Ajax-loader

'alkotmányjog' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Covers_98233
Alkotmányjogi ​alapok Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Alkotmányjogi ​alapok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Petrétei József - Magyar ​alkotmányjog II. – Államszervezet
A ​második kötetben a szerző az államszervezetet, annak fogalmi rendszerét, tartalmi elemeit tekinti át, majd részletesen bemutatja a magyar államszervezetet alkotó főbb állami szerveket és intézményeket, és sikeres kísérletet tesz e szerveknek az alkotmányos rendszerben való elhelyezésére. A mű fő célján - a tankönyvi szerepének betöltésén - túl minden tekintetben alkalmas arra, hogy az alkotmányjogot a nem jogászok számára is áttekinthetővé tegye.

Nagyné Szegvári Katalin - Fejezetek ​az Amerikai Alkotmány történetéből
Máig ​izgatja az alkotmányjogi szerzőket az amerikai kormányzati struktúra sajátos megoldása: egy erős elnöki hatalom és csak az elnöknek alárendelt kormányzati adminisztráció, ami merőben különbözik és szokatlan a hatalmi ágak Montesquieu-i klasszikus megosztásától. Az amerikai demokráciának valóban sajátja, hogy ebből az elnök kezében kicsúcsosodó végrehajtó hatalomból a miniszteri felelősség hiánya ellenére nem vált egy automatikus hatalom, amiben nyilvánvalóan a fékek és ellensúlyok elnevezésű politikai alkotmányos axióma segítette eddig is ki az USA kormányzatát. Bár ahogy a szerző is jelzi az elnöki hatalom és a föderális kormányzat szerepének csendes, de szívós megerősödésével számolhattunk, amit a függelékben szereplő alkotmányhoz csatolt alkotmánykiegészítések is jól mutatnak. Fentiekhez hasonlóan tanulságos bemutatásban részelteti a szerző az Olvasót a máig minden államkormányzatot izgató kérdés - a gazdasági szabadság „versus” állami beavatkozás - problémaköre kapcsán. Ma már elég világos, hogy a kereskedelem és ilyen módon a gazdaság egy jelentős szegmentje az Unió hatáskörébe utalása, különösen, hogy ehhez hozzá kapcsolják az adóztatás lehetőségét is, óhatatlanul a gazdasági szabadság korlátozását vonja maga után. Nagyon is látványos az a fejlődési ív, amit a gazdasági szabályozás az USA-ban befut. Különösen, amikor a századforduló szociális problémái megérlelik az intenzívebb állami beavatkozás szükségességét.

Covers_88434
Az ​Alkotmány kommentárja Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Az ​Alkotmány kommentárja
A ​valaha volt legnagyobb magyar alkotmányjogi program keretében a német középkommentárok mintájára, majd 50 szerző tollából készülő mű célja az alkotmányjogi kultúra és oktatás elmélyítése, illetve forrásként szolgál az alkotmánybíráskodás és jogalkotás, valamint a jogalkalmazás számára is. A kötet nélkülözhetetlen a politológusok, politikusok, közigazgatási és kormányzati tisztviselők, törvényelőkészítők, illetve az e területekre készülő felsőoktatási hallgatók részére is.

Molnár István János - Kanada ​és a Québec-kérdés
1995. ​október 30. napján a québeci választópolgárok 50,6 %-a nemmel szavazott a tartományi kormányzat által a Kanadától való elszakadással kapcsolatban meghirdetett népszavazáson. Csupán egy hajszálon múlott tehát, hogy Kanada egyetlen francia ajkú tartománya egyelőre mégsem válik ki az 1867-ben létrehozott föderációból. Mi az oka annak, hogy Kanada hosszú évek óta tartó súlyos alkotmányos válsággal küzd? Kik azok a francia kanadaiak? Mit akar Québec? Mi lesz a sorsa a világ egyik legsikeresebben működő államszövetségének? Mindezek a kérdések joggal merülhetnek fel a külső szemlélőben. A munka arra tesz kísérletet, hogy a népszavazáshoz vezető út felvázolásán keresztül megértesse az Olvasóval a Kanadában és Québecben zajló eseményeket, illetve, hogy a népszavazás eredményére figyelemmel számba vegye a közel 15 éve kisebb-nagyobb intenzitással jelentkező alkotmányos krízis lehetséges megszüntetési módjait. A munka nem csak a napi politika és Kanada iránt érdeklődőkhöz szól, hanem fontos adalékokkal szolgálhat a jogtörténettel foglalkozó, valamint a szövetségi államberendezkedésű országok alkotmányos intézményeinek működését, illetve a kisebbségek jogainak alkotmányos szabályozását tanulmányozó jogi oktatók, kutatók, egyetemi hallgatók és szociológusok részére is.

Kukorelli István - Hány ​éves az Alaptörvény
A ​tematikus tanulmánykötet a Hány éves az Alaptörvény? címet viseli és ez a címadó tanulmánya is. A Hanyas vagy? kérdése nem ismeretlen a köz-és magánbeszélgetéseinkben, s különös jelentősége van a számoknak a több szempontból sajátos, megszakításokkal, rendszerváltásokkal tarkított magyar alkotmánytörténetben is. A könyv két fejezetből áll, az elsőben az elvibb, alkotmányjogi írások találhatók, a második történetibb és talán személyesebb hangvételű. A könyv alkotmánytörténetileg lényegében és nagyvonalakban a 20. század közepétől 2016-ig nyomon kíséri a magyar állam és alkotmány történetét. Központi témája az 1989-90-es alkotmányos rendszerváltozás. Sikeres volt-e alkotmányjogi értelemben a rendszerváltozás, vagy itt kell keresni az ősbűn forrását? Annus mirabilisként, vagy annus miserabilisként vonul be a történelembe ez a két év, ami alatt több történt, mint a megelőző negyven évben összesen. Miután a szerző résztvevője volt az alkotmányos rendszerváltozás folyamatainak, ezért néhány személyesebb hangú visszaemlékezés, interjú is található a kötetben (Népfrontátvonulás, Emlékeim a taxisblokádról, Szárszó).

Szente Zoltán - Kormányzás ​a dualizmus korában
Nyugati ​mintájú parlamentáris monarchia volt-e az 1867. évi kiegyezés utáni magyar kormányzati rendszer? Mindazt, ami nem illeszkedett a parlamentáris kormányzás logikájába, sokan a magyar sajátosságoknak igyekeztek tulajdonítani. Ma sincs közmegegyezés arról, hogy modern kori történelmének egyik meghatározó korszakában milyen rendszerben kormányozták az országot. A könyv, a dualizmus kori Magyarország és a korabeli Európa kormányformáiról írt eddigi legátfogóbb elemzés. A szerzőről: Szente Zoltán (1966) a győri Széchenyi István Egyetem tanára, az MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport tudományos főmunkatársa.

Balogh-Békesi Nóra - Balogh Zsolt - Cserny Ákos - Halász Iván - Patyi András - Téglási András - Tóth Norbert - Alkotmányjog
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Egresi Katalin - Az ​olasz alkotmány
Az ​1948. január 1-jén hatályba lépett s az ezredforduló környékén elfogadott jelentősebb alkotmánymódosítások ellenére azóta is hatályos olasz köztársasági alkotmány megszületéséig hosszú utat járt be az itáliai társadalom. A felvilágosodás korának jogi és politikai széttagoltságát tükröző alkotmányok, illetve alkotmánytervek után a 19. század második felében megvalósult nemzetállami egység teremtette meg azt a politikai helyzetet, amelyben a Szárd-Piemonti Királyság 1848-as alkotmánya, a Statuto Albertino közel másfél évtizeddel később az egész félsziget alkotmányává vált. A fasizmus két évtizedét követően a demokratikus politikai pártok történelmi kompromisszumának eredményeként a kereszténydemokrácia, a szocializmus és a kommunizmus, valamint a liberalizmus politikai ideológiájára építve egy teljesen új, a II. világháború utáni nyugat-európai demokráciák számára mintaértékű alkotmány született. Ennek alapelvei, állampolgári jogai és kötelezettségei, illetve államszervezeti rendelkezései méltán tekinthetők a képviseleti demokrácia alapértékeinek. A közel másfél évig tartó alkotmányozás folyamatában a pártok tevékenysége mögött igen gazdag közjogtudományi munka állt, ami napjaink alkotmányjogi gondolkodása számára számos hasznos, időtálló és tanulságos álláspontot fogalmazott meg.

Mezey Barna - Képviselet ​és alkotmány a középkori Európában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_447022
0

Ismeretlen szerző - Alkotmány ​és alkotmányosság
MTA ​Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának Tudományos Ülésszakán elhangzott előadások és hozzászólások.

Bajáki Veronika - Gaál Zoltán - Pőcze Béla - Sári János - Schidt Péter - Takács Imre - Magyar ​alkotmányjog
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kilényi Géza - Hajas Barnabás - Fejezetek ​az alkotmányjog köréből
Mivel ​az államszervezetben és a jogrendszerben gyakran történnek olyan változások, amelyek érintik a jegyzetben leírtakat, a szükséghez képest - ha kell, évente - felülvizsgáljuk, korrigáljuk és kiegészítjük a jegyzet tartalmát. Ezért került sor 2005-ben, immár kilencedik alkalommal a jegyzet megújított tartalommal való újboli kiadására.

Chronowski Nóra - „Integrálódó” ​alkotmányjog
Az ​"Integrálódó" alkotmányjog célja egyrészt az EU-joghoz, másrészt a tagállami és magyar alkotmányjoghoz kapcsolódó szakismeretek közvetítése. A kötet feltárja az európai integrációs szervezet alkotmányjogi normáinak fejlődését, illetve az alkotmányos elvek érvényesülését az uniós jogban, továbbá elemzi a magyar EU-tagság kapcsán felmerült alkotmányjogi változásokat. A tananyag dogmatikai szempontból, de az esetjogra tekintettel mutatja be az alkotmányfogalom, az alapjogvédelem, a hatalommegosztás és a demokrácia elvének uniós értelmezését, és praktikus szempontból - a jogalkotási folyamat értékelésével - ismerteti az EU-csatlakozással kapcsolatos alkotmánymódosítást, az alapjogi rendszer fejlesztési lehetőségeit, az Országgyűlés és az Alkotmánybíróság integrációs szerepét, valamint az európai választójog hazai gyakorlásának szabályozását.

Tóth Gábor Attila - Életfogytig ​szabadláb
Mi ​volt itt a rendszerváltás után? Mi lett itt a „fülkeforradalom” után? Kérdések, melyek heves vitákat keltenek. Ez a könyv a magyarországi demokrácia elmúlt két évtizedének megértéséhez kíván hozzájárulni, és körvonalazza a jelenlegi alkotmányos átalakulás természetét. A gyűjteményes kötet az 1993 és 2011 között született rövid alkotmányjogi elemzések, publicisztikák szerkesztett és bővített változatát tartalmazza. A feldolgozott írások többsége az egykori Magyar Hírlap nevezetes hetedik oldalán, a Magyar Narancs Egotrip rovatában, a HVG véleményoldalán, az Élet és Irodalom Szabadláb rovatában és a Szuverén.hu oldalain jelent meg.

Kossuth Lajos - Gerő András - Kossuth ​Lajos alkotmányterve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Paksy Máté - A ​konstitucionalizmus archeológiája
Foucault ​klasszikus munkájából tudjuk, hogy az archeológia kritikai, történeti nézőpontú diskurzus-elemzés. Könyvemben nem az alkotmány, a Fundamentális Textúra őseredetét vagy az alkotmányosságról szóló egyetlen nagy elbeszélést, és nem is az alkotmány szó lehetséges jelentéseit keresem, hanem azokat a jogi-politikai diskurzusokat, morajlásokat, amelyek a hatalom korlátozhatóságának kérdését vették körül. A jogértelmezés- és jogrendszertan, a dialogikus érvelés, az alkotmánybíráskodás gondolata, a jog elvont értelemben vett szelleme, a használt metaforái (pl. az alkotmány élő fa) és egyáltalán, maga a jog és jogtudomány a hatalom korlátozására lett kitalálva. A kötetet lezáró, terjedelmes esettanulmány egy közismert francia jogtudós ellen megfogalmazott vádból kiindulva teszi mérlegre a jogtudomány erkölcsi semlegessége mellett és ellen szóló érveket.

Ádám Antal - Alkotmányi ​értékek és alkotmánybíráskodás
A ​kötetben a következő főbb kérdésekre törekszem választ adni. Melyek a posztmodernitás általános jellemzői? Melyek a liberális, a szociális és az alkotmányos jogállam egybeeső és eltérő vonásai Európában? Milyen összefüggések és kapcsolódások észlelhetők a posztmodernitásglobalizációs és differenciálódási trendjei, valamint az alkotmányos jogállamok egyetemesedő ismérvei között? Milyen kritériunok alapján jelölték mega legfőbbnek tekintett értéket az egyetlen alapérték meghatározására törekvő értékelméletek, és melyek az alternatív, illetve pluralista értékfelfogásokkiinduló tételei? Melyek az alkotmányi értékek sajátosságai a vallási, az erkölcsi, az egyéb jogi, a művészi, a tudományos, a közgazdasági értékekkel szemben? Melyek a kontinentális alkotmányos jogállamok jellegzetes alkotmányi értékeinek főbb csoportjai? Miért tekinthetők a világnézeti, politikai, kulturális, művészi, gazdasági pluralitást biztosító jogállam alkotmányi értékei olyan kötelező, közös értékminimumnak, amely lehetőséget és egyben biztonságos keretet nyújt a jelzett sokféleségnek, a versengésnek, a tartalmas demokráciának, a közösségi, a társadalmi, a nemzeti és a nemzetközi együttműködésnek? Ezekre és a kapcsolódó részletkérdésekre feltárt válaszokból kiindulva a jelentősebb hazai és külföldi szakirodalom, valamint a magyar alkotmánybírósági állásfoglalások hasznosításával önálló fejezetekben vizsgálom az alkotmányi alapelvek, tilalmak, alapjogok, alapkötelességek, államcélok, állami kötelességek és egyéb nevesített alkotmányi értékek összetevőit. Ezt követően a hatalommegosztás és azon belül az államhatalmi ágak elválasztásának elvének gyakorlati problémáit dolgoztam fel az Országgyűlés, a köztársasági elnök és a Kormány gyakorlati kapcsolatának értékelésével. E részen belül különös figyelmet fordítok arra, hogy milyen körülmények indokolják Magyarországon a semleges államfői intézmény alkotmányi megalapozását. Az alkotmányi és erkölcsi értékekre vonatkozó kutatásokra építve törekszem bemutatni az alkotmánybírósági értékvédelem szerepét és megvalósulási formáit. Önálló részben összegzem az alkotmánybíráskodás amerikai és európai modelljének hasonló és eltérő jegyeit, az európai modellen belül pedig az osztrák, az olasz, a német, a spanyol és a francia alkotmánybíróság szervezeti, hatásköri és működésrendi vonásait. Mindezek figyelembevételével és az eddigi működési tapasztalatok hasznosításával vázolom a magyar közjogi bíráskodás, azon belül az alkotmánybíráskodás és a közigazgatási bíráskodás időszerű problémáinak megoldási lehetőségeit. _Ádám Antal_

Tóth Gábor Attila - A ​jogok törvénye
A ​könyv tárgya egy élettelen dokumentum: az alkotmány. Mégis az élő ember áll a fókuszában. A civilizáció gyümölcse, hogy az ember képes jogi eszközökkel előmozdítani a társadalmi koordinációt. Fontos szerepük van ebben az alkotmányoknak. A modern demokratikus alkotmányokkal szembeni elvárás, hogy ne az uralkodók javát szolgálják, hanem biztosítsák a politikai közösségben élő emberek szabadságát és egyenlőségét. Előfordul azonban, hogy az alkotmány nem ismeri el az emberek jogosultságait, és intézményei önkényesen működnek. A kötet hét tételben vizsgálja a szabadságot biztosítani és csorbítani is képes alkotmányokat és a jogok törvényszerűségeit. I. A törvényekről: a tapasztalástól a morális bírálatig II. Az alkotmányról: fékező bizalmatlanság és gyorsító bizalom III. Az emberi életről: az abortusztól a genetikai mérnökségig IV. A személyi szabadságról: a habeas corpustól a korlátlan fogva tartás tilalmáig V. A szabad szólásról: gyűlöletbeszéd és befogadó társadalom VI. A jogok migrációjáról: a United States versus Schwimmer-ügy elágazásai VII. Exkurzus: az alaptörvény után.

Covers_285144
Joguralom ​és jogállam Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Joguralom ​és jogállam
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

A_k%c3%adnai_alkotm%c3%a1ny
A ​kínai alkotmány Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - A ​kínai alkotmány
Kína ​hagyományos jogi kultúrája jelentősen eltér a nyugatitól, ugyanakkor a 20. században komoly erőfeszítések történtek arra, hogy a kínai jogot – a kínai sajátosságokat figyelembe véve – modernizálják, s közelítsék a nyugati jogrendszerekhez. Ezen erőfeszítések egyik célja az volt, hogy Kína alkotmányos állammá váljék. Az alkotmányos berendezkedés kiépítése több mint száz éve tart, s a folyamat a mai napig zajlik. A „reform és nyitás” politikájának 1978-as meghirdetése után végképp egyértelművé vált, hogy kiszámítható, modern jogrendszer nélkül nem lehet a gazdaságot modernizálni, Kínát sikeressé tenni. Ehhez pedig szükség van egy korszerű alkotmányra, illetve az alkotmányos szabályok betartására és betartatására. A hagyományok és a politikai rendszer jellegzetességei azonban azt eredményezik, hogy Kínában az alkotmányosságot is másképp értelmezik, mint ahogy az a nyugati világban megszokott. Magyarországon a világ legnépesebb államának jogrendszere szinte teljesen ismeretlen, noha Kína növekvő globális befolyása elengedhetetlenné teszi, hogy az ország működését meghatározó legfontosabb alapelveket és normákat megismerhessük. A jelen kötet – az első magyar nyelvű munka, amely a kínai alkotmánnyal foglalkozik – arra vállalkozik, hogy az olvasókat megismertesse a kínai alkotmány és alkotmányosság történetével, fejlődésével, sajátosságaival, egyes problémás kérdéseivel. A sinológusok és jogászok által írt tanulmányok mellett a kötet tartalmazza a Kínai Népköztársaság jelenleg hatályos alkotmányának hiteles fordítását is, így elsőként teszi elérhetőé magyarul a legfontosabb kínai törvény szövegét. A könyvet nemcsak jogászok forgathatják haszonnal, hanem azok is, akik a modern kínai történelem, politika, társadalom iránt érdeklődnek, hiszen az alkotmányos fejlődés mindig követi azokat a változásokat, amelyek az adott országban végbemennek. S manapság a Kínában végbemenő változásoknál aligha vannak fontosabbak a világon.

Ismeretlen szerző - Nemzeti ​alkotmányok az Európai Unióban
A ​kötetben helyet kapnak az európai tagállamok alkotmányai, és az egyes alkotmányok létrejöttének körülményeit, történetét, legfőbb jellemzőit bemutató rövid ismertetők. Az immáron 25 tagállamot magában foglaló Unió egyes országainak alkotmányait felvonultató mű azzal a céllal készült, hogy a szakemberek és érdeklődők számára megkönnyítse a kibővült Európai Unió alkotmányos rendszerének megismerését. A nemzeti alkotmányok az integrációs folyamat ellenére sem veszítenek jelentőségükből, miután az Európai Unió a tagállamok által elfogadott szerződésekből származtatja jogosítványait. Az integrációs folyamatban a tagállamok alkotmányos rendszere és különösen a ratifikálás alatt álló Európai Alkotmányos Szerződés szoros kapcsolatrendszerbe kerül: az Európai Uniónak figyelemmel kell lennie a tagállamok alkotmányaira, a tagállamoknak az integrációt létrehozó és azt elmélyítő szerződéseire. A nemzeti alkotmányok magyar nyelven történő megjelentetése ezen kettősség megértéséhez kíván segítséget adni, bízva abban, hogy a tagállamok alkotmányainak megismerése is hozzájárul a közös európai értékek és elvek kialakításához.

Bertrand Mathieu - A ​jog a demokrácia ellen?
A ​jog olyan fontos szerepet játszott a demokrácia kiépítésében, hogy már sokszor össze is keverjük a demokrácia és a jogállam fogalmát. A könyv célja, hogy bemutassa: a jog a demokrácia ellen is fordulhat. A demokratikus rendszer kialakítása elválaszthatatlan egy adott területen, adott határok között, sorsközösségben élő nép fogalmától. Az állam alkotó elemei bomlásnak indultak. A más legitimációknak engedelmeskedő, állami kereteken kívüli jogrendszerek, az individualizmus és a kommunitarizmus fejlődése, az alapjogok moralizáló felfogása, a politikai hatalom meggyengülése, a közérdek fogalmának térvesztése, valamint a politikai és radikális iszlamizmus kihívása miatt a szétesés veszélye fenyeget. A 2017-es francia elnökválasztás is illusztrálta ezt a helyzetet. A liberális demokráciát érdemes megmenteni, azonban tisztázni kell az államok hatáskörét, és vissza kell állítani azokat az eszközöket, amelyek segítségével a nép megnyilvánulhat.

Kocsis István - Molnár Tamás - Pap Gábor - Pecze Ferenc - Tóth Zoltán József - Vass Csaba - Zétényi Zsolt - Zlinszky János - Hungaria ​Archiregnum
Tisztelt ​Olvasó! Egy könyv, amely segít, hogy visszavezessen Magyar Önmagunkhoz. Egy könyv, amely segít abban, hogy újra felfedezzük, újra tanuljuk azt a tudott tudást, amit mindenki őriz ott, legbelül saját magában. Segít, hogy előhívjuk a Teremtő Isten bennünk rejlő képét, tudását, cselekvését. Igen, a cselekvést jelenti számunkra a felismert Hit, amely Jézus szeretetében, annak vállalásában valósul. Egy könyv, amely több egy könyvnél. Ébresztés, beavatás a magyarság történelmi tudástárába. Az elmúlt századok háttérbe szorították a magyarság Ön-tudatát. "És mégis", az hogy itt vagyunk a Szent Koronának, égi királynőnknek, Boldogasszony Szűz Máriának, Hazánk védőjének, oltalmazójának köszönhetjük. Egy könyvtest, amely a magyar Szent Korona hiteles történetét, múltját, szakrális erejét, misztériumát és a Szent Korona Tant mutatja be. Azt a történeti alkotmányt, amely évszázadokon keresztül szervesen megőrizve és megújítva teremtette meg a lehetőségét a magyarság megmaradásának. A megmaradásnak királygyilkosságok, háborúk, a külső és belső árulások tengerében, örvényében. A Szent Korona és a Szent Korona Tan, az azon alapuló magyar történeti alkotmány a magyarság mindenkori vállalása nem más, mint a Szent Korona által üzent és beteljesítésre váró Jázusi szeretetvállalás és igazság képviselete, annak vállalása, annak cselekvő beteljesítése, bámilyen gonosz erők törnek is rá a Kárpát-medencére. Tisztelt Olvasó! Egy könyv, amely elmélyült olvasást, személyes belső munkákodást igényel. Lehetünk-e Önmagunk, ha a magyarságunk megtartására, felemelésére nem adunk esélyt, törekvést, és beteljesítést? Hiszek egy Istenben. Hiszek egy hazában, Hiszek az isteni örök igazságban, Hiszek Magyarország feltámadásában. Ámen Jeleniczki István

Covers_337529
Mérlegen ​az Alaptörvény Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Mérlegen ​az Alaptörvény
Az ​interjúkötet célja, hogy a közélet iránt érdeklődő közönség számára képet nyújtson azokról a kihívásokról, amelyek elé az Alaptörvény elfogadása óta a hazai politikai és alkotmányos kultúra néz. Mindazokhoz szól, akik szeretnék a napi politikai csatározások egysíkú értelmezésein túl is megismerni országunk új alkotmányát, és kíváncsiak arra, hogyan látja nyolc különböző értékrendű, de a legelismertebbek közé tartozó alkotmányjogász az Alaptörvény megszületésének következményeit. A kötet szerkesztői amellett, hogy lehetőséget adtak az interjúalanyoknak a véleményük kifejtésére, megpróbálták őket vitára késztetni az ellentétes álláspontokkal, vagy nem ritkán saját korábbi véleményükkel. Dinamikus, interaktív interjúk születtek, ahol az interjúalanyoknak nem volt lehetőségük mellébeszélésre. Kötetünkben a következő alkotmányjogászok szólaltak meg: Sólyom László volt köztársasági elnök, az Alkotmánybíróság korábbi elnöke, Tölgyessy Péter volt országgyűlési képviselő, politikai elemző, Kukorelli István volt alkotmánybíró, egyetemi tanár, Herbert Küpper a regensburgi Kelet-Európai Jogi Intézet magyar joggal foglalkozó tudományos referense, Jakab András az MTA Jogtudományi Intézet igazgatója, Patyi András a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora és a Nemzeti Választási Bizottság elnöke, Tordai Csaba volt jogi és koordinációs szakállamtitkár, alkotmányjogász, Trócsányi László volt alkotmánybíró, Magyarország párizsi nagykövete.

Zétényi Zsolt - Történeti ​alkotmányunk vívmányai és a 2011. évi Alaptörvény
Jelen ​vizsgálódásunkban gondolatkísérletet végzünk arról, milyen esélyei vannak a történeti alkotmánynak a jelen jogalkalmazója, elsőrendűen Alkotmánybírósága, a Kúria, s az alapjogokkal foglalkozó bíróságok számára. A történeti magyar alkotmány olyan élő, organikus joganyag, amely Magyarországnak a Szent Korona-tanban gyökerező, több évszázados törvényhozási folyamatban létrejött sarkalatos és alaptörvényeit továbbá szokásjogának lényeges elemeit öleli fel, ám mibenlétére mai válasz szükségeltetik erényeként hangoztatott rugalmasságára is tekintettel. Természetesen nem mellőzhető, fontos szempont, kérdés az sem, hogy a ma élő magyar ember, nemzettag mennyire érezheti magát egy történeti alkotmányos folyamat részesének.

Szentpéteri Nagy Richard - Bérc
Ez ​a könyv a szerző 2005 és 2015 között írt politikaelemzéseit és alkotmánykommentárjait tartalmazza – száz fejezetben. A kötet által felölelt évtized Magyarország történetének ugyancsak ellentmondásos, kanyargós korszakát testesíti meg, méltón a vesztes magyar történelemhez. A korszak első felében a szabadság káosza, a másodikban az önkény rendje uralkodott, mialatt előbb a köztársaság kétes alkotmánya, majd később az „új állam” talmi alaptörvénye volt hatályban. Ebben a kötetben mindkét dokumentum megkapja a magáét.

Jakab András - Az ​új Alaptörvény keletkezése és gyakorlati következményei
A ​kötet tartalmazza a szerzőnek a 2010/2011-es alkotmányozás kapcsán készített fontosabb írásait, valamint az új Alaptörvény minden egyes pontjának rövid elemzését, különös tekintettel arra, hogy a változásoknak milyen jogkövetkezményük lehet. A bírósági ítéletekkel szembeni ún. valódi alkotmányjogi panasz bevezetésével a bírák, az ügyvédek és az ügyészek mindennapjaiban is megnő az alkotmányos követelmények jelentősége. A kötet ennek fényében nyújt a joggyakorlat számára is használható értelmezési útmutatót a jövőre nézve. „Ez a könyv jellemző dokumentuma annak az erőfeszítésnek, amellyel a jogtudomány művelői a 2010-ben és 2011-ben lezajlott alkotmányozási folyamatot kísérték. Párhuzamosan haladt a két folyamat, de a látszat ellenére nincs okunk feltételezni, hogy csak a végtelenben fognak találkozni. Igaz persze a párhuzamosság annyiban, hogy a fontos kérdésekben az alkotmányjogi szakmának nincs is kimutatható hatása az alkotmányozásra. A helyzetet eleve meghatározta, hogy nem volt szöveg. Az utolsó pillanatig nem volt hivatalos alkotmánykoncepció vagy -tervezet, amellyel a jogtudomány és a jogászság érdemben foglalkozni tudott volna. Így hát a konkrét kritikai reflexió helyett a tudomány az alkotmányozás általános feltételeivel és kívánalmaival foglalkozott; megpróbálta őket az adott helyzetre alkalmazni, különös tekintettel a politikusok nyilatkozataira, a nyilvánosságban keringő elképzelésekre és a kiszivárgott hírekre. Ne becsüljük le ezt! Az alkotmányosság kultúrája szólalt meg az elvi alapok felsorakoztatásában, a technikai figyelmeztetésekben, a folyamatosság és továbbépítkezés melletti kiállásban; a tabu-listákban éppúgy, mint az időszerű lehetőségek és követelmények felmutatásában. Megmutatkozott a húszévnyi jogállami fejlődés eredménye: a közéletben szinte már elfeledett egyetértéssel jelentek meg az alkotmányosságnak a jogászi közgondolkodásban immár természetessé vált igényei. Az az alkotmányos kultúra szólalt meg tehát kellő általánosságban, amely az új alkotmány érvényesülésének is közege és éltetője lesz, s amely döntően formálni fogja az új norma értelmezését. Az alaptörvény jövője szempontjából ugyanis nem a hangos politikai csörték fognak számítani, sem Európában, sem itthon, hanem az európai alkotmányos hagyomány részét képező szakmai kultúránk és az új szöveg egymásra hatása.” Sólyom László előszavából

Petrétei József - Magyarország ​alkotmányjoga I.
Magyarország ​Alaptörvényének és a hozzá kapcsolódó sarkalatos törvények hatályba lépésével szükségessé vált a magyar alkotmányjog tananyagának újjáalakítása. Jelen kötet az Alaptörvény központi államszervezetre vonatkozó szabályozásának feldolgozására vállalkozik. Az államszervezet struktúrájának bemutatása után az alkotmányos állami szervek - az országgyűlés, a köztársasági elnök, a Kormány, az Alkotmánybíróság és az alapvető jogok biztosa – következnek, majd ezt követi a közpénzekre, a bíróságokra, az ügyészségre, végül pedig a honvédségre és a rendőrségre vonatkozó szabályozás áttekintése, a hatályos joganyag alapján.

Kepes György - A ​tökéletesebb unió: az Amerikai Egyesült Államok Alkotmánya
A ​könyv bemutatja az USA alkotmányának alapvető szabályait és intézményeit, azok működését és fejlődését, a gyarmati korba visszanyúlva egészen napjainkig. Mindezt azzal a nem titkolt szándékkal teszi, hogy egyben alternatívát mutasson fel az egységesedő Európa államai számára arra, hogyan lehet hatékonyan, demokratikus keretek között hosszú távra összetartani akár egy olyan nagy kiterjedésű, sokszínű, eltérő társadalmi, gazdasági és politikai érdekektől terhelt államalakulatot is, amilyen a ma már közel háromszázmilliós lélekszámú Amerikai Egyesült Államok.

Covers_308821
A ​Közlöny 160 éve Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - A ​Közlöny 160 éve
A ​kötet a legfontosabb országos hivatalos lapunk, a Magyar Közlöny 1848-tól létező elődeivel szöveghűen veszi szemügyre az államrend erősödését-gyengülését tükröző legfelső szintű jogszabályokat, s a hatalmi változásokat a törvényi háttér bemutatásával, a fejezetek elején található magyarázó szövegek közlésével és egyes közlönyszámok illusztrációival végzi el. Mint műfaj a hivatalos közlöny most 160 éves. A közlönyök magyarországi kiadója a könyvvel e neves évfordulóra emlékezik.

Balogh Zsolt - Holló András - Kukorelli István - Sári János - Az ​alkotmány magyarázata
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók