Ajax-loader

'nemzetközi jog' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Kondorosi Ferenc - A ​világ végveszélyben
Válságban ​van-e a világ? Netán végveszélyben? Rémisztő, fellengzős, fantasztikus regényt ígérő a cím, de az utána következő sorok kijózanítóak. Jogról, jogi megközelítésről, a nemzetközi jog erejéről, hatásáról - s a kihívások súlya alatt, valljuk meg -, gyengeségeiről lesz szó a könyvben. A szerző nem ígér könnyű olvasmányt, de optimista, mivel bízik a jogot létrehozó kultúra megtartó erejében és a jogi normákat vezérlő értékekben. A szerzői hitvallás zárógondolata pedig nem más, mint hogy a jog hidat teremt a civilizációk között.

Nyerges János - Zöld ​posztós csatatér
A ​szerző csaknem négy évtizeden keresztül tárgyalt a magyar kormány nevében a tőkés és a szocialista partnerekkel. Könyvében a nemzetközi tárgyalások "anatómiájával", vagyis politikai, szociológiai, lélektani és történeti vonatkozásaival ismerteti meg az olvasót. Tapasztalatból tudja, hogy az ügyek kimenetelét jelentős részben az dönti el, hogy mennyire felkészült a tárgyaló. Mivel Magyarország meghatározó módon függ külgazdasági kapcsolataitól, alapvető érdekünk a "zöld posztós csatatér" alapos megismerése. "Hazánknak számottevő saját erő híján egyetlen kereskedelempolitikai tőkéje - a magatartása. Politikai álláspontunk, gazdaságpolitikánk következetessége értékes és gazdasági súlyunkat jóval meghaladó, valódi partnerekké tett bennünket" - olvashatjuk az előszóban. A szerző reméli, hogy az olvasó jobban megérti, és talán meg is becsüli azt, aki az ő nevében és az ő érdekében fáradozik a zöld posztós csatatéren.

Horváth Zoltán - Kézikönyv ​az Európai Unióról
A ​Kézikönyv az Európai Unióról korábbi hat kiadása több tízezer példányban jelent meg, terjesztését támogatta az Európai Bizottság, a Külügyminisztérium és az Országgyűlés is. Tananyaggá vált számos egyetemen és főiskolán. A kötet külföldön is népszerű, angol, francia és szlovák nyelven is megjelent, és az egyik leggyakrabban használt felkészítő anyag az uniós intézmények versenyvizsgáin indulók számára. A könyv az EU működését politikai, gazdasági és jogi szempontok alapján egyaránt bemutatja. Közérthető nyelven, részletesen ismerteti az EU intézményi, jogi, döntéshozatali rendszerét, gazdaságpolitikáját és minden szakpolitikájának működését. A kötet több mint 300 kifejezésből álló fogalomgyűjteménnyel, önmagában is használható EU-lexikonnal is kiegészül. A Kézikönyv népszerűségét annak is köszönheti, hogy az Európai Unióhoz hasonlóan folyamatosan megújul, és az olvasót naprakészen tartja az Unió változó világában. Kevés olyan kiadvány van Európa-szerte, amely ilyen ütemben és ilyen szorosan követi az integráció fejlődését. Az új kiadás immár feldolgozza a 2004-es és 2007-es bővítések következményeit, részletesen ismerteti az EU-t várhatóan 2009-től új alapra helyező reformszerződés változtatásait, valamint elemzi a 2007-2013-as költségvetési időszakban az egyes szakpolitikák fejlődési irányait. A jelen kiadás - a nyelvtanulást is segítve - tükörtördelésben elérhető angolul és franciául is.

Bokorné Szegő Hanna - Nemzetközi ​jog
Az ​ember egyre otthonosabban és egyre gyorsabban mozog nemcsak a Föld felszínén, hanem a világűrben is, vagy éppen a tengerek mélyén. Ez nem csak az egyes emberre érvényes, hanem az államokra is, amelyek között tűnőben vannak - horizontálisan és vertikálisan - a földrajzi távolságok. Csakhogy a technika rohamos fejlődése nemhogy csökkentené az államok közötti feszültségeket, inkább olyan globális problémákat hoz felszínre, mint például az államok fejlődésének növekvő különbségei, mint az egyre veszedelmesebb környezetszennyezés, mint a tömegpusztító fegyverek fenyegetése, és így tovább. A szerzőnek az a meggyőződése, hogy a nemzetközi jognak döntő szerep jut az államközi kapcsolatok zavarainak elhárításában - bízik benne, hogy ez a könyv hasznára lesz az egyetemi hallgatóknak, de rajtuk kívül mindazoknak is, akiknek tevékenysége bármi módon összefügg a nemzetközi kapcsolatokkal.

2430479_5
Tíz ​igaz történet Ismeretlen szerző
elérhető
20

Ismeretlen szerző - Tíz ​igaz történet
Ez ​a kötet tíz emberi jogi jogsértés történetét mutatja be. Az áldozatokat az Amnesty International lelkiismereti foglyoknak tekinti, rajtuk keresztül próbálja felhívni a figyelmet rendszerszintű jogsértésekre, és hétköznapi embereket mozgósítva javulást elérni az esetükben. Az olvasó most tíz magyar író: Dragomán György, Gerlóczy Márton, Karafiáth Orsolya, Kemény Zsófi, Kiss Tibor Noé, Maros András, Tasnádi István, Parti Nagy Lajos, Simon Márton, Vámos Miklós interpretációjában találkozhat a sorsukkal. Az Amnesty International független, demokratikus szervezet, több mint hétmillió ember globális mozgalma. Az emberi jogok védelmét kormányoktól, politikai pártoktól, egyházaktól, ideológiáktól és gazdasági érdekektől függetlenül végzi, tőlük pénzt nem fogad el, és az általa védett személyek nézeteivel nem foglalkozik - kivéve, ha azon nézetek erőszakra uszítanak, amit a szervezet elutasít. Az AI kutatásokat végez, melyek alapján az emberi jogi sérelmek megszüntetésére ajánlásokat fogalmaz meg, hogy lobbizást és sajtómunkát is magában foglaló kampányok segítségével igyekezzen érvényesíteni ezeket a hatóságoknál, kormányoknál és más döntéshozóknál. Tudjon meg többet az Amnesty International Magyarországról, és legyen Ön is részese a változásnak: www.amnesty.hu

M. Nyitrai Péter - Nemzetközi ​és európai büntetőjog
A ​nemzetközi büntetőjog iránt az utóbbi években érthetően megélénkült az érdeklődés, hiszen a nemzeti büntetőjog alkotása és alkalmazása során számos esetben elkerülhetetlenné vált a büntetőjog nemzetközi dimenziójának figyelembevétele. A témában megjelent eddigi írások egy-egy konkrét szakterületre koncentráltak, ugyanakkor továbbra is hiányzik egy olyan átfogó munka, amely a nemzetközi büntetőjog diszciplínájának egészét, annak minden sarkalatos összetevőjét rendszerezetten, összefüggő egészet alkotva, az alapvető összefüggéseket feltárva foglalja össze, megkönnyítve ezzel a téma iránt érdeklődő egyetemi hallgatók és szakemberek biztonságos eligazodását e szövevényes tudományterületen. A kötet e hiány pótlására vállalkozik: bemutatja a nemzetközi büntetőjog fogalmi-rendszertani kérdéseit, a tudományterület történeti fejlődését, a jogforrások rendszerét, a jogalanyok körét, a felelősségre vonás feltételrendszerét, a nemzetközi bűncselekmények dogmatikáját, valamint a nemzetközi büntetőjog kikényszerítésének modelljeit. A szerző az európai regionalizációs törekvéseket, így különösen az Európai Unió büntetőjogának specifikumait fejezetenként, az adott résztémakör összefüggésében taglalja, ezzel is érzékeltetve az európai büntetőjog önállósuló rendszerjellemzőit, illetve a nemzetközi büntetőjog fejlesztésében vállalt vezető szerepét.

Szalayné Sándor Erzsébet - Az ​Európai Unió közjogi alapjai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Eur%c3%b3pai_%e2%80%8bk%c3%b6zjog_%c3%a9s_politika
elérhető
1

Ismeretlen szerző - Európai ​közjog és politika
Bár ​az Európai Unióval foglalkozó írások száma robbanásszerűen nő, a könyv amit az Olvasó kézbe vett, páratlan a hazai piacon. Az először 1995-ben kiadott és a felsőoktatásban, a kormányzati oktatásban, valamint az Európai Unióval foglalkozók legszélesebb köreiben használt kézikönyv teljesen új, a friss eseményekkel - például a 2001 szeptemberi terrortámadással is számot vető változata ez a tankönyv. A téma elismert kutatói (egyetemi oktatók Magyarországon és az Egyesült Királyságban, az EU-hoz akkreditált diplomaták) az európai integráció jogi, politikai és gazdasági fejlődésének folyamatát vizsgálják. Részletesen bemutatják és tárgyilagosan elemzik az Európai Unió intézményrendszerének valamennyi elemét, a közösségi jogrendet, valamint az unió kormányközi és külső dimenzióit egyaránt. A kötet kitüntetett figyelmet fordít az alapvető közösségi intézményekben érvényesülő hatásköri, eljárási és végrehajtási mechanizmusokra, és önálló fejezetben foglalkozik az Európai Unió és Magyarország között folyó csatlakozási tárgyalásokkal is. Számtalan ábra, táblázat teszi könnyűvé az eligazodást a hatalmas anyagban, amelynek rendszerezésénél és bemutatásánál a szerzők figyelembe vették a diákok és a könyv egyéb felhasználóinak tanácsait is, ezért joggal remélik, hogy a kézikönyv és a tankönyv előnyeit egyesítő munkájuk (melyet külön kötet egészít ki az Európai Unió szakpolitikáiról) továbbra is a hazai tudományos publikációk inspiráció szereplője lesz.

Földes Gábor - Pénzügyi ​jog II.
A ​már nagy sikert aratott, és a legtöbb jogi karon, illetve az Államigazgatási Főiskolán tananyagként használt Pénzügyi jog I. című kötet folytatásaként, a jogág különös részének szabályait tartalmazza a könyv. A kötet az állam- és jogtudományi karok jogász alapképzésének követelményrendszerét tartja elsősorban szem előtt. A képzési követelmények szerint a jogászképzés alapozó jellegű, de gyakorlatias ismereteket is elsajátíttat a hallgatókkal, különösen a jogalkalmazás, jogérvényesítés szempontjából kiemelt területeken (adójog, illetékjog, devizajog). Ezért a jogászképzésre készülő tannayag szinte változtatás nélkül felhasználható az Államigazgatási Főiskola igazgatásszervezőinek képzése során is. A tankönyv jelleg azt is jelenti, hogy a téma rendszerezett feldolgozása közérthető formában történik, a kiforrott ismeretekre szorítkozva. A bankjogi, adójogi, vámjogi, államháztartási jogi és nemzetközi pénzügyi jogi részek szerzői a jogász és közigazgatási szakemberképzés intézményeinek - az elméleti és gyakorlati életben egyaránt - elismert oktató.

Brüll Mária - Pénzgazdaság ​- világgazdaság
Az ​elmúlt évtizedek nemzetközi pénzügyeinek története gyakran juttatja eszembe Horatius egy mondását: "Ha lehet, úgy tisztességesen, de mindenáron csinálj pénzt!" - hangzik a majd kétévezredes tanács. Kérdés, hogy a világ pénzügyeinek irányítói elgondolkodtak-e a latin bölcselő tételén. Nem valószínű, hogy horatius monetaristának vallotta volna magát, mégis úgy tűnik, hogy a pénzcsinálás - annak lehetőleg tisztességes módozatának - fontosságával feltehetően tisztában volt. Legújabb korunk világgazdaságának, világgazdasági válságának, vagy akár válságainak, csak úgy, mint az egyes nemzetgazdaságok fejlődéstörténetének egyik legfontosabb mozgatója a pénzteremtés volt. Nem véletlen tehát az a több évtizedes törekvés, amely a világ pénzügyeinek - égtájak vagy társadalmi-gazdasági rendszerek szerinti - intézményes rendszerbe foglalásával kísérletezik. A világgazdaság fejlődése - immár társadalmi, gazdasági rendszerektől függetlenül - elválaszthatatlan egy ésszerűen működő nemzetközi monetáris kapcsolatrendszertől.

Kisteleki Károly - Lővétei István - Nagyné Szegvári Katalin - Pomogyi László - Rácz Lajos - Egyetemes ​állam- és jogtörténet - Polgári kor
A ​tananyag elkészítését alapvetően két szempont vezérelte: egyrészt egy hiteles, elsősorban a fő fejlődési pontokra hangsúlyt helyező bemutatása az újkori vagy másképpen polgári korszak állam- és jogfejlődésének. Másrészt - tekintettel a tanításból adódó didaktikai szempontokra is - a tananyagnak egyfajta jogági bemutatatását kísérli meg. Ez új módszert jelent, melyet hitelesít az a jogtudomány-történeti tény is, hogy éppen a polgári korban kezdték a kontinentális európai jogtudósok a joganyagot jogágak szerint tördelni vagy jogágakba strukturálni. Ennek megfelelően az anyag három nagy egységre bontva kerül bemutatásra: 1. közjog- közigazgatási jog; 2. magánjog; 3. büntetőjog - büntetőbíráskodás rendje. A záró fejezetben az állam külső megjelenítése és a hatalmi szimbolika kérdéskörét dolgozzák fel a szerzők.

John J. Nance - Különleges ​utas
Az ​athéni repülőtéren egy felszálláshoz készülődő gépen különleges utas tartózkodik, az Egyesült Államok volt elnöke. A pilóta az utolsó ellenőrzéseket végzi, amikor az irányítótoronyból megtagadják a felszállási engedélyt, és közlik a kapitánnyal, hogy az elnök ellen a perui kormány nemzetközi körözést adott ki, ezért nem tehettek mást: a volt elnök ellen letartóztatási parancsot adtak ki. Mivel a pilóta korábban az Egyesült Államok tisztjeként dolgozott, ezért kötelessége a volt elnököt mindenáron megvédeni. Engedély nélkül felszáll a géppel Róma felé, ahol a bonyodalom tovább folytatódik: nincs lehetőségük leszállni, mert az elnökre itt is elfogatóparancs vár. Kénytelenek továbbrepülni...

Parragi György - Fasizmus ​frakkban és mundérban
A ​nyugatnémet kapitalisták, a halálfejes jelvényeket viselő SS-ek, a Wermacht egykori tábornokai a második világháborúban elszenvedett csúfos vereség után levetették egy időre ártatlanok vérével befröcskölt egyenruhájukat, frakkba öltöztek és igyekeztek úgy tenni, mintha semmi közük se lett volna az emberiség történelmének legkegyetlenebb emberirtásához. A báránybőrbe bújt farkasokról szedi le ez a könyv az álcát, és megmutatja, hogy Nyugat-Németország újból a fasizmusnak, a militarizmusnak, a pángermanizmusnak a melegágya, egész Európa békéjét fenyegető tűzfészke. A dokumentumok felsorakoztatásánál a szerző különös tekintettel volt arra, hogy Magyarország évszázadok óta útjában állt a pángermán törekvéseknek, s a mai revanskövetelések is hazánk nemzeti létének megszüntetését célozzák. A magyar nép azonban ma már nincs egyedül. A szocialista tábor ereje a bizonyíték arra, hogy Magyarország ne válhasson még egyszer a német imperializmus gyarmatává. A nyugatnémet militarizmus nem a saját erejéből állott talpra: amerikai bankárok, angol és francia diplomaták nyújtották a mankót. A könyv különösen időszerű ma, amikor a nyugatnémet fasizmus újból átöltözik, s egyre inkább előkerül a mundér, amelynek szabása ugyan amerikai, de kitűnően érzik benne magukat a vérgőzös kalandorok.

Hugo Grotius - A ​háború és béke jogáról
„Sokan ​megírták már Róma vagy saját hazájuk belső jogának (ius civile) magyarázatát, illetve rövid összefoglalását. De kevesen érintették a népek vagy a népek uralkodói között irányadó jogot, amelyet vagy maga a természet hozott létre, vagy isteni törvények írtak elő, vagy a szokás és hallgatólagos megegyezés vezetett be. Átfogóan és meghatározott rendszerben pedig senki sem tárgyalta mostanáig ezt a jogot, jóllehet az emberiség érdeke ezt megkívánja” Hugo Grotius bevezetője A legelterjedtebb és legelfogadottabb elméletek szerint Hugo Grotius ezen értekezésével vált a nemzetközi jog atyjává. Művét három könyvre osztja. Az első könyvében a jog eredetéről szóló bevezetés után azt az általános kérdést vizsgálta, hogy van-e egyáltalán igazságos háború, majd a nemzetközi háború és a magánháború megkülönböztetése céljából kifejtette a szuverenitás fogalmát, végezetül pedig szólt az alattvalóknak a felsőbbséggel szemben fennálló kötelességeiről. A második könyv tárgya mindazon okoknak kifejtése, amelyekből a háború keletkezik, melyek a szabad és melyek az elsajátítható javak; milyen jog illeti meg a személyeket más személyek felett, milyen kötelezettség származik a tulajdonból, milyen jogok jönnek létre egyezmény vagy szerződés által, mi a szövetségi szerzések hatálya stb. A harmadik könyv elsősorban azzal foglalkozik, hogy mi megengedett a háborúban, majd rátér a béke különféle fajtáira és a háborúval kapcsolatos egyezményekre. Másik jelentősége, hogy elhatárolja a természetjogot az erkölcstől és a pozitív jogtól. Az állami és az emberi jog forrását abban a szerződésben látja, amelyet az emberek a bennük meglévő társulási hajlam miatt kötnek, hogy nyugodtan és rendezetten élhessenek együtt. A szerződés megtartása érdekében jött létre az államok belső joga. Ugyanakkor külön jogra van szüksége az emberiséget, a népeket összekapcsoló közösségnek is – ez a népek joga, azaz a nemzetközi jog, amely minden államra és uralkodóra egyformán érvényes.

Patrick Daillier - Alain Pellet - Kovács Péter - Nguyen Quoc Dinh - Nemzetközi ​közjog
A ​tankönyv a francia nyelvterületen jelenleg használatos leghíresebb tankönyv magyar fordítása és egyben adaptációja. A nemzetközi közjog ismeretanyagát átfogóan mutatja be, különös hangsúlyt fektetve a nemzetközi bírósági joggyakorlat legfontosabb tételeinek pontos idézésére. A hivatkozások az Állandó Nemzetközi Bíróság és a mai Nemzetközi Bíróság ítéleteire és tanácsadó véleményeire ily módon a nemzetközi jogi gondolkodásmód elsajátítását is elősegítik. A kötet általános nemzetközi közjogi ismeretanyagába az adaptáció során beépült a magyar alkotmányjogi, alkotmánybírósági és szerződéskötési gyakorlat ismertetése is. A kötet a Miskolci Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hivatalos tankönyve, ugyanakkor kézikönyvszerűen is használható a jogalkalmazó és az érdeklődő olvasó által.

Etnikumok_enciklop%c3%a9di%c3%a1ja
Etnikumok ​enciklopédiája Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Etnikumok ​enciklopédiája
Világviszonylatban ​egyedülálló, nélkülözhetetlen alapmű. Az első olyan könyv, amely a teljességre törekedve foglalja össze mindazt, amit a világon ma "kisebbségként" számontartott csoportokról tudni lehet.

Malcolm N. Shaw - Nemzetközi ​jog
Az ​angol nyelvű nemzetközi jogi oktatásban hosszú évek óta a legnagyobb népszerűségnek örvendő tankönyv negyedik kiadását az ELTE nemzetközi jogi tanszékének munkatársai fordították magyarra. Malcolm N. Shaw munkája teljes áttekintést nyújt a nemzetközi jog valamennyi lényeges kérdéséről. A szokásos tankönyvi fejezetek mellett - amelyek például a nemzetközi jog fejlődéséről, forrásairól, alanyairól szólnak - a szerző részletesen foglalkozik az emberi jogok napjainkban mind fontosabbá váló regionális (európai), valamint univerzális (az ENSZ keretében megvalósuló) védelmével, korunk nemzetközi jogának és belső jogának egyre bonyolultabb viszonyával, a Biztonsági Tanács sokat vitatott szerepével vagy a háborús bűnösök felelősségre vonásának problémájával. Az angolszász jogi gondolkodásmódot tükröző tankönyv különös értéke, hogy részletesen ismerteti a legfontosabb jogeseteket, bírósági döntéseket. Ezek a mai nemzetközi jog értelmezésében, tartalmának meghatározásában sokkal nagyobb szerepet játszanak, mint ahogyan azt a kontinentális jogon nevelkedett itthoni jogásztársadalom feltételezi.

Lamm Vanda - A ​hágai Nemzetközi Bíróság döntései
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Két ​konferencia a hatékony államról – a hatékony államért
_Verba ​volant, scripta manent._ A különböző tudományos konferenciákon elhangzott előadások anyagát szinte kötelezően tanulmánykötetbe rendezik, hogy gondolati tartalmuk ne csak szájhagyomány útján kerüljön be a tudomány vérkeringésébe, hanem az ennél tágabb közönség számára is hozzáférhetővé váljon. Ezt a szép és hasznos hagyományt követi a TÁMOP-4.2.1/B-09/01/KMR-2010-0005 sz. kutatási program 4. számú műhelye is, amely e tanulmánykötetben adja közre a projekt keretében 2011. június 17., illetve szeptember 30. napján tartott konferenciákon elhangzott előadások szerkesztett változatát. Reméljük a nyomtatott szövegek nemcsak a tudományos ülések résztvevőinek képesek felidézni azt a közösség-teremtő élményt, amely az egymás témájára való rácsodálkozásban, továbbgondolásra buzdító kérdésekben, illetve a saját kutatásokra vonatkozó inspirációkban nyilvánult meg. _Ignis calorem suum etiam in ferro tenet._

Ruszoly József - Európa ​jogtörténete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mádl Ferenc - Vékás Lajos - Nemzetközi ​magánjog és nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga
Könyvünk ​öt magyar nyelvű és két angol nyelvű kiadása tanúsítja, hogy ez a monográfia fontos szerepet tölt be a jogtudomány, a jogalkotás, a jogi gyakorlat és a jogi oktatás szolgálatában. Ezt a szerepet továbbra is vállalni akarja. Az új kiadásra szükség volt, mert a korábbiak elfogytak, és a 2000-ben megjelent ötödik kiadás óta sok minden történt a nemzetközi magánjogi viszonyok és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga területén. A legfontosabb változások európai uniós tagságunkkal függenek össze.

Bruhács János - Nemzetközi ​jog I.
A ​„Nemzetközi jog” című tankönyv I. kötete a nemzetközi jog olyan általános kérdéseivel (jogalkotás, jogalkalmazás, a nemzetközi jog és az Európajog, valamint a nemzeti jogrendszerek viszonya, nemzetközi felelősség, a viták rendezése) foglalkozik, melyek a nemzetközi jog különböző területeinek megismeréséhez szükséges alapokat jelentik. Ez utóbbiakat a II. kötet tartalmazza. Ezenkívül bemutatja a nemzetközi jog és tudományának történetét. Dr. Bruhács János Professor emeritus a Pécsi Tudományegyetemen és a Károli Gáspár Református Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára. Tagja a Hágai Állandó Választott Bíróságának, az ILA magyar tagozatának és a Magyar ENSZ Társaságnak. Részt vett a Bős-Nagymaros perben, képviselte Magyarországot több nemzetközi szervezetben. Félszázat meghaladó tanulmányai közül kiemelhető "The Law of Non-navigational Uses of International Watercourses" című monográfiája.

Horváth Zoltán - Ódor Bálint - Az ​Európai Unió szerződéses reformja
2008 ​után második alkalommal jelenik meg a kötet, amelynek új kiadása immár a Szerződés hatályba lépésekor hozott rendelkezésekkel is kiegészült. A könyv átfogó és közérthető áttekintést ad arról, hogy milyen változásokat jelent az Európai Unió mindennapi működésében a Lisszaboni Szerződés által végrehajtott szerződéses reform, és a különböző módosítások hogyan érintik a tagállamokat és az uniós polgárokat. Ennek érdekében a változások mellett az Unió Lisszabon előtti működési kereteit is röviden bemutatja, szerkezete az új szerződés előtti és az azt követő helyzet összehasonlítására épül. Feltárja például az alapvető összefüggéseket az intézményi és döntéshozatali reform, a tagállami érdekérvényesítés, illetve az uniós politikák átalakítása között. A kötet olyan nyelvezetben készült és olyan megközelítést alkalmaz, amely az Európai Unióval foglalkozó szakértőkön kívül a szélesebb nyilvánosság számára is könnyen érthető módon ad tájékoztatást az új alapszerződésekről. A gyakorlati használhatóság érdekében a kötet melléklete tartalmazza a módosított szerződések – az Európai Unióról szóló szerződés, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés, illetve a hozzájuk csatolt jegyzőkönyvek és nyilatkozatok – szövegeit. A szerzők – dr. Horváth Zoltán és Ódor Bálint – parlamenti, illetve kormányzati oldalon szakértőként részt vettek az EU szerződéses reformjához vezető sokéves gondolkodási és tárgyalási folyamatban, így az új szerződésről való elméleti tudnivalókat a különböző üléseken, tárgyalásokon szerzett gyakorlati tapasztalataikkal egészítik ki.

Nagy Károly - Nemzetközi ​jog
Tankönyv, ​a nemzetközi jog teljes anyagának bemutatása törekszik.

P004405
Nemzetközi ​jog Ismeretlen szerző
7

Ismeretlen szerző - Nemzetközi ​jog
Ez ​a tankönyv a politológiát, a nemzetközi kapcsolatokat, a biztonság- és védelempolitikát, valamint a hadtudományt hallgatók részére készült. Tehát az olyan tudományterületeket tanulmányozók számára, amelyek jobb megértéséhez a nemzetközi közjoggal is komolyan foglalkozni kell. Közös ezekben a tudományokban, hogy hallgatóiknak a nemzetközi jog bizonyos technikai kérdései, mint például a belső jog és a nemzetközi jog viszonya, talán kevésbé érdekesek, mint a jövendő jogászok számára, ugyanakkor a politikai problémák, például az erőszak tilalmával összefüggő kérdések, nagyon is fontosak. Ez a megfontolás erősen befolyásolta a kötet belső arányait, csakúgy, mint az államközi konfliktusok szempontjából jelentős és egyúttal gyorsan fejlődő területek – ilyen például az emberi jogok és a kisebbségi jogok nemzetközi védelme, a környezet megóvására vonatkozó nemzetközi jogi normák vagy az államfelelősség – részletes kifejtése. Természetesen a nemzetközi kapcsolatok intézése szempontjából fontos kérdések, mint például a nemzetközi szerződések joga vagy a diplomáciai és a konzuli kapcsolatok joga szintén kellő terjedelmet kaptak. Így a kötet a jogi oktatásban is hasznosítható.

M. Nyitrai Péter - Bevezetés ​a nemzetközi büntetőjogba
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szöllősiné Földesi Erzsébet - Brüsszeltől ​Budapestig
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bruhács János - Nemzetközi ​jog II.
A ​„Nemzetközi jog” című tankönyv különös részének nevezett II. kötet kívánja bemutatni – a teljesség igénye nélkül – a nemzetközi jog egyes speciális területeit. E területek (az állam nemzetközi jogi helyzete, a nemzetközi folyók joga, a tengerjog, a világűrjog, az emberi jogok rendszere, a delicta iuris gentium, a diplomáciai és konzuli kapcsolatok joga, a kollektív biztonság elve stb.) kiválasztásában könnyen felfedezhető egyrészt a tradíciók követése, másrészt szubjektív szempontok is.

Bruhács János - Nemzetközi ​Jog III.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Egyezmény ​az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

2582-amnesty_tizigaz2_300dpi
Tíz ​igaz történet 2. Ismeretlen szerző
elérhető
6

Ismeretlen szerző - Tíz ​igaz történet 2.
Ez ​a kötet tíz jogsértés áldozatának történetét mutatja be. Az áldozatokat az Amnesty International lelkiismereti foglyoknak tekinti, rajtuk keresztül próbálja felhívni a figyelmet rendszerszintű jogsértésekre, és hétköznapi embereket mozgósítva javulást elérni az ügyükben. A tömeges aláírás hatékony fegyver, minden negyedik esetben eredményes. Az Amnesty International független, demokratikus szervezet, több mint hétmillió ember globális mozgalma, amely az igazságtalanságok ellen küzd. Az emberi jogok védelmét kormányoktól, politikai pártoktól, egyházaktól, ideológiáktól és gazdasági érdekektől függetlenül képviseli. Az emberi jogok védelmét Olyan világért kampányolunk, ahol mindenki jogai érvényesülnek. Olyan emberek támogatnak minket, mint te. Egyetlen kormány sem rejtőzködhet az Amnesty International figyelme elől. Egyetlen eset sem reménytelen. A Tíz igaz történet antológia először 2015-ben jelent meg, tíz kortárs magyar író egy-egy novellájával. A jelen kötetben tíz újabb szerző ezúttal is valóságos esetek nyomán írta meg történetét. A könyv megvásárlásával az olvasó az Amnesty International Magyarország munkáját, az emberi jogok védelmét támogatja.

Marcia Mitchell - Thomas Mitchell - Egy ​kém az iraki háború ellen
A ​könyv alapján készült film Keira Knightley főszereplésével hamarosan a mozikban Semmi nem veszélyesebb az igazságnál Katharine Gun, a brit titkosszolgálat munkatársa egy nap nehéz döntést hoz: szigorúan bizalmas információt juttat el a sajtónak egy amerikai-brit kémakcióról, amelynek célja, hogy megszerezzék az ENSZ Biztonsági Tanácsának felhatalmazását a 2003-as iraki invázióhoz. A könyv megírását alapos kutatómunka előzte meg, a szerzőpáros pedig lehengerlően meséli el ennek a bátor fiatal nőnek a történetét. A történet alapján készült filmet Keira Knightley főszereplésével várhatóan a hazai mozikban is bemutatják. "Katherine Gun az emberiesség hőse" (Sean Penn)

Kollekciók