Ajax-loader

'evangélium' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Jelenits István - Élet ​és evangélium
A ​kötet Jelenits Istvánnak a Vigilia Élet és Evangélium című rovatában az 1970–80-as években megjelent írásaiból gyűjtemény. Húsz év távlatából a szerző így vall: „A valóságos életet akartam nyomozni, s az Evangéliumot megszólaltatni. Az és szócskát is komolyan vettem. Ma is hiszek abban, hogy az élet meg az Evangélium nem kitérő egyenesek, amelyeknek – tudvalevőleg – nincsen közös pontja; nem is párhuzamosok, amelyek legfeljebb a végtelenben találkoznak. Az Evangélium nem csonkítja, korlátozza az életet, hanem igazzá, gazdaggá teszi, az élet pedig a maga kihívásaival felszínre hozza Jézus tanításának váratlan élességét.”

Prohászka Ottokár - Elmélkedések ​az Evangéliumról
Belépünk ​a világ legszentebb s legfontosabb történésébe, az Úr szenvedésébe, és alázatosan, bánatosan, mély részvéttel kísérjük az Urat. Ó, öltözzünk érzelmeibe és hasonuljunk hozzá! - olvashatjuk Prohászka Ottokár Elmélkedéseiben a nagyböjt-húsvéti résznél, mely kilencedik kiadását érte meg, Barlay Ö. Szabolcs atya gondozásában. A jubileumi Szentév nagyböjtjének ünnepléséhez méltó szólítás, felhívás ez az újabb Prohászka-kiadvány, mely a karácsony előttihez hasonlóan elsősorban ismét a magyar kispapoknak szánt ajándék. De felhívás és invokáció is egyben a magyarság hithű nemzedékéhez népünk egykori nagy apostolától, a fehérvári püspöktől. Idén április 2-án volt 73. évfordulója Prohászka Ottokár halálának, aki azóta is tanítónk és mesterünk a mélyebb, elmélkedő imádságban, de Krisztus iránti lángoló szeretetében is.

Bajtai Zsigmond - Jézus ​evangéliuma
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_405978
"Kezdetben ​volt az Ige..." Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - "Kezdetben ​volt az Ige..."
A ​János-evangélium prológusa magyar, cseh, ószláv, román, latin, görög, német, angol, olasz, francia, orosz és szlovák nyelven. A Prológushoz kapcsolódó kiadvánnyal kapcsolatban meg kell jegyezni: a Keleti Egyházban húsvétkor, a Nyugati Egyházban karácsonykor az első néhány vers az ünnepi evangélium. Az összeállításban szerepel néhány gondolat a Prológus kapcsán. További érdekesség, hogy különböző nyelven is olvasható a kiválasztott szakasz.

Dimitrij Szergejevics Mereskovszkij - Az ​ismeretlen Jézus
A ​szimbolista századvég és az új utakat kereső forrongó századelő különös, jellemző alakja D. M. Mereskovszki. Versekkel kezdi pályáját, később regényeket, esszéket ír. Egész világát az orosz lélek, azaz az orosz szellemi valóság jellegének tanulmányozása és a keresztény tanok lényegének keresése határozza meg. Nevét elsősorban esszéi és Krisztus és Antikrisztus című regénytrilógiája őrizték meg. Az ismeretlen Jézus a szerzőnek az evangéliumokban kirajzolódó, sok egyéni, eredeti gondolattal megrajzolt Jézus-portréja.

K. Kammelberger - Képes ​Evangélium
Vasár ​és ünnepnapokra / Az egyházi év ünnepeire és vasárnapjaira Tartalom: Jelesebb napok és ünnepek - Úrjövet, ádvent; Karácsony; Szentcsalád; Újév, Mária anyasága; Vízkereszt; Urunk megkeresztelkedése; Hamvazószerda; Virágvasárnap; Nagycsütörtök; Nagypéntek; Húsvét; Áldozócsütörtök; Pünkösd; Szentháromság; Úrnapja; Jézus Szíve; Évközi vasárnapok; Mindenszentek, halottak napja; Krisztus Király

Nemeshegyi Péter - Mi ​a kereszténység?
Nemeshegyi ​Péter Mi a kereszténység? című könyve röviden bemutatja a keresztény hitet. A könyv fő részei: „Jézus, akit Krisztusnak hívnak” (Jézus tanítása és megváltói műve) „Isten házanépe” (az Egyház) „Élő vizek forrásai” (a szentségek) „Én élek, és ti is élni fogtok” (a halál - feltámadás kérdése). A könyv öt nyelven nagy példányszámban jelent meg.

J%c3%a9zusluk%c3%a1cs
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Jézus ​élete - Lukács evangéliuma alapján
Kiadó: ​Hanssler-Verlag Neuhausen-Stuttgart 2000 évvel ezelőtt azért született egy ember, hogy meghaljon. Egy orvos az első évszázadból - Lukács -, írta meg ennek az embernek - Jézusnak - az élettörténetét és kijelentéseit. Szemtanúktól szerezte az információkat. Amikor ezt a történetet olvassuk, megismerjük azokat az embereket, akik Jézushoz mentek. Életük az Isten szabadságán és megbékélésén keresztül megváltozott. A színes képek a John Heyman által készített "Jézus" film kockái, mely film ennek az embernek az életét dolgozza fel. Tartalom: Jézus - az Ember Jézus - a film Jézus - Lukács evangéliuma

Billy Graham - A ​szentlélek
Los ​Angeles városának polgármestere és vezető testülete 1983. november 7-ét Billy Graham-Napnak nyilvánította. Ez alkalommal ünnepelték Billy Graham 65. születésnapját, egyben a város visszaemlékezett arra, hogy1949-ben éppen Los Angelesben kezdte meg Billy Graham evangélizálását, amely az elmúlt évtizedben a világ sok városába is eljutott. Billy Graham eddig 62 különböző országban hirdette az örök élet evangéliumát, hozzávetőlegesen mintegy 94 millió ember hallhatta prédikálásait. Ő volt az első személy, aki a televíziót és a filmet fölhasználta Isten Igéjének hirdetésére. Ez ünnepi alkalommal jelen voltak mindazok a munkatársai, akik a legelső Los Angeles-i evangélizációt szervezték és segítették. Az üdvözlésekre Billy Graham a következőt válaszolta: "Nem gondoltam volna, hogy amikor az első Los Angeles-i evangélizálás alkalmával egy héten keresztül mindössze hatezer ember gyülekezett össze, hogy ilyen nagy változás történjék e városban, ahol csak cinizmussal tudtak beszélni a vallásról és ismeretlen volt sokak előtt ilyen kifejezés: Megtérés, Újjászületés, Szentlélek. Harminnégy évvel ezelőtt egy új égbolt nyílott meg Los Angeles városa fölött. De én ma sem akarok mást, csak azt, ami akkor szívemet betöltötte: Dicsőséget adni Istennek e földön."

Covers_191814
Evangéliumi ​életképek Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Evangéliumi ​életképek
Megindító ​történetek, bizonyságtételek, cikkek...

Neal M. Flanagan - Evangélium ​Szent János szerint és a jánosi levelek
Nagysikerű, ​amerikai katolikus Biblia-kommentárt tart kezében az olvasó. Jó kalauz János evangéliumának olvasásához. Akik egyénileg akarnak elmélyülni az evangélium és a levelek tanulmányozásában, vagy akik a bibliaórák vezérfonalául választják ezt a kötetet, nagy segítséget kapnak. A kötetet ellenőrző kérdések egészítik ki, melyek alapján egyénileg is felmérhetjük, értjük-e, amit olvasunk. Aki arra kíváncsi, antiszemita volt-e János, olvassa el a 47-53. oldalt, aki Máriáról akar olvasni, az a 89. oldalt, aki pedig meg akarja tudni, hogyan gondolkodott János és közössége, olvassa el az egész kötetet figyelmesen.

Rodolphe Kasser - Marvin Meyer - Gregor Wurst - Júdás ​evangéliuma
Az ​evangélium, amelyet a kereszténység korai időszaka óta senki nem olvashatott, amelyről még a szakértők közül is kevesen hitték, hogy létezett valaha, Júdást nem árulóként, hanem Jézus igaz barátjaként ábrázolja. Egészen másként bontakozik ki benne mester és tanítvány viszonya, mint az Újszövetség többi evangéliumában: Júdás nem gonosztevő, hanem példakép Jézus követői előtt, az egyetlen, aki valóban megérti mestere szavait.Jézus maga kérte meg Júdást az árulásra, barátja és tanítványa pedig ezzel a cselekedetével lehetővé tette számára, hogy megváljon anyagi testétől, megszabadítsa isteni énjét.

Covers_288345
Szinopszis Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Szinopszis
A ​négy evangélium párhuzamos szövege Ez a szinopszis minden forráselmélettől függetlenül használható, hiszen itt a négy evangélium mindegyike ki van nyomtatva ott, ahol összefüggésben van a többiekkel. Másfelől a szinopszis mindegyik szavában olvasható a többi evangélium valamennyi tekintetbe vehető részének a teljes szövege. Nincs tehát szükség a szinopszis egyéb helyeinek fárasztó kikeresésére, sem az Újszövetség egyidejű használatára.

Horváth István Sándor - Szívem ​első gondolata 2014
Miért ​ne törekednénk arra, hogy a Szentírás üzenetét napról napra, évről évre egyre jobban megismerjük? Miért ne folytatnánk Isten üzenetének felfedezését? Miért gondolnánk azt, hogy kimerítettük az evangéliumi igazság gazdagságát? ___ Az evangélium Isten kinyilatkoztatásának kimeríthetetlen forrása számunkra, amelynek vize -- legyen az néhány cseppnyi vagy bőséggel áradó -- éltető erővel jár át bennünket még akkor is, ha ezt alig vesszük észre. Isten csendes, titokzatos munkája ez szívünkben, lelkünkben. ___ ___ ___ Horváth István Sándor

Edmond Bordeaux Székely - Esszénus ​béke evangélium 3.
Az ​arámi nyelven íródott világhírű Esszénus Béke Evangéliumnak ez a harmadik könyve, az Esszénus Közösségek Elveszett Tekercsei. A mű óriási irodalmi, spirituális, filozófiai és poétikus értékű szövegek gyűjteménye. A könyvből megtudhatjuk, hogy a távoli ókortól fogva létezik egy csodálatos tanítás, amely az alkalmazásában univerzális, és a bölcsességében kortalan. Töredékei megtalálhatók a sumér agyagtáblákon, és olyan feliratokon, amelyek nyolc, tízezer évesek. A szimbólumok némelyike még korábbi, a pleisztocén korszak végét jelentő kataklizma előtti időkből valók. Hogy azelőtt hány ezer éve létezett a tanítás, az ismeretlen. Azonban e tanítás tanulmányozása és gyakorlati alkalmazása újjáéleszt minden ember szívében egy intuitív tudást, amely nemcsak a saját egyéni gondjait, hanem az egész világét is megoldhatja. Ezen tanítás nyomai majd minden vallásban és országban feltünnek. Ennek alapelveit tanították az ősi Mezopotámiában, Egyiptomban, Indiában, Tibetben, Palesztinában, Görögországban, és még számos országban. De a tanítást, legtisztább formájában az esszénusok misztikus közössége közvetítette, akik a Krisztus előtti III. századtól a kereszténység III. századáig éltek Palesztinában a Holt Tengernél és Egyiptomban a Mareotis-tónál.

Ferenc pápa - Evangelii ​gaudium - Az evangélium öröme
Ferenc ​pápa első, önállóan írt apostoli buzdításának megjelenését világszerte nagy érdeklődés előzte meg, hiszen a vatikáni reformok, valamint az emberek számára is oly lelkesítő, szívhez szóló nyilatkozatai és cselekedetei sokak érdeklődését felkeltették. Az evangélium öröme kezdetű megnyilatkozásának magyar nyelvű kiadását a pápa szavaival mutatjuk be: Az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak Jézussal. Akik engedik, hogy üdvözítse őket, azok megszabadulnak a bűntől, a szomorúságtól, a belső ürességtől és az elszigetelődéstől. Jézus Krisztussal mindig megszületik és újjászületik az öröm. Ebben a buzdításban a keresztény hívekhez szeretnék fordulni, hogy meghívjam őket egy olyan új evangelizáló korszakra, amelyet ez az öröm jellemez, és irányt mutassak az Egyház útjának a következő évekre. Meghívok minden keresztényt – éljen bárhol és bármilyen helyzetben –, hogy még ma újítsa meg személyes találkozását Jézus Krisztussal, vagy legalábbis döntsön úgy: engedi, hogy ő találkozzon vele, hogy mindennap szünet nélkül keresi őt. Nincs olyan ok, amiért valaki azt gondolhatná, hogy ez a meghívás nem neki szól, mert „senki nincs kizárva abból az örömből, melyet az Úr hozott”. Aki kockáztat, azt az Úr nem csapja be, és ha valaki csak egy apró lépést tesz is Jézus felé, felfedezi, hogy ő már tárt karokkal várja érkezését. Úgy határoztam, hogy itt javasolok néhány olyan irányt, amelyek az egész Egyházban bátoríthatják és segíthetik tájékozódásában a lelkesedéssel és dinamizmussal teljes új evangelizációs korszakot. Ennek alapján úgy döntöttem, hogy a következő kérdésekkel foglalkozom bővebben: - A misszióra kilépő Egyház reformja - A lelkipásztorkodás résztvevőinek kísértései - Az Isten evangelizáló népe összességeként felfogott Egyház - A homília és annak előkészítése - A szegények társadalmi befogadása - A béke és a társadalmi párbeszéd - A missziós elköteleződés lelki motivációi

Horváth István Sándor - Szívem ​első gondolata 2013
A ​hit éve alkalmából jelent meg Horváth István Sándor napi elmélkedéseket tartalmazó kötete. A kötet 2012. adventtől 2013 adventjéig tartalmaz evangéliumi elmélkedéseket. A kötetben olvasható ajánlásban Veres András szombathelyi püspök így ír: fontos, hogy milyen gondolatokkal ébredünk és indulunk a munkánk után, vagyis, hogy mi a szívünk első gondolata. Goethe szerint minden embernek naponta meg kellene nézni egy művészi alkotást, meg kellene hallgatnia egy szép zeneművet, olvasnia kellene egy jó könyvet, hogy lelke ezek által nemesedjen. Szolgáljanak ezek az elmélkedések a családoknak közös lelki olvasmányul reggel az elinduláskor, vagy útközben az iskola és a munkahely felé. Hiszem, hogy ez hitük megtisztulására, megerősödésére és hitbeli elköteleződésükre fog vezetni. A szerző, Horváth István Sándor előszóban ezt a kérdést teszi fel: Miért fontos a csend az imában, az elmélkedésben? Mert a csend olyan, mint a bevetetlen szántóföld. Még nincs benne mag, de már készen áll, hogy mélyébe rejtse a magot, hogy aztán bőséges termést hozzon. Ha lelkünk tele van zajjal, nem vagyunk képesek meghallani Isten szavát. A csendet mindenkinek magának kell megteremteni magában. S ha sikerül, akkor talán e kis könyvben található elmélkedések segítségével Isten napról napra elültet egy-egy magot, üzenetet a lelkünkben, amely termést hozhat.

Ismeretlen szerző - Napról ​napra együtt bibliai személyekkel
A ​sorozat harmadik tagja jelent meg, (Napról napra végig az Új és az Ószövetségen) amely hasonló felosztásban készült az előző részekhez. Az év minden napjára kínál egy igét és egy rövid elmélkedést, amelyben Ádámtól Gájuszig olvashatunk, hogy minél jobban megismerjük a Biblia fontos szereplőit. A sorozat új tagja a Biblia ismert és kevéssé ismert szereplőinek életén keresztül tanít minket az Úrral való járásra.

Horváth István Sándor - Szívem ​első gondolata 2015
Miért ​érdemes újra és újra elolvasni az evangéliumot? Szent Pál apostol egykor ezt írta a korintusi híveknek: "Figyelmetekbe ajánlom, testvérek, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek. Elfogadtátok, és szilárdan kitartotok benne. Általa elnyeritek az üdvösséget, ha megtartjátok úgy, ahogy hirdettem nektek" (1Kor 15,1-2). Az evangélium az üdvösség örömhíre. E kötet célja az, hogy a jószándékú emberek napról napra elmélkedjenek Krisztus igaz tanításáról, amely megmutatja az örök életre, az üdvösségre vezető utat.

Derek Prince - Engesztelés
Mi ​történt a Kereszten? Vajon tisztában vagyunk-e azzal, hogy mi mindent szerzett meg számunkra Krisztus engesztelő műve? A kereszten Jézus elszenvedte az összes nekünk járó gonoszt, hogy cserébe hozzáférhetővé váljon számunkra a neki járó összes jó. Az elismert bibliatanító, Derek Prince ebben a provokatív, a Szentírással gazdagon átitatott művében azt a kilenc "isteni cserét" tárja az olvasó elé, amely az engesztelés által a kereszten végbement. Annak ellenére, hogy az emberek mindnyájan büntetést, sebeket, halált, szegénységet, szégyent és elutasítottságot érdemeltek volna, Krisztus mindezek helyett bűnbocsánatot adott, valamint gyógyulást, életet, bővölködést, dicsőséget és elfogadottságot. Könyve második felében Prince arra is kitér, hogy Krisztus keresztje milyen területeken szerzett számunkra szabadulást: nevezetesen a mostani gonosz korszaktól, a Törvénytől, önmagunktól, a testtől és a világtól. Az utolsó részben aztán arra nézve kapunk gyakorlati útmutatásokat, hogyan váljon az engesztelés személyes megtapasztalásunkká - a szerző megtérésre, hitre és a Szent Szellemmel való bensőséges közösség kialakítására szólít fel. Derek Prince több mint öt évtizede áll már az Úr szolgálatában, és pályájának több részletét ebben a könyvben tárja fel először. Ez a műve olyan írás a Krisztus által bemutatott engesztelő áldozatról, amely nem hiányozhat egyetlen elkötelezett keresztény könyvespolcáról sem. "Vedd figyelembe a golgotai művet: tökéletes mű, tökéletes minden vonatkozásában, tökéletes minden részletében."

John Piper - Lásd ​és csodáld Jézus Krisztust!
Jézus ​Krisztust látni és csodálni a legcsodálatosabb, ami ránk várhat. De hogyan ismerhetünk meg valakit, aki több mint kétezer esztendővel ezelőtt élt ezen a földön, aki azt állította, hogy romolhatatlan élettel fog feltámadni a halálból, s ezért ma is él? A szerző arra ösztönöz, hogy tartsuk nyitva a szemünket, vegyük alaposan szemügyre a Jézusról szóló beszámolókat, ahogyan azt a Biblia leírja. De ne csak a testi szemünket használjuk. "Ha a lelki szemünkkel látunk, akkor Jézus Krisztus igazságát, szépségét és becsességét olyannak látjuk, amilyen a valóságban. Egy vak ember ily módon tisztábban láthatja Jézus Krisztust, mint sokan, akiknek nincs semmi bajuk a látásukkal. Sokan csak mítoszt látnak. Mások boldogságot. Megint mások botrányt. "Látván nem látnak." Ha nem csodálod Krisztust, még nem láttad meg őt olyannak, amilyen..."

File0380
Útmutató ​2009 Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Útmutató ​2009
A ​herrnhuti „Brüdergemeinde” immár 279. éve állítja össze azt a bibliaolvasó Útmutatót, amelynek segítségével mintegy ötven nyelven, több millióan olvassák naponta a Bibliát. Tévednénk, ha azt gondolnánk, hogy a bibliaolvasó Útmutató puszta használata elegendő a személyes boldogság elnyeréséhez, de segít abban, hogy Isten igéje megérkezzék hozzánk. Talán első lépés lehet a rendszeres bibliaolvasáshoz, és közben vágy ébred bennünk a Szentírás mélyebb megismerésére.

Váradi Tibor - János ​evangéliuma a szellemtudomány fényében
˝Isten ​a szeretet˝ - a legrövidebb és leglényegesebb mondat Istenről, amit János apostol fogalmazott meg. Az Isten és a Szeretet azonos fogalmak. Minden Istenből - azaz a szeretetből - született, és minden Istenbe - azaz a szeretetbe - tér vissza. Az ember egyetlen valódi tápláléka a szeretet. Ha szeretnek miket, annál már csak egy jobb dolog van: ha mi szeretünk másokat. A szeretet által mehet végbe igazi újjászületésünk, a halál erőinek legyőzése. Krisztusban akkora volt a szeretet, hogy legyőzte a halált. Általa és benne ez minden ember számára lehetséges ajándék! Az igazi szeretet ismérve az áldozatkészség és a megbocsátás. Az áldozatkészség tulajdonképpen szenvedésvállalás a szeretet jegyében. Azaz: képes vagyok saját vágyaimról lemondani, és áldozatot hozni a másik emberért. A megbocsátás lényege ugyanakkor az elnéző lelkület, aminek a kulcsszava a ˝mégis˝ - bármit is tegyen vagy mondjon a másik ember, én mégis elfogadom és szeretem őt. Nem csak szeretettel kell akarni, de akarni kell szeretni is! Akik akarnak szeretni, azok számára javaslom János evangéliumát, a szeretet legszebb tankönyvét, amelyet megértve, megélve, és megvalósítva ismét megtanulhatjuk szeretni egymást: a természetet, embertársainkat és Istent.

Thorday Attila - Értünk ​adta önmagát
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Váradi Tibor - Márk ​evangéliuma a szellemtudomány fényében
˝A ​mai ember beteg, elvesztette az EGÉSZ-ségét. Homo sapiensbol homo paciens lett. Ennek a betegségnek a legfőbb tünete az amnézia, a felejtés. Az ember elfelejtette, honnan jött, hová tart, és ki is ő valójában. Az idők folyamán rengeteg tanító és tanítás született, hogy meggyógyítsa az embert. Ezen tanítások egyike a szellemtudomány, amely segít az emberiség egészségének helyreállításában. A gyógyulási folyamat fontos része az önzetlenségben és önállóságban való gyarapodás. Az ember az önzetlenség által lesz szeretetteljes, az önállóság által pedig szabad lény! A szabad ember képes az akaratát bármilyen körülmények között megvalósítani, a szeretetteljes ember képes az akaratáról bármilyen körülmények között lemondani. Hogyan képes az ember egyszerre szeretetteljes (önzetlen) és szabad (önálló) lény lenni? Erre tanítanak meg az evangéliumok! A beteg emberiség számára a Krisztus életét és tanításait magába foglaló négy evangélium a legfőbb recept! Merítsünk hát ebből a gyógyforrásból a szellemtudomány segítségével, hogy EGÉSZ-séges emberként ismét helyreálljon bennünk az összhang a természettel, felebarátainkkal és Istennel!˝

Jean-Claude Barreau - Az ​örömhír
A ​kereszténység lényegéről szól ez a könyv. Kiindulópontja, hogy a kereszténység nem valami, hanem valaki: Jézus Krisztus -, ezért az Ő személyével és művével kívánja megismertetni az olvasót. Egyszerű, közvetlen módon magát Jézust beszélteti, az evangélium szavaival magyarázza a keresztény hit központi igazságait. A mai ember nyelvén szól hozzánk, mindenkinek közérthetően.

Liu Csen-Jing - A ​Mennyei Ember
Igaz ​történet a XX. század végi Kínából Ennek a felkavaróan drámai történetnek a kezdetén Isten meglátogat egy fiatal, koldusszegény fiút a kínai Honan tartomány egy eldugott falujában, hogy aztán megdöbbentő csodák sorozatának kíséretében az evangélium bátor hirdetőjévé tegye. Jün testvér (Liu Csen-jing) a kínai házigyülekezetek hálózatának egyik legfőbb vezetője, akinek kalandos életútján keresztül hiteles bepillantást nyerhetünk a Kínában működő úgynevezett földalatti egyház kibontakozásába és működésébe. Az olvasónak bizonyára az az érzése támad helyenként, mintha az Apostolok cselekedeteinek újabb fejezeteit olvasná - persze mai szereplőkkel és helyszíneken - ezúttal a huszadik század végi Kínában. De Jün testvér és a kínai egyház történetének egy nagyon megrázó oldala is van. A hitük miatt bebörtönzött, brutális kínvallatásokban részesített, embertelen körülmények között fogva tartott, sokévi kényszermunkára, sőt nemegyszer halálra ítélt keresztények és családjaik szenvedéstörténete a médiából megszokottnál jóval árnyaltabb képet fest Kína újkori fölemelkedéséről és gazdasági sikereiről. Az európai olvasót helyenként bizonyára sokkolni fogják az e lapokon elmesélt hiteles történetek, ugyanakkor óriási bátorítást meríthet abból, hogy napjainkban is vannak sokan, akik még ezt az árat is hajlandók megfizetni Jézus Krisztus követéséért.

Jean Vanier - Jézus, ​a szeretet ajándéka
A ​négy újszövetségi evangélium által ihletett elmélkedésében Jean Vanier a szegények, a megtört szívűek, a kicsik és a gyengék Jézusát mutatja be. A szerző e látásmódja nyomán született a Bárka: ma már több mint száz olyan közösség szerte a világon, ahol értelmi fogyatékos emberek és segítőik osztják meg egymással életüket az evangélium szellemében.

R. C. Trench - Jegyzetek ​az Úr Jézus példázatairól
Richard ​Chenevix Trench (1807-1886) Jegyzetek az Úr Jézus példázatairól című könyve az első helyen áll az e témáról angol nyelven írt művek sorában. Aszerző, úgy tűnik, alig hagyott vizsgálatlanul valamit, ami egy kis fényt vethet témájára. Ahogy Trench kezeli a példázatokat, azt nem sokan múlják felül a szellemi meglátás mélységeiben. Bővölkedik gyakorlati alkalmazásokban keresztyének és nem keresztyének részére.

Jerome Kodell - Evangélium ​Szent Lukács szerint
Lukács ​evangéliuma a görögül értő és gondolkodó hívek számára készült. Talán ennek köszönhető. hogy a legkedveltebb evangéliummá vált. mind a mai napig. Hasznos segítség lehet ez a könyv azok számára, akik teológiát tanultak, valamint azoknak a lelkipásztoroknak, akik bibliaórákat tartanak, vagy azoknak a pedagógusoknak, akik szeretnék bemutatni ezt a kort növendékeiknek. De ajánljuk középiskolás fiúknak és lányoknak is. számukra is érdekes olvasmány lehet. A könyv segítségével nemcsak otthonába lép az Isten igéje, hanem olyan kalauzt vesz kezébe a kedves olvasó, melynek elolvasása után otthon érzi magát az evangéliumok világában.

J%c3%a1nos
János ​evangéliuma Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - János ​evangéliuma
Ján ​3:2 Õ egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá: "Mester, tudjuk, hogy Istentõl jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, hacsak nincs vele az Isten."

Az_elet_konyve
Az ​élet könyve Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Az ​élet könyve
Örommel ​és Isten iránti hálával bocsátjuk útjára az Élet Kiadó spanyol nyelvű könyvének magyar fordítását. Jóleső érzés arra gondolni, hogy többmillió amerikai, dél-amerikai, nyugat-európai diák után hazánk tanuló ifjúsága is kezébe veheti az Élet Könyvét. Magyarországon az utóbbi négy évtizedben már a második nemzedék is felnőtt anélkül, hogy a Bibliáról, Jézus Krisztus személyéről hallott volna. A gyermekek és fiatalok közül csak nagyon kicsi azon szerencsések száma, akik vallásos nagyszülőktől hallhattak e dolog felől. Rendkívüli hiányt pótol most ez a könyv különösen azért, mert az egyre növekvő - de még mindig szűk körön a bibliaterjesztők és hitbuzgalmi iratterjesztők által elért viszonylag kevés számú honfitársunkon túl - szinte teljes tanuló ifjúságunk számára hozzáférhetővé válik. Ebben különösen sokat jelent nagy példányszáma és ingyenessége. Az evangéliumi történetek kronológiai feldolgozása, a közérthető fordítású bibliai szöveg olvasmányossá, érthetőbbé teszi az üzenet mondanivalóját. Kiválóan alkalmas hitoktatási célokra és evangélizációs alkalmakon ajándékozásra.

Kollekciók