Ajax-loader

'társadalomtörténet' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Perényi Roland - A ​nyomor felfedezése Bécsben és Budapesten
A ​19. század második felétől a nagyvárosok szegények és proletárok lakta negyedeit írók, orvosok, jótékony szervezetek tagjai és végül, de nem utolsósorban a századvégi modern sajtó emblematikus alakjai, riporterek járták be, hogy felfedezzék a metropolisz addig rejtett zugait. Nem volt ez másként a Monarchia két fővárosában sem. A társadalom térbeli szegregációja, a slumosodás más nyugat-európai és amerikai városokhoz képest kevésbé jellemezte Bécset és Budapestet; a megkésett, de annál rohamosabb ütemű urbanizáció azonban ugyanúgy kitermelte a más nagyvárosokban korábban már felbukkant társadalmi feszültségeket. E folyamattal párhuzamosan megjelent egy társadalomtudósokból, írókból és újságírókból álló, a szociális problémákra érzékeny kör, amely azon túl, hogy igyekezett bemutatni a társadalom „másik felének” életkörülményeit a „tisztes” polgárságnak, gyakran megoldási javaslatokkal, önálló szociális programmal is jelentkezett. A kézirat célja, hogy bemutassa a Monarchia két fővárosában a századfordulótól megjelenő szociális riport társadalomtörténetét. Az elemzésben nem pusztán a sajtóban és gyakran könyv alakban is megjelent művek tartalmi elemzése kapott hangsúlyt, hanem azok szerzőinek társadalmi háttere, valamint a riport elkészítése során alkalmazott munkamódszer is elemzésre kerül. A vizsgálat során a következő kérdésekre kerestünk választ: Kik és hogyan fedezték fel elsőként a Monarchia két fővárosában a proletárnegyedek, nyomortanyák és „bűnös fészkek” ismeretlen világát? Milyen képet közvetítettek az olvasó/néző felé a nagyvárosi szegénységről, a hajléktalanságról, bűnözésről és prostitúcióról? Hogyan fogadták be a „fogyasztók” e műveket? Voltak-e konkrét szociálpolitikai elképzelései e riportoknak?

Egyed Ákos - Falu, ​város, civilizáció
(...) ​A kötet vizsgálódásának társadalmi kereteit a falu és a város képezi. A szerző az 1848-as forradalmat és szabadságharcot és az általa generált reformokat a XIX. század legfontosabb eseményeinek tekinti, melyek gyökeresen megváltoztatták a társadalom szerkezetét: megszünt a jobbágyrendszer, addig nem ismert gazdasági fejlődés zajlott le, lassan felbomlott a hagyományos falusi társadalom, nagyirányú városiasodás ment végbe és a korszak végére megteremtődtek a jóléti társadalom előfeltételei - ez volt a hosszú béke korszaka.

Varga István - A ​fonyódi Gróf Zichy Béla-telep
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

H. A. Diederiks - J. Th. Lindblad - B. M. A. de Vries - D. J. Noordam - G. C. Qiuspel - P. H. H. Vries - Nyugat-Európai ​gazdaság- és társadalomtörténet
Ez ​a kötet az 1987-ben megjelent kézikönyv bővített változata, a társadalomtörténeti részeket gazdaságtörténeti elemekkel bővítették ki a szerzők. A mű, mely a tradícióknak megfelelően Diederiks bevezetőjével kezdődik, elemzi Nyugat-Európa demográfia fejlődését több állomásban. A gazdasági változások több évszázados bemutatása mellett, a különböző csoportok, társadalmi viszonyait és mentalitás kutatását is előtérbe helyezik a szerzők.

H. A. Diederiks - J. Th. Lindblad - D. J. Noordam - G. C. Qiuspel - B. M. A. de Vries - P. H. H. Vries - Nyugat-európai ​gazdaság- és társdalomtörténet
Ez ​a kötet az 1987-ben megjelent kézikönyv bővített változata, a társadalomtörténeti részeket gazdaságtörténeti elemekkel bővítették ki a szerzők. A mű, mely a tradícióknak megfelelően Diederiks bevezetőjével kezdődik, elemzi Nyugat-Európa demográfia fejlődését több állomásban. A gazdasági változások több évszázados bemutatása mellett, a különböző csoportok, társadalmi viszonyait és mentalitás kutatását is előtérbe helyezik a szerzők.

Slachta Etelka - "...kacérkodni ​fogok vele"
Slachta ​Etelka (1821-1976), később Szekrényessy Józsefné 1838 és 1840 között vezetett naplója, amely számos művelődés-, hely-, társadalomtörténeti adalékot hordoz a reformkor idejéből. Ezen túl egyedi érdekessége a naplóíró nőiességének dokumentálása: a szakirodalom az első magyar erotikus női naplókén tartja számon. Ne várjon azonban senki merész jeleneteket, a testi szerelem bármiféle megjelenítését. Aki ilyesmit keres, azt óhatatlanul csalódás fogja érni. Etelka házassága előtt szinte semmi olyat nem tett, ami ellentmondana az illemnek. Amikor pedig egy ízben azt álmodta, hogy egyik udvarlója megcsókolja, azt valóságos katarzisként élte meg, hiszen: "Fájdalmas s mégis így van - egy férficsók sem csattant még ajkamon át, én tiszta vagyok." A legmerészebb gondolat, amit Etelka leírt egy számára "szimpatikus" fiatalemberrel kapcsolatban, csupán ennyi: "Érzékiségem fel van ingerűlve - jó, hogy távozik, különben bolondságot követhetnék el." Ezt a "csupán"-t azonban látványos főhajtás kíséretében tegyük idézőjelbe. Vonatkoztassunk el attól a szabadosságtól vagy szabadságtól (kinek, melyik a szimpatikusabb), ahogy az ezredforduló kezeli az érzelmeket, a szexualitást - beleértve a sokáig tabuként kezelt női érzelmeket és szexualitást is -, és gondoljunk arra, hogy ezeket az "egészen kényes" részeket Csatkai Endre még 1943-ban sem érezte közölhetőnek. Ha ezt meg tudjuk tenni, akkor válik csupán érzékelhetővé, kitapinthatóvá a ma embere számára is a napló egészét belengő finom érzékiség. (A napló 15. kötetében Etelka már férjes asszony. A testi szerelem megjelenítése ekkor már nem hiányzik az általa papírra rótt sorok közül).

Ismeretlen szerző - Politikai ​krízisek Európa peremén
Magyarországon ​egyedülálló kötetet tart kezében az olvasó: Történészek, politológusok, szociológusok és kultúrantropológusok mutatják be az európai földrész legfontosabb krízis- és konfliktushelyzeteit a Balkán, az Ibériai félsziget, a Kaukázus, Ukrajna és Transznisztria, valamint az Egyesült Királyság területéről.

Vajda Lajos - Erdélyi ​bányák, kohók, emberek, századok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Balassagyarmat ​régi képeslapokon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bojtár Endre - Kelet-Európa ​vagy Közép-Európa?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horák Magda - Pruzsinszky Sándor - A ​szellem amazonjai
"A ​nő nemcsak nő, hanem ember is. S az, hogy nő, kizárólag a magánügye" Szász Zoltán (1877-1940) író, újságíró Hogy mégis a férfiak jelölik ki a nők helyét a társadalomban, ők hozzák meg a döntéseket, figyelmen kívül hagyva a nők önrendelkezéshez való jogát (ignorálva a nők saját életükkel kapcsolatos döntéseinek a jogosultságát, pl. terhesség, abortusz stb.) a XXI. században is? Annak okát sok mindenben kereshetjük. Egyebek között a hipokrita politikusokban, akik pl. az emberi életet (kivéve a "másfajtákat"), mint értéket deklarálják (abortusz törvény) jóllehet, a magzat jövője már épp úgy nem érdekli őket, mint a Föld túlnépesedése, vagy az ökológiai krízis hatása az emberre. (Horák Magda)

Domán István - A ​talmud matróza
"...milyen ​előnyöm származott nekem abból, hogy a Teremtő, áldva legyen a neve, értelmet adott a kakasnak, hogy különbséget tegyen a nappal és éjszaka között? Mi hiányzott volna nekünk, ha a kakasnak nem lett volna ilyen észbeli képessége? Azonban ma, amikor mindannyian órától megfosztottak vagyunk; sem zsebóránk, sem karóránk, sem falióránk nincs, és az egész határunkon nincs toronyóra, áhítattal mondom ezt az áldást, mert őszintén rá vagyunk utalva a kakasok értelmére. Abban az órában a kakasok voltak az egyetlen teremtmények az összes teremtmények között, akik a mi előnyünkre is teljesítették feladatukat. Rajtuk kívül nem volt senki az egész határban: élőlények, hogy válaszoljanak a kérdésünkre: Hány óra van? A kakas hangja minden reggel elhallatszott a településnek azon telkéig is, amelynek földjén mi aludtunk. Az egyetlen rokonszenv kifejezése volt ez, mely akkor nekünk osztályrészül jutott. (...) Felébrednek az eddig mélyen alvók és azt mondják: mostantól már nincs többé szükség a kakasra a népek között, és így levágják őket bűnbaknak. A mi időnkben mintegy hatmilliót" - írja Domán Ernő, azaz Reb Élijáhu Domán héber nyelven írt buchenwaldi visszaemlékezésében. Az oly ritka nyelvemléknek is beillő dokumentum a magyar zsidó ortodoxiának egyszerre társadalomtörténeti és irodalmi reprezentációja. Fehér holló-ritka, noha a 20. század elején a közel milliós létszámú magyar zsidóság felét ez a nép tette ki. Ahogyan itt elmondja és lefesti az átélnie adatott apokalipszist - a stílusában kétezer év Istenközelsége és bibliai, talmudi szelleme és műveltsége összegződik, amely benne, e nép képviselőjében, megszakítatlanul folyamatos volt. Kötetünkben két rabbigeneráció élete és munkája harmonikusan egészíti ki egymást: a fiú, a szintén Talmud-professzor, Domán István fordította le apja művét, látta el azt magyarázatokkal, s írta meg biográfiáját.

László Gyula - Régészeti ​tanulmányok az avar társadalom történetéhez
László ​Gyula még magyarul soha meg nem jelent könyve az avar társadalomról, felépítéséről régészeti leletek alapján. "Most, amikor olyan nagy jelentőségű munka elején állunk, mint a hazai avar-kori emlékanyag hiteles kiadása, tisztáznunk kell azokat a lehetőségeket és módszereket, amelyekkel ezt a páratlan régiséganyagot történeti forrássá tehetjük. Ha ezt nem tennénk, akkor pusztán a kutatás nyersanyagát, a közölt leletek eddigi sokezres számát gyarapítanók, új és újabb ezrekkel. Ám közleményeink csak akkor válnak történeti forrássá, ha a leletek pontos közlésén, mintakincsük és készítésmódjuk összefüggéseinek felderítésén túlmenően a régészeti anyagot az akkori társadalom vetületeként szemléljük, az összefüggéseit elsősorban az egykori élet és társadalom kérdéseinek irányában kutatjuk."

Varga J. János - Szervitorok ​katonai szolgálata a XVI-XVII. századi dunántúli nagybirtokon
A ​főúri magánhaderőben szolgáló közép- és kisbirtokos nemesség, a szervitori réteg helyzete számos vonatkozásban tisztázatlan aspektusa török hódoltság kori társadalomtörténetünknek. A török hódítás új létfeltételek elfogadására kényszerítette őket: föl kellett adniok korábbi önállóságukat, hogy fegyveres szolgálatukért megélhetést és oltalmat biztosítsanak maguknak azoknál a főuraknál, akik egyes országrészek s egyúttal saját birtokaik védelmét irányították. A szerző - kutatásait a Dunántúlra koncentrálva - e katonaréteg életkörülményeit, gazdasági és jogi helyzetét vizsgálja. Gazdag levéltári forrásanyag felhasználásával mutatja be a főúri magánhaderő szervezetét, a szervitorok szolgálatvállalását, a fizetési szokásokat és a szervitorok birtokviszonyait. Szól a katonai rendtartásról és bíráskodásról, valamint a dominusz -szervitor viszonyról, és hű képet rajzol a hódoltsági határ mentén folyó harcokról is. Varga J. János 1942-ben született Budapesten. Tanulmányait az ELTE történelem-magyar szakán végezte, 1972-ben szerzett tanári oklevelet. 1973 óta Budapest Főváros Levéltárában dolgozik. Kutatási területe a XVI-XVII. századi társadalom- és gazdaságtörténet, szűkebben a katonáskodó közép- és kisbirtokos nemesség helyzete. E témakörben védte meg kandidátusi értekezését, amely azonos az itt közreadott munkával. Jelenleg a Budapest Főváros Levéltára kiadványsorozatában megjelenő "Pest-budai hivatali utasítások a XIX. század első felében" című kötet budai fejezetén dolgozik, amely bemutatja majd a város tisztségviselőinek és hivatalnokainak kiadott fontosabb instrukciókat.

Gyáni Gábor - Magyarország ​társadalomtörténete II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kemény István - Velük ​nevelkedett a gép
A ​most 65 éves Kemény István 1970-ben szűk szakmai közönségnek előadást tartott a Magyar Tudományos Akadémián. Az egyébként rendkívül visszafogott előadásban megsértett egy tabut: a hivatalos ideológia ellenében kimondta, hogy Magyarországon vannak szegények. Ezzel a "szabálysértéssel" lényegében véget is ért életének az a rövid periódusa, amikor minden energiáját legfőbb szenvedélyének, a magyar társadalom megismerésének szentelhette. Pályája úgy indult, hogy a háború miatt félbeszakította egyetemi tanulmányait. Részt vett az ellenállási mozgalomban. 1949-ben megszerezte a pedagógiai, filozófiai és közgazdaságtani diplomát, volt egyetemi oktató, majd az ötvenes években falusi és külvárosi iskolákban tanított. 1956-ban az egyik Petőfi-köri vitában nagy feltűnést keltő beszámolót tartott a magyar valóságot kevéssé ismerő hallgatóságnak. Részt vett a forradalomban. 1957-ben letartóztatták. Szadadulása után műszaki fordításokból és álnéven írt cikkekből élt. Később könyvtárosi álláshoz jutott, sőt, mellékfoglalkozásként bekapcsolódhatott az ötvenes évek teljes tilalma után lassan újjáéledő szociológiai kutatásokba. A hatvanas évek végén főállású társadalomkutató lett, de az akadémiai előadást követően fokozatosan kiszorították a pályáról, végül persona non gratává minősítették, pedig nem tett mást, csak leírta, hogy mit csinálnak a vállalatvezetők, hogyan élnek a munkások, a szegények, a cigányok. Egy ideig még próbálta mások nevén folytatni, aztán már erre sem volt lehetősége, ezért 1977-ben Párizsba emigrált.

Legát Tibor - Hévkönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Féja Géza - A ​régi Budapest
Féja ​Gézát a köztudat falukutatóként, a Viharsarok írójaként tartja számon, s munkásságának zöme valóban az ország lakosságának akkor még többségét kitevő parasztság helyzetéről és világáról szól. E kötet írásai azonban bizonyítják, hogy más társadalmi rétegek, így a munkások, a nagyváros szegényeinek, kistisztviselőinek életével, sorskérdéseivel szemben sem volt közömbös. Átérezte gondjaikat, és elsősorban ezeket fogalmazta meg riportjaiban. Kereste felemelkedésük és polgárosodásuk útjának lehetőségét, magyarságtudatuk erősítését kívánta a fokozódó idegen befolyásokkal szemben. Így szólt erről: „Nem cselekedhetünk eleget a falu és a nép érdekében, a népi kérdést sohasem szabad levennünk a napirendről. De ugyanakkor nem szabad megfeledkeznünk a magyar városról sem.” A régi Budapest írásai először jelennek meg könyv alakban.

Covers_121312
Kor-képek ​1956 Ismeretlen szerző
4

Ismeretlen szerző - Kor-képek ​1956
A ​kötet időhorizontja a teljes 1956-os év: az album nemcsak a forradalom napjaiban készült fotókat, hanem a forradalmat megelőző hónapok történéseit rögzítő fényképeket, illetve a forradalom leverése utáni időszakból fellelhető sajtófotókat is tartalmazza.

Ismeretlen szerző - Polgári ​lakáskultúra a századfordulón
Ez ​a könyv nem külügyi vagy belügyi titkos iratokba és miniszteri tárgyalószobákba, hanem a magánélet függönyei mögé kíván betekintést nyújtani. Azt kutatja, hogy miként laktak életük békés mindennapjaiban pécsi, debreceni, pesti polgárok. Megfontolt szándékkal látogattunk el régvolt polgárlakásokba, amelyeket lakóik egykoron vettek vagy béreltek, naponta takarítottak, időnként szépítettek vagy elcseréltek. Azért választottuk a lakást, mert ez a kerete csaknem valamennyi élettevékenységnek, biológiainak, társadalminak, kultikus-szimbolikusnak. És azért esett választásunk a polgári otthonra, mert annak van bőséges forrásanyaga, és mert annak volt kultúrája, éppen a századfordulón, a nagy kultúrtörténeti változás korában, amikor a múlt század eleji olajmécsest a villanyvilágítás, a Duna-vizet, a lavórt a vízvezeték, a fürdőszoba, a konflist a villamos és az autó váltotta fel. Ám ez a kor nemcsak az urbanizáció technikai vívmányai terén hozott gyökeres változást, hanem az építészeti stílusban és mentalitásban is: ekkor lázadt fel a régi korokat felújító "stílusarchitektúra", a historizmus ellen a szecesszió, majd a modern építészet, amely a külső formát az épület, a lakás funkciójával és szerkezetével összhangban kívánta újjáteremteni.

Ismeretlen szerző - Tokugawa ​Japan - The Social and Economic Antecedents of Modern Japan
The ​foundations of modern industrial Japan lie to a great extent in the government and society that preceded it: the two and a half centuries ruled by the Tokugawa shogunate (1603-1868). In this volume nine Japanese scholars focus on a variety of aspects of the Tokugawa period: the government system, village society, commerce, the growth of cities, the transportation and communications network, and ukiyo-e and kabuki. The high levels attained in the refinement of the political administration, in agricultural productivity, in popular culture and literacy, and in the beginnings of the capitalistic form of economy wre among the many achievements of this period, wich enjoyed a relative peace in seclusion from the rest of the world. Cumulatively, these essays offer a fascinating account of how the country was run and what life was like in Tokugawa times. This volume, translated and edited for a foreign audience, will provide interesting reading for scholars and students of Japan. Chie Nakane is emeritus professor of University of Tokyo. Shinzaburō Ōishi is professor at Gakushuin University. Conrad Totman is professor at Yale University. "Anyone interested in Tokugawa history will enjoy and benefit from a reading of this attractive work." - _Monumenta Nipponica_ "This is the first major, well-rounded English-language collection of articles on Tokugawa Japan to appear in a generation, and will be ideal for college-seminar use." - _The Japan Foundation Newsletter_

Granasztói Péter - Az ​eltűnt mindennapok nyomában
Egy ​több mint tizenöt éve megkezdett kutatás eredménye a könyvben olvasható elemzés, amelyet az elmúlt korok mindennapjainak lehető legpontosabb, legkézzelfoghatóbb feltárása iránti érdeklődés, törekvés ösztönzött. Egy alföldi mezőváros, Kiskunhalas hagyatéki leltárai jelentették a kutatás alapforrását, amelyekben kivételesen és egyedülálló módon maradtak fenn - tárgyak formájában - a mindennapi élet nyomai. Az inventáriumok egyedülálló információgazdagsága lehetővé tette részletesen meghatározni, feltárni, leírni az anyagi kultúra és azon belül a tárgyi világ sajátosságait, különbségeit, változását 1760 és 1850 között. A tárgyak segítségével pedig feltárhatóvá váltak a házbeli élet, a térhasználat, a mindennapi kulturális gyakorlatok jellemzői, valamint azok társadalmi differenciáltsága. Szakítva a hagyományosnak nevezhető társadalomtörténeti megközelítésekkel, a kötetben a tárgyi világ és elsősorban a lakáskultúra tárgyain, fogyasztásán, használatán keresztül rajzolódnak ki egy mezőváros társadalmi csoportjai, rétegződése.

Á. Varga László - Rendi ​társadalom - Polgári társadalom 1.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kempelen Béla - A ​nemesség
"A ​nagy franczia forradalom szellemében született demokráczia, tagadhatatlan, nemcsak kikezdte a régi társadalmi rendnek a fejlődés modern eredményeibe bizony már sehogy bele nem illett, elavult, ósdi hagyományait, hanem egyúttal nagy átalakulások képét is veti előre a jövőbe. A nemesség, ez a csaknem mindenütt az államalkotó és századokon át békében és harczban államfentartó elem megszűnt kiváltságos osztály lenni a társadalomban s az >> egyenlőség, testvériség és szabadság.

T. Mérey Klára - Település ​- megye - régió
A ​tisztelt Olvasó egy furcsa könyvet tart most a kezében. Egy olyan születésnap alkalmára készült, amelyet nem nagyon szokás dobra verni. A tartalma is nagyon vegyes, a műfaja ugyancsak kérdéses. Az egyes tanulmányok keletkezésének körülményeit és a célját a tanulmányok elé írt bevezető sorokkal próbáltam megmagyarázni, amelyek olykor kissé szubjektívre sikeredtek, de ennyi "érzelem" - talán - megengedhető egy születésnapi kötetben. Számomra ez a kötet az Élet egyik legnagyobb ajándéka. Köszönet mindazoknak, akik kiadását lehetővé tették. S most e bevezető sorok végére jegyzem fel azt, amit az elejére illett volna tennem: Lectori salutem! Üdvözlet minden kedves Olvasómnak. Kérem és várom ítéletét. _a Szerző_

Jon Savage - Teenage
Teenagers ​- as we have come to define them - were not, award-winning author Jon Savage tells us, born in the 1950s of rockers and Beatniks, when most histories would begin. Rather, the teenager as icon can be traced back to the 1890s, when the foundations for the new century were laid in urban youth culture. Teenage: The Creation of Youth Culture is a monumental cultural history that charts the spread of the American ideal of youth through England and Europe and around the world. From Peter Pan to Oscar Wilde, Anne Frank to the Wizard of Oz, Savage documents youth culture's development as a commodity and an industry from the turn of the last century to its current driving force in the global economy. Fusing film, music, literature, diaries, fashion, and art, this epic cultural history is an astonishing and surprising chronicle of modern life sure to appeal to pop culture fans, social history buffs, and anyone who has ever been a teenager.

Georges Duby - Le ​chevalier, la femme et le prêtre
Les ​origines et l'histoire de l'institution du mariage, mise en place entre l'an mil et le début du XIIIe siècle, au terme d'un conflit long et spectaculaire mené par les dirigeants de l'Eglise qui souhaitaient encadrer le peuple laïque dans la cellule conjugale, cadre consacré contrôlé par le clergé.

Szalai Erzsébet - Autonómia ​vagy újkiszolgáltatottság
Történelmünknek ​voltak olyan rövid időszakai, ritka pillanatai, amikor a külső politikai, gazdasági és kulturális erőknek való nagyfokú kiszolgáltatottságunk átmenetileg gyengült és/vagy a domináns külső hatalmi centrumokban változások, reformtörekvések jelentkeztek. Ilyenkor – többnyire új társadalmi szereplők színrelépésével – hazánk „légterében” különböző erősségű autonómia törekvések fogalmazódtak, fogalmazódhattak meg. Szalai Erzsébet új kötete olyan mozaikokból, olyan történetek és témák sorozatából áll, melyek az autonómia versus kiszolgáltatottság problematikájára fókuszálnak, 1945 utáni történelmünk és a jelen időhorizontjában. A szerző – mint oly sokszor – a közvélekedéssel szembe menő következtetésre, következtetésekre jut.

Rainer Kessler - Az ​ókori Izráel társadalma
Ebben ​a kötetben Izráel társadalomtörténetével ismerkedhetünk meg. A szerző a bibliai választott nép politikai és társadalmi struktúráit írja le a hellenizmus koráig terjedően. Az ókori Izráel társadalomtörténete része a történettudománynak és a teológiának is: „A héber Biblia mint a zsidóság és a keresztyénség teológiai alapokmánya Isten történetét beszéli el ugyan, ezt azonban nem »mitikusan« teszi, a pogány istenségek történeteinek módján, hanem mint Isten történetét az emberrel, Istennek a maga népével, Izráellel való történetére összpontosítva. E nép története nélkül nem ismerhető meg Istennek e néppel közös története sem.” „Izráel társadalomtörténete jelen feldolgozásának feladatát akkor tekintem teljesítettnek, ha azt háttérként és keretként értelmezik. Olyan keretként, amelybe »Izráel történetének« egyéb szempontú leírásai… beilleszthetők. És háttérül szolgálhat Izráel intézményeinek leírásához, valamint a bibliai könyvek nagy és kis címszavainak társadalomtörténeti megalapozásához, amelyeket társadalomtörténeti alapok nélkül az a veszély fenyeget, hogy ideológiává válnak, ahelyett, hogy felszabadító erőként hatnának.” Rainer Kessler (szül. 1944) a Marburgi Egyetem nyugalmazott Ószövetség-professzora.

Ö. Kovács József - A ​paraszti társadalom felszámolása a kommunista diktatúrában
Ö. ​Kovács József monográfiája széles körű alapkutatásra épülő, a külföldi jelenkorkutatás elméleti-módszertani kérdéseit is tárgyaló, megkerülhetetlen munka. A szerző a kollektivizálás fo­lyamatát a paraszti életvilágok szemszögéből mutatja be. A mikroperspektívát előtérbe helyező társadalomtörténeti elemzés a kollektivizálásra olyan hadjáratként tekint, amelynek célja az volt, hogy felszámolja a kommunista diktatúra útjában álló utolsó, önálló gazdasági alappal, értékrend­del, ezáltal autonómiával rendelkező társadalmi nagycsoportot, a parasztságot. Ez a programadó ideológusok munkáiból és a végrehajtás módozataival egyértelműen igazolható megközelítés segít az események és következmények súlyának, tétjének megértésében. A szerző forrásként elsősorban az MDP–MSZMP-iratokat használta, a fővárosban őrzött állagok mellett feltárta valamennyi megyei levéltár vonatkozó dokumentumait. A hivatalos normákat ütközteti a pártfondokban fennmaradt, megannyi jogsértésről, megaláztatásról, sőt terrorról tanúskodó beszámolóval. E forrásbázis kiaknázá­sával egyszerre képes megjeleníteni a diktatúra logikáját és a paraszti életvilágok reakcióit.

Ismeretlen szerző - Társadalom ​és kultúra Magyarországon a 19-20. században
Gróf ​Széchényi Ferenc 1802-ben a nemzetnek adományozta könyvtárát és gyűjteményeit, megalapozva ezzel két legfontosabb közgyűjteményünk, az Országos Széchényi Könyvtár és a Nemzeti Múzeum létesítését. A jeles évforduló jegyében a Magyar Történelmi Társulat 2002-ben a kultúra e két évszázadban betöltött szerepét jelölte meg szokásos évi vándorgyűlésének témájaként. Kötetünkben a konferencián elhangzott kilenc előadás tanulmánnyá érlelt szövegét adjuk közre. A szerzők (Kaposi Zoltán, Katus László, Kövér György, Lengyel László, Ormos Mária, Standeisky Éva, Ujváry Gábor, Valuch Tibor és Vonyó József) nemcsak a kultúra eredményeit, intézményeit vették számba. Arra is pillantást vetettek, miként befolyásolta a társadalom mindenkori állapota a széles értelemben vett kultúra gyarapodását, s e gyarapodó kultúra hogyan gazdagította a társadalmat, hogyan hatott élete más területeinek alakulására. Arról is tájékozódhat az olvasó, hogy a változó hatalmi elitek milyen meg-megújuló kísérleteket tettek a kultúra politikai befolyásolására - gyakran -, kedvezőtlen kereteket szabva ezzel művészek, tudósok, oktatási szakemberek és művelődésszervezők számára. Reményeink szerint a kötet nemcsak tájékoztat a magyar kultúra fejlődésének e fontos időszakáról, hanem további ismeretekkel is gazdagítja azt.

Salát Gergely - Büntetőjog ​az ókori Kínában
Az ​első kínai jogtörténeti tárgyú magyar nyelven megjelenő munka a legkorábbi jogi emléken keresztül mutatja be a hatalmas ország ókori törvénykezési rendszerének fejlődését, működését és sajátosságait. Az i. e. III. századból származó, 1975-ben megtalált shuihudi szövegek annak a Qin államnak a törvényeiből tartalmaznak több száz cikkelyt, amely i. e. 221-ben egyesítette egész Kínát, s amely államszervezetével több mint két évezredre meghatározta a kínai császári állam további fejlődését. Salát Gergely könyve ismerteti a Qin-korabeli törvények keletkezésének történeti és filozófiai hátterét, a korábbi korszakok jogfejlődésére vonatkozó kínai forrásokat, a shuihudi szövegek formai és tartalmi jellemzőit, emellett közli a büntető törvénykezéssel foglalkozó cikkelyek magyar fordítását. A régi Kína iránt érdeklődők mellett e könyvet haszonnal forgathatják mindazok, akik jog- és társadalomtörténeti tanulmányaik vagy kutatásaik során szeretnék jobban megismerni e távoli, az európaitól teljesen eltérő utat járó ország törvénykezési hagyományait.

Kollekciók