Ajax-loader

'történelmi dokumentum' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Lippay János - Posoni ​kert - 1664
Kiben ​minden kerti Munkák, Rendelések, Virágokkal, Veteményekkel, Fákkal, Gyümölcsökkel, és Kerti Csömötékkel való baimolódások: azoknak Nemek, hasznok, bé-csinálások bővségesen Magyar nyelven leirattattanak, kivált-képpen azok, az kik Esztergami Érsek Urunk Ő Naga Posoni kertében talaltatnak. Az Nemes Magyar Nemzetnek közönséges hasznára. Jezsuiták rendin-való P. Lippay János-által. Kinek első könyve nyomtattatott Nagy Szombatba, az Academiai bötűkkel. Anno 1664.

Q. Curtius Rufus - A ​makedón Nagy Sándor története
Útleírás, ​anekdotafüzér, a modern lélektani regény előfutára: talán így fogalmazhatnánk meg legjobban e különös könyv műfaját. Útleírás, hiszen a világhódító Nagy Sándor hadjáratairól szóló krónika elvezeti az olvasót Egyiptomba, Perzsiába, a mesés Indiába, megismertet messzi tájakkal, rémítő állatokkal és furcsa népszokásokkal. És anekdotafüzér is, egyfajta Ezeregyéjszaka meséi vagy Dekameron. Megelevenedik a gordiuszi csomó kettévágásának története, olvashatunk az amazon királynőről, aki fiúgyermeket szeretne a makedón királytól, és fiúszeretőkről, akik tisztes katonák élete-halála felől döntenek. Bepillantást nyerünk Dareiosz kincsesházába, Szemiramisz kertjeibe, tanúi vagyunk a hatalom megtartásáért vívott kegyetlen harc eseményeinek, megvesztegetéseknek, gyilkosságnak, a hóhér munkájának.

Robert Kershaw - Háború ​virágfüzérek nélkül
A ​Háború virágfüzérek nélkül c. művében Robert Kershaw elsősorban azoknak a német katonáknak a szemszögéből mutatja be az eseményeket, akiket azért küldtek, hogy harcoljanak és meghaljanak Hitler grandiózus terveinek megvalósításáért. A német hadinaplók, harcjelentések és az SS jelentéseinek felhasználásával az egyszerű katonák és alacsonyabb rangú tisztek nézőpontjából mutatja be a hadjáratot. Ez az új forrásanyag, melynek nagy részét idegen nyelven még nem publikálták, teljesen más megvilágításba helyezi a Barbarossa-hadműveletet. (Megtudhatjuk belőle azt is, a támadás mekkora meglepetést keltett a megnemtámadási szerződést ismerő német katonák soraiban.)

Helga Thoma - "Madame, ​hű kedvesem"
A ​17. és 18. század uralkodói minden további nélkül indíthattak háborúkat, tetszés szerint emelhették az adókat, kedvükre építkezhettek, azonban ha házasodni készültek, akkor térdet-fejet hajtottak az államérdekek előtt: csak olyan nőt vehettek feleségül, aki minden tekintetben megfelelt a királyi ház dinasztikus érdekeinek és követelményeinek. A király házassága éppen ezért az esetek többségében az udvari reprezentáció és a legitim trónörökös nemzésének szintjére süllyedt. Az uralkodó csak a mindenkori szeretőjénél talált szerelemre, megértésre és bizalomra, mert a barátnője volt "hű kedvese", szerelme, szabadon választott élettársa és koronázatlan királynéja. Helga Thoma hét híres asszony- Diane de Poitiers, Gabrielle d'Estrées, Henriette de Montespan, Madame de Maintenon, Madame de Pompadur és Madame du Barry - portréját rajzolja meg ebben a könyvben. Leírja a forradalom előtti Franciaországban kibontakozó életútjukat, s egyben leszámol azzal az előítélettel, miszerint a királyi szeretők hiú és elvetemült nőszemélyek voltak.

Nemeskürty István - Meddig ​várjunk?
A ​huszadik század keserves száz éve volt a magyarságnak. Vesztett háborúk, idegen megszállás, belső elnyomás, feleknek, üldö­zöttség, magunkra hagyatottság. A ránk zú­duló csapások sorát az 1920 júniusában ránk erőszakolt versalliesi-trianoni békeszerződés­től szoktak számítani. Évtizedekig említeni se volt szabad. Ebben a tanulmányban azt vizs­gálom, mikor, mennyiben, miképp voltunk -(voltunk-e?) - tragédiánk kiváltó okai? Zrínyi szavával: csak a feltárt seb gyógyul, az ellep­lezett elgennyed. Történelmünk ezer évét is áttekintem abból a szempontból, hogy mit tu­dott rólunk bizonyíthatóan Nyugat-Európa? Azért Nyugat-Európa, mert napjainkban egyebet se hallunk, mint hogy ki kell érde-melnimk a nyiigat^nrópai országok létre-hozta közösségbe jutást. Azért is időszerű ez : az elmélkedő önfeltárás, mert hazánk éppen a huszadik századot lezáró és az új évezre­det megelőző évtizedben süllyedt ijesztően mélyre. Amikor pedig szabaddá váltunk. Mit tehetnénk? Mindent el kell követnünk, hogy ne mondhassuk, hogy senki se mondhassa: nincsen számunkra hely a nagyvilágon

Filyó Mihály - Godó Ágnes - Györkei Jenő - Pécsi Anna - Pintér István - Magyarok ​az európai antifasiszta ellenállási mozgalmakban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kossuth Lajos - Irataim ​az emigráczióból
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pázmány Péter - Felelet ​az Magyari István sárvári praedicatornak az Ország romlása okairúl írt könyvére
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Taylor Branch - Eugene M. Propper - Labirintus
"Ma: ​Pinochet egy határozatot írt alá, amelynek értelmében, mint hallom, megfosztottak az állampolgárságomtól. Fontos nap ez számomra; Drámai nap, amelyen a fasiszta tábornokok ellenem irányuló döntése révén chileibbnek érzem magam, mint valaha. Mert mi vagyunk az igazi chileiek, akik O'Higgins, Balmaceda, Allende, Neruda, Gabriela Mistral, Claudio Arrau és Victor Jara hagyományait folytatjuk, és ők - a fasiszták -, ők Chile ellenségei. Ők az árulók, akik idegen érdekek szolgálatában irányítják országunkat. Én chileinek születtem, chilei vagyok, és chileiként fogok meghalni. Ők, a fasiszták, árulónak születtek, árulóként élnek, és az emberek úgy fognak emlékezni rájuk, mint fasiszta árulókra" - ezekkel a szavakkal búcsúzott honfitársaitól Orlando Letelier, az Allende-kormány egykori washingtoni nagykövete a chilei puccs harmadik évfordulóján tartott emlékülésen. "Halottaink nevében" - ez volt az előadás címe, s néhány nap múlva maga az előadó is halott: 1976. szeptember 21-én Washington diplomatanegyedében az autóban bomba robbant, a vezető, Orlando Letelier és egyik utasa, a 25 éves amerikai Ronni Moffitt a merénylet áldozata lett. A "Labirintus" a Letelier-gyilkosság nyomozásának története. A politikai újságíró Taylor Branch és szerzőtársa Eugene M. Propper washingtoni államügyész-helyettes, a vizsgálat vezetője páratlanul izgalmas könyvben számolnak be az igazságszolgáltatás és az államilag irányított terrorizmus küzdelméről. Találkozunk olyan rendőrtisztviselőkkel, akik saját informátoraikkal hadakoznak, terroristákkal, akik társaik árulásától rettegnek, a bürokrácia hálójában vergődő ügyészekkel, családjukat óvó gyilkosokkal. S közben új, érdekes képet kapunk a politikai terrorizmus természetrajzáról és az amerikai jogszolgáltatás számunkra alig ismert világáról.

Érszegi Géza - Az ​Aranybulla
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Agnyija Barto - Különös ​ismertetőjele...
A ​honvédő háború száz- és százezer családot szakított szét a szovjet országban, és nagyon sokan mindmáig hiába keresik eltűnt hozzátartozóikat. E kötet szerzője izgalmas és egyben tiszteletre méltó feladatra vállalkozott: immáron négy esztendeje életre hívott rádióműsorában személyesen olvassa fel a szeretteiket keresők leveleit, és a rádióhallgatók milliói elé tárja azokat az adatokat, apró részleteket, homályos emlékképeket, amelyek talán nyomra vezetnek, és negyedszázad múltán újra egyesítenek egy családot... Barto ezeket a dokumentumszerűen hiteles történeteket, levélrészleteket gyűjtötte egybe kötetében. A sok éve eltűnt gyermekek, szülők, testvérek utáni nyomozás nemegyszer detektívregénybe illő fordulatokat tár az olvasók elé...

Sigrid-Maria Grössing - Sisi, ​a modern nő
Erzsébet ​királyné gyönyörű és elegáns nő volt, férje, Ferenc József császár élete végéig istenítette és szerette. Sisi nem a 19. század végének volt a jellegzetes nőtípusa, hanem már a 20. századi modern asszony életvitelét, gondolkodásmódját testesítette meg. Ezért sem találta helyét a konzervatív bécsi császári udvarban, s bolyongott magányosan egyik országból a másikba udvarhölgye kíséretében. Sisi fontosnak tartotta a sportolást, rendszeresen diétázott, hogy megőrizze karcsúságát, liberális újságírókkal barátkozott, szerette H. Heine költészetét, s maga is sok verset írt a nagy német költő stílusában. A szerző erős pszichológiai beleéléssel mutatja be ennek a tragikus sorsú királynénak a személyiségét, akinek öntudatos egyéniségével korának társadalma nem tudott mit kezdeni.

Tower Vilmos - Van ​Krisztusunk!
A ​kiadvány a történelmi Krisztust mutatja be különféle forrásokon keresztül, majd hatásáról, tanításáról beszél egészen a mai korig, végül pedig istenségéről ír. A függelék Krisztusról szóló szemelvényeket közöl költőktől apostoloktól, szentektől. A füzet kegyeletképpen a szentéletű és szociális érzékű püspök, nagyhatású szónok és író Prohászka Ottokár születésének 100. évfordulóján a püspök elmélkedéseiből ad válogatást Krisztus földi életének főbb állomásairól, az Oltáriszentségről és Krisztus Szentséges Szívéről.

Ismeretlen szerző - A ​Debreceni Református Kollégium és Nagytemplom
Debrecen ​két ikonikus épületének történetét bemutató kiadvány, képekkel gazdagon illusztrálva.

Ismeretlen szerző - Magyar ​iparjogvédelmi dokumentumok a régmúltból
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - A ​Magyar Szocialista Munkáspárt XI. kongresszusa
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Csorba László - Az ​Országház
„A ​hazának nincsen háza" - írta 1846-ban keserűen a magyar polgárosodás hőskorának egyik legnagyobb költője, Vörösmarty Mihály. A honfoglaló Árpád vezér unokái valóban sok évszázadon át úgy hoztak törvényt, hogy nem volt állandó otthona az országgyűlésnek. Erre nem is volt szükség, hiszen ők maguk - a főpapok, bárók, nemesek és városi polgárok - voltak az „ország", amerre ők jártak, ítéltek, tanácskoztak, ott volt a „haza". Ám az államalapító nagy király, Szent István óta éppen Vörösmarty nemzedékének idején - a reformkorban és az azt követő, 1848-as forradalom éveiben - fordult a legnagyobbat a magyar történelem kereke. A gazdasági szükségletek, a társadalmi küzdelmek és a kulturális ösztönzések következményeként a társadalom kiváltságolt százezreiből és alávetett millióiból ekkoriban formálódott ki az a történelmi közösség, amelyet ma nemzetnek nevezünk. A Széchenyi István és Wesselényi Miklós, Deák Ferenc és Kossuth Lajos, Kölcsey Ferenc és Petőfi Sándor kezével, szavával alakított „országnak", az ők és legjobb társaik önfeláldozó munkájával tudatosan szervezett „nemzetnek" pedig már nagyon is szüksége volt arra, hogy saját háza legyen: a budai hegyen magasodó királyi várpalota tömegének ellensúlyaként lenn, a pesti Duna-parton; az alattvalók fölött beláthatatlan magasságokban trónoló uralkodói akarat helyett az országlakosok önkormányzatának, saját sorsukról való demokratikus döntéseiknek ünnepélyes helyszíneként és lelkesítő szimbólumaként.

Ismeretlen szerző - A ​rivaldafény árnyékában – III/III
A ​Rivaldafény árnyékában különleges könyv: a hetvenes, nyolcvanas évek nagyhatalmú, befolyásos színikritikusának, Molnár Gál Péter (M. G. P.) 1963-78 között készült III/III.- as ügynöki jelentéseit tartalmazza. A Luzsnyánszky álnéven írt jelentéseket nemcsak a kortárs történelem iránt érdeklődőknek ajánljuk, hanem minden színházkedvelőnek is.

Gazdag Ferenc - Magyar ​kül-, biztonság- és védelempolitikai dokumentumok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Menczer Gusztáv - A ​gulág rabtelepei
"A ​valóság tudatos agyonhallgatása a XX. század tragédiája! Nemcsak az íróé, a családjáé, mindannyiunké, hanem az egész Nemzeté. Több mint egymillió embernek ellopták az életét. Ma sajnos ez újból fenyeget. A tisztességben megőszült, önzetlen, fáradhatatlan, mindig másokon segítő író tragédiát tár elénk. Útmutatást, miként kell és lehet a pokol tornácán is magyarnak, kereszténynek, embernek maradni. A borzalmakat, az embertelenséget, megannyi verést és megaláztatást elviselni. A semmiből talpra állni. Több mint 3500 napig tartó szovjet rabság után is újra kezdeni az értelmes életet, családot alapítani, dolgozni. Lélekben megnyugodni. Mindenkinek megbocsátani, de semmit el nem felejtve mutatni a helyes utat a jövő nemzedékének. Ehhez a Tízparancsolatot betartó, Istent szerető, nemes jellem kell! Aki példát mutat, a jóra és az Igazra tanít. Tartása van! Erről szól a Magyar Köztársaság Érdemrendje középkeresztjének adományozási indoklása. Kérdezhetik: mindezt honnan tudom? A válasz egyszerű: a leánya, tanítványa és munkatársa vagyok, akinek az édesanyja is a Gulág egyik rabtelepének lakója volt." Menczer Erzsébet

Covers_227301
Kimondhatatlan ​nyomorúság Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Kimondhatatlan ​nyomorúság
Két ​magyar emlékirat az oszmán-török fogságból: - Magyarországi György barát értekezése a törökök szokásairól, viszonyairól és gonoszságáról Gyurgyevics Bertalan: Kis könyvecske a török rabok és a török uralma alatt élő adófizető keresztények gyötrelmeiről. Az utószót és a jegyzeteket írta: Fügedi Erik

Földvári Rudolf - Tiszta ​vizet a pohárba
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ransanus - A ​magyarok történetének rövid foglalata
Petrus ​Ransanus (1428-1492) domonkos rendi szerzetes, lucerai püspök, I. Ferdinánd nápolyi király diplomatája, történetíró, aki 1488 szeptemberében érkezett Magyarországra. Itt kapta azt a megbízást, hogy Thuróczy krónikáját alapul véve készítsen a kor ízlésének megfelelő, humanista szellemben és stílusban írott magyar történeti művet, melyben már szót ejt a Hunyadiakról és Mátyás uralkodásáról is. Műve híd a még középkori hagyományokat őrző Thuróczy-krónika és a humanista Bonfini műve között. A magyar történelem kivonatát készítette el, így a stílustól eltekintve csak ott volt lehetősége humanista történetírói erényeinek bemutatására, ahol önállóan dolgozott. Ilyen a művéhez első fejezetként csatolt, a királyi pár előtt elmondott beszéde, melyben Mátyás portréját rajzolja meg, vagy a történeti fejezetek előtt álló földleírás, ami művének máig forrásértékű része.

John Allyn - A ​47 ronin története
Japán, ​1701 Az országot elnyomja a korrupció és zűrzavar. A sógun udvara eltávolodik a régi szamuráj értékrendtől. Vannak azonban, akik emellett az életük árán is kitartanak... és végrehajtják a feudális Japán leghíresebb vérbosszúját. A 47 ronin története történelmi tényeken alapuló elbeszélő mű, mely meghatározó példája az ősi gyökerekkel rendelkező szamuráj értékek és hitvallás megőrzésének. Emiatt vált a véres leszámolás a kegyetlen megtorláson túl az erkölcsi tartás, és a hagyományok hősi példájává.

Paul Adair - Hitler ​legnagyobb katonai tévedése
1944 ​nyara: A Wehrmacht eddigi legnagyobb kihívása előtt áll. A Vörös Hadsereg elsöprő offenzívára készül a még német megszállás alatt álló területek ellen. Hitler azonban nyugatra csoportosítja át erőit, hogy megakadályozza a szövetségesek tervezett partraszállását. Valóban ez volt a legnagyobb katonai tévedése? Adair kötetében részletesen elemzi a hadjárat felépítését, a német hadsereg szerkezetét és parancsnoki struktúráját, áttekintve egyúttal a Sztálin vezette szovjet erők helyzetét is. Mindkét oldal veteránjaival készített interjúk és eddig hozzá nem férhető dokumentumok segítségével bemutatja, hogyan értékelték a helyzetet a szembenálló felek a mindent eldöntő 1944-es év kezdetén.

Eutropius - Róma ​rövid története
Bármennyire ​is hihetetlennek tűnik, több mint ezer év történelmét tartja kezében az olvasó. A Kr. u. IV. század sajátos, de a korra igen jellemző rövid, lényegre törő történetírói műfaja a breviárium. Ezek közül az egyik legsikeresebb Eutropiusé, aki Valens császár számára állította össze a Római Birodalom történetét a Város alapításáról, hogy bemutassa, mi és kik, milyen kormányzati és erkölcsi elvek tették Rómát a földkerekség urává. Eutropius műve igen hamar nagy népszerűségre tett szert, és kedvelt kézikönyv - sokáig iskolai kötelező olvasmány - maradt születése óta eltelt hat évszázadon át.

Sigrid-Maria Grössing - Gyilkosság ​a Habsburg-házban
Gyilkosság ​a Habsburg-házban: ez bizony nem ment ritkaságszámba. Az erőszakos halálok története I. Albert XIV. században történt meggyilkolásától a Ferenc Ferdinánd ellen 1914-ben elkövetett szarajevói merényletig tart. A sikeres írónő, Sigrid-Maria Grössing magával ragadó, a detektívregények izgalmával fölérő könyvében a legnagyobb vihart kavart gyilkosságok krónikáját adja, amelyek a Habsburg-családban estek meg.

Ismeretlen szerző - Szent ​István király Intelmei és Törvényei
Manapság, ​amikor egyre többet hallunk Magyarország Európához való csatlakozásáról, nem felejthetjük, hogy ez a folyamat Szent István királlyal vette kezdetét. Kilenc évszázados, az idő próbáját kiállt művekhez nem szükséges ajánló sorokat írni, mégis, hadd idézzük fel a nagy francia író és diplomata, Paul Claudel néhány gondolatát az Intelmekről: "Az imént kezembe került Szent István király könyve, az ő Intelmei fiához. A nagyszerű gondolatok olvasása közben éreztem, minő nagy nemzet ez a magyar nép, amelynek már kilencszáz évvel ezelőtt, a mai európai emberiség hajnalán ilyen halhatatlan eszű királya volt. Én Szent Istvánt a messzi középkor legnagyobb diplomatájának tartom... S én, a francia diplomata, a hívő katolikus erőm fogytáig hirdetem, hogy a Duna-medencében csak a Szent István-i úton lehet keresni a gyógyulást."

Dennis Friedmann - Királyok ​és kurtizánok
A ​palotahölgyek nem mindig hölgyek voltak, valójában néha férfiak, de bárki volt is az, aki megosztotta ágyát a brit uralkodóval vagy annak örökösével, gyakran megváltoztatta a történelem menetét. A szexuális hűtlenség végigkíséri a brit monarchia öt évszázadát a Tudoroktól a mai napig. A könyvből megismerjük a gyilkos VIII. Henrik számos viszonyát, II. Jakab érdeklődését a fiús lányok iránt és IV. Vilmost, aki a tengerészetnél szolgálva éppolyan gyönyörűséget talált a nőkben, mint abban, ha matróztársait megkorbácsolják. A Királyok és kurtizánok c. könyv a szeretők és ágyasok szerepét írja le a brit királyi udvarban. Szó esik a pénzért vásárolt szexről is, amely, mivel könnyen megszerezhető volt, minden bizonnyal megóvta a házasság szűzies szentségét a mai, kevésbé szent kapcsolatok előtti időkben. A könyvből kiderül, hogyan vetett árnyékot a szex iránti megszállottság a 20. századra, VII. Edward 1901-es trónralépésétől egészen az ő és szeretője, Mrs. Alice Keppel dédunokáüg, Károly walesi hercegig és Camilla Parker Bowlesig.

Robert Seydel - A ​Habsburgok félrelépései
„Azért ​házasodunk, hogy gyermekeink legyenek, és nem azért, hogy szívünk vágyainak engedjünk.” Tekintettel erre az egyáltalán nem romantikus felfogásra, nagyon is érthető , hogy a Habsburg-ház férfi- és nőtagjai a kastélyok falain kívül kerestek szerelmet, szeretetet és szexuális kielégülést. Ezekről a házasságon kívüli kapcsolatokról, néhány esetben pedig a másságról szól a történész könyve.

Thea Leitner - Hozományvadász ​Habsburgok
A ​könyv arról az időszakról szól, mikor a kicsiny Habsburg-hercegség csillaga felemelkedőben volt a 15. században. Az anyagi gondokkal küszködő I. Miksa volt az, aki szerencsés házasságai révén megteremtette a Habsburg-család anyagi jólétét. Mindhárom felesége nagyon gazdag volt, s fiatalon elhunyt. I. Fülöp Kasztíliai Johannával kötött házassága során egy "világbirodalmat" kapott hozományul, s így a Habsburgok uralma alá került Európa nagy része. Miután feleségét "őrültnek" nyilvánítatta, és egy kastélyba száműzte, a király vígan élte világát. II. Fülöp Tudor Máriával kötött házassága szerencsétlenül végződött, így terve, hogy a szigetországra is kiterjessze a Habsburgok hatalmát, kudarcot vallott. A szerzőnő olvasmányos stílusban rajzolja meg egy-egy nagy uralkodó személyiségét, s hatalmas történeti ismeretei révén közel hozza az olvasóhoz a 15-16. századi királyi udvarok hétköznapjait, mindennapi életét.

Győri L. János - A ​Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és az 1956-os forradalmi események
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók