Ajax-loader

'európa jog' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Horváth Zoltán - Kézikönyv ​az Európai Unióról
A ​Kézikönyv az Európai Unióról korábbi hat kiadása több tízezer példányban jelent meg, terjesztését támogatta az Európai Bizottság, a Külügyminisztérium és az Országgyűlés is. Tananyaggá vált számos egyetemen és főiskolán. A kötet külföldön is népszerű, angol, francia és szlovák nyelven is megjelent, és az egyik leggyakrabban használt felkészítő anyag az uniós intézmények versenyvizsgáin indulók számára. A könyv az EU működését politikai, gazdasági és jogi szempontok alapján egyaránt bemutatja. Közérthető nyelven, részletesen ismerteti az EU intézményi, jogi, döntéshozatali rendszerét, gazdaságpolitikáját és minden szakpolitikájának működését. A kötet több mint 300 kifejezésből álló fogalomgyűjteménnyel, önmagában is használható EU-lexikonnal is kiegészül. A Kézikönyv népszerűségét annak is köszönheti, hogy az Európai Unióhoz hasonlóan folyamatosan megújul, és az olvasót naprakészen tartja az Unió változó világában. Kevés olyan kiadvány van Európa-szerte, amely ilyen ütemben és ilyen szorosan követi az integráció fejlődését. Az új kiadás immár feldolgozza a 2004-es és 2007-es bővítések következményeit, részletesen ismerteti az EU-t várhatóan 2009-től új alapra helyező reformszerződés változtatásait, valamint elemzi a 2007-2013-as költségvetési időszakban az egyes szakpolitikák fejlődési irányait. A jelen kiadás - a nyelvtanulást is segítve - tükörtördelésben elérhető angolul és franciául is.

Eur%c3%b3pai_%e2%80%8bk%c3%b6zjog_%c3%a9s_politika
elérhető
1

Ismeretlen szerző - Európai ​közjog és politika
Bár ​az Európai Unióval foglalkozó írások száma robbanásszerűen nő, a könyv amit az Olvasó kézbe vett, páratlan a hazai piacon. Az először 1995-ben kiadott és a felsőoktatásban, a kormányzati oktatásban, valamint az Európai Unióval foglalkozók legszélesebb köreiben használt kézikönyv teljesen új, a friss eseményekkel - például a 2001 szeptemberi terrortámadással is számot vető változata ez a tankönyv. A téma elismert kutatói (egyetemi oktatók Magyarországon és az Egyesült Királyságban, az EU-hoz akkreditált diplomaták) az európai integráció jogi, politikai és gazdasági fejlődésének folyamatát vizsgálják. Részletesen bemutatják és tárgyilagosan elemzik az Európai Unió intézményrendszerének valamennyi elemét, a közösségi jogrendet, valamint az unió kormányközi és külső dimenzióit egyaránt. A kötet kitüntetett figyelmet fordít az alapvető közösségi intézményekben érvényesülő hatásköri, eljárási és végrehajtási mechanizmusokra, és önálló fejezetben foglalkozik az Európai Unió és Magyarország között folyó csatlakozási tárgyalásokkal is. Számtalan ábra, táblázat teszi könnyűvé az eligazodást a hatalmas anyagban, amelynek rendszerezésénél és bemutatásánál a szerzők figyelembe vették a diákok és a könyv egyéb felhasználóinak tanácsait is, ezért joggal remélik, hogy a kézikönyv és a tankönyv előnyeit egyesítő munkájuk (melyet külön kötet egészít ki az Európai Unió szakpolitikáiról) továbbra is a hazai tudományos publikációk inspiráció szereplője lesz.

Dr. Blutman László - Az ​Európai Unió joga a gyakorlatban
A ​2009. december 1-jén hatályba lépett Lisszaboni Szerződés, több vonatkozásban, jelentősen megváltoztatta az Európai Unió jogát. A szerző már e változások tükrében kínál gyakorlati bevezetést az uniós jogba, a kiválasztott uniós jogterületek áttekintésén és elemzésén keresztül. Az uniós jog közvetlen vagy közvetett hatással van a magyar jogrendszer legtöbb területére. Alkalmazásának igénye gyakran felmerül a hazai jogalkalmazásban, a belső jogszabályokkal együtt. Sok belső jogvita eldöntése nem lehetséges az uniós jogszabályok figyelembe vétele, értelmezése és használata nélkül. Ugyanakkor az Európai Unió joga nagy kiterjedésű és nehezen átlátható, a magyar jogtól eltérő sajátosságokkal rendelkező joganyag. Megértése, és a magyar belső joggyakorlatban való felhasználása sok nehézséggel járhat. A könyv e nehézségek áthidalásában kíván segítséget nyújtani, gyakorlati megközelítéssel, az egyes jogkérdések összefüggéseinek sokirányú felvázolásával, számos példa, jogeset felhívásával. A felhozott jogesetek elmozdulást jelentenek a jogszabályi szövegektől a gyakorlati problémák irányába, és betekintést engednek abba, hogy a gyakorlatban milyen összefüggésekben merülhetnek fel uniós jogviták. Az uniós jog, számos vonatkozásban, egyfajta precedensjogként működik, és megértése nem lehetséges az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlata nélkül. A több mint ezer, jogesetre történő hivatkozást átfogó anyag, kiindulópontot jelenthet a belső joggyakorlatban felmerülő uniós jogkérdések megoldásához, az uniós szabályok megfelelő és sikeres alkalmazásához. Másrészt a szerző célja az is, hogy a jogászok, joggal is foglalkozó szakemberek, joghallgatók átfogó és világos áttekintést kapjanak az uniós jog működéséről, főbb szabályozási területeiről, érvényesülésének feltételeiről, és a ráépülő igényérvényesítés lehetőségeiről.

Covers_58610
6

Ismeretlen szerző - Európai ​politikai rendszerek
"A ​történetírásban nagyjából kétfajta publikációt tudnék megkülönböztetni. Az egyik a könyv, tanulmány, többnyire egyéni teljesítmény valamilyen téma vonatkozásában. Ez válik általában a szerző dicsőségére, ettől lesz PhD-doktor vagy akadémiai doktor, ezért irigylik a kollégák. A másik jóval kevésbé egy személyhez kötött, az anyaggyűjtemény, kronológia, archontológia, bibliográfia, forráskiadvány. Talán nem mindig, de az biztos, hogy számos esetben több munkát, több fáradságot, több ismeretet kíván meg az előbbi műfajnál. Ennek még nincs semmi dicsősége, ezért nem szokás elismerést kapni, csak kritikát, netán még hosszú idő elmúltával is. Ennek az utóbbi körülménynek pedig egész egyszerűen az a magyarázata, hogy a szóban forgó munkát nagyon sokáig, nagyon sokan használják, mert adatai jóformán minden további kutatáshoz nélkülözhetetlenek. A gyakori használat során derülnek ki a hibák, pontatlanságok, hiányok. Persze éppen a használat miatt. Az egyéni témák feldolgozása veszélyes mértékben a megírás korához kötött, ezért eleve van benne múlandó. A másik fajta rnég hosszú évtizedeken át forog majd közkézen. A "Szinnyei", az "I. Tóth", a "Kosáry" pl. ebből a fajtából valók, hogy a szakmámnál maradjak. Ez a munka ebből a második fajtából való, annak minden hátrányával. Az előnye az ilyen munkának csak az állandó használat. Nemcsak a történész olvasóközönség, hanem maguk a kutatók is manapság egyre inkább a XX. század történetével foglalkoznak. Pedig tele volt háborúkkal (ez más századokkal is megtörténik), de ezen túlmenően annyi embertelenséggel, aljassággal és rettenettel, hogy csak örülni lehet elmúltának. De mégis itt volt, szinte tegnap, a ma élők életébe valamilyen formába beleszólt, innen az érdeklődés. De éppen ezért, mert közel van, még hiányzik a történeti távlat, sok minden b-zonytalan ebben a rövid században. Könyvünk itt próbál segítséget nyújtani a jövő kutatóknak, de a szélesebb érdeklődőknek is. A század második, hosszabbik feléről ad olyan kézikönyvet, amely még sokáig használható lesz a történészek számára. Csúnya szakmai sovinizmus volna azonban, ha ennek a kötetnek a használatát csak a történészek számára javasolnám. A század második fele az új tudomány, a politológia számára is fontos terep, az ő munkájukat is elősegíti ez, az összeállítás. És nyilván használják majd a publicisták, saját munkájukhoz, és egyszerűen csak érdeklődők, mert az egyik vagy másik adatra kíváncsiak. Mint jeleztem, az olvasók bizonyára hibákat is találnak majd benne. de talán a kötetet rendszeresen használók mégis elismeréssel is adóznak az összeállítóknak. Ez már az ilyesfajta munkák sorsa." a Szerző

Kecskés László - EU-jog ​és jogharmonizáció
Bővített, ​negyedik kiadás A szerző a jogterület kiváló szakértője, akinek hasonló című könyve az elmúlt 14 évben már három kiadást megért. Középpontjában az európai integráció jogának, jogi életének vizsgálata és a jogharmonizációs tevékenység elemzése áll, az elemzésben nagy figyelmet kap az Európai Bíróság jogfejlesztő tevékenységének és az uniós jog konzisztenciájának kérdése. A könyv negyedik, bővített kiadásának az oka a Lisszaboni Szerződés 2009. december 1-jei hatálybalépésével bekövetkezett jogváltozás feldolgozása. Kézirat lezárása: 2011. szeptember 30.

Várnay Ernő - Papp Mónika - Az ​Európai Unió joga
A ​kiadvány hiánypótló jelleggel ad átfogó képet az Európai Unió jogrendszeréről. Az elsősorban egyetemi tananyagnak szánt mű, amely nélkülözhetetlen az európai jogi államvizsga letételéhez is, bemutatja az integrációs szervezet fejlődését, intézményrendszerét; jogalkotási, döntéshozatali és jogszolgáltatási rendszerét és a belső piac működését. Az európai versenyjog ismertetése mellett hangsúlyt kap a műben a közös politikák rendszerének és egyes elemeinek a bemutatása is.

Dr. Berke Barna - Dr. Boytha György - Dr. Dienes-Oehm Egon - Dr. Martonyi János - Az ​Európai Közösség kereskedelmi joga
Az ​1994-ben megjelent Európai Közösség kereskedelmi joga című tankönyv az első magyar nyelvű feldolgozása és bemutatása volt a közösségi magánjognak, átfogóan tárgyalta a kereskedelmi vagy gazdasági jogi joganyagot, bemutatta a Közösség külkapcsolatrendszerét, a magyar csatlakozás esélyeit és feltételeit, mégpedig a jog, a szakirodalom, a felelős állásfoglalások, a gazdasági és politikai élet valós folyamatainak legfrissebb jellemzőit figyelembe véve. Az elmúlt években a hazai jogirodalom gyors fejlődésének lehettünk tanúi: az egyes jogterületek - többek között az adójog, a társasági jog, a környezetvédelmi jog - művelői részletes, önálló kötetekben megjelenő elemzését adták az európai jogfejlődés egy-egy szeletének. Ez indokolta, hogy a jogi felsőoktatás tananyagául is szolgáló kötetből az átdolgozás során a klasszikus nemzetközi magánjogi fejezeteket és a társasági jogról szóló fejezetet kivegyék a szerzők, és mélyebb, alaposabb elemzést készítsenek a belső piac jogáról, a versenyjogról, az iparjogvédelemről és a szerzői jogról. Külön értéke az új kiadásnak, hogy külön fejezetben értékeli Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozásának jogi dokumentumait.

Kondorosi Ferenc - Bevezetés ​a közjog világába
Az ​ember felfedezte és megalkotta magának a jogot. Felfedezte a jog által nyújtható stabilitás szerepét és erejét. Az élet "eljogiasodásának" korszakát éljük. Jogszabály mondja meg, mit kell tanulni az egyetemeken (még az oktatott tudományterületek százalékos arányát is megállapítja), jogszabály születik az alkalmazható ételfestékekről és növényvédő szerekről, jogszabály írja elő az autóvezetés, sőt a gyalogos közlekedés szabályait. Sokszor úgy érezzük - a jog megköti a kezünket. Nem vigasz, de megköti az állam kezét is, hisz a jogszabállyal - amelyet az állam erre hivatott szervei alkotnak - az állam önmagát is korlátozza. A jog tehát korlát - a szabadság korlátja - a magunk és mások szabadságának védelmében. A jog - ha helyes elveken és értékeken alapul - olyan korlát, amely szabadságot teremt. Könyvünk a jog világának egy nagy területébe, a közjogba enged bepillantást. Nem jogászoknak készült, hanem a jogi tudást más jellegű tanulmányaikban felhasználó hallgatóknak. Bevezeti az olvasókat a jogi normák keletkezését meghatározó, a jogrendszert Magyarországon is átalakító demokratizálódási folyamatokba, szól a modern közjogi berendezkedésekhez vezető út néhány fontos XX. századi összefüggéséről, s vizsgálja a közjog két nagy szabályozási tárgykörét, az államszervezetet és működését, valamint az emberi jogok rendszerét. Szól az állam büntető hatalmáról, s az államközi kapcsolatok legfontosabb, korunk világára jellemző, s jogi szabályozást igénylő kérdéseiről. A szerző felvázolja az euroatlanti integráció hazai közjogi intézményrendszert érintő hatásait is.

Horváth Zoltán - Ódor Bálint - Az ​Európai Unió szerződéses reformja
2008 ​után második alkalommal jelenik meg a kötet, amelynek új kiadása immár a Szerződés hatályba lépésekor hozott rendelkezésekkel is kiegészült. A könyv átfogó és közérthető áttekintést ad arról, hogy milyen változásokat jelent az Európai Unió mindennapi működésében a Lisszaboni Szerződés által végrehajtott szerződéses reform, és a különböző módosítások hogyan érintik a tagállamokat és az uniós polgárokat. Ennek érdekében a változások mellett az Unió Lisszabon előtti működési kereteit is röviden bemutatja, szerkezete az új szerződés előtti és az azt követő helyzet összehasonlítására épül. Feltárja például az alapvető összefüggéseket az intézményi és döntéshozatali reform, a tagállami érdekérvényesítés, illetve az uniós politikák átalakítása között. A kötet olyan nyelvezetben készült és olyan megközelítést alkalmaz, amely az Európai Unióval foglalkozó szakértőkön kívül a szélesebb nyilvánosság számára is könnyen érthető módon ad tájékoztatást az új alapszerződésekről. A gyakorlati használhatóság érdekében a kötet melléklete tartalmazza a módosított szerződések – az Európai Unióról szóló szerződés, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés, illetve a hozzájuk csatolt jegyzőkönyvek és nyilatkozatok – szövegeit. A szerzők – dr. Horváth Zoltán és Ódor Bálint – parlamenti, illetve kormányzati oldalon szakértőként részt vettek az EU szerződéses reformjához vezető sokéves gondolkodási és tárgyalási folyamatban, így az új szerződésről való elméleti tudnivalókat a különböző üléseken, tárgyalásokon szerzett gyakorlati tapasztalataikkal egészítik ki.

Ismeretlen szerző - Az ​Európai Unió szociális dimenziója
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Várnay Ernő - Papp Mónika - Varju Márton - Bartha Ildikó - A ​tagállamokkal szembeni kötelezettségszegési eljárások
Jelen ​kötet az Európai Közösségeket alapító Szerződések egyik eredeti jogintézményét, a tagállamokkal szembeni kötelezettségszegési eljárásokat mutatja be. A Szerződés rendszerének részét képezi az a lehetőség, hogy a kötelezettséget megsértő tagállammal szemben a közösségi jog betartása fölötti őrködésre hivatott állandó szerv, a Bizottság lépjen fel, s adott esetben az ügyet a jogsértés megállapítása végett az Európai bíróság elé vigye. Az eljárás hatékonyságát fokozta az a szerződésmódosítás, amely lehetővé tette a kötelezettségszegő tagállammal szemben pénzügyi szankció kiszabását. A könyv monografikus jelleggel dolgozza fel a kötelezettségszegési eljárásokat - kiemelten az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 226., 227. és 228. cikkeiben foglaltakat -, illetve azok fejlődését jogdogmatikai, jogpolitikai, közigazgatási-szervezési szempontból. A magyar, az angol és a francia nyelvű szakirodalmi eredmények mellett bemutatja az Európai Bíróság esetjogát, annak alakulását a kezdetektől napjainkig. A könyv további jellegzetessége, hogy az angolszász "text, cases and materials" szerkesztési mód mintájára tartalmaz jogszabályszövegeket, a főtanácsnoki indítványokból, bírósági ítéletekből vett idézeteket, fontos részleteket más szerzők munkáiból, illetve hivatalos dokumentumokat is.

Covers_208234
Európai ​társasági jog Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Európai ​társasági jog
A ​könyv átdolgozott kiadása részletes képet ad az Európai Unió gazdasági életének talán egyik legfontosabb területéről: a társaságokra vonatkozó szabályozásról. Az elmúlt években a szabályozásban történt változások indokolták a kötet átdolgozását, frissítését. Így ebben a kötetben az Olvasó már részletes ismertetést találhat például az újonnan elfogadott 13. társasági jogi irányelvről vagy az európai részvénytársaság szabályairól. A szerzők ismertetik az Unió társasági jogának hatályos szabályait, a társasági jogi jogalkotás jellemzőit, a szabályozás alapját képező irányelveket és iránytervezeteket. A társaságok működésével kapcsolatosan kimerítően szólnak a társaságok létszakaszairól: megalakulásról, átalakulásról, székhelyáthelyezésről; a társaságokon belüli döntéshozatali mechanizmusról; kisebbség- és hitelezővédelemről; a társaság képviseletéről. Bemutatásra kerülnek továbbá a kis- és középvállalkozások, illetve a társaságcsoportok szabályai is. Ezen kívül az Olvasó ismereteket szerezhet a társasági jog nemzetközi vetületéről és egyes tagállamok nemzeti társasági jogának jellegzetességeiről is. A kötet értékét növeli a kapcsolódó bírósági döntések széles körű feldolgozása és ismertetése.

Kátai-Nagy Krisztina - Útmutató ​az Európai Unióról tanároknak és diákoknak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Forgács Imre - Ficzere Lajos - Magyar ​közigazgatási jog - Különös rész európai uniós kitekintéssel
A ​rendszerváltás óta eliször kerül sor a magyar közigazgatási jog különös részét, azaz az egyes szakigazgatási rendszerek szervezeti-intézményi és m#ködési rendszerét, valamint alapveti jogintézményeit bemutató tankönyv kiadására. A legjelentisebb szakigazgatási ágazatok körében részletesen foglalkozik az ágazati politikai szempontok, szabályozási rendszerek és szervezeti-intézményi struktúrák elemzésével és értékelésével - az Európai Unió intézményeit is bemutatva.

Dr. Klaus-Dieter Borchardt - The ​ABC of Community Law
The ​legal order created by the European Community has become a permanent feature of political reality in the 15 Member States of teh European Union. On the basis of the European Treaties, thousands of decisions are taken each year which have a major impact on the running of the Member States and on the lives of the European citizens. The individual ceased long ago to be a citizen merely of a town, locality or State: he is now a Community citizen too. The purpose of this publication is to explain the European legal order to these citizens. It is addressed primiraly to non-lawyers and tries to describe the Treaties in terms intelligible to the layman.

Walter Cairns - Introduction ​to European Union Law / Bevezetés az Európai Unió jogrendszerébe
Az ​Európai Unió joga az utóbbi években fokozatosan - de egyre gyorsuló ütemben - kerül a magyar jogásztársadalom érdeklődésének középpontjába. Az 1989-es/1990-es rendszerváltozást követően - amely a magyar jogrendszerben alapvető változásokat indukált, önmagában is - és annak következményeként megnyílt az út az Európai Unióhoz való csatlakozáshoz. A csatlakozási folyamat első jelentős állomása az 1991-ben - az (akkor még) Európai Közösségek és azok tagállamai és Magyarország között - aláírt, és Magyarországon az 1994. évi I. törvénnyel ratifikált Társulási Szerződés. A Társulási Szerződés nyilvánvalóvá tette mindenki számára, hogy a csatlakozás egyik alapvető feltétele - de az sem túlzó állítás, amely szerint a csatlakozás maga - a magyar jognak az Európai Unió jogához való közelítése és az azzal való harmonizációs folyamat végrehajtása. Így az utóbbi években nemcsak a joghallgatók, de a gyakorló jogászok is arra kényszerültek, hogy az uniós jogot tanulmányozzák, példaképp elég utalni itt az uniós versenyjog és az 1997. január 1-je óta hatályos magyar, a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló törvény nagyfokú hasonlóságára. Megállapítható, hogy az uniós jog már most a mindennapi jogalkalmazás részévé vált, amely megállapítás -természetesen - még inkább igaz lesz akkor, amikor Magyarország csatlakozik az Európai Unióhoz. A csatlakozás - remélhetően minél korábbi - időpontjáig azonban a magyar jogásztársadalomnak (ideértve joghallgatókat és gyakorló jogászokat egyaránt) a felkészülést folytatnia kell, amely folyamathoz kíván segítséget nyújtani ez a könyv.

Covers_416312
Uniós ​szakpolitikák Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Uniós ​szakpolitikák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Franz J. Heidinger - Andrea Hubalek - Michael Pramberger - Helyes Imre - Sárközy Péter - Bevezetés ​az Európai Unió jogába és nyelvezetébe
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Wopera Zsuzsa - Európai ​családjog
A ​statisztikák szerint az Európai Unióban átlagosan minden ötödik házasság tekinthető nemzetközinek, melyben a házaspárok állampolgársága eltérő, vagy más-más tagállamokban rendelkeznek lakóhellyel, ill. olyan párokról van szó, akik nem abban a tagállamban élnek, melynek állampolgárai. Jelentős tehát a nemzetközinek tekinthető házasságkötések és válások száma, hozzávetőlegesen az egy évben felbontott házasságok 16 %-a ezeket a párokat érinti. Az európai családjog által érintett jogviszonyok terén a jelenlegi szabályozási környezet rendkívül összetett, olykor még a szakemberek számára is nehezen áttekinthető és követhető, hiszen egy-egy határon átnyúló jogvita eldöntése során nemcsak a közösségi jogra kell fókuszálni, hanem számos, a Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia keretében elfogadott egyezmény is relevanciával bír. A monográfia részletesen foglalkozik e két normarendszer kapcsolatával. A téma aktualitását tovább növeli, hogy az utóbbi években láttak napvilágot azok az európai bírósági ítéletek, melyek a vonatkozó közösségi joganyagot értelmezik és magyarázzák, fogódzót adva ezzel e bonyolult és érzékeny jogterület megfelelő értelmezéséhez és alkalmazásához. Emellett mostanra derült ki, hogy a korábban megfelelőnek tartott közösségi rendelkezések nem mindig állják ki a gyakorlat próbáját. A szerző egyetemi oktatóként, kutatóként közel 10 éve foglalkozik az Európai Unión belüli polgári eljárásjogi jogegységesítéssel, ezen belül is döntően a családjogot érintő közösségi jogalkotással. Könyvében részletesen elemzi a vonatkozó uniós rendeletek és hágai egyezmények egyes cikkeit, az európai és nemzeti bírósági joggyakorlat megállapításait, bemutatja a közösségi jogalkotás legfrissebb eredményeit, segítséget nyújtva ezzel az európai családjog útvesztőjében való eligazodásban.

Gyekiczky Tamás - Kormos Erzsébet - Köblös Adél - Molnár Judit - Nagy Adrienn - Wallacher Lajos - Wopera Zsuzsa - Az ​Európai Unió polgári eljárásjoga
Az ​Európai Unióban a polgári ügyekben való igazságügyi együttműködés területén zajló jogegységesítési folyamat mindenekelőtt a bírósági joghatósági szabályokra, az elismerésre és a végrehajthatóvá nyilvánításra vonatkozó közös szabályozásra tekintettel tette indokolttá a könyv megjelenését. A kötet részletesen bemutatja a polgári ügyekben való igazságügyi együttműködés eljárásjogi aspektusait, a hatályos közösségi normákat, feldolgozva az Unió elemzett jogforrásaira vonatkozó háttér-anyagokat, magyarázó jelentéseket, jogirodalmat, az egyes rendeletek megalkotását megelőző tanulmányokat (Zöld könyvek) és - ahol van - az Európai Bíróság vonatkozó joggyakorlatát is. A könyv kifejezetten azzal a célzattal íródott, hogy az egyetemi oktatásban hasznosítható tankönyvként segítse az oktatók és hallgatók munkáját.

Erdős Gabriella - Földes Balázs - Őry Tamás - Az ​Európai Unió adójoga
Magyarország ​uniós tagsága jelentős mértékben meghatározza a magyar jogrendszer, azon belül a magyar adójogi rendszer alakításának irányait. Egyértelművé vált, hogy az adózás, illetve az adójog kérdéskörével foglalkozó magyar jogászi és nem jogászi szakma mellett az egyetemi, főiskolai hallgatók és valamennyi, az adózásban érintett személy számára nélkülözhetetlen az Európai Unió adójogával, adóharmonizációs tevékenységével kapcsolatos ismeretanyag elsajátítása. Ezt az ismeretanyagot szándékozik e kézikönyvként és tankönyvként egyaránt felhasználható kiadvány átadni az olvasónak. A kötet a hazai szakmai könyvpiacon egyedülálló módon az Európai Unió adóharmonizációs tevékenységének rendszeres feldolgozását adja. Ennek során bemutatja az adóharmonizáció alapvető kérdéseit, az uniós adójog alapvető jellemzőit, az uniós adóharmonizáció fontosabb intézményeit és az adóharmonizáció alapszerződésekben szereplő keretszabályait. Részletesen ismerteti a forgalmi és jövedéki adóztatás, a közvetlen adók és az uniós tagállamok közötti adóügyi együttműködés uniós jogszabályi kereteit. A kötet különös hangsúlyt helyez az Európai Bíróság adójogi gyakorlatának és a magyar adórendszert érintő harmonizációs kötelezettségek bemutatására.

Tóth Tihamér - Az ​Európai Unió versenyjoga
A ​versenyjog a vállalkozók számára olyan fontos tudnivalókat tartalmaz, mint az autósoknak a KRESZ. E "piaci KRESZ" kitűzi a piaci "közlekedés" megfelelő tábláit, hogy a termelők, kereskedők, szolgáltatók tudják, hogy nem olyan utcába hajtanak-e be, amelynek elején "behajtani tilos" tábla áll. Az állam törvények alkotása révén jelöli ki, döntően a fogyasztók érdekeit szem előtt tartva a verseny szabadságának határait. A szerző munkájának terjedelme és az átfogott témakörök széles spektruma alapján is újdonságnak számít a magyar könyvpiacon. A könyvet forgatók nem csak a hagyományos versenyjogi fogalmakkal, úgy mint kartell, erőfölénnyel való visszaélés ismerkedhetnek meg, hanem a közös piaci versenyjog sajátos területeibe is bepillantást nyerhetnek, mint az állami monopóliumok, vagy az állami támogatások. Az uniós versenyjoggal foglalkozni két okból sem haszontalan. Egyrészt a magyar versenytörvény is jelentős részben az uniós mintát követi, másrészt a közös piacon működő magyar vállalkozásoknak az uniós játékszabályokat is ismerniük kell. Aki megtéved, súlyos bírságra, kártérítési perekre számíthat. Ajánljuk e könyvet a versenyjog iránt érdeklődő ügyvédeknek, tanároknak, egyetemi hallgatóknak és nem utolsó sorban a "piaci közlekedés" résztevőinek, a vállalati döntéshozóknak. Vörös Imre egyetemi tanár, volt alkotmánybíró

Korom Ágoston - Horváth Attila - A ​Beneš-dekrétumok az Európai Parlamentben
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sallai János - A ​bel- és igazságügyi együttműködés általános jogi tudnivalói
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Az ​EU mint a szabadság, biztonság és jog térsége
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Csefkó Ferenc - EU-integráció ​- Önkormányzatok I-III.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fiona Hayes-Renshaw - Helen Wallace - The ​Council of Ministers
This ​extensively revised new edition of _The Council of Ministers_ provides a comprehensive analysis of the Council and how it works. Drawing on the authors' own extensive research and longstanding interest in the Council, it provides a comprehensive and up-to-date assessment of its activities, the different kinds of functions it performs and its relationships with the other key EU institutions and the member states. The ways in which the Council has developed over time are clearly explained and closely analysed, as are recent changes of rules and practices. A new feature of this edition is the inclusion of detailed data on voting practice in the Council, as these show clearly the extent to which the Council continues to rely on consensus-building as a means of reaching EU-wide agreements. At a time when the institutional system of the enlarged EU is the subject of fierce argument and critical commentary, Fiona Hayes-Renshaw and Helen Wallace provide clear and well-documented insights into both the Council and, by extension, the wider politics of the EU. Fiona Hayes-Renshaw is Visiting Professor at the College of Europe, Bruges, Belgium. Helen Wallace is Director of the Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute, Florence, Italy.

Ludwig Krämer - Az ​Európai Unió környezeti joga
A ​kötet az EU környezeti politikája és joga kialakulásának és fejlődésének, nemzetközi szerepének, a tagállamok politikájára és jogára gyakorolt hatásának egyedülálló elemzését nyújtja. Elemzi a Lisszaboni Szerződéssel módosított EU szerződések környezeti rendelkezéseit, bemutatja mások mellett az EU intézményeinek szerepét a környezeti jogalkotásban, az Unió és a tagállamok környezeti hatáskörének viszonyát, a tagállamok végrehajtással kapcsolatos feladatait. Az ágazati kérdések között foglalkozik a természetvédelemmel, a biológiai sokféleség, a klíma védelemével, a víz- és levegővédelemmel, a hulladékgazdálkodással. Kifejti a fenntartható fejlődés koncepcióját, és áttekinti az energiapolitika, a termékpolitika, és más fontos ágazati politikák kérdéseit is. A könyv a joganyagon kívül szinte teljes körűen dolgozza fel az EU intézményeinek környezeti politikai dokumentumait, valamint az Európai Bíróság környezeti esetjogát. Nélkülözhetetlen szakirodalom mindazon gyakorlati és elméleti szakemberek számára, akik munkájuk során akár az EU, akár a nemzeti környezeti politikával és joggal érintkezésbe kerülnek, ideértve a politikai döntéshozókat, jogalkotókat és jogalkalmazókat, gazdasági vagy más, környezetvédelemmel foglalkozó szakembereket.

Covers_278240
Az ​Európai Unió munkajoga Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Az ​Európai Unió munkajoga
A ​monográfia az Európai Unió munkajogáról nyújt teljes körű áttekintést, és ennek vetületében elemzi a hazai munkajog állapotát, valamint az uniós csatlakozásból származó jogharmonizációs feladatokról ad átfogó képet. Az Unió általános intézményi alapjainak bemutatása után részletesen foglalkozik az Unió munkajogi normáival - érintve az egyes intézmények egyéb nemzetközi munkajogi aspektusait -, az Európai Bíróság jogalkalmazásával, valamint az egyes tagállamok modellértékű megoldásaival. Ezt követően a szerzők minden egyes témakör tekintetében kimerítően elemzik a hazai munkajogi szabályozást és jogalkalmazást, az eddig elért eredményeket és a jogharmonizációs kötelezettségnek megfelelően, időrendi bontásban a várható feladatokat.

Kollekciók