Ajax-loader

'katolikus' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Hajnal Róbert - "Hogy ​életük legyen..."
Jelen ​kötet egyévi ifjúsági misekatekézist tartalmaz. Nem pusztán hagyományos diákprédikációkról van itt szó, hanem a szentmise egész liturgiája kerül kidolgozásra úgy, hogy az szinte katekézissé váljék.

Hans Urs von Balthasar - Hármas ​koszorú
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Szent Gertrúd - Nagy ​Szent Gertrúd lelki gyakorlatai
A ​lelkiélet nagymesterei, Szent Terézia, Szalézi Szent Ferenc, Liguori Szent Alfonz nagy magasztalásokkal halmozzák el Szent Gertrud (sz. 1256. január 6., megh. 1301/02. november 13.) lelkigyakorlatos könyvét. Weissbrodt, Szent Gertrud főművének, az „Isteni kegyelem követé”-nek német fordítója, azt állítja a lelkigyakorlatos könyvről, hogy mélységével, erejével, fönséges hangulatával, a liturgiához alkalmazkodó beosztásával páratlanul áll az ájtatos könyvek közt és magukkal a liturgikus könyvekkel vetekszik. A misztikus irodalomnak e drágagyöngyét nyújtja ez a fordítás a magyar közönségnek. A fordítónak az a reménye, hogy Szent Gertrud műve az áhítat eredeti forrásához, az Egyház liturgiájához vezeti a hívő lelket és közelebb viszi az Úr Jézus imádandó Szívéhez, minden vigasztalás kútfejéhez.

Patsch Ferenc - Globalizáció, ​vallásteológia, kölcsönösség
Korunk ​kultúrájának egyik felkapott, gyakran használt, néha rosszul értelmezett, sokszor félreértett fogalma a "párbeszéd". Ennek a fogalmi zűrzavarnak a tisztázásához szándékozik eligazítást nyújtani Patsch Ferenc jezsuita tanulmánykötete. Hogy bonyolult témákról is lehet érthetően írni, hogy filozófiai és teológiai igazságokat is lehet érdekfeszítő stílusban boncolgatni, hogy lélektani ismereteket is lehet bevonni a filozófia és teológia közötti párbeszédbe, ez a kötet rá a tanú. Patsch Ferenc kötete tulajdonképpen olvasókönyv, több tanulmány gyűjtőkötete, amelyet nem szükséges egyetlen lendülettel kiolvasni, hanem lehet apránként, részletekben boncolgatni és élvezni.

Chiara Augusta Lainati - Assisi ​Szent Klára
Szent ​Klárának mindenkihez van szava: a zarándokhoz, aki ájtatos imába merül a neki szentelt bazilika kriptájában a klarisszák által szeretettel őrzött hamvai előtt, s a turistához is, akit túlságosan sietőssé és nagyon is szétszórttá tett a modern élet ritmusa ahhoz, hogy időt szakítson magának; és térdet hajtson a szent előtt: az előbbieket megtanítja a bizakodó ima nyelvezetére, az utóbbiaknak kinyilvánítja, hogy a világ egyetlen helyén sem lelhetünk békét, ha nem hordozzuk azt már magunkban, és nem birtokolhatjuk bensőnkben sem, ha nem felelünk meg teljesen a mindannyiunk fölött levő Isten szándékainak.

Basa Katalin - Magyar ​szentek élete I-II.
A ​népszerű Magyar szentek matricás album és a Magyar szentek élete I. folytatásaként huszonöt szent rövid életrajzát olvashatjuk, gyerekeknek is érthető, felnőtteknek is tanulságos módon. Basa Katalin rajzai elkészítéséhez már eddig is sokat tanulmányozta a szentek életét, és most szövegesen is megosztja ezt az olvasókkal. Török József egyháztörténet professzor, az Ecclesia irodalmi szerkesztője lektorálása biztosíték a szakmai szabatosságra. A szentek rövid életrajza után fohászt találunk, majd a szent jellemző ábrázolási „kellékeit” ismerhetjük meg.

Henri Boulad S. J. - Misztika ​és elkötelezettség
P. ​Henri Boulad 1931-ben született Alexandriában a görög katolikus közösség tagjaként. Francia nyelvű és kultúrájú környezetben nő fel. Tizenhat évesen részesül a papi hivatás kegyelmében; 1950-ben Libanonba lép a jezsuita rend noviciátusába, ott is szentelik pappá 1963-ban. További stúdiumait is beleszámítva összesen 17 esztendőn keresztül folytatja tanulmányait: teológiát tanul Libanonban, filozófiát és irodalmat Franciaországban, pedagógiát az Egyesült Államokban, ahol a chicagói egyetemen "master of psychology" diplomát szerez; Amerikában tanul még misztikát és aszkétikát. Visszatérve Egyiptomba az ifjúság nevelése és a szociális munka területén, valamint lelkigyakorlatok vezetőjeként működik, 1985-től 1995-ig az egyiptomi CARITAS igazgatója, 1992 óta az egész Közép- és Közel-Kelet CARITAS elnöke, és a római CARITAS Világközpont elnökhelyettese. Beszédei, előadásai és lelkigyakorlatai 1995 óta számos országban - eddig 12 nyelven - könyvalakban is megjelennek. Évente előadókörutakat tart Európában, beszédeit gyakran a rádiók is közvetítik. Üzenetének lényege az őszintén megélt - a szociális elkötelezettséget is felölelő - mindennapi vallásosság és a misztikus lelkiség újra felfedezésének fontossága.

Németh László - A ​teremtett világ igézetében
A ​távoli, a kereszténységet nem ismerő népek misszionálására a 19. század végén alakult rendnek (verbita) ő az első közvetlenül Európába kinevezett megyéspüspöke, ami jelzés értékű: Európa missziós terület. Könnyedsége, szellemessége, lényeglátása és a megszokott formáktól, beidegződésektől való függetlenedni tudása olyan missziós adottságok, amelyeket a 21. század Szerbiájában egy püspök nehezen nélkülözhet.

Richard Rohr - Breathing ​Under Water
We ​are all addicted in some way. When we learn to identify our addiction, embrace our brokenness, and surrender to God, we begin to bring healing to ourselves and our world. In Breathing Under Water, Richard Rohr shows how the gospel principles in the Twelve Steps can free anyone from any addiction—from an obvious dependence on alcohol or drugs to the more common but less visible addiction that we all have to sin.

Covers_320403
Regula ​Bullata Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Regula ​Bullata
Az ​1494-ban készült, Szent Ferenc Reguláját tartalmazó latin nyelvű kódexmásolatot kiegészítő füzet nyomtatott formában közli az eredeti szöveget és annak magyar fordítását, valamint Varga Kapisztrán ferences történész tanulmányát.

II. János Pál pápa - Veritatis ​Splendor
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Richard R. Gaillardetz - A ​katolikus teológia megalapozása
"Richard ​Gaillardetz könyve a katolikus-keresztény identitás alapvető „logikájával" ismerteti meg az olvasót. A szerző gondolatmenete azt járja körül, ahogy a hívő ember miképpen élhet át bizonyosságot a hitigazságokkal kapcsolatban, a hitletéteményt tanulmányozva, az egyház életébe bekapcsolódva. E bizonyosságnak a végső forrása maga a Szentlélek Úristen. A bizonyosságnak azonban van két „foghatóbb" vonatkoztatási pontja is, mégpedig a hívő hitérzéke és az egyházi tekintély, amelyek együttesen, egymást erősítve teszik lehetővé, hogy a hívő meggyőződéssel fogadja be Isten kinyilatkoztatását. A hitérzék és a tekintély kettős pólusa feszíti ki azt az ismeretelméleti teret, amelyben az apostoli hitletéteményt szemlélve, az egyházi tanítás formát ölt, valamint a teológiai gondolkodás és diskurzus lejátszódik. Gaillardetz könyve a modern korban Boldog John Henry Newman bíboros által képviselt és a II. Vatikáni Zsinat atyáira is nagy hatást gyakorló ismeretelméleti hagyomány erővonalai mentén bontja ki a Dei Verbum kezdetű dogmatikus konstitúció és más kapcsolódó zsinati dokumentumok értelmét. Így ez a szöveg a teológusképzéshez és különböző felnőttképzési programokhoz egyaránt jól használható segédanyagot kínál."

Balás Béla - Ünnepek
Balás ​Béla, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ifjúsági ügyekkel megbízott püspök-referense, évtizedek óta szóban és írásban egyaránt hirdeti Krisztus Örömhírét. Ebben a kötetben az egyházi év ünnepeihez és időszakaihoz kapcsolódó cikkek, interjúk és szentbeszédek gyűjteményét adja az olvasók kezébe. Ezek, bár műfaji szempontból különbözőek, mégis összeköti őket a nyájat vezető pásztor féltő szeretete. _Világíts a sötétben, Az én nagyböjtöm, A szeretet nem számolgat, A nyárról magunk közt_ -- íme, néhány fejezetcím, mely önmagában is "beszédes". Frázisoktól mentes, elmélkedésre serkentő gondolatok a harmadik évezred nyelvén: fiataloknak és szívükben fiataloknak. Fejezetek, melyek bárhol felüthetők; gondolatok, melyek bármikor tettekre válthatók; útmutató, iránytű és kapaszkodó mindazoknak, akiknek szívében ma is visszhangzik Krisztus sürgető szava: "Legyetek tökéletesek..."

Franz Böckle - A ​morálteológia alapfogalmai
Böckle ​közvetlenül a II. Vatikáni Zsinatot követően írta meg modern erkölcsteológiai alapmunkáját "Grundbegriffe de Moral" címmel. Az 1966-ban megjelent és számtalan kiadást megélt mű a zsinat morálteológiával szemben támasztott követelményeihez alkalmazkodik. A könyv magyarra fordítását és újra kiadását, s akár tankönyvként, akár segédkönyvként alkalmazását az indokolta, hogy megbízható módon és tömören tartalmazza az erkölcsteológia alapfogalmaival, úgymint lelkiismeret, törvény, szabadság, bűn, stb. kapcsolatos katolikus egyházi tanítást.

Ferenc pápa - Amoris ​laetitia
Az ​enciklika elsősorban lelkipásztori szempontok mentén haladva megerősíti az evangéliumi tanítás változhatatlanságát, ugyanakkor a szeretet és az irgalmasság szellemében önvizsgálatra, a testvéri odafigyelés fontosságára, az önhibájukon kívül reménytelenségbe süllyedt házasfelek és családtagok segítésére bátorítja a püspököket, a lelkipásztorokat és minden katolikus hívőt, hiszen – ahogy a Szentatya a buzdítás 1. pontjában írja – „A házasság válságának számos jele ellenére a család utáni vágy továbbra is eleven, és ösztönzi az Egyházat, főként a fiatalok között. E vágy válaszaként a családra vonatkozó keresztény üzenet valóban örömhír."

Covers_73791
Rózsáskert Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Rózsáskert
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Csaba Margit - Amit ​a fiatalasszonynak tudnia kell
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

P. Hevenesi János - Megőrzöd ​életem
Hevenesi ​János atya a magyar jezsuita rendtartomány egyik legidősebb tagja. Magyarországon valószínű nem sokan gyóntattak nála többet. Éveken és évtizedeken át hallgatta a megbékélésre vágyó emberek vallomásait. Talán nincs is a léleknek olyan sötét bugyra, ahová János atyának ne lett volna már alkalma betekinteni. A lélek megnyílásaira válaszként a zsoltárok vigasztaló hangján igyekezett szólni. Idővel egész kis gyűjtemény állt össze azokból a zsoltárversekből, amelyeket János atya a tetteiket, mulasztásaikat, belső háborgásaikat megbánó embereknek útmutatásul vagy vigasztalásul ajánlott. Ezeket gyűjtöttük össze ebben a kis könyvben. A szövegek másik részét idézetek képezik az újszövetségi Szentírásból. A Názáreti Jézus szavait és az apostoli hagyomány útmutatásait olvashatjuk itt a hittel élő ember számára. Így együttvéve egyféle biblikus lelkitükröt vehet kézbe az olvasó, amely hasznos segítség lehet a bűnbánatban és a felemelkedésben.

Maurice Zundel - Csodálkozás ​és szegénység
Maurice ​Zundel atya neve Magyarországon szinte egyáltalán nem ismert, pedig személye olyan belső tüzet hordoz, amely hazánkban, izgalmas korunkban a mi számunkra is világosságot gyújthat. VI. Pál pápa így vall róla: "Párizsban... a munkatársaim között volt Zundel atya, akit mindig zseninek tartottam; a költő, a misztikus, az író és a teológus zsenialitásával, mert mindezek eggyé olvadtak benne, és nemegyszer tündöklő fényben gyulladtak föl." Szerette ismételgetni: "Amikor azt kérdezik tőlem, hogy ki Isten, ezt válaszolom: Először azt mondják meg nekem, hogy ki az ember!". E könyv hét fejezete valójában ugyanannak a központi témának megannyi variációja; amelyek -- egyetlen csodálatos vezérfonal mentén -- egységes és harmonikus gondolatáradattá fejlődnek. Az elmélkedés finom tapogatódzással egyfajta "égő csipkebokor" körül vezet bennünket, mégpedig úgy, hogy a lényegbevágó kérdéseket teszi fel. Mi a lét: Valaki? Egy arc? Nekünk megadatott, hogy felfedezzük: mindennek középpontjában és szívében az igazi, legnagyszerűbb Arc lakozik, amely tiszta önátadás, befogadás és szabadság; ennek a megjelenítésére hivatott az ember. Zundel atyát -- szemlátomást -- megragadta a végtelen isteni Szegénység ragyogása.

Réti József - Szeressek ​ott, ahol gyűlölnek
"Nem ​véletlenül kaptuk Ferenc pápát, aki mindig a szolidaritást hangsúlyozza. Amíg szegények vannak köztünk, nem ringathatjuk magunkat a kényelmünk illúziójában, nem ülhetünk nyugodtan a kényelmes lakásunkban, a terített asztalunknál, autóval, nyaralóval a hátunk mögött. Nem csukhatjuk be a szemünket, a szegénység, a hátrányos helyzet, a nyomor láttán" – fogalmaz karácsony alkalmából megjelent interjúkönyvében dr. Beer Miklós. A váci megyés püspök részletesen is elmondja gondolatait a menekültügyről, a kereszténység jövőjéről, a politikai megosztottságról, és a tőle megszokott nyíltsággal beszél a paphiányról, a cölibátusról, de még a fogamzásgátlásról is. Az életrajzi elemeket sem nélkülöző beszélgetésben Beer Miklós kijelenti: „Többször visszatérek ide: ez a világ elmúlik. A történelem folyamatában az egymást követő nemzedékek átadják a helyüket egymásnak, csak egy illúzió, hogy milyen fontos a fizetésünk nagysága, meg a félre tett pénzünk. Sokszor mondtam már szentmisén a híveknek: gondolkodjatok el, hogy ahol most ültök, ott ültek a ti nagyszüleitek, dédszüleitek, és Isten segítségével itt fognak ülni a ti unokáitok, dédunokáitok."

Victor Sion - Lisieux-i ​Szent Teréz spirituális realizmusa
Egy ​fiatal lány, aki sosem választotta szét a földet és az eget, földi útjának konkrét, illékony körülményeit Istentől való hivatásának követelményeitől - sem mindennapi tevékenységeiben, sem keresésének mélységében, sem pedig abban, ahogyan szeretett. Kétségkívül azért válhatott annyi ember lelki vezetőjévé manapság, mert képes volt az ég és a föld feszültségében egyensúlyt teremteni, és ebben a feszültségben hatékonyan élni. Minden bizonnyal ez az, ami Teréz tanítását annyira modernné teszi. A történelem nagy személyiségeinek élete a valóságban zajlott, konkrét körülmények között, életútjuk és tetteik mégis szimbolikus jelentéssel bírnak. Teréz sem nagy szent csupán, hanem korunk emberének mintaképe. Nemcsak azon kevesek számára lehet követendő példa, akiket Isten szemlélődő életre hívott, hanem mindazoknak, akik helyüket keresik a Misztikus Testben. Teréz azt az embert példázza, aki nap mint nap fájdalommal tapasztalja meg vágyainak határtalanságát és ereje végességét. (Részlet Michel Quoist előszavából)

Ismeretlen szerző - A ​Szentírás és a krisztológia
Manapság ​főleg Nyugaton sokan vallják magukat agnosztikusnak vagy nem-hívőnek. Azt jelenti ez, hogy nincs bennük érdeklődés Jézus Krisztus és az Ő szerepe iránt? A publikált tanulmányokból és írásokból az derül ki, hogy ez aligha van így, bár a kérdést ma másképpen kezelik. Vannak azonban olyan keresztények is, akiket mélyen megzavar, hogy a problémához sokféleképpen viszonyulnak és többféle megoldást kínálnak rá. A Pápai Biblia Bizottság ebben szeretne segítséget nyújtani a lelkipásztoroknak és a híveknek a következő két módon: egyrészt azzal, hogy tömören bemutatja a krisztológiai irányzatokat, és kiemeli jelentőségüket, s a velük járó esetleges kockázatot, valamint azzal, hogy összefoglalja magának a Szentírásnak a tanúságát az üdvösség és a Messiás várásáról, hogy az Evangéliumot helyesen lássuk megelőző hátterével együtt, és így megmutassuk, hogyan értendő ezeknek a várakozásoknak és ígéreteknek a beteljesedése Jézus Krisztusban.

Covers_343062
Pio ​atya kilenced Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Pio ​atya kilenced
Pio ​atya életét szemlélve tanuljunk mi is áldozatot hozni embertestvéreink üdvösségéért, őket az örök haláltól megmenteni. Imádkozzunk együtt Pio atyával a legnemesebb szándékért: menteni a halhatatlan lelkeket.

Deák Ferenc - Chilei ​küldetésben
A ​jezsuita szerzetesek hivatása Szent Ignác lelkiségén alapul. Azon a Jézus Krisztussal való szeretetkapcsolaton, amelynek teljesen elkötelezzük magunkat. Jézus hív és küld minket – olykor messzi tájakra. Deák Ferenc SJ 1956 augusztusában érkezett meg Chilébe, és csaknem húsz éven keresztül szolgált ott különböző feladatkörökben, sokszor bizonytalan, sőt veszélyes politikai-társadalmi közegben. Molnár Gábor Latin-Amerika-kutató 2010-ben kérte fel Deák atyát, hogy egy hosszabb beszélgetés keretében rögzítsék chilei emlékeit. Az elhatározást kétéves munka követte, melynek eredménye ez a könyv. Nem történelemkönyv és nem is emlékirat, egy kicsit mégis mindkettő. Egy különleges világ izgalmas történelmi korszakának személyesen megélt eseményei. Találkozások, helytállások, megható történetek vagy épp vidám anekdoták. És ami mindezek mögött jelen van: egy elhívott élet. Horváth Árpád SJ főszerkesztő

Christopher West - A ​test teológiája kezdőknek
Széthullott ​családok, abortusz, AIDS, szexuális visszaélések, a házasság intézményének újradefiniálása - a világ mély szexuális krízisben van. Merre lehet a kiút? Ezekre a sajátosan korszakos kérdésekre ad választ II. János Pál pápa egyedülálló művében, a Test teológiájában. a jézusi tanításból kiindulva II. János Pál a szexről és a testről szóló reflexióiban a modern világ krízisének gyökereihez vezet bennünket és felrajzolja az utat, amely az igazi szexuális felszabaduláshoz vezet. Mindazonáltal a pápa megfogalmazásainak filozofikus, rendkívül igényes nyelvezete, sokszor riasztóan hat az átlag olvasóra. Ebben a könyvben Christopher West arra tesz kísérletet, hogy népszerű nyelven, az utca emberének stílusában vezesse be az olvasót II. János Pál gondolatainak gazdagságába, s egy rövid és egyszerű összefoglalását adja a pápa forradalmi tanításának.

Ferenc pápa - A ​mint ajándék, B mint barátság
Ferenc ​a gyerekek pápája. E gyönyörű könyvben főleg gyerekeknek szóló meglátásait osztja meg azon témákról, melyek valóban érdeklik őket: barátság, iskola, család... Egyszerű, mégis hatásos nyelvezete révén képes átadni gondolatmenetei értelmét. A kötet szótár formájában, A-tól Z-ig gyűjti össze a Szentatya legszebb mondatait.

Müller Lajos - A ​sziklán épült kincsesház
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szontagh Sándorné - A ​luccai angyal
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bábel Balázs - Hit, ​erkölcs, történelem
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Tóth Tihamér - A ​vallásos ifjú
Egy ​szép szeptemberi reggelen - mint Jörgensen írja egyik mélyértelmű példabeszédében - a levegő telve volt lengén úszó, finom pókhálószálakkal. Az egyik fonál fennakadt egy magas fa tetején s az apró légi utas, egy kis pók, átlépett fehér hajócskájából a lomb szilárdabb talajára. Azonnal új fonalat bocsájtott ki magából, végét hozzáerősítette a fa csúcsához s azután a hosszú szálon leereszkedett egészen a fa tövéig. Ott terebélyes bokorra akadt s rögtön munkába is fogott: hálót kezdett szőni. A hosszú szálhoz, amelyen lejött, hozzákötötte a háló felső csücskét, a többi sarkát pedig a bokor ágaihoz erősítette. Nagyszerű háló lett a munka eredménye, kitűnően ment vele a légyfogás. Han pár nap mulva már nem tartotta elég nagynak a hálót s kezdte minden irányban nagyobbítani. Hála a fölfelé vezető erős szálnak, ez is jól sikerült. Mikor az őszi hajnalok csillogó harmatgyöngyei elborították a nagy hálót, olyan volt az, mintha gyönggyel átszőtt fátyol csillogna a bágyadt napsugárban.

Carlo Fiore - A ​fiatalok etikája
"Az ​etika éjszakája." A szociológusok így határozzák meg azt a sötét korszakot, amelyben élünk: erőszak, fiatalkorú bűnözések, drog, szex... Európa egyes országaiban arról beszélnek, hogy az etikát tantárgyként be kell vezetni. A jelen munka nem egy "etikai előadás-sorozat". A fiatalok talán nem tudnák feldolgozni. Konkrét esetekből indul ki, melyeket fiatalok élnek át és igyekszik egy értékelést is nyújtani. Öt fejezetben dolgozza fel a fiatalok egyéni és szociális világát. Tehát nem csupán a szexualitás problémáját ragadja ki. Az elemzések, kiértékelések a katolikus és a polgári életből származnak. Kifejezi a napjainkban olyan fontos katolikus-laikus párbeszédet. Kiadványunk egy alternatív kézikönyv szeretne lenni azok számára, akik nem élnek a hitoktatás lehetőségével. Mindenesetre hasznos lesz ifjúsági csoportok, középiskolás diákok, nevelők és szülők számára, akik meg akarják ismerni a fiatalok világát. Egy új kísérletezés, amelyet érdemes kézbe venni mindenkinek, aki a fiatalok világa után érdeklődik. Carlo Fiore szalézi nevelő. Hosszú évek óta dolgozik pedagógiai és szervező szinten a szalézi ifjúsági mozgalomban. Több, mint 20 éve szerkeszti az ÚJ DIMENZIÓK c. folyóiratot. A magyar nyelvre lefordított munkája összefoglalja nevelői tevékenységét.

Szalay Olga - Gyorgyovich Miklós - Tomka Ferenc - Szrilich Ágnes - Rosdy Pál - Jubileumi ​katolikus tájékoztató
A ​naptár tartalmazza a katolikus liturgikus ünnepeket és az ünnepek magyar hagyományú elnevezését. Magában foglalja az Interneten szereplő jubileumi pápai programokat, a Magyar Katolikus Egyház programjait és egy válogatást az országos és helyi rendezvényekből.

Kollekciók