Ajax-loader

'egyháztörténet' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Umberto Eco - A ​rózsa neve
Az ​olvasó az utóbbi évtizedek egyik legnagyobb világsikerét tartja a kezében. Súlyosan szórakoztató és szórakoztatóan súlyos regényt. Krimit. Igazi nyomolvasást. A nyomok, persze, a tettes nyomai. Ki a tettes? Miért halnak sorra a szerzetesek egy XIV. századi apátságban? A rózsa neve nem volna tisztességes krimi, ha az olvasó a végén (a legeslegvégén) nem kapna választ erre a kérdésre. De tisztességes (ördögi, ravasz és mégis üde) regény se volna, ha a válasz nem törpülne el még sokkalta nagyobb kérdőjelek árnyékában. "Ki a tettes?" Ez a kérdés - figyelmeztet a regényhez írott "széljegyzeteiben" Umberto Eco, a tudós bolognai szemiotikaprofesszor - nemcsak a krimiknek, hanem a pszichoanalízisnek és a filozófiának is alapkérdése. A rózsa nevétől a rózsáig hosszú az út és kacskaringós, de belátható. Ami a rózsától a "tettesig" sötétlő homályt illeti, bizony válasz nélkül maradunk.

Umberto Eco - A ​Foucault-inga
Három ​kiadói szerkesztő megunja az okkult könyvek „ördöngös" szerzőinek pancserságát, és egy Abulafia nevű számítógép segítségével nekilát, hogy egy tökéletes Tervet kovácsoljon. Az állítólagos Terv értelmében az emberiség sorsa a Világ Urainak kezében van; ez pedig valamiképpen összefügg azzal a gyanúval, hogy Szép Fülöp francia királynak talán mégsem sikerült felszámolnia annak idején a templomos lovagrendet. Hőseink remekül szórakoznak, ám egyszer csak hátborzongató sejtéseik támadnak... Annyi bizonyos, hogy bajba kerültek. A Foucault-inga a második nagy sikerű regénye Eco professzornak, a világhírű olasz szemiotikusnak. Ezúttal már nem egy gyilkosságsorozat tettesét s a tettes indítékait, tervét kutatja a detektív, mint A rózsa nevében, hanem végső soron maga a Terv: az emberi történelem, sőt a Mindenség tervszerűsége válik meghökkentően kérdésessé. Ha van Terv, akkor minden mindennel összefügg. Ha van Terv, akkor nem kétséges, mi közük a templomos lovagoknak a hasszaszínokhoz, az alkimistáknak a párizsi metróhoz, a titokzatos Saint-Germain grófnak Shakespeare-hez,a rózsakereszteseknek Arséne Lupinhez, a druidáknak az Eiffel-toronyhoz, a Föld forgását bizonyító Foucault-ingának... Kihez-mihez is? Ha van Terv, minden kiderül.

Zorica Herbst-Krausz - Régi ​zsidó ételek
E ​kötet szerzője nem szokványos receptgyűjteményt ad közre a zsidó konyha sajátos ételkülönlegességeiből, ami ugyan már önmagában is érdekes és érdemes dolog lenne, hanem ezen túlmenően a zsidó vallásos élet legfontosabb tudnivalóit is csokorba gyűjti. Ekképpen a jó ízek mellett egy kis művelődés- és kultúrtörténeti ízelítőt is kap az olvasó.

Salgó János - Krisztus ​tanúi a történelemben
Pünkösdkor ​a Szentlélek tanúságot tett az induló Egyház mellett. Az Egyház azóta a Szentlélek erejében szüntelenül tanúságot tesz Jézusról. ,,Tanúim lesztek a föld végsô határáig...'' -- mondotta Jézus. Jézus életével mutatta meg, hogyan kell érteni a tanítását, valamint azt is, hogy mennyire komolyan gondolta azt, amit tanított: föláldozta magát az emberekért. A keresztények igehirdetése is csak akkor hiteles, ha a krisztusi tanítás az emberekért való áldozatkészségre képesít. A tanító egyház feladata az igazság ôrzése, de a krisztusi igazság bemutatása már mindenegyes keresztény feladata, legyen az püspök vagy király, szolga vagy munkás. E könyv nem szokványos egyháztörténelmet nyújt, az Egyházat nem szervezetében tárgyalja. Azt mutatja be vázlatosan, mit valósított meg az Egyház abból, amiért Krisztus az emberiséghez küldte. Kettôs szempontból figyeli az Egyház történelmét. Egyrészt azt nézi, hogy mit tett az Egyház a krisztusi igazság hirdetésében és védelmében. Másrészt állandóan szemmel tartja, eredményes volt-e az igehirdetés, vagyis ennek nyomán mit tettek a Krisztus-követôk embertársaik javára. Az Egyház történelme tulajdonképpen a Krisztus erejébôl táplálkozó tevékeny szeretet története. Számon kellene tartani minden jótettet, irgalmasságot, hûséget, megbocsátást, bûnbánatot, megtérést, újrakezdést, mely erejét Krisztus kegyelmébôl merítette és ma is meríti. Ez az Egyház története. Ezt persze senki emberfia nem tudja megírni. De az Egyháznak ezt a történetét fogja Jézus bemutatni az Ítélet Napján.

Török József - Mindszenty ​bíboros élete
Ez ​a rövid életrajzi áttekintés nem akarja helyettesíteni sem a hercegprímás Emlékiratait, sem az életét, vagy az ellene folytatott pert földolgozó, tudományos igényű írásokat; s főként nem a dokumentumgyűjteményeket. Egyetlen gyakorlati célja van: az olvasóval szeretné megismertetni a vértanú, majd száműzött bíboros életének legfontosabb állomásait és eseményeit, hogy ezáltal további ismeretszerzésre buzdítson. Az első ismerkedés után remélhető, hogy az érdeklődő elolvassa a leghitelesebb írást, az "Emlékirataim"-at, s lelki táplálékul a bíboros beszédeit, meg az "Édesanya" című könyvét.

Gecse Gusztáv - A ​szerzetesség története
A ​kötet a szerzetesi intézményrendszer megismertetésére vállalkozik. Nyomon követi a szerzetesség történetét az első remeteségektől a nagy történelmi rendeken keresztül a modern szerzetesi családokig. Bepillanthatunk a férfi és női kolostorok titokzatos világába is. A könyv különös figyelmet fordít a Magyarországon megtelepedett rendek történelmi szerepére és mai helyzetére.

Gergely Jenő - A ​katolikus egyház Magyarországon 1944-1971
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kulics Ágnes - Tölgyesi Ágnes - ...evilágból...
"Az ​én országom nem e világból való" - mondja Jézus Pilátus előtt. Tölgyesi Ágnesnek a XXI. Magyar Filmszemlén közönségdíjat nyert filmje és Kulics Ágnessel együtt készített interjúkötete egyaránt ezt a címet viseli: ,...evilágból..." Apácák emlékeznek. Hogyan kapták elhívatottságukat, miként gyakorolták hivatásukat: az ápolást, a szegények gondozását és a tanítást, hogyan élték rendi életüket. Az a világ, amelyben a kedvesnővéreknek életük nagy részét leélni megadatott, a háborús pusztításnak, az iskolák államosításának, a kitelepítéseknek és meghurcoltatásoknak a világa volt. 1950-ben, a szerzetesrendek szétszóratásakor, több mint tízezer apáca került az utcára. Elhivatottságból, hitből, emberszeretetből felesküdtek a szolgálatra, és esküjüket minden fenyegetettség ellenére mindmáig megtartották, mert számukra "evilágból" nem érkezhet hitükkel ellenkező utasítás.

Rómer Flóris - Ipolyi Arnold - Fraknói Vilmos - Egyház, ​műveltség, történetírás
Rómer ​Flóris, Ipolyai Arnold és Fraknói Vilmos A XIX. század második felének kiváló historikusai közé tartoztak, munkásságuk jelentős hatással volt a történeti tudományok fejlődésére. Rómer Flóris a magyar régészet egyik megalapítójának, a tudományág hazai úttörőjének tekintik, aki történettudósként is értékes alkotásokkal hozzájárult a korabeli polgári történettudomány fejlődéséhez. Ipolyi Arnold a néprajztudomány magyarországi klasszikusai közé számít nagyszabású fiatalkori monográfiája, A magyar mythológia révén. A kötetünkben közreadott részletek elsősorban művelődéstörténeti írásait, egy összefoglaló magyar művelődéstörténet előtanulmányait tartalmazzák. Fraknói Vilmos jelentős életművet hátrahagyó történész volt, akinek gazdag irodalmi hagyatékából csak néhány kedvelt témájúból vett szemelvényre jutott hely e kötetben. Élete során foglalkozott Pázmány Péterrel, aki sok tekintetben példaképe volt, és szinte haláláig foglalkoztatta Martinovits Ignác személyisége, a magyarországi jakobinus mozgalomban betöltött szerepe.

Sághy Marianne - Versek ​és vértanúk
Damasus ​pápa (366-384) a konstantini fordulat után korszak első jelentős egyházi egyénisége Rómában, akinek sokirányú tevékenysége századokra meghatározta a római egyház fejlődését. Művét a szakirodalom idáig vagy irodalmi, vagy régészeti, vagy liturgiai, vagy egyházszervezői szempontból méltatta. Ez a tanulmány e változatos nézőpontok egyesítésére, az eddigi eredmények összegzésére tesz kísérletet. Damasus a vértanúk sírjai fölött elhelyezett, vergiliusi hexameterekben írt epigrammával hirdette Krisztus és a szentek halál fölött aratott dicsőségét. A szerző e feliratok kalauzolásával invitálja sétára az olvasót a holtak föld alatti városába, ahol a vértanúk történetének ismertetése és a versek értelmezése során feltárul, hogyan és miért vált a szentkultusz a későantik Róma "sikertörténetévé". E kötetben lát napvilágot először a damasusi epigrammák magyar fordításának első, közel teljes gyűjteménye.

Puskely Mária - Árpádházi ​Boldog Erzsébet és a 14. századi misztika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Edmund Hamer Broadbent - Zarándok ​gyülekezet
A ​könyv azoknak a gyülekezeteknek történetét mondja el, amelyek különböző országokban és különböző korszakokban Krisztusról tettek tanúbizonyságot, és életük egyetlen zsinórmértékének az Újszövetséget tekintették. A történetből kiviláglik, hogy Krisztusnak mindig volt a földön gyülekezete. Itt azonban csak részleteket mutathatunk be ebből a csodálatos történetből, mert a feljegyzések nagy részét a keresztyén hit ellenségei: az uralkodó egyházak képviselői elpusztították. A Zarándok Gyülekezet története szenvedésben és dicsőségben jut a felszínre, bár ma még csak halványan dereng át a történelem homályán. Csak akkor lehet majd igazán megismerni, amikor az Úr jövendölései teljesedésébe mennek. „Mert nincsen olyan rejtett dolog, ami napfényre ne jönnek és oly titok, ami ki ne tudódnék” (Mt 10,26).

Szilárdfy Zoltán - A ​magyarországi kegyképek és -szobrok tipológiája és jelentése
A ​jelen lexikális összefoglalás Bálint Sándor -- Barna Gábor: Búcsújáró magyarok című, a Szent István Társulatnál 1994-ben megjelent könyvnek függeléke, amely a történelmi Magyarország számunkra legjelentősebb kegyképeinek és -szobrainak tipológiáját és jelentését ikonográfiai szempontból tárgyalja. Ez az első ilyen jellegű feldolgozás Közép-Európában. Indokolt, hogy önálló kézikönyvként fogalmaztassék meg, hogy mind hazánkban, mind pedig az utódállamokban: Ausztria (Burgenland), Szlovákia (Felvidék), Ukrajna (Kárpátalja), Románia (Erdély), Kis-Jugoszlávia (Délvidék), Szlovénia, valamint az egykor Szent Koronához tartozó Horvátország művelődéstörténettel, művészettörténettel, ikonográfiával, kultusztörténettel és néprajzzal foglalkozó kutatói hasznát vehessék. Számos új adat sajátos összefüggésében itt kerül először közlésre.

R. W. Southern - A ​nyugati társadalom és az egyház a középkorban
A ​középkort úgy határozhatnánk meg, hogy az a korszak volt Nyugat-Európa történetében, amikor az egyház méltán tarthatta magát az egyetlen igazi államnak, s amikor az emberek (bármennyire eltérõen vélekedtek is az egyházi és világi hatalom természetérõl) azt feltételezve cselekedtek, hogy az egyház politikai tekintélye mindenekfelett való.

Umberto Eco - The ​Name of the Rose
The ​year is 1327. Franciscans in a wealthy Italian abbey are suspected of heresy, and Brother William of Baskerville arrives to investigate. When his delicate mission is suddenly overshadowed by seven bizarre deaths, Brother William turns detective. He collects evidence, deciphers secret symbols and coded manuscripts, and digs into the eerie labyrinth of the abbey where extraordinary things are happening under the cover of night. A spectacular popular and critical success, "The Name of the Rose" is not only a narrative of a murder investigation but an astonishing chronicle of the Middle Ages.

Covers_386272
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Egyháztörténeti ​életrajzok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Riskó Marianna - Ferencesek ​Nagyszőlősön
Jelen ​kötet a ferencesek közel fél évezredes nagyszőlősi történetéről szól. A szerző bemutatja a rend eredetét, lelkiségét, munkásságát, és ennek fényében ír kárpátaljai működésükről. Sokan alig tudnak a ferencesekről -- a könyv segít nagyszőlősi szolgálatuk megismertetésében. ___ E munka azonban sokkal többet tartalmaz. Nagyszőlős történetén keresztül Kárpátalja viharos történelmének egy részét tárja az olvasó elé. A vallási vonatkozások mellett az ottani magyarok históriája, kultúrája, küzdelme, szenvedése jelenik meg előttünk. Részletesen taglalja a kötet a szovjet megszállást követő eseményeket is. Hazánkban sem nagyon ismert, hogy kárpátaljai honfitársaink milyen kegyetlen szenvedéseken mentek keresztül magyarságuk s annak megőrzése miatt. Ha röviden is, a könyv bemutatja Kárpátalja keresztútját, amely többszörösen nehezebb volt, mint amit mi Magyarországon átéltünk. _Paskai László_

Medvigy Mihály - Pápa ​életpályák
A ​könyv a pápai székbetöltés történetének vázlatos áttekintése után tizenkét pápa karrierjét ismerteti részletesen a középkor kezdetétől a legújabb időkig; csupa olyan életpályát, amely érdekes fordulatokban gazdag. Ezenkívül számos további pápáról közli, hogy miképpen jutottak magas méltóságukba. A tizenkét pápa közül ketten voltak kudarcot vallott diplomaták, hárman egészen szegény származásúak, ketten küzdöttek önkívületi rohamokkal. Pápa lett egy ellenpápa titkárából; egy másik pedig "az ördög ügyvédje" volt korábban. Többen gondolták hogy karrierjük derékba tört, amikor hirtelen emelkedni kezdtek. Az életrajzok hátterében feltárulnak az olvasó előtt a keresztény Európai politikai és művelődéstörténetének fontos szakaszai.

Lepold Antal - Csernoch ​János
A ​rövidke könyv Nagymagyarország utolsó hercegprímásáról, Csernoch Jánosról szól, udvari papja, Lepold Antal visszaemlékezéseiben. Az író végigvezet minket az első világháború, a trianoni békediktátum, majd a rákövetkező időszak viharos eseményein, bepillantást kapunk egy pápaválasztásba, és megismerjük a hazájához haláláig hű főpapot. A hercegprímás esztergomi síremlékére a magyar törvényhozás ezt iratta; „Az égben visszakéri, amit a földön megmenteni nem tudott”.

Gecse Gusztáv - Történelem ​és kereszténység
Tartalom: A ​kereszténység történetéből A zsidókeresztények 9 A kereszténység a "pogány" világban 27 A kereszténység és a császárság 45 Az őskeresztény agapéktól napjaink mise-reformjáig 62 Az őskeresztény aszkézistől a szerzetesi intézmény kialakulásáig 77 Hogyan jött létre a püspökség intézménye? 91 A pápaság és a császárság harca a középkorban 106 Szent könyvek Az ugariti ásatások és a Biblia 125 A bibliai "őstörténet" 141 Az Éden kertjétől a Jozefát völgyéig 178 Mítosz és valóság a Jézus-életrajzok körül 193 Mikor született, működött, halt meg Jézus? 208 Az Újtestamentum néhány földrajzi tévedése 221 Jézus-e Krisztus? 235 Dogmák és ünnepek Jézus születése és a dogmák születése 253 A Mária-dogmák keletkezéstörténete 267 Mária-dogmák, Mária-ünnepek 285 A keresztény ünnepek eredete 298 Péter és Pál ünnepe az egyháztörténetben és a néphitben 308 Teológia - filozófia Az ókeresztény irodalom és filozófia 317 A középkori skolasztika 331 A skolasztikus bűnfogalom történetéhez 364 A katolikus teológia 381 A neotomizmus néhány mai kérdése 425 A kereszténység és korunk A katolikus szociális doktrína 437 A II. Vatikáni zsinat 495 A katolikus egyház a zsinat után 539 Irányzatok a modern kereszténységben 554

Karácsonyi János - Magyarország ​egyháztörténete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Karl Kautsky - A ​kereszténység eredete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Takács Ince - Nérótól ​Diokleciánig
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Menjetek ​az egész világra - Janssen Arnold és Freinademetz József
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

René Laurentin - Labouré ​Katalin élete
Ez ​a hiteles korabeli dokumentumok alapján megírt könyv Labouré Szent Katalinnak, az Irgalmas Nővérek rendje szentjének és a Csodás Érem látnokának és elterjesztőjének -- egyszerűségében is rendkívüli -- életéről szól. A szentek életét mindig "izgalmassá" teszi az a kívülállók számára nehezen felfogható kontraszt, amely a megélt természetfeletti tapasztalatok "szem nem látta, fül nem hallotta" rendkívülisége és mindennapi életük szürkesége között feszül. Különösen áll ez Labouré Szent Katalinra, akinek élete -- kívülről nézve -- maga az egyszerűség. Az evangélium szellemét ismerő keresztény számára természetesen ez az egyszerűség egyáltalán nem véletlen; sokkal inkább "üzenet". [...] 1830-ban apja ellenkezése ellenére belép az Irgalmas Nővérek zárdájába. A fiatal novícia még ebben az évben jelenésekben részesül. Látja Szent Vince szívét; más alkalommal felismeri Jézust az eucharisztiában. Majd több ízben a Szűzanya jelenik meg előtte: a rend lelki megújulását sürgeti és parancsot ad a Csodás Érem elkészítésére, az emberiségért szüntelenül közbenjáró Szeplőtelen Szűz képmásával. Bár a végrehajtással megbízott gyóntató kétkedéssel fogadja, a novícia, majd a már beöltözött fogadalmas nővér közléseit, a Csodás Érem -- a párizsi érsek támogatásával -- megvalósul, sőt azonnal a vallásos buzgalom felszítását és az engesztelést célzó lelkiségi mozgalom rugójává válik. Az érem terjedését csodák, Katalin jövendöléseinek beteljesülése és rendkívüli megtérések kísérik. Ozanam elragadtatással ír a Csodás Érem "mozgalomról", Newman is viseli az érmet; a zsidó Alphonse Ratisbonne bankár -- miután a Szűzanya jelenésében részesült -- katolizál és szerzetbe lép. Az események -- fontos körülmény! -- a Napóleon utáni Franciaország felzaklatott és meggyötört társadalmának talaján mennek végbe; 1830-ban forradalom, 1832-ben pusztító kolera, 1848-ban ismét forradalom. És jön majd az 1870-es porosz háború és a párizsi kommün, melynek során feldúlják a kolostorokat, agyonlövik az érseket és a papok tucatjait. ___ A párizsi érsek még 1835-ben kánoni vizsgálatot kezdeményez a látomások ügyében, de Katalin -- akit véd a gyónási titok -- megőrzi inkognitóját. Egészen 1876-ban bekövetkezett haláláig. ___ Gyóntatóin kívül senki sem tudta, hogy a Párizs külvárosában működő menhely mellékhelyiségeket takarító, padlót súroló, ebédet osztó és betegeket ápoló apácája, az alázatosság és az egyszerűség példaképe egyszersmind a 19. század egyik legkiemelkedőbb szentje és misztikusa, akinek hitelességét már életében csodák tanúsították. Labouré Katalint XII. Piusz pápa 1947-ben iktatta hivatalosan az Egyház szentjeinek sorába.

Henry Chadwick - A ​korai egyház
A ​kötet a jeruzsálemi ősgyülekezetből megszülető és az 5. század közepén már nemcsak nyelvében, hanem teológiájában és hagyományában is két ágra: a nyugati és a keleti egyházakra szétváló kereszténység történetének fő vonalait mutatja be. A kiváló angol egyháztörténész arra a kérdésre keresi a választ, hogy Jézus követőinek kicsiny közössége hogyan vált az apostoli misszió, az üldöztetések, történelmi fordulatok, a teológiai és egyházszervezeti viták közepette világegyházzá, s mindeközben hogyan jöttek létre a későbbi évszázadokat meghatározó intézményei, a teológiai gondolkodást megalapozó dogmatikai döntései, a mindennapi életet átható sajátos hagyományai. Chadwick feltárja az egyház sokrétű és korántsem ellentmondásmentes kapcsolatát a zsidósággal, a hellén civilizációval, a római állammal és a pogánysággal.

Ellen G. White - A ​nagy küzdelem
A ​nagy küzdelem nem más, mint Krisztus és Sátán harca. Senki sem lehet közömbös ebben a küzdelemben, hiszen minden nap, az életnek szinte minden helyzetében döntenünk kell Krisztus és Sátán - a nagy küzdelem két fõvezére között. A könyv Kr. u. 70-tôl, Jeruzsálem pusztulásától egészen Jézus második eljöveteléig mutatja be az eseményeket. Eddig mintegy 35 nyelven, több, mint 10 millió példányban jelent meg.

Gyöngyösi Gergely - Arcok ​a magyar középkorból
Gyöngyösi ​latin nyelvű munkájának másolataiból készült magyar nyelvű fordítás most jelenik meg először. A pálos rend szerzeteseinek életét földolgozó művét körültekintő adatgyűjtéssel kezdte meg. Mintegy nyolcvan magyarországi, szlavóniai és németországi kolostor oklevélanyagát kutatta át, a magyar alapítású pálos rend háromszáz éves történetét akarta földolgozni. Az egyháztörténeti munkának készülő mű humanista irodalmunk egyik becses emléke lett. Hiszen Gyöngyösi műve nem száraz adatok összegezése. A földolgozott események, tények forrásértékűek, de mégsem történeti munkát, hanem szépirodalmi alkotást tart kézben az olvasó. A középkori névtelenségből lép ki a humanista gondokodású Gyöngyösi, amikor leírásaival személyessé, élővé teszi a rendélet mindennapjait. A rendfőnökökről és a rend tagjairól elfogulatlanul ír, életük derűs és tragikus pillanatait eredeti írói tehetséggel örökíti meg. Tiszteli a tekintélyeket, de a jó emberi tulajdonságokat éppoly nyíltsággal fogalmazza meg, mint az emberi hibákat, esendőségeket. Egyházi elöljáróiról és világi hatalmasságokról mond el adomákat: olyan királyanekdotákat örökít meg Mátyásról és II. Ulászlóról, amelyeket csak ebből a műből ismerünk. A rendtörténetet megfogalmazó mű művelődéstörténeti értékű is. A korszak hazai és külföldi irodalmi, művészeti, kultúrtörténeti eseményeiről is beszámol. Csanádi Adalbert, a kor legjelentősebb egyházi költőjének műveit másolja le munkájában, két himnusza és levele így maradt fönn az utókor számára. Személyes ihletettségű fejezetekben, egyes szám első személyben számol be saját élményeiről, élete eseményeiről, állít emléket egykori mesterének, Szombathelyi Tamásnak. Kötetünk első része Gyöngyösi Gergely munkája, a második rész ennek a műnek több szerzőtől való toldaléka.

Bottyán János - Hitünk ​hősei
Bottyán ​János 1911-ben született Belényesben. A gimnáziumot szülővárosában kezdte, Nagyszalontán és Debrecenben végezte. Teológiát a debreceni egyetemen tanult, lelkésszé Budapesten szentelték. Egyéves németországi tanulmányútja után bihari és szabolcsi egyházakban szolgált, ezalatt megrendezte Baktalórántházán az első magyarországi bibliakiállítást. 1940-től egyházi lapok munkatársa és szerkesztője, az egyházi riportírás megalapítója, teológiai, egyháztörténeti és művészettörténeti tanulmányok,s a Romba döntött és felépített templomaink c. kiadvány szerzője. Cikkeinek száma eléri az ezret. Riportjai közül több megjelent angol, német, francia nyelven, s többet átvettek amerikai magyar nyelvű lapok. E könyv huszonhat életrajza egyháztörténeti riportsorozat, s félévezredet ölel magába. Legtöbb név már évszázadok óta ragyog, a többi csak néhány évtizede. Fénylenek a tetteik, irányítanak a gondolataik. Sok mindenben különböznek egymástól, de egyben valamennyien egyformák: igéjével Isten küldte, vitte, vezette őket a kipróbált régi útról addig nem taposott új ösvényre. S mindnyájan milliókért munkálkodtak, akik között vagyunk mi magunk is.

Szabó Lajos - Az ​utolsó szalmaszál
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Erdődy János - A ​Szent Sátán
A ​könyv az életre-halálra vívott hatalmi harcok első nagy ütközetéről szól, amelyet az akkor ismert világ fölötti uralomért vívott a római egyház és a nyugati Birodalom, a pápa és a német király-császár. A könyv fő alakja VII. Gergely pápa, akit jellemének furcsa kettősségéről "Szent Sátán"-nak neveztek el kortársai, ellenfele pedig IV. Henrik német király. A könyv lapjain megjelenített időben, a XI. század közepén, ők ketten személyesítették meg az egymással szemben álló, kibékíthetetlen hatalmi törekvéseket. Harcuk és mindkettejük bukása lett így könyv témája.

Bajtai Zsigmond - Krisztus ​tanúi a történelemben
Bajtai ​Zsigmond apátplébános annak idején Salgó János név alatt tette közzé Rómában a "Krisztus tanúi a történelemben" című művét, amely fiatalok között nagy sikert aratott. A közvetlen hangú és tárgyszerű feldogozás elismerést nyert a hitoktatók körében.Az új kiadás hiányt pótol.

Kollekciók