Ajax-loader

'alkotmányjog' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Covers_447022
0

Ismeretlen szerző - Alkotmány ​és alkotmányosság
MTA ​Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának Tudományos Ülésszakán elhangzott előadások és hozzászólások.

Kilényi Géza - Hajas Barnabás - Fejezetek ​az alkotmányjog köréből
Mivel ​az államszervezetben és a jogrendszerben gyakran történnek olyan változások, amelyek érintik a jegyzetben leírtakat, a szükséghez képest - ha kell, évente - felülvizsgáljuk, korrigáljuk és kiegészítjük a jegyzet tartalmát. Ezért került sor 2005-ben, immár kilencedik alkalommal a jegyzet megújított tartalommal való újboli kiadására.

Tóth Gábor Attila - Életfogytig ​szabadláb
Mi ​volt itt a rendszerváltás után? Mi lett itt a „fülkeforradalom” után? Kérdések, melyek heves vitákat keltenek. Ez a könyv a magyarországi demokrácia elmúlt két évtizedének megértéséhez kíván hozzájárulni, és körvonalazza a jelenlegi alkotmányos átalakulás természetét. A gyűjteményes kötet az 1993 és 2011 között született rövid alkotmányjogi elemzések, publicisztikák szerkesztett és bővített változatát tartalmazza. A feldolgozott írások többsége az egykori Magyar Hírlap nevezetes hetedik oldalán, a Magyar Narancs Egotrip rovatában, a HVG véleményoldalán, az Élet és Irodalom Szabadláb rovatában és a Szuverén.hu oldalain jelent meg.

Kossuth Lajos - Gerő András - Kossuth ​Lajos alkotmányterve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Paksy Máté - A ​konstitucionalizmus archeológiája
Foucault ​klasszikus munkájából tudjuk, hogy az archeológia kritikai, történeti nézőpontú diskurzus-elemzés. Könyvemben nem az alkotmány, a Fundamentális Textúra őseredetét vagy az alkotmányosságról szóló egyetlen nagy elbeszélést, és nem is az alkotmány szó lehetséges jelentéseit keresem, hanem azokat a jogi-politikai diskurzusokat, morajlásokat, amelyek a hatalom korlátozhatóságának kérdését vették körül. A jogértelmezés- és jogrendszertan, a dialogikus érvelés, az alkotmánybíráskodás gondolata, a jog elvont értelemben vett szelleme, a használt metaforái (pl. az alkotmány élő fa) és egyáltalán, maga a jog és jogtudomány a hatalom korlátozására lett kitalálva. A kötetet lezáró, terjedelmes esettanulmány egy közismert francia jogtudós ellen megfogalmazott vádból kiindulva teszi mérlegre a jogtudomány erkölcsi semlegessége mellett és ellen szóló érveket.

Covers_428648
A ​mi Alkotmányunk Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - A ​mi Alkotmányunk
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

A_k%c3%adnai_alkotm%c3%a1ny
A ​kínai alkotmány Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - A ​kínai alkotmány
Kína ​hagyományos jogi kultúrája jelentősen eltér a nyugatitól, ugyanakkor a 20. században komoly erőfeszítések történtek arra, hogy a kínai jogot – a kínai sajátosságokat figyelembe véve – modernizálják, s közelítsék a nyugati jogrendszerekhez. Ezen erőfeszítések egyik célja az volt, hogy Kína alkotmányos állammá váljék. Az alkotmányos berendezkedés kiépítése több mint száz éve tart, s a folyamat a mai napig zajlik. A „reform és nyitás” politikájának 1978-as meghirdetése után végképp egyértelművé vált, hogy kiszámítható, modern jogrendszer nélkül nem lehet a gazdaságot modernizálni, Kínát sikeressé tenni. Ehhez pedig szükség van egy korszerű alkotmányra, illetve az alkotmányos szabályok betartására és betartatására. A hagyományok és a politikai rendszer jellegzetességei azonban azt eredményezik, hogy Kínában az alkotmányosságot is másképp értelmezik, mint ahogy az a nyugati világban megszokott. Magyarországon a világ legnépesebb államának jogrendszere szinte teljesen ismeretlen, noha Kína növekvő globális befolyása elengedhetetlenné teszi, hogy az ország működését meghatározó legfontosabb alapelveket és normákat megismerhessük. A jelen kötet – az első magyar nyelvű munka, amely a kínai alkotmánnyal foglalkozik – arra vállalkozik, hogy az olvasókat megismertesse a kínai alkotmány és alkotmányosság történetével, fejlődésével, sajátosságaival, egyes problémás kérdéseivel. A sinológusok és jogászok által írt tanulmányok mellett a kötet tartalmazza a Kínai Népköztársaság jelenleg hatályos alkotmányának hiteles fordítását is, így elsőként teszi elérhetőé magyarul a legfontosabb kínai törvény szövegét. A könyvet nemcsak jogászok forgathatják haszonnal, hanem azok is, akik a modern kínai történelem, politika, társadalom iránt érdeklődnek, hiszen az alkotmányos fejlődés mindig követi azokat a változásokat, amelyek az adott országban végbemennek. S manapság a Kínában végbemenő változásoknál aligha vannak fontosabbak a világon.

Ismeretlen szerző - Nemzeti ​alkotmányok az Európai Unióban
A ​kötetben helyet kapnak az európai tagállamok alkotmányai, és az egyes alkotmányok létrejöttének körülményeit, történetét, legfőbb jellemzőit bemutató rövid ismertetők. Az immáron 25 tagállamot magában foglaló Unió egyes országainak alkotmányait felvonultató mű azzal a céllal készült, hogy a szakemberek és érdeklődők számára megkönnyítse a kibővült Európai Unió alkotmányos rendszerének megismerését. A nemzeti alkotmányok az integrációs folyamat ellenére sem veszítenek jelentőségükből, miután az Európai Unió a tagállamok által elfogadott szerződésekből származtatja jogosítványait. Az integrációs folyamatban a tagállamok alkotmányos rendszere és különösen a ratifikálás alatt álló Európai Alkotmányos Szerződés szoros kapcsolatrendszerbe kerül: az Európai Uniónak figyelemmel kell lennie a tagállamok alkotmányaira, a tagállamoknak az integrációt létrehozó és azt elmélyítő szerződéseire. A nemzeti alkotmányok magyar nyelven történő megjelentetése ezen kettősség megértéséhez kíván segítséget adni, bízva abban, hogy a tagállamok alkotmányainak megismerése is hozzájárul a közös európai értékek és elvek kialakításához.

Bertrand Mathieu - A ​jog a demokrácia ellen?
A ​jog olyan fontos szerepet játszott a demokrácia kiépítésében, hogy már sokszor össze is keverjük a demokrácia és a jogállam fogalmát. A könyv célja, hogy bemutassa: a jog a demokrácia ellen is fordulhat. A demokratikus rendszer kialakítása elválaszthatatlan egy adott területen, adott határok között, sorsközösségben élő nép fogalmától. Az állam alkotó elemei bomlásnak indultak. A más legitimációknak engedelmeskedő, állami kereteken kívüli jogrendszerek, az individualizmus és a kommunitarizmus fejlődése, az alapjogok moralizáló felfogása, a politikai hatalom meggyengülése, a közérdek fogalmának térvesztése, valamint a politikai és radikális iszlamizmus kihívása miatt a szétesés veszélye fenyeget. A 2017-es francia elnökválasztás is illusztrálta ezt a helyzetet. A liberális demokráciát érdemes megmenteni, azonban tisztázni kell az államok hatáskörét, és vissza kell állítani azokat az eszközöket, amelyek segítségével a nép megnyilvánulhat.

Beöthy Zsigmond - Elemi ​magyar közjog
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

S. E. Finer - Vernon Bogdanor - Bernard Rudden - Comparing ​Constitutions
A ​political scientist and a comparative lawyer have joined forces to produce a revised and expanded version of the late S. E. Finer's classic Five Constitutions. Their book gives the present texts of four important constitutions, the American, German, French and Russian, and it adds the basic political structure of the European Union, and provides a full account of the British constitution.

Kocsis István - Molnár Tamás - Pap Gábor - Pecze Ferenc - Tóth Zoltán József - Vass Csaba - Zétényi Zsolt - Zlinszky János - Hungaria ​Archiregnum
Tisztelt ​Olvasó! Egy könyv, amely segít, hogy visszavezessen Magyar Önmagunkhoz. Egy könyv, amely segít abban, hogy újra felfedezzük, újra tanuljuk azt a tudott tudást, amit mindenki őriz ott, legbelül saját magában. Segít, hogy előhívjuk a Teremtő Isten bennünk rejlő képét, tudását, cselekvését. Igen, a cselekvést jelenti számunkra a felismert Hit, amely Jézus szeretetében, annak vállalásában valósul. Egy könyv, amely több egy könyvnél. Ébresztés, beavatás a magyarság történelmi tudástárába. Az elmúlt századok háttérbe szorították a magyarság Ön-tudatát. "És mégis", az hogy itt vagyunk a Szent Koronának, égi királynőnknek, Boldogasszony Szűz Máriának, Hazánk védőjének, oltalmazójának köszönhetjük. Egy könyvtest, amely a magyar Szent Korona hiteles történetét, múltját, szakrális erejét, misztériumát és a Szent Korona Tant mutatja be. Azt a történeti alkotmányt, amely évszázadokon keresztül szervesen megőrizve és megújítva teremtette meg a lehetőségét a magyarság megmaradásának. A megmaradásnak királygyilkosságok, háborúk, a külső és belső árulások tengerében, örvényében. A Szent Korona és a Szent Korona Tan, az azon alapuló magyar történeti alkotmány a magyarság mindenkori vállalása nem más, mint a Szent Korona által üzent és beteljesítésre váró Jázusi szeretetvállalás és igazság képviselete, annak vállalása, annak cselekvő beteljesítése, bámilyen gonosz erők törnek is rá a Kárpát-medencére. Tisztelt Olvasó! Egy könyv, amely elmélyült olvasást, személyes belső munkákodást igényel. Lehetünk-e Önmagunk, ha a magyarságunk megtartására, felemelésére nem adunk esélyt, törekvést, és beteljesítést? Hiszek egy Istenben. Hiszek egy hazában, Hiszek az isteni örök igazságban, Hiszek Magyarország feltámadásában. Ámen Jeleniczki István

Bődy Pál - Urbán Aladár - Szöveggyűjtemény ​az Amerikai Egyesült Államok történetéhez, 1620-1980
Ez ​az első magyar nyelvű, tudományos igényű, az amerikai történelem szinte minden korszakát ismertető eredeti, több mint 130 forrás gyűjteménye. Minden főbb korszakot egy-egy történelmi ismertető vezet be. A kötetből: A Mayflower-egyezmény * Az 1765. évi Bélyegtörvény * Lincoln beiktatási beszéde, gettysburgi beszéde, kiáltványa * Roosevelt: Beszéd az elnökjelölés elfogadásakor * Kennedy: Beszéd a Yale egyetem diplomaosztó ünnepélyén * Cater: Bizalmi válság * stb.

Eötvös Károly - Harcz ​az alkotmányért
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Zétényi Zsolt - Történeti ​alkotmányunk vívmányai és a 2011. évi Alaptörvény
Jelen ​vizsgálódásunkban gondolatkísérletet végzünk arról, milyen esélyei vannak a történeti alkotmánynak a jelen jogalkalmazója, elsőrendűen Alkotmánybírósága, a Kúria, s az alapjogokkal foglalkozó bíróságok számára. A történeti magyar alkotmány olyan élő, organikus joganyag, amely Magyarországnak a Szent Korona-tanban gyökerező, több évszázados törvényhozási folyamatban létrejött sarkalatos és alaptörvényeit továbbá szokásjogának lényeges elemeit öleli fel, ám mibenlétére mai válasz szükségeltetik erényeként hangoztatott rugalmasságára is tekintettel. Természetesen nem mellőzhető, fontos szempont, kérdés az sem, hogy a ma élő magyar ember, nemzettag mennyire érezheti magát egy történeti alkotmányos folyamat részesének.

Balogh Zsolt - Holló András - Kukorelli István - Sári János - Az ​alkotmány magyarázata
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók