Ajax-loader

'azeri' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Natig Raszul-Zade - Lépések
"Egyszer, ​valamikor régen, amikor még Ramiz első bátortalan lépéseit tette ebben az életben, elesett, és sírva fakadt, akkor felkaptam, magamhoz szorítottam, és a gyerek megvigasztalódott, elfelejtette a fájdalmát... Azóta sok-sok lépést tett az életben, de a felnőtteket, ha elesnek, nem könnyű felemelni... Lépések... Hányféle lépés is lehet az életben?..." - teszi fel az író apa nevében a kérdést a negyvenéves azerbajdzsán szerző, Natig Raszul-Zade, és e sorok egyúttal annak a regénynek a mottójául is szolgálhatnának, amelynek címe az első gyerekkori botladozásokra utal, melyeket később a felnőttkori, de immár végzetesen elvétett lépések követnek.

Ekrem Ejliszli - Bagdadi ​utazás
Ejliszli ​- ez a számunkra szokatlanul hangzó név az író szülőfalujának, a magas hegyek között megbúvó kis Ejlisznek a nevét rejti. A választott név az írónak a szűkebb haza iránti tudatos elkötelezettségéről tanúskodik, s erről vall - közvetlenül vagy közvetve - minden írása. Rebbenő, tovatűnő hangulatok, felvillanó eleven színek. Hangulatos lírával, helyenként gunyoros meditációval átszőtt írások, amelyekben sokszor nem is a történés a fontos, hanem a hozzáfűződő asszociációk sora. De tévedés lenne azt gondolni, hogy ez valami andalító líra! Többnyire nagyon is kemény kritikát takar.

Anar - Egy ​négyemeletes ház ötödik emelete
"Ha ​az emberek megértenék, hogy egy négyemeletes háznak lehet ötödik emelete is, valószínűleg sok mindent más szemmel néznének" - írja Anar új regényében, s ezzel az akár mottónak is felfogható mondattal máris érzékeltettünk valamit írói módszeréből, melynek segítségével a "földi" realizmustól az abszurdban kifejezhető realizmus felé halad. A rendkívül fordulatos mű lírai szépségű jelenetben ábrázolja a szerelmes főhős megváltozott világlátását, erkölcsi megtisztulását, emberi gyengeségeit és bukását - azaz egy kortársunk életét. Anart (teljes nevén Anar Rzajev Raszul-ogli) nem kell bemutatnunk olvasóinknak, kiadónk ezúttal a negyedik művét jelenteti meg.

Kurban Said - Ali ​és Nino
Az ​Ali és Nino Varázslatos szerelmi történet, a világ egyik legizgalmasabb, különböző népeket és kultúrákat elegyítő tájékán játszódó különös "love story". Ali Sirvánsir kánnak, egy azerbajdzsáni mohamedán arisztokrata család fiának és a keresztény grúz Nino hercegnőnek a szerelme az első világháború előtt kezdődik, a háború alatti és közvetlenül utána következő vérzivataros időkben bomlik ki és ér édesbús véget. A Kaszpi-tenger partján fekvő Azerbajdzsán, mely olaja miatt egyszer csak az oroszoknak és a nyugatiaknak is oly fontos lett, egyszerre tartozik Ázsiához és Európához, s Ali és Nino szerelmében is találkozik - hol szikrázva összeütközik, hol izgalmasan összesimul - a kétfajta lelkiség és kultúra: Ázsia és Európa más-más hagyománya. "Kurban Saidnak" köszönhetően egy időre az európai olvasó képes lehet mohamedán szemmel látni a világot, s megértheti, hogy a maga közegében ez ugyanolyan természetes és logikus, mint a mi európai kultúránk, Ali vad ázsiai természete talán még így is borzongatóan idegen marad, de alakja, szerelme, hősi helytállása s tragédiája megható és felkavaró: a történelem vak és kegyetlen erejével szembeszálló ember örök sorsát példázza.

Covers_111398
elérhető
0

Elcsin - Az ​ezüstfurgon
Elcsin ​neve nem ismeretlen a magyar olvasók előtt, hisz a mai azerbajdzsán elbeszélőket közreadó Repülő csészealj-ban két írásával is szerepelt. Most két kisregény és öt elbeszélés segítségével az író szűkebb hazájába: az Apseron-félszigetre és ezen belül Baku városába kalauzoljuk olvasóinkat, ahol néha különös dolgok esnek meg egy piros mackóval vagy egy sárga kordbársony zakóval, néha pedig semmi sem történik. Ez azonban senkit se tévesszen meg, mert egy rebbenés mögött esetleg valóságos tragédia rejlik, egy találkozásban pedig az igazság pillanatát éli át két ember. De nem is a történés a fontos a színek, hangok, árnyalatok önmagukért beszélnek Elcsin írásaiban.

Covers_161425
Köroglu Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Köroglu
Az ​Európai Folklór Intézet új könyvsorozatot indít útjára ezzel a kötettel. Az UNESCO tíz év óta azon munkálkodik, hogy megmentse a világ szellemi, kulturális örökségének legszebb és legértékesebb darabjait. Ennek az egész világra kiterjedő törekvésnek és cselekvési programnak, már a kezdetektől az egyik fontos területe volt a folklór alkotások védelme, megőrzése és egyre szélesebb körben való megismertetése. Ehhez a munkához csatlakozunk most a világ népeinek eposzait közreadó sorozattal. A hősepika a költői folklór kitüntetett része azoknál a népeknél, amelyek megőrizték szóbeli hagyományaikat. Általában elmondható, hogy inkább kis népek költői, irodalmárai és folkloristái figyeltek arra, hogy összegyűjtsék a népköltészet emlékeit. Ezek a gyűjtések, mint az közismert, a XIX. században indultak meg tudatosan - gondoljunk csak a finnek Kalevalájára majd a folklór kutatás eredményeként egészen napjainkig folytatódnak. A múlt század hetvenes éveiben már volt egy eposz-sorozata a magyar könyvkiadásnak. Az Európa Könyvkiadó egymás után jelentette meg (hét és tízezer példányban, 300-500 oldalon) a különböző híres epikus költeményeket, így a kirgiz Manasz eposz részleteit, egy mordvin epikus költeményt, a mongol Geszer Kán történetét és a buiját hősénekeket. Azon kívül megjelent a Sáhnáme, Firdauszi csodálatos műve, valamint az ó-izlandi Edda fordítása, de napvilágot látott a Kalevipoeg, az észt hősének is magyarul. Nagy korszaka volt ez a magyarországi könyvkiadásnak, pontosabban a műfordítások megjelentetésének. A kötetek a magas példányszám ellenére hamar elkeltek, s ma már könyvritkaságnak számítanak. Ezért is kell most újbóli kiadásukon gondolkozni, kiegészítve az akkor megjelent néhány kötetet, újabb most készült fordításokkal. Annál is inkább, mert ma még pontosabban tudjuk, hogy milyen új gyűjtésekkel lehetne kiegészíteni a sorozatot, hiszen az orosz folklorista kollégák jóvoltából majd egy tucatnyi kisnép körében felvették és lejegyezték a helyi hősepika hiteles szövegeit.

Covers_100028
Hózápor Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Hózápor
Néhány ​évvel ezelőtt nagy érdeklődéssel fogadta az olvasóközönség ugyanennek a sorozatnak Mai orosz líra című kötetét, amelyben négy kitűnő fiatal orosz lírikus verseinek javát közöltük. Most a legfiatalabb szovjet költőnemzedék bemutatásával próbálkozunk, s anyagunkat ezúttal nemcsak az orosz nyelvterület terméséből válogattuk: az evenk, a csuvas, az azerbajdzsán, az ukrán, az észt költészet legifjabb hajtásait is megtalálni kötetünkben, habár természetesen nemcsak hogy teljességre nem törekedhettünk, hanem még körképét se adhattuk a gazdag nemzetiségi költészetnek. Gyűjteményünk a nagyország más-más egű, más-más tájú, más-más irodalmi hagyományú és nyelvű költészetének egy-egy jellegzetes képét villantja fel.

Anar - Fehér ​kikötő
Az ​azerbajdzsáni irodalom gyökerei hosszú évszázadokra nyúlnak vissza. A XII. századi Nizami és a többi nagy költő kora óta szorosan összefonódott a perzsa irodalommal ösztönzést kapott tőle és maga is termékenyítően hatott rá. A későbbiekben is jól megfigyelhető a nemzeti sajátságok tükrözésének és a távolabbi horizontok felé való kitekintésnek igénye. Anar, aki a legfiatalabb szovjet-azerbajdzsáni irónemzedékhez tartozik, mind biztosabb kézzel ötvözi az ősi hagyományok talaján kialakult, de immár nagyvárosiasodó élet rajzát a modern irodalmi kísérletet jelentő formai megoldásokkal, szerkezetmódokkal. Ilyenformán hagyománytisztelő is, de egyben újító is. Ez magyarázza azt, hogy eredeti megformálású művei nemcsak szűkebb hazájában, hanem Szovjetunió-szerte, sőt annak határain túl is érdeklődést keltettek és elismerést arattak.

Makszud Ibragimbekov - S ​nem volt jobb testvér nála
Válhatik-e ​a szeretet, a hűség, a kötelességtudat és a felelősségérzet ön- és közveszélyessé, s egy kristálytiszta, egyértelműsége miatt már nem is naiv, hanem együgyű érzés- és gondolatvilág szellemileg-fizikailag egyaránt romboló magatartásformává? Dzselil müellimnek, a köztiszteletben álló férfiúnak, a példás családapának, a világ legjobb testvérének immár ereje sincs ahhoz, hogy bátran szembenézzen az ilyen nehéz és kellemetlen kérdésekkel. Mint minden igazi megértéssel és emberszeretettel megírt mű, Ibragimbekov kisregénye is figyelmeztető és végső soron kegyetlen alkotás: az ember érdekében az. A magatartás, amelyet Dzselil müellin testesít meg, túlságosan is ismerős: minden emberben ott lappang a beszűkülés, a merevség, a lelki süketség veszélye, s hogy a vállalt és megharcolt küzdelmek után, eredményekkel a háta mögött, hazudni kezdjen környezetének és elsősorban önmagának. S törvényszerűnek érezzük Dzselil müellim katartikus hatású pusztulását, mert nem találta meg a visszautat azokhoz, akik a fényt és a biztonságot, a közösséget és a szeretetet jelentették számára.

Covers_265273
A ​Kakukk-kút Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - A ​Kakukk-kút
Hagyomány ​és korszerűség - e két alapelv jegyét viseli magán a soknemzetiségű szovjet irodalom, melynek tematikailag és formailag egyaránt színes és gazdag kisprózájából antológiánk tizennégy szövetséges köztársaság íróinak 38 elbeszélését öleli fel. Sajátos, egyéni arculatú mind a tizennégy nép irodalma. Virágzó mai kultúrájuk előzményei is különbözők: ősi, évezredes írásbeli irodalmuk hagyományait őrzik és folytatják a grúzok, az örmények és a tadzsikok, a balti népek a múlt század mozgalmainak hatására indultak el a nemzeti nyelv és irodalom művelésének útján, mások csak az Októberi Forradalom után láthatták - a Csingiz Ajtmatov első tanítójához hasonló hősök kezében - a nyelvükön írt első ábécéskönyvet. Arról, ami egységes egésszé kovácsolja e soknyelvű irodalmat, máig ható érvénnyel mondotta 1934-ben Makszim Gorkij a szovjet írók első kongresszusán: "A testvéri köztársaságok írói csak nyelvben különböznek tőlünk, és a dolgozóknak a kapitalizmus által szétdarabolt világát egyesítő ugyanazon eszme jótékony hatása alatt élnek és dolgoznak."

Covers_102701
Férjhez ​mennek az angyalok Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Férjhez ​mennek az angyalok
Lassan ​hagyománnyá válik, hogy időről-időre, kisebb antológiákban, legmozgékonyabb sorozatunkban, a Modern Könyvtárban számot adunk a szovjet költészet újdonságairól. Orosz költészeti antológiánk után, meg a soknemzetiségű szovjet költészet változatos tájait felvillantó _Hózápor_ c. kötetünk után, most újra mai oroszok, ukránok, azerbajdzsánok, örmények, grúzok, észtek verseivel jelentkezünk, bemutatunk fiatalokat és ismeretleneket, de beszámolunk a jól ismert középnemzedékbeliek vagy egy-két "nagy öreg" legújabb eredményeiről is. Költőink közt vannak tehetséges ígéretek, de olyan érett tehetségek is, akiknek jelentős költővé érését éppen ebben a sorozatban jósoltuk meg. É s a sok szép vers közt egy-két valódi nagy vers is akad - márpedig sokkal több ritkán jut néhány év alatt egy-egy nemzetre. A kötetet Rab Zsuzsa válogatta és fordította.

Natig Raszul-Zade - Lovas ​az éjszakában
"Király ​vagyok!" - kiáltja diadalmasan, torkaszakadtából játék közben a tízéves Zorik. Király vagyok, az élet királya, érezheti a harminckét éves Zohrab, a "nagy organizátorok vitathatatlan fejedelme, amíg be nem csukódik mögötte a börtönajtó. A két időpont között történetekről pedig "kórrajzot" ír a fiatal szerző, aki a szemünk láttára, elevenen boncolja fel a csillapíthatatlan becsvágyú kisfiúból életet habzsoló felnőtté lett hősét, és kegyetlen logikával vezeti a történetet a végkifejlet felé, ami után, meglehet, még mindig következik valami...

Anar - Kapcsolatok
... ​Az üres telken a lila hold sejtelmes fényében egy ember lépkedett. Arcát kötés borította, csak a szemének maradt két szűk rés. Fekete nadrágban, fekete trikóban volt, sportcipőben, a legkülönfélébb szíjakkal át-meg átcsatolva. Halk macskaléptekkel óvakodott. A nagy, kiégett ház felé tartott. A holdvilágnál a ház félig leomlott falai, ablakai hosszú, szeszélyes árnyékot vetettek. Árnyékot vetett az oszlopsor is, melyre most semmi nem támaszkodott. Az iszonyú tűzvészkor, melynek a ház pár éve martaléka lett, a lakók többségét nem tudták kimenteni, sokan elevenen bennégtek a lakásokban, vagy megfulladtak a rájuk omló falak között. ... A bekötözött arcú ember a lakása felé tartott, amelyben ott pusztult minden hozzátartozója, bement a házba, a korlát nélküli lépcsőn felment az első emeletre, odalépett a kiégett ablakhoz, és fölvette az elvágott zsinórú telefon kagylóját. Tárcsázni kezdte saját számát...

Juszif Szamedoglu - A ​kivégzés napja
"Naplementekor ​a téren, a fehér kőből rakott palota előtt újra hallatszott a katonák győzelmes ujjongása, amely lovak horkantására és nyerítésére hasonlított. Az ujjongás az ítélet végrehajtását köszöntötte. A költő feje elvált a testétől, és elgurult a földön, a bakó a lábához bocsátotta véres bárdját, ám a nép, amelyre szeretett költője kivégzésére tereltek össze, mélyen hallgatott. Öregek, fiatalok, lányok, menyecskék mintha hirtelen mind megnémultak volna, az életben maradt legények pedig a véletlenül és gyávaságból életben maradottak, abban a pillanatban, amikor a bakó "jaallah!" kiáltással lesújtott bárdjával, kihátráltak a tömegből és eltűntek." Az idézet Szadi Efendi, a harmincas években, az ún. személyi kultusz idején eltűnt (valószínűleg kivégzett) író kiadatlan regényéből, A kivégzés napjá-ból származik. A regényt - Szadi Efendi naplójával együtt - Juszif Szamedoglu mai azerbajdzsáni író beépítette regényébe, melynek címét is Szadi Efenditől kölcsönözte. A kivégzés napja az 1987. évi Moszkvai Nemzetközi Könyvvásár egyik szenzációja volt: a nagy nyugati kiadók versenyeztek a kiadási jogáért.

Makszud Ibragimbekov - A ​csodaszer
"A ​gerontológia célja, régen is, ma is, hogy gyógyítsa azt a súlyos betegséget, amit úgy hívnak, öregség. Én, példának okáért, biztos vagyok benne, hogy ez betegség, és elvben minden betegség gyógyítható. Néhány adat arra enged következtetni, hogy a régiek ismerték a gyógymódot (...) - Bizonyára emlékszel - mondta, miután egy vaskos, rongyos könyvvel visszatér -, hogy Julius Caesar negyvennyolcban, amikor Egyiptomba indult, ötvennégy éves volt. Azaz az akkori normák szerint szinte aggastyán (...) Mivel magyarázható, hogy Caesar hirtelen otthagyja az állami ügyeket, és életét, szabadságát kockáztatva két hónap leforgása alatt, mint Appianosz is megjegyzi, a Nílus mentén eljut egészen Egyiptom déli határáig, s közben vadászik és egyéb szenvedélyeinek adózik (...) Rövidesen ezután elkezdődött viharos, mondhatni ifjúi románca Kleopátrával, melyből gyermeke is születik, később pedig úgy tér vissza Rómába, mint aki újjászületett: fiatalosan, ragyogó egészségben, tettre készen."

Covers_102749
Mai ​szovjet drámák I-II. Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Mai ​szovjet drámák I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

János Sipos - Azeri ​Folksongs - At the Fountainhead of Music
János ​Sipos has been conducting expeditions to the Kazakh, Kyrgyz, Anatolian and Thracian Turk and Karachay-Balkar people since 1987. The Azeri expedition and this volume is an important step of his research. The Azeri Folksongs - At the Fountainhead of Music volume introduces those elementary styles of Azeri folk music, which bring us back to the old history of the music. The preface of the book is followed by a history of Azerbaijan, after which the collecting expeditions are described illustrated with maps and photos. The highlight of the book is the comparative presentation of Azeri musical styles. You find an ample anthology of music examples in the book. The song texts and their English and Hungarian translation may be useful for those interested in Azeri language and folk culture. In addition to becoming acquainted with Azeri folk music, we learn how these musical styles relate to the folk music of people living in this area and to the folk music of the Anatolian Turks and the Hungarians. The book ends with indices and notes, as well as an important supplement: a CD with the finest tunes of the collected stock.

Covers_85860
Repülő ​csészealj Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Repülő ​csészealj
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Essad Bey - Mohamed
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.