Ajax-loader

'polgári jog' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Mikszáth Kálmán - Különös ​házasság
A ​regény témáját egy reformkori szájhagyomány adta; a dúsgazdag Buttler János és a katolikus paptól megejtett Dőry Mária kényszerházasságának különös története az aulikus és klerikálius erők ellen küzdő hajdani szabadelvű nemesség között terjedt szájról szájra, egy hosszan húzódó, 19. század elején zajló botrányos válóper kiszivárgott adatai alapján. A klérus rögtön a regény megjelenésekor igyekezett néhány ténybeli eltérés alapján hitelt vesztetté tenni a regény vádló művészi igazságát. Mikszáth két erő küzdelmét ábrázolta regényében: a nagyurak és nagypapok világa áll az egyik oldalon, s a szálak elvezetnek elzárt papi szemináriumokba, a császári udvarba, a pápai kúriára is. A másik oldalon Buttler János mellett felsorakoznak a Bernáthok, Fáyhoz hasonló kuruckodó magyar kisurak, a korai polgárságnak olyan különcködő típusai, mint az öreg Horváth; néma társként pedig szeretetével és rokonszenvével ott áll - Tóth uram, a röszkei kocsmáros és Vidonka, a népi ezermester személyében - maga a nép is. Ők már a jövő ígéretét, 1848 egykor majd fellobbanó tüzét hordják magukban.

Kathryn Stockett - The ​Help
What ​perfect timing for this optimistic, uplifting debut novel (and maiden publication of Amy Einhorn's new imprint) set during the nascent civil rights movement in Jackson, Miss., where black women were trusted to raise white children but not to polish the household silver. Eugenia Skeeter Phelan is just home from college in 1962, and, anxious to become a writer, is advised to hone her chops by writing about what disturbs you. The budding social activist begins to collect the stories of the black women on whom the country club sets relies and mistrusts enlisting the help of Aibileen, a maid who's raised 17 children, and Aibileen's best friend Minny, who's found herself unemployed more than a few times after mouthing off to her white employers. The book Skeeter puts together based on their stories is scathing and shocking, bringing pride and hope to the black community, while giving Skeeter the courage to break down her personal boundaries and pursue her dreams. Assured and layered, full of heart and history, this one has bestseller written all over it.

Barzó Tímea - Lábady Tamás - Navratyil Zoltán - Csehi Zoltán - Kenderes Andrea - Családjog ​a 2013. évi V. törvény alapján
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lontai Endre - Faludi Gábor - Gyertyánfy Péter - Vékás Gusztáv - Magyar ​polgári jog
A ​szellemi alkotások joga néven tárgyalt jogterület a polgári jog viszonylag önálló, sajátos területe. Mindkét mozzanat megvilágításra szorul. A szellemi alkotások jogterülete - a magyar civilisztikai tudomány álláspontja szerint - a polgári jog területére tartozik. Ennek a tételes jogi megoldás éppúgy alapjául szolgál, mint a polgári jog tárgyára, területére vonatkozóan kifejtett - és az Általános rész kapcsán részletesen bemutatott és értékelt - különböző elméleti megközelítésű álláspontok. Az áruviszony-elmélet vallói és a struktúraelmélet képviselői - esetleg más-más érveléssel, de - egyaránt a polgári jog szerves részének minősítik a szellemi alkotások jogát. (Kivételt csak Sárándi koncepciója képez, aki a polgári jog területét kizárólag a vagyoni viszonyokra korlátozva, a személyhez fűződő jogok szabályozási kérdéseit önálló jogágazat körébe utalja.) A jogági besorolás egyes kérdéseire később (1. § 4., 2. § 1.) visszatérünk.

Covers_329822
Polgári ​peres eljárás Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Polgári ​peres eljárás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lontai Endre - Magyar ​polgári jog
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bíró György - Lenkovics Barnabás - Általános ​tanok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kengyel Miklós - Magyar ​polgári eljárásjog
A ​Magyar polgári eljárásjog egy kötetbe sűríti össze azokat az ismereteket, amelyeket egy joghallgatónak a polgári perről, a bírósági végrehajtásról és az alternatív vitakezelés különböző formáiról tudnia kell. A tankönyv a polgári eljárásjog alapfogalmainak, jogforrásainak, fejlődéstörténetének és alapvető elveinek a bemutatásával kezdődik. A bírósági szervezet áttekintését a polgári eljárás általános rendelkezéseinek, majd a polgári per szerkezetének, az első- és másodfokú eljárásnak, a perorvoslatoknak és a különleges pereknek a leírása követi. A kötet bemutatja a kisértékű perekre és a kiemelt jelentőségű ügyekre vonatkozó eljárási szabályokat is. A nemperes eljárások közül részletesen foglalkozik a fizetési meghagyással és a bírósági végrehajtással. Zárófejezetei a polgári eljárás alternatíváit, a közvetítést (mediációt) és a választottbíráskodást tekintik át. A nemperes eljárásokra vonatkozó terjedelmes jogszabályanyag kiiktatásával a polgári peres eljárás mélyebb és alaposabb megismerését szeretnénk előmozdítani. 1998 óta a tankönyv tizenegyedik kiadását veheti kézbe az olvasó. A legújabb kötet már azokat a változtatásokat is tartalmazza, amelyeket az Alaptörvénnyel együtt hatályba lépett sarkalatos törvények és más jogszabályok idéztek elő a polgári eljárásjog területén. Jó hír a joghallgatók számára, hogy a jogszabályanyag gyarapodása ellenére a tankönyv terjedelme nem változott.

Lenkovics Barnabás - Dologi ​jog
A ​polgári jog a jogrendszer talán "leghétköznapibb" ága, abban az értelemben, hogy a polgári jog által szabályozott társadalmi viszonyok olyan általánosan és olyan terrnészetességgel vannak jelen mindennapjainkban, hogy-e viszonyok "jogiasságát" gyakorta nem is észleljük. Ha valaki reggel munkájába indulva rmondjuk villamosra száll, aligha jut eszébe, hogy azzal, hogy a járműre felszállt, egy személyfuvarozási szerződést kötött. A mindennaposság mellett a polgári jogra az is jellernző, hogy a bennünket körülvevő társadalmi valóság hihetetlenül széles spektrumát fogják át szabályai és egészen szokatlanul nagy mozgásteret biztosítanak a benne szereplő alanyoknak: egy és ugyanazon polgári jog szabályozza pl. a tulajdonviszonyokat, a szerződések bonyolult világát, az öröklési jogot, a szellemi alkotások jogát stb. Más szavakkal ezt úgy szokás kifejezni, hogy a polgári jog által szabályozott életbeli tényállások lényegében felleltározhatatlanok, végtelen számúak és végtelen számú variációkkal vannak jelen valóságunkban. Ez a fajta sokféleség és sokszínűség jócskán megnehezíti az elmélet művelőinek dolgát abban, hogy a polgári jog fogalmát szabatosan meghatározzák. Kivétel nélkül megálló, egyszer és rnindenkorra szólóan igaz meghatározást adni valószínűleg nem is lehet, bár ezzel sokan megpróbálkoztak. A magunk részéről a leghelyesebb rmegoldásnak azt tartjuk, ha két, a számos definíciókísérlet közül legelterjedtebb és legelfogadottabb koncepciót ismertetjük anélkül, hogy köztük bárrnilyen szernpontból értékbeli hierarchiát állítanánk fel vagy rnás rmódon egymásra vonatkoztatnánk őket.

Schubauerné Dr. Hargitai Vera - Polgári ​jog
A ​második alkalommal megjelenő Polgári jogi fogalomtár célja segíteni a magyar jogrendszerben történő eligazodást a hatályos jogi kifejezések jelentésének bemutatásával, a valós szabályozás összefüggéseinek feltárásával. Ennek érdekében a kötet lexikonszerűen, ábécérendben közölt címszavakban áttekinti a magyar magánjog - ezen belül elsősorban a polgári jog és a nemzetközi magánjog - alapfogalmait, továbbá az egyes jogi szakkifejezések értelmezése mellett az alapvető összehasonlításokat és jogforrásokat is megmutatja. Felhasználja továbbá a kialakult bírói gyakorlat eredményeit is. A kötet hasznos szakkönyve lehet a gyakorló jogászoknak, jogalkalmazóknak, jogalkotással, illetve belső normaalkotással foglalkozóknak ugyanúgy, mint az egyetemeket, főiskolákon, tanfolyamokon jogot tanulóknak.

Kathryn Stockett - A ​Segítség
A ​hatvanas évek elejére, Jacksonba, az amerikai Dél egy tipikus kisvárosába varázsol bennünket Kathryn Stockett regénye. Látszólag olyan világ ez, ahol soha nem fog megváltozni semmi a fehérek úgy érzik, a világ örök rendje a szegregáció, a feketék pedig véletlenül sem merik elmondani igazi érzéseiket (hiszen aki mégis elmondja, azt rögtön elbocsátják, s szerencséje van, ha nem ölik meg aztán). Közben persze már elkezdődött a fekete polgárjogi mozgalom, s amit Martin Luther King mond, s ami közben szép lassan történik az országban (a szegregáció fokozatos, nagyon lassú enyhülése), az mégiscsak eljut a kisvárosba. Skeeternek, egy fehér lánynak, aki épp visszajött az egyetemről, és író akar lenni, az az ötlete támad, hogy a cselédekről kellene könyvet írni, pontosabban egy interjúkötetet: a fekete nők először kapnának lehetőséget, hogy ők maguk mondják el, milyen a fehéreknek dolgozni, hogy bánnak velük, mik a fájdalmaik, örömeik... Skeetert eleinte csak naiv, gyerekes becsvágy fűti, hogy valami olyat írjon, ami megjelenhet, de a néger cselédeket megismerve, s részt vállalva sorsukból, sőt életét kockáztatva értük - hiszen Jacksonban veszélyes, sőt életveszélyes vállalkozás egy ilyen könyv kiadása a jó ügy mellett kiállni kész, bátor felnőtt válik belőle. Kathryn Stockett 2009-ben megjelent regénye fenomenális siker: az első kötetes szerző hónapokon át vezette a sikerlistákat, és sokan Margaret Mitchellhez hasonlították.

Csécsy György - A ​szellemi alkotások joga
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Csécsy Andrea - Csécsy György - Szikora Veronika - Polgári ​jogi alapfogalmak / Személyek joga / Dologi jog
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lomnici Zoltán - Egyesületek
A ​társadalmi szervezetek, ezen belül az egyesületek jelentősége a rendszerváltást követően megnőtt, hiszen az oktatási és kulturális területen, valamint a szociális gondoskodás terén meghatározó jelentőséget nyertek. Míg korábban csupán néhány száz egyesület fejtett ki közhasznú tevékenységet, addig napjainkban már több tízezer egyesület lát el fontos – korábban az állam által végzett – feladatokat. Nem csupán a társadalmilag hasznos célok megvalósítása miatt fontosak az egyesületek, hanem a gazdasági életben betöltött szerepük is figyelemreméltó, hiszen több tízezer személyt foglalkoztatnak és évente több milliárd forinttal gazdálkodnak. A működés során számos jogvita keletkezik, így a bírói gyakorlat évről évre gazdagodik. Az egyesületek bejegyzése kapcsán is számos jogi nehézséggel kell szembenézni, ezért a Legfelsőbb Bíróság egyre szaporodó iránymutató döntéseinek ismerete nélkülözhetetlen. A korábbi kiadás óta olyan határozatok születtek a Legfelsőbb Bíróságon és a táblabíróságokon, amelynek megismertetése közérdek. A bővített kiadás módszeresen feldolgozza az egyesületek, köztestületek, közhasznú társaságok és pártok működésére és szervezetére vonatkozó bírói gyakorlatot és az alapításra, valamint a nyilvántartásba vételre vonatkozó szabályokat is. A kiadvány külön foglalkozik a sportegyesületekre vonatkozó szabályokkal és bemutatja az idevágó ítélkezési tapasztalatokat is. A kötet összeállításakor arra törekedtünk, hogy a jogi szakemberek mellett a jogban járatlan polgárok is haszonnal forgathassák a kiadványt.

Jenovai Petra - Papp Tekla - Strihó Krisztina - Szeghő Ágnes - Atipikus ​szerződések
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lenkovics Barnabás - Polgári ​jogi alapok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alex Haley - The ​Autobiography of Malcolm X
From ​hustling, drug addiction and armed violence in America's black ghettos Malcolm X turned, in a dramatic prison conversion, to the puritanical fervour of the Black Muslims. As their spokesman he became identified in the white press as a terrifying teacher of race hatred; but to his direct audience, the oppressed American blacks, he brought hope and self-respect. This autobiography (written with Alex Haley) reveals his quick-witted integrity, usually obscured by batteries of frenzied headlines, and the fierce idealism which led him to reject both liberal hypocrisies and black racialism.

Polg_jog_ii
Polgári ​eljárásjog II. Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Polgári ​eljárásjog II.
A ​négy jogi kar tanszékvezetőinek közös együttműködésében készült kötet célja, hogy egységes és összehangolt tananyagként segítse a hallgatókat polgári eljárásjogi tanulmányaik során. A tankönyv három szerkezeti egységből áll: az első rész tartalmazza a polgári perben igénybe vehető perorvoslatokat, ezt követik az ún. különleges eljárások, másképpen: a Pp. Különös része, majd a harmadik egységben három olyan nemperes eljárás szabályai kapnak helyet, amelyek mindegyik érintett kar tematikájában szerepelnek: a bírósági végrehajtási eljárás, a fizetési meghagyásos eljárás és a hagyatéki eljárás. A Pp. Különös részében szabályozott végrehajtási pereket a bírósági végrehajtási joggal együtt, a harmadik részben tárgyaljuk. Az egyes fejezetek, jogintézmények részletezésénél a szerzők mércéje az volt: mi az, amit minden joghallgatónak tudnia kell ahhoz, hogy az egyetemről kikerülve gyakorló jogászként is helyt tudjon állni. Továbbá, bár célközönségét elsősorban a joghallgatók jelentik, a tankönyv a más szakokon tanuló hallgatók számára is jól hasznosítható lehet a könyv a polgári eljárásjog, bírósági végrehajtási jog vagy az egyes nemperes eljárások elsajátítása körében. A szerzők a jobb tagolhatóság, átláthatóság és a könnyebb kezelhetőség érdekében úgy döntöttek, hogy a polgári eljárásjog anyagát két kötetben dolgozzák fel. Rendhagyó módon a tankönyv jelen második kötete jelenik meg korábban, megelőzve a mű első részét: a döntően a polgári perrendtartás általános részét – az elsőfokú eljárással bezárólag – felölelő „Polgári eljárásjog I.” kötet később kerül megjelentetésre.

Covers_286181
Polgári ​eljárásjog I. Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Polgári ​eljárásjog I.
A ​Polgári eljárásjog I. – A polgári per általános szabályai című tankönyv négy jogi kar (Szeged, Debrecen, Miskolc, Károli) oktatóinak összefogásával készült el, és a leghatályosabb áttekintését adja a vizsgált témának. A szerzők tudatosan arra törekedtek, hogy megtalálják azt a minimumot, amit a jogászhallgatóknak tudniuk kell polgári eljárásjogból, és amire gyakorló jogászként tovább tudnak majd építkezni. A kötet a polgári per alapelveit, az eljáró bíróságokat, a feleket, a keresetindítást, a tárgyalás szabályait, a perköltséget, a határozatokat és a bizonyítás általános szabályait tárgyalja, a 2013. augusztus 30-i jogszabályi rendelkezésekhez igazodva. A szerzők a jobb tagolhatóság, átláthatóság és a könnyebb kezelhetőség érdekében úgy döntöttek, hogy a polgári eljárásjog anyagát két kötetben dolgozzák fel. A korábban megjelent második rész, illetve a jelen kötet együtt fedi le a jogászképzésben a magyar polgári perjogi tanulmányokat.

Zlinszky János - Ius ​privatum
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vékás Lajos - Magyar ​polgári jog - Öröklési jog
"Az ​emberi társadalom történetében a törzsi-nemzetségi rend felbomlásával párhuzamosan jött létre és fokozatosan vált uralkodóvá a termelési eszközök és fogyasztási javak egyéni elsajátítása, a magántulajdon. Minél inkább előrehaladt ez a társadalmi folyamat, annál inkább válaszra várt a magántulajdon halál esetére történő jogutódlásának kérdése, vagyis jogi elismerésre várt az egyéni öröklés, tehát az öröklési jog igénye. Az egyszerű árutermelés legfejlettebb jogrendszere, a római magánjog alakulása igen jól példázza ezt a társadalmi összefüggést: a gyorsan tért hódító és erősödő magántulajdoni berendezkedés életre hívta az öröklést és az öröklési jogot. A magántulajdoni rend és az öröklés összefüggését a történelmi-társadalmi fejlődés későbbi időszakaiban is világosan nyomon követhetjük. A feudális tulajdon kötöttségei korlátozzák a magántulajdont és egyben behatárolják a vagyon halál esetére történő átörökíthetőségét is. Más módon, de még nagyobb mértékben korlátozott a magántulajdon szerepe a szocialista tulajdoni rendszerben; s ezért szűk körre, az egyéni tulajdon körére szorul vissza az öröklés lehetősége is. A kapitalista tulajdoni berendezkedés a magántulajdon szentségére épül; ennek egyenes következménye az öröklés lehetőségének teljes körű jogi elismertsége."

Ismeretlen szerző - A ​polgári nemperes eljárások joga
Sokféleség. ​Kevés fogalom tudná közelebbről jellemezni a polgári nemperes eljárások által érintett jogterületeket. Ez az oka annak, hogy a polgári igazságszolgáltatásban érintett, meghatározó jogászi szakmák mindegyike, így a bírói, a közjegyzői, az ügyvédi és a kodifikátori hivatás egyaránt kiemelt szinten képviselteti magát a jelen mű szerzőinek személyében. E szerzőket összeköti, hogy Németh János professzor tanítványai, és mindannyian hosszú ideje elhivatottsággal tanítanak az ELTE Polgári Eljárásjogi Tanszékén. A könyv ennek megfelelően a gyakorló jogászi és az egyetemi oktatói tapasztalatok alapján szerzett tudás szintézise is, amely egyaránt kíván egyetemi tankönyvként és a gyakorlat által hasznosítható kézikönyvként szolgálni. A mű néhány szempontból új megközelítésen alapul. Nem törekszik teljességre, inkább nagyobb hangsúlyt fektet a szerzők közössége által kiemelt jelentőségűnek ítélt nemperes eljárásokra. Nem tartja magát jogforrási, illetőleg jogrendszerbeli besorolási szempontokhoz sem, így nem kizárólag nemperes eljárásokat tárgyal, hanem a funkcionalitás irányába elmozdulva helyet biztosít egyes olyan peres eljárások ismertetésének is, amelyek igazi értelmüket csak valamely nemperes eljárás összefüggéseiben nyerik el. Ilyen beágyazottság jellemzi például a cégeljárások és a társasági jogi perek széles körének viszonyát, a végrehajtási eljárás és a végrehajtási perek kapcsolatát, de újabban a fizetési meghagyásos eljárás és a Pp. ,,kisértékű" pereinek viszonyát is. Az ilyen perek szabályainak tárgyalása és oktatása didaktikailag is a nemperes eljárásokkal együtt indokolt.

Polg-torv
Polgári ​Törvénykönyv Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Polgári ​Törvénykönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kondorosi Ferenc - Bevezetés ​a közjog világába
Az ​ember felfedezte és megalkotta magának a jogot. Felfedezte a jog által nyújtható stabilitás szerepét és erejét. Az élet "eljogiasodásának" korszakát éljük. Jogszabály mondja meg, mit kell tanulni az egyetemeken (még az oktatott tudományterületek százalékos arányát is megállapítja), jogszabály születik az alkalmazható ételfestékekről és növényvédő szerekről, jogszabály írja elő az autóvezetés, sőt a gyalogos közlekedés szabályait. Sokszor úgy érezzük - a jog megköti a kezünket. Nem vigasz, de megköti az állam kezét is, hisz a jogszabállyal - amelyet az állam erre hivatott szervei alkotnak - az állam önmagát is korlátozza. A jog tehát korlát - a szabadság korlátja - a magunk és mások szabadságának védelmében. A jog - ha helyes elveken és értékeken alapul - olyan korlát, amely szabadságot teremt. Könyvünk a jog világának egy nagy területébe, a közjogba enged bepillantást. Nem jogászoknak készült, hanem a jogi tudást más jellegű tanulmányaikban felhasználó hallgatóknak. Bevezeti az olvasókat a jogi normák keletkezését meghatározó, a jogrendszert Magyarországon is átalakító demokratizálódási folyamatokba, szól a modern közjogi berendezkedésekhez vezető út néhány fontos XX. századi összefüggéséről, s vizsgálja a közjog két nagy szabályozási tárgykörét, az államszervezetet és működését, valamint az emberi jogok rendszerét. Szól az állam büntető hatalmáról, s az államközi kapcsolatok legfontosabb, korunk világára jellemző, s jogi szabályozást igénylő kérdéseiről. A szerző felvázolja az euroatlanti integráció hazai közjogi intézményrendszert érintő hatásait is.

Dr. Köles Ferenc - Dr. Sághy Mária - Polgári ​jog II. - Kötelmi jog
Jogi ​Szakvizsga Kézikönyvek sorozatunkkal a jogi szakvizsgára való felkészüléshez kívánunk segítséget nyújtani olvasóinknak, ezért e könyvek ennek megfelelően kerültek összeállításra. Az egyes fejezetek - melyek címe megegyezik a tételcímekkel - vastag betűvel tartalmazzák a tételhez szükséges jogszabályokat, normál betűvel ezek magyarázatát, s dőlt betűvel ismertetjük a tételhez kapcsolódó birói gyakorlat

Fazekas Judit - Köncse Tamásné - Fogyasztóvédelmi ​kódex
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lenkovics Barnabás - A ​dologi jog vázlata
A ​joghallgatók létszámának és ezzel a jegyzet iránti keresletnek a növekedésével 1996-ban sor került a jegyzet harmadik, változatlan kiadására, amibe csupán egy jogszabályi változásmutatót és egy kisebb hibaigazítót tudtunk beilleszteni. 1997-ben, a negyedik kiadáshoz újból átdolgoztuk a jegyzetet (különösen az állami tulajdon kizárólagos tárgyaira és a zálogjogra vonatkozó részeket), a második kiadás elvei szerint. 1997-98-ban is megjelent a jegyzet tartalmát érintő több fontos törvény és számos egyéb jogszabály. Ezek közül a két legfontosabb az ingatlannyilvántartásról és a társasházról szóló törvény, melynek alapján a jegyzet vonatkozó részeit újra kellett írni. A dologi jogra zúduló jogalkotási áradatnak tehát még mindig nincs vége, így ez a kiadás is csak egy tanévre szól. Bízva abban, hogy a jegyzet által is előmozdítani kívánt letisztulás hamarosan bekövetkezik, továbbra is eredményes tanulást kíván: a szerző

Balla Árpád - Szebenyi Péter - Állampolgári ​ismeretek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lenkovics Barnabás - Székely László - Magyar ​polgári jog
A ​kötet tárgyalja a személyi jog fogalmát és jelentőségét; az embert, mint jogalanyt; a jogi személyeket valamint a személyhez fűződő jogokat.

Covers_210739
A ​Polgári Törvénykönyv Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - A ​Polgári Törvénykönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_226255
Mediáció Ismeretlen szerző
elérhető
10

Ismeretlen szerző - Mediáció
A ​mediációnak vagy más néven közvetítésnek már nálunk is évtizedes múltja van. Ha a felek vitája zsákutcába kerül, a bírósághoz fordulás előtt és gyakran ahelyett kiutat jelenthet egy semleges, harmadik személy bevonása. A közvetítő nem ítélkezik a vitás ügyben, hanem abban segíti a feleket, hogy egy minden érdekelt számára kedvező megoldást találjanak, amit írásos megállapodásukban rögzítenek. A két nagysikerű kiadást megért „Mediáció – a közvetítői tevékenység” című kiadvány folytatásának tekinthető, ugyanakkor teljesesen önálló új könyv célja, hogy az egyes területek legjobb gyakorlati és elméleti ismerőinek tolmácsolásában a lehető legteljesebb áttekintést nyújtsa a mediáció – avagy közvetítői tevékenység – intézményéről. A mű először a mediáció alapkérdéseivel ismerteti meg az olvasót: bemutatja a konfliktuskezelés elméletét és gyakorlatát, a különböző tárgyalási módszereket, kitér az egyes közvetítési területek megközelítésbeli sajátosságaira, valamint a mediátorképzés hazai rendszerére. A kötet ezt követően a mediáció törvényi és rendeleti szabályozása mellett részletesen elemzi az egyes közvetítési formák speciális szabályait, továbbá külföldi és hazai gyakorlatát. Így bemutatásra kerül a családi mediáció, az egészségügyi közvetítés, a gazdasági mediáció, a büntetőeljárás során alkalmazható közvetítés, a fogyasztói jogviták alternatív rendezése, valamint a munkaügyi és az oktatási mediáció. Az egyes részterületek bemutatására a legújabb szabályozás alapulvételével, valamint szemléltető ábrák és statisztikai elemzések alkalmazásával kerül sor.

Greg Iles - Mississippi ​vér
A ​gyászoló és bosszúszomjas natchezi polgármester, Penn Cage világa összeomlani látszik. A családja széthullik, a szeretett nő sincs mellette többé, sziklaszilárdnak hitt elvei mintha cseppfolyóssá válnának, az édesapjának pedig, a köztiszteletben álló orvosnak bíróság elé kell állnia az egykori szeretője meggyilkolásáért. És ha mindez nem lenne elég, olybá tűnik, hogy az idős férfi egyenesen a vesztébe rohan. Noha könnyűszerrel támaszkodhatna a meglehetősen nagy ügyészi gyakorlattal rendelkező fiára, úgy dönt, kizárja a tárgyalás előkészületeiből. Inkább vállalja a börtönt, semmint hogy el kelljen árulnia Penn-nek a teljes igazságot, amely nemcsak erre az ügyre lesz hatással, hanem alapjaiban rengetheti meg Mississippi államot, és lebbentheti fel a fátylat annak erőszakkal teli múltjáról. A Dupla Sasok néven ismert, kegyetlenkedéseiről hírhedt, egykori ku-klux-klanosokból álló csoport tagjai azonban bármire hajlandók, hogy ezt megakadályozzák. A tét pedig nem kevés: az erőszaktevőknek a szabadságukért, a Cage család tagjainak pedig szó szerint az életükért kell küzdeniük. A grandiózus zárókötetben megkezdődik a végső játszma Penn Cage és családja, valamint ellenségeik ádáz harcában. A megdöbbentő tanúvallomások, az orvos ügyvédjének mesteri stratégiája révén lehull a lepel az igazságról. De vajon ki nyer a végén, és milyen áron? Egy trilógia letehetetlenül izgalmas, megdöbbentő és mesterien szőtt befejezése.

Kollekciók