Ajax-loader

'bibliamagyarázat' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Barsi Balázs - Telek Péter-Pál - Magasság ​és mélység
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Reisinger János - Miről ​szól a Jelenések könyve?
Aki ​végigolvassa ezt a könyvet, amely fejezetről-fejezetre halad a Jelenések könyve megismerésében, Jézus Krisztus kijelentéseivel szembesül. Az egész Biblia a megváltásról, és a Megváltóról szóló kinyilatkoztatás, különösen a négy evangélium, amelyek Jézust mutatják be, a Jelenések könyvében azonban még ennél is többet kapunk: közvetlenül Tőle származó látomásokat és üzeneteket. Az evangélium és a prófécia szerves összekapcsolódása jelenik meg előttünk, négy fő részre tagolt, kristálytiszta szerkezetben.

Dr. Gyökössy Endre - Bibliai ​miniatűrök
Kézfogás ​12. A „Bibliai miniatűrök” az Újszövetség nagy történeteinek „kis” szereplőit állítja elénk. Hogyan találkozott Jézussal a férfi is, aki a házasságtörő asszonnyal vétkezett? Találkozott-e Üdvözítőjével a szamariai asszony ötödik „nem férje”? Hogyan tette meg Simon és János azt a „második mérföldet”, amit Jézus javasolt követőinek a Hegyi beszédben? Miről beszélgetett Saul és Gamáliel Jézus halálának estéjén? Milyen ajándékot adott János apostol arimateai Józsefnek és Nikodémusnak? Mi történt Tamással, az ikerrel ama húsvét után? Mit hallott Saul, amikor titkon kihallgatta a főtanácsot István elítélésekor? –Ezekre a kérdésekre válaszolnak a történetek. Az újszövetségi történetek fényében megláthatjuk a (mellék) szereplőket is, az egyszerű emberek szemével nézzük az eseményeket. A füzet sorait olvasva úgy érezzük: mintha velünk is megtörtént volna…

Gianni de Rossi - Alessandro D'Este - "Ez ​az én akaratom, ez az én kívánságom!"
Íme, ​így kiáltott fel elragadtatásában Szent Ferenc, mikor Isten Igéje felfedte számára, mit is kellene tennie: „A Szent Evangélium szerint élni”. Ferenc számára azon a reggelen az Evangélium szavait „különösen tiszta és új, feszült és sűrű levegő lengte körül, szó szerint hallatlan: azon a reggelen azok a szavak értelmet nyertek!” Milyen távol áll tőlünk ez a tapasztalat! „Ez az én akaratom, ez az én kívánságom!” E könyv segítség kíván lenni a hitoktatáshoz és a csoportos haladáshoz, amelynek igénye a Ferences Ifjúsági Mozgalmon belül fogalmazódott meg, és az a célja, hogy Isten arcának kutatásához és megismeréséhez az Ő szavain keresztül mutasson utat. A könyv serdülők és fiatalok számára készült, hogy csoportosan dolgozzák fel tartalmát.

Nyiredy Maurus - "Miért ​keresitek az élőt a holtak közt?"
„Jézus ​Krisztus életét, szavait négy írás hagyta ránk, ezeket görög szóval evangéliumoknak hívjuk. Kézenfekvő, hogy évente a liturgián egy evangéliumot vegyünk kézbe, és azt végigolvassuk. Így egy év alatt a vasárnapi liturgián végigolvassuk Máté evangéliumát (»A« év), a következő évben Márk evangéliumát (»B« év), aztán meg Lukács evangéliumát (»C« év). János evangéliumának nem jutott külön év, ezt a többi között az év bizonyos részeiben elosztva olvassuk végig. Minden vasárnapnak az evangéliumi részét bemutatom, röviden értelmezem, hogy ha valaki a vasárnapi szentmise előtt ezt a részletet elolvassa, tudja, hogy másnap mit fog hallani. Így bizonyára másképpen, elevenebben, összeszedettebben tud részt venni a liturgián. A szentmisén természetesen nem csak az evangéliumot olvassuk. Előtte mindig szerepel egy részlet az Ószövetségből. Az Ószövetség segít megérteni Jézust, az ő útját. A részlet, amit felolvasunk, mindig kapcsolatban van az evangéliumi részlettel. Ezt az ószövetségi részletet is igyekszem röviden megvilágítani. Végezetül minden vasárnap találunk egy személyes imádságot is. Ugyanis fontos, hogy Isten szavára válaszoljunk. Ez a válasz éppen az imádság. Arra törekedtem, hogy ebben az imádságban az olvasott szentírási részletek gondolataival szólítsam meg akár a mennyei Atyát, akár az Ő Fiát és a mi Testvérünket, Jézust.”

Nyiredy Maurus - "A ​szikla pedig Krisztus volt..."
„A ​»B« és »C« év után ebben a kötetben az »A« év vasárnapi szövegeihez szeretnék hozzászólni azért, hogy a szentmisén résztvevő hívőknek segítsek egy alapvető tájékoztatással. Megadom az evangéliumok lelőhelyét és rövid magyarázatot is adok hozzá. Másodikként az ószövetségi olvasmányokhoz szólok hozzá. A harmadik részben a hét minden napjára a vasárnapi szentírás szövegek alapján adok egy meditációs témát, imádságunkban ezzel foglalkozhatunk. A negyedik részlet egy rövid szubjektív imádság, amelynek az lenne a célja, hogy bevezesse az olvasót a személyes, saját szavainkkal, gondolatainkkal történő imádságba.”

Carlo Carretto - Boldog ​vagy, mert hittél
Az ​író az olasz Katolikus Akció főtitkára volt. A tisztségétől való megválás után remeteségbe vonult Észak-Afrikába, a Szahara szélén. A romantikus Madonna-tisztelet, a külsőségek helyett Máriához fűződő kapcsolatában a bensőséges egyszerűséget kereste. Ott, a Szaharában élte meg, mit jelenthetett a názáreti leánykának, hogy gyermeket hordoz méhében, de nem tud a halálos szigorral őrködő környezetvilágnak számot adni arról, hogyan "szerezte" ezt a gyereket. Őt választja a szaharai remete saját hite tanítómesterének és útitársának, akit Erzsébet boldognak hirdet, mert hitt. A szomszédos berber törzs egyik menyasszonyának tragikus vége nyitja meg szemét, hogy megértse Mária nagyságát, aki hitelt ad Isten szavának, és reá bízza a lehetetlen helyzet megoldását. Könyve a fiatal lánykához méltó tiszta egyszerűséggel elmondja, hogyan ment végbe az angyali üdvözlet. Máriával éli át a számum elől hozzá menekült pásztorfiú és birkái társaságában a Kisded üzenetét. Föltárul előtte a hit útja: megérti, hogy a győzelmes egyház álomkép csupán, mert az igazi egyház a hajótöröttek, a gyöngék, a szegények, a kitaszítottak egyháza. A borúlátó kétkedés világában a Föltámadott örvendező anyjától veszi az üzenetet: ő mondja el neki, hogy a föltámadásban hinni annyit jelent, mint bizalommal átölelni az életet. Az új életet akkor fogadom hittel és bizalommal, ha Mária példájára imádságban fogom át az új valóságot és forgatom elmémben mindazt, ami Jézusról szól. Imaformának Carretto az egykor saját anyjától tanult és gyakorolt novénát ajánlja. Bibliai és szemlélődő irányvonalának megfelelően a kilenced minden napján először zsoltárokat imádkoztat és szentírási részleteket olvastat, majd elmélkedésre hangoló alapgondolatot szólaltat meg, hogy abban útravalót találjunk novénás napunkhoz. A megadott imádságok között, mint megannyi drága gyöngyszem a keleti egyház korai századaiból vett számos himnusz és fohász található. Nem hiányzik az imádságos anyagból a rózsafüzér sem. De nem csupán a számunkra ismert hagyományos formában, hanem annak bizánci változatában, sőt - hála Carretto észak-afrikai éveinek és nyitottságának - megtaláljuk az iszlám imafüzért a 99 megszólítással, ahogyan az ősi mohamedán hagyomány szerint már Allah prófétája tisztelte az egy igaz Istent. Reméljük, hogy idén, a Mária-évben ez a könyv sok embert visz közelebb a hit megéléséhez és az igazi vallásos élethez. Segítsen benne Mária példája. Ahhoz, hogy Jézust testileg világra hozza, elég volt számára kilenc hónap. Ahhoz, hogy Jézust hitben világra hozza, hosszú évekre volt szüksége, Betlehemtől a Golgotáig, majd a föltámadás napjáig.

Szent Faustyna Kowalska - Napló
Szent ​Fausztina, polgári nevén Helena Kowalska 1905-ben született a lengyelországi Łódź melletti Glogowiec faluban egy tízgyermekes család harmadik gyermekeként. Gyermekkorától kezdve az ima szeretete, a szeretet, az engedelmesség, és az emberi nyomor iránt való érzékenység jellemezte. Iskolába csak 3 évig járt, majd elhagyta otthonát és gazdag családokhoz ment szolgálóleánynak. Húsz éves volt, mikor belépett az Irgalmasság Anyja Nővéreinek Kongregációjába, amelyben Maria Faustina nővérként 13 évet élt le szakács, kertész és portás munkakörben. Élete az Istennel való rendkívül bensőséges egységet takarta, habár igen egyhangúnak és szürkének tűnhetett. Gyermekkorától kezdve szeretett volna nagy szent lenni és következetesen törekedett is erre, együttműködve Jézussal az elveszett lelkek megmentésében. Egész életét fölajánlotta áldozatként a bűnösök megmentésére. Ennek a jegyében is hunyt el, hosszadalmas, fájdalmas betegeskedés után. Misztikus, istenközeli élményeiről naplót vezetett, ami majdnem teljes egészében kiadásra is került. Nyelvezete, stílusa alapján nehezen hihető, hogy egy 3 osztályt végzett nő írta. Tartalma, és a hatására bekövetkezett csodák mellett ez is alátámasztja hitelességét, isteni sugalmazottságát.

Reisinger János - A ​lelkiismeret
1912 ​óta nem jelent meg önálló kötet hazánkban a lelkiismeretről. Mint fogalomra gyakran hivatkozunk rá, hiányát keserűen panaszoljuk, de hogy a lelkiismeret törvénye a legegyetemesebb, amelynek követésétől, megtartásától függ az emberségünk, boldogságunk, ezt mintha nem vennénk komolyan. Meggyőződése, hite, vallása nem mindenkinek van, nem is lehet, lelkiismerete azonban igen. Ha magunknak jót kívánunk, és általában teljes mértékben, akkor vajon mi akadályoz meg minduntalan abban, hogy a másik embernek is megadjuk ugyanazt a figyelmet és jót? Mi az, ami mozdíthatatlan bizonyosság a lelkiismeretről, s mi az, ami segíti is ennek megvalósulását a hétköznapi életben? Hogyan viszonyul egymáshoz lelkiismeret, értelem, akarat? Mit tegyünk a lelkiismeret-furdalással? Adottság vagy alakítható képesség is a lelkiismeret? Ennek az emberben lévő igazságosságmércének van-e további mércéje? Miért késlekedett oly sokáig a történelemben a lelkiismereti szabadság elismerése és mindenki számára való biztosítása? Mint a turista, aki nekivág egy magas hegynek, s közben meg-megállva gyönyörködik az eléje táruló panorámában, indul el a lelkiismeretről szóló levelezés egy tanár és tanítványa között. Közösen teszik meg az utat a csúcs felé, sőt fölérve egyszer-egyszer lefelé is ballagnak, hogy bizonyos dolgoknak még jobban a végére járjanak, majd ismét fölfelé irányítják lépteiket. Az itt sorakozó negyven levél - egyben negyven fejezete is egy megírható értekezésnek - talán meggyőzi az olvasót, hogy nincs az emberi életnek egyetlen területe sem, amely kivonhatná magát a lelkiismeret hatálya alól, így igazolva a régi bölcs mondást: „Ami testnek az egészség, az a léleknek az igazságosság.”

Hanna Wolff - Az ​egyetemes Jézus
E ​mű az Indiában leggyakrabban használt Jézus-címeket (szanjaszi, guru, jógi) elemezve igyekszik kiszakítani Jézus alakját a csupán _nyugati_ beöltöztetésekből, és a _keleti_ vonások megrajzolásával a maga _egyetemességében_ bemutatni. A _szanjaszik_ vándorprédikátorok és vándorszerzetesek, akik minden anyagi és családi köteléket eloldva, egészen valamelyik istenségnek szentelik magukat. A _guru_ kiemelkedő tanítói mivoltában állítja elénk Jézust, és így sok „rejtélyes” tanításának értelme tárul föl az indiai gondolkodás és szokások fényében. A _jógi_ alakjában az „imádság és a böjt”, mai kifejezéssel a „meditáció és az önfegyelem” erejével gyógyító és „csodákat” tevő Jézushoz kerülünk közelebb. A Szerző hosszas indiai tartózkodásának tapasztalatai _számtalan lebilincselő történetben_ tárulnak elénk, s ezek alkalmat adnak arra, hogy elgondolkodjunk ma is _aktuális_ kérdéseken: Hogyan juthatnánk közelebb politikai problémáink megoldásához, hogyan viszonyulhatnánk másképpen gazdasági nehézségeinkhez vagy az erőszak megnyilvánulásaihoz, mit kezdjünk a betegséggel és a szenvedéssel, vagy éppenséggel hogyan vélekedjünk a karma-törvényről és a reinkarnációról? Mindezek révén azzal az _”egyetemes Jézussal”_ találkozhatunk, aki az embereket elválasztó összes (nemzeti, faji, nemi, vallási, felekezeti…) sorompókat átlépte, és akinek a követése segíthetne minket abban, hogy elszigetelt, sőt ellenségesen szembenálló egyedekből _”egyetemes emberiséggé”_ váljunk. Hanna Wolff 1910-ben született a németországi Essenben. Állam- és jogtudományt, majd teológiát, később mélypszichológiát tanult. A német evangélikus egyház misszionáriusaként több mint két évtizedet töltött Indiában. Hazatérésétől gyakorló pszichoterapeuta. Fő művei: _Jézus, a férfi_ (1975), _Jézus, a pszichoterapeuta_ (1978; magyarul is megjelent: Egyházfórum Kiadó, Budapest, 1995), _Új bor – régi tömlők_ (1981).

Rózsa Huba - Úton ​a Mesterrel
A ​kötetben található magyarázatok átfogják Jézus földi életét, születésétől üdvözítő tevékenységén át kereszthaláláig és feltámadásáig, valamint a feltámadt Krisztus megjelenéseit és mennybemenetelét. A magyarázatok azonban nem csak arra szolgálnak, hogy egy-egy vasárnap evangéliumát megismerjük, hanem arra is, hogy végigkísérve Jézus megváltó tevékenységének útját, jobban megismerjük a názáreti Jézus alakját.

Gene A. Getz - A ​férfi a Biblia tükrében
A ​szerző a Timóteushoz és a Tituszhoz írt levél alapján tükröt tart az olvasó elé: "Mit vár Isten a férfiaktól?" Kiscsoportos foglalkozásokra is. Tartalom: 1. Merre is tartunk? 2. Feddhetetlen 3. Egyfeleségű férfi 4. Megfontolt 5. Józan 6. Tisztességes 7. Vendégszerető 8. Tanításra alkalmas 9. Nem részeges 10. Nem önkényeskedő 11. Nem indulatos 12. Nem kötekedő 13. Viszályt, veszekedést kerülő 14. Megértő 15. Nem pénzsóvár 16. A maga háza népét jól vezeti 17. A kívülállóknak is jó a véleményük róla 18. Hajlandó a jóra 19. Igazságos 20. Kegyes 21. Ne újonnan megtért ember legyen

Steve Berry - A ​templomosok öröksége
Cotton ​Malone volt amerikai ügynök Koppenhágában brutális öngyilkosság szemtanúja lesz. A morbid esemény felkelti érdeklődését, és magánnyomozása eredményeképpen a legnagyobb titokban fennmaradt Templomos rend nyomára jut. Kiderül, hogy sokan kutatják az elveszettnek tudott kincsek között talán legnagyobb értékű dokumentumgyűjteményt, az ősi templomos irattárat, melyből szakértők szerint kiderülhet, hogy a Feltámadás csupán mendemonda. Természetesen a Vatikán az egyház hatalmának megőrzése érdekében minden erejével azért küzd, hogy az irattár soha többé ne kerüljön elő, hiszen ebben az esetben hatalmuk egyik pillanatról a másikra összeomlana. A több országon átívelő, sodró lendületű, fordulatos okkult thrillerben Malone legnagyobb ellenfele mégsem a katolikus egyház, hanem egy gazdag muszlim asszony, akinek harcosai állandó fenyegetést jelentenek a ravasz kódok és szimbólumok alapján a célt kutató nyomozóra. Márpedig minél többet tud meg Malone, annál nagyobb veszélyben van az élete. De vajon ki kerül ki győztesen a félelmetesen kegyetlen ellenfelek közül ebből az intrikákkal és árulással tarkított hatalmi vetélkedésből? Mert ha nem megfelelő kezekbe kerül a sok évszázados titok kulcsa, az akár világméretű felfordulást is okozhat.

Gecse Gusztáv - Bibliai ​történetek
A ​Bibliával kapcsolatos emberi magatartást a végletesség jellemzi. Vannak, akik istennek az emberekhez intézett üzenetének tartják, és vannak, akik badarságok gyűjteményének tekintik. Pedig a Biblia maradandó hatást gyakorolt az emberiség kultúrájára. Európa vallás- ás köztörténete, irodalma, képzőművészete és zenéje érthetetlenné válnék a Biblia ismerete nélkül. Ezért ismerni, olvasni kell a Bibliát, csak az a kérdés, hogy hogyan? Nyilvánvaló, hogy a modern ember nem tudja úgy a kezébe venni e könyvet, mint tévedhetetlen és minden kérdésben perdöntő isteni alkotást. Nem tudja és nem is akarja világnézetét, erkölcsét, tudományát a Bibliához, mint abszolút zsinórmértékhez hozzáigazítani. De tanulmányozhatja úgy, mint olyan emberi alkotást, amelyben legalább egy ezredév vágyai, törekvései, fájdalmai és elképzelései olvashatók, hol egyszerű, botladozó szavakkal, hol pedig költői szárnyalással. A könyv éppen így, emberi műként akarja bemutatni a Bibliát. A közismert szerző nem azt kutatja, hogy a letűnt századok alatt vagy napjainkban ki mit tartott vagy tart erről az írásról, hanem elsősorban azt vizsgálja, hogy mit mond maga a Biblia.

Ismeretlen szerző - Tudod-e? ​- Érdekességek a Bibliából
Hány ​nap alatt teremtette Isten a világot? Hogyan esett bűnbe az első emberpár? Honnan ered a "bábeli zűrzavar" kifejezés? Mi volt Jákob lajtorjája? Hogyan jutott el József Egyiptomba? Mi az a mózeskosár? Hogyan fakasztott vizet Mózes a hegyből? Mit tartalmaz a Tízparancsolat? Ki volt Sámson? Kik voltak a próféták? Ki volt Izrael első királya? Hogyan győzte le Dávid Góliátot? Kitől kapott Salamon bölcsességet? Miért ment József és Mária Betlehembe? Kik voltak Jézus első tanítványai? Miről szól a hegyi beszéd? Mivel foglalkoztak az apostolok? Tudott-e Jézus a vízen járni? Mi volt az utolsó vacsora? Milyen véget ért az áruló Júdás? Feltámadt-e Jézus? Milyen volt Krisztus mennybemenetele? Mi a felebaráti szeretet?

Anneliese Hecht - Közös ​utunk a Bibliához
A ​könyvecske középpontjában egy meghívás áll. Meghívás a Biblia olvasására. Nemes dolog, ha valaki kezébe veszi a Szentírást, ám hasznosabb, ha csoportosan történik mindez. Az olvasó első alkalommal találkozhat olyan adatokkal, amelyek nem világosak számára, kérdéseivel magára marad, míg egy közösségben, vezető jelenlétében tisztázódhatnak a homályos részek kölcsönös véleménycsere folytán. Ez a módszertani füzet tömör, átlátható, érthető formában gyakorlati útmutatást kínál. Többféle módszert (pl. svéd, hétlépéses, osztrák) sorol fel a Szentírás megbeszéléséhez, melyek megválasztásakor elsősorban fő szempont az olvasó szándéka, valamint az olvasás célja. Olvashatjuk úgy, hogy segítse mindennapi életünket, ugyanakkor tudományos, teológiai érdeklődéssel is a kezünkbe vehetjük. Minden módot értékelés követ és zár, melyben kifejeződésre jutnak az abból származó előnyök, és esetleges hátrányok. További módszerek állnak rendelkezésre magának a Bibliának a közös feldolgozásához, táblázatok, képek, vázlatos rajzok alkalmazásával törekszik a szerző a teljességre. Segítséget kínál mindazoknak, akik jobban meg akarják ismerni a Szentírást, valamint csoportos bibliaolvasáshoz kiválóan alkalmas, értékes segédeszköz. _„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok. Aki figyelmesen tanulmányozza és ki is tart mellette, aki nem feledékeny hallgatója, hanem tettekre váltója, az a maga útján boldogságot talál” (Jak 1,22–25)._

Charles Capps - Amikor ​Jézus imádkozik rajtad keresztül
Ha ​keresztények vagyunk, akkor van egy szószólónk, egy védőügyvédünk a mennyben – Jézus képvisel bennünket. Ő a közbenjáró, aki közvetít az Atya felé. A hívők azonban gyakran úgy imádkoznak, hogy azáltal korlátozzák Jézust abban, amit el tudna végezni. Ha megtanuljuk követni a Szent Szellemet, amikor imádkozunk, akkor meg fogjuk tapasztalni, hogy az imáinkra csodálatos válaszok érkeznek! Charles Capps, aki számos nagysikerű mű szerzője, ebben a könyvében is egy rendkívül fontos üzenetet ad át arról, hogy hogyan működhetünk együtt Jézus közbenjárói szolgálatával, amit jelenleg a mennyben végez. Fontos igazságokról olvashatunk, amelyek segítenek abban, hogy hatékonyabban tudjunk imádkozni magunkért és másokért. Fedezd fel az alábbi alapelvek erejét a saját életedben: Miért olyan erőteljes szellemi fegyver az, ha másokért imádkozunk? Miért olyan fontos Szellemben imádkozni a közbenjárás során? Miért mondta Jézus magáról azt, hogy Ő az ember fia? A közbenjárás szerepe az Ószövetségben és az Újszövetségben? Hogyan használjuk Isten Igéjét a Szellem Kardjaként? Jézusnak szüksége van rá, hogy együtt működjünk vele imában. A szerző keresztülvezet bennünket a Biblián, hogy bemutassa, hogy nem vagyunk egyedül – velünk van Jézus, a közbenjárónk. Engedd, hogy maga Jézus imádkozzon rajtad keresztül Isten tökéletes akaratának megvalósulásáért, és ismerd meg azt, hogy ebben milyen erő van.

Solt Jenő - Így ​értsd az Ószövetséget!
A ​Biblia, de főként az Ószövetség, olvasása sokszor nehézségek elé állít bennünket, különösen a fiatalabb, illetve a Biblia világában kevésbé járatos olvasókat. Ez a könyv rövid fejezetekben, igen egyszerű elbeszélési modorban hámozza ki a fontosabb ószövetségi történetek mondanivalóját a mai olvasó számára. Ezzel hasznos segédeszközt nyújt a lelkipásztorkodó papságnak és szülőknek egyaránt. Minden egyes fejezet végén a tanításhoz használatos feladatlapot tartalmaz.

Ismeretlen szerző - Vezérfonal ​a Szentírás tanulmányozásához
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Cseri Kálmán - József
Hogyan ​lesz az éretlen, „cifra ruhás” kamaszból, apuka kedvencéből a mindenható Isten eszköze, népeket és korokat átfogó, egyetemes üdvtervének fontos láncszeme, a Megváltó előképe? Minden ember életében meghatározó tényező gyermekkora, neveltetése, kora és környezete. József története viszont azt mutatja, hogy az emberi élet mindezeken túlmenően Isten örök tervébe illeszkedik, és pontosan az Istentől kapott küldetése teszi lehetővé az ember számára, hogy önmagán és a körülményeken felülemelkedjék és szabad legyen. De hogyan? Honnét tett szert József a modern ember számára szinte ismeretlen belső erőre, stabilitásra, amelynek segítségével átvészelte sorsa szédítő aláhanyatlását, majd felívelését? Hogyhogy nem taszította kétségbeesésbe testvérei kegyetlensége, a rabszolgasors, majd a börtönévek kilátástalansága, és miért nem szédítette meg a hirtelen ölébe hullott siker és hatalom sem? Ma is, ugyanúgy mint József korában, küldetését csak az az ember töltheti be, aki kijárja Isten iskoláját. József jelleme a szenvedések és megpróbáltatások kohójában tisztult meg és vált Isten számára használhatóvá.

Teres Ágoston - Biblia ​és asztronómia
Tudományos ​kutatás és vallásos kinyilatkozás? Mindkettő célja az igazság megismerése. De hol és hogyan találkozhat az ész és a hit útja? Hogyan lehet feloldani a látszó ellentéteket? Hol van a tudományos kutatás határa? És hol kezdődik a hit? Ki érti a próféták nyelvét is éppen olyan jól, mint a matematikát?Ez a könyv azoknak szól, akik bíznak abban, hogy ezekre a kérdésekre is lehet kielégító válaszokat találni.Ebben segítenek azok a keleti mágusok is, akik 2000 évvel ezelőtt minden nehézséget legyőzve megtalálták Betlehemben azt,akit kerestek.

Phillip Keller - A ​23. zsoltár egy juhpásztor tolmácsolásában
Az ​egykori juhpásztor gazdag tapasztalatai alapján megkapó és érdekes módon magyarázza a Biblia egyik legkedveltebb zsoltárát. Feltárja az olvasó előtt e zsoltár gondolatgazdaságát és Jézus Krisztus képes beszédének szellemi erejét a Jó Pásztorról.

Ellen G. White - Gondolatok ​a Jelenések könyvéről
Nagy ​örömmel adjuk ki ezt a könyvet. A Prófétaság Lelkéből összegyűjtött idézeteket tartalmaz a Jelenések könyvéről. A kinyilatkoztatások sorrendjét a saját megértésünk szerint állítottuk fel. A könyv nem kommentár. Úgy próbáltuk meg a témákat bemutatni, ahogyan mi látjuk azokat nagy fontosságukban. Nem annyira történelemről van itt szó, hanem inkább beteljesedett próféciákról, az előttünk álló válságról. Különleges figyelmet szenteltünk a Jelenések könyve 13. és 14. fejezetének. Azok a különböző témák, amelyek a ezekről a fejezetekről szólnak, külön vannak megjelölve. A kronológiáról sem feledkeztünk meg, amely a történelem gerince. Isten áldja meg ezt a könyvet. Szóljon e könyv mindazokhoz, akik hitének az tárgyát az igazság képezi, és akik Krisztus jellemét igazsággal teljesnek látják - az igazság teljes rendszerének - és kegyelemmel teljesnek, egy olyan tervnek, amely az ember megmentésére készült. Meg szeretnénk jegyezni, hogy minden olyan szövegrész amely az idézetek előtt található és vastag betűkkel van szedve, a mi saját megjegyzésünk, nem kell őket irányadóknak tekinteni. Kedves olvasó, Isten áldjon meg téged az Ö igazságának tanulmányozása közben és töltsön be az Ő üzenetével.

Dr. Budai Gergely - Herzeg Pál - Az ​Újszövetség története
A ​páli iratok, a Zsidókhoz írt levél, a szinoptikus hagyományanyag, a jánosi iratok és a katolikus levelek keletkezéstörténetéről: forrásokról, szerzőkről, a keletkezés fő teológiai motívumairól és az újszövetségi iratok egy könyvvé formáltatásának hátteréről szól könyvében a szerző.

John Maisel - Isten-e ​Jézus? / Is Jesus God?
A ​Moszkvai Állami Egyetem tanárai és hallgatói számára tartott előadás átdolgozott anyaga. Adapted from a lecture delivered to faculty and students Moscow State University U.S.S.R.

Jakob Böhme - Földi ​és égi misztériumról
Jakob ​Böhme (1575-1624) rendkívüli alakja az európai vallásbölcseletnek: egyszerű csizmadia létére olyan átlényegítő szintézisét alkotta meg a keresztény misztika, az alkímia és a kabalisztika legjobb hagyományainak, amely látomásos erjével, izzó láva módjára hömpölygő nyelvezetével egyedülálló szinte az egész német irodalomban. Böhme - mintegy sugallat hatására - a természet titkainak a legmélyéig hatol, minden létezőben felismeri az ellentétes minőségek összefonódását; központi témája a teremtés örök-egy pillanata és titka, az isteni lényeg teremtésen túli és teremtésben megnyilatkozó természete. "Nem azt mondom, hogy Isten a természet, még kevésbé a földből kihajtó gyümölcs; hanem: ő ad erőt minden életnek, jónak is, rossznak is, kinek-kinek kívánsága szerint. " Böhme teozófiájának hatása nyomon követhető a romantikától Hegelen át a 20. század számos szellemi áramlatáig. Magyarországon ezidáig Hamvas Béla volt az egyetlen igazi felfedezője és méltatója. Kötetünk a terjedelmes böhmei életműből ad válogatást. Magyarul először találkozhatunk önálló kötetben a "görlitzi varga" a Philosophus Teutonicus lenyűgöző gondolatvilágával.

Müller Henrik - A ​Biblia: Isten igéje
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kenneth Copeland - A ​bővölködés törvényei
Kenneth ​Copeland a Biblia alapján azt állítja, hogy az Istenbe ve­tett élő hit lehozza a mennyei realitást a földre. E könyvében a szerző saját tapasztalatait írja le a szellemi, lelki és fizi­kai jó­létről, a "mennyei folyószámla" megnyitása után fo­lya­ma­to­san ára­dó áldásról. Az Igével megvilágítja az utat és azokat a szel­lemi tör­vény­szerűségeket, amelyek által - Isten céljainak szen­tel­ve ma­gun­kat - életünk minden területe sikeressé és bővöl­ködővé válhat. Kenneth Copeland 1937-ben született, és 25 éves korában szen­telte életét Istennek. Öt évvel később beiratkozott az Oral Roberts Egye­te­m­re Tulsában, majd társpilótaként kísérte a híres evangélistát az országszerte tartott evangélizációs kampányok repülőutain. Isten személyes elhívásának engedelmeskedve feleségével, Glo­riá­­val együtt a texasi Fort Worth-ben egy általuk alapított evangé­liu­mi szer­vezet talaján gyorsan fejlődő rádiós igehirdetésbe kezdett. Ez si­ke­res, nemzetközi hatósugarú tévéprédikátori szolgálattá bő­vült, mely­nek során emberek milliói nyertek Istentől kegyelmet, áldást, gyó­gyu­lást.

Festina Lente István - Kis ​köpeny könyv
Finom ​humorú, képes stílusparódiák egy textus alapján: „Köpenyemet, melyet Troászban Kárposznál hagytam, hozd el!” Vasárnapi iskolás, kegyes, karizmániás, lutheres, esterházys – az egyházi hagyomány széles skálája megtűzdelve néhány íróval és költővel. Köpenyben az élet még érdekesebb, mint anélkül... Bár úgy se semmi!

Czike Sándor - Krisztus ​halotti „leplei”
A ​szerző laboratóriumban „rekonstruálta” azt a kenethordozó gyolcsot, melybe a korabeli közel-keleti temetkezési szokások szerint a tetemet becsavarták. A mirha, aloé, ecetsav és emberi vér keveréke megmerevítette a gyolcsot, amelyből Krisztus csak természetfeletti módon távozhatott.

Covers_286182
Das ​Buch Gottes Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Das ​Buch Gottes
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bolyki László - Kegyelem ​és kalmárszellem
„…amikor ​apaként elmegyek az óvodába, hogy elhozzam a kisfiamat, akkor milyen alapon választom ki, hogy kit viszek haza? Talán megkérdezem az óvónőtől, hogy melyik gyerek viselkedett a legjobban? Vagy körülnézek, hogy melyik kölyök a legszebb? És ha az óvónő azzal fogad, hogy az én gyerekem elpáholta öt csoporttársát, és egy pohár kefirt öntött a takarító néni fejére, akkor ott hagyom, és választok egy normális gyereket? Nem. Minden körülmények közt a sajátomat viszem haza. Azért, mert ő az enyém! Ez a vele való kapcsolatom alapja. És ha ez az alap megvan, hazaviszem őt, és otthon elbeszélgetek vele a pohár kefirről, az ovistársakról, a takarító néniről és a verekedésről. Milyen egyszerűnek és természetesnek tűnik mindez, ha a saját gyermekeinkről van szó, de ha Jézus mondja ugyanezt az Atyáról, akkor zavarba jövünk, mert a szégyen és a félelem által belénk vésődött kalmárszellem olyan mélyen járja át a lelkünket, hogy el sem tudjuk képzelni, hogy csak úgy, minden feltétel nélkül szeretni való emberek vagyunk…” BOLYKI LÁSZLÓ 1973-ban született Budapesten. Zenész (Bolyki Brothers, Budapesti Fesztiválzenekar, Erkel Ferenc Kamarazenekar), spirituális szemléletű lelkigondozó, párkapcsolati és önismereti témákra szakosodott tréner, a Milyen zenét szeret Isten? című kötet szerzője. „Bolyki László munkája azt tanítja nekünk, hogy a múlt ősi kultúrájának szimbolikus értékei a mai ember problémáiban is eleven lélektani, spirituális útmutatást tudnak nyújtani.” dr. SÜLE FERENC, a volt Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet Valláslélektani Osztályának főorvosa „A Kegyelem és kalmárszellem nem csak egy könyv a sok közül; fontos, hogy minél több olvasóhoz eljusson! Mindenkinek ajánlom szeretettel.” SZENCZY SÁNDOR a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány vezetője

Kollekciók