Ajax-loader

'jogtudomány' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


A_%e2%80%8bgazdas%c3%a1g_dinamik%c3%a1j%c3%a1nak_joga
elérhető
0

Ismeretlen szerző - A ​gazdaság dinamikájának joga
A ​kötet szerzői a gazdasági szerződéseket, a pénzvilág szerződéseit, az iparjogvédelem, valamint az egyéni és kollektív munkajog kérdéseit tárgyalják.

Király Miklós - Egység ​és sokféleség
Hivatkozhatnak-e ​az Európai Unió polgárai a Dél-Tirol lakóit megillető nyelvi jogokra? Bejuthatnak-e külföldi diákok felvételi nélkül az osztrák egyetemekre? Milyen támogatások nyújthatók a műemlékek védelmére? És mit jelent a közös kulturális örökség? Kérdések, melyekre az európai jogtól várjuk a választ. Az alapító atyák kezdeti feltételezése szerint az európai integráció nem érintette volna közvetlenül a kultúrát, a nemzedékeken át kialakult gondolkodásmódot, életformát és tárgyi környezetet. Mára e várakozás elenyészett. Az Európai Unió olyan területekre is hatással van, melyekre korábban legelszántabb hívei sem gondoltak. A könyv e befolyást a nyelvek, a család, a nemzeti kisebbségek, a keresztény egyházak vagy éppen a könyvkereskedelem példáján bizonyítja. De külön szól az unió kulturális politikájáról, illetve a felsőoktatásról is, sőt az ügyvédi munka vagy a társasági jog kulturálisan kódolt szabályrendszerének változásáról az európai jog erőterében.

Mezey Barna - Magyar jogtörténet
A magyar jog több ezer éves története a magyar nép Uralon túli életétől napjainkig kísérte vándorlásait, a nomád, patrimoniális, rendi, polgári államának históriáját, harcait és függetlenségi küzdelmeit, szuverenitásának alkotmányos megformálását. De mindenekelőtt hétköznapjait. A jog legfontosabb funkciója a joghistória tanúsága szerint a mindennapi konfliktusok feloldása, az ellentétek elsimítása, ha másként nem sikerül, a sértett és körének megbékéltetése, igazságigénynek kielégítése volt.

Belovics Ervin - Tóth Mihály - Büntető ​eljárásjog
A ​korábbi, három kiadást is megért, nagy sikerű Büntető eljárásjog könyv legutóbbi kiadásának megjelenése óta majdnem napra pontosan négy év telt el. Ez idő alatt a Be. számos alkalommal – koncepcionális kérdések tekintetében is – módosult, így egy új kiadás annak ellenére is időszerű, hogy mindeközben megkezdődtek az új büntetőeljárási kódex megalkotásának előkészületei. Különösen időszerűvé teszi a megjelentetést a 2013. november 11-én elfogadott, a büntető jogszabályokat, így a Be.-t is módosító új Novella (2013. évi CLXXXVI. törvény), melyre a magyarázatok már kitérnek. A szerzők a korábbi tankönyvet alapul vevő, de egy szerkezetében és tartalmában megújított kötetben adják közre a büntetőeljárási kódex magyarázatát. A törvény szövegét csak az általuk szükségesnek tartott helyeken és részletességgel idézve, a bírói gyakorlat legfontosabb eredményeire koncentrálva a szerzők arra törekedtek, hogy egy jól áttekinthető, a lényeget kiemelő, a törvény értelmezését, elsajátítását segítő szakkönyvet készítsenek. Olyat, amelyet a joghallgatókon kívül haszonnal forgathatnak a büntető igazságszolgáltatás valamennyi területén dolgozó szakemberek is. Kézirat lezárása: 2013. november 30.

Fábián Adrián - Közigazgatás-elmélet
A ​közigazgatás szervezete, működése, valamint a rá vonatkozó joganyag tudományos igényű vizsgálata több mint kétszáz éves múltra tekint vissza. Eleinte még a közigazgatás meghatározása is komoly fejtörést okozott. E bő két évszázad alatt viszont nem csak a közigazgatás, hanem a közigazgatásról való gondolkodás is átalakult, és világossá vált többek között, hogy a közigazgatás nem azonos a közigazgatási joggal, annál sokkal nagyobb, bonyolultabb, szerteágazóbb terület. Bizonyos – olykor vitatott – elméleti alapok pedig fokozatosan kialakultak, megszilárdultak, amelyek mára tulajdonképpen a közigazgatás-tudomány magját képezik. Egyértelművé vált, hogy ennek a tudományos magnak az ismerete nélkül a közigazgatást nem lehet megfelelő módon sem megismerni, sem oktatni, de még megszervezni sem. Könyvemben arra törekszem, hogy szintetizáljam a közigazgatás-tudomány rendszerét, eredményeit, dogmatikáját, történetét, ezzel elősegítve a modern közigazgatás rendszerének, folyamatainak a megértését.

Egyed István - A ​mi alkotmányunk
Ki ​kezébe veszi ezt a könyvet, abban hiába keresi a magyar alkotmány tételeinek rendszeres és kimerítő ismertetését. A szerző ennek a műnek megírásánál és közrebocsátásánál nem ezt a feladatot tartotta szem előtt. A magyar alkotmány tételeinek rendszeres és kimerítő feldolgozása a közjogi kézikönyvek feladata; bár a világháború után a magyar közjogi irodalom termése jelentékenyen megfogyatkozott, azért vannak olyan kézikönyvek, amelyek a szükséges tételes jogi tájékoztatást részletesen vagy vázlatosan megadhatják. Ez a könyv új feladat betöltésére hivatott. A magyar alkotmányt nem annyira tételes rendelkezéseiben, mint szellemében, jelentőségének és jellegzetes vonásainak feltárásával kívánja az olvasó elé állítani; tehát elsősorban nem joganyagot ad, de az alkotmányban a nemzet lelkét keresi, a nemzeti jellemet vizsgálja. Célja kimutatni, hogy ez az alkotmány több tekintetben különálló történeti fejlődés eredménye, a magyar nemzeti lélek hatalmas alkotása, a nemzeti kultúra értékes bizonyítéka; kimutatni, hogy a magyar alkotmány különleges helyet foglal el az alkotmányok rendszerében. Ez a könyv tehát nem annyira ismerteti, mint inkább jellemzi a magyar alkotmányt.

Nyerges János - Zöld ​posztós csatatér
A ​szerző csaknem négy évtizeden keresztül tárgyalt a magyar kormány nevében a tőkés és a szocialista partnerekkel. Könyvében a nemzetközi tárgyalások "anatómiájával", vagyis politikai, szociológiai, lélektani és történeti vonatkozásaival ismerteti meg az olvasót. Tapasztalatból tudja, hogy az ügyek kimenetelét jelentős részben az dönti el, hogy mennyire felkészült a tárgyaló. Mivel Magyarország meghatározó módon függ külgazdasági kapcsolataitól, alapvető érdekünk a "zöld posztós csatatér" alapos megismerése. "Hazánknak számottevő saját erő híján egyetlen kereskedelempolitikai tőkéje - a magatartása. Politikai álláspontunk, gazdaságpolitikánk következetessége értékes és gazdasági súlyunkat jóval meghaladó, valódi partnerekké tett bennünket" - olvashatjuk az előszóban. A szerző reméli, hogy az olvasó jobban megérti, és talán meg is becsüli azt, aki az ő nevében és az ő érdekében fáradozik a zöld posztós csatatéren.

Garamvölgyi László - Rendészeti ​kommunikációs lexikon
Veszélyes-e ​az adatszmog vagy a gerillamarketing főleg joghézag esetén, pláne ha még a Cosa Nostra is képbe kerül, hogy a Triádokat már ne is említsük? Adatvédelem, jogos védelem vagy csak egyszerűen védelem? Válság vagy ktasztrófa; kampány illetve reklám? Jogállam, jogrend, jogbiztonság; közszereplő, közveszély, közvélemény. Mi látszik a hírpiramis csúcsáról, hogyan ügyelhetünk imázsunkra, jóhírnevünkre, mit szól ehhez az ügyész és főleg a média vagy az egész csak egy valóságshow? Persze, ha még a krízis, akkor jöhet a válságkommunikációs és a krízismenedzsment, már ha van hírérték és befogadó. A szerző vitathatatlanul hiánypótló munkája több tekintetben is különleges; egységes szervezetbe foglalja azokat a rendőrséggel és rendészettel kapcsolatos kifejezéseket, szócikkeket, amelyek megismerése és megértése a modern kor emberének elengedhetetlenül szükséges, ugyanakkor felvillantja a szervezeti kommunikáció izgalmas világát is. Sőt, az egyes, a hétköznapi életben gyakran használatos idegenszavak magyarázata mellett sajtó- és médiatörténeti érdekességre is bukkanhatunk, miközben kriminalisztikai és jogi szókincsüket is gyarapítjuk.

Lewis Lyons - A ​büntetés története
Ismerje ​meg a különös és rettentõ büntetési módszereket, ideértve a pellengért, a megkorbácsolást, a billogozást, az akasztást, a kizsigerelést és felnégyelést, a guillotine-t, a botozást, az ezer vágás okozta halált, a szorítót, a keresztre feszítést, a halálos injekciókat és a villamosszéket.

Földvári József - Magyar ​büntetőjog – Általános rész
A ​tankönyv a büntetőjog általános részének szabályit mutatja be, tehát azokat az alapvető büntetőjogi rendelkezéseket, amelyek a bűncselekmények összességére vagy nagyobb csoportjaira érvényesek. Ennek során a büntetőjog tárgyáról, feladatairól, alapelveiről és történetéről szóló bevezetés után három részben tárgyalja a hatályos Büntető Törvénykönyv szabályait. A jogszabálytanról szóló rész a büntetőjog forrásait, a büntetőtörvény értelmezését, hatályát és szerkezetét elemzi. A bűncselekmény tanába a törvényi tényállás kérdései, valamint a bűncselekmény fogalma, tárgya, tárgyi és alanyi elemei, megvalósulási stádiumai, elkövetői alakzatai, a büntethetőség akadályai, valamint a bűncselekményegység és a halmazat problémái tartoznak. Végül a büntetés tana a szankciórendszer és a büntetéskiszabás kérdéseit elemzi. A kötet függeléke közli a hatályos Büntető Törvénykönyv általános részének szövegét.

Erdősy Emil - Földvári József - Tóth Mihály - Magyar ​büntetőjog - Különös rész
A ​pécsi egyetem jogászprofesszorai közismert és sok kiadást megért jegyzetük tankönyvváltozatában a tőlük megszokott magas színvonalon és világos, jól tanulhat stílusban elemzik a Btk. különös részének rendszerét, a fejezetek sajátosságait, az egyes bűncselekmények törvényi tényállási elemeit, egymáshoz való viszonyát. A könyv a különös részi tényállásokat a bűncselekmény tárgyának, tárgyi oldalának, alanyának és alanyi oldalának sorrendjében tárgyalja. Ezzel követi a büntetőjogban általánosan elfogadott rendszert, és illeszkedik a Földvári József Magyar büntetőjog. Általános rész című tankönyvéhez. A két kötet együtt lehetővé teszi, hogy a joghallgatók és a jogászok, de még az érdeklődők is átfogó képet kapjanak e fontos jogterületről.

Kecskés László - A ​polgári jog fejlődése a kontinentális Európa nagy jogrendszereiben
A ​monográfia célja a magyar jogrendszer fejlesztéséhez és a nemzetköziesedő polgári jog tanulmányozásához adalékokat és sémákat adni, néhány nagyobb európai nemzeti jogrendszer fejlődésének és a magánjog eddigi európai egységesítési folyamatainak bemutatásával. Az egyes jogrendszerek magánjogi, polgári jogi fejlődését vizsgálva a könyv anyaga eltérő részletességgel, de foglalkozik az egyes nemzetek és államok politika történetének, jogtörténetének és kultúrtörténetének fontosabbnak tűnő részfolyamataival is. Tézisként kezeli, hogy a jogi szabályozás és kultúra nem egymást kizáró ellentétes fogalmak, a jogszabályok nem szakíthatók el a mögöttük álló jogi kultúrától. Jogintézmény közeli elemzéseket csak röviden tartalmaz az anyag, a polgári jog egyes olyan alapintézményei tekintetében viszont, amilyenek például a jogágiság szerkezeti sajátosságai valamint az alanyi jog, a jogi személyiség, a tulajdon, a jogügylet, a szerződés, a deliktuális felelősség fogalma és jellegadó szabályai, helyenként részletezőbb.

Kincses László - Diplomáciatörténet
A ​kiadvány az egyetemes állam- és jogtörténet keretébe illesztve áttekintést nyújt a diplomácia történetének legfontosabb eseményeiről az ókortól napjainkig. A történelmi elemek mellett a szerző gondot fordított arra is, hogy a diplomácia nemzetközi jogi alapjairól, a diplomácia intézményeinek kialakulásáról is megfelelő ismereteket nyújtson, így a történeti anyag egyben a külpolitika végrehajtásában elsődleges szerepet játszó diplomácia jogi hátterét is kifejti. A kiadvány a diplomácia élő intézményeit, legújabb fejleményeit is érinti, így az Európai Unió keretein belül folyó, többoldalú diplomáciát is. Az egyetemes jog- és intézménytörténet mellett megfelelő terjedelemben foglalkozik a magyar diplomácia múltjával és más, mind két-, mind pedig többoldalú keretekbe kifejtett tevékenységével. A szerző jogász, nyugalmazott nagykövet és hamincöt évet töltött el a magyar diplomácia szolgálatában. Könyve széles körű hazai és külföldi szakirodalomra támaszkodik.

M. Nyitrai Péter - Nemzetközi ​és európai büntetőjog
A ​nemzetközi büntetőjog iránt az utóbbi években érthetően megélénkült az érdeklődés, hiszen a nemzeti büntetőjog alkotása és alkalmazása során számos esetben elkerülhetetlenné vált a büntetőjog nemzetközi dimenziójának figyelembevétele. A témában megjelent eddigi írások egy-egy konkrét szakterületre koncentráltak, ugyanakkor továbbra is hiányzik egy olyan átfogó munka, amely a nemzetközi büntetőjog diszciplínájának egészét, annak minden sarkalatos összetevőjét rendszerezetten, összefüggő egészet alkotva, az alapvető összefüggéseket feltárva foglalja össze, megkönnyítve ezzel a téma iránt érdeklődő egyetemi hallgatók és szakemberek biztonságos eligazodását e szövevényes tudományterületen. A kötet e hiány pótlására vállalkozik: bemutatja a nemzetközi büntetőjog fogalmi-rendszertani kérdéseit, a tudományterület történeti fejlődését, a jogforrások rendszerét, a jogalanyok körét, a felelősségre vonás feltételrendszerét, a nemzetközi bűncselekmények dogmatikáját, valamint a nemzetközi büntetőjog kikényszerítésének modelljeit. A szerző az európai regionalizációs törekvéseket, így különösen az Európai Unió büntetőjogának specifikumait fejezetenként, az adott résztémakör összefüggésében taglalja, ezzel is érzékeltetve az európai büntetőjog önállósuló rendszerjellemzőit, illetve a nemzetközi büntetőjog fejlesztésében vállalt vezető szerepét.

Szabó László - Bűnügyi ​múzeum
A ​bűnügyi irodalom kedvelői örömmel veszik kézbe Szabó László újabb kötetét, amelyben - ha lehet - még az előzőekben közölteknél is érdekesebb, izgalmasabb bűnesetekről kap színes beszámolót. A szerző hiteles dokumentumok felhasználásával vezeti végig az olvasót az első világháború előtti évek nagy szélhámosságaitól napjaink bűncselekményeiig. Szélhámosok, sikkasztók, rablók és gyilkosok az egyes történetek szereplői. A közölt történetek nem a fantázia szülöttei, hanem korunk valóságának tartozékai. Az ismert és népszerű újságíró nem egyszerűen "ismerteti" az eseményeket, hanem mindig megkeresi azt a fonalat, amelyen elindulva feltárja az esetet kiváltó okokat, s az olvasó levonhatja a megfelelő tanulságot.

D%c3%b6w_k%c3%b6nyv0055
Magyar ​alkotmánytörténet Ismeretlen szerző
8

Ismeretlen szerző - Magyar ​alkotmánytörténet
Az ​alkotmány történeti felfogása - mely nem a kartális megfogalmazódáshoz köti a constitutiót, hanem az állami élet szerves fejlődésében kialakuló és érvényesülő általános alkotmányos elvek jelenlétéhez - képezi a Magyar alkotmánytörténet szerkesztési koncepciójának alapelvét. A zömében a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem magyar jogtörténészei által írott munka a magyarság nemzetségi, törzsi és törzsszövetségi szerveződésétől a nomád állammodell kialakulásán és működésén át vezeti az alkotmánytörténet folyamatát a Kárpát-medencében megalapított keresztény magyar állam kiépítéséig. Ezt követően a patrimoniális, a rendi képviseleti, az abszolút és alkotmányos monarchia, a parlamentáris királyság és végül a magyar köztársaságok modelljeinek elemzésével teszi teljessé a képet a magyar alkotmányfejlődésről. A kötet tudatosan vállalt szerkesztői elve, hogy csak kevéssé követi a kronologikus rendet, ehelyett a magyar joghistória történetének jellemző alkotmányos jogfolytonosságára helyezve a hangsúlyt a közjogi intézmények (országgyűlés, államfő, központi és helyi közigazgatás, törvénykezési szervek) feldolgozásával rajzolja meg a magyar alkotmánytörténet tablóját. Ezzel lehetővé teszi az olvasó számára, hogy megszabadulva a köz- és politikatörténet szokásos cezúráinak bilincsétől a maguk folytonosságában ismerjen meg olyan jellegzetesen évszázadokon át nyúló intézményeket, mint a szent korona tana, a királyi hatalom és jogkör alakulása, a magyar országgyűlés fejlődése, a vármegyék története. A kötet olvasója így egészében szemlélheti a magyar alkotmányosság és közjog történeti fejlődését.

Zinner Tibor - Rónai Péter - Szálasiék ​bilincsben I-II.
A ​magyarországi 1945-1950 közötti népbírósági perek anyagából összeállított könyv eredeti iratokat, korabeli fotókat, a történelmi számon kérésben közreműködők eddig jórészt publikálatlan visszaemlékezéseit, valamint az eseményekkel összefüggő történelmi dokumentumokat dolgozza fel.

Bánfi Ferenc - Kihallgattam ​magam
E ​könyv szerzője rendőr. Minden ízében, tetőtől talpig rendőr, ez a foglalkozása, mestersége, hivatása. hobbija. Ez az élete. írása nem kandidátusi vagy nagydoktori értekezés - nem is akart az lenni - és főleg nem tankönyv, abból úgyis van elég. Nem röpköd filozófiai magasságokban, nem tetszeleg a tévedhetetlenség katedráján, ajánlásait nem tekinti az egyetlen járható útnak. Ez az írás egy felkiáltójel, felhívás mélyreható önvizsgálatra. Azt kéri. hogy minden parancsnok - ahogyan azt a szerző is megtette - tartson tükröt maga elé, és kritikusan vessen számot önmagával: mi az, amit vezetőként helyesen tett, és mi az, amin változtatnia kell. Áthatja a javító szándék, a töretlen tenni akarás a társadalomért és az annak védelmére felesküdött „kisrendőrök" iránt érzett felelősség. A könyv azt a címet is kaphatta volna, hogy „Félúton". Fiatal, tehetséges írója a másfél évtizedes rendőri pályafutása során szerzett tapasztalatait foglalja össze, és őszinte önvallomásként osztja meg velünk könnyed, olvasmányos, néhol adomázó stílusban. Az idősebb vezetők, parancsnokok talán úgy gondolják, hogy nekik „még csak 15 év" a szerzőnek „már 15 év" a hivatásos szolgálatban eltöltött ideje. Javaslom, s egyben kérem, hogy reflektáljanak, fejtsék ki véleményüket, vitatkozzanak, ha kell.

Covers_122313
Nürnberg ​1946 Ismeretlen szerző
elérhető
2

Ismeretlen szerző - Nürnberg ​1946
Egy ​kérdés Róna Péterhez, a film rendezőjéhez és Bokor Lászlóhoz, a stúdió vezetőjéhez: mi indokolta 1981-82-ben a nürnbergi per emlékének felelevenítését? A rendező válasza: – 1946-ban Nürnbergben azok fölött hangzott el ítélet, akik nemcsak elszabadították, de nyíltan oltárukra is emelték az – évezredek civilizációs munkájával elnyomott – bestialitást. A per, a dokumentumok, az ítélet egyaránt az emberiség nagy iskolájának kötelező olvasmánya: intelem jelennek és jövőnek: Nürnberg óta nem lehet büntetlenül vétkezni örök törvények ellen. A stúdióvezető válasza: – Egy rövidfilmgyártásra "profilírozott" stúdió csak akkor céloz meg teljes estét betöltő témát, ha annak rendkívüli jelentősége van. Nürnberg ezek közé tartozik. Nürnberg nem az adott pillanatnak szólt. Nürnberg több mint történelmi lecke. Nürnberg minden idők háborús bűntetteiről ítélkezett. Nürnberg tanulságai örök érvényűek. Nürnberg következtetéseit már felejti a világ. A film 80 perc alatt lepereg, a könyv megmarad. Tanúság és tanulságként.

Szabó Imre - Pikler ​Gyula
Pikler ​Gyula (1864-1937) Pikler Gyula, a századforduló univerzális érdeklődésű jogtudósa, a magyar pozitivista jogbölcselet legnagyobb alakja, a polgári radikális irányzat egyik elindulója. Szabó Imre akadémikus könyve nemcsak a jogászoknak szól, hanem a társadalomtudományok iránt érdeklődőknek általában, de élvezettel olvashatják azok is, akik a tudománytörténettel, illetve a hazai gondolkodás történetével foglalkoznak.

Covers_222153
A ​Munka Törvénykönyve Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - A ​Munka Törvénykönyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Juhász József - Németh István - Dr. Tétényi Zoltán - Jogi ​ismeretek alkalmazása
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Toronyi Tibor - Gyilkos ​nemi vágyak
Az ​évszázad bűncselekménye A két szadista gyilkos A nevelőotthon nem apácazárda Élt 8 évet

Molnár István - Magánjogi ​alapismeretek
A ​kiadványból ismereteket szerezhetünk a tulajdonjog fontosabb szabályairól, a kötelmi jog néhány fontosabb szabályáról, a szerződésen kívül okozott kárfelelősségről, és az egyes szerződésfajtákról.

Várnay Ernő - Papp Mónika - Az ​Európai Unió joga
A ​kiadvány hiánypótló jelleggel ad átfogó képet az Európai Unió jogrendszeréről. Az elsősorban egyetemi tananyagnak szánt mű, amely nélkülözhetetlen az európai jogi államvizsga letételéhez is, bemutatja az integrációs szervezet fejlődését, intézményrendszerét; jogalkotási, döntéshozatali és jogszolgáltatási rendszerét és a belső piac működését. Az európai versenyjog ismertetése mellett hangsúlyt kap a műben a közös politikák rendszerének és egyes elemeinek a bemutatása is.

Petrik Ferenc - Törvénybe ​zárt szerelem
Mi ​most a jog világában indulunk, hogy választ kapjunk arra, mi a házasság, mi a család és mi a gyámság... A törvénybe zárt és tárgyilagos. Hatálya van: időbeli, térbeli és személyi. Paragrafusokba és szakaszokba szedi a kívánt és tiltott magatartásokat. Szankcióval fenyegeti, aki előírásaival szembeszegül... Ki látott már lángoló szerelmest, aki elvonul választottjával a sziget fái alá és ptt Családjogi törvény paragrafusait tanulmányozza? Vajon milyen jogaik lesznek a házasságban? Mi a sorsa a közös szerzeménynek és mi a vagyonszaporulaté? Pedig a házasság nemcsak érzelem, nemcsak szerelem, hanem jog is, törvény is. Törvénybe zárt szerelem... Szabad-e törvénybe zárni szerelmet, korlátozni a legbensőbb érzelmeket? ... Nagyon nehéz a kérdés. Erre próbál válaszolni ez a könyv. Szeretnénk meggyőzni minden olvasót arról, hogy válaszunk őszinte lesz..."

Denis Langlois - Fekete ​akták
Fölöttébb ​izgalmas, egyszersmind elgondolkodtató könyveket írt a mai francia igazságszolgáltatásról Denis Langlois, a tekintélyes párizsi ügyvéd, az Emberi Jogok Ligájának volt jogi tanácsadója. Egy sor felháborító bírósági ügyet tár az olvasó elé, megmutatva ezek tükrében, hogy Franciaországban - ahogy más nyugati országokban is - a jog a gazdagoké és a hatalmasoké, s fegyverét a szegények, az elesettek ellen fordítják. Ezek az ügyek a francia igazságszolgáltatás fekete aktáiba tartoznak, de nem rendkívüliek: nagyon is jellemzik a tőkés társadalmi viszonyokat. Vádolják az igazságszolgáltatás eltorzítóit, azokat a bírákat és ügyészeket, akik visszaélnek hatalmukkal, és munkájukat nem az igazság és az emberség, hanem az osztályelnyomás és a korrupció szolgálatába állítják. A tények önmagukért beszélnek, s Langlois alig fűz kommentárt az egyes ügyekhez -írása talán éppen ezért vált ki erős hatást az olvasóban.

Balla Árpád - Szebenyi Péter - Állampolgári ​ismeretek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kőrösi Imre - Így ​ítélkeztek ti
"Az ​első könyvem kiadása osztatlan örömet okozott a jobboldalon. A másodiknak már a bal oldal örült inkább, a konzervatívok kicsit meglepődtek. Pedig mindkét könyvnek ugyanaz a mondanivalója: nem szabad a hatalmat kizárólag saját érdekünk szempontjából működtetni. A Biblia szavaival, nem szabad lopni." (Dr. Kőrösi Imre)

Ismeretlen szerző - A ​társasági törvény magyarázatokkal és mintákkal
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_210739
A ​Polgári Törvénykönyv Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - A ​Polgári Törvénykönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_682888
Az ​ébredő jogerő Ismeretlen szerző
elérhető
3

Ismeretlen szerző - Az ​ébredő jogerő
Mennyire ​volt jogszerű Leia Organa hercegnő hajójának átvizsgálása és lefoglalása? Ki tarthatna jogos igényt az Egy Gyűrűre, ha bevezetnék Középföldén a Polgári Törvénykönyvet? Akár Harry Potter is a fiatalkorúak börtönébe kerülhetett volna?! Milyen feltételekkel vállalható munka a Jedi Tanács Kft.-ben? Az Athenaeum Kiadó népszerű Képzelet és tudomány könyvsorozata ismeretterjesztő, a képzelt univerzumokat elemző hatodik kötetének tanulmányai az adott világ(ok) apropóján mutatnak be egy-egy jogi fogalmat, elméletet - miközben kedvenc univerzumainkba repítenek minket.

Kollekciók