobb élő angolnak” nevezték. 1953-ban lovagi címet kapott, és ugyanebben az esztendőben elnyerte az irodalmi Nobel-díjat. Unokája, Winston S. Churchill (szül. 1940) ugyancsak író, újságíró, politikus. Kötetünk Churchill több mint 8000 oldalnyi, ötmillió szóból álló beszédtermésének legjavát tartalmazza, első ízben nyújtva válogatást a XX. század legnagyobb szónokának örökzöld orációiból.

David Stafford - Tíz ​nappal a Normandiai partraszállás előtt
A ​nap, amely megváltoztatta a háború menetét, és az évszázadot is. Gondos tervezés, briliáns kivitelezés: ez volt az 1944. június 6-i partraszállás, a legnagyobb tengeri hadművelet a történelemben. A hajnal első fényénél 150000 szövetséges katona ért partot Normandiában, hogy véget vessen a II. világháborúnak. Ebben a kiváló, olvasmányos kötetben David Stafford, elismert történész a normandiai partraszállásig tartó visszaszámlálásról ír, több szemszögből megvilágítva az eseményeket, Churchilltől és Eisenhowertől kezdve azon egyszerű emberek életén át, akiknek bátorsága és odaadása lehetővé tette az egészet.

Brenda Ralph Lewis - Anglia ​királyai és királynői
Anglia ​királyai és királynői. Gyilkosság. Árulás. Házasságtörés. Vérfertőzés. Az angol uralkodók évezredes története a csillogó felszín alatt botrányokat, összeesküvéseket, válogatott kínzásokat rejt. Az Anglia királyai és királynői II. Vilmos 1100-ban elszenvedett "véletlen balesetétől" kezdve "Véres Mária" kegyetlen uralkodásán át Diana walesi hercegnő 1997-ben bekövetkezett, máig vitákat kavaró haláláig öleli fel a brit monarchia legsötétebb, legtitkoltabb - vagy éppen nyíltan elkövetett - cselekedeteit, botrányait. Lapozza fel a könyvet, és a felszín mögé pillantva ismerje meg: - Aquitániai Eleonóra féktelen életvitelét, valamint feltételezhető szerepét II. Henrik szeretőinek megmérgezésében - János király fondorlatos szexuális zsarolását - A "Tower kis hercegeinek" 1483-as meggyilkolását, melyet minden valószínűség szerint a leendő király, III. Richárd parancsára hajtottak végre - VIII. Henrik cselszövését, hogy elítélhesse és kivégeztethesse második feleségét, Boleyn Annát annak érdekében, hogy újra - és újra - megházasodhasson - II. Károly halottakat sem kímélő bosszúját - III. György elhatalmasodó elmebaját - VIII. Edward szerelmi kapcsolatát az elvált amerikai asszonnyal, Wallis Simpsonnal, illetve ezt követő lemondását és kapcsolatát Adolf Hitlerrel Valamint rengeteg egyéb híres és kevésbé ismert történetet...

Kiszely István - Mégis ​Petőfi?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

R. C. Nesbit - G. Van Acker - Rudolf ​Hess
The ​story of Rudolf Hess has been the subject of more speculation than any other Nazi leader except Adolf Hitler. Hess’s flight from Augsburg to Scotland in May 1941 in an attempt to negotiate peace continues to fascinate, while his long incarceration in Spandau Prison before his death in 1987 at the age of 93 still casts a long shadow on the consciences of many observers and commentators. The authors use archive sources in Britain, Germany, and the U.S., eyewitness accounts, and the assistance of Hess’s son, Wolf Rüdiger Hess, and the Duke of Hamilton to shed new light on the life of Hess. Their account is fully referenced and will resolve many riddles which still bedevil this fascinating episode of World War II.

Zicherman István - A ​T–34-es története
A ​könyv a második világháború egyik leghíresebb páncélosát, a T–34-est és annak történetét veszi górcső alá. Részletesen feldolgozza és ábrákkal szemlélteti a különböző verziókat, és elsőrangú orosz források felhasználásával segít pontos képet kapni e legendás eszköz evolúciójáról, dicső napjairól és csatáiról.

K%c3%a9p044
Római ​történelem Ismeretlen szerző
7

Ismeretlen szerző - Római ​történelem
A ​szöveggyűjtemény elsősorban az ókori Róma politika-, társadalom- és gazdaságtörténetére vonatkozó forrásokból nyújt bőséges válogatást a kezdetektől a római államrend megszűnéséig. A klasszikus szemelvények mellett azokat a fontos forrásokat (például feliratokat, papiruszokat) is bemutatja, amelyek egyrészt az utóbbi évtizedekben kerültek elő, és magyar fordításban most jelennek meg először, másrészt pedig olyan, régebbről ismert szövegeket közöl, amelyekre vonatkozóan döntően új eredményekkel szolgálhat az ókortudomány. A Római Birodalom történetének fő vonulata mellett helyet kapnak a provinciák is, mint például a római Pannonia. A római történeti szöveggyűjtemény 438 szemelvényének kiválasztásakor a hagyományos eseménytörténeti és kronologikus felépítés helyett öt nagy fejezetre (A római vallás, A római hadsereg, A római gazdaság és közterhek, A római társadalom, A római államberendezkedés és intézményrendszerének fejlődése) osztották a forrásokat. A szemelvényeket szöveg-, fogalom- és szómagyarázatok, illetve mutatók egészítik ki.

Németh György - Görög-római ​szöveggyűjtemény
Az ​ókori görög és római történelem írásos forrásai három módon maradtak ránk: kőre vagy fémre vésett feliratok formájában; a többnyire Egyiptom homokjában megőrzött papirusztekercseken; valamint - a középkori kódexmásolóknak köszönhetően - kéziratos könyvek, vagyis kódexek szövegeként. A tankönyvhöz szorosan illeszkedő forrásgyűjtemény bő válogatást nyújt mindhárom forráscsoport reprezentatív darabjaiból. A kötet összeállításánál arra törekedtünk, hogy a görög és római történelem meghatározó eseményeit legalább egy-egy rövidebb forrás érzékeltesse, a jelentősebb szemályiségek (pl. Periklés, Caesar, Augustus, Diocletianus) tetteit azonban több dokumentum segítségével világítsuk meg. Egy-egy gyakori vagy fontos történelmi toposz különféle változatait és ezek fejlődését is bemutatjuk. A magyar olvasók e forrságyűjteményben olvashatják először Muwattalli hettita uralkodó Wilusát, vagyis Tróját megemlítő levelét, valamint több kisebb felirat és papirusz fordítását.

Ismeretlen szerző - Kádár ​János első kormányának jegyzőkönyvei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Joyce Tyldesley - Egyiptom ​mítosza - Egy letűnt civilizáció újrafelfedezése
Az ​utolsó fáraó uralkodása után, majdnem kétezer éven keresztül az ókori Egyiptom kultúrájának csodái rejtve maradtak, látszólag örökre elvesztek és feledésbe merültek. Csak Napóleon hadjárata a 18. század végén keltette fel az érdeklődést az ókori Egyiptom iránt, s ez az érdeklődés azóta csak egyre erősödik. Az egyiptománia sokakat arra ihletett, hogy életüket a sivatagi homokban folytatott kincskeresésnek szenteljék. Ezeket a felfedezőket, gyűjtőket és régészeket egyiptológusnak nevezzük. Az ókori Egyiptom kultúrájával, gazdaságával foglalkozó egyiptológia viszonylag új tudományág, művelői között számos legendás személyiséggel találkozhatunk, akik látványos feltárásaik révén meghatározó szerepet játszottak az ókori Egyiptom újkori felfedezésének történetében. Ezt az izgalmas történetet meséli el a könyv a hieroglifák megfejtéséért folyó versenytől kezdve a régészet talán leglélegzetelállítóbb pillanatáig, amikor Howard Carter beléphetett Tutanhamon aranykincsekkel teli sírjába.

Gabriele Praschl-Bichler - Sisi, ​a fitnesz és a fogyókúra királynője
A ​sportot és a vele kapcsolatos mozgalmakat nem tartották fontosnak a 19. század emberei. Különösen nem a legelőkelőbb körökben forgolódó lányok és asszonyok. A korszak egyetlen s persze elegáns sportjának a lovaglás számított. Sisi, Erzsébet királyné azonban - s ezt már igazán nem tartották úri dolognak - szinte hivatásszerűen űzte ezt a sportot. Tehetségekre jellemző komolysággal, szorgalommal és örömmel végezte az iskolalovaglást, de a cirkuszi akrobatika gyakorlatait is. Erzsébet a lovaglás mellett kitartóan tornázott, bár ezt a sportot végképp nem tartották elegánsnak. A királyné ennek ellenére naponta buzgón végezte gyakorlatait a kastélyaiban kialakított "tornatermekben". Sisi a lovaglás mellett kitartóan tornázott, ugyanakkor híres gyalogló, hegymászó, úszó, kerékpározó és vívó is volt. Mindennapjait azonban talán a sportnál is erősebben alakította az a közismert tény, hogy pompás alakja és híres szépsége megőrzése érdekében szigorú - jórészt saját elgondolása által meghatározott diétát tartott. Aki hasonlóképpen kíván cselekedni, útmutatást talál a királyné fitnesz és fogyókúraprogramjában.

Katona Szabó István - Ítél ​a történelem
Az ​erdélyi politikai és irodalmi világ közel 70 esztendejének (1934-1989) krónikáját fejezte be a még életében Epilógussal (is) ellátott emlékező. Korszakok koronatanúja - mondotta róla a marosvásárhelyi lelkész, Varga László, aki maga is börtönt szenvedett elvhű és tisztességre buzdító magatartása miatt - és nagyon hiteles, minden szava igaz! 2012-ben a KRÁTER Műhely Egyesület kiadója a memoárkötet 1948-1968-ig terjedő időszakát jelentette meg A nagy hazugságok kora címmel. Folytatása az Ítél a történelem, amely összefoglalójához hűen 1969-től 1989-ig, a Ceausescu-rendszer bukásáig részletezi és foglalja össze Erdély magyarságának krónikáját. A tények, események, történések pontos beszámolói mögött lelki folyamatokat, társadalompszichikai átvilágításokat is bőven olvashatunk. Uralkodó a bizalmatlanság, az elhallgattatás, az öngyilkos létezés és (gyilkosság-gyanús leszámolások) atmoszférája. A kötet tartalomjegyzéke már címeivel is hűen foglalja össze a történelmi idősor fontosabb láncszemeit. Jut alkalom a barát Szilágyi Domokos szomorú sorsának felvillantására, jut az újságírótárs, Sütő András titkos naplódokumentumainak bevonására, jut az Ellenpontok időszak rendőri eljárásainak behengerlő dinamikájának elítélésére, jut a Király Károly körüli magyarság-ellenes retorziók hiteles kór-történetének megírására. A kötet elolvasása nélkülözhetetlen a 20. század utolsó három évtizedének tisztánlátásához. Katona Szabó stílusa és emberséges elemzései olyan kommunista társutasok, sőt beszervezettek életútját is vizsgálat alá veszi, akikről éppen ő mondja ki a nem felmentő, de mindenképpen megérteni és megértetni kívánó ítéletet.

Ryszard Kapuściński - The ​Shadow of the Sun
Colorful ​writing and a deep intelligence highlight these essays' graceful exploration of postcolonial Africa. A Polish journalist who has written about the continent for more than three decades, Kapuscinski provides glimpses into African life far beyond what has been covered in headlines or in most previous books on the subject. The dispatches focus on the awkward relationship between Europe and Africa. Kapuscinski, whose books have been translated into 19 languages (they include The Emperor and The Soccer War), makes this clear through his own personal struggle with malaria soon after he first arrived on the continent. This emphasis also comes through in his dispatches on African nations such as Ghana, Nigeria, Tanzania and Rwanda, which detail how the giddy optimism of the immediate postcolonial era disintegrated into corruption, poverty and conflict. But even as he describes a familiar story, his keen observations make it fresh. Writing about the provincialism of Rwanda, he says, "A trip round the world is a journey from backwater to backwater, each of which considers itself... a shining star." But political observations are just one of the strengths of this book. Kapuscinski's seemingly effortless writing style makes daily life come alive whether he's covering an Arab vendor making coffee or the efforts made at night by lizards to catch their mosquito prey. (The lizards' "eyes are capable of 180-degree rotation within their sockets, like the telescopes of astronomers....") Ultimately, this book is a personal and political travelogue of one man's rocky love affair with a continent of nations. Those looking for an engaging, literary introduction to Africa or even for some additional knowledge should look no further. (Apr.) Forecast: Kapuscinski is a very popular writer in Europe but has never broken out here. With a cluster of books on Africa coming out this season, this will get some media attention and may sell better than his previous books.

Bornemisza Péter - Ördögi ​kísírtetek
Az ​Ördögi kísértetek a XVI. század legjelentősebb magyar alkotásai közül való. Reneszánszkori remekmű, kimeríthetetlen gazdagsággal, az emberi kalandok, estek és adatok végtelen sorával, az eleven próza valóságidéző hatalmával s ma is érvényes igazságokkal.

Aage Madelung - Hadinaplóm
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Csapody Tamás - Bori ​munkaszolgálatosok
Csapody ​Tamás jogász-szociológus könyve a második világháború alatt a szerbiai Borba vitt magyar munkaszolgálatosokról szól. A szerző a zsidó és a katonai szolgálatot megtagadó (Jehova Tanúi, szombatista, nazarénus) munkaszolgálatosok és az őket kísérő atonai keret máig ható történetének egyes fontos eseményeit mutatja be. A kötet foglalkozik a Borban és környékén dolgozó hatezer kényszermunkás között tevékenykedő orvosokkal, akik Radnóti Miklós és Lukács László költőket, valamint Justus Pál szociáldemokrata politikust is gyógyították. A bori munkaszolgálatosok élete alapvetően megváltozott Marányi Ede alezredes táborparancsnoksága idején. Az alezredes parancsára számos zsidó munkaszolgálatost kivégeztek. A táborparancsnokot sohasem vonták felelősségre, míg katonai alárendeltjei közül többeket a népbíróságok halálra ítéltek. A könyv a fellelhető források széles körét egymással összevetve tárja fel a munkaszolgálatosok és a keret sorsát Szerbiában, valamint a menetek során. A munkaszolgálatosok Borból 1944 őszén induló első csoport-a nagy veszteségek árán érkezett el Cservenkán át Mohácsra és ajára, majd pedig Szentkirályszabadjára. Az innen induló és az usztriai Zurndorfig gyalogoló bori munkaszolgálatosok dunántúli menete Abdánál ismét elveszítette több tagját. Radnóti Miklós és társai utolsó időszakával, kivégzésükkel, exhumálásukkal és yughelyeikkel kapcsolatban a kötet számos, irodalomtörténetileg is jelentős új megállapítást tesz. A tömegkivégzések nyomán étszámukban felére csökkent munkaszolgálatosok közül alig pár százan élték túl a német koncentrációs táborokat. A munkaszolgálatosok Borból induló második csoportját a szerb partizánok elszabadították, és közülük többen partizánok, katonaorvosok, később pedig a magyar és az egyetemes kultúra és tudomány jeles lakjai lettek.

Covers_273822
A ​trianoni diktátum Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - A ​trianoni diktátum
ELŐHANG A ​Sydneyben működő Trianon Társaság munkálkodása nyomán kerülhet a kezünkbe az eredeti diktátum francia-magyar nyelven. Köszönet ezért az ott lévő magyaroknak. Elsősorban tankönyvnek szánjuk, főképpen a magyar egyetemek és iskolák hallgatói számára. Következik nemzetünk 89. gyásznapja 2009. június 4-én. Ebből az alkalomból tesszük közzé ezt a minden magyart - bárhol is él - mélyen érintő szöveget. Nem nevezhetjük békeszerződésnek, hiszen a tárgyalásokon, nemzetközi viszonylatban is páratlan módon, Magyarország képviselői nem vehettek részt. Tehát a neve DIKTÁTUM. Sajnos nem tudunk arról, hogy bármilyen magyar kormány valaha is megjelentette volna, bár minden magyar állampolgárnak alapvető emberi joga, sőt kötelessége, ismerni a lehangoló és kifejezhetetlenül igazságtalan szöveget, amit annak aláírása - 1920. június 4-e - óta soha senki nem ellenőrzött. Főképpen azt nem, ami szintén az utódállamok kötelessége lett volna, hogy kisebbségbe szakadt, akkor mintegy három milliós magyarság alapvető emberi jogait tiszteletbe tartani. Azaz az anyanyelven való tanulást, az anyanyelv használatát lehetővé tenni, beleértve a helységnevek stb. magyarul történő kiírását, tankönyvekben szükséges használatát. A történelem tisztességes tanítását és így tovább. A tennivalóink közé tartozik, hogy felszólítsuk - bármilyen nehéz a világ helyzete - mindezek ellenőrzésére a diktátumot aláíró országok kormányait. Ez ugyanis nem pénz kérdése. Mivel a diktátum következménye nem évül el, az ellenőrzés kötelezettsége sem! Ez a legkevesebb, amit elvárhatunk, valamint a világtörténelemben is egyedülálló, és égbekiáltóan igazságtalan, nemzetgyilkosságra ösztöntő diktátum felülvizsgálatáról nem is szólva! Bár nem Batu kánok, hanem európai államférfiak írták alá, mégis példátlan volt a megfogalmazása és zsarolással is erősített aláírása. Miként erről, többek között Francesco Nitti, olasz miniszterelnök több könyvet is írt, Lloyd George angol államférfi, miniszterelnök nyilatkozta 1927-ben, hogy az aláírókat félrevezették, Henry Pozzi francia diplomata, másokkal egyetértésben írta: „Magyarországot nem feldarabolták, hanem kivégezték”. Elég hosszan sorolhatnánk még jelentős személyeknek a diktátumot elítélő véleményét. De most az a legfontosabb célunk, hogy sorsunk előzményeit, amelynek még a jövőre nézve is, további gyilkos következményei folytatódnak, minden magyar megismerje. Különös tekintettel arra, hogy a magyarságnak e „bíróság” előtt, semmiféle védelme nem volt! Így hát állítható, hogy el nem követett „vétkekért” bűnhődnek napjainkban is milliók! Budapest, 2009 májusában Kiss Dénes A Trianon Társaság országos elnöke

Kollekciók