Ajax-loader

'történelmi dokumentum' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Katona Szabó István - Ítél ​a történelem
Az ​erdélyi politikai és irodalmi világ közel 70 esztendejének (1934-1989) krónikáját fejezte be a még életében Epilógussal (is) ellátott emlékező. Korszakok koronatanúja - mondotta róla a marosvásárhelyi lelkész, Varga László, aki maga is börtönt szenvedett elvhű és tisztességre buzdító magatartása miatt - és nagyon hiteles, minden szava igaz! 2012-ben a KRÁTER Műhely Egyesület kiadója a memoárkötet 1948-1968-ig terjedő időszakát jelentette meg A nagy hazugságok kora címmel. Folytatása az Ítél a történelem, amely összefoglalójához hűen 1969-től 1989-ig, a Ceausescu-rendszer bukásáig részletezi és foglalja össze Erdély magyarságának krónikáját. A tények, események, történések pontos beszámolói mögött lelki folyamatokat, társadalompszichikai átvilágításokat is bőven olvashatunk. Uralkodó a bizalmatlanság, az elhallgattatás, az öngyilkos létezés és (gyilkosság-gyanús leszámolások) atmoszférája. A kötet tartalomjegyzéke már címeivel is hűen foglalja össze a történelmi idősor fontosabb láncszemeit. Jut alkalom a barát Szilágyi Domokos szomorú sorsának felvillantására, jut az újságírótárs, Sütő András titkos naplódokumentumainak bevonására, jut az Ellenpontok időszak rendőri eljárásainak behengerlő dinamikájának elítélésére, jut a Király Károly körüli magyarság-ellenes retorziók hiteles kór-történetének megírására. A kötet elolvasása nélkülözhetetlen a 20. század utolsó három évtizedének tisztánlátásához. Katona Szabó stílusa és emberséges elemzései olyan kommunista társutasok, sőt beszervezettek életútját is vizsgálat alá veszi, akikről éppen ő mondja ki a nem felmentő, de mindenképpen megérteni és megértetni kívánó ítéletet.

Julius Caesar - A ​polgárháború
A ​világirodalom Caesarról igen különböző portrékat rajzolt. Dante számára szinte isteni tiszteletre méltó hérosz, míg Voltaire szerint bandita, aki feleségeket, lányokat ölelget, s elemeli a pénzt. Ugyanilyen megosztott értékelést ad róla a történettudomány is. Egyesek úgy vélik, hogy a régi római királyság visszaállítására törekedett, mások szerint keleti típusú hellénisztikus monarchia kialakításán fáradozott, több kutató úgy gondolja, uralkodásának lényege osztályok és pártok felettiségében rejlik. A Caesar-irodalom tengerében lehetetlen kritika nélkül elfogadni bármelyik koncepciót is. Feldolgozásunk elemzi és szembeállítja az eltérő vélemények okait és a Caesar tevékenységével kapcsolatos ókori forrásokat. E folyamat során újszerű Caesar-kép bontakozik ki: Caesar rendszere katonai diktatúra, amelynek egyik - bár leplezett - változata később az augustusi rezsim is. Kiadványunk, az Auctores Latini sorozat kilencedik kötete bevezető tanulmányával, latin szövegével, magyar nyelvű lábjegyzeteivel és kritikai apparátusával első éves latin szakos hallgatók szövegolvasásához kíván segítséget nyújtani.

Ballagi Károly - Király Pál - A ​magyar birodalom leírása
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Hogyan ​halt meg Zrínyi Miklós?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ryszard Kapuściński - The ​Shadow of the Sun
Colorful ​writing and a deep intelligence highlight these essays' graceful exploration of postcolonial Africa. A Polish journalist who has written about the continent for more than three decades, Kapuscinski provides glimpses into African life far beyond what has been covered in headlines or in most previous books on the subject. The dispatches focus on the awkward relationship between Europe and Africa. Kapuscinski, whose books have been translated into 19 languages (they include The Emperor and The Soccer War), makes this clear through his own personal struggle with malaria soon after he first arrived on the continent. This emphasis also comes through in his dispatches on African nations such as Ghana, Nigeria, Tanzania and Rwanda, which detail how the giddy optimism of the immediate postcolonial era disintegrated into corruption, poverty and conflict. But even as he describes a familiar story, his keen observations make it fresh. Writing about the provincialism of Rwanda, he says, "A trip round the world is a journey from backwater to backwater, each of which considers itself... a shining star." But political observations are just one of the strengths of this book. Kapuscinski's seemingly effortless writing style makes daily life come alive whether he's covering an Arab vendor making coffee or the efforts made at night by lizards to catch their mosquito prey. (The lizards' "eyes are capable of 180-degree rotation within their sockets, like the telescopes of astronomers....") Ultimately, this book is a personal and political travelogue of one man's rocky love affair with a continent of nations. Those looking for an engaging, literary introduction to Africa or even for some additional knowledge should look no further. (Apr.) Forecast: Kapuscinski is a very popular writer in Europe but has never broken out here. With a cluster of books on Africa coming out this season, this will get some media attention and may sell better than his previous books.

Bornemisza Péter - Ördögi ​kísírtetek
Az ​Ördögi kísértetek a XVI. század legjelentősebb magyar alkotásai közül való. Reneszánszkori remekmű, kimeríthetetlen gazdagsággal, az emberi kalandok, estek és adatok végtelen sorával, az eleven próza valóságidéző hatalmával s ma is érvényes igazságokkal.

Hász Sándor - Az ​útkérdés Magyarországon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Aage Madelung - Hadinaplóm
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_476033
A ​szabadság narratívái Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - A ​szabadság narratívái
A ​kötet, melyet a kedves Olvasó kezében tart, olyan tanulmányok gyűjteménye, melyek az 1956-os forradalom és szabadságharc modern és forrásokon alapuló értelmezéséhez igyekeznek új szempontokkal hozzájárulni. A könyv lapjain két 2016 őszén megrendezett székesfehérvári konferencia anyagát örökítették meg a szerzők. A kiadvány több intézmény, az Alba Polisz Tudományos Park Egyesület, a Magyar Nemzeti Levéltár, a Székesfehérvári Egyházmegye, valamint a Kodolányi János Főiskola összefogásával születhetett meg. A szerzők a magyar politikatörténet, a mikrotörténet, az egyház-, kultúr- és gazdaságtörténet, a bel- és külpolitika, valamint a személyes életutak felől közelítenek 1956 ma is érvényes narratíváihoz és vezetik be új kutatási eredményeikbe az érdeklődő olvasót. Amennyiben a jelen kötet 19 tanulmányában elmélyed a téma iránt érdeklődő kedves olvasó, úgy máris láthatóvá válnak e munka erényei: az aktuális, ám történelmi tapasztalatokkal és forrásokkal alátámasztott kutatási irányok, a körülöttünk feszülő, mindmáig ható történelmi kihívások elemző bemutatása, a szakmai színvonallal párosuló értékteremtés, valamint a nemzetépítés folyamatában is hasznosítható új tudásanyagok beemelése az oktatásba.

Helfy Ignácz - Kossuth ​Lajos iratai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Grzegorz Lubczyk - Marek Maldis - 13 ​lat, 13 minut / 13 év, 13 perc
A ​film hősei: Romek Strzalkowski - 13 éves - a Poznani június áldozata és Mansfeld Péter - 18 éves - az 1956-os forradalmat követő megtorlás áldozata. A két gyerek drámájának hátterét a poznani és budapesti forradalmi események adják, a film egésze pedig bemutatja az 56-os lengyel események hatását a magyar forradalom kirobbanására.

Csapody Tamás - Bori ​munkaszolgálatosok
Csapody ​Tamás jogász-szociológus könyve a második világháború alatt a szerbiai Borba vitt magyar munkaszolgálatosokról szól. A szerző a zsidó és a katonai szolgálatot megtagadó (Jehova Tanúi, szombatista, nazarénus) munkaszolgálatosok és az őket kísérő atonai keret máig ható történetének egyes fontos eseményeit mutatja be. A kötet foglalkozik a Borban és környékén dolgozó hatezer kényszermunkás között tevékenykedő orvosokkal, akik Radnóti Miklós és Lukács László költőket, valamint Justus Pál szociáldemokrata politikust is gyógyították. A bori munkaszolgálatosok élete alapvetően megváltozott Marányi Ede alezredes táborparancsnoksága idején. Az alezredes parancsára számos zsidó munkaszolgálatost kivégeztek. A táborparancsnokot sohasem vonták felelősségre, míg katonai alárendeltjei közül többeket a népbíróságok halálra ítéltek. A könyv a fellelhető források széles körét egymással összevetve tárja fel a munkaszolgálatosok és a keret sorsát Szerbiában, valamint a menetek során. A munkaszolgálatosok Borból 1944 őszén induló első csoport-a nagy veszteségek árán érkezett el Cservenkán át Mohácsra és ajára, majd pedig Szentkirályszabadjára. Az innen induló és az usztriai Zurndorfig gyalogoló bori munkaszolgálatosok dunántúli menete Abdánál ismét elveszítette több tagját. Radnóti Miklós és társai utolsó időszakával, kivégzésükkel, exhumálásukkal és yughelyeikkel kapcsolatban a kötet számos, irodalomtörténetileg is jelentős új megállapítást tesz. A tömegkivégzések nyomán étszámukban felére csökkent munkaszolgálatosok közül alig pár százan élték túl a német koncentrációs táborokat. A munkaszolgálatosok Borból induló második csoportját a szerb partizánok elszabadították, és közülük többen partizánok, katonaorvosok, később pedig a magyar és az egyetemes kultúra és tudomány jeles lakjai lettek.

Paksa Rudolf - Magyar ​nemzetiszocialisták
Paksa ​Rudolf tudományos monográfiája áttekinti a gazdasági világválság idején megjelent - előbb az olasz, majd egyre inkább a német mintát másoló - magyar nemzetiszocialista mozgalom történetét. A kötetet egykori szöveges és képi dokumentumokkal, térképekkel és ábrákkal illusztráltuk, és bibliográfia, kronológia, a fontosabb szervezeteket áttekintő kislexikon, valamint a nemzetiszocialista irányultságú lapokat teljességre törekvően összegyűjtő sajtókatalógus teszi teljessé.

Covers_273822
A ​trianoni diktátum Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - A ​trianoni diktátum
ELŐHANG A ​Sydneyben működő Trianon Társaság munkálkodása nyomán kerülhet a kezünkbe az eredeti diktátum francia-magyar nyelven. Köszönet ezért az ott lévő magyaroknak. Elsősorban tankönyvnek szánjuk, főképpen a magyar egyetemek és iskolák hallgatói számára. Következik nemzetünk 89. gyásznapja 2009. június 4-én. Ebből az alkalomból tesszük közzé ezt a minden magyart - bárhol is él - mélyen érintő szöveget. Nem nevezhetjük békeszerződésnek, hiszen a tárgyalásokon, nemzetközi viszonylatban is páratlan módon, Magyarország képviselői nem vehettek részt. Tehát a neve DIKTÁTUM. Sajnos nem tudunk arról, hogy bármilyen magyar kormány valaha is megjelentette volna, bár minden magyar állampolgárnak alapvető emberi joga, sőt kötelessége, ismerni a lehangoló és kifejezhetetlenül igazságtalan szöveget, amit annak aláírása - 1920. június 4-e - óta soha senki nem ellenőrzött. Főképpen azt nem, ami szintén az utódállamok kötelessége lett volna, hogy kisebbségbe szakadt, akkor mintegy három milliós magyarság alapvető emberi jogait tiszteletbe tartani. Azaz az anyanyelven való tanulást, az anyanyelv használatát lehetővé tenni, beleértve a helységnevek stb. magyarul történő kiírását, tankönyvekben szükséges használatát. A történelem tisztességes tanítását és így tovább. A tennivalóink közé tartozik, hogy felszólítsuk - bármilyen nehéz a világ helyzete - mindezek ellenőrzésére a diktátumot aláíró országok kormányait. Ez ugyanis nem pénz kérdése. Mivel a diktátum következménye nem évül el, az ellenőrzés kötelezettsége sem! Ez a legkevesebb, amit elvárhatunk, valamint a világtörténelemben is egyedülálló, és égbekiáltóan igazságtalan, nemzetgyilkosságra ösztöntő diktátum felülvizsgálatáról nem is szólva! Bár nem Batu kánok, hanem európai államférfiak írták alá, mégis példátlan volt a megfogalmazása és zsarolással is erősített aláírása. Miként erről, többek között Francesco Nitti, olasz miniszterelnök több könyvet is írt, Lloyd George angol államférfi, miniszterelnök nyilatkozta 1927-ben, hogy az aláírókat félrevezették, Henry Pozzi francia diplomata, másokkal egyetértésben írta: „Magyarországot nem feldarabolták, hanem kivégezték”. Elég hosszan sorolhatnánk még jelentős személyeknek a diktátumot elítélő véleményét. De most az a legfontosabb célunk, hogy sorsunk előzményeit, amelynek még a jövőre nézve is, további gyilkos következményei folytatódnak, minden magyar megismerje. Különös tekintettel arra, hogy a magyarságnak e „bíróság” előtt, semmiféle védelme nem volt! Így hát állítható, hogy el nem követett „vétkekért” bűnhődnek napjainkban is milliók! Budapest, 2009 májusában Kiss Dénes A Trianon Társaság országos elnöke

Kollekciók