Ajax-loader

'katolikus' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Belon Gellért - Bibliai ​elmélődések
Ezek ​a tanulmányok azt is feltárják, milyen forrásvidékről származnak a második kiadásban is elfogyott Imádkozzál, és a kedvező visszhangokat kiváltó és már-már fogyóban lévő Jézus lelkülete című munkám. Szeretettel kérem olvasóimat, hogy lehetőleg a szentírással kezükben olvassák e lapokat. Akkor tárul fel igazán a biblia gazdagsága. Akkor sejtjük meg az Úr Jézus Krisztus teljességét. Amit megsejtetni végeredményben e könyvvel célom volt.

Gausz Tibor SJ - Ragyogó ​szemek
Csaba ​Margit, Gerely Jolán, Stadler Frida pompás iratai után ismét egy újabb könyv a leányok részére. Nincs abban semmi túlzás, hogy éppen a leányvilág jut válogatottabbnál-válogatottabb szellemi táplálékhoz. Bár az Actio Catholicában dinamikussá vált magyar katolicizmus jobbnál-jobb művekkel elégíti ki úgyszólván minden társadalmi réteg lelki szükségletét, különösen örvendetes, hogy a leányok, a női világ virágos kertje kapja a legízesebb darabokat. Nincs igazuk azoknak, akik lebecsülik az ú. n. női pasztorációt. Ellenkezőleg, éppen a női világ igényli a legalaposabb, a leghivatottabb szellemi-lelki gondozást. a sokat sürgetett férfi pasztoráció csak úgy oldhatja meg a társadalom újra kereszténnyé tételét, ha a férfi mellett a nő is elindul a "montes Dei" felé...

Koszterszitz József - Viharzóna
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fila Lajos - Katolikus ​családi hittankönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Walter Kasper - Daniel Deckers - A ​hit szívverése
Walter ​Kasper napjainkban a katolikus egyház egyik legismertebb személyisége. Nemcsak személyes életútjáról számol be ebben a páratlanul érdekes interjúkötetben, hanem áttekinti a világegyház helyzetét is. Könyvei és tanulmányai régóta ismertek és közkedveltek, most azonban először szólal meg a beszélgetés közvetlenségével, „egy élet tapasztalatait” összegezve. Pályája sok tekintetben párhuzamos XVI. Benedek pápáéval: a dogmatika professzora Tübingenben, 1989–1999 között Rottenburg-Stuttgart püspöke, majd a Keresztény Egységtörekvés Pápai Tanácsa vezetője. A tudós teológus és a gyakorlati lelkipásztor szintézist alkot gondolkodásában. Az ökumenikus mozgalom elkötelezett híveként is reális és elgondolkodtató képet rajzol a keresztény egység útján elért eredményekről, az előttünk álló feladatokról és nehézségekről.

Szabó Géza - Hogyan ​nevezhetlek?
A ​mű a Loretói litánia Mária megszólításaira írt szonettek gyűjteménye, amely a loretói Mária kegyhely jubileumi évében készült. 1994. december 10-én kezdődött és egy évig tartott az a megemlékezés-sorozat, amelyet a loretói Mária kegyhely 7. centenáriumára rendeztek. A hagyomány szerint csodával határos módon hét évszázaddal ezelőtt, 1294. december 10-én került Mária názáreti házacskája az Adria-parti városba. II. János Pál pápa az ünnepségekre üzenetet küldött. „A loretói szent ház, az első Szűz Máriának szentelt, nemzetközi jelentőségű szentély a kereszténység igazi, máriás lelkületű központja volt évszázadok hosszú során át. Sok pápa zarándokolt el erre a kegyhelyre, én magam két alkalommal imádkozhattam áldott falai között” – ezekkel a szavakkal kezdte a pápa a loretói kegyhely pápai delegátusához, Pascquale Macchi püspökhöz intézett levelét. Rámutatott arra, hogy a loretói szentély centenáris ünnepségeire akkor kerül sor, amikor az egész kereszténység az Üdvözítő születésének harmadik évezredére készül. Mindebben nagy szerepe lesz a loretói megemlékezéseknek, mivel az itt őrzött szent ház nem elvont igazságok őrzője, hanem a megtestesült Ige titkáé. Akárhányszor átlépjük e ház küszöbét, nem kis megrendültséggel olvassuk e szavakat: „Hic verbum caro facto est” (Az Ige itt lett testté).

Wilfrid Stinissen OCD - Idő ​és örökkévalóság
"Mi ​az idő? Ha senki nem kérdezi tőlem, akkor tudom. Ha azonban meg kell magyaráznom, akkor nem tudom" (Szent Ágoston). Nem találják különösnek, hogy egy olyan mindennapi dolgot, mint az idő, ennyire nehéz megmagyarázni? Amint megpróbáljuk jobban megismerni, titkokkal találkozunk. Nem szabad értetlenül fogadnunk, hogy az idő olyan egyszerű, mégis olyan érthetetlen! Helyesebb, ha örömmel és áhítattal csodáljuk ezt az értelmünket meghaladó, fenséges titkot. Legyünk olyanok, mint a gyermekek, akik tágra nyílt szemmel járnak egy titkait apránként felfedő tündérvilágban! ___ A neves svéd karmelita lelkiségi író nem kimerítő és részletes magyarázatot ad az időről és az örökkévalóságról, és nem akarja megfejteni minden titkukat. Tapasztalatai alapján azok szemlélésére, a teljes értékű jelenlétre tanít, és arra, hogy miként használhatjuk azokat a lehetőségeket, amelyeket az idő nyújt nekünk.

Márton Áron - Keresztség, ​hit
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

P. Mateo Crawley-Boevey - Jézus ​a szeretet királya
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Esterházy Lujza - Sorskérdések ​margójára
Esterházy ​Lujza (Nyitraújlak, 1899 - Párizs, 1966), a két világháború közötti csehszlovákiai magyar katolikus értelmiségi mozgalom egyik vezető személyisége. Meghatározó szerepet vállalt a Szlovákiai Katolikus Ifjúsági Egyesület, az Actio Catholica reformmozgalom valamint a szlovákiai katolikus nőmozgalom magyar tagozata megszervezésében. Együttműködött a keresztény egyetemista Prohászka Körök vezetőivel. Folyóiratukban, az Új Életben és más katolikus lapokban számos, magyar hitbeli és társadalmi megújulást szorgalmazó írást tett közzé. Esterházy János, a mártír felvidéki politikus nővéreként, munkatársaként és egyenrangú szellemi partnereként jelentős szerepet vállalt a cseh(szlovákiai) magyar közélet formálásában. Nézeteiben és írásaiban is határozottan szembeállt a nemzetiszocializmussal és a bolsevizmussal. Szót emelt a bécsi döntés után Magyarországra került szlovákok érdekében. A vészkorszak idején családjával együtt üldözött zsidókat mentett és bújtatott. A második világháború után, párizsi emigrációjában a békeszerződés magyar delegációjának fordítójaként, katolikus kiadók és menekülteket gondozó egyházi szervezetek munkatársaként dolgozott. A nyugati demokratikus államok közvéleményét mozgósítva próbálta elérni a csehszlovákiai magyarság elleni jogfosztó intézkedések leállítását és igazságtalanul bebörtönzött fivére szabadon bocsátását. Következetes híve és hirdetője volt az osztályellentétek lebontásának, a nemzetek közti megbékélésnek és a konfliktusok párbeszéd útján történő feloldásának.

Covers_444025
Búcsús ​könyv Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Búcsús ​könyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ferenc pápa - Lumen ​fidei
A ​Szentszék sajtótermében mutatták be július 5-én Ferenc pápa Lumen fidei (A hit világossága) kezdetű első enciklikáját, amely immáron magyarul is olvasható. A dokumentum valójában „négykezes” mű, ahogyan szellemesen maga Ferenc pápa jellemezte. A Lumen fidei négy részre oszlik, bevezetővel és végkövetkeztetéssel. Ferenc pápa megmagyarázza, hogy XVI. Benedek a szeretetről és a reményről szóló enciklikái után majdnem befejezte a hitről szóló körlevelét is. Ferenc pápa közvetlenül elődje kezéből vette át a szöveget március 23-án, Castel Gandolfo-i látogatása során, és később szerényen megjegyezte: csupán „előszót” ír hozzá.

Dr. Tóth Tihamér - Krisztus ​király
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Farkas P. József - Asztrik ​nyomában
Korunk ​egyik legnépszerűbb és legolvasottabb irodalmi műfaja az interjú, mely tömörségével képes kiemelni a valóban fontosat a naponta ránk zúduló ezer és ezer információ közül. E kötet, igényesválogatással, valamint nyílt és tiszta elkötelezettséggel, szintén erre törekszik. Az itt következő interjúk sokak érdeklődését közvetítő kérdései és lényegre törő válaszai segítenek megérteni azt a meglehetősen összetett gondolatot, hogy „mit jelent ma katolikusnak lenni Magyarországon”. Két kiváló személyiség, két nagyszerű – ám egymástól nagyon különböző – apostolutód őszinte tanúságtételét tartja kezében a Kedves Olvasó: két kalocsai érsek bölcs elemzése a társadalom és az egyház viszonyáról, átalakuló értékrendekről, meghatározó történelmi eseményekről, toleranciáról, lényünket átható ünnepekről és küzdelmes hétköznapokról.

Kollekciók