Ajax-loader

'államigazgatás' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Ismeretlen szerző - State ​and Administration in a Changing World
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Post-Communist ​Public Administration: Restoring Professionalism and Accountibility
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Public ​Integrity: Theories and Practical Instruments
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Politico-administrative ​Dilemma: Traditional Problems and New Solutions
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Corruption ​and Anti-corruption Measures in Central and Eastern Europe
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Az ​ellenőrzés rendszere és módszerei
Könyvünkkel ​a pénzügyi ellenőrzéshez kapcsolódó legfontosabb - alapfokú, áttekintő - ismereteket adjuk közre mindazok számára, akik a pénzügyi élet ellenőrzési szakterületén kívánnak dolgozni, vagy már ott dolgoznak, és új, korszerű ismeretekre van szükségük. A gyakorlati, szakmai-eljárási, technikai ismeretek mellett a kiadvány kitekintést nyújt az ellenőrzés és kiemelten a pénzügyi ellenőrzés legfontosabb történeti és elméleti vonatkozásaira, valamint funkcionális és szervezeti elhelyezkedésére a magángazdaság és az állami szféra területén. A könyv három nagy témablokkból és 13 fejezetből áll. Az I. rész az ellenőrzés fogalmát, céljait, alapfunkcióit és általános jellemzőit tárgyalja. A II. rész Magyarország ellenőrzési rendszeréről szól; a III. rész a pénzügyi ellenőrzés gyakorlati módszereit, technikáit ismerteti és foglalja össze.

Voszka Éva - Spontán ​privatizáció
A ​"spontán privatizáció"-nak nevezett jelenségkör a magyar privatizáció történetének egyik legszenvedélyesebben vitatott eleme. A közgazdászok és politikusok némelyike az állami vállalatok társaságok halmazára bomlását tekinti a folyamat lényegének, mások a cégek vagy vállalatrészek eladását menedzseri döntés alapján. A nyilvános disputák legtöbb résztvevője szitokszóként használja a spontán privatizációt, a hatalom- és vagyonátmentés, az állami vagyon elkótyavetyélésének szinonimájaként. Így gyökeresen más az értékelés is: az egyik póluson a spontán privatizáció a vállalatok alkalmazkodóképességének a jele, a másokon a jogtalan előnyszerzés, sót a rablás megfelelője. A Kelet-Közép-Európában sok szempontból példátlan átalakulási forma alapfeltételeit a korábbi magyar reformok teremtették meg. Maga a lépéssorozat a tervgazdaság felbomlásának egyik fontos metszeteként jól mutatja a gazdasági és politikai változások folytonosságát és szakadási pontjait. vajon lehetett volna-e ez az út a privatizáció alternatív, máshol nem követett módszere? Hogyan értékelhetjük az átalakulásnak ezt a módját? Ezekre keresi a választ a korabeli vitákkal és vállalati esetekkel is gazdagon illusztrált könyv.

Villám Judit - Szabó Dániel - Gyarmati György - Soltész István - Sisa József - A ​Magyar Országgyűlés
A ​haza és az ország háza századik esztendeje ad otthont a nemzet törvényhozásának, a magyar népképviseletnek. Ez idő alatt a világ valamennyi magyarjának is jelképes otthonává lett. Nem látszik rajta a kor, noha átélte a viharos, tragikus eseményekkel terhes huszadik századot, megért nagyszerű és szomorú pillanatokat, és maga is gyakran kapott sebeket. Az Országház építésének terve akkor született, amikor a nemzet életének és fejlődésének éppen emelkedő szakaszában volt. Az új - ahogy akkor nevezték: állandó - Országházra gondolva Andrássy Gyula miniszterelnök a londoni parlamentre tekintett. Sokan ellenezték a németnek tartott neogótikus stílust, de a miniszterelnök pártolásának köszönhetően Steindl Imre elképzelése valósult meg. Az építész és korának számos képzőművésze a magyarság akkori erejét és önbizalmát fejezte ki ezzel a pompás alkotással. A változó történelmi időkben különböző helyszíneken ülésező magyar törvényhozásnak nemzeti büszkeségét és önazonosságát is kifejezte az új épület. „Legyen egész alakja és szerkezete egyszerű, de olyan, minő egy alkotmányos szabad nemzetnek méltóságát megilleti" - olvashatjuk egy régi parlamenti dokumentumban. 1989. október 23-án a parlament erkélyéről kiáltották ki a magyar köztársaságot. Az épület 1990 tavasza óta a szabadon választott Országgyűlés otthona. Célunk ma sem lehet egyéb - a haza házát érezhesse és tekintse minden polgár a maga otthonának. Fejezze ki a Ház és az itt folyó munka a szabad nemzetnek és a nemzet polgárainak méltóságát. Most, amikor röviden bemutatjuk olvasóinknak a magyar parlament történetét és jelenét, kívánom, érezzék otthon magukat az ország házában

Covers_140178
Államháztartástan Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Államháztartástan
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ivancsics Imre - Önkormányzati ​közigazgatás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Helyi ​és szakmai önkormányzatok / Tulajdonformák, állami pénzügyek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fekete Balázs - Győrfi Tamás - H. Szilágyi István - Paksy Máté - Péteri Zoltán - Államelmélet ​2.
Első ​témánk olyan rendszertani és módszertani problémák körébe vezet bennünket, amelyek természetüknél fogva elvontak s a gyakorlattal csak közvetett kapcsolatban állnak. Annak ellenére, hogy a nagy német jogtudós, Gustav Radbruch szerint „be­teg tudományok azok, amelyek módszerükkel és rendszertani kérdésekkel foglal­koznak", ezt a vádat mégis vállalnunk kell, vagyis foglalkoznunk kell ezekkel az „elvont" kérdésekkel is. Ezt nemcsak az indokolja, hogy egy ilyen rendszer- és mód­szertani alapvetés nélkülözhetetlen egy-egy tudomány tárgyának, vizsgálódási területének körülhatárolása, feladatainak és célkitűzéseinek tisztázása, valamint más tudományoktól történő elhatárolása szempontjából, hanem az is, hogy ez vezet át az eddig alapvetően történeti jellegű vizsgálódások köréből a jelen problémáihoz, az állammal és általában a politikai élettel kapcsolatos elméleti, általánosító és összegző ismeretekhez, az államtan vagy államelmélet tulajdonképpeni anyagához.

Gáthy Vera - Államigazgatás ​a gyarmati és a független Indiában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jenei György - Közigazgatás-menedzsment
A ​kilencvenes évek modern ipari demokráciáiban paradigmaváltás ment végbe a közintézmények működésében. Tankönyvünk tárgya e közintézmények reformja, megújulása. Az európai reformfolyamatokra összpontosítunk, elsősorban a brit, a német és a francia tapasztalatok értékelése révén, de áttekintjük az Új-Zélandon végbement reformokat is. Egyfelől érzékeltetni kívánjuk a közintézményi modernizáció komplex jellegét, a jogi, a közpolitikai, a menedzsment- és a közgazdasági mozzanatok egymásra épülését és az ezzel egy időben létező kölcsönös feszültségeket. Másfelől bemutatjuk a reformtörekvések, a modernizáció hátterében meghúzódó elméleti heterogenitást, az egymás szempontjaira és felvetéseire gondosan figyelő, ugyanakkor éles és szókimondó vitákat.

Ismeretlen szerző - Building ​Knowledge Management Environments for Electronic Government
Building ​Knowledge Management Environments for Electronic Government shows how to design and build new environments to foster enterprise-wide performance improvement. It showcases the key tools and techniques of this emerging discipline-including collaborative software, enterprise information portals. data warehousing, customer relationship management, and corporate storytelling-and demonstrates their applications to enhance performance in government settings. Detailed case studies, including two from the military sector, illustrate the application of knowledge management on an agency-wide basis, with an ernphasis on critical success factors and lessons learned. Knowledge management is the dynamic interface in which technology meets human creativity. Building Knowledge Management Environments for Electronic Government shows how to harness the power of the Internet to bring information to government decision-makers and citizens alike-and in so doing, create a more efficient, responsive government.

Ismeretlen szerző - "Hatvanas ​évek" Magyarországon
Kötetünk ​egy csaknem négy éve, 2000-ben megkezdett gondolkodási folyamat, majd a nyomában megindult kutatás összegzése. A Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program támogatásával folytatott munka a "hatvanas évek" magyarországi történéseinek történettudományi eszközökkel való vizsgálatát tűzte ki célul. A program ebben a formájában befejeződött, így akár azt is írhatnánk, hogy a kutatás eredményeit tartalmazó kötet valamiféle lezárás. Ez azonban nem lenne teljesen igaz. Egyrészt mindvégig úgy fogtuk fel azt, amit csináltunk mint műhelymunkát, amely ugyan támaszkodik bizonyos előzményekre (az irodalomjegyzékek meggyőzően tanúsítják, hogy a "hatvanas évekre" vonatkozólag az elmúlt másfél évtizedben Magyarországon is komoly és eredményes forrásfeltárás és történeti kutatómunka folyt), de nem lép fel azzal az igénnyel, hogy végleges képet adjon tárgyáról. Munkánk eredményeit folyamatosan a szakmai és a szélesebb közönség elé tártuk, s a mostani könyv sem áll önmagában - a vele egy időben megjelenő, a "hatvanas évek" emlékezetét az utolsó tizenöt-húsz évben készült életútinterjúk részleteivel megidéző kötettel együtt "érvényes"? Nyilvánvaló, hogy ez a könyv még rövid időre sem zárja le a hatvanas évekkel kapcsolatos kutatómunkát és történeti diskurzust, hiszen az csak mostanában kezdődött. Rainer M. János

Heka László - Szerbia ​állam- és jogtörténete
Heka ​László, a Szegedi Tudományegyetem Szlavisztika Tanszékének oktatója eddigi kutatásai során elsősorban a horváth-magyar kapcsolatokra, illetve a délszláv államok történeteire, egymásközti viszonyukra fektette. Ebben a kötetben viszont kitér egyik szomszédunk, Szerbia történetére. Bemutatja a Rascia nevű szerb állam létrehozását, annak állami létét, a szerb császárság létrehozását, majd a Török Birodalom alá kerülését. Kitér a szerb-magyar kapcsolatok kibontakozására, hiszen azoknak a történelem során jelentős szerepük volt a szerb kultúra és politika terén is.

Thierry Baudet - A ​határok jelentősége
Thierry ​Baudet egyvalamiben vitathatatlanul világelső: ütemérzékben. Nem tudnánk olyan időpillanatot mondani, amikor A határok jelentősége aktuálisabb lenne, mint ma. Baudet alaposan kidolgozott érveléssel, szenvedélyes lendülettel mutatja be, hogy az erősebb szupranacionalizmus nem Európa sikerességének záloga, hanem gyengeségének az oka. Szerinte ugyanis nemzetállamok nélkül nincs demokrácia, népszuverenitás és jogállamiság. "Thierry Baudet alaposan kidolgozott, meggyőző indokokat felsorakoztató könyve szerint a határok ellenőrzésének ügye a joguralom általi békés kormányzás sine qua nonja. Ez a könyv vigasztaló lehet minden magyarnak, mivel rámutat, hogy a magyarok jól teszik, amikor megvédik, ami az övék; amit csak nemrég szereztek vissza egy másik, nemzetek feletti diktatúrától, és amit minden joguk megvan, hogy a sajátjukénak tartsanak." Roger Scruton

Barta Attila - Területi ​államigazgatás Magyarországon
A ​kötet a magyar közigazgatás államigazgatási alrendszerének területi szerveiről, az ún. dekoncentrált államigazgatási szervekről szól. A szerző e szervcsoport sajátos fejlődését, valamint az emögött meghúzódó okokat és következményeket vizsgálja. Bár az elmúlt években a magyar államigazgatás területi szintje jelentősen átalakult, a kérdéskör aktualitását nem csupán ez adja, hanem az is, hogy a terület fejlődését már a rendszerváltás óta folyamatos reformsorozat kíséri. A dekoncentrált államigazgatási szervek vizsgálatának szükségessége a szerző szerint abban ragadható meg, hogy az államigazgatás területi szintje úgynevezett végrehajtó szint, vagyis a központi akarat egységes érvényre juttatása szempontjából nélkülözhetetlen szereppel bír. Működőképessége éppen emiatt nagyban befolyásolja a teljes közigazgatás eredményességét.

Rácz Lajos - Rex ​et regnum
A ​mű szerzője az 1970-es évek vége óta folytat sajtótörténeti kutatásokat, és a tárgyat több mint két évtizedig adta elő a felsőoktatásban. A sajtó történetét ugyan a médiatörténet részének tekinti, mégis az írott sajtó nyelvhez kötöttsége és az írás-olvasásból következő intellektuális vonatkozásai miatt világosan elhatárolhatónak tartja a vizuális és auditív médiumoktól, amelyek ezért a kötetben csak a nélkülözhetetlen utalások erejéig jelennek meg. Az előzményeivel együtt több évszázados múltra visszatekintő történetben elsősorban a magyar sajtó intézményének alakulására helyezi a hangsúlyt: a sajtó tartalmának létrehozóit (újságírók, szerkesztők), a sajtóüzem megszervezőit és működtetőit (kiadói vállalkozók és a kiadói üzlet), mindkét kategória felügyeletét, szabályozását (cenzúra, sajtópolitika), a sajtósokszorosítás, újságnyomtatás fejlődésének fő vonalát, a lapterjesztés alakulását (előfizetés, kolportázs, utcai árusítás), az információ megszerzésének fejlődését (az alkalmi levelezőktől a hírirodákig), az információ és véleményformálás sajtóbeli megjelenését (a laptípusokat és sajtóműfajokat), a tág értelemben felfogott szórakoztatás megjelenéseit (az irodalomtól a családi lapokig, magazinokig, illetve másfelől a bulvársajtóig) s a funkció és a működési mód közös célját, a lapolvasókat kívánja bemutatni. A kötet a magyar nyelvű periodikus irodalmat egységnek tekinti, szerves részeként mutatja be az ország határain kívüli magyar nyelvű sajtót is, amely különösen a XX. században a magyar szellemi élet és orientálódás lehetőségeit és gazdagságát reprezentálja.

Bodrogi Péter - Zeidler Sándor - Molnár József - Nagy ​magyar kitüntetéskönyv
A ​színes fotókkal teli kötet a magyar állam rendjeleiről, kitüntetéseiről, díszjeleiről, emlékérmeiről, emlékkeresztjeiről, szolgálati jeleiről, kitüntető jelvényeiről, (viselhető) díjairól ad áttekintést. Olyan elismerésekről, amelyeket uralkodók, államfők államhatalmi, népképviseleti szervek alapítottak, hoztak létre.

Cserny Ákos - A ​miniszteri felelősség
A ​közhatalom alkotmányjogi felelősségének legjelentősebb eleme a miniszteri felelősség alkotmányos intézménye. A történelemben először ugyanis e jogintézmény került a felelős közhatalom megteremtését szolgáló közjogi gondolkodás előterébe. Alkotmányjogi szempontból – főleg a parlamentáris rendszerekben – azóta is ez a közhatalom felelősségének meghatározó jellegű intézménye, annál is inkább, mert az alkotmányfejlődés során mindenütt inspirálóan hatott és hat ma is a közhatalom felelősségi rendszerének – az alkotmányos állam követelményének megfelelő – mind átfogóbb kiépítésére. A könyv ezt tartja szem előtt, amikor elsődleges figyelmet szentel a miniszteri felelősség összetevőinek, kialakulásának, fejlődésének, érvényesítési eszközeinek, módjainak feltérképezésére. Mindezek mellett nem mulasztja el azoknak a szélesebb körű garanciákat biztosító felelősségi formák kiépítésének felvillantását sem, amelyek napjainkra már az alkotmányos állam felelősségi rendszerének szerves részét alkotják. A miniszteri felelősség a történelem egyes időszakaiban, eltérő politikai kultúrák környezetében más-más cél kifejezésére volt hivatott, ennélfogva az esetek többségében egymástól eltérő tartalommal került szabályozásra. A jogintézmény korrekt bemutatása ezért – az alkotmányjogi szempontú vizsgálatok mellett – nemcsak történeti ábrázolást feltételez, hanem széles körű nemzetközi összehasonlítást, valamint alkotmányelméleti és politológiai elemzést is igényel. A könyv jelentős részben ugyan történeti jellegű, mindazonáltal – a politikai aktualitásoktól távolságtartással, de – bőven van mondanivalója a napjaink hazai viszonyairól is. [sic!] Haszonnal forgathatják mindazon hallgatók, kutatók, kodifikációs szakemberek, vagy egyszerűen a kormányzati működés iránt érdeklődők, akik végrehajtó hatalom jelenkori „felelősségi mechanizmusának” megértésére vállalkoznak.

Papp István - Szemek ​a láncban
„Mindenki ​szem a láncban” – írta Illyés Gyula Egy mondat a zsarnokságról című híres versében, találó képet rajzolva a diktatúra hétköznapokat és emberi életeket behálózó természetéről. Ez az a történelmi keret, amely PAPP ISTVÁN tanulmányait egybefogja, ám a kötet írásai mindig az egyes embert helyezik a középpontba, és azt vizsgálják: miféle játszmák és szerepek mentén alakult mindazoknak a sorsa, akik akarva-akaratlanul kapcsolatba kerültek a hatalommal. Hogy kerülhette el a felelősségre vonást az antiszemita propagandát kiszolgáló Kádár Lajos? Miként egyengette saját tudományos karrierjét az állambiztonságnak dolgozó Nagy Péter? Milyen játszmákra kényszerült Illyés Gyula a Rákosi-korszak politikai rendőrségével szemben? És vajon milyen ideológiai célokat szolgáltak Moldova György korai regényei? A szerzőt leginkább az értelmiség szerepe érdekli, ám írásainak főszereplői nem hősök és nem is árulók. Történetük mindig azt példázza, hogy az emberi sorsok bonyolultabbak annál, mintsem hogy egyszerű fogalmakkal leírjuk őket.

Bibó István - Különbség
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Erdei Ferenc - Településpolitika, ​közigazgatás, urbanizáció
Különböző ​témaköröket egységbe foglaló tanulmányköteteknek és cikkgyűjteményeknek rendszerint az a sorsa, hogy elsőnek az érdeklődésünkhöz vagy munkánkhoz közel álló írásokat lapozzuk föl, s csak akkor lépünk tovább, ha az így kiválasztott olvasmányok gondolatvilága és megállapításai erre ösztönzést adnak. Valószínű, hogy Erdei Ferenc e kötetben megjelenő írásainak is hasonló az olvasói menetrendje. E gyűjteményes kötet kézhezvételekor azonban a tárgykörök változatossága és tudományszaki különbözősége mellett még azokkal a társadalomalakító, nagy történelmi viharzásokkal is számolnunk kell, amelyek Erdei első írásai - az 1931-ben kiadott Királyhegyesről készített társadalomrajza, a makói tanyarendszerről 1932-ben kiadott tanulmánya - és az 1971-ben megjelent utolsó könyve közötti négy évtizedben zajlottak le. A 20 éves egyetemi hallgató első irodalmi-közéleti jelentkezése, a felszabadulás utáni népi demokratikus átalakulás és szocialista építkezés felelős politikusának kormányzati tevékenysége, majd később a társadalmi viszonyok formálásának különböző problémáit vizsgáló tudós munkássága elválaszthatatlanul egybekapcsolódik az új, népi demokratikus ország és állam megteremtésének gondjaival, a munkásparaszt hatalom és a közigazgatás szervezésének feladataival.

Széchenyi István - A ​kelet népe
Kelet ​népe című művében megdöbbentő módon rajzolja meg Kossuth elé, hogy hová vezet az ő politikai iránya, a „szív andalgásaival való kormányzás”. Felvázolta egy közelgő forradalom képét, majd egy Kossuth-hoz intézett kéréssel végzi be művét: „tépje bár személyemet ahogy tetszik, minden ceremónia nélkül, de csak istenért ne használja nimbusát és népszerűségét Magyarországnak zavarba hozására. Még mindenre van idő és azért iparkodtam minél előbb lépni fel; de nemsokára többé nem lesz, mert mindennek megvan bizonyos pillanata, amely ha lepergett, valamint örökre oda van erény s becsület, ugy oda van élet és minden remény”. Kossuth maga, Eötvös József báró, Fáy András, Dessewffy és többen hasztalanul kísérelték meg, hogy aggodalmait eloszlassák.

László Csaba - Tépett ​vitorlák
Kiket ​érdekelhet egy államháztartással foglalkozó munka? Elsősorban azokat a kutató közgazdászokat, akik jelenleg, vagy korábban próbáltak foglalkozni az államháztartással. Számuk valószínűleg 30 alatt van és neveik az irodalomjegyzékben jórészt megtalálhatók. Potenciális érdeklődők lehetnek a közgazdasági egyetemi, főiskolai hallgatók, továbbképzésben résztvevők, akiknek legalább egy félév erejéig kell a költségvetéssel foglalkozni. Ma Magyarországon kb. 1500 központi költségvetési szerv van (Állami Számvevőszék, minisztériumok, főhatóságok, hivatalok, kutatóintézetek, egyetemek, színházak, stb.), több mint 3000 helyi önkormányzat és ezek több mint 10.000 költségvetési szerve, amelyek mind költségvetés alapján gazdálkodnak. Ezen intézmények dolgozói a költségvetés tervezésével, végrehajtásával, ellenőrzésével foglalkozó szakemberek, akiknek száma ma több mint 20.000. További érdekeltek lehetnek a költségvetési folyamat kulcsszereplői, a politikusok. A Parlamentben ülő közel 400 képviselő mellett, a helyi önkormányzatok képviselő testületeinek tagjai is rendszeresen kénytelenek a költségvetéssel foglalkozni. Az államháztartás, a költségvetés működésének elemzése ezért számukra is érdekes lehet. Végezetül az előzőekben említetteken túl további 10 millió magyar állampolgár kötődik kikerülhetetlenül az államháztartáshoz az adófizetésen, a családi pótlékon, az orvosi ellátáson és számtalan egyéb módon keresztül. Elvileg ezért mindenki, aki meg akarja érteni az államháztartás működését, talán haszonnal forgathatja ezt a könyvet.

Muraközy László - Államok ​kora
Akit ​nem elégítenek ki az állam szerepéről szóló hangzatos frázisok, hanem meg akarja ismerni a tényeket - számszerű adatok impozáns tömegét találhatja meg Muraközy László könyvében, jól áttekinthető táblázatokba és ábrákba rendezve. Aki viszolyog az előítéletek által sugalmazott retorikák közötti süket vitáktól - tárgyilagos és pártatlan eligazítást kaphat az eszmei áramlatokról ebben a műben. Aki nem elégszik meg egy kis ország problémáinak befelé forduló, provinciális vizsgálatával, vegye kézbe az Államok korát, amely a nagy történelmi folyamatokba, az egész világra ható tendenciákba beleágyazva világítja meg az állam szerepének változásait. A könyv a legjobb pillanatban jelent meg. Kornai János, a Harvard és a Corvinus egyetem emeritus professzora Muraközy László távolságtartó, tudományos igényességgel bizonyítja, hogy a fenntartható fiskális fejlődési pálya az állam szerepfelfogásában, s e szerep betöltése minőségében, a kormányzás valós teljesítményében ragadható meg. A könyv megérteti, hogy a tartalom harmóniájának a célok megválasztásában és az elérésüket szolgáló eszközök alkalmazásában is érvényesülnie kell. Nem lehetséges jó célokat megvalósítani úgy, hogy az eszközök egymásnak ellentmondóak, az adott társadalmi-gazdasági közegben teljesíthetetlenek. A könyvet jó szívvel ajánlom mindazoknak, akik érteni akarják, hogy mi és miért történik ma körülöttünk és velünk, s éppen úgy, ahogy. Kovács Árpád, a Szegedi Tudományegyetem professzora, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke

Ismeretlen szerző - A ​hatósági bizonyítványok kiállításának szabályai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Balogh Zsolt - Balogh-Békesi Nóra - Cserny Ákos - Fejes Zsuzsanna - Gellén Márton - Halász Iván - Téglási András - Temesi István - Tóth Norbert - Tóth Zoltán József - Államtan ​és a magyar állam szervezete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Schlett András - Államháztartás ​és szakpolitikák
A ​Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának tankönyve a következő témákat dolgozza fel: Az államháztartás szerepe; Az államháztartás rendszere; A központi költségvetés; A központi költségvetés bevételei; Helyi önkormányzati rendszer;Nyugdíjrendszer; Egészségügy; Oktatásfinanszírozás; Elkülönített Állami Pénzalapok; A költségvetés egyenlege, az államadósság.

Varga Zs. András - Patyi Árpád - Általános ​közigazgatási jog
A ​közigazgatási jog -még ha változik is- egységes egész. Belső állandósága ellenére máshogy látja a jegyző, az ombudsman munkatársa, az ügyész, a bíró, az alkotmánybírósági tanácsos, és a kutató. Mindegyikük tapasztalata értékes, mert valóságos. Ez a kötet annyiban nyújt sajátos, immár az Alaptörvény rendszerére épülő leíárást, hogy mindezeket a szempontokat megjeleníti. A szerzők megközelítései közel két évtizedes gyakorlaton és még hosszabb érdeklődésen nyugszanak. A kötet mégsem megközelítések gyűjteménye, hanem következetes munka. A szintézist az egyetemi oktató azon kötelezettsége biztosítja, hogy világos és érthető leírást adjon. A leírást két egyetem oktatóinak és hallgatóinak tizenhat szemeszteren át érkező visszajelzései hangolták finomra.

Kollekciók