Ajax-loader

'alkotmányjog' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Covers_98233
Alkotmányjogi ​alapok Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Alkotmányjogi ​alapok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Petrétei József - Magyar ​alkotmányjog II. – Államszervezet
A ​második kötetben a szerző az államszervezetet, annak fogalmi rendszerét, tartalmi elemeit tekinti át, majd részletesen bemutatja a magyar államszervezetet alkotó főbb állami szerveket és intézményeket, és sikeres kísérletet tesz e szerveknek az alkotmányos rendszerben való elhelyezésére. A mű fő célján - a tankönyvi szerepének betöltésén - túl minden tekintetben alkalmas arra, hogy az alkotmányjogot a nem jogászok számára is áttekinthetővé tegye.

Nagyné Szegvári Katalin - Fejezetek ​az Amerikai Alkotmány történetéből
Máig ​izgatja az alkotmányjogi szerzőket az amerikai kormányzati struktúra sajátos megoldása: egy erős elnöki hatalom és csak az elnöknek alárendelt kormányzati adminisztráció, ami merőben különbözik és szokatlan a hatalmi ágak Montesquieu-i klasszikus megosztásától. Az amerikai demokráciának valóban sajátja, hogy ebből az elnök kezében kicsúcsosodó végrehajtó hatalomból a miniszteri felelősség hiánya ellenére nem vált egy automatikus hatalom, amiben nyilvánvalóan a fékek és ellensúlyok elnevezésű politikai alkotmányos axióma segítette eddig is ki az USA kormányzatát. Bár ahogy a szerző is jelzi az elnöki hatalom és a föderális kormányzat szerepének csendes, de szívós megerősödésével számolhattunk, amit a függelékben szereplő alkotmányhoz csatolt alkotmánykiegészítések is jól mutatnak. Fentiekhez hasonlóan tanulságos bemutatásban részelteti a szerző az Olvasót a máig minden államkormányzatot izgató kérdés - a gazdasági szabadság „versus” állami beavatkozás - problémaköre kapcsán. Ma már elég világos, hogy a kereskedelem és ilyen módon a gazdaság egy jelentős szegmentje az Unió hatáskörébe utalása, különösen, hogy ehhez hozzá kapcsolják az adóztatás lehetőségét is, óhatatlanul a gazdasági szabadság korlátozását vonja maga után. Nagyon is látványos az a fejlődési ív, amit a gazdasági szabályozás az USA-ban befut. Különösen, amikor a századforduló szociális problémái megérlelik az intenzívebb állami beavatkozás szükségességét.

Covers_88434
Az ​Alkotmány kommentárja Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Az ​Alkotmány kommentárja
A ​valaha volt legnagyobb magyar alkotmányjogi program keretében a német középkommentárok mintájára, majd 50 szerző tollából készülő mű célja az alkotmányjogi kultúra és oktatás elmélyítése, illetve forrásként szolgál az alkotmánybíráskodás és jogalkotás, valamint a jogalkalmazás számára is. A kötet nélkülözhetetlen a politológusok, politikusok, közigazgatási és kormányzati tisztviselők, törvényelőkészítők, illetve az e területekre készülő felsőoktatási hallgatók részére is.

Molnár István János - Kanada ​és a Québec-kérdés
1995. ​október 30. napján a québeci választópolgárok 50,6 %-a nemmel szavazott a tartományi kormányzat által a Kanadától való elszakadással kapcsolatban meghirdetett népszavazáson. Csupán egy hajszálon múlott tehát, hogy Kanada egyetlen francia ajkú tartománya egyelőre mégsem válik ki az 1867-ben létrehozott föderációból. Mi az oka annak, hogy Kanada hosszú évek óta tartó súlyos alkotmányos válsággal küzd? Kik azok a francia kanadaiak? Mit akar Québec? Mi lesz a sorsa a világ egyik legsikeresebben működő államszövetségének? Mindezek a kérdések joggal merülhetnek fel a külső szemlélőben. A munka arra tesz kísérletet, hogy a népszavazáshoz vezető út felvázolásán keresztül megértesse az Olvasóval a Kanadában és Québecben zajló eseményeket, illetve, hogy a népszavazás eredményére figyelemmel számba vegye a közel 15 éve kisebb-nagyobb intenzitással jelentkező alkotmányos krízis lehetséges megszüntetési módjait. A munka nem csak a napi politika és Kanada iránt érdeklődőkhöz szól, hanem fontos adalékokkal szolgálhat a jogtörténettel foglalkozó, valamint a szövetségi államberendezkedésű országok alkotmányos intézményeinek működését, illetve a kisebbségek jogainak alkotmányos szabályozását tanulmányozó jogi oktatók, kutatók, egyetemi hallgatók és szociológusok részére is.

Ismeretlen szerző - Sajtószabadság ​és személyiségi jogok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sajó András - A ​szólásszabadság kézikönyve
A ​jogászok, politikusok, társadalomtudósok és az újságírók fontos szerepet játszhatnak az informálás és informálódás szabadságát előmozdító társadalmi közeg megteremtésében. Nekik kíván munícióval szolgálni ez a könyv. A feldolgozott hazai és külföldi joganyag segít szembeszállni a szólásszabadság ellenségeivel, amikor a közhangulat a szabad közléssel járó kellemetlenségek miatt elvesztette a szólásba vetett korábbi hitet, és amikor a hazai joggyakorlat figyelmen kívül hagyja a sajtószabadságot védő európai gyakorlatot. Demokratikus rendszerekben nem illik kétségbe vonni a véleménynyilvánítás szabadságának elvi helyességét. Amint azonban konkrét, valakinek kellemetlen kifejezésekről van szó, az értékekben való elvi egyetértés hirtelen eltűnik. Minden demokratikus társadalomban előfordul, hogy számottevő társadalmi erők csak képmutatásból fogadják el a szólás szabadságát, legalábbis ha mások, különösen ha népszerűtlen kisebbségek véleményéről van szó. Sokan teljes, őszinte meggyőződéssel hirdetik, hogy más, fontosabb értékek nevében a szólás korlátozható. Pedig a szólás szabadsága iránti elkötelezettség nélkülözhetetlen egy olyan világban, ahol a kritikai nézetek folyamatos támadásnak vannak kitéve.

Petrétei József - Az ​alkotmányos demokrácia alapintézményei
Az ​alkotmányos demokrácia alapintézményei című könyv arra tesz kísérletet, hogy megismertesse a modern demokratikus államok alkotmányos berendezkedését meghatározó elvek és intézmények sajátosságait, különösen az alkotmánynak az államéletben betöltött szerepét és fő funkcióit, tekintettel az alkotmányjogi intézmények lényegére és jellemzőire, a köztük lévő kapcsolatok és összefüggések felvázolására, a demokratikus berendezkedések főbb sajátosságainak megragadására. Ennek érdekében áttekinti azokat a meghatározó elveket és intézményeket, amelyek alapján valamely állam alkotmányos demokráciának minősíthető. Foglalkozik az alkotmány intézményével, az alkotmányosság és alkotmányértelmezés kérdéseivel, a jogállamiság és a hatalommegosztás lényegével, a szuverenitás és hatalomgyakorlás összetevőivel és sajátosságaival, a népképviselet és választás fogalmával, az állam és az államszervezet jellemzőivel, a kormányzati rendszerekkel, az alkotmánybíráskodással, a politikai pártokkal és az alapvető jogokkal.

Covers_107692
1

Ismeretlen szerző - Alkotmánybírósági ​esetjog
A ​könyv az Alkotmánybíróság 1990 és 2007 közepe között született legfontosabb alapjogi tárgyú döntéseinek összefoglalóit tartalmazza. A kötet első kiadásakor, 2004-ben az Emberi jogok címmel az Osiris Kiadó gondozásában 2003-ban megjelent tankönyv egyfajta segédlete volt. A Halmai Gábor és Tóth Gábor Attila által szerkesztett, tíz szerző által írt tankönyv úttörő vállalkozás volt a magyar jogi felsőoktatás tananyagai között, amennyiben először próbálta meg az emberi jogok témáját a nemzetközi, a fontosabb külföldi és a hazai esetjogra koncentrálva feldolgozni. Az esetek között különösen nagy hangsúllyal szerepeltek a magyar Alkotmánybíróság 1990 és 2002 között hozott legfontosabb határozatai. Az alkotmánybírósági esetjog gyakorlati foglalkozásokon, szakvizsgára való felkészülést szolgáló feldolgozásához kívántunk segítséget nyújtani azzal, hogy a tankönyv szerkezetét követve közreadtuk az emberi jogok általános és intézményi kérdéseinek, valamint az egyes jogok kapcsán született meghatározó döntéseinek összefoglalóját. Szándékaink szerint a magyar alapjogi bíráskodás korpuszát alkotó hatalmas anyag tömörítésével, a megértést segítő margináliákkal nemcsak az ezeroldalas tankönyvvel megbirkózni kénytelen joghallgatók, hanem az alapjogi kérdésekkel foglalkozó gyakorlati és elméleti jogászok és nem jogászok helyzetét is szerettük volna megkönnyíteni.

Covers_447022
0

Ismeretlen szerző - Alkotmány ​és alkotmányosság
MTA ​Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának Tudományos Ülésszakán elhangzott előadások és hozzászólások.

Kilényi Géza - Hajas Barnabás - Fejezetek ​az alkotmányjog köréből
Mivel ​az államszervezetben és a jogrendszerben gyakran történnek olyan változások, amelyek érintik a jegyzetben leírtakat, a szükséghez képest - ha kell, évente - felülvizsgáljuk, korrigáljuk és kiegészítjük a jegyzet tartalmát. Ezért került sor 2005-ben, immár kilencedik alkalommal a jegyzet megújított tartalommal való újboli kiadására.

Tóth Gábor Attila - Életfogytig ​szabadláb
Mi ​volt itt a rendszerváltás után? Mi lett itt a „fülkeforradalom” után? Kérdések, melyek heves vitákat keltenek. Ez a könyv a magyarországi demokrácia elmúlt két évtizedének megértéséhez kíván hozzájárulni, és körvonalazza a jelenlegi alkotmányos átalakulás természetét. A gyűjteményes kötet az 1993 és 2011 között született rövid alkotmányjogi elemzések, publicisztikák szerkesztett és bővített változatát tartalmazza. A feldolgozott írások többsége az egykori Magyar Hírlap nevezetes hetedik oldalán, a Magyar Narancs Egotrip rovatában, a HVG véleményoldalán, az Élet és Irodalom Szabadláb rovatában és a Szuverén.hu oldalain jelent meg.

Kossuth Lajos - Gerő András - Kossuth ​Lajos alkotmányterve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Paksy Máté - A ​konstitucionalizmus archeológiája
Foucault ​klasszikus munkájából tudjuk, hogy az archeológia kritikai, történeti nézőpontú diskurzus-elemzés. Könyvemben nem az alkotmány, a Fundamentális Textúra őseredetét vagy az alkotmányosságról szóló egyetlen nagy elbeszélést, és nem is az alkotmány szó lehetséges jelentéseit keresem, hanem azokat a jogi-politikai diskurzusokat, morajlásokat, amelyek a hatalom korlátozhatóságának kérdését vették körül. A jogértelmezés- és jogrendszertan, a dialogikus érvelés, az alkotmánybíráskodás gondolata, a jog elvont értelemben vett szelleme, a használt metaforái (pl. az alkotmány élő fa) és egyáltalán, maga a jog és jogtudomány a hatalom korlátozására lett kitalálva. A kötetet lezáró, terjedelmes esettanulmány egy közismert francia jogtudós ellen megfogalmazott vádból kiindulva teszi mérlegre a jogtudomány erkölcsi semlegessége mellett és ellen szóló érveket.

Ádám Antal - Alkotmányi ​értékek és alkotmánybíráskodás
A ​kötetben a következő főbb kérdésekre törekszem választ adni. Melyek a posztmodernitás általános jellemzői? Melyek a liberális, a szociális és az alkotmányos jogállam egybeeső és eltérő vonásai Európában? Milyen összefüggések és kapcsolódások észlelhetők a posztmodernitásglobalizációs és differenciálódási trendjei, valamint az alkotmányos jogállamok egyetemesedő ismérvei között? Milyen kritériunok alapján jelölték mega legfőbbnek tekintett értéket az egyetlen alapérték meghatározására törekvő értékelméletek, és melyek az alternatív, illetve pluralista értékfelfogásokkiinduló tételei? Melyek az alkotmányi értékek sajátosságai a vallási, az erkölcsi, az egyéb jogi, a művészi, a tudományos, a közgazdasági értékekkel szemben? Melyek a kontinentális alkotmányos jogállamok jellegzetes alkotmányi értékeinek főbb csoportjai? Miért tekinthetők a világnézeti, politikai, kulturális, művészi, gazdasági pluralitást biztosító jogállam alkotmányi értékei olyan kötelező, közös értékminimumnak, amely lehetőséget és egyben biztonságos keretet nyújt a jelzett sokféleségnek, a versengésnek, a tartalmas demokráciának, a közösségi, a társadalmi, a nemzeti és a nemzetközi együttműködésnek? Ezekre és a kapcsolódó részletkérdésekre feltárt válaszokból kiindulva a jelentősebb hazai és külföldi szakirodalom, valamint a magyar alkotmánybírósági állásfoglalások hasznosításával önálló fejezetekben vizsgálom az alkotmányi alapelvek, tilalmak, alapjogok, alapkötelességek, államcélok, állami kötelességek és egyéb nevesített alkotmányi értékek összetevőit. Ezt követően a hatalommegosztás és azon belül az államhatalmi ágak elválasztásának elvének gyakorlati problémáit dolgoztam fel az Országgyűlés, a köztársasági elnök és a Kormány gyakorlati kapcsolatának értékelésével. E részen belül különös figyelmet fordítok arra, hogy milyen körülmények indokolják Magyarországon a semleges államfői intézmény alkotmányi megalapozását. Az alkotmányi és erkölcsi értékekre vonatkozó kutatásokra építve törekszem bemutatni az alkotmánybírósági értékvédelem szerepét és megvalósulási formáit. Önálló részben összegzem az alkotmánybíráskodás amerikai és európai modelljének hasonló és eltérő jegyeit, az európai modellen belül pedig az osztrák, az olasz, a német, a spanyol és a francia alkotmánybíróság szervezeti, hatásköri és működésrendi vonásait. Mindezek figyelembevételével és az eddigi működési tapasztalatok hasznosításával vázolom a magyar közjogi bíráskodás, azon belül az alkotmánybíráskodás és a közigazgatási bíráskodás időszerű problémáinak megoldási lehetőségeit. _Ádám Antal_

Drinóczi Tímea - Petrétei József - Jogalkotástan
A ​Jogalkotástan című tankönyv alapvető célja a jogalkotás elméletének praxisorientált bemutatása és a jogszabályok keletkezési folyamatának vizsgálata és értékelése. A kötet hozzásegíti a jogalkotót a "jó" jogszabály megalkotásához, és forrásul szolgál a gyakorló szakembereknek is. A tankönyv e mellett feldolgozza és értékeli a jogalkotás területen született magyar és külföldi jogirodalmi álláspontokat és az Európai Uniónak a témával összefüggő jellemzőit, a területhez kapcsolódó alkotmánybírósági határozatokat, illetve az új jogalkotási törvényjavaslatot, valamint példákat sorakoztat fel az elméleti ismeretek illusztrálása érdekében.

Covers_428648
A ​mi Alkotmányunk Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - A ​mi Alkotmányunk
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

A_k%c3%adnai_alkotm%c3%a1ny
A ​kínai alkotmány Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - A ​kínai alkotmány
Kína ​hagyományos jogi kultúrája jelentősen eltér a nyugatitól, ugyanakkor a 20. században komoly erőfeszítések történtek arra, hogy a kínai jogot – a kínai sajátosságokat figyelembe véve – modernizálják, s közelítsék a nyugati jogrendszerekhez. Ezen erőfeszítések egyik célja az volt, hogy Kína alkotmányos állammá váljék. Az alkotmányos berendezkedés kiépítése több mint száz éve tart, s a folyamat a mai napig zajlik. A „reform és nyitás” politikájának 1978-as meghirdetése után végképp egyértelművé vált, hogy kiszámítható, modern jogrendszer nélkül nem lehet a gazdaságot modernizálni, Kínát sikeressé tenni. Ehhez pedig szükség van egy korszerű alkotmányra, illetve az alkotmányos szabályok betartására és betartatására. A hagyományok és a politikai rendszer jellegzetességei azonban azt eredményezik, hogy Kínában az alkotmányosságot is másképp értelmezik, mint ahogy az a nyugati világban megszokott. Magyarországon a világ legnépesebb államának jogrendszere szinte teljesen ismeretlen, noha Kína növekvő globális befolyása elengedhetetlenné teszi, hogy az ország működését meghatározó legfontosabb alapelveket és normákat megismerhessük. A jelen kötet – az első magyar nyelvű munka, amely a kínai alkotmánnyal foglalkozik – arra vállalkozik, hogy az olvasókat megismertesse a kínai alkotmány és alkotmányosság történetével, fejlődésével, sajátosságaival, egyes problémás kérdéseivel. A sinológusok és jogászok által írt tanulmányok mellett a kötet tartalmazza a Kínai Népköztársaság jelenleg hatályos alkotmányának hiteles fordítását is, így elsőként teszi elérhetőé magyarul a legfontosabb kínai törvény szövegét. A könyvet nemcsak jogászok forgathatják haszonnal, hanem azok is, akik a modern kínai történelem, politika, társadalom iránt érdeklődnek, hiszen az alkotmányos fejlődés mindig követi azokat a változásokat, amelyek az adott országban végbemennek. S manapság a Kínában végbemenő változásoknál aligha vannak fontosabbak a világon.

Ismeretlen szerző - Nemzeti ​alkotmányok az Európai Unióban
A ​kötetben helyet kapnak az európai tagállamok alkotmányai, és az egyes alkotmányok létrejöttének körülményeit, történetét, legfőbb jellemzőit bemutató rövid ismertetők. Az immáron 25 tagállamot magában foglaló Unió egyes országainak alkotmányait felvonultató mű azzal a céllal készült, hogy a szakemberek és érdeklődők számára megkönnyítse a kibővült Európai Unió alkotmányos rendszerének megismerését. A nemzeti alkotmányok az integrációs folyamat ellenére sem veszítenek jelentőségükből, miután az Európai Unió a tagállamok által elfogadott szerződésekből származtatja jogosítványait. Az integrációs folyamatban a tagállamok alkotmányos rendszere és különösen a ratifikálás alatt álló Európai Alkotmányos Szerződés szoros kapcsolatrendszerbe kerül: az Európai Uniónak figyelemmel kell lennie a tagállamok alkotmányaira, a tagállamoknak az integrációt létrehozó és azt elmélyítő szerződéseire. A nemzeti alkotmányok magyar nyelven történő megjelentetése ezen kettősség megértéséhez kíván segítséget adni, bízva abban, hogy a tagállamok alkotmányainak megismerése is hozzájárul a közös európai értékek és elvek kialakításához.

Bertrand Mathieu - A ​jog a demokrácia ellen?
A ​jog olyan fontos szerepet játszott a demokrácia kiépítésében, hogy már sokszor össze is keverjük a demokrácia és a jogállam fogalmát. A könyv célja, hogy bemutassa: a jog a demokrácia ellen is fordulhat. A demokratikus rendszer kialakítása elválaszthatatlan egy adott területen, adott határok között, sorsközösségben élő nép fogalmától. Az állam alkotó elemei bomlásnak indultak. A más legitimációknak engedelmeskedő, állami kereteken kívüli jogrendszerek, az individualizmus és a kommunitarizmus fejlődése, az alapjogok moralizáló felfogása, a politikai hatalom meggyengülése, a közérdek fogalmának térvesztése, valamint a politikai és radikális iszlamizmus kihívása miatt a szétesés veszélye fenyeget. A 2017-es francia elnökválasztás is illusztrálta ezt a helyzetet. A liberális demokráciát érdemes megmenteni, azonban tisztázni kell az államok hatáskörét, és vissza kell állítani azokat az eszközöket, amelyek segítségével a nép megnyilvánulhat.

Beöthy Zsigmond - Elemi ​magyar közjog
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

S. E. Finer - Vernon Bogdanor - Bernard Rudden - Comparing ​Constitutions
A ​political scientist and a comparative lawyer have joined forces to produce a revised and expanded version of the late S. E. Finer's classic Five Constitutions. Their book gives the present texts of four important constitutions, the American, German, French and Russian, and it adds the basic political structure of the European Union, and provides a full account of the British constitution.

Kocsis István - Molnár Tamás - Pap Gábor - Pecze Ferenc - Tóth Zoltán József - Vass Csaba - Zétényi Zsolt - Zlinszky János - Hungaria ​Archiregnum
Tisztelt ​Olvasó! Egy könyv, amely segít, hogy visszavezessen Magyar Önmagunkhoz. Egy könyv, amely segít abban, hogy újra felfedezzük, újra tanuljuk azt a tudott tudást, amit mindenki őriz ott, legbelül saját magában. Segít, hogy előhívjuk a Teremtő Isten bennünk rejlő képét, tudását, cselekvését. Igen, a cselekvést jelenti számunkra a felismert Hit, amely Jézus szeretetében, annak vállalásában valósul. Egy könyv, amely több egy könyvnél. Ébresztés, beavatás a magyarság történelmi tudástárába. Az elmúlt századok háttérbe szorították a magyarság Ön-tudatát. "És mégis", az hogy itt vagyunk a Szent Koronának, égi királynőnknek, Boldogasszony Szűz Máriának, Hazánk védőjének, oltalmazójának köszönhetjük. Egy könyvtest, amely a magyar Szent Korona hiteles történetét, múltját, szakrális erejét, misztériumát és a Szent Korona Tant mutatja be. Azt a történeti alkotmányt, amely évszázadokon keresztül szervesen megőrizve és megújítva teremtette meg a lehetőségét a magyarság megmaradásának. A megmaradásnak királygyilkosságok, háborúk, a külső és belső árulások tengerében, örvényében. A Szent Korona és a Szent Korona Tan, az azon alapuló magyar történeti alkotmány a magyarság mindenkori vállalása nem más, mint a Szent Korona által üzent és beteljesítésre váró Jázusi szeretetvállalás és igazság képviselete, annak vállalása, annak cselekvő beteljesítése, bámilyen gonosz erők törnek is rá a Kárpát-medencére. Tisztelt Olvasó! Egy könyv, amely elmélyült olvasást, személyes belső munkákodást igényel. Lehetünk-e Önmagunk, ha a magyarságunk megtartására, felemelésére nem adunk esélyt, törekvést, és beteljesítést? Hiszek egy Istenben. Hiszek egy hazában, Hiszek az isteni örök igazságban, Hiszek Magyarország feltámadásában. Ámen Jeleniczki István

Bődy Pál - Urbán Aladár - Szöveggyűjtemény ​az Amerikai Egyesült Államok történetéhez, 1620-1980
Ez ​az első magyar nyelvű, tudományos igényű, az amerikai történelem szinte minden korszakát ismertető eredeti, több mint 130 forrás gyűjteménye. Minden főbb korszakot egy-egy történelmi ismertető vezet be. A kötetből: A Mayflower-egyezmény * Az 1765. évi Bélyegtörvény * Lincoln beiktatási beszéde, gettysburgi beszéde, kiáltványa * Roosevelt: Beszéd az elnökjelölés elfogadásakor * Kennedy: Beszéd a Yale egyetem diplomaosztó ünnepélyén * Cater: Bizalmi válság * stb.

Pap András László - Mozgásszabadság
A ​mozgásszabadság a legrégebben elismert, ugyanakkor széles körben korlátozott alapjogok közé tartozik. A jogkorlátozásra és a jogegyenlőség hiányára példák sora hozható az ókori rabszolgáktól és röghöz kötött jobbágyoktól az alattvalók és polgárok száműzésén, a vallásszabadsághoz kapcsolódó költözés jogáét vívott harcon, a fertőző betegségekhez kapcsolódó karanténokon, a kivándorlás szabályozásán át egészen az államszocialista diktatúrák kitelepítéseiig és ki nem adott útleveleiig. A kérdés vizsgálatának sajátos hazai aktualitást ad, hogy 2007. december 21-én – a magyar történelemben először – megszűntek vagy legalábbis szabadon átjárhatóvá váltak azok a határok, amelyek Magyarországot Európa nyugati államaitól elválasztották. A schengeni csatlakozás történelmi pillanatának inspirációját követve, a kötet témája a mozgásszabadság: e szabadságjog érvényesülésének és korlátozásának néhány történeti és jelenkori formája, valamint az utóbbiak nemzetközi jogi, alkotmányjogi és rendészeti jogi értelmezése. Az olvasó kezében lévő könyv célja az, hogy a magyar Alkotmány a tárgykört szabályozó 58. paragrafusának logikáját követve, egységes szerkezetben mutassa be az alapjog különböző aspektusait: az ország elhagyásához és az abba történő belépés (alapvetően nemzetközi jogi szemléletű) jogát; a közösségi jog a személyek szabad mozgására (mint a Közösség egyik alapszabadságára) vonatkozó joganyagát; a személyes szabadsághoz fűződő jog az országhatárokon belüli mozgásra vonatkozó szabályait; valamint e jog (elismerésének és korlátozásának) történetét. A kötet a Föld-rész könyvek része.

Jakab András - Az ​európai alkotmányjog nyelve
Ez ​a könyv az alkotmányjogászokhoz szól, elméleti szempontból tárgyalva az alkotmányjog alapkérdéseit. Célja az, hogy feltérképezze az e kérdésekkel foglalkozó hatalmas szakirodalmat (azaz strukturált és tömör összegzését adja), és módszertanilag követhető módon fogalmazzon meg saját válaszokat ezekre a kérdésekre. További célja, hogy bemutassa az alkotmányelmélet gyakorlati relevanciáját alkalmazásának néhány konkrét példáján keresztül, rávilágítva arra, hogy a különböző elméleti válaszok (előfeltételek) más-más jogi megoldásokhoz vezetnek. Az angol nyelvű kiadással egy időben magyarul is megjelenő kötet egy évtizednyi kutatómunka eredménye, amely elméleti és gyakorlati szakemberek számára egyaránt használható ismeretanyagot és gondolkodási módszert igyekszik átadni. Legfontosabb tézise, hogy az alkotmányjog kulcsfogalmait múltbeli és jelenkori társadalmi kihívásokra adott válaszokként kell értelmeznünk. Jakab András a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetének igazgatója. Korábban különféle oktatói és kutatói pozíciókban dolgozott Liverpoolban, Nottinghamben, Heidelbergben, Madridban és Budapesten. Kilenc nyelven mintegy százhatvan publikációja jelent meg jogelméleti, alkotmányelméleti, EU-jogi és összehasonlító alkotmányjogi témákban.

Heka László - A ​magyar-horvát államközösség alkotmány- és jogtörténete
Az ​öt tematikai egységre tagolt, fekete-fehér térképekkel illusztrált kiadvány fejezeteiből a közös alkotmány és jogtörténeti elemzéseken túl "testvér-nemzetünk", hajdani társországunk különböző fejlődési utakat bejárt területeinek történelmébe is mélyreható betekintést nyerhet az érdeklődő olvasó, és olyan érdekességeket is megtudhat, hogy Horvátországban törvényileg nem volt vallásszabadság, csak a 19. század végén váltak elismertté, s nyertek szabad vallásgyakorlatra jogot az ortodoxok, protestánsok, illetve az izraeliták.

Eötvös Károly - Harcz ​az alkotmányért
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Zétényi Zsolt - Történeti ​alkotmányunk vívmányai és a 2011. évi Alaptörvény
Jelen ​vizsgálódásunkban gondolatkísérletet végzünk arról, milyen esélyei vannak a történeti alkotmánynak a jelen jogalkalmazója, elsőrendűen Alkotmánybírósága, a Kúria, s az alapjogokkal foglalkozó bíróságok számára. A történeti magyar alkotmány olyan élő, organikus joganyag, amely Magyarországnak a Szent Korona-tanban gyökerező, több évszázados törvényhozási folyamatban létrejött sarkalatos és alaptörvényeit továbbá szokásjogának lényeges elemeit öleli fel, ám mibenlétére mai válasz szükségeltetik erényeként hangoztatott rugalmasságára is tekintettel. Természetesen nem mellőzhető, fontos szempont, kérdés az sem, hogy a ma élő magyar ember, nemzettag mennyire érezheti magát egy történeti alkotmányos folyamat részesének.

Chronowski Nóra - Drinóczi Tímea - Petrétei József - Tilk Péter - Zeller Judit - Magyar ​alkotmányjog III. – Alapvető jogok
Az ​"Alapvető jogok" a PTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszékén dolgozó oktatóközösség kollektív munkája, és egyben a Magyar Alkotmányjog tankönyvsorozat harmadik kötete. A könyv a Magyar Köztársaság Alkotmányába foglalt alapvető jogok dogmatikai szemléletű bemutatását, rendszertani és intézményi elemzését végzi el úgy, hogy az egymással szoros kapcsolatban álló alapjogokat logikai sorrendbe rendezi és csoportosítja. A szerzők az egyes jogok dogmatikai rendszerének kialakításakor a vonatkozó magyar és külföldi irodalmat, az alkotmánybírósági és ombudsmani gyakorlatot, illetve a hatályos magyar jogi rendelkezéseket használták fel.

Erdős Csaba - Parlamenti ​autonómia
A ​könyv valójában arról az évszázados alkotmányjogi-politikatudományi-államépítési dilemmáról szól, hogy vajon a parlament a szuverenitásból eredő összes jogot gyakorolja, autonómiája, hatalma teljes és korlátlan, bármit megtehet a könyv mottója szerint, avagy a parlamentnek, a népszuverenitásnak bírái, kontrollmechanizmusai lehetnek, legelébb az alkotmánybíróság. A kritikus ecsettel, aprólékosan és telje értékűen megrajzolt kép nem optimista, de színes és a jogállamiságban reménykedő.

Balogh Zsolt - Holló András - Kukorelli István - Sári János - Az ​alkotmány magyarázata
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók