Ajax-loader

'egyháztörténet' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Lepold Antal - Csernoch ​János
A ​rövidke könyv Nagymagyarország utolsó hercegprímásáról, Csernoch Jánosról szól, udvari papja, Lepold Antal visszaemlékezéseiben. Az író végigvezet minket az első világháború, a trianoni békediktátum, majd a rákövetkező időszak viharos eseményein, bepillantást kapunk egy pápaválasztásba, és megismerjük a hazájához haláláig hű főpapot. A hercegprímás esztergomi síremlékére a magyar törvényhozás ezt iratta; „Az égben visszakéri, amit a földön megmenteni nem tudott”.

Umberto Eco - A ​Foucault-inga
Három ​kiadói szerkesztő megunja az okkult könyvek „ördöngös" szerzőinek pancserságát, és egy Abulafia nevű számítógép segítségével nekilát, hogy egy tökéletes Tervet kovácsoljon. Az állítólagos Terv értelmében az emberiség sorsa a Világ Urainak kezében van; ez pedig valamiképpen összefügg azzal a gyanúval, hogy Szép Fülöp francia királynak talán mégsem sikerült felszámolnia annak idején a templomos lovagrendet. Hőseink remekül szórakoznak, ám egyszer csak hátborzongató sejtéseik támadnak... Annyi bizonyos, hogy bajba kerültek. A Foucault-inga a második nagy sikerű regénye Eco professzornak, a világhírű olasz szemiotikusnak. Ezúttal már nem egy gyilkosságsorozat tettesét s a tettes indítékait, tervét kutatja a detektív, mint A rózsa nevében, hanem végső soron maga a Terv: az emberi történelem, sőt a Mindenség tervszerűsége válik meghökkentően kérdésessé. Ha van Terv, akkor minden mindennel összefügg. Ha van Terv, akkor nem kétséges, mi közük a templomos lovagoknak a hasszaszínokhoz, az alkimistáknak a párizsi metróhoz, a titokzatos Saint-Germain grófnak Shakespeare-hez,a rózsakereszteseknek Arséne Lupinhez, a druidáknak az Eiffel-toronyhoz, a Föld forgását bizonyító Foucault-ingának... Kihez-mihez is? Ha van Terv, minden kiderül.

Gecse Gusztáv - Történelem ​és kereszténység
Tartalom: A ​kereszténység történetéből A zsidókeresztények 9 A kereszténység a "pogány" világban 27 A kereszténység és a császárság 45 Az őskeresztény agapéktól napjaink mise-reformjáig 62 Az őskeresztény aszkézistől a szerzetesi intézmény kialakulásáig 77 Hogyan jött létre a püspökség intézménye? 91 A pápaság és a császárság harca a középkorban 106 Szent könyvek Az ugariti ásatások és a Biblia 125 A bibliai "őstörténet" 141 Az Éden kertjétől a Jozefát völgyéig 178 Mítosz és valóság a Jézus-életrajzok körül 193 Mikor született, működött, halt meg Jézus? 208 Az Újtestamentum néhány földrajzi tévedése 221 Jézus-e Krisztus? 235 Dogmák és ünnepek Jézus születése és a dogmák születése 253 A Mária-dogmák keletkezéstörténete 267 Mária-dogmák, Mária-ünnepek 285 A keresztény ünnepek eredete 298 Péter és Pál ünnepe az egyháztörténetben és a néphitben 308 Teológia - filozófia Az ókeresztény irodalom és filozófia 317 A középkori skolasztika 331 A skolasztikus bűnfogalom történetéhez 364 A katolikus teológia 381 A neotomizmus néhány mai kérdése 425 A kereszténység és korunk A katolikus szociális doktrína 437 A II. Vatikáni zsinat 495 A katolikus egyház a zsinat után 539 Irányzatok a modern kereszténységben 554

Karl Kautsky - A ​kereszténység eredete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Takács Ince - Nérótól ​Diokleciánig
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gyöngyösi Gergely - Arcok ​a magyar középkorból
Gyöngyösi ​latin nyelvű munkájának másolataiból készült magyar nyelvű fordítás most jelenik meg először. A pálos rend szerzeteseinek életét földolgozó művét körültekintő adatgyűjtéssel kezdte meg. Mintegy nyolcvan magyarországi, szlavóniai és németországi kolostor oklevélanyagát kutatta át, a magyar alapítású pálos rend háromszáz éves történetét akarta földolgozni. Az egyháztörténeti munkának készülő mű humanista irodalmunk egyik becses emléke lett. Hiszen Gyöngyösi műve nem száraz adatok összegezése. A földolgozott események, tények forrásértékűek, de mégsem történeti munkát, hanem szépirodalmi alkotást tart kézben az olvasó. A középkori névtelenségből lép ki a humanista gondokodású Gyöngyösi, amikor leírásaival személyessé, élővé teszi a rendélet mindennapjait. A rendfőnökökről és a rend tagjairól elfogulatlanul ír, életük derűs és tragikus pillanatait eredeti írói tehetséggel örökíti meg. Tiszteli a tekintélyeket, de a jó emberi tulajdonságokat éppoly nyíltsággal fogalmazza meg, mint az emberi hibákat, esendőségeket. Egyházi elöljáróiról és világi hatalmasságokról mond el adomákat: olyan királyanekdotákat örökít meg Mátyásról és II. Ulászlóról, amelyeket csak ebből a műből ismerünk. A rendtörténetet megfogalmazó mű művelődéstörténeti értékű is. A korszak hazai és külföldi irodalmi, művészeti, kultúrtörténeti eseményeiről is beszámol. Csanádi Adalbert, a kor legjelentősebb egyházi költőjének műveit másolja le munkájában, két himnusza és levele így maradt fönn az utókor számára. Személyes ihletettségű fejezetekben, egyes szám első személyben számol be saját élményeiről, élete eseményeiről, állít emléket egykori mesterének, Szombathelyi Tamásnak. Kötetünk első része Gyöngyösi Gergely munkája, a második rész ennek a műnek több szerzőtől való toldaléka.

Ivancsó István - Magyar ​Mózes
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kerényi Dénes - Sötét ​középkor?
Történelmi ​tények cáfolják azt a mai liberális-materialista világban különös buzgósággal terjesztett nézetet, hogy a középkorban az egyház volt a fejlődés gátja. Éppen ellenkezőleg, legnagyobbrészt egyházi emberek művelték, vitték előre a középkori tudományt. Európa kulturális vezető szerepe éppen az Egyháznak, a kereszténységnek köszönhetően alakult ki. A mai modern világ egyértelműen a kereszténységen gyökerezik. A fejlődés kezdetén számtalan papot, sőt még pápát is találunk, akik - legtöbbször szabad idejükben - csillagászattal, fizikával, matematikával vagy más tudománnyal, esetleg zenével, művészettel foglalkoztak. Ma már szinte elképzelhetetlen, hogy évszázadokon át a legtöbb egyetemi tanár szerzetesi habitusban tartotta előadásait.

Henry Chadwick - A ​korai egyház
A ​kötet a jeruzsálemi ősgyülekezetből megszülető és az 5. század közepén már nemcsak nyelvében, hanem teológiájában és hagyományában is két ágra: a nyugati és a keleti egyházakra szétváló kereszténység történetének fő vonalait mutatja be. A kiváló angol egyháztörténész arra a kérdésre keresi a választ, hogy Jézus követőinek kicsiny közössége hogyan vált az apostoli misszió, az üldöztetések, történelmi fordulatok, a teológiai és egyházszervezeti viták közepette világegyházzá, s mindeközben hogyan jöttek létre a későbbi évszázadokat meghatározó intézményei, a teológiai gondolkodást megalapozó dogmatikai döntései, a mindennapi életet átható sajátos hagyományai. Chadwick feltárja az egyház sokrétű és korántsem ellentmondásmentes kapcsolatát a zsidósággal, a hellén civilizációval, a római állammal és a pogánysággal.

Ellen G. White - A ​nagy küzdelem
A ​nagy küzdelem nem más, mint Krisztus és Sátán harca. Senki sem lehet közömbös ebben a küzdelemben, hiszen minden nap, az életnek szinte minden helyzetében döntenünk kell Krisztus és Sátán - a nagy küzdelem két fõvezére között. A könyv Kr. u. 70-tôl, Jeruzsálem pusztulásától egészen Jézus második eljöveteléig mutatja be az eseményeket. Eddig mintegy 35 nyelven, több, mint 10 millió példányban jelent meg.

Bottyán János - Hitünk ​hősei
Bottyán ​János 1911-ben született Belényesben. A gimnáziumot szülővárosában kezdte, Nagyszalontán és Debrecenben végezte. Teológiát a debreceni egyetemen tanult, lelkésszé Budapesten szentelték. Egyéves németországi tanulmányútja után bihari és szabolcsi egyházakban szolgált, ezalatt megrendezte Baktalórántházán az első magyarországi bibliakiállítást. 1940-től egyházi lapok munkatársa és szerkesztője, az egyházi riportírás megalapítója, teológiai, egyháztörténeti és művészettörténeti tanulmányok,s a Romba döntött és felépített templomaink c. kiadvány szerzője. Cikkeinek száma eléri az ezret. Riportjai közül több megjelent angol, német, francia nyelven, s többet átvettek amerikai magyar nyelvű lapok. E könyv huszonhat életrajza egyháztörténeti riportsorozat, s félévezredet ölel magába. Legtöbb név már évszázadok óta ragyog, a többi csak néhány évtizede. Fénylenek a tetteik, irányítanak a gondolataik. Sok mindenben különböznek egymástól, de egyben valamennyien egyformák: igéjével Isten küldte, vitte, vezette őket a kipróbált régi útról addig nem taposott új ösvényre. S mindnyájan milliókért munkálkodtak, akik között vagyunk mi magunk is.

Temel M. Amata O. P. - Szent ​Domonkos szerzetesrend szentjei és boldogai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_292181
Igazságot ​- szeretettel Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Igazságot ​- szeretettel
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Erdődy János - A ​Szent Sátán
A ​könyv az életre-halálra vívott hatalmi harcok első nagy ütközetéről szól, amelyet az akkor ismert világ fölötti uralomért vívott a római egyház és a nyugati Birodalom, a pápa és a német király-császár. A könyv fő alakja VII. Gergely pápa, akit jellemének furcsa kettősségéről "Szent Sátán"-nak neveztek el kortársai, ellenfele pedig IV. Henrik német király. A könyv lapjain megjelenített időben, a XI. század közepén, ők ketten személyesítették meg az egymással szemben álló, kibékíthetetlen hatalmi törekvéseket. Harcuk és mindkettejük bukása lett így könyv témája.

Bajtai Zsigmond - Krisztus ​tanúi a történelemben
Bajtai ​Zsigmond apátplébános annak idején Salgó János név alatt tette közzé Rómában a "Krisztus tanúi a történelemben" című művét, amely fiatalok között nagy sikert aratott. A közvetlen hangú és tárgyszerű feldogozás elismerést nyert a hitoktatók körében.Az új kiadás hiányt pótol.

Gárdonyi Máté - Bevezetés ​a Katolikus Egyház történetébe
Az ​Egyház története az evilági történelemben foglal helyet. Ezért megközelítése lehetséges a politikatörténet, a kultúrtörténet és más területek részéről. Ezek a szempontok mind helyet kell, hogy kapjanak az egyháztörténelem írásában. Ebből is látszik, hogy ez a teológiai tárgy nagyon összetett. Sok apró részből épül fel a tudomány egésze. Az egyháztörténelemnek mégis a legérdekesebb része az egyház belső élete. Ez pedig a kinyilatkoztatásból, annak a megfogalmazásából, a keresztény életeszmény, erkölcsi felfogás és lelkiség történetét jelenti. Ez a gondolkodásmód, szellemiség, a keresztény ember életén keresztül hatással van a társadalomra. Az elmondottak alapján két folyamatról van szó: a társadalomnak az egyházra való hatásáról és az egyháznak a társadalomra való hatásáról, mely belülről, az egyház lényegéből indul ki. Ez utóbbi azonban mégsem jelenti azt, hogy az egyház politikai hatalmat akar magának szerezni. Gárdonyi Máté egyháztörténelme sok értékkel rendelkezik. Nagyon röviden és pontosan tud fogalmazni. Ennek oka, hogy más teológiai diszciplínákban is járatos. A mások oka azonban az, hogy a rövid megfogalmazásokhoz nagy lényeglátásra van szükség, amivel a szerző rendelkezik. Jól ismeri az általános társadalomtörténeti vonatkozásokat is, ezért az egyháztörténelmet el tudja helyezni a profán történelemben. Látja, hogy milyen folyamatok, mit idéznek elő az egyház belső életében, továbbá azt, hogy az egyház, különböző korokban, hogyan hat a társadalomra.

Covers_136669
elérhető
9

Erdő Péter - Egyházjog
A ​II. Vatikáni Zsinat különös hangsúlyt adott azoknak az egyházi értékeknek, amelyeket azután - mintegy "utolsó zsinati okmányként" - az 1983-ban megjelent új Egyházi Törvénykönyvnek kellett gyakorlati szabályok formájába öntve Isten népe életében megerősítenie. Majd tizenkét éve annak, hogy a jelen kézikönyv első kiadása napvilágot látott. Azóta az egyetemes egyházjog, de a hazai részleges egyházjog, sőt térségünk egész egyházi szervezete és élete is igen megváltozott. Az Apostoli Szentszék élénk jogalkotói tevékenysége új és új egyetemes jogszabályok alkotását eredményezte. Mindezeket a jogszabályi változásokat természetesen könyvünk átdolgozása során figyelembe kellett vennünk. A kötetet az egyházmegyei, plébániai, bírósági és más egyházi hivatali használatra szánjuk, de az egyházi közösség életébe tevékenyen bekapcsolódó krisztushívők és a vallás meg a jog világa iránt általában érdeklődők tájékoztatására is. Az oktatás szempontjából különösképpen a felsőfokú teológiai képzésben részt vevőket tartottuk szem előtt, de szolgálatot kívántunk tenni azoknak is, akik a jogtudományok keretében kerülnek az egyházjoggal kapcsolatba. Adja Isten, hogy ennek a munkának az újabb kiadása hasznosan szolgálja hazai egyházunk életét, harmonikus működését és egyre szervesebb beilleszkedését a világegyház közösségébe. - Erdő Péter, bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek

Bertalan Péter - Az ​Opus Deitől a Provida Materig
A ​könyv a korabeli állambiztonsági nyomozó szervek (politikai rendőrség) csak manapság hozzáférhetővé váló forrásanyagaira támaszkodva tárja fel és követi nyomon a Vatikán és a közép-kelet-európai katolikus egyház hálózati kapcsolatrendszerét, egyfelől a titkos ellenálló egyházi sejtek működését, másfelől ennek kifutásaként a nemzeti katakomba egyházak létesítésére tett erőfeszítéseket Kelet-Közép-Európában. A szerző a politikai rendőrség kriminalizáló célzatú interpretálásaihoz képest következetesen érvényesített forráskritikával a történtek igaz, komplex, okadatolt feltárására törekszik. XII. Pius pápa sokféleképpen üzent a külvilágtól vasfüggönnyel elzárt keleti blokk katolikusainak. A _Provida Mater_ kezdetű apostoli konstitúció sorsát azért fontos nyomon követni, mert tipikus, hatásában determináló. Dr. Bertalan Péter 1968-ban született Nagykanizsán. Nős, egy gyermek édesapja. A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola címzetes főiskolai tanára.

Jerome Murphy-O'Connor - Pál ​története
A ​szerző vezető Újtestamentum- és Szent Pál-szakértő, Domonkos-rendi szerzetes tanár, a jeruzsálemi École Biblique et Archéologique Française professzora, aki többek között a Szentföld régészetéről írt művével vált világhírűvé. Murphy-O'Connor fegyelmezett képzelőereje, hatalmas tudása, mely a Közel-Kelet teljes történelmét, földrajzát, archeológiáját felöleli, színes és lebilincselő életrajzot eredményezett Pálról, a gyarló emberről és Szent Pálról, a nagy térítőről. Ahhoz képest, hogy micsoda óriási hatást gyakorolt a keresztény teológiára, bonyolult és sokat vitatott bibliai levelei mögött Pál maga meglehetősen homályos figura maradt, márpedig személyisége fontos kulcs lehet teológiai elveinek teljesebb megértéséhez. Ez a könyv helyreállítja az egyensúlyt. Időrendben kísérhetjük végig Pál szellemi, érzelmi és vallási fejlődését, utazásait, misszióépítését, amint asszimilált zsidó fiatalemberből harcos jeruzsálemi farizeus, majd megszállott hitprédikátor lesz, és kisázsiai, balkáni munkája során, sokszor a jeruzsálemi központtal is szembeszállva, világvallást kovácsol a kis zsidó szektából. Életrajzát olvasva Pál a szemünk előtt magasodik zseniális szervezőként, nagy politikusként és filozófusként a kereszténység kezdetei fölé. Ahogy az America folyóirat kritikusa írta: "Murphy-O'Connor Pál életútjának minden pontján új és provokatív magyarázatokat talál cselekedeteire. Ennek révén a páli levelek is új életre kelnek, az ismerős szövegek friss értelmet kapnak."

Covers_393450
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Szent ​Konstantin-Cirill és Szent Metód élete
Szent ​Konstantin-Cirill és Szent Metód élete, a 9. századból fennmaradt ószláv legenda két görög hittérítő, Konstantin, a Filozófus (szerzetesnevén Cirill) és bátyja, Metód életútját, főként a Nagymorva Fejedelemségben végzett missziós tevékenységét örökíti meg, s egyben a korabeli Róma, Bizánc, illetve Közép-Európa vallási, hatalmi és társadalmi viszonyainak hiteles rajza, sőt azt is megtudjuk belőle, hogy a két fivér 861-ben és 882 táján a kazárok földjén találkozott az etelközi magyarokkal is. Konstantin elévülhetetlen érdeme, hogy megalkotta a szlávok első, glagolikának nevezett írását (ennek későbbi változata a tiszteletére cirillikának, ma azbukának nevezett ábécé), és mindkettőjüké, hogy az evangéliumok lefordításával létrehozták az első ószláv irodalmi nyelvet, amely valamennyi ma beszélt szláv nyelv írásbeliségének alapja. Az 1150 éve, 863-ban Pannónia területére érkezett „szláv apostolok" mindvégig Európa vallási és kulturális egységének hirdetői voltak, munkásságuk szellemi híd Kelet és Nyugat között, ezt ismerte el 1980-ban II. János Pál pápa azzal, hogy Szent Benedekkel együtt mindkettőjüket Európa társ-védőszentjévé nyilvánította.

Szabó András - A ​rejtőzködő bibliafordító
Ki ​volt Károlyi Gáspár? Nagyon keveset tudunk róla: úgy tűnik azért, mert szándékosan a háttérbe vonult. Még neve írásmódja sem biztos: nem tudjuk, hogy a bibliakiadások címlapjának higgyünk-e, amelyek a 17. század vége óta „Károli”-ként nevezik meg, vagy gönci szobrának feliratát vegyük alapul, ahol „Károlyi” olvasható? A nehézségek ellenére mégis van mire támaszkodni, mivel a 19. század végének kutatása összegyűjtötte a legalapvetőbb adatokat; a vizsolyi Biblia megjelenésének háromszázadik, háromszázötvenedik és négyszázadik évfordulója pedig ébren tartotta a tudomány, illetve a szélesebb közvélemény érdeklődését. A 20. század végén és a 21. század elején új források is előkerültek, s ez lehetővé teszi, hogy minden eddiginél alaposabb képet kaphassunk a „rejtőzködő bibliafordítóról”.

Edward Norman - A ​római katolikus egyház képes története
A ​római katolikus egyház történetének ablaka a nyugati és időnként az egész világ társadalmának kétezer éves történetére nyílik. A kötet a római katolikusok hitfelfogásával kezdődik, s csak azután számol be arról a sokfelé elágazó útról, amellyel mind ez idáig az egyház a keresztények és a nem keresztények életét egyaránt befolyásolta. Fő célja, hogy epikus léptékű történelmi áttekintést adjon. A felemelő és csodálatosan illusztrált beszámoló azzal a megoldást követelő mementóval zárul, hogy a humanista materializmus jelenlegi diadala a vallás felett bizony elérheti előre megjósolt végcélját.

Richard Rohr - Olthatatlan ​szeretet
Richard ​Rohr - aki maga is ferences szerzetes - ebben a könyvében Assisi Szent Ferenc az evangéliumok egyszerűségéhez visszatérő, a hatalmat és a kiváltságokat elutasító, az élet szépségét és szenvedéssel teliségét egyaránt befogadó alternatív útját állítja a középpontba. Bepillantást nyerhetünk a rend történetébe, szellemiségébe és nagy alakjainak életútjába is. Assisi Szent Ferenc mestere volt annak, hogyan kell helyet csinálni az újnak, és hogyan kell elengedni azt, ami kimerült és kiüresedett. Ahogy első életrajzírója fogalmazott: ,,mint a szent megújulás terveinek fáradhatatlan szövögetője, sohasem adta fel az újrakezdés reményét". Ferenc zsenialitása nem kis részben abban mutatkozott meg, hogy készen állt az Istentől eredő abszolút ,,újdonságra", s ezért meg tudott bízni az önmagában lévő friss és új megközelítésekben is. Az ő Istene nem volt fáradt, ezért Ferenc sem volt fáradt soha. Az ő Istene nem volt öreg, ezért Ferenc örökké fiatal maradt.

John W. O'Malley - Mi ​történt a II. vatikáni zsinaton?
A ​tiszta, hiteles forrásaiból merítve megújulni igyekvő egyházat szolgálta a II. vatikáni zsinat (1962–1965), mely számos szakértő szerint a XX. század legfontosabb vallási eseménye volt. Már megnyitása előtt sok reményt, félelmet, kíváncsiságot és spekulációt ébresztett az emberekben. Négy éve alatt a televízió nézőit lenyűgözték a zsinat elegáns, alaposan kidolgozott, színpompás és remekül megrendezett nyilvános szertartásai; a tanácskozások során kitörő váratlan drámai viták pedig szinte hetente az újságok vezető hírei közt szerepeltek. A zsinatról szóló könyvek sorában John W. O’Malley jezsuita történész munkája hiánypótló teljesítmény: alapvető szempontok szerint mutatja be e nagy jelentőségű tanácskozássorozatot. Olvasmányos áttekintést kínálva O’Malley három dolgot nyújt az olvasónak: először is ismerteti a lényeges történéseket 1959. január 25-étől, amikor XXIII. János pápa kihirdette a zsinatot, egészen 1965. december 8-ig, a zsinat lezárásának napjáig; másodszor elhelyezi az eseményeket történelmi és teológiai összefüggésükben; harmadszor pedig néhány támponttal szolgál annak megértéséhez, hogy mit is kívánt elérni a II. vatikáni zsinat, melynek ismerete biztosítja a szerző szerint a legjobb, sőt a legfontosabb utat a római katolicizmus mai formájának megértéséhez.

Frithjof Schuon - A ​kereszténységről az örökérvényű bölcsesség fényében
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Avanesian Alex - Dr. Szám László - Az ​örmény egyház története
Rohanó ​korunkban nincs idő terjedelmes tanulmányok olvasására, ezért nagy szolgálatot tesznek azok az írók vagy szerkesztők, akik egy-egy témából rövid, tájékoztató, átfogó képet nyújtanak az érdeklődőknek. Ezt a nem mindig könnyű, de járható utat kívánom az Olvasónak e kis "örmény kalauz" segítségével. Avanesian Alex e kézikönyvével átfogó képet ad az örmények és a kereszténység történeti hátteréről, az örmény apostoli egyház születéséről, más keresztény közösségekhez fűződő kapcsolatáról, az örmény egyház tanításáról, sajátos hagyományáról és szokásairól, kultúrájának és kultuszának, ünnepeinek sokszínűségéről és gazdagságáról. E sorok írója pedig egy találkozás rövid és bensőséges idejére Őszentsége I. Garegin Szargiszjan katholikosz vendégbarátságát élvezhette 1996-ban Ecsmiadzinban, majd pedig utódjával, Őszentsége II. Garegin Nersziszjan (Voszkehatci) katholikoszal találkozhatott Bécsben Schönborn bíboros-érsek társaságában. Ezen ajánló sorokkal nem csak e hasznos és okos könyvet akarom a kedves Olvasónak ajánlani, hanem egyúttal a sokat szenvedett keresztény örmény testvéreim előtt szeretnék tisztelegni. - Várszegi Asztrik püspök, pannonhalmi főapát.

Bodoky Richárd - Jövevények ​és vándorok
Bodoky ​Richárd (1908-1996) református lelkész, író az 1960-as évek második felében kezdte el írni Jövevények és vándorok című könyvsorozatát, amely egy szokatlanul épen fennmaradt családi levéltár anyagaira támaszkodik. Munkái azonban a rendszerváltásig nem jelenhettek meg. Ebben a kötetben a sorozat első két részét adjuk közre, amelyben a történelmi előzményekből kiindulva egy sokáig elhallgatott korszakot tár fel a 19. századi osztrák és magyar protestáns egyházak történetéből. A dokumentumregény mesterien fonja össze a szereplők életének hol párhuzamosan futó, hol széttartó szálait, beleszőve mindazon ismereteket is, amelyek a grazi evangélikus gyülekezet, a pesti német ajkú református leányegyház, az utóbbi által alapított Bethesda Kórház és a szereplőkkel rokonságba kerülő Ganz Ábrahám gyáriparos sorsával kapcsolatban a családi iratokból napvilágra kerültek.

Juhász József - Mi ​lesz veled, cölibátus?
A ​„Mi lesz veled cölibátus” című ezen kötetben a hivatásukat gyakorló és pályamódosító (kiugrott) katolikus papok beszélnek a pappá alakulásuk folyamatáról, a cölibátus, a kötelező papi nőtlenség megéléséről, a körülötte – több mint másfél évezrede – dúló vitákról és vélekedésekről. Közben egyre oldottabban vallanak az ezen állapottal kapcsolatos küzdelmeikről, sőt gyötrelmeikről, a magány és a társtalanság néha botrányt gerjesztő, néha a hivatás feladásával járó következményeiről. Eközben – a nyíltság veszélyeit vállalva - a papi sorsokon keresztül olyan mélységek tárulnak fel, amelyek eddig „Isten népe”, a nyilvánosság számára rendszerint rosszindulatú közvetítők, elferdített információk, vagy szűkszavú tényközlés formájában voltak hozzáférhetők. A könyvben szó esik még a katolikus egyház szexualitással kapcsolatos szemléletmódjáról, vélekedéséről, a nők szerepéről az egyházban, az ökumenizmus megvalósulásának esélyeiről és még sok egyéb másról. Mindezek a kötetben egy - egy katolikus pap „szemüvegén” keresztül érzékelhetők, és megfelelő empátiával egyes esetekben át is élhetők... A „MI LESZ VELED CÖLIBÁTUS”? című ezen kiadványt a papok vélekedése alapján a papi nőtlenség, a katolikus egyház szexualitással kapcsolatos szemléletmódja, a nők egyházban betöltött szerepe, az ökumenizmus megvalósulása iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk.

Nagymihályi Géza - Feledés ​és örök emlékezet
A ​kereszténység kétezer éves történetét és napjainkban is nyomot hagyó irányzatait, teológiai, liturgikus, irodalmi és művészeti hagyományait, eredményeit hatalmas óceánként érzékeljük. Sok nagyon fontos, elgondolkodtató, sőt aktuális eszme sajnálatos módon a feledés homályába látszik merülni. Ezek közül – bevallottan szubjektíven – választottam néhányat, hogy a feledésből az aktuális jelenbe emelve inspirálja a keresztény Kelet hívőit és hagyományainak kutatóit. Életem nagy élménye volt három isztambuli utazásom, tanulmányutam. Középiskolás koromtól kezdve szellemi-lelki igazodási pontom volt a késő ókor és a középkor egyetlen nagy keresztény metropolisza, Konstantinápoly. Ami tudást, ismeretet könyvekből, elbeszélésekből, képekből, a művészettörténet tudományából Magyarországon meg lehetett szerezni, arra törekedtem. Teológiai és művészettörténeti tanulmányaim súlypontja is az orientális kereszténység területeiről szólt. Később teológiai és egyetemi előadásaim, publikációim is ezt a témát feszegették. Az elméleti ismereteken kívül a személyes élmény, a közvetlen látás sokat segített munkámban. A kötetben szereplő tanulmányok első nagyobb körét a szakrális építészet alapjainak vizsgálata jelenti. Az alapelvek megvilágítása után a keresztény Kelet, ill. Konstantinápoly hat legjelentősebb elemzése következik. A nagy példaképek után a keleti szentély sorsának magyar földön való alakulását mutatom be. A hajdúböszörményi görög katolikus templom például eleve ikonosztázion nélkül épült a 19. század végén, ezért már lerombolni sem kellett, mint sok más helyen. A mentalitás megváltozását jelképezi és érzékelteti, hogy a templomépítéseken kívül az ikonosztázionállítás vált a leglátványosabbá ezen a területen. Ez a tanulmány vezeti be a misztikus ikonok világának és speciálisan az Istenszülő misztikus ikonjainak bemutatását.

Jean Bernard - Lelkészblokk ​25487
Jean ​Bernard-t 1941-ben letartóztatta a Gestapo, majd eredménytelen kihallgatások után a dachaui koncentrációs táborba szállították. A fiatal luxenburgi pap személye kellemetlen volt a nemzetiszocialisták számára, mert nem értett egyet azzal, hogy Hitler megszállta hazáját. Az úgynevezett Pfarrerblockba, a papok és lelkészek számára fenntartott részbe került. Akkoriban mintegy ezren raboskodtak ott. A borzalmak közt is élő barátságról, hűségről és kiengesztelődésről szóló beszámolója egyszerű és tárgyilagos, mentes minden gyűlölettől és bosszúvágytól. Hitelesen számol be olyan eseményekről, amelyeknek nem szabad feledésbe menniük.

Fedeles Tamás - "Isten ​nevében utazunk"
A ​keresztény zarándoklatok az utóbbi évtizedekben ismét virágkorukat élik, különösen az El Camino, a Santiago de Compostelába vezető út áll a figyelem középpontjában. Népszerűségüket jelzi, hogy számos írót – többek között a világszerte ismert Paulo Coelhot – és filmrendezőt ihletett meg a több hetes utazás varázsa. Útikönyvek, prospektusok, valamint a világháló felületei is részletes és szakszerű tanácsokkal segítik a jövőbeli zarándokokat, praktikus tanácsokkal szolgálnak nemcsak a kegyhelyekkel, hanem az előkészületekkel és a különböző útvonalakkal kapcsolatban is. Napjaink utazásai mellett azonban fokozott érdeklődés érhető tetten a jelenség középkori gyökereire és történetére vonatkozóan is. Ezért sem csodálkozhatunk azon, hogy a nyugat-európai könyvesboltok polcain kedvükre válogathatnak az olvasók, akik e témakör bizonyos aspektusairól kívánják ismereteiket bővíteni. Ezzel szemben a magyar nyelven hozzáférhető, modern szemléletű munkák száma sajnos elenyésző. Jelen kötet e hiátus enyhítésére tesz kísérletet, átfogó képet nyújtva a középkor évszázadainak vallásos indíttatású utazásairól. A legnépszerűbb kegyhelyek és a hozzájuk vezető útvonalak mellett bepillantást kínál a búcsújárás gyakorlati részleteibe is. Mely társadalmi rétegek tagjai vállalkoztak a távoli kegyhelyek meglátogatására? Milyen közlekedési eszközöket vettek igénybe? Mennyi időre volt szükség a középkorban ahhoz, hogy egy zarándok a Brit-szigetekről Rómába vagy Velencéből a Szentföldre jusson? A szerző ezekre és hasonló kérdésekre keres választ olvasmányos, korabeli ábrákkal, valamint térképekkel gazdagon illusztrált munkájában.

John W. O'Malley - A ​jezsuiták története
Már ​csak néhány évtizednek kell eltelnie, és a Jézus Társasága 1540-es megalapításának ötszázadik évfordulóját fogja ünnepelni. Az elmúlt majdnem fél évezred alatt eseményekben gazdag, bonyolult, és gyakran viharos története volt. Sokan csodálták, sokan gyűlölték, és soha nem lehetett felületesen beskatulyázni. Alapjában a Társaság egyszerűen csak egy római katolikus szerzetesrend, melynek tagjai a hagyományos szegénységi, tisztasági és engedelmességi fogadalmakat teszik le. Úgy, ahogy a többi rend tagjai, a jezsuiták is a szokásos szolgálatokat végzik: prédikálnak, és kiszolgáltatják a szentségeket. Sok más szerzetesrendhez hasonlóan a jezsuiták is elutaznak messzi földekre, távoli népekhez misszionáriusként. „Az egész világ a mi otthonunk,” ahogy Jerónimo Nadal, az egyik első, rendkívül nagy hatású jezsuita mondta. Ám alig tíz évvel az alapítás után a jezsuiták elkezdtek iskolákat működtetni világi tanulók számára, amivel ilyen nagymértékben addig egyetlen más rend sem foglalkozott. Akkor alakult ki jellegzetes, minden más rendtől különböző arculatuk. Az iskolákon keresztül kapcsolatba kerültek a világi kultúrával, olyan módon és széles körben, amelyre addig egyetlen más rend esetében sem volt példa. A jezsuiták költők, csillagászok, építészek, antropológusok, színházigazgatók lettek, és még sok más területen is dolgoztak. Sok elismerésben volt részük. Sokszor viszont féltek tőlük, gyűlölték őket, még a katolikusok köreiben is. A róluk írt történelemkönyvek századokon át ezt a kettősséget tükrözik: a jezsuiták hol szentek, hol ördögök. Természetesen mindig is többen voltak, akik józanul ítélték meg őket, de csak mintegy húsz évvel ezelőtt történt az a hatalmas változás, amikor a történészek is sokkal objektívabban kezdték a jezsuitákat vizsgálni, és arra az egyszerű kérdésre keresték a választ, hogy milyenek is voltak valójában. Ez a megközelítés igen gyümölcsözőnek bizonyult, és példátlanul sok tanulmányt eredményezett a jezsuiták vállalkozásainak minden területén. Ez az újfajta kutatás igen magas színvonalú. Ma többet tudunk a jezsuitákról, mint valaha is bármikor, és új, érdekes nézőpontokból látjuk őket.