Ajax-loader

'katolikus' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Sík Sándor - Az ​Isten fiatal!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kamarás István - Ferenc ​pápa-legendárium
Ez ​a könyv provokáció… „A provokáció tényét bibliai idézettel is alá kívánom támasztani. Tekintettel arra, hogy a könyv a római pápáról szól, a perdöntő bibliai mondatot mindenekelőtt latin nyelven idézem: „…et consideremus invicem in provocationem caritatis et bonorum operum.” Magyar fordításban: „Ügyeljünk arra, hogy egymást szeretetre és jó cselekedetre provokáljuk (buzdítsuk).” (Zsid 10,24) Kétségtelen, hogy ezen a ponton mind az újszövetségi levél szerzője, mind a magát Isten bohócának nevező Kamarás István Jézus tanítványaként ír. Mert az igazán nagy provokátor a Názáreti volt. Nem csupán azzal, hogy szombaton gyógyított, hogy megannyi álszentségükkel szembesítette a farizeusokat, vagy hogy felborogatta a templomi árusok asztalait, hanem leginkább azzal, hogy – és ahogy! – szeretett. Erről a jézusi szeretetről szól a szerző is, akinek görbe tükre keresetlen őszinteséggel mutatja meg egyházaink és társadalmunk mai állapotát. Budapest, 2015 reformáció ünnepén (egy másik nagy provokációra is emlékezve) FABINY TAMÁS püspök

Barsi Balázs - Dobszay László - „Íme, ​most fölmegyünk Jeruzsálembe”
A _Márton ​Áron Kiadó_ örömmel indítja útjára -- nevét a II. Vatikáni Zsinat _Sacrosanctum consilium_ kezdetű konstitúciójából vevő -- _Fons et Culmen_ kiadványsorozatát, mely a liturgiához mint az istendicséret tiszta _forrásához_ és az Egyház minden tevékenységének _csúcspontjához_ kívánja elvezetni a híveket és minden jóakaratú embert, neves szerzők maradandó értéket képviselő, liturgikus témájú művei segítségével. A Fons et Culmen sorozat _"Íme, most fölmegyünk Jeruzsálembe"_ című első kötete az egyházi év központi jelentőségű időszakáról, a Nagyhétről és annak misztériumairól szól, ennek átélését törekszik elősegíteni. A könyv a korábban ugyancsak Kiadónknál megjelent Barsi -- Gál: Hozsannától Allelujáig c. kiadvány alapgondolatait mélyíti el.

Barsi Balázs - "Tégy ​engem a szívedre pecsétnek"
_"Olvasd ​az Énekek énekét és igyekezz abba behatolni, és ismételd a jegyessel, a_ _menyasszonnyal, amit ő mond, hogy aztán meghallgasd azt, amit ő maga hallott a Jegyesétől."_ Órigenész Rá van írva a hívő ember arcára, hogy hordoz-e belső, édes sebeket a lelke mélyén. Nem mások okozta sebeket, nem is az önzés és önsajnálat sérüléseit, hanem Isten szerelmének égő sebét. Az ilyen arc az irgalmasság egy sugarát hordozza. Barsi Balázs atya régi-új könyve az Énekek énekében feltáruló titokzatos isteni szerelem megannyi vonatkozását tárja elénk, s arra hív, hogy mi magunk is engedjünk megsebezni magunkat Isten irgalmas szeretetétől. Mert csak az ilyen megsebzett lélek kész arra, hogy egy napon Isten közeledésére és biztatására levesse könnytől ázott köntösét, és a kölcsönös szeretet világába lépve merje Krisztus áldott karjaiba vetni magát s ő maga is átölelni Megváltóját. Jelen kiadvány _A szeretet misztériuma_ című. kötet I. részének átdolgozott változata.

Barsi Balázs - Szerelmes ​szellők suttogása
_"Ebben ​a jegyesi években mindenütt a szeretet fejeződik ki. Ha az ember meg akarja érteni, amit olvas, szeretnie kell. Egyébként hiába hallgatná, hiába olvasná a szerelmes költeményt, szeretet nélkül semmire se jutna. Az Isten iránt hideg szív semmit sem tudna megragadni ebből a lángszavú költeményből."_ (Szent Bernát) Az Egyház kétezer éves tapasztalata és tanítása szerint a keresztény élet nem állóvíz, nem statikus állapot, hanem fejlődő valóság, meghatározott szakaszokkal, lépcsőfokokkal. Ezek közül az _Énekek éneke_ képviseli az utolsó, a legmagasabb szintet, mert Isten és ember kapcsolata abban a szerelmes egyesülésben éri el csúcspontját, melyet az _Énekek éneke_ ünnepel. A megértés mértéke tehát a Szentírásnak e kitüntetett jelentőségű könyve esetében egyenesen arányos a szeretet mértékével. Barsi Balázs atya az _Énekek éneke_ nyomán a hétköznapok misztikájába vezeti be az olvasót, ezúttal a karmelita misztikus, Keresztes Szent János _Szellemi páros éneke_ segítségével. Megláthatjuk, hogyan gyullad föl az emberi lélekben az istenszeretet lángja, majd nyomon követhetjük e szerelem kibontakozását, egészen a beteljesedésig, ahol a lélek Istennel egyesül. Ezt a könyvet nem az intellektuális csemegékre vágyóknak ajánljuk, sokkal inkább azoknak, akiknek szívét már megsebezte Isten szerelme, s életüket e szerelemben való növekedésnek szentelik. Jelen kötet _A szeretet misztériuma_ címmel megjelent konferenciabeszéd-sorozat anyaga (EFO, Budapest, 1996) II. részének átdolgozott változata.

Előd István - Katolikus ​dogmatika
A ​piarista Előd István dogmatikája elsődlegesen tankönyv, amely a II. vatikáni zsinat óta megújított katolikus hittudomány szellemben készült. De a könyv nem-teológus olvasóknak is készült, és így a teológiában jártasak előtt ismert fogalmak megmagyarázását sem nélkülözi. A mű nemcsak a szoros értelemben vett dogmákat tárgyalja, hanem az azokat megvilágító és a belőlük levont hittudományos következtetéseket is.

II. János Pál pápa - II. ​János Pál levele a családokhoz
A ​Család Éve alkalmából kopogtatok otthonotok ajtaján; nagy szeretettel üdvözöllek titeket és szeretnék találkozni veletek. Ezzel a levéllel kopogtatok, melyre a péteri szolgálatom első napjaiban közzétett Redemptor Hominis enciklikából kaptam indítást. Akkoriban azt írtam, hogy az ember az Egyház útja. Ezzel a kifejezéssel elsősorban arra a sokféle útra akartam utalni, melyek az ember utai, s ugyanakkor hangsúlyozni akartam, hogy az Egyházban milyen mély és eleven a vágy, hogy csatlakozzék az emberhez, aki földi életének útját járja. Az Egyház részese az embernek mindennapi élete reményeinek, szomorúságának, örömeinek és szorongásának, mert mélyen meg van győződve arról, hogy maga Krisztus vezeti ezeken az ösvényeken: Ő bízta rá az embert az Egyházra; s úgy bízta rá, mint küldetésének és misztériumának "útját".

Nyisztor Zoltán - Baptisták ​és adventisták
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Puskely Mária - Salkaházi ​Sára
1944. ​december 27-én késő este nyilas fegyveresek egy nagyobb csoportot hajtanak az Üllői út felől a Duna irányába. Megállt az élet a félelembe bénult fővárosban. - Fogynak az utcák, rohannak a kiszámított percek. Vad szél cibálja a foglyok sebtében fölkapott kabátját, kendőjét. Az utolsó sorban egy szemüveges, rövid hajú nő menetel. El-elkapja a megtántorodókat, lehajtott fejjel odasúg valamit a mellette zihálva zokogó fiatal lánynak. A mellékutcák sorából egy váratlan kanyarral kiérnek a Duna rakpartjára. A nyilasok ordító parancsokkal egy sorba állítják őket. A segélykérő kiáltások fegyverropogásba fúlnak. Az alacsony termetű nőnek még van annyi ideje, hogy letérdeljen, és széles mozdulattal keresztet vessen, mielőtt leteríti a golyó. Aztán élettelenül ő is a többiek mellé hanyatlik. Ki volt Salkaházi Sára, ez az ízig-vérig XX. századi nő, aki szerzetesként és íróként vértanú haláláig a szegények, elesettek, bajbajutottak sorsának enyhítését élte hivatásaként? A könyv lapjain megrendítő történet bontakozik ki előttünk, melynek főszereplőjét 2006-tól - az egyház hivatalos döntése nyomán - az üdvözültek sorában, boldogként tisztelhetik a magyar katolikusok.

Tower Vilmos - Krisztus ​közelsége
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tower Vilmos - Kihez ​menjek feleségül?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tower Vilmos - Kit ​vegyek el feleségül?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szeghy Ernő - Örömünk ​oka
750 ​éve 1251-ben adta a Boldogasszony a Kármelitáknak az Ő áldott ruháját, a Skapulárét. mi az Ő testvérei vagyunk, lelkiségünk az Ő élete, hivatásunk -- ahogy Marcell atya megfogalmazta: -- _Mindent Máriával, mindent Jézusért, mindent szeretetből_. Ez a könyv legyen szerény emléke a skapuláré jubileumának, és szolgálja a lelkek üdvösségét Márián át Jézushoz. Hálával gondolunk P. Szeghy Ernő kármelita atyára, e könyv szerzőjére. Nagy tudása és mély lelkisége sok embert vezetett és vezet Istenhez. Az Ő és magunk számára sem kívánhatunk mást, mint amit a Skapuláré ének megfogalmaz: "Szűzanyánk, végy karjaidba minket, amidőn majd meghalunk!" Fr. Albert OCD provinciális

P. Reginald Garrigou-Lagrange - A ​megkezdett örökélet
Reginald ​Garrigou-Lagrange a XX. század egyik legjelentősebb teológusa. Különösen jelentőset alkotott a spirituális teológia területén. 1909- től 1959-ig a római Angelicumban tanít alapvető teológiát, dogmatikát és 1917-ben megalapítja az első spirituális teológia tanszéket. Ebben a könyvében, melynek eredeti címe: Principes de spiritualité - Les trois conversions et les trois voies, lényegretörően és nagyon jól érthetően a keresztény élet szakaszait veszi végig a kezdetektől a misztikus egyesülés csúcsáig. Alapvető bevezetés a keresztény lelkivezetés hagyományába, amely nem csak lelkivezetők és keresztény pedagógusok számára elengedhetetlen mű, hanem minden olyan keresztény számára is, aki komolyan veszi a hitét.

Ismeretlen szerző - Isten ​szolgája, Bálint Sándor, a szolgáló szeretet példaképe
Lehet-e ​napjainkban tudatos keresztényként, szentként, Isten közelében élni egy egész, hosszú életen át? Minden nehézség ellenére -- lehet. Erről vall saját szavaival a néprajztudós, pedagógus, politikus Bálint Sándor (1904--1980) és életéről így szólnak pályatársak, ismerősök, barátok, a kortársak, felmutatva nekünk egy megpróbáltatásokkal teli, hitvalló és hiteles keresztény élet példáját. S az Ő válaszai igazak, emberiek és keresztények. Ezért követésre méltók. Így segíthetnek bennünket, bármelyikünket abban, hogy a magunk hasonló keresztény és hiteles válaszait kialakíthassuk. De abban is, hogy tudjunk imádkozni boldoggá avatásáért, és tudjunk fohaszkodni közbenjárásáért mindennapi gondjainkban, különösen is a családi élet, a házasélet konfliktusaiban. Ajánljuk minden jóakaratú, hívő és Istent kereső ember számára!

Jorge Mario Bergoglio (Ferenc pápa) - Isten ​a Városban
Bármelyik ​nagyvárosban, amelyik otthonunk, valóban elgondolkodhatunk azon: "Hol van Isten?" Sőt, az igazat megvallva, azon is elgondolkodhatunk: "Hol van az ember?" A csodálatos városnegyedek falai mögé zárkózva, elveszve a városközpontok névtelen embertömegében, a szegénynegyedekbe taszítva, a külső megfigyelő előtt az ember nem jelenik meg. "Misszionárius"-nak kell lennie annak, akit Krisztus küldött az emberekhez, hogy tanúbizonyságot tegyen arról, a város nem egy üres puszta, se nem parlagföld, hanem olyan hely, ahol Isten "jelen" van és "népe életének aktív főszereplője". A nagyváros életét kell megközelíteni a hit és a szeretet tekintetével, hogy feltáruljanak benne Isten jelenlétének megtalálható jelei.

Nemeshegyi Péter - Istentől ​Istenhez
Az ​Istentől Istenhez című könyv Nemeshegyi Péter jezsuita atyának a „Szolgálat” című folyóiratban megjelent cikkeinek gyűjteménye. A cikkek témája sokféle, de egy gondolat húzódik meg mind mögött: Istentől Istenhez tartani Krisztusban. Ami éppen keresztény életünk lényege.

Prohászka Ottokár - Élet ​kenyere
Prohászka ​püspök, aki az egyházmegyéje első adorátorának tisztében érezte magát igazán helyén, élete vége felé kezdett bele az Oltáriszentségről szóló elmélkedéseibe. Schütz Antal így ír e tanulmányokról: „Prohászka újat akar mondani arról a fölséges titokról, mely századok óta annyi kiváló lelket inspirált. És ezt csakugyan fölséges módon megtette. Ami az Élet kenyeré-ben Prohászka kezéből került ki, arról el merem mondani: így még nem írtak az Oltáriszentségről. Mintha a teremtésnek és a kinyilatkoztatásnak valamennyi hangja megszólalna tanúságot tenni a legédesebb nagy titokról, mintha az örök Szentháromság összes természeti és természetfölötti művei fölajánlanák színeiket és formáikat az eucharisztiás Krisztus-arc megrajzolására. Mintha Prohászka fenomenális kifejező tehetségének összes rostjai itt újra virágba borulnának, átitatva egy emberkorra kiterjeszkedő misztikai imaélet mélységeivel és egy hosszú apostoli és férfiúi küzdelmekkel teljes élet tónusaival. Soha lendületesebben, színesebben, sodróbb ritmussal nem írt Prohászka. Ennek meg is felel a hatás. Aki csak félig is fogékony lélekkel átengedi magát ezeknek a rembrandti színtengereknek és beethoveni hangáramlásoknak, ha még annyira száraz lélek is, előbb-utóbb belémuzsikálják a mélységes sensus eucharisticus-t.”

Covers_329877
Így ​imádkozzatok Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Így ​imádkozzatok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Müller Lajos - A ​harmadik parancs
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Müller Lajos - A ​második parancs
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - A ​II. Vatikáni Zsinat rendelkezései a Szent Liturgiáról
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pierre Lefévre - Keresztények ​a világtörténelemben
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gerhard Debbrecht - Mit ​kezdjek a misével?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Willi Lambert - Miért, ​mit, hogyan gyónjak?
A ​neves jezsuita szerző e füzetecskével segíti gyónási előkészületünket, értékes tanácsokkal szolgál abban, hogy miért, mit, s hogyan gyónjunk. Miért szentség a gyónás? Mi a bűn? Hogyan szabadulhatunk meg a szívünket nyomó terhektől? Ez a kis füzet nyújt segítséget a kérdések megválaszolásához.

Puskás Attila - A ​kegyelem teológiája
A ​kegyelem kifejezés- talán éppen a túlságosan gyakori használata következtében- még a hívő emberek számára is semmitmondóvá vált. Azoknak viszont, akik nem élnek benne a vallásos hagyományban, vagy nem ismerik a dogmatikus teológia "szakszavait", már teljesen érthetetlennek tűnő fogalom. Ezért a teljesítményközpontú gondolkodás és az önmegvalósítás ámító ideológiájának légkörében élő embernek nem könnyű feltárni a kegyelem eredeti jelentését. A kegyelemtanhoz tartozó témáknak a dogmatika rendszerébe történő besorolása sokat változott a teológia története során. A keleti atyáknál a kegyelem az üdvrendről szóló tanítás részét képezte, nyugaton viszont Szent Ágoston óta a kegyelmet többnyire az ember belsőjét érintő valóságként fogták fel. Aquinói Szent Tamás a jócselekedetekhez szükséges segítségként az etikában tárgyalta, Bonaventura az istentanon belül a caritas fogalma alatt foglalkozott vele. A reformáció idején különösen nagy figyelem kísérte a kegyelemtani megfontolásokat, mert a protestáns teológusok a kegyelmet a bűnös megigazulttá tételeként értelmezték, és a krisztológiához kapcsolták. A 20. század közepétől elinduló megújulás folyományaként a katolikus teológia a kegyelemtan témakőrét és magát a kegyelmet is egyre határozottabban egy személyes, az ember egyéni és közösségi létét is alapvetően érintő eseményként értelmezi. Ez a fajta megközelítést tekintettel van az ide kapcsolódó kérdések ökumenikus jelentőségére, a különböző felekezetek közötti párbeszéd eredményeire (Közös Nyilatkozat) és tisztában van a még nyitott kérdésekkel is, mint például a kegyelem és szentségek, vagy a teremtetlen és teremtett kegyelem kapcsolata. A jelenkori katolikus kegyelemtan feladatának kell, hogy tekintse ezen kérdések ökumenikus megválaszolását, és elő kell, hogy segítse a különböző teológiák közötti dialógust is, melyben reményeink szerint ez a munka nagy segítséget nyújt a teológiát művelő és szerető kedves olvasónak.

Nyisztor Zoltán - Bangha ​Béla élete és műve
A ​tudományos és szokásoknak megfelelően először is bocsánatot kellene kérnem, vagy legalább is hosszú magyarázatokkal elfogadhatóvá tennem, hogy egy elköltözött kortársról ilyen korán, alig egy évvel a halála után már életrajzot merek írni. Azt szokták ugyanis mondani, hogy ilyenkor még nincs meg a kellő történelmi távlat az események mérlegelésére és értékelésére; az emlékek még túl élénkek s a barátság vagy ellenszenv, amellyel az élővel szemben viseltettünk, indokolatlan rajongássá vagy személyes bosszúvá fajul. Más az élő ember, akivel testi közelségben éltünk s ezért hatása alól még sokáig nem tudunk szabadulni, s más a történelmi alak, akinek jelentőségét hidegen, tárgyilagosan és érzelmek nélkül kell lemérni!

Anthony De Mello - A ​szeretet útja
Évekkel ​ezelőtt, azt mondták nekem, hogy Tony nyolcnapos lelkigyakorlatot tartott hatvan jezsuita paptársának, s minden nap hat óra hosszan beszélt hozzájuk. Még most is emlékszem a reakciómra: - Nincs az a jezsuita, aki hat óra hosszat hallgatna egy másik jezsuitát nyolc napon át. Ezeknek az oldalaknak az olvasása kiváltotta belőlem a kihívás csodálatos érzését, azt a lelki provokációt, aminek Tony oly nagy mestere volt. Volt valami alapvető őszinteség Tony de Mello személyiségében, amivel mindent újjá értékelt életében. És ezt az őszinteségét adta át igen hatékonyan mindazoknak, akik hajlandók voltak figyelni rá. Fogd ezeket az emlékeket, és vidd magaddal egész nap! Vizsgáld felül gondolatait, töprengj rajtuk, aztán csendesedj el! Észreveszed majd, hogy valami erőlködés nélküli átalakulás megy végbe a szívedben, a ráébredés tudatosító élménye, az a csodálatos béke, amit akkor érzel, ha a csillagokon ámuldozol, ha a napfelkeltében gyönyörködsz, vagy ha elkapod a szeretet lágy pillantását szerelmed szemében. Ilyen hatása lesz ezeknek e lelkiségi gyöngyszemeknek. Csak nyitott szívvel és kutató elmével fogadd őket! J. Francis Stroud SJ The Center for Spiritual Exchange Fordham University, Bronx, N. Y.

Ida Bohatta - Szent ​Miklós napján
Szívből ​ajánljuk Ida Bohatta (1900-1992) könyvecskéit - melyekben "emberi" állatok, virágok és manók nyüzsögnek - mindazoknak, akik ugyanazt a szeretetet érzik a teremtmények iránt, mint a bécsi szerzőnő. Az elmúlt évtizedek minden erkölcsi és esztétikai kihívása ellenére ezek a kis könyvek túlélték a XX. századot és generációk óta folyamatosan keresik és kiadják őket. Sikerének titka nemcsak a könyvek érezhető "lelke", hanem rajzainak kézműves minősége és iskolázottsága is. A belőlük sugárzó emberi melegség, csendes humor, mélységes életigenlés és tiszta derű sok felnőtt és gyerek szívét megérinti.

Ismeretlen szerző - Teljes ​szeretet - Nyitás az újevangelizáció felé
_"Ifjúkorom ​az úgynevezett "szexuális forradalom" időszakára esett, amely az én életemet is erőteljesen befolyásolta. 17 évesen volt egy barátom, akivel 5 évig éltem együtt. Ebben az időszakban csaknem mindent sutba vágtam, amit szüleim egy keresztény élet fundamentumaként előzőleg megéltek és nekem átadtak. Természetesen szedtem a 'pirulákat'. öt év múlva ismertem meg a férjemet... Röviddel az esküvőnk után eldöntöttem, hogy nem szedem többé a 'pirulákat', hisz annyi rosszat hallottam róluk. Lelkileg egyszeriből sokkal jobban éreztem magam. Mégis a megelőzésről mint magatartásról nem mondtunk le..."_ ___ Innen még hosszú út vezet ugyanennek az asszonynak a belátásig: _"Az egyház tanítása, különösképpen a 'Humanae Vitae' mutatták meg nekem, hogy ISTEN az Ő csodálatos parancsaival kézen fog bennünket..."_ Hogy ez -- ISTEN kegyelmével -- nem lehetetlen út, mutatja néhány példa ebben a brosúrában. ___ Ezek a példák alátámasztják mindazt, amit egy amerikai püspök ír: _"A család nem tud megújulni anélkül, hogy vissza ne térne azokhoz az igazságokhoz, amelyeket a 'Humanae Vitae' tanít. Ez az enciklika profetikusnak bizonyult. Az igazságot tanítja. Azt hiszem, tanítása nem teher, hanem öröm. Azt hiszem, ez az enciklika szolgáltatja a megoldást a mélyebb, gazdagabb házassághoz"._ ___ Ez a kiadvány hív szembesülésre mindazzal, amit VI. Pál pápa 1968-ban kihirdetett, és hív újból felfedezni vagy megerősödni abban, hogy Isten igazsága, amit az egyház tanít, felszabadító jellegű.

Willi Lambert - Ignác ​legbecsesebb negyedórája
Kötetünk ​a Szent Ignác-féle lelkiismeretvizsgálatot új, eddig szokatlan megközelítéssel mutatja be.

Katekizmus
5

Ismeretlen szerző - A ​Katolikus Egyház Katekizmusa
A ​Katolikus Egyház Katekizmusának jelen fordítása és kiadása a Vatikáni Kiadónál 1997-ben megjelent latin nyelvű mintakiadás alapján készült. Célja, hogy szerves és rendezett módon tárja elénk a katolikus tanítás lényegi és alapvető tartalmát, a hit és az erkölcs igazságait, a II. Vatikáni Zsinat és az egyházi Szenthagyomány egészének fényében. Elsődleges forrásként a Szentírásra, az egyházatyákra, a liturgiára és az egyházi Tanítóhivatalra épít. A latin nyelvű mintakiadás célja az, hogy hivatkozási alapja legyen a különféle országokban készülő katekizmusoknak vagy ilyen jellegű összefoglaló munkáknak. A mű szerkezete, a katekizmusok nagy hagyományát követve, négy tartópillérre épül: szól a keresztségi hit megvallásáról (a _hitvallás_), a hit szentségeiről, a hitből fakadó életről (a _parancsolatok_), és végül a hívő imádságáról (a _Miatyánk_). Főként a katekézis felelőseihez szól. Első helyen a püspökökhöz: ők a hit tanítói és az Egyház pásztorai. Az ő feladatuk Isten népének tanítása, ehhez kínál segítséget ez a könyv. A püspökökön keresztül szól a nemzeti katekizmusok szerkesztőihez, a papokhoz és hitoktatókhoz is. De nagy haszonnal forgathatja minden keresztény ember, híven küldetéséhez, melyről II. János Pál pápa így vall bevezetőjében: "Őrizni a hitletéteményt, íme, ez az a küldetés, melyet az Úr Egyházára bízott és amit az betölt minden időben."

Kollekciók