Ajax-loader

'katolikus' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Avery Dulles - A ​kinyilatkoztatás modelljei
Avery ​Dulles 1918-ban született az Egyesült Államokban. 1946-ban belépett a jezsuita rendbe. A római Gregoriana Egyetemen doktorált teológiából. Egész életét a teológia művelésének szentelte a professzori katedrán és írásaival egyaránt. Az USA egyik leghíresebb teológusa, akit II. János Pál pápa 2001-ben bíborossá kreált. E könyve a legismertebb írásai közé tartozik, hasonlóan Az egyház modelljei (2003) című könyvéhez, amely szintén a Vigilia kiadásában látott napvilágot magyarul. Dulles közérthetően, mégis igényes tudományos szinten mutatja be azt az alapvető eseményt, amely meghatározta és a boldogság irányába fordította az emberiség életét: Isten feltárja magát az embernek, és befogadja őt szentháromságos szeretetközösségébe.

Mácz István - Egészen ​szép vagy
Kedves ​Leányaim, Változó és kavargó világunkban régi és mindennap új arcú énedben azt a képet keresed, amelyben örömmel ismernéd fel: én vagyok! Ilyen szeretnék lenni! Ilyennek kell lennem! Keresed azt a tükröt, amelyben igazi énedet látnád meg. Hol ez a kép, hol ez a tükör? A naponta változó és kavargó társdalom, amely körülvesz, ezernyi képet mutat neked a Nőről. Képet – szó szerint. Plakátok, magazinok, videók, filmek és a tévé képernyője. Könyvek s újságok betűtengere. A Nő – s mennyi arccal! Melyik vagy te? Melyik lehetsz, milyenné kell válnod? Hányszor dobban a szíved: igen, ez! Azután lehangoltan legyintesz, hogy mégsem. A Nőt előszeretettel mezítelenül mutatják be, amely ábrázolás a testet hangsúlyozza. Hol van az az őskép, amely a nő egész emberi valóját mutatja be?! Van ilyen? A nő ősképét próbálom bemutatni könyvemben és a szívedben. Arról a Lányról akarok most írni, aki legmélyebb bensődben ébredni és élni akar. Meg vagyok győződve, hogy olyasmiről szólok, amiről hallani akartok. Szívetek, egész lényetek ösztönösen érzi, amit könyvemben elmondok. Ellenállhatatlan szeretet késztet, hogy szívetek alig hallható “zenéjét” szavakban fejezzem ki, hogy tudjátok és lássátok: mily valóságot és rendeltetést jelent nőnek lenni?! Érdemes megismerni – lehetetlen meg nem szeretni – ám legnagyszerűbb megélni…

Bolberitz Pál - Lét ​és kozmosz
A ​II. Vatikáni zsinat óta általános a követelmény, hogy a filozófiai tájékozódást szélesebb alapokra helyezzük, ami csak úgy valósítható meg, ha figyelembe vesszük a természettudomány mai eredményeit és szembenézünk a különféle filozófiai irányok megállapításaival. Az ilyen értelemben vett "Természetbölcseletre" tehát nálunk is nagy szükség van: mind a teológiai oktatásban, mind pedig a művelt hívők eligazításában, akik lépten-nyomon találkoznak a természettudományok és a filozófiák által megrajzolt világképpel. A szerző azt a célt tűzte maga elé, hogy olyan kézikönyvet ad, amely ezeknek a követelményeknek megfelel. Külön érdeme a könyv átfogó jellegű, nem könnyű, és az egész problémakörben világos, érthető és olvasmányos előadása. Nagyon szerencsés az az elgondolás, hogy bevezetőül metafizikai ismertetést ad a lét kérdéseiről, amellyel hozzászoktatja az olvasót a filozófiai gondolkodáshoz és ahhoz a terminológiához, mely nélkül a természetfilozófia tárgyalása sem volna érthető. Főleg azért van erre szükség, mert a mai nemkeresztény irányzatú filozófiák teljesen megelőzik a metafizikai kérdéseket. A kereszténységben viszont pl. Isten létének filozófiai igazolása kimondottan a metafizikai megismerés módszeréhez van kötve. A szerző a reális világ megismerésének lehetőségéből indul ki, kimerítően ismerteti a megismerés és a lét azon kategóriáit, amelyek a mai tudományos világban a legvitatottabbak, mint a mennyiség, minőség, tér, idő, okság, szubsztancia, járulék. Különösen ebben a részben látható, hogy a természettudomány vívmányainak felhasználása mennyire érdekessé teszi a filozófiai kérdéseket. A háttérben pedig ott van a kérdések gyökere, a titokzatos anyag, ami szinte követeli, hogy létének okát egy másik létrendben keressük. A filozófiai következtetés eljut odáig, hogy ez a világ, a benne levő törvényszerűségekkel és jelenségekkel végső fokon nem magyarázza meg önmagát, hanem a teremtettség jellegét hordozza magán. Éppen ezzel a megállapítással kapcsolatos a függelékként közölt fordítás, amelyben Pascual Jordan azt világítja meg, hogy a mai természettudomány hogyan illeszthető bele a hívő keresztény világképébe és mik a követelmények ahhoz, hogy az a világkép a hithez legyen lépcsőfok, nem pedig a hit elutasításához.

Gabriele Amorth - Egy ​ördögűző tapasztalatai
Nagy ​örömmel írok néhány szót Gabriele Amorth atya könyve elé, aki számos éven át volt értékes segítségem az ördögűzői szolgálatban. Néhány itt leirt történetet együtt éltünk át, és osztoztunk az aggodalmakon, a fáradságon, a reménykedésben és a hozzánk forduló szenvedő emberek szolgálatában. Azért is örülök e könyv kiadásának, mert bár az utóbbi évtizedekben rengeteget írtak a teológia csaknem minden területén, az ördögűzésről mégis csaknem teljesen megfelejtkeztek. Talán a témával foglalkozó írások és az érdeklődés hiányára vezethető vissza az a tény is, hogy még a szertartáskönyvben is az idevonatkozó fejezet az egyetlen olyan rész, amit nem igazítottak a zsinat utáni előírásokhoz. Ugyanakkor az „ördögök kiűzése” szolgálatának fontossága egyértelműen áll előttünk az evangéliumok, az apostolok működése és az Egyház története alapján.

Covers_132871
Szertartástan Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Szertartástan
Az ​előre megállapított istentiszteleti rendet rítusnak (szabálynak) nevezzük; magukat az istentiszteleti szent cselekményeket pedig szertartásnak (ceremóniának) hívjuk. A szertartásosan végzett közös istentisztelet neve liturgia.

Bruno Ferrero - Több ​fényt
"Az ​öröm: imádság; az öröm: erő; az öröm: szeretet; az öröm: a szeretet hálója, amellyel lelkeket foghattok. A legjobb módja, hogy kimutassuk hálánkat Isten és az emberek iránt, ha örömmel fogadunk mindent." (Kalkuttai Teréz anya)

Ferenc pápa - Misericordiae ​vultus
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Avilai Szent Teréz - A ​tökéletesség útja / A belső várkastély
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Varga László - A ​szentségimádás
1986 ​nyarán fedeztem fel a szentségimádást és tettem napi gyakorlattá papi életemben. Felismertem, hogy ez nem egy, a sok jámborsági gyakorlat közül, nem egy újabb lelki program, amit el kell végezni, nem biztos recept és módszer a lelkipásztorkodás gyümölcsözővé tételéhez, hanem ez maga az Élet. Személyes és bensőséges kapcsolat azzal, aki annyira szeretett, hogy meghalt értem, és odaadta magát nekem. Először csak egyedül végeztem. Teljes csendben, eszköztelenül. Szerettem volna találkozni azzal, akitől addigra már rengeteg ajándékot kaptam, és aki mérhetetlenül több minden ajándéknál. Hónapokon át alig vártam, hogy leteljen az az egy óra, amit odaígértem neki. Semmi béke, semmi vigasztalás, semmi látványos gyümölcs nem termett, sőt napról napra nehezebb volt kitartani, mert szívem minden sötétsége felszínre tört. Fél évbe telt, amikor végre béke lett s „csendesen és váratlanul átölelt az Isten”. Első plébánosi helyemen megértettem, hogy nem egyedül kell végeznem, hanem közösséggel. Minden hónap harmadik hétvégéjén csendes napot tartottunk zsolozsmával, böjttel és szentségimádással. Számtalan gyümölcsöt termett azoknak az életében, akik eljöttek. Kaposváron, 1993. augusztus 4-e óta végezzük szép csendben. Először csak az erre a célra kialakított kápolnában, majd 1998. január 4-től egész nap, nyilvánosan, mindenki számára nyitott lehetőségként a Szent Imre templomban. Több mint hetven testvérem évek óta, hétről hétre hűségesen válaszol Isten szeretetére, visszaadva neki egy órát, az Ő tulajdo-nából. Szolgál kitartóan másokért, a közösségért, a városért. Közös tapasztalatunkká vált, amit Kalkuttai Boldog Teréz anya így fogalmazott meg: „Isten a szív csendjében beszél. Isten a csend barátja, és nekünk hallgatnunk kell őt, mert nem a mi szavaink számítanak, hanem az, amit ő mond nekünk, és amit ő rajtunk keresztül mond.” Többek kérésére megfogalmaztam néhány gondolatot abból a tapasztalatból, amit nekem jelent a szentségimádás, és szeretettel adom közre az eukarisztia évében azoknak, akik már gyakorolják ezt, vagy vágyakoznak az Élet forrása után.

II. János Pál - Gondolatok ​az életről
II. ​János Pál életműve olyan lenyűgöző, írásai olyan szerteágazóak, hogy az ember hajlamos elsiklani életének egyik fontos alapeleme felett. E nagyszerű emberben - aki egyszerre volt államférfi, teológus, filozófus és egyházfő - egy lelkipásztor szíve dobogott. Legfőbb vágya az volt, hogy a hit által átalakuljon az életünk, a többi emberhez fűződő viszonyunk, és elmélyüljön az élethivatásunk. A Gondolatok II. János Pál alapvető, rövid, tartalmas pásztori tanításait mutatják be. Két évtized írásainak, beszédeinek összefoglalása, melyek hűen tükrözik a Szentatya belső, Istenbe vetett mély hitét. Tömören, de szívhez szólóan tekinti végig, hogyan közeledhetünk Istenhez, s hogyan találhatjuk meg lelki békénket a kihívásokkal teli világban. Minden oldal inspiráló tanítás, hogyan kerüljön közelebb Istenhez.

Pierre-André Liégé - Tanúim ​lesztek!
Nagykorú ​kereszténységre nevel ez a könyv. A Biblia Jézus Krisztust állítja a középpontba. Belőle kiindulva és Őhozzá viszonyítva tisztázódnak a nagy kérdések: Istenfogalom, életirányító hit, Húsvét, hivatás, szerelem, éltető vallásgyakorlat, bűn, halál, keresztény közösség, tanúságtétel.

Puskely Mária - Avilai ​Teréz
Tudós ​szakemberek sokat írtak Szent Teréz életművéről (a könyv végén található irodalmi tájékoztató jelzi az újabbakat és a fontosabbakat), de mivel magyar nyelven Szeghy Ernő kármelita 1921-ben kiadott kétkötetes munkája (Szent Terézia és a kármeliták) és ezt követően Szent Teréz műveinek jegyzetekkel ellátott fordítása óta nem jelent meg szinte egyetlen számottevő könyv sem, bemutatja a magyar olvasóknak Szent Teréz életművét, éspedig a legújabb kutatások felhasználásával. A könyv végén található egy Időrendi táblázat, amely lehetővé teszi, hogy Szent Teréz életének főbb mozzanatait elhelyezzük a kor társadalmi és kulturális összefüggéseibe.

Roger Peyrefitte - Szent ​Péter kulcsai
"Katolikusnak ​születtem, jezsuita atyák neveltek... ez még ma is erősen érződik rajtam" – írja egyik önvallomásában Roger Peyrefitte. Aki elolvassa a Szent Péter kulcsait, maga is megállapíthatja ezt. Olyan mű ez, amelyet csak az írhatott meg, aki tökéletes ismerője az antik Róma romjaira épült katolikus hitnek, vatikáni hatalomnak. "Laikus" író sohasem festhet ilyen lenyűgöző és hiteles képet Rómáról... XII. Pius a "negatív" hőse ennek a könyvnek, pozitív hőse pedig Victor Mas, párizsi abbé, aki Rómába kerül, egy bíboros udvarába. Ott római papot akarnak nevelni belőle. De Victor francia. Nem tudja összeegyeztetni magában a pogány és a katolikus misztikát, nem tud gondtalanul elmerülni a földi örömökben, miközben a másvilági boldogságot hirdeti... Beleszeret egy római lányba, már-már kiugrik érte a reverendából, de végül – megrendítő körülmények között – lemond a nőről, a világ dicsőségéről és hazatér Párizsba, szegény papnak. Ennyi a mese. De mennyi mindent tudunk meg közben! A bölcs Belloro bíboros a fiatal papjelöltet beavatja az egyházi élet rejtelmeibe, sűrűn csattogtatva korbácsát az erkölcstelenség, a képmutatás, az üzletesség és a babonák hátán. Az olvasó előtt páratlanul széles és mély kép tárul fel a Vatikán boszorkánykonyhájáról. Az író elvezeti a pápa fogadótermeibe, kertjébe, magánlakosztályába, sekrestyéjébe, bevilágít a cselszövések zugaiba, bemutatja XII. Piust, mint gőgös uralkodót, talpnyaló udvaroncait, a hírhedt Pasqualina nővért, a még hírhedtebb szemész-háziorvost. Az íróval együtt behatolunk a bíbornoki testületek titkos üléseire, látjuk a szentté avatások körül dúló csatákat, megismerjük a kegyszergyártás és az ereklyekészítés üzleti titkait... Közben ezeregy tömjénillatú anekdotát hallunk a Vatikánról, politikai és vallási tevékenységéről, kisebb és nagyobb rangviselőinek emberi botlásairól. S mindezt ragyogó francia szellemességgel, nagy elődökhöz méltó szatírával, az írásnak csodálatos művészetével, amelyet Bajomi Lázár Endre kitűnő fordítása teljes egészében nyújt át a magyar olvasónak. Különös regény ez, nagyszerű mű, méltán keltett feltűnést az egész világon és – hatalmas vihart Olaszországban.

André Louf - Gyengeség ​és kegyelem
„Fiatalok ​és idősebbek soha nem kértek annyi és olyan sürgető segítséget, mint ma. Sokakat vonz egyházon belül és kívül a lelki kaland vágya, és keresnek vezetőt vagy mestert maguknak. Kérdéseikkel ostromolják az egyházi vezetőket. Tapasztalt papok, szerzetesnővérek, szülők és világiak szembesülnek azok kérdéseivel, akik nem is kevesen, keresnek egy ‘igét’, ahogy a régi atyák mondták.” Andrés Louf apát úr könyve segítség mindazoknak, akik Isten keresésének kalandjára vállakoztak. Olyan ősi szerzetesi értékekről olvasunk, mint az aszkézis, a csend és a spirituális kísérés. Hogyan ismerhetjük meg Isten hangját a lelkünk mélyén? Hogyan tapasztalhatjuk meg a kegyelmet, amelyet Isten szüntelenül kínál nekünk? Hogyan lehetünk abban biztosak, hogy nem esünk illúzióink áldozatává? André Louf apát úr egész szerzetesi életének tapasztalatait osztja meg velünk. Olvasunk a sivatagi atyák tanításáról, Evagriosz Pontikoszról, Cassianusról, Szent Benedekről, a németalföldi misztikusokról, a II. Vatikáni Zsinatot megelőző voluntarista lelkiségről és a modern pszichológia által nyújtott segítségről. André Louf apát úr könyvében kirajzolódik az Istent kereső ember – szerzetes vagy világi – életútja a kezdeti lelkesedéstől az elkerülhetetlen buktatókon át Isten kegyelmének megtapasztalásáig, amelynek hatására – Szent Pált idézve – végül megszületik az új ember, aki nyitott Isten akaratának teljesítésére és minden embertársának elfogadására.

Josh McDowell - Don Stewart - Válaszok ​a keresztyén hitet vizsgáló nehéz kérdésekre
A ​VÁLASZOK az igazság keresőinek íródott , keresztyéneknek és nem keresztyéneknek egyaránt. A könyv célja, hogy választ adjon a szkeptikusoknak, akik főleg a keresztyénség hitelességére vonatkozóan tesznek fel őszinte kérdéseket... Azoknak, akik felmerülő kérdéseikre tényekkel alátámasztott választ várnak. Alapjában véve nem ugyanazt tanítja minden vallás? - Ha Isten jó, akkor miért engedi létezni a gonoszságot? - Jézus az egyetlen út, amely Istenhez vezet? - A keresztyénség nem csak egy mankó? - Honnan tudod, hogy van Isten? - Miért térjek meg? A legnagyobb képmutatók az egyházban vannak! - Hogyan fért bele a bárkába az összes állat? - Összeegyeztethető-e a Bibliával az evolúció elmélete? - A bibliai csodák nem csak bűvésztrükkök voltak, melyekkel becsapják az egyszerű, primitív embereket? - Többek között ezekre a kérdésekre is válaszol könyvében a szerzőpáros. Főbb tartalmi pontok: A Biblia Jézus Krisztus Isten Csodák akkor és most Bibliai problémák Világvallások Keresztyénség Igazi hit A torinói lepel Teremtéstörténetek

Frank McCourt - Angyal ​a lépcsőn
"Amikor ​visszapillantok a gyerekkoromra, nem is értem, hogyan éltem túl. Természetesen nyomorúságos gyerekkorom volt - a boldog gyerekkor egy hajítófát sem ér. A szokványos nyomorúságnál persze rosszabb a nyomorúságos ír gyerekkor, de még ennél is sokkal rosszabb a nyomorúságos ír katolikus gyerekkor" Így kezdődik Frank McCourt regényes memoárja, melyről amerikai méltatója a következőket írta: "McCourt sajátosan lírai és sajátosan ír hangja többek között James Joyce-ot idézi. Ugyanolyan elragadó és ugyanolyan jókedélyű. De ahogy McCourt és társai a nyomorral küzdenek, abban van valami bátor drámaiság, ami közelebb áll a mi korunkhoz. Ezek az emberek soha nem merülnek el az önsajnálatba (nem engedhetik meg maguknak), soha nem vész ki belőlük a tűz. McCourt nevét csupa nagybetűvel fogják beírni az emlékiratok nagy könyveibe." Frank McCourt a világválság sújtotta Brooklynban látja meg a napvilágot, frissen Amerikába emigrált, ír szülők gyermekeként, majd az írországi Limercik nyomornegyedeiben nevelkedik. Édesanyjának, Angelának nincs miből ennivalót vennie a gyerekeinek, mivel az apa, Malachy csak nagyritkán dolgozik, s ha igen, akkor is elissza amit keres. A léha, felelőtlen és megbízhatatlan apa csupán egyvalamit tud nyújtani gyermekének: a történetet, a mesét. Franknek az életet jelentik apja meséi Írország megmentőjéről, Cuchulainről, és az Angyalról, aki a kisbabákat hozza az édesanyjának. Talán a történeteknek, a meséknek köszönhető, hogy Frank túléli a viszontagságokat. Pelenka helyett rongyokba bugyolálva, egy disznófejnek könyörögve a karácsonyi vacsoráért, az út szélén lehullott széndarabok után kutatva tűrni a nyomort, az éhezést, a rokonok és a szomszédok közömbös kegyetlenségét - azért él, hogy elmondhassa a saját meséjét, ékesszólóan és megbocsátón.

Mustó Péter SJ - Csendben ​születik az élet
Az ​élet növekedése csendben, sötétben történik. Nem akkor, amikor mindent átlátsz. Nem akkor, amikor tudod, hova tartasz. Tanulj bizalommal várni, kivárni! Időre van szükséged ahhoz, hogy a lelked, az életed kibontakozhasson. Isten hat és működik benned, körülötted, még akkor is, ha nem érezed a jelenlétét. Ezt a ráhagyatkozást az imában gyakorlod. A belső ima érdeklődő, figyelmes jelenlét, amely a bizalmat erősíti. Nem kímél meg attól, ami fáj. Új szemmel nézhetsz arra, ami van. Megbékélhetsz vele. Mustó Péter 1935-ben született Derecskén. 1945 és 1991 között külföldön élt. 1953-ban lépett be a jezsuita rendbe. Érdeklődése a II. vatikáni zsinat szellemében a más vallásúak, a másként gondolkodók és a jóléti társadalom sérültjei felé fordult. 1979 és 1991 között Dél-Amerikában, Bogota egyik szegénynegyedében dolgozott. A rendszerváltás óta Magyarországon vezet meditációs lelkigyakorlatokat. Imádkozni tanít.

Perger Gyula - "Oltalmad ​alá futunk"
A ​győri Könnyező Szűzanya 1947-es, jubileumi búcsúján még a teljes magyar püspöki kar részt vett, s Gyümölcsoltó Boldogasszony napján a zarándokokkal zsúfolásig megtelt Széchenyi téren Mindszenty József bíboros, hercegprímás történelmi jelentőségű beszédet intézhetett a hívekhez. A következő év végére azonban szinte minden megváltozott. A remélt lelki megújulás helyett a katolikus egyház elleni frontális támadás következett. Az 1948. június 16-án elfogadott XXXIII. törvénycikk - melynek értelmében minden felekezeti iskolát államosítottak - az egyház közéleti jelenlétének felszámolását alapozta meg. A hercegprímást 1948. december 26-án letartóztatták, a Mária-kultusz ápolásában is nagy szerepet játszó szerzetes-rendeket pedig a szeptember 7-én kihirdetett rendelet értelmében feloszlatták. A győri egy-házmegye számos papját megzsarolták, többen börtönbe kerültek. Ilyen körülmények között, 1950-ben, a római Centro Mariano Internazionale felhívására kezdődött meg egy nemzetközi Mária Enciklopédia összeállítása. A Szűz Mária tiszteletére vonatkozó adatok gyűjtése országszerte megindult. Az 1950-es VIII. püspöki körlevélben kért - s a tervezett enciklopédia számára beérkezett - győregyházmegyei jelentések azonban soha nem láttak napvilágot. A fennmaradt dokumentumok tanúsága szerint azok feldolgozása sem kezdődött meg, hatvan évig rejtőztek Orbán László hátrahagyott iratai között..A győri Könnyező Szűzanya 1947-es, jubileumi búcsúján még a teljes magyar püspöki kar részt vett, s Gyümölcsoltó Boldogasszony napján a zarándokokkal zsúfolásig megtelt Széchenyi téren Mindszenty József bíboros, hercegprímás történelmi jelentőségű beszédet intézhetett a hívekhez. A következő év végére azonban szinte minden megváltozott. A remélt lelki megújulás helyett a katolikus egyház elleni frontális támadás következett. Az 1948. június 16-án elfogadott XXXIII. törvénycikk - melynek értelmében minden felekezeti iskolát államosítottak - az egyház közéleti jelenlétének felszámolását alapozta meg. A hercegprímást 1948. december 26-án letartóztatták, a Mária-kultusz ápolásában is nagy szerepet játszó szerzetes-rendeket pedig a szeptember 7-én kihirdetett rendelet értelmében feloszlatták. A győri egy-házmegye számos papját megzsarolták, többen börtönbe kerültek. Ilyen körülmények között, 1950-ben, a római Centro Mariano Internazionale felhívására kezdődött meg egy nemzetközi Mária Enciklopédia összeállítása. A Szűz Mária tiszteletére vonatkozó adatok gyűjtése országszerte megindult. Az 1950-es VIII. püspöki körlevélben kért - s a tervezett enciklopédia számára beérkezett - győregyházmegyei jelentések azonban soha nem láttak napvilágot. A fennmaradt dokumentumok tanúsága szerint azok feldolgozása sem kezdődött meg, hatvan évig rejtőztek Orbán László hátrahagyott iratai között..

Covers_530454
Hozsanna! Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Hozsanna!
Magyarország ​legelterjedtebb ima- és énekeskönyve ez a II. Vatikáni Zsinat szellemében megújított kiadvány. A HARMAT-SÍK "SZENT VAGY, URAM!" énektanár énekeivel, kibővítve más régi és újabb magyar egy gregorián dallamokkal, valamint a szentmise olvasmányközi énekeivel. A liturgikus reform alapján átdolgozott és bővített kiadás.

D%c3%b6w_cs%c3%b3ti0111
Áldjad ​én lelkem az Urat! Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Áldjad ​én lelkem az Urat!
218 ​ének a katolikus karizmatikus megújulás dalaiból.

Covers_279448
Magyar ​katolikus katekizmus Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Magyar ​katolikus katekizmus
A ​Magyar Katolikus Katekizmus 1990-es változata 317 kérdés-feleletben foglalja össze a katolikus hit legfontosabb tudnivalóit. A könyv részei: bevezetés, apostoli hitvallás, parancsolatok, kegyelmi élet és a legfontosabb imádságok, tudnivalók.

Casimir Barthas - Élt ​egyszer Fatimában három kisgyermek
Élt ​egyszer... három kisgyerek. Olyanok voltak ők is, mint a többi gyermek. Az egyetlen különbség csak az volt, hogy mindennap elmondták a rózsafüzért. Hárman voltak: Jacinta, Ferenc és Lucia. Jacinta a legkisebb: még csak 7 éves: Lucia a legidősebb: már 10 éves; Ferenc pedig 9. Kis pásztorgyerek mind a három, reggeltől estig csak a nyájat őrizték Portugália egy szegényes kis hegyi falujában. Ennek a három pásztorgyereknek jelent meg a Szűzanya 1917-ben, és adta át „titkait”. Elárasztotta a Földet a kegyelem csodálatos sugárzása. Ez a történet akár a legszebb tündérmese, és mégis olyan igaz, mintha csak ma történt volna az egész. A történetből nagyszerű dolgokat tanulhatunk tőlük: hogyan kell szeretni a Jó Istent és a Boldogságos Szüzet; hogyan kell hősiesen elviselni az élet minden baját, hogyan lehet megmenteni földi hazánkat, de ugyanakkor az örök, égi hazát is elnyerni.

Covers_381381
Fohászok Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Fohászok
A ​Szentszék hivatalos forrásmunkája ("Preces et pia opera indulgentiis ditata") nyomán összeállította: Hegedűs László S. J.

Kereszty Rókus - Krisztus
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gyéressy Ágoston - Boldog ​Özséb élete
A ​könyv az egyetlen magyar alapítású rend, a Pálos Rend alapítójának, Boldog Özsébnek életét, életszentségét mutatja be. Részletes képet ad a XIII.századról, arról a korról, amelyben a remeték éltek, s akiket Boldog Özséb rendbe fogott össze. A könyv leírja a tatárjárás pusztításait és a második honalapítást, melyben Szent Margit vezeklésén kívül Boldog Özséb és a többi pálos szüntelen könyörgésének is fontos része volt. A pálosok nem tesznek egy lépést sem övéik kanonizációjának, mert hirdetik: minden pálosnak szentté kell válnia. Boldog Özséb ősidőktől tartó folytonos kultusza alapján a Vatikán jóváhagyná nyilvános tiszteletét, s erre a célra szentmisét és zsolozsmát is engedélyezne, ha a hívek nagy számban imádkoznának közbenjárásáért és kérnék szentté avatását. E könyv pedig legyen számunkra példa és figyelmeztetés a szentéletű pálosok követésére!

Anthony De Mello - Úton ​Isten felé
Az ​egyik elgondolás szerint az ima olyan gyakorlat, amely beteljesülést és megelégedettséget hoz magával, és tökéletesen megengedett, hogy ezeket keressük az imában. A másik elmélet pedig azt mondja, hogy imádkozni nem annyira fejünkkel, mint inkább szívünkkel kell.

Covers_133617
Szentségimádás Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Szentségimádás
Elmélkedések ​és imák a szentségimádási napokra

P. Étienne Richer - Szerelmem, ​papság!
Mérhetetlenül ​többet kaptam, mint amennyit adtam, s amit adtam, azt is csak továbbadtam. Így kaptam, és adom most tovább e papságról szóló remekművet. Ez is darabkája az Úrtól ígért "százannyi"-nak. Segített engem, segítsen téged is! ___ Balás Béla püspök Étienne Richer a Nyolc Boldogság Katolikus Közösség papja, a csehországi alapítás elöljárója, a cseh és a magyar házak tartományfőnöke.

Bene Éva - Emancipációs ​bumeráng
Valljuk ​be, szánalmas bohócot csináltak belőlünk, az életünket a feje tetejére állították, mi pedig balga fejjel, önként és dalolva tesszük tönkre magunkat, egymást és a gyermekeinket. Le, kell leplezni, a nevén kell nevezni és szembe kell fordulni a világot elárasztó, életünket megnyomorító tévtanokkal. A feminizmus az elmúlt fél évszázadban megváltoztatta az ember legalapvetőbb viszonylatait: a férfi-nő, a szülő-gyermek kapcsolatokat felforgatta és súlyosan deformálta. Könyvem a helyreállítást, a reformációt kívánja szolgálni.

Joseph Ratzinger - Beszélgetés ​a hitről Vittorio Messorival
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Margarete Armstorfer - Megtérésem ​története
Sokan ​fordulnak varázslókhoz és jósokhoz, akik az okkultizmus legkülönbözőbb ágait művelik: mágiát, asztrológiát, kártyavetést, reikit, stb. Ezoterika mindenütt, amerre a szem ellát. Csak nagyon kevesen vannak tisztában azzal, hogy mindezekkel az ördög és a gonosz szellemek állítanak nekünk csapdát. Éppen ezért értékesebb az aranynál is Margarete Armstorfer tanúságtétele, amely igazi felvilágosító mű. A volt reiki-mester vallomásából megtudjuk, hogy amikor gyógyítást keresett súlyosan beteg férjének, hogyan hatolt egyre mélyebbre a reiki sötét világába, és később milyen sikereket ért el ezzel a mesterséggel. Ám ennél is megragadóbb, amikor arról ír, hogy milyen nehéz volt és milyen sokáig tartott visszatalálnia az igazi kereszténységhez, a katolikus egyházhoz, és milyen sok szakasza volt ennek a folyamatnak (Dr. Eduard J. Huber) Margarete Armstorfer – Ausztriában élő katolikus ápolónő, aki visszatalált a katolikus Egyházba – segíteni szeretne azokon, akik beleestek az ezoterikus gyakorlatok csapdájába. Imádkozik olvasóiért, hogy mindenki felismerje a katolikus Egyház szépségét és a szentségek gyógyító erejét. (Katona István atya)

Romano Guardini - Örökmécs
Az ​Egyház liturgiájának szerves összetevői a szent jelek és a liturgikus cselekvés különféle megnyilvánulásai. A harang, az oltár, a gyertya, a térdelés, a mellverés mind része a szertartásoknak, de csak az mélyülhet el igazán a liturgia világában, aki ismeri e szimbólumok jelentését és jelentőségét. "A liturgia a testet öltött szent és titokzatos történések világa, s így szentségi és szentelményi jellegű. Ezért mindenekelőtt azt az élményt kell megismernünk, mellyel a hívő a láthatalan kegyelem látható szent jeleit fölfogja, fogadja, gyakorolja... Útmutatást, egy kis indítást szeretnék adni a szent jelek élő nézésére és gyakorlására." Romano Guardini

Kollekciók