Ajax-loader

'katolikus' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Jakab István - Misére ​indulunk
Dr. ​Jelenits István piarista pap, tanár, számos kiváló könyv szerzője lektorálta, Jakab István tanár, filozófus "Misére indulunk" című könyvét, amely a keresztény kisgyermekeknek szól. A szerző azoknak a gyermekeknek ajánlja kötetét, akiket szüleik, nagyszüleik rendszeresen visznek templomba, akik utolsó évüket töltik az óvodában, vagy éppen elkezdték az iskolát, de még nem voltak elsőáldozók. Ez a korosztály, a most megjelent könyvből érdeklődésének megfelelően kap információkat a templom, a kereszténység világáról, a szentmise történéseiről, a liturgia menetéről. Az olvasni tudok rövid, közérthető mondatokat olvashatnak, míg a kisebbek az illusztrációk segítségével kerülnek közelebb a számukra misztikus eseményhez, és általuk tehetik föl kérdéseiket szüleiknek. A könyv végén könnyen megtanulható, rímes mindennapi imádságok találhatók, amelyek a vallásos életvitelre nevelés hathatós eszközei hosszú idő óta. A kiadvány a katolikus egyház jóváhagyásával jelent meg.

Covers_309975
Officium ​hebdomadae sanctae Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Officium ​hebdomadae sanctae
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Scott Hahn - A ​mi hitünk legyőzi a világot
A ​szerző Péter apostol leveléből vette könyvének alapgondolatát: „Mindig álljatok készen arra, hogy megfeleljetek mindenkinek, aki reménységetekről kérdőre von titeket.” (1Pt 3,15) Nem elég azt mondani a hit iránt érdeklődőknek, hogy azért hiszek, mert jól érzem magam benne. Meg kell tudni indokolni a hitünket. Az első keresztény századokban nagy tisztelettel vették körül a hitvédőket (apologétákat). Ezek a férfiak úgy fogalmazták meg a keresztény hit tanítását, hogy a pogányok is fölismerték Krisztusban az igazságot. Nem csak a Szentírásra hivatkoztak, hanem a természet törvényeire, a tudományra, a józan észre és a logikára. A mai korban olyan kultúra vesz körül bennünket, amely nem fogadja el, vagy éppen támadja a kereszténységet. Sokan vannak olyanok is, akik semmiféle vallásos nevelést nem kaptak, de szeretnék megismerni a hitet. Készen kell állnunk arra, hogy hitünket ésszerűen meg tudjuk fogalmazni, és így a keresőknek utat tudjunk mutatni. Mivel hiszünk a lélek halhatatlanságában, érdemes áldozatot vállalni azért, hogy megmentsünk valakit az örök életnek. Ajánljuk mindazoknak, akik szívükön hordozzák az emberek megmentését.

Lantos-Kiss Antal - E ​fiúból pap lesz!
E ​könyv szerzője nem fél attól, hogy a papi élet mély kérdéseinek föltárásával rosszat tesz és visszarettenti a fiatalokat a kemény hivatás vállalásától. A mai fiatalság lelkén amúgy is eléggé kiverődik a valóságérzék, a földön járó, de ég felé tájékozódó józan idealizmus. Ifjúságunk eléggé láthatja, hogy a pap útja nincs rózsákkal telehintve, nem borul lábai elé a gondtalan élet és jólét süppedő szőnyege! Háborús időket élünk, amikor senki sem láthatja előre az események kimenetelét. Annyi biztos, hogy a papságra mindenképpen nagy szerep vár a megváltozott körülmények között is. A kilátások azonban egyáltalán nem kecsegtetők és vigasztaló hatásúak a gyávák és ijedősek számára! Dolgozni szinte idegösszeroppanásig, igénytelennek lenni és felkészülni a nélkülözések idejére, elszántan, még az üldöztetésre és vértanúságra is készen, a krisztusi elvek és igazságok alapján tántoríthatatlanul állni: ez a mai kor papjának programja. Első pillantásra látható, hogy az ilyen élet nem a puhányoknak, kényelmeseknek és gyáváknak való! Ide vállalkozó szellemű, teherbíró, életrevaló ifjak kellenek, akiket hősies harci kedv és önfeláldozás tüzesít!

John Henry Newman - John ​Henry Newman vasárnapi beszédei
Boldog ​John Henry Newman: ___ GERONTIUS ÁLMA ___ ___ ___ (részlet) A Legszentebbnek halála fenn, S magasztalás alant, Mert minden biztató szava Tettekben megfogant. Ó, Isten bölcsessége! Hogy Míg bűntudat gyötört, Egy új Ádám lépett elő, S megmentésünkre jött. Ó, gyengédség! Hogy test és vér, Mely Ádámban bukott, Ellenségünkre törve, most Diadalt aratott. Hogy lényegben tisztítsa meg A testet és a vért, Az isteni jelenlét itt Mindennél többet ért. Ó, áldozat! Mit emberként Az emberért hozott! Hogy ellenünket zúzza szét, Mindent feláldozott. Imája lenn, keresztje fenn, Tanulságot kiált: Testvérünkként fogadni el Szenvedést és halált. _Somogyi György fordítása_

Barlay Ö. Szabolcs - Édesanyánk ​az egyház
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bíró Vencel - A ​Kolozsvári Római Katolikus Gimnázium története 1918-1940
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gönczi Tamás - Pilisi ​titkok, pálos barátok
A ​tradicionális szellemtörténet egyik fundamentumát képezi az a megállapítás, hogy a régi népek, melyeknek múltja a történelem előtti időkbe nyúlik vissza, spirituális tradíciójukat mitológiájukba, nap- és néphagyományaikba rejtették el a jövő számára. A magyarság számára az analógiás gondolkodásmód (aminek eredete a távoli, ősi civilizációkig nyúlik vissza) olyan örökség volt, ami elvehetetlennek tűnt a lassan pusztító világi idő múlásával szemben. Ezt a fajta, mélyen spirituális szellemiséget tükröző gondolkodási módszert az iniciatikus, magyar rovásírás is (ami természetesen képírás is volt) megőrizte egészen a kipusztításáig. Mindennek ellenére a saját írás elvesztése még nem jelentette egyértelműen az ősi gondolkodás és ismeret teljes elvesztését. Az ősi napkeletről hozott „fényes” gondolkodásmód, mint ősi örökség, még a magyar írás (rovásírás) elvesztése után is sokáig megmaradt és élt a magyar néphagyományban. Sőt, ma, a kétezredik éven túl is, ha töredékesen is, de fennmaradt, és úgy-ahogy, de „működik” a magyar gondolkodásban. Kevés olyan népet ismerünk a megmaradt, ismert történelemből, amelyik egy tökéletes, mondhatni „élő”, organikus egységet képező házat örökölt volna az őseitől. A magyar nép ilyen házat örökölt. A Kárpátokkal koszorúzott, belül termékeny síkságokkal bélelt, országot átívelő folyókkal táplált történelmi Magyarország ilyen organikus egységet képezett. Erről szerencsére már nagyon sokat írtak és minden bizonnyal fognak is írni. Azon viszont már jóval kevesebben gondolkodtak el, és azt kevesebben vetették papírra, hogy a világon egyedülálló trianoni országvesztés után – a fentebb tárgyalt ősi analogikus-spirituális gondolkodás alapján – az ország szellemi közepén elhelyezkedő láthatatlan „ősszív”, az Ősbuda, ott bent a Pilis rejtekében, a mai Buda fölött, a pálosok birodalmában továbbra is megmaradt az ország elzárt, spirituális szívének, annak ellenére, hogy fizikálisan, Trianon következményeképpen „felcsúszott” északra…

John Henry Newman - Apologia ​pro vita sua
John ​Henry Newman már anglikán papként és oxfordi egyetemi lelkészként az egyház megújításának kötelezte el magát, de úgy, hogy az egyház valódi - dogmatikus és autokratikus, de éppen ezért kifogyhatatlan szellemi gazdagságot hordozó történelmi stabilitást biztosító - természetét próbálta föltárni. Útkeresése és elkötelezettsége a római katolikus egyházba vezette. Apologiájának, vagyis áttérése és élete igazolásának a titka és varázsa a vallásos hitélmény újrafölfedezése, megélése, filozófiai megalapozása, teológiája megvédése, hirdetése, realitásának fölismerése.

Covers_329943
Zsolozsmáskönyv Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Zsolozsmáskönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Le ​Directoire De La Solide Piété
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth János - A ​kegyelem virágszőnyege
Tóth ​János mogyoródi címzetes apát, érdemes budavári esperes, érseki tanácsos, plébános, teológiai tanár 1917. február 3-án született Budapesten. 1940. december 15-én Bécsben szentelte pappá Innitzer bíboros, bécsi érsek, az esztergomi főegyházmegye szolgálatára, ahol 2002. július 2-án bekövetkezett haláláig fáradhatatlanul dolgozott. Ez a könyv egy több mint hat évtizedes élményekben gazdag, küzdelmekkel és megpróbáltatásokkal teli életút élményszerű összefoglalása. Napi teendői megakadályozták az írás befejezését, ezért utolsó plébánosi állomáshelyének, a Szent Kereszt-plébániatemplomban eltöltött 21 évnek a története nem készülhetett el, de befejezetlenségében is nagyszerű lenyomatát adja ez a mű egy kegyelemben gazdag, gyümölcsöző életnek. Apát út könyvével korán elhunyt szüleinek szeretett volna emléket állítani, mert mint írja, "Anyám halála szinte üressé tette számomra a földi létet.." A kegyelem virágszőnyege című könyv megjelentetésével szeretnénk rá emlékezni és szellemi örökségét közkinccsé tenni.

Korzenszky Richárd - Üzenőfüzet
Sajnos ​nem találtam a neten sok mindent ezzel a könyvvel kapcsolatban. Csak azt tudom leírni, amit tudok róla. Olvastam ezt a könyvet, nagyon sokat tanultam belőle, nagyon vékony, de szerintem megéri elolvasni. Épp ezért is. Korzenszky Richárd atya nagyon jól beszél. Ezeket a rövid írásokat az Üzenőfüzet című műsorában is elmondta, amelyet a Katolikus Rádió közvetít. Azt hiszem ennyi.

Szabó Ferenc - Házasság ​és család Krisztus fényében
A ​Vatikáni Rádiónál eltöltött negyedszázad (1967–1992) során, majd itthon megjelent tanulmányaimban, előadásaimban követtem és közvetítettem a zsinat utáni egyházi „aggiornamentót”, a teológia és az erkölcstan megújulását és a tanítóhivatali megnyilatkozásokat. Szerelem, házasság, család témakörével foglalkozó könyvem így nem csupán a családszinódus ideiglenes mérlege, hanem félévszázados kutatás-munka gyümölcse. Megmutattam benne: a mostani szinóduson több, a házasságra vonatkozó kérdés megoldatlan maradt, hiszen pár hét alatt aligha lehet tisztázni félévszázad óta vitatott teológiai és morális alapelveket. Ferenc pápa folyamatnak hirdette meg a kétrészes, 2014/2015-ös családszinódust. Mindvégig hangsúlyozta a zsinati egyháztan által megfogalmazott kollegialitást, amelynek egyik formája a szinodalitás, vagyis az együtt haladás,a közös gondolkodás és döntés, a nyitottság a jövő felé. A szinódusi folyamat nem ért véget. De Ferenc pápa kijelentette: „A szinódus tapasztalata jobban megértette velünk, hogy a tan(ítás) igazi védői nem azok, akik a betűt, hanem a szellemet védelmezik; nem az eszmét, hanem az embert; nem a formulát, hanem Isten szeretetének és megbocsátásának ingyenességét.” Dr. Szabó Ferenc SJ

Schütz Antal - Katholikus ​hittan középfokú iskolák számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gál Ferenc - A ​kinyilatkoztatás fényében
Krisztus ​alakjából megtanuljuk, hogy Isten ereje és irgalma egészen átjárja világunkat, továbbá, hogy az ő akaratából egészen el vagyunk kötelezve egymásnak. Ebből a két igazságból táplálkozik a remény és az élet iránti felelősség. Ezért a könyv középpontjában a feltámadt Krisztus áll, a Megváltó, hogy nála erősítsük reményünket és tőle tanuljuk meg egymás iránti kötelességeinket.

Kálvin János - A ​katolikus levelek magyarázata
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fáber Szent Péter - A ​Lélek útján
„Ne ​egyezkedj a rossz szellemekkel, hanem inkább légy a jó szellem eszköze” – olvashatjuk e kötet címlapján a latin idézetet. A mondat hűen fejezi ki Fáber Szent Péter lelkületét. Olyan férfiről van szó, aki – miközben királynők, királyok, püspökök, vagy a pápa küldetésében gyalogszerrel rótta Európa országútjait – utazásai során angyalokkal társalkodott. Az ő segítségüket kérte, hozzájuk fohászkodott, s egyik legfőbb gondjának tekintette, hogy életében maga is egyre inkább az ő eszközükké váljon. Fáber Pétert 2013. december 17-én avatta szentté Ferenc pápa, és azóta is mint kedves, ihlető szentjére hivatkozik rá, Ebben a meggyőződésben bocsátja az Olvasó rendelkezésére Fáber Szent Péter lelki feljegyzéseit a Magyar Jezsuita Rendtartomány.

Parsch Pius - A ​szentmise magyarázata
Szükség ​volt-e erre a misemagyarázatra, amikor magyar nyelven már több kisebb-nagyobb munka szól a szentmiséről, melyek közt a külföldi viszonylatban is a legelsők közé tartozik Petro József műve? A feleletet nemcsak Parsch Pius munkájának nagy német sikere adja meg, hanem a könyv alcíme is: A szentmise magyarázata a liturgikus megújulás szellemében. Tudós könyvünk volt már, a régi vágányokon haladó magyarázat is, de hiányzott az egész világon diadalmasan terjedő liturgikus mozgalom szellemében írt magyarázat, - és ezt adja nekünk Parsch Pius. A gyakorlatból a gyakorlat számára született ez a könyv, melynek szeretnénk olyan gyümölcseit látni hazánkban is, minőt Németországban hozott.

Dr. Tóth Tihamér - A ​jellemes ifjú
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_467250
Lateau ​Lojza Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Lateau ​Lojza
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Patonai Adrienne - Isten ​irgalmát hirdetem szüntelen
A ​hasonlat, hogy mi vagyunk a föld sója, biztatás is, erőt ad. Mindannyian Isten választottai vagyunk, és ezért is kérdeznie kell az embernek önmagától, vajon úgy élek-e, ahogyan az Uram mondja, hiszen Ő a föld sójának küldött. Nem könnyű a válasz. Odakint a Gulagon különösen nem volt az. Egyébként sem lehetett prédikálni. Élni kellett a kereszténységet. Később élni a fűrészgép mellett is, meg a mosodában is. Ma sem gondolom, hogy más lennék, esetleg okosabb, mint a többiek. Én is gyarló ember vagyok, és engem is Isten irgalma éltet. Ezért beszélek mindig tudatosan többes szám első személyben bűneinkről, tévedéseinkről.

Blessed Helen Guerra - The ​Holy Hour
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szántó Konrád - Egyháztörténelem
I. ​A keresztény ókor (30-692). Az egyház kialakulásának és főleg a hellenisztikus-római világban történő kibontakozásának a kora; II. A keresztény középkor (692-1517). A nyugati keresztény népközösség vallási egységének a kora; III. A keresztény újkor (1517-1914). A hitegység felbomlásának, az egyház megújulásának, majd viszonylagos elszigetelődésének a kora; IV. A keresztény legújabb kor (1914-től napjainkig). Az elszigeteltségből való kilépésnek és a modern egyház megerősödésének a kora.

Zakar András - Tihamér ​püspök élete
Fiatalemberek ​merész elhatározásának fogják talán némelyek minősíteni, hogy a Központi Papnövelde kis papjai összegyűjtötték mindazt a följegyzést, ami boldogult Tóth Tihamér püspök után megmaradt, s amit róla tisztelői és tanítványai az utókorra hagytak, s ezekből, valamint a baráti és közszájon forgó emlékezésekből testes kötetben életrajzát adják egy nagy embernek, nemzetközi hírre szert tett egyházi szónoknak és fájdalmasan rövid ragyogás után elköltözött főpapnak. De a vállalkozás csak azok előtt fog vakmerőnek látszani, akik Tóth Tihamérnak és az ifjú kornak lelki összeforrottságát nem ismerik eléggé. De akik tudják, hogy Tóth Tihamér nemcsak az ifjúságnak írt és szólott, hanem az ifjú lélek és gondolkozás jellegzetes megtestesítője volt, s ezért is tudott oly sikerrel a fiatalokkal bánni s lelküket megközelíteni, azok meg fogják érteni, hogy az igazi Tóth Tihamért megtalálni és bemutatni elsősorban ifjak hivatottak. Tévedne, aki azt hinné, hogy ez életrajzban megszokott szabályok szerint felépített történelmi képet talál. Azt a fiatal teológusok valószínűleg avatottabb tollakra bízták, amelyek eddig is már érdemes dolgokat alkottak, s valószínűleg ezentúl is gazdag adatokat fognak még találni Tóth Tihamér élete emlékei között, amelyekből hasznos tanulságokat vonhatnak le az utókor számára. Épp ezeknek az emlékeknek - gyermekkortól halálig - összegyűjtése kedves figyelem a volt növendékek és tanítványok részéről mesterükkel szemben. (Dr. Glattfelder Gyula csanádi püspök)

Szivós Donát - Világáramlatok ​sodrában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Peter Neuner - Luther ​Márton reformációja
"Nem ​sok olyan intézmény van, amely ötszáz éves múltra tekinthetne vissza: inkább csak városok, egyetemek, és természetesen az egyházak.Éppen ezért teljesen érthető, hogy az evangélikus egyházak ünnepélyes keretek között emlékeznek meg Luther fellépésének ötszáz éves évfordulójáról.Mivel egyrészt ilyen komoly erőfeszítések történnek a közös megemlékezés érdekében, másrészt bizonyos tartózkodás figyelhető meg a közösen osztott teológiai meggyőződések kiemelésében, úgy tűnik, van értelme annak, hogy átgondoljuk Luther Márton ökumenikus jelentőségét. Jelen könyv ezt a célt tűzi ki maga elé.Nem Luther életrajzát mutatja be, nem is ecseteli részletesen Luther Márton teológiáját, és még kevésbé támaszt igényt arra, hogy csak nagy vonalakban is bemutassa a ma már áttekinthetetlen kapcsolódó szakirodalmat.A könyv az ökumené kérdését vizsgálja, mégpedig katolikus szempontból, és azt kívánja bemutatni, hogy Luther és a nyomdokain járó teológia mivel járulhat hozzá a kereszténység egységének kialakulásához." - Peter Neuner

Ismeretlen szerző - Megmaradni ​Krisztus igazságában - Házasság és szentáldozás a katolikus egyházban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovács Géza - Karizmák ​és karizmatikus mozgalmak
Jelen ​jegyzet vázlatosan ismerteti azt a _látást_, amelyet elsősorban a Biblia évtizedek óta tartó mélyreható tanulmányozása, e témakörben írt több tucat könyv gondos és elemző áttanulmányozása és közel félévszázad sokrétű missziós tapasztalata nyomán - az elmúlt hónapokban az Úr előtt való csendességemben és térdeimen - hiszem, hogy a Szentlélek minden igazságra elvezérlő vezetése szerint - alakítottam ki. _Nem állítom, hogy látásom tökélete_, azt sem, hogy engem is nem vezethet tovább - esetleg új meglátásokra - az Úr. De az Isten népe iránt érzett mélységes felelősség indít arra, hogy keressük korunk nagy problémájában, a karizmatikus kérdésben azt a biblikus látást, amely elősegítheti a Krisztus élő testét alkotó gyülekezetek lelki egységét - amelyért a mi Urunk, Jézus a főpapi imájában oly buzgón imádkozott. _Kovács Géza_

Dr. Tóth Tihamér - A ​jellemes ifjú / Dohányzol?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pesch Tilmann - Az ​isteni élet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Franz Jalics - Kontemplative ​Exerzitien
Viele ​Menschen fragen in der Tiefe ihrer Seele nach Gott, um von da aus ihr Leben zu gestalten. Dabei suchen sie einen möglichst einfachen, spontanen und unmittelbaren Kontakt zu Gott. Der Autor gibt in diesem Band seine Erfahrungen aus vielen Jahren der Exerzitienarbeit weiter. In zehn Einheiten führt er Schritt für Schritt zur unmittelbaren Erfahrung der Wirklichkeit Gottes, seiner Gegenwart. Das praktische Übungsbuch kann als Anleitung für geschlossene Exerzitien dienen, in denen man sich für einige Zeit in die Stille zurückzieht; aber auch für "Exerzitien im Alltag" ist es geeignet.

Kollekciók