Ajax-loader

'mongólia' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Marco Polo - Marco ​Polo utazásai
Marco ​Polo méltán a világ egyik leghíresebb utazója. Neve legendásan hangzik, noha saját maga gondoskodott róla, hogy alakját a történelmi valóság fényének teljes megvilágításában lássuk. Negyedszázados odüsszeiájáról, mely a középkor egyik legmozgalmasabb szakaszába esik, maga számol be igen részletesen könyvében. Elbeszéli, hogyan jutott el a vállalkozó szellemű kalmárvidék Velencéből Kubilájnak, a mongol nagykánnak az udvarába, ahol az uralkodó bizalmi embere lett, majd miképpen sikerült hazakerülnie. Közben szót ejt a bejárt vagy hallomásból megismert országokról: népeikről, szokásaikról, terményeikről, csupa olyasmiről, ami kívül esett a középkori ember, pontosabban a XIII. századi Európa látóhatárán. A vállalkozás emberfelettinek tűnő mérete és az ismeretlen földek lenyűgöző újdonsága avatja a művet minden idők egyik legérdekesebb olvasmánnyá. Marco Polo könyve egyszerre elégítette ki kortársai földrajzi, történelmi, gazdasági, művészeti - egyszóval egyetemes emberi érdeklődését, adatokat, útiképekkel, krónikával és színes anekdotákkal, s így lett enciklopédikus gazdagsága révén a felfedezések legfontosabb irodalmi ösztönzője és újkori műveltségünk egyik pillére.

Lőrincz L. László - Utazz ​velünk tevekaravánnal
Magyarország ​legnépszerűbb írójának Lőrincz L. Lászlónak (Leslie L. Lawrence) csodálatos mesekönyvét tartja kezében az olvasó. Bimba és Dordzsi, két mongol kisfiú nagyapjukhoz indulnak nyári vakációra a Góbi-sivatagba. Egy kis hófehér tevecsikó, Gombóc lesz állandó kísérőjük, együtt keverednek kalandokba, együtt találnak drágaköveket, őslénycsontokat, s együtt találkoznak a feje tetején álló Gombóccal, azaz a délibábbal. Velük együtt mi is megismerkedhetünk tarbagán vitézzel és a sivatag sok pompás csodájával. Kalandra fel, induljon a tevekaraván!

Vásáry István - Az ​Arany Horda
A ​tatárjárás villámcsapásként sújtotta a magyar királyságot, borzalmai pedig nem tagadhatók. De kik voltak egyáltalában ezek a vad lovasok? Tatár és mongol vajon egy és ugyanazon a nép? Milyen erők szabadították rá hordáikat Kelet-Európára? És ha IV. Béla országát fölperzselték, milyen hatással volt európai birodalmuk, az Arany Horda az orosz fejedelemségekre - 300 hosszú éven át? A hódítás és a vérrel írott eseménytörténet mellett megismerjük az Arany Horda etnikai összetételét, intézményeit, városait (amelyeket maguk alapították, vagy ahová befészkelték magukat). Kiderül, hogy idővel kialakult a mongol kánok alatt a kereskedelem és a kézművesség, sőt - ki hinné - a jogrendszer. A kánok és népük fölvette az iszlámot, s amikor a mongol iga végül lehullott, a hódoltság emléke nem enyészett el egészen. Erről vall az utolsó fejezet, amely a tatárok és Oroszhon kapcsolatait elemzi.

Lőrincz L. László - Az ​utolsó hvárezmi nyár
A ​hvárezmi birodalom Ázsia leghatalmasabb államainak egyike volt és az az erő döntötte porba, amely csaknem elpusztította Magyarországot is.: a mongol hódítás. Mielőtt azonban összeomlott volna, akaratlanul is vendégül látta az ősellenség uralkodójának, Dzsingisz-kánnak unokáját, Kubilájt. Az ifjú herceg természetesen rangrejtve kerül Hodzsen falai alá,kalandos menekülés közben, emlékezetkihagyással küszködve, ott azonban emberségesen bánnak vele, és ő beleszeret Dzsindzsübe a kedves turki leányba. Kubiláj egy életre szóló élményre tesz szert a békés földművelők között.

Erdélyi István - Sugár Lajos - Ázsiai ​lovas nomádok - Régészeti expedíciók Mongóliában
A ​szerzők az elmúlt két évtized során hat alkalommal vettek részt nemzetközi régészeti ásatásokon Mongóliában. Kutatásaik az i. e. 1. évezred derekától az i. sz. 1. évezred végéig terjedő időszakot ölelték fel, tehát egy olyan korral foglalkoztak, amikor még nem a mai mongolok lakták Mongóliát. Ezen a hazánknál mintegy tizenhatszor nagyobb területen az időszámításunk előtti századokban és időszámításunk 1. évezredében lovas nomád népek egész sora élt hosszabb-rövidebb ideig. Nem meglepő tehát, hogy az itt dolgozó magyar régész szakemberek szinte naponta találkoztak e népek ősi emlékeivel a bronzkori sziklarajzoktól a türk szobrokon és a híres orhoni feliratokon át az eddig magyarázat nélkül álló, úgynevezett „szarvasos kövekig", és természetesen mindennél nagyobb mennyiségben bukkantak sírjaikra. E leletek annál is inkább érdekesek, mert a mongol sztyepp azoknak a török és mongol népeknek volt otthona, amelyeknek nyugati csoportjai a 9. században a magyarokkal együtt éltek a sztyeppövezet délkeleteurópai részén. A hat expedíció anyagát összefoglaló értékes beszámolót a helyszínen készült felvételek illusztrálják.

Lőrincz L. László - A ​sólyom kinyújtja karmait
„Jurtádba ​érkezik ma a fehér sólyom, és magával hozza a jövő fényét, aki ragyog majd a pusztai népek között, mint a nap és a hold…” — jövendöli a táltos Temüdzsinről, az alig tízéves mongol fiúcskáról. S ő ettől kezdve vakon hisz a jóslatban, tudatosan készül arra, hogy „a puszták napja és holdja” legyen, aki egyesíti a nomád nemzetségeket, s dicső harcokba vezeti őket. Hallatlan akarattal, lélekjelenléttel minden veszedelemből megmenekül, ellenfelein bosszút áll, győzelmes sereget szervez. A jóslat teljesült. Temüdzsin alakja máig sem merült feledésbe — Dzsingisz kán néven ismeri a világ…

Jean-Pierre Montcassen - Szamuráj ​és gésa
A ​neves íro most a Távol-Kelet egy különleges történelmi eseményét dolgozta föl. 1274-ben megtámadja egy hatalmas mongol-kínai hadsereg Japánt azzal a szándékkal, hogy hódoljanak Kubilaj kán, Dzsingisz unokája előtt. A tengeren, nyugat felől közeledő flotta elfoglalja az útjába eső szigeteket, köztük Iki szigetét, ahol senkinek sem kegyelmeznek. Hiro, szinte még gyerek, szüleit lemészárolják, maga alig bír elmenekülni az "ördögök" elől...

Artur Lundkvist - Az ​Ég akarata
"Dzsingisz ​kánt így képzelem" - írja Lundkvist. ... végigkíséri a vezért ifjúkorától a feltétlen hatalom megszerzésén át addig a pillanatig, amikor a mongol birodalom és a kán hatalmának korlátlansága már az abszurditásba fordul - Dzsingisz kán haláláig.

Róna-Tas András - Nomádok ​nyomában
Belső-Ázsia ​végtelen sztyeppéin egy izgalmas történelmi fordulat zajlik le. A puszták utolsó nagy nomád népe, a mongolok, vándorló, sátoros életformájukat letelepült, fejlett szocialista kultúrával cserélik fel. E könyv szerzőjét a Magyar Tudományos Akadémia azért küldte el a Mongol Népköztársaságba, hogy ott néprajzi és nyelvészeti kutatásokat végezzen, s gyűjtse össze azokat a hagyományokat, melyek e megszűnő pásztorélet utolsó emlékei. A szerző 9000 kilométeres sztyeppei útján nyomába szegődött a vándorló nomádoknak, s megeleveníti az olvasó előtt hétköznapjaikat. Elvezet a sátrak világába, bemutatja a leányszöktetéstől kezdve a kumiszkészítésen át a nyílversenyig mindazokat a színes szokásokat, melyek hagyományosak, de itt nem áll meg, megkísérli néhány pillanatképen keresztül felvillantani a születő újat is. Az izgalmas utikalandok sorát néhol történelmi kalandozások váltják fel, közelebb jutunk a magyarság őstörténetének nomád vonatkozásaihoz, majd Dzsingisz-kán világbirodalmának kialakulását és a tatárjárás elindulását kísérhetjük nyomon. Megismerkedünk a Mongol Népköztársaság születésének körülményeivel is. A szerző fényképfelvételei képszerűen is elénk varázsolják e régen "misztikusnak" tartott keleti világ reális, élő vonásait.

Földi Pál - A ​sárga lovas
Nemcsak ​azért rendkívül izgalmas megismerkedni egy távoli ország történelmével, mert ez a titkos történet eddigi ismereteink körén kívül esett, hanem azért is, mert szemléletén keresztül kitárul előttünk egy egész nép sorsa, diadalai és tragédiája, kultúrája, gondolat- és érzelemvilága. A mongolokról általában Dzsingisz kán, esetleg Sánta Timur, de mindenképpen az országunkat sújtó tatárjárás és a kutyafejű tatár kifejezés jut eszünkbe. Jóval kevesebbet tudunk az Arany Horda történetéről, a Marco Polo által megcsodált és megörökített Kubilaj kán Kínai Birodalmáról, A bahcsiszeráji szökőkút Girej kánjáról és a mogulok indiai uralmáról, amely a paloták koronája, a Tádzs Mahal csodájában tetőzött. Még kevesebb az ismeretünk, holott a mongolok történelméhez tartozik az eddig nem igazán publikus orosz-szovjet megszállás és a sztálini genocídium. 1992-ben pedig újra elérkezett a távoli mongol sztyeppékre a szabadság, melyet Dzsingisz kán szelleme nem a hódítóé, hanem az építőé ragyog be. Ez a titkos történet, amely mindezt felöleli és bemutatja nem titkos többé.

Molnár Gábor - Az ​Arany-Góbi kősivatagában
Molnár ​Gábor utolsó könyve Mongóliába kalauzolja el olvasóit. A Góbi-sivatag homokkal és kővel borítot síkságain, a Góbi-Altáj sziklarengetegének kietlen világában járt - az éles ellentétek hazájában, ahol a modern biokombinát, a forgalmas repülőterek, a tranzisztoros rádió és a motorkerékpár szomszádságában békésen megférnek az ősi nemezsátrak, a buddhista kolostorok és a történelmi idők sok-sok emléke: ősi sziklavésetek, régi síremlékek és temetkezési helyek. A mai országban tett utazásának élményeit a szerző összeveti a régi, több mint ötven évvel ezelőtti Mongóliával. Ehhez a húszas években Mongóliában élő és itt dolgozó Geleta Józef naplórészleteit, beszámolóit és történeteit hívja segítségül. Geleta fordulatos, izgalmas elbeszélései nyomán kibontakozik az akkori ország arculata, az itt élő emberek élete, de megismeri az olvasó történelmüket, ősi szokásaikat, a buddhista hitvilág ezernyi érdekességét is. A rendkívül érdekfeszítő, fordulatokban bővelkedő útleírás kettős fénytörésben mutatja be ezt a még ma is különös, számunkra egzotikus világot.

Rácz Gábor - Magyarjárás ​Mongóliában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

James Aldridge - Hihetetlen ​visszatérés
James ​Aldridge könyve két csodálatos lovacskáról szól: egy mongol vadlóról, amelyik egy walesi védett parkba kerül, és a parkot igazgató zoológus unokájának pónijáról, akik hűséges társra találnak egymásban és együtt szöknek meg. Tacsi, a mongol vadló akarta így, a kis póni, Peep pedig vállalta az összes gyötrelmet és kockázatot, amelybe ez a fantasztikus út került. Élményeikről, viszontagságaikról, kálváriájukról, hősiességükről két gyerek, a két tulajdonos levelezéséből értesülünk. Az egyik Baldin, a mongol kisfiú, aki felfedezte, hogy a hegyekben kihaltnak hitt vadlovak élnek, a másik az angol kislány, Kitty, a shetland póni gazdája. Az útközben történő eseményeket a különböző országok szakemberei kísérik figyelemmel, így értesülnek a gyerekek a két nemes állat sorsának állomásairól. Mire szörnyű nehézségek árán a lovak megérkeznek, Tacsi félholt, Peep pedig elpusztul, miután még életet ad szerelmük gyümölcsének, akit Tacsiért cserébe a mongolok elküldenek Kitty nagyapjának, a kutató tudósnak.

David Mitchell - Szellemírók
Mitchell ​könyvében szellem járja be a világot. Gazdatestről gazdatestre vándorol, keresi a neki rendelt formát és életet, akárcsak a szerző, aki a buldog szívósságával követi nyomon kilenc főszereplője életét a világ kilenc különböző pontján: a terrorista szektatagét Okinavában, a lemezbolti eladóét Tokióban, az angol pénzmosó ügynökét Hongkongban, a buddhista teaárus öregasszonyét Kínában, a gazdát kereső lényét Kínában, a műkincstolvaj teremőrlányét Szentpétervárott, a - szellemíró - dobosét Londonban, a CIA elől bujkáló atomfizikusnőét Írországban és az éjszakai rádiós műsorvezetőét New Yorkban. És bár e hősök nincsenek tudatában, milyen bizarr és kísérteties módon kapcsolódik egymáshoz életük, Mitchell mindvégig magabiztosan tartja kezében a szálakat, sőt arra is ügyel, hogy akkor se gabalyodjanak össze, amikor egy közelgő üstökös formájában már-már becsap a mennykő.

Földi Pál - A ​mongolok titkos története
Rendkívül ​izgalmas dolog megismerkedni egy távoli ország történetével, nemcsak azért. mert ez a "titkos történet" eddigi ismereteink körén kívül esett. hanem azért is, mert a történet szemléletén keresztül kitárul előttünk egy egész nép sorsa, diadalai és tragédiája. kultúrája, gondolat- és érzelemvilágai A mongolokról általában Dzsingisz kán, esetleg a "sánta" Tirmur, de mindenképpen az országunkat sújtó tatárjárás és a "kutyafejű tatár" jut eszünkbe. Jóval kevesebbet tudunk az Arany Horda történetéről, a Marco Polo által megcsodált Kubilaj kan kínai birodalmától, A bahcsiszeráj Giraj kanjairól, és a mongolok indiai uralmáról, ami a Tadzs Mahal csodájában tetőzött. A mongolok titkos történetéhez tartozik az eddigi nem igazán publikus orosz megszállás, a sztálini holocaust, amikor a krími tatárok sorsa csupán vagon kérdése volt. Aztán a szocializmusnak nevezett sötét évtizedek után, 1992-ben újra eljött a távoli mongol sztyeppekre a szabadság. amit a Dzsingisz kán szelleme, nem a hódítóé, hanem az építőé, ragyog be, Ez a "titkos történet", amely mindezt felöleli és bemutatja - nem titkos többé.

David Mitchell - Ghostwritten
An ​apocalyptic cult member carries out a gas attack on a rush-hour metro, but what connects him to a jazz buff in Tokyo? A woman on a holy mountain talks to a tree - and the tree talks back - unaware of the effect the financial irregularities of a burnt-out lawyer will have on her life. Add to this - a Mongolian gangster, a redundant English spy in Petersburg with a knack for forging masterpieces, a despondent 'zookeeper', a nuclear scientist, a ghostwriter, a ghost, and a late night New York DJ whose hard-boiled scepticism has been his undoing. All of them have tales to tell, and all must play their part as they are caught up in the inescapable forces of cause and effect.

Nagy Károly - A ​kilencedik újjászületés
A ​kancatejbor csípős ízeit és az arany buddhák titokzatos mosolyának megfejtését is ígérő távoli utazásra hívja az olvasót új könyvében Nagy Károly, a sikeres Hej, Balkán! szerzője. Az Altaj mítoszokat termő hegyei közé. A szikár varázsú Góbiba. Az Orhon folyóhoz, hol szálláshelye volt hunoknak, avaroknak, türköknek, s ahol Karakorum, a Dzsingisz kán alapította ősi mongol főváros romjait bújtatja a pusztai fű... S az út végére feltárul egy nép újjászületése, amely csak Dzsavdzandamba, a nyomasztó élő isten nyolc reinkarnációja után következhetett el, Szühebátor forradalma által... Nagy Károly - három utazás élményeit egybe sűrítő - beszámolója egyszerre útiklanad és információ a más hagyományú mongol életről, az emlékeiben is különös hitvilágról.

Ismeretlen szerző - Julianus ​barát és Napkelet fölfedezése
A ​XIII. századig Európa alig tudott többet Belső-Ázsiáról - Napkeletről -, mint amit a latin auktorok, történészek és földrajzi írók hagyományoztak rá. Egy nagy történelmi eseménynek kellett bekövetkeznie, mely a távoli világból származó új ismeretek tömegével megrendítette a hitet az antikvitástól örökölt geográfiai kép lezártságában, s ezzel elindította azt a folyamatot, mely a távoli földrész fölfedezéséhez vezetett. Ez a nagy történelmi esemény a Mongol Birodalom Európát is fenyegető terjeszkedése, a tatár invázió volt. A század húszas éveiben már érkezett néhány - töredékes - hír Európába tatárokról, de az az első fontos, figyelemre méltó és riasztó híradást a keleten maradt magyarok fölkutatására induló Julianus barát hozta, hogy aztán nyomában sorra keressék föl hittérítők, követek és utazók Belső-Ázsiát és a Mongol Birodalmat. Az ő úti jelentéseiket, beszámolóikat gyűjtötte össze Győrffy György, köztük olyan írást is, amely most jelenik meg először magyar nyelven. A Julianus barát első és második útjáról készült jelentésekben nemcsak arról olvashatunk, hogy a mongolok Németország megtámadását tervezik, hanem érdekes leírást is kapunk a tatárok eredetéről, hadi szokásairól és uralkodóiról. Péter oroszországi érsek vallomása 1245-ben hangzott el a lyoni zsinaton: rövid, tömör és világos beszámoló a tatárokról. IV. Ince pápa 1245-ben - egy Güjük kánhoz címzett, e kötetben is olvasható levél kíséretében - Plano Carpini szerzetest küldte a mongolokhoz. Carpini beszámolója a mongol birodalom belső viszonyait ismerteti, tolmácsa, Benedictus Polonus feljegyzései is erről az útról és tapasztalatairól szólnak. Nemrég került elő Carpini egy másik útitársának, C. de Bridiának beszámolója. A kötetben levő részlet Batu kán hadjáratáról szól - ahogy Bridia a mongoloknál hallotta. A kötetben levő részlet Batu kán hadjáratáról szól - ahogy Bridia a mongoloknál hallotta. Güjük kán IV. Ince pápához írt válaszlevele és IV. Béla tatárokhoz küldött követeinek jelentése után Rubruk útleírása következik 1225-ből. A ferences rendi szerzetest IX. Lajos francia király küldte a mongolokhoz, s ő visszatérése után hosszú levél formájában számolt be élményeiről, tapasztalatairól a királynak. Műve a középkor egyik legkiválóbb útleírása. Nemcsak azt írja le, amit látott, hanem gyakran az élmények keltette gondolatait is közli. Megbízható adataival és leírásaival évezredes tévhiteket döntött meg, de rendkívüli érdekesek és értékesek nyelvészeti, néprajzi és vallástörténeti megjegyzései is. A gazdag jegyzetanyaggal kiegészített gyűjtemény egy ma már jobbára történelmi munkákból ismert világ színes, eleven képét nyújtja.

Kelényi Béla - Vinkovics Judit - Tibeti ​és mongol buddhista tekercsképek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fabian Lenk - Marco ​Polo és a Titkos Szövetség
- ​Izgalmas krimi - Kalandos utazás a múltba - Hiteles történelmi háttér - Szószedet, a korszak jellemző kifejezéseivel - Függelék a történelmi tényekről Julian, Kim és Leon bűnözők nyomát kutatják a múltban. Ám az időutazások nem veszélytelenek... A titokzatos idő-tér időszámításink szerint 1275-be, a mongóliai Kambaluk városába repíti a kis detektíveket. Valaki meg akarja mérgezni Marco Polót, a hírneves európai felfedezőt, aki a Selyemutat bejárva Kubiláj kán hatalmas birodalmába érkezett. Kit zavarhat ennyire, hogy Marco Polo találkozik és jó kapcsolatot épít ki a Nagy Kánnal? Miközben a bátor idődetektívek a gonosz összeesküvés kiderítésével foglalkoznak, maguk is életveszélybe kerülnek.

Ligeti Lajos - Sárga ​istenek, sárga emberek
Az ​1928-tól 1931-ig Belső-Mongóliában és Észak-Mandzsúriában eltöltött háromév közül egynek, a másodiknak a történetét beszélem el ebben az útleírásban, azét az évét, amelyet Belső-Mongólia lámakolostoraiban töltöttem el. Nem vadászkalandok után vágytam, s nem is egzotikus élmények vonzottak erre az útra, hanem szigorúan tudományos problémák. Egyetlen szolgával utaztam Mongóliában, valósággal vándoroltam, kolostorról kolostorra, mindenütt együtt éltem a kolostorok népével. Olyasvalamit láttam, amit nagy expedíciók nem láthatnak: zavartalan, mindennapi életüket. Tanúja voltam bajuknak, örömüknek, s láttam a szürke hétköznapok egyhangúsága mögött egy vallás pusztulását és egy valamikor féktelen, erős nép sorvadását. Erről fogok beszélni. Mielőtt azonban belekezdenék utazásom elbeszélésébe, röviden be kell számolnom az első Kelet-Ázsiában töltött esztendő megdöbbentő élményeiről, mert e nélkül érthetetlen volna sok minden. Azt akarom elmondani, amit láttam és hallottam, nagyítás és lekicsinylés nélkül. Ligeti Lajos

Kolesznyikova - Kolesznyikov - Tara ​istennő mosolya
A ​második világháború előtt, Mongóliában játszódik a kalandos történet. Orosz-mongol expedíció indul a Góbi-sivatagba, hogy kijelölje egy új város helyét, és vizet, szenet találjon. Az expedíció keresztezi egy japánok által felbérelt ellenforradalmi banda terveit, és műkincsrablókkal is meg kell küzdeniük. Az egzotikus helyszíneken - buddhista kolostorban, homoksivatagban, romba dőlt, ősi városban, titkos kincsesbarlangban - pergő eseményeken túl az olvasó hiteles képet kap a mongol szokásokról, életmódról, kultúráról is.

Arthur C. Clarke - Stephen Baxter - Az ​idő szeme
"Fergeteges ​kaland." - New York Times Book Review "Fantasztikusan szórakoztató... egy történet, amely rabul ejt azzal, hogy drámaian dolgozza fel az emberi lét alapkérdéseit... Ezt a könyvet nem lehet letenni, hiába is kéne enni, aludni vagy dolgozni." - Chicago Tribune Ahogy a titokzatos, idegen eredetű Szemek föltűnnek a Föld körül, az idő és a tér szilánkokra hasad. Így találkozik egy 21. századi ENSZ békefenntartó helikopter legénysége a brit gyarmati hadsereg viktoriánus katonáival, egy visszatérő Szojuz-kabin űrhajósai pedig Dzsingisz kán hódító mongoljaival. A különös össztörténelmi tabló szereplőit egy rejtélyes rádióadás Babilon ősi városába vonzza, ahol elkerülhetetlenné válik a különböző korok végzetes összecsapása. Az SF irodalom két nemzedékének két zsenije összefogott, és az eredmény egy olyan mű lett, amely a legmodernebb tudományos elméleteket vegyíti az örökzöld kalandtörténetek egzotikumával és izgalmaival. Semmi kétség, Clarke és Baxter közös új regényét hamarosan a klasszikusok között emlegetik majd.

Molnár Gábor - Hegyi Margit - Négy ​hágó sziklavadonában
Molnár ​Gábor nem ismeri a lehetetlent. Az akadályok csak arra ingerlik, hogy legyőzze őket. A világtalan író felesége - s immáron szerzőtársa - kíséretében másodszor is nekivág Mongólia pusztáinak, hogy úttalan utakon át eljusson a Sárga-Góbiba, a Mongol-Altaj sziklái közé. A hozzá elért hírek szerint sok ezer éves ősemberábrázolásokat rejtenek ott a hegyek barlangjai. És valóban. Néhány környékbeli mongol kíséretében átkutatnak két barlangot. Szűk járatokban kúsznak, leomlással fenyegető kőtömbök alatt, néhol térdig gázolnak az elporladt guanóban. S mikor már minden reménnyel fölhagynának, Galszandorzs mongol diák, a kezében tartott gyertya fényében állatábrákat pillant meg a sziklafalon. Történelmi táj ez a fenséges kopár hegyvidék, Kőország - ahogy az író nevezi. Itt húzódik a híres Szartaktej-csatorna, mely Pekingig vezet. S melynek eredetét csak a mondák világa őrzi. És itt él a moncsokok 300 főnyi kicsi népe. Múltjára nem emlékszik, jövője nincs, kihalás előtt álló maroknyi népközösség. Mongólia másik vidékén, a Kerülen folyó mentén Dzsingisz kán áldozati sírját keresik fel. Fényképeznek, magnetofonfelvételeket készínetenek az ősi Gandan-kolostorban, a főláma legkegyesebb hozzájárulásával. Darhanban ahz új Mongóliával találkoznak. Itt már magasfeszültségű távvezetékek hálózzák be a tájat. Az új és a régi romantikája lüktet egyidőben ebben a vonzó, távoli országban. Az útirajz egyes eseményeit gazdag, színes képanyag illusztrálja.

A_mongolok_titkos_t%c3%b6rt%c3%a9nete
11

Ismeretlen szerző - A ​mongolok titkos története
A ​mongol nyelvnek és irodalomnak ezt a ma ismert legrégibb emlékét aránylag nemrég fedezték fel a világirodalom és a tudomány számára. Szövege kalandos úton hagyományozódott ránk, és mindmáig teljes homály borítja a szerző személyét, életét és működését. Hallatlanul izgalmas olvasmány, mert - a szerző szándéka ellenére - leplezetlenül feltárja, mint indul el világhódító útjára a jelentéktelen kis mongol törzsfőnök fia, Temüdzsin, s mint lett Temündzsinből Dzsingisz kán, és milyen szerény kezdetekből sarjadt ki a hatalmas mongol világbirodalom.

Tomai Éva - Zoltán János - Taxival ​a Góbiban
Minden ​kezdõdik valahogy. De ez úgy kezdõdött, hogy éppen akkor nem is sejtettük, hogy most kezdõdik. 1971, Vadászati Világkiállítás. Tömeg, tülekedés, ámuldozás. Szépen sorba vettük a kiállítási helyiségeket, az egyikbõl a másikba ballagtunk. Az egyik pavilon üvegablaka mögött, csak néhány ember lézengett. És itt kezdõdött! Beléptünk és elállt a lélegzetem. A bejárattal szemben óriási muflonok! Ilyen nincs! Ilyen egyszerûen nem létzeik! -János, hol a nyavalyában van ekkora muflon? -Ez argali -Micsoda? -Argali, Ovis Ammon. Vadjuh. Mongóliában él. Uramisten ez egy õsállat! Ha én egyszer hegyikecskét lõhetnék... És lõtt.

Clive Cussler - A ​Kán kincse
Dzsingisz ​kán. Minden idők legnagyobb hódítója, kinek birodalma a Csendes óceántól a Kaszpi-tengerig terjedt. Hódításait legendák sora övezi, sírhelyét évszázadokon át hiába keresték. Egészen mostanáig. Amikor Dirk Pitt megment egy olajkutató csapatot a Bajkál-tó felszínén végigfutó óriáshullám elől, még nem sejti, hogy ez jóval több, mint egy kellemetlen természeti jelenség. De amikor a kutatókat elrabolják és Pitt kutatóhajója majdnem elsüllyedt, nyilvánvalóvá válik, hogy valami egészen más áll a háttérben. A nyomok Mongóliába vezetnek, egy rejtélyes milliomoshoz, aki ördögi szabotázsakciókkal kőolajhiányt idéz elő a világpiacon, így próbálva sarokba szorítani a kínaiakat. Célja az, hogy feltámassza ősei egykori dicső birodalmát, és ha sikerül megszereznie a kán kincsét, ehhez meg is lesz minden eszköze. A gondosan felépített forgatókönyvbe azonban hiba csúszik, és ezt a hibát Dirk Pittnek hívják. Dirk és barátja, Al Giordino fél Ázsiát beutazva kutatnak a mesés kincshez vezető nyomok után, de nem elég, hogy egy nyolcszáz éves rejtvényt kell megoldaniuk, még egy milliomos őrült ámokfutását is meg kell állítaniuk. Lélegzetelállító feszültség, rendkívüli képzelőerő - A kán kincse újabb bizonyítéka annak, hogy ha kalandregényről van szó, Clive Cussler felülmúlhatatlan.

Molnár Gábor - Egymillió ​hős országa
Nem ​mindennapi vállakozás élményeiből született ez a könyv. Legyőzve lehetőségeinek természet szabta határait, a világtalan író Mongóliába utazik, azzal a szándékkal, hogy tapasztalataiból útirajzot ír. A képzelet és a lélek erejével bírja le az első pillanatban leküzdhetetlennek tűnő akadályt. A több évtizedes írói gyakorlat mellett jó szemű, talpraesett útitársak szegődnek segítségéül; elsősorban felesége, de számos barátja is: a szívélyes, vendégszerető mongolok. Mongólia hányatott múltú, nagy jövőjű ország, évtizedek óta hatalmas léptekkel halad a civilizáció útján. Hegyein, pusztáin át úttalan utak vezetnek, de lovas pásztoraik, szövetkezeteik tagjai már villanyvilágította sátrakban fogadják a vendéget. Érzékelhetően erősek a múlt emlékei, de a hajdani kolostorok már csak mint múzeumok őrzik a buddhizmus emlékeit. Pusztáin, vadon erdőségein, a Góbi-sivatag homokos tájain nagy lendülettel formálja a mongol nép a maga új életét. Ezért van az, hogy olvasva e távoli országról, nem csak az egzotikumokat éljük át, hanem az országformáló erő frissességét is felüdülve tapasztaljuk.

Ismeretlen szerző - Helyszellemek ​kultusza Mongóliában
Akkor ​döbbenünk meg mindig igazán, mikor régi mongóliai gyűjtéseinket a kilencvenes évek elejéről elővesszük, s belőlük újra élednek a mesemondók, az énekesek, a barátok, akik soha nem sajnálták az időt, hogy nekünk meséljenek, énekeljenek, vagy csak hogy beszélgessenek velünk. Rádöbbentenek ezek a felvételek a mulandóságra és az örökkévalóságra. Nagyon sok mongol barátunk azóta nincs már köztünk... Szavaikat, nevetésüket, tudásukat megörökítették a hangszalagok, egyre inkább tudjuk így az évek távlatából, hogy milyen fontos is az, amit csinálunk. Megörökítünk egy olyan tudást, ami nélkülünk veszendőbe menne. A harmadik kötet, folytatva az első kettő hagyományait, az Expedíció gyűjtéseiből illetve az ahhoz szorosan kapcsolódó kutatásokból válogat. Az 1991-ben indított Magyar–Mongol Nyelvjárás- és Népi Műveltségkutató Expedíció azóta is csaknem minden évben egy-két hónapot terepen tölt. Az expedíciós kutatások fő iránya továbbra is Nyugat- és Észak-Mongólia, de az azóta felnőtt tehetséges tanítványi kör emellett felfedezte magának és a tudománynak Kelet-Mongólia több területét is (Xentii megye népcsoportjai, Süxbaatar megyei darigangák).

Hallama Erzsébet - Mongóliai ​napló
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Azsia
Ázsia Ismeretlen szerző
elérhető
1

Ismeretlen szerző - Ázsia
Mint ​valami hatalmas tó vizén úszó óriási lótuszvirág, Napkelet földje a világtengerek tükrén. A legnagyobb szárazföld, óriási sziromlevelei: óriási félszigetek, Minden égtáj felé nyújtózkodnak, lehullott sziromlevelei pedig a japán és indonéz szigetvilág. A lótuszvirág szíve: a hegyláncok közé zárt Tibet. Itt van a Föld legmagasabb hegysége, a Himalája, a hegycsúcsok királyával, a Csomolungmával, de itt van a legmélyebb tengerárok is a kontinens közelében. Ősi kultúrák bölcsője, nagy birodalmak szülőhelye, a világtörténelem legrégibb színtere, ahol milliókat vitt el az árvíz, és ahol milliók haltak éhen, ha nem jött időben a monszuneső. A ahol ma is legtöbb ember él: ÁZSIA

Covers_321377
elérhető
2

V. G. Jan - Batu ​kán
"Egész ​történelmünkben nem volt borzalmasabb, végzetesebb esemény, amely jobban megrázta volna őseink képzeletvilágát, mint az a pusztító orkán, amely csaknem egész Oroszhon földje fölött elviharzott: százezernyi emberi életet elnyelt, hazánkat tűzfészkekkel, romokkal borította be, a lakosság maradékát a gyűlölt tatár iga alá hajtotta" - írja az egykori krónikás Batu kán félelmetes oroszországi hadjáratáról. A Batu kán Jan törtenelmi regényének második része. Először 1942-ben jelent meg, s a történelmi példák erejével a fasiszta világhódító elleni összefogásra buzdította a Kelet és a Nyugat népeit.

Kollekciók