Ajax-loader

'azeri' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Natig Raszul-Zade - Lépések
"Egyszer, ​valamikor régen, amikor még Ramiz első bátortalan lépéseit tette ebben az életben, elesett, és sírva fakadt, akkor felkaptam, magamhoz szorítottam, és a gyerek megvigasztalódott, elfelejtette a fájdalmát... Azóta sok-sok lépést tett az életben, de a felnőtteket, ha elesnek, nem könnyű felemelni... Lépések... Hányféle lépés is lehet az életben?..." - teszi fel az író apa nevében a kérdést a negyvenéves azerbajdzsán szerző, Natig Raszul-Zade, és e sorok egyúttal annak a regénynek a mottójául is szolgálhatnának, amelynek címe az első gyerekkori botladozásokra utal, melyeket később a felnőttkori, de immár végzetesen elvétett lépések követnek.

A_rep%c3%bcl%c5%91_haj%c3%b3
A ​repülő hajó Ismeretlen szerző
14

Ismeretlen szerző - A ​repülő hajó
A ​Szovjetunió népeinek meséiből ad ízelítőt ez a kötet. Jól és kevésbé ismert nemzetiségek mesekincséből válogattuk, de teljességre nem törekedhettünk, minthogy több mint 150 nemzetiség él a Szovjetunió területén. Királyfik, cárevicsek, nagy erejű legények, egyszerű halászok, gazdag földesurak és bátor vitézek győznek vagy veszítenek ki-ki érdeme szerint. Rab Zsuzsa meseértő, művészi tolmácsolása megszólaltatja legközelebbi nyelvrokonaink, az obi-ugor népek hőseit is. "Aranyalma pottyanjon a tenyerébe, aki ezt a mesét meghallgatta" - így végződik egy grúz mese. Ha aranyalmát nem is kapunk, de kellemes, értékes percekkel ajándékoz meg bennünket a kötet. A repülő hajó című népmese válogatást Szecskó Tamás varázslatosan szép rajzai díszítik.

Ekrem Ejliszli - Bagdadi ​utazás
Ejliszli ​- ez a számunkra szokatlanul hangzó név az író szülőfalujának, a magas hegyek között megbúvó kis Ejlisznek a nevét rejti. A választott név az írónak a szűkebb haza iránti tudatos elkötelezettségéről tanúskodik, s erről vall - közvetlenül vagy közvetve - minden írása. Rebbenő, tovatűnő hangulatok, felvillanó eleven színek. Hangulatos lírával, helyenként gunyoros meditációval átszőtt írások, amelyekben sokszor nem is a történés a fontos, hanem a hozzáfűződő asszociációk sora. De tévedés lenne azt gondolni, hogy ez valami andalító líra! Többnyire nagyon is kemény kritikát takar.

Anar - Egy ​négyemeletes ház ötödik emelete
"Ha ​az emberek megértenék, hogy egy négyemeletes háznak lehet ötödik emelete is, valószínűleg sok mindent más szemmel néznének" - írja Anar új regényében, s ezzel az akár mottónak is felfogható mondattal máris érzékeltettünk valamit írói módszeréből, melynek segítségével a "földi" realizmustól az abszurdban kifejezhető realizmus felé halad. A rendkívül fordulatos mű lírai szépségű jelenetben ábrázolja a szerelmes főhős megváltozott világlátását, erkölcsi megtisztulását, emberi gyengeségeit és bukását - azaz egy kortársunk életét. Anart (teljes nevén Anar Rzajev Raszul-ogli) nem kell bemutatnunk olvasóinknak, kiadónk ezúttal a negyedik művét jelenteti meg.

Kurban Said - Ali ​és Nino
Az ​Ali és Nino Varázslatos szerelmi történet, a világ egyik legizgalmasabb, különböző népeket és kultúrákat elegyítő tájékán játszódó különös "love story". Ali Sirvánsir kánnak, egy azerbajdzsáni mohamedán arisztokrata család fiának és a keresztény grúz Nino hercegnőnek a szerelme az első világháború előtt kezdődik, a háború alatti és közvetlenül utána következő vérzivataros időkben bomlik ki és ér édesbús véget. A Kaszpi-tenger partján fekvő Azerbajdzsán, mely olaja miatt egyszer csak az oroszoknak és a nyugatiaknak is oly fontos lett, egyszerre tartozik Ázsiához és Európához, s Ali és Nino szerelmében is találkozik - hol szikrázva összeütközik, hol izgalmasan összesimul - a kétfajta lelkiség és kultúra: Ázsia és Európa más-más hagyománya. "Kurban Saidnak" köszönhetően egy időre az európai olvasó képes lehet mohamedán szemmel látni a világot, s megértheti, hogy a maga közegében ez ugyanolyan természetes és logikus, mint a mi európai kultúránk, Ali vad ázsiai természete talán még így is borzongatóan idegen marad, de alakja, szerelme, hősi helytállása s tragédiája megható és felkavaró: a történelem vak és kegyetlen erejével szembeszálló ember örök sorsát példázza.

Koroglu
Köroglu Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Köroglu
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_100028
Hózápor Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Hózápor
Néhány ​évvel ezelőtt nagy érdeklődéssel fogadta az olvasóközönség ugyanennek a sorozatnak Mai orosz líra című kötetét, amelyben négy kitűnő fiatal orosz lírikus verseinek javát közöltük. Most a legfiatalabb szovjet költőnemzedék bemutatásával próbálkozunk, s anyagunkat ezúttal nemcsak az orosz nyelvterület terméséből válogattuk: az evenk, a csuvas, az azerbajdzsán, az ukrán, az észt költészet legifjabb hajtásait is megtalálni kötetünkben, habár természetesen nemcsak hogy teljességre nem törekedhettünk, hanem még körképét se adhattuk a gazdag nemzetiségi költészetnek. Gyűjteményünk a nagyország más-más egű, más-más tájú, más-más irodalmi hagyományú és nyelvű költészetének egy-egy jellegzetes képét villantja fel.

Anar - Fehér ​kikötő
Az ​azerbajdzsáni irodalom gyökerei hosszú évszázadokra nyúlnak vissza. A XII. századi Nizami és a többi nagy költő kora óta szorosan összefonódott a perzsa irodalommal ösztönzést kapott tőle és maga is termékenyítően hatott rá. A későbbiekben is jól megfigyelhető a nemzeti sajátságok tükrözésének és a távolabbi horizontok felé való kitekintésnek igénye. Anar, aki a legfiatalabb szovjet-azerbajdzsáni irónemzedékhez tartozik, mind biztosabb kézzel ötvözi az ősi hagyományok talaján kialakult, de immár nagyvárosiasodó élet rajzát a modern irodalmi kísérletet jelentő formai megoldásokkal, szerkezetmódokkal. Ilyenformán hagyománytisztelő is, de egyben újító is. Ez magyarázza azt, hogy eredeti megformálású művei nemcsak szűkebb hazájában, hanem Szovjetunió-szerte, sőt annak határain túl is érdeklődést keltettek és elismerést arattak.

Makszud Ibragimbekov - S ​nem volt jobb testvér nála
Válhatik-e ​a szeretet, a hűség, a kötelességtudat és a felelősségérzet ön- és közveszélyessé, s egy kristálytiszta, egyértelműsége miatt már nem is naiv, hanem együgyű érzés- és gondolatvilág szellemileg-fizikailag egyaránt romboló magatartásformává? Dzselil müellimnek, a köztiszteletben álló férfiúnak, a példás családapának, a világ legjobb testvérének immár ereje sincs ahhoz, hogy bátran szembenézzen az ilyen nehéz és kellemetlen kérdésekkel. Mint minden igazi megértéssel és emberszeretettel megírt mű, Ibragimbekov kisregénye is figyelmeztető és végső soron kegyetlen alkotás: az ember érdekében az. A magatartás, amelyet Dzselil müellin testesít meg, túlságosan is ismerős: minden emberben ott lappang a beszűkülés, a merevség, a lelki süketség veszélye, s hogy a vállalt és megharcolt küzdelmek után, eredményekkel a háta mögött, hazudni kezdjen környezetének és elsősorban önmagának. S törvényszerűnek érezzük Dzselil müellim katartikus hatású pusztulását, mert nem találta meg a visszautat azokhoz, akik a fényt és a biztonságot, a közösséget és a szeretetet jelentették számára.

Covers_265273
A ​Kakukk-kút Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - A ​Kakukk-kút
Hagyomány ​és korszerűség - e két alapelv jegyét viseli magán a soknemzetiségű szovjet irodalom, melynek tematikailag és formailag egyaránt színes és gazdag kisprózájából antológiánk tizennégy szövetséges köztársaság íróinak 38 elbeszélését öleli fel. Sajátos, egyéni arculatú mind a tizennégy nép irodalma. Virágzó mai kultúrájuk előzményei is különbözők: ősi, évezredes írásbeli irodalmuk hagyományait őrzik és folytatják a grúzok, az örmények és a tadzsikok, a balti népek a múlt század mozgalmainak hatására indultak el a nemzeti nyelv és irodalom művelésének útján, mások csak az Októberi Forradalom után láthatták - a Csingiz Ajtmatov első tanítójához hasonló hősök kezében - a nyelvükön írt első ábécéskönyvet. Arról, ami egységes egésszé kovácsolja e soknyelvű irodalmat, máig ható érvénnyel mondotta 1934-ben Makszim Gorkij a szovjet írók első kongresszusán: "A testvéri köztársaságok írói csak nyelvben különböznek tőlünk, és a dolgozóknak a kapitalizmus által szétdarabolt világát egyesítő ugyanazon eszme jótékony hatása alatt élnek és dolgoznak."

Covers_102701
Férjhez ​mennek az angyalok Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Férjhez ​mennek az angyalok
Lassan ​hagyománnyá válik, hogy időről-időre, kisebb antológiákban, legmozgékonyabb sorozatunkban, a Modern Könyvtárban számot adunk a szovjet költészet újdonságairól. Orosz költészeti antológiánk után, meg a soknemzetiségű szovjet költészet változatos tájait felvillantó _Hózápor_ c. kötetünk után, most újra mai oroszok, ukránok, azerbajdzsánok, örmények, grúzok, észtek verseivel jelentkezünk, bemutatunk fiatalokat és ismeretleneket, de beszámolunk a jól ismert középnemzedékbeliek vagy egy-két "nagy öreg" legújabb eredményeiről is. Költőink közt vannak tehetséges ígéretek, de olyan érett tehetségek is, akiknek jelentős költővé érését éppen ebben a sorozatban jósoltuk meg. É s a sok szép vers közt egy-két valódi nagy vers is akad - márpedig sokkal több ritkán jut néhány év alatt egy-egy nemzetre. A kötetet Rab Zsuzsa válogatta és fordította.

Anar - Kapcsolatok
... ​Az üres telken a lila hold sejtelmes fényében egy ember lépkedett. Arcát kötés borította, csak a szemének maradt két szűk rés. Fekete nadrágban, fekete trikóban volt, sportcipőben, a legkülönfélébb szíjakkal át-meg átcsatolva. Halk macskaléptekkel óvakodott. A nagy, kiégett ház felé tartott. A holdvilágnál a ház félig leomlott falai, ablakai hosszú, szeszélyes árnyékot vetettek. Árnyékot vetett az oszlopsor is, melyre most semmi nem támaszkodott. Az iszonyú tűzvészkor, melynek a ház pár éve martaléka lett, a lakók többségét nem tudták kimenteni, sokan elevenen bennégtek a lakásokban, vagy megfulladtak a rájuk omló falak között. ... A bekötözött arcú ember a lakása felé tartott, amelyben ott pusztult minden hozzátartozója, bement a házba, a korlát nélküli lépcsőn felment az első emeletre, odalépett a kiégett ablakhoz, és fölvette az elvágott zsinórú telefon kagylóját. Tárcsázni kezdte saját számát...

Juszif Szamedoglu - A ​kivégzés napja
"Naplementekor ​a téren, a fehér kőből rakott palota előtt újra hallatszott a katonák győzelmes ujjongása, amely lovak horkantására és nyerítésére hasonlított. Az ujjongás az ítélet végrehajtását köszöntötte. A költő feje elvált a testétől, és elgurult a földön, a bakó a lábához bocsátotta véres bárdját, ám a nép, amelyre szeretett költője kivégzésére tereltek össze, mélyen hallgatott. Öregek, fiatalok, lányok, menyecskék mintha hirtelen mind megnémultak volna, az életben maradt legények pedig a véletlenül és gyávaságból életben maradottak, abban a pillanatban, amikor a bakó "jaallah!" kiáltással lesújtott bárdjával, kihátráltak a tömegből és eltűntek." Az idézet Szadi Efendi, a harmincas években, az ún. személyi kultusz idején eltűnt (valószínűleg kivégzett) író kiadatlan regényéből, A kivégzés napjá-ból származik. A regényt - Szadi Efendi naplójával együtt - Juszif Szamedoglu mai azerbajdzsáni író beépítette regényébe, melynek címét is Szadi Efenditől kölcsönözte. A kivégzés napja az 1987. évi Moszkvai Nemzetközi Könyvvásár egyik szenzációja volt: a nagy nyugati kiadók versenyeztek a kiadási jogáért.

Ismeretlen szerző - Égtájak ​- Öt világrész elbeszélései - 1976
Chinua ​Achebe: Testvérbéke (Miklósi Judit) Fazu Alijeva: A vérbosszú (Kürtös Annamária) Anders Bodelsen: Ráma Száma (Rácz Judit) Jorge Lous Borges: A találkozás (Scholz László) Daniel Boulanger: Rókaverem (Környey Edit) Ernest Bryll: Lábmosás (Simándi Klára) Jeva Byssz: Az önkéntes tűzoltó (Misley Pál) Luigi Compagnone: A vészangyal (Székely Éva) Evan S. Connell, Jr.: A karib-tengeri beszerző (Joó Ágnes) Jack Cope: Keserű mocsarak lakója (Képes Anna) Julio Cortázar: Nyár (Nagy Mátyás) Dan Culcer: Kígyóbőr (Zirkuli Péter) Grigol Csikováni: Egyetlen éjszaka öröme (Lénárt Éva) Zivko Cingo: Tűz (Gimes Romána) Branko Copic: Ikon lóval (Gimes Romána) Jeannie Ebner: Thanatosz (Kassai Zoltán) Nadine Gordimer: A kedvenc (Zentai Éva) Shirley Ann Grau: Az utolsó benzinkút (Széky Annamária) Anatol Kudravec: Mikola hazajött (Rózsás János) Günter Kunter: Mérlegkészítés nélkül (Kászonyi Ágota) Laurie Lee: Anyám (Mészáros Klára) Vlagyimir Ligyin: Mézelő tájon (Pikler Magda) Perelejn Luvszanceren: Kék, mint a víz (Zahemszky László) Jean Mistler: Az egyenes vonal (Rayman Katalin) Miura Tecuo: A büntetés (Yamaji Masanori és Apor Éva) Slawomir Mrozek: A bolond (Murányi Beatrix) Adolf Muschg: A hűtlen cégvezető (Zsigmond Gyula) John Nagenda: Az interjú (Kada Júlia) N. T. Vasudevan Nair: Ellenség (Gáthy Vera) Sínziana Pop: Mert másképp nem lehet (Bán Péter) Jordan Radicskov: Muskotály (Karig Sára) Natig Raszul-Zade: Házasság (Hering Margit) Klaus Rifbjerg: Rendnek muszáj lenni (Rácz Judit) Mercé Rodoreda: Levél (Rayman Katalin) Erwin Strittmatter: A kő (Rayman Katalin) Ilja Varsavszkij: Kísértetek (Karig Sára) Tennessee Williams: Boldog augusztus tizedike (B. Nagy Anikó) Pavlo Zahrebelnij: Harmat (Misley Pál) Nyikolaj Zsurkovics: Darudomb (Harsányi Éva)

Makszud Ibragimbekov - A ​csodaszer
"A ​gerontológia célja, régen is, ma is, hogy gyógyítsa azt a súlyos betegséget, amit úgy hívnak, öregség. Én, példának okáért, biztos vagyok benne, hogy ez betegség, és elvben minden betegség gyógyítható. Néhány adat arra enged következtetni, hogy a régiek ismerték a gyógymódot (...) - Bizonyára emlékszel - mondta, miután egy vaskos, rongyos könyvvel visszatér -, hogy Julius Caesar negyvennyolcban, amikor Egyiptomba indult, ötvennégy éves volt. Azaz az akkori normák szerint szinte aggastyán (...) Mivel magyarázható, hogy Caesar hirtelen otthagyja az állami ügyeket, és életét, szabadságát kockáztatva két hónap leforgása alatt, mint Appianosz is megjegyzi, a Nílus mentén eljut egészen Egyiptom déli határáig, s közben vadászik és egyéb szenvedélyeinek adózik (...) Rövidesen ezután elkezdődött viharos, mondhatni ifjúi románca Kleopátrával, melyből gyermeke is születik, később pedig úgy tér vissza Rómába, mint aki újjászületett: fiatalosan, ragyogó egészségben, tettre készen."

Covers_102749
Mai ​szovjet drámák I-II. Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Mai ​szovjet drámák I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

János Sipos - Azeri ​Folksongs
János ​Sipos has been conducting expeditions to the Kazakh, Kyrgyz, Anatolian and Thracian Turk and Karachay-Balkar people since 1987. The Azeri expedition and this volume is an important step of his research. The Azeri Folksongs - At the Fountainhead of Music volume introduces those elementary styles of Azeri folk music, which bring us back to the old history of the music. The preface of the book is followed by a history of Azerbaijan, after which the collecting expeditions are described illustrated with maps and photos. The highlight of the book is the comparative presentation of Azeri musical styles. You find an ample anthology of music examples in the book. The song texts and their English and Hungarian translation may be useful for those interested in Azeri language and folk culture. In addition to becoming acquainted with Azeri folk music, we learn how these musical styles relate to the folk music of people living in this area and to the folk music of the Anatolian Turks and the Hungarians. The book ends with indices and notes, as well as an important supplement: a CD with the finest tunes of the collected stock.

Ceyhun Alakbarov - Obrusánszky Borbála - Azerbajdzsán ​/ Azerbaycan
A ​szerző köszönetet mond Dr. Haszan Haszanov volt budapesti nagykövetnek,aki elindította jelen útikönyv megírását és hasznos tanácsaival segítette a szerzőt. Külön köszönetet szeretnék mondani Dr. Vilajat Gulijev jelenlegi nagykövetnek, aki elősegítette azerbajdzsáni utam megvalósulását és jelen könyv létrejöttét. Az Azerbajdzsán Köztársaság születésének 20. évfordulója tiszteletére. Hazánkban nagyon kevesen vannak, akik a Kaukázus említésekor Azerbajdzsánra gondolnak, sőt ha valakiben felmerül, hogy felfedezné a világnak ezen pontját, inkább a grúzokhoz vagy az örményekhez látogat el. Pedig Azerbajdzsán, a Kaszpi-tenger partján elterülő ország sok érdekességet tartogat számunkra: természeti szépségeket, valamint őstörténeti és kulturális emlékeket. A hegyekben ősi települések és erődök sorakoznak. Azerbajdzsánban a legkülönlegesebb építészeti emlékek az elzárt hegyi falvakban vannak, amelyeket több száz évig alig lehetett megközelíteni, mára azonban nyitva vannak a külföldi látogatók előtt. A Kaukázus hegyvonulatai, a Kaszpi-tenger szelíd, homokos partja, az iszapvulkánok különleges látványa, a gyógyvizes források, tűz-hegyek és még számtalan természeti szépség várja az ide látogatókat, nem beszélve a kiváló gasztronómiáról, melyről az ott járt emberek csodákat mesélnek.

Makszud Ibragimbekov - Hadd ​maradjon velünk!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók