Ajax-loader

'történelmi dokumentum' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Bank Barbara - Gyarmati György - Palasik Mária - "Állami ​titok"
Tóth ​Géza volt a recski tábor legalacsonyabb embere; az egyetlen, aki az emeletes priccsek alsó traktusán egyenesen tudott ülni anélkül, hogy beverte volna a fejét. Korábban a Meteorológiai Intézet egyik vezetője volt. Internálását annak köszönhette, hogy az általa szerkesztett időjárás-előrejelzések egyike másnapra ,,lágy nyugati szellőket" ígért, majd a prognózis úgy folytatódott, hogy ,,a következő napokra északkelet felől" - azaz a Szovjetunió irányából - ,,fagyos légrétegek betörése várható". Másnap letartóztatta az Államvédelmi Hatóság. A - nem meteorológiai - hidegháborús légkör éber fürkészei az előjelzésbe csempészett imperialista propagandával, valamint kémtevékenységgel is meggyanúsították. Utóbbinak az volt az alapja, hogy a jelzett napokon valóban egy új szovjet katonai kontingens érkezett Magyarországra, amiről persze senki illetéktelennek nem volt szabad tudnia, és a rádióelhárítás hivatásosai ennek virágnyelven való megszellőztetését hallották ki az időjóslásból. Így lett a recski rabszlengben Tóth Géza ragadványneve ,,Északkeleti Betörés". Van, aki név szerint, van, aki csak az ,,osztályellenség" és/vagy ,,rendszerellenség" titulussal illetett sokaság egyik névtelenjeként tűnik fel a kötet lapjain. A diszkrimináltak eme második világháború utáni panorámája nem a szorosabb értelemben vett ,,börtönvilág Magyarországon". A börtönbüntetésre ítélteken kívül ugyanis - bírósági bizonyítás nélkül - tízezrek raboskodtak éveken át internáló vagy kényszermunkatáborokban, illetve éltek - lakhelyükről száműzve - meghurcolt páriaként az ,,internálásszerű kitelepítések" zárt táboraiban. Szabadulásuk alkalmával kötelezettségvállalást kellett aláírniuk, hogy mivel a velük történtek - azaz a sorsukat megnyomorító atrocitások - ,,állami titkot képeznek", arról soha, senkinek nem beszélhetnek. Noha ők, a meghurcoltak állnak a leírás középpontjában, kikerülhetetlenül szövődött a történtek felidézésébe az Államvédelmi Hatóság ténykedése, mivel ez a szerv volt a kulcsszereplője - legodaadóbb kiszolgálója és végrehajtója - a Rákosi-kori terroruralom legkülönbözőbb formaváltozatainak.

Rácz Vilmos - Párbajkódex ​és lovagias eljárás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_283655
Ozorai ​Pipo emlékezete Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Ozorai ​Pipo emlékezete
A ​firenzei elszegényedett nemesi családból származó (eredeti nevén Filippo Scolari) pályaképe a népmesék hőseire emlékeztet, azzal a különbséggel, hogy az írni, olvasni tudó, anyanyelvén kívül magyarul, németül, lengyelül, csehül és románul is jól beszélő Scolari nem a képzelet világában, hanem a feudalizmus előítéletekkel terhelt, nagyon is valós hierarchiájában küzdi fel magát toronymagasra személyes képességeivel: élettere a királyi udvar, jelenléte annak fényét emeli, miközben okos tanácsaival urát hűségesen szolgálja. Kötetünket annak reményében állítottuk össze, hogy lapjait a kutatókon kívül mások is szívesen forgatják, s örömüket lelik benne mindazok, akik történelmünk Mohács előtti korszakai iránt érdeklődést mutatnak.

Julius Caesar - A ​polgárháború
A ​világirodalom Caesarról igen különböző portrékat rajzolt. Dante számára szinte isteni tiszteletre méltó hérosz, míg Voltaire szerint bandita, aki feleségeket, lányokat ölelget, s elemeli a pénzt. Ugyanilyen megosztott értékelést ad róla a történettudomány is. Egyesek úgy vélik, hogy a régi római királyság visszaállítására törekedett, mások szerint keleti típusú hellénisztikus monarchia kialakításán fáradozott, több kutató úgy gondolja, uralkodásának lényege osztályok és pártok felettiségében rejlik. A Caesar-irodalom tengerében lehetetlen kritika nélkül elfogadni bármelyik koncepciót is. Feldolgozásunk elemzi és szembeállítja az eltérő vélemények okait és a Caesar tevékenységével kapcsolatos ókori forrásokat. E folyamat során újszerű Caesar-kép bontakozik ki: Caesar rendszere katonai diktatúra, amelynek egyik - bár leplezett - változata később az augustusi rezsim is. Kiadványunk, az Auctores Latini sorozat kilencedik kötete bevezető tanulmányával, latin szövegével, magyar nyelvű lábjegyzeteivel és kritikai apparátusával első éves latin szakos hallgatók szövegolvasásához kíván segítséget nyújtani.

Szabó László - A ​bolsevizmus Magyarországon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nemere István - Régi ​magyar világ
Mint ​a cím is ígéri, régi magyar emberekről és világukról lesz szó ebben a könyvben. A huszonegyedik századi olvasó előtt érdekes történetek bontakoznak ki. Mindegyik igaz, nincs bennük egyetlen szónyi kitalálás sem. Ahol illett, kellett vagy lehetett, megőriztem forrásaim (régi krónikások, emlékezők, levélírók) szófűzését a hangulat kedvéért. Mindenütt ragaszkodtam ahhoz, amit ők pergamenre vagy papírra vetettek. A tizenhatodiktól a tizenkilencedik századig terjednek időben a történetek. Hőseim kevés kivétellel valaha volt ismert emberek, némelyik tett is valamit ezért az országért, másoknak csak híre volt nagy, tettük kevés. Fél országot megrázó korabeli botrányok, nemes ügyért síkra szálló urak, messzi földre és idegen tájakra szakadt hazánkfiai, bolondul viselkedő költőzseni, vagy régi feleségek és férjek viselt dolgai mind-mind részei voltak egykoron a magyar valóságnak. Ízes történetek ezek, és a mából visszatekintve hihetnénk, hogy különösebb jelentőségük nincsen. Pedig hát van ezeknek a hölgyeknek és uraknak a génjei bennünk is bujkálnak. Ők voltak az őseink, jó hát ismerni viselt dolgaikat, okulni bajaikból és örülni sikereiknek még ennyi évszázad múltán is.

Covers_518981
Csak ​álltunk és sírtunk Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Csak ​álltunk és sírtunk
A ​korabeli visszaemlékezéseket olvasva nem lehet kétségünk arról, hogy az első bécsi döntés az ott élő magyarok számára talán életük legboldogabb pillanatai közé tartozott. A visszacsatolás (hiszen mi, magyarok így nevezzük meg ezt az eseményt) főszereplői, vagyis maguk a visszacsatolt magyarok és szlovákok (ők persze korántsem voltak olyan boldogok) azonban – hiszen 1945 után ez nem volt ildomos – sohasem beszlétek túl sokat arról, mit is éltek át azokban a napokban. Szerencsére korabeli kiadványokban, asztalfiókokban, később kiadott kötetekben mégis fellelhetők 1938 őszi napjainak lenyomatai: szövegek és fotók. Ezekből nyújtunk most át az olvasóknak egy csokorra valót, amely talán 8 évtizeddel a történtek után is átélhetővé teszi az akkori történéseket.

Dieter Kindemann - Habsburgok ​– birodalom nélkül
Dieter ​Kindemann úgy ismeri a Habsburg-család életének minden kis részletét, mint talán senki más. Könyvében rendkívül összetett képet rajzol a Habsburgok 20. és kezdődő 21. századi életéről.

Nánássy László Dezső - Pataki Károly - Konnersreuthi ​Neumann Teréz az orvostudomány és a bölcselet világánál
A ​vallási ébredést elindító stigmatizált bajor nő orvosi és teológiai vizsgálata.

Zombory-Moldován Béla - The ​Burning of the World
The ​budding young Hungarian artist Béla Zombory-Moldován was abroad on holiday when World War I broke out in August 1914. Called up by the army, he soon found himself hundreds of miles away, advancing on Russian lines—or perhaps on his own lines—and facing relentless rifle and artillery fire. Badly wounded, he returned to normal life, which now struck him as unspeakably strange. He had witnessed, he realized, the end of a way of life, of a whole world. Published here for the first time in any language, this extraordinary reminiscence is a deeply moving addition to the literature of the terrible war that defined the shape of the twentieth century.

Covers_62355
Az ​írnok panasza Ismeretlen szerző
6

Ismeretlen szerző - Az ​írnok panasza
Peteésze ​családtörténete az egyiptomi démotikus irodalom körébe tartozó panaszirat, illetve beadvány. Az iromány jelenleg a manchesteri John Rylands könyvtár tulajdonában van. Származási éve: i. e. 513. A korábbi beadványokat is közbeiktató, mintegy keretbe foglaló krónika szemléletesen mutatja be egy papi család öt generációjának másfél százados (Kr. e. 661 – Kr. e. 522) kálváriáját: az erőszakos földfoglalásokat, a jogi csűrés-csavarást, a helyi klikkeknek való kiszolgáltatottságot, a protekciót stb. A szöveg létező személyek valóságos konfliktusait rögzíti, hiszen a dokumentum szerzőjének célja az, hogy igazságot szolgáltasson családja számára egy olyan korban, amikor a belpolitikai züllés és a gazdasági hanyatlás mellett szükségszerűen Egyiptom külpolitikai kudarca, a perzsa hódítás is bekövetkezett. Dokumentarista jellege mellett kapcsolatba hozható az egyiptomi értekező próza klasszikus műfajával, a panaszirodalommal Wessetzky Vilmos fordítása. Az Ókori Irodalom Kiskönyvtára. Budapest: Európa, 1989

Ismeretlen szerző - Szent ​István és az államalapítás
Nemzet ​és emlékezet - ezzel a címmel indít új sorozatot az Osiris Kiadó. A sorozat első kötete bemutatja a Szent István és a Szent István-eszme alakulását a hazai történeti kutatásban és publicisztikában. A válogatás jól szemlélteti, hogy egyfelől miként finomodnak és tökéletesednek a történeti forráskritika módszerei, másfelől miként próbálják a mindenkori politikai rendszerek kisajátítani a király alakját. A kötet az eddigi legteljesebb válogatásban adja közre a Szent István személyére vonatkozó forrásokat, s válogat az áttekinthetetlenül gazdag szakirodalomból. A politikai Szent István-kép változását külön fejezet követi nyomon. Végül bőséges annotált bibliográfia igazít el a szakiradalom vonatkozó legfrissebb tételei között.

B. Kovács István - Rimaszombat ​- Várostörténteti barangolások I.
A ​sorozat Rimaszombat városának történetét szeretné megmutatni elsősorban eredeti, ritkaság számba menő forrásmunkákon, kevéssé ismert tanulmányokon keresztül. De a történelmen túl bemutatja az itt élt népek életét, szokásait, kultúráját, gazdaságát is. A könyv színes, élvezetes olvasmány egyrészt a közölt források érdekes nyelvezete és különleges tudásanyaga, másrészt a változatos és izgalmas illusztrációk miatt. Az első kötet a kezdetektől a 19. század közepéig tartó időszakot dolgozza fel.

Csete Örs - 1956 ​személyesen
Apám ​1956-ban a budapesti Műszaki Egyetem hallgatójaként végigfotózta a forradalmi fővárost, anyám középiskolásként november elejéről a szovjet páncélosokra emlékszik. Én tíz évvel később születtem, a szocializmusnak nevezett nagyszabású emberi kísérlet időszakában voltam iskolás. Ami '56 őszén történt, azt az iskolában "ellenforradalomnak" tanították, de a legjobb volt nem is beszélni róla. Így nőttek fel sorra generációk, a hallgatásra szocializálva. A rendszerváltó 1989 a forradalom megítélésében radikális változást hozott: más lett a terminológia, megnyíltak a levéltárak, megszólaltak a résztvevők, szemtanúk. Arcai és történetei lettek a forradalomnak. Először 1993-ban találkoztam néhány egykori fegyveressel. A fotózások alatti beszélgetéseinket rögzítettem, ennek köszönhetően született meg ez az album is. Másfélszáz egykori résztvevőt meginterjúvolva, élettörténeteik alapján úgy látom, hogy az ember döntései az esetek többségében nem két bites gondolati rendszerekben születnek, nem egyszerűsíthetők le feketére és fehérre, inkább sok-sok árnyalatból, motívumból állnak össze eggyé. Az élet egyik pillanatában hősök, a másikban gyarlók vagyunk. Portréalanyaim életük legalább egy pillanatában bizonyosan hősként cselekedtek: amikor a forradalom mellé álltak, amikor bátran viselkedtek, amikor segítettek a menekülőn, amikor nem kértek kegyelmet. Bár a forradalomnak egyelőre még nincs múzeuma Budapesten, portréalanyaim megérdemlik, hogy tekintetük, történetük és nevük kinyomtatva, legalább e könyv lapjain fennmaradjon. És az interneten, az általam gondozott 24. óra projekt honlapján (www.1956.hu). A magyar és külföldi portrék megidézik a forradalom résztvevőit és a magyarság segítőit. Nem célom sem reprezentativitás, sem egzakt történelmi ismeretátadás, hiszen az érdeklődőknek bőséges szakirodalom áll rendelkezésére. Arcképcsarnokom a bemutatott 111 emberrel azoknak az ezreknek állít emléket, akik 1956-ban a szabadságot választották, akik nem mérlegeltek, hanem utcára vonultak, fegyvert fogtak, illetve külföldön álltak ki a magyarságért vagy akár egyetlen magyarért. A bemutatott olaszok, lengyelek, finnek, románok, osztrákok mellett további nemzetek fiai még hiányoznak. A még élő magyar résztvevők és külföldi barátaink felkeresését folytatom. Bízom benne, hogy a további oldalakon hitelesen mutatkozik meg a szabadságküzdelem és az emberi szolidaritás hétköznapjainak nagyszerűsége. Csete Örs

Lipták Béla - 1956 ​akkor és ma
"Harmadéves ​műegyetemistaként naplót vezettem a szabadságharc alatt. Ez a napló három nyelven napvilágot látott, és bemutatta, hogy mit tett, érzett, gondolt azokban a napokban egy húszéves magyar diák. A hatvan év előtti napok bemutatása mellett szükségét éreztem megfogalmazni, hogy mit is üzen 1956 a jelennek. Ezt azért tettem, mert tudom, hogy aki nem tanul a múltból, megismétli azt. Tudom, látom, hogy újra meg kell fogalmaznunk a 16 pontot, ki kell mondanunk azt, amiben mindannyian egyetértünk. Újra meg kell tanulnunk összefogva és okosan szeretni a hazát. Tudnunk kell, hogy 1956 üzenete örök érvényű!" (Részlet a szerző előszavából)

Widukindus Corbeius - A ​szász történet három könyve
A ​10. században élt Widukindus Corbeius bencés szerzetes volt. Egyetlen ránk maradt műve A szász történet három könyve. Bár Widukindus krónikájában ír a szászok eredetéről, korai történetéről is, művének legnagyobb része azonban I. (Madarász) Henrik német király és I. (Nagy) Ottó német-római császár uralkodásának eseményeit örökíti meg. A magyar olvasók számára azért is érdekes Widukind krónikája, mert elég részletesen tudósít a magyarok 10. századi kalandozásairól. A hunokat és az avarokat ő is a magyarok őseinek tartja, őstörténetüket (amazon- és csodaszarvasmonda) Jordanes Getica című krónikájából veszi át. A középkori latin nyelvű krónika teljes szövege (Magyar László András fordításában) most olvasható először magyarul.

Covers_256945
A ​király könyve Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - A ​király könyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szádeczky-Kardoss Samu - Az ​avar történelem forrásai I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nyisztor Zoltán - Ötven ​esztendő
Ez ​a könyv _"kötelező olvasmány"_ azoknak, akik a huszadik századi magyar katolikus megújhodást, az 1893-1943 éveket tanulmányozzák. A szerző nem távoli szemlélője, hanem tevékeny munkása volt ennek az időszaknak, és így visszaemlékezése történelmi forrásmunka. Ebben az időszakban az isteni Gondviselés pazar bőséggel halmozta el a magyar katolicizmust kitűnő egyéniségekkel, és e könyv a bizonyíték arra, hogy: "Egy nemzetnél sem vagyunk alábbvalók"! Ne csak kordokumentumként olvassuk e művet, hanem belőle erőt, irányt merítsünk az Egyház és a magyarság előtt álló nehéz feladatokhoz, hogy egy újabb, XXI. századi megújhodásban legyünk részünk.

Grzegorz Lubczyk - Marek Maldis - 13 ​lat, 13 minut / 13 év, 13 perc
A ​film hősei: Romek Strzalkowski - 13 éves - a Poznani június áldozata és Mansfeld Péter - 18 éves - az 1956-os forradalmat követő megtorlás áldozata. A két gyerek drámájának hátterét a poznani és budapesti forradalmi események adják, a film egésze pedig bemutatja az 56-os lengyel események hatását a magyar forradalom kirobbanására.

Aage Madelung - A ​Kárpátokon innen és túl
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_98069
Szigorúan ​titkos '89 Ismeretlen szerző
7

Ismeretlen szerző - Szigorúan ​titkos '89
"Szigorúan ​titkos '89. Állambiztonság és rendszerváltoztatás. Első pillanatra magától értetődőnek tűnik ez a kapcsolat. Hiszen a diktatúra politikai rendőrsége ebben az évben is működött és dolgozott, sőt, belőle hozták létre a demokratikus jogállami rendszer titkosszolgálatait. Kézenfekvőnek tűnik tehát, ha valaki azt vizsgálja, hogy miként zajlott le ez az átalakulás / átalakítás, hogyan alkalmazkodtak az állambiztonsági szolgálatok a váltózóban lévő külső és belső körülményekhez. Vagy éppen azt nézi meg az illető, hogy a politikai rendőrség a maga eszközeivel hogyan alakította az eseményeket, volt-e befolyása azokra. A rendszerváltoztatás történetének egyik slágerterülete az állambiztonsági szerveknek és a velük együttműködő hálózati személyeknek az átalakulás folyamatában játszott szerepe. Az 1989-es év kiemelkedő eseményei (a megsokasodó pártrendezvények, a Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások, Nagy Imre és mártír társainak újratemetése, a köztársaság kikiáltása) pedig még inkább ráterelik a figyelmet a színfalak mögött játszódó történetekre, azon belül is a korabeli politikai rendőrség működésére. Kötetünkben a diktatúra állambiztonsági szerveinek utolsó, 1989. évi munkabeszámolóit adjuk közre, amivel szándékunk az volt, hogy egy sajátos pillanatfelvételt készítsünk a rendszer végnapjairól." (A kiadó)

Covers_345487
Egyházam ​és hazám Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Egyházam ​és hazám
"Hirdesd ​az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan." (2Tim 4,2) Szent Pál szavai a püspökök egyik legfontosabb feladatát és küldetését emelik ki. Mindszenty József bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek az igehirdetés kötelességét a magyar történelem egyik legnehezebb korszakában rendíthetetlen hősiességgel teljesítette, amint az esztergomi székfoglalójában kiemelte: "Akarok lenni népem lelkiismerete, hivatott ébresztőként kopogtatok lelketek ajtaján; a feltetsző tévelyek ellenében az örök igazságokat közvetítem népemnek és nemzetemnek." ___ Tanításainak egy része nyomtatásban is megjelent. A nyomtatott betűk biztosították, hogy tovább tanítsa nemzetét. Amikor 1948. december 26-án este letartóztatták, a házkutatás alkalmával kéziratait is lefoglalták. Mindeddig hozzáférhetetlenek voltak, mert a bíróság levéltárában őrizték. A rendszerváltozás következtében kéziratait visszaadták. Személyének és munkásságának megbecsülése megkívánja, hogy ezek is a magyar nép közkincsévé legyenek. A jelen kötet ennek az időszaknak a prédikációit tartalmazza. ___ A legnehezebb korszakban elhangzott szavak bátor és hősies főpapi magatartását mutatják meg. Mélyen imádságos lelkületéről, határozott kötelességtudatáról, a magyar egyházért és népért küzdő egyéniségről tanúskodnak. Még erőteljesebbé teszik azokat a kemény arcvonásokat, amelyeket az eddig megjelent írásai, a róla szóló könyvek őriztek meg róla. ___ Történelmi dokumentumok is kiolvashatók belőle, hogy a kommunista rendszer megerősödésekor milyen veszélyek fenyegették a magyar egyházat és népet, milyen módon szállt szembe az erőszakkal és az elnyomással. A Rákosi-korszak visszaéléseinek a megismeréséből nem hiányozhatnak a Bíboros történelmi megnyilatkozásai sem. ___ De az itt közölt beszédek mindenekelőtt tanítást, eligazítást adnak Isten szavának a fényében. A kötet akkor éri el igazi célját, ha az olvasó a szentéletű Főpásztor tanítására figyel. ___ Paskai László bíboros, prímás, esztergomi érsek

Hermann Vinke - Das ​kurze Leben der Sophie Scholl
Am ​22. Februar 1943 wurde die 21-jährige Sophie Scholl hingerichtet. Sie war Mitglied der "Weißen Rose", einer Studentengruppe, die mit Flugblättern zum Widerstand gegen Hitler aufgerufen hatte. Hermann Vinke beschreibt ihr Leben in Form von Dokumenten, Zeugenaussagen, Briefen und Fotos

Gergely Jenő - Az ​1950-es egyezmény és a szerzetesrendek feloszlatása Magyarországon
1950 ​június elején az ország számos rendházából és kolostorából az ÁVH tömegesen internálta a szerzeteseket és apácákat. A deportálások borzalmait felidéző terrorakció az egyház megfélemlítését, a püspökök tárgyalóasztalhoz kényszerítését szolgálta. A kényszerhelyzetben 1950. június végén induló, s két hónapig húzódó tárgyalások szöveghű jegyzőkönyveit kapja kézhez az olvasó. ___ 1989-től Magyarországon ismét szabadon működhetnek a nagymúltú férfi és női szerzetesrendek. Az újjáéledés és a féllegális létből a napfényre lépés örömteli pillanatában egyház és állam, hívők és nem hívők számára egyaránt tanulságos lehet annak a tragédiának a tényszerű megismerése, amit a katolikus egyház szerves részét képező szerzetesrendek magyarországi szétszóratása jelentett. A dokumentumkötet _eddig sehol nem publikált, eredeti, bármiféle csonkítás vagy rövidítés nélküli iratokat ad közre_, amelyek a szerzetesrendek működési engedélyének megvonásával járó, a magyar kormány és a katolikus püspöki kar között 1950. augusztus 30-án aláírt megállapodás előzményeit, okait, tartalmát és következményeit mutatják be.

Jenny Randles - Alien ​Contacts and Abductions
This ​author strikes me as having the mind-set of a True Scientist. Leaves it up to the reader to choose to believe in this subject, or reject it. The book contains many, many old sightings which I had never heard of, so is highly nformative. Heartily recommended to all who wish to gain an unprejudiced look at this fascinating subject. One major disagreement: the author makes the assumption that any advanced alien culture would have just as much rapid change as we have. I believe this would indicate the beings to be from Earth. If an alien technology were 1,000 years ahead of us, would they have our half-yearly change in auto design, or would their autos (and space ships) have reached fruition, and be more static? MUST MUST read this book!

139441071?1460660136
Mérlegen ​az ember Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Mérlegen ​az ember
Az ​1938 és 1949 között keletkezett dokumentumok egymásutánisága, szisztematikus egymásra épülésben mutatja be azt a mechanizmust, amely több százezer magyar honfitársunk halálához vezetett. Az elemző és értő olvasó eldöntheti, hogy lett volna-e lehetőség megálljt parancsolni a gépezetnek. "Mert egy ilyen nemes Nemzet, amely joggal érdemelte ki az egész világ megbecsülését és a keresztény civilizáció elővédjének címét, nem tagadhatja meg dicsőséges múltját és nem tiporhatja sárba a jó hírnevét olyan cselekedetek által, amelyek mint szégyenfolt maradnának meg századokon át." - írta Angelo Rotta pápai nuncius Sztójay Döme miniszterelnöknek 1944. május 15-én. A magyar kormányzat azonban ekkor már nem hallgatott senkire, az apparátus végrehajtotta az utasítást, a folyamatot nem lehetett megállítani. Hetven év elteltével próbáljuk megérteni és feldolgozni közös történelmünket.

Piers Paul Read - Ablaze
The ​bestselling author of Blaze presents a heart-pounding account of the world's greatest nuclear disaster, based on sources not available before the fall of the Soviet Union. Read's enthralling account is filled with acts of courage--and also bumbling confusion, secrecy, lies, and coverups. Read spent many months in Russia interviewing hundreds of survivors and experts. Photographs. 3 maps.

Kollekciók