Ajax-loader

'magyar nyelvű' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Covers_134718
A ​Volga felett Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - A ​Volga felett
„Ebben ​a kötetben 40 évi fordítói munkásságom gyümölcseit kapja kézhez a Kedves Olvasó, és ha csak megközelítőleg annyi örömet és élvezetet talál e versek olvasásában, mint fordítójuk e kötet megálmodásában, nos, ez csak újabb rábólintás lesz az én régtől vallott igazamra: egyetlen nép szellemiségét, lelkiségét, művészetét sem szabad azonosítani az őt megnyomorító és elaljasító politikai rendszerrel. Az ilyen esetekben egyenlőségjelnek nincs helye, és nem is lesz soha.”

Szőnyi Attila - Korzika
Talán ​ennyi színe a rideg szikláknak, ennyi árnyalata a tengernek sehol máshol nincs, mint Korzikán. Nonza fekete strandjától a vöröslő portói öblöktől a bonifaciói hófehér sziklafalakig sokféle színárnyalat kápráztatja el az ide érkező utast. Magasba törő sziklák, felfedezésre csábító szurdokok, ódon, zömök falvak, mediterrán városok, finom ételek és italok várják az utazókat ezen a különleges történelmű szigeten. Ez a kötet nem vállalkozik másra, mint arra, hogy bemutassa Európa egyik legszebb szigetét. Hasznos útitárs, ami segít a látnivalók közti eligazodásban, gyakorlati információkat ad, és kísérletet tesz megérteni a sziget történelmét, az ott élő emberek gondolatmenetét. A könyvet bőséges szálláslista egészíti ki. Korzikát megismerni azonban csak a helyszínen lehet, ehhez nem elég egy könyv elolvasása. Induljanak hát saját felfedezőútra, és ha valahol elakadnak, lapozzanak bele kötetünkbe. Jó utat!

Jutta Hausmann - Ruth
Ruth ​alakját gazdagon színezi az ószövetségi elbeszélő. Az egyszerű moábi asszony képétől a Messisás előhírnökéig, az új ősanyától a Tórát értelmező asszonyig terjed a megközelítések sora. S számos olyan elemre lelhetünk, amelyek ma is aktuálisak.

Legaza László - Mérnöki ​etika
Korunk ​felgyorsult technikai fejlődése az emberiség jövőjére vonatkozóan számos kérdést vet fel. Ezek közül talán a legalapvetőbb: mit ér a műszaki-technikai haladás, ha nem terjed túl a fizika, a kémia, az orvostudomány vagy a biológia tökéletesedésén, ha nem jár együtt erkölcsi, társadalmi vagy politikai nemesedéssel, az emberiség lelki-szellemi fejlődésével? Vajon a technikai vívmányok végső soron az emberiség javát szolgálják, avagy ellenkezőleg: pusztulásának eszközei? Objektívek-e a szellemi élet törvényei - hasonlóan az anyagi természet törvényeihez - vagy függnek a megfigyelőtől, annak társadalmi helyzetétől, a vizsgálati módszertől, időtől, tértől, az anyagi világtól, egyáltalán bármitől? A természettudomány törvényeinek objektív tulajdonsága automatikusan átvetíthető-e a szellemiség törvényeire? Más szóval a jó és a rossz objektív vagy szubjektív fogalom, vagyis a mérnöki döntések meghozatalakor létezik-e objektív mérce? Kötetünk ezekre és hasonló kérdésekre keresi a választ

Jean-Jacques Rousseau - A ​társadalmi szerződésről
A ​francia felvilágosodás egyik legnagyobb alakját magáénak vallja a filozófia, az irodalomtörténet, a pedagógia, de a teológia, a zenetudomány, a nyelvészet és a szociológia is. A társadalmi szerződésről írott tanulmánya a legfontosabbak közül való, 1762-ben jelent meg s vált harminc esztendővel később a jakobinusok legfőbb művévé. Rousseau szerint a természeti állapotban csupán fizikai függetlenség létezik, a társadalomban pedig már szabadság is, ezt a szabadságot azonban éppen a szerződéssel kell megvásárolni, s így egyúttal lehetővé válik a rabságban való egyenlőség szörnyűsége is. Itt azonban már nem pusztán dekadenciát, visszafejlődést lát a társadalmi civilizációs fejlődésben, de egyúttal a radikális társadalmi újítás feltételét is. E művének mondandója már közvetlenül a nagy francia forradalom egyik legfontosabb eszmei előkészítője. Nála a hatalom alapja a közakarat, s ez természeténél fogva elidegeníthetetlen. Ludassy Mária magyarázó tanulmányai, Rousseau-t korába elhelyező, helyét filozófus kortársai között megmutató elemzései kísérik és adnak teljes képet a műről, melyet Kis János ültetett át magyarra. Kiváló, jól szerkesztett Bibliográfia vezeti tovább azt az olvasót, aki többet kíván tudni a műről, annak fogadtatásáról. A Rousseau kiváló munkája - minden, a filozófia iránt érdeklődő felnőtt, középiskolás és egyetemista figyelmére érdemes.

Giber János - Szilárdtestfizikai ​feladatok és számítások
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ölvedi Ignác - Száva Péter - A ​második világháború képei
Emlékeztetni ​akarunk mindenkit, kortársainkat, és az új nemzedéket arra a felelősségre, amellyel az áldozatok millióiért, és az emberiség jövendőjéért tartozunk

Bárdos László - Husvéth Ferenc - Kovács Melinda - Gazdasági ​állatok anatómiájának és élettanának alapjai
A ​könyv részletesen tárgyalja a gazdasági állatok élettani funkcióit és anatómiai egységeit. Áttekinti a neuroendokrin-szabályozást, a mozgás szerveinek (csontváz, izomrendszer) felépítését és működésének élettani alapjait, majd a szervezet folyadéktereit taglalja. Összefoglalja a fontosabb élettevékenységeket, a keringést, a légzést, az emésztést, a közti anyagcserét, a vitaminok és ásványi anyagok forgalmát, az energiaforgalmat és a hőszabályozást, végül a szaporodásbiológia lényegesebb folyamatait ismerteti. Általában inkább a funkcióra helyezi a hangsúlyt, de valamennyi szervről átfogó anatómiai ismeretet is nyújt.

Boytha Györgyné - Versenyjogi ​ismeretek
A ​versenyjogi ismeretek teljes körű áttekintést nyújt mind elméleti ismeretanyagában, mind dokumentációtárában a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmára vonatkozó hazai jogról, a különféle európai országok szabályozásáról, az Európai unió e körbe vágó jogrendszeréről és az Európai Megállapodásnak a témát érintő vonatkozásairól. A rendszeres áttekintést határozati függelék zárja. Gazdag mellékleti részében a magyar törvény szövegét tucatnyi igen fontos versenytanácsi határozattal együtt találhatja az Olvasó.

Covers_55564
Talmud Ismeretlen szerző
8

Ismeretlen szerző - Talmud
Az ​Országos Rabbiképző Intézet egykori rektora, Guttmann Mihály írja a Talmud kialakulásáról Zur Entstehung des Talmuds című munkájában (42–60. 1.): „A Talmud egy évezred szellemi munkájának enciklopédikus összefoglalása, s több mint egy évezred zsidóságának úgyszólván egyedüli lelki tápláléka.” Nehéz összehasonlítani minden más irodalmi alkotással. Tartalma rendkívül változatos. Bemutatja mindazt, amit az akkori zsidóság vezető szellemei, személyiségei a kollektív emlékezet megőrzésére érdemesnek tartottak, vallástan, etika, jog, rítus, emberi és állatokra vonatkozó orvosi ismeretek, természettudományos megfigyelések, népszokások, s keletkezése korából érthetően babonás elképzelések. Rendkívül jelentős szerephez jut benne a Szentírás magyarázatából és a mondákból, példázatokból vett erkölcsi tanítás. E részének összefoglaló gyűjtőneve az aggáda, míg a másik nagy tartománya a talmudi irodalomnak a vallástörvény, a halácha. Ebben a hatalmas műben mintegy kétezer szerző nézetét, tanítását őrizte meg előbb az emlékezet, minthogy szóhagyomány formájában maradt fenn nemzedékeken át, majd utóbb írásban rögzítették azokat. Van olyan szerző, akinek a nézeteit rendkívül sokszor olvashatjuk, s van, aki csak egyszer-kétszer fordul elő. Sok esetben a Talmud nem rögzíti véglegesen a vallástörvényt, csupán az adott törvény alkotásával, illetve magyarázatával kapcsolatos nézeteket mutatja be. Számos jeles munkát ismerünk, amelyek a talmudi irodalomnak főképpen nem vallástörvényi, hanem etikai részeit közvetítik nemzeti nyelven. Kitűnő talmudi antológiákat ismerünk magyar nyelven is. Domán István magyar nyelvű talmudi antológiája az eddigiektől abban különbözik, hogy az aggádikus, azaz etikai célzatú Szentírás magyarázati részeken túl jogi vonatkozású talmudi részeket is közöl. Bőséges betekintést enged a talmudi kor gondolkodásába, a Tóra jelentőségéről, a tanítás fontosságáról vallott nézetekre, az akkoriban és a zsidó élet számára oly fontos naptári kérdések megvilágítására. Ezeken felül a szigorúan vett halachikus, tehát vallástörvényi témákat is részletesen ismerteti, betekintést enged a jogtörténetbe, megvilágítja a Talmud felfogását – az eredeti szövegek fordítása alapján – a sokat vitatott talio jogról. Munkájából fontos részleteket ismerünk meg a talmudi magánjog, kereskedelmi jog, örökösödési jog világából. Domán István munkája ekképpen a zsidó jogtudomány iránt érdeklődők számára is fontos ismereteket nyújt. Mindezeken felül pedig sikeresen járul hozzá, hogy lebontsa mindama misztikumot, amelyet a középkortól kezdve gyakran rágalmakból, ferdítésekből és félreértésekből származóan vontak a Talmud köré. Ily módon az egyetemes művelődéstörténet tekintetében is jeles mű, amelyet Domán István sokévi tudós-fáradságos munka után az olvasó kezébe helyez. Bizton reméljük, hogy műve a szakemberek és az érdeklődő olvasók széles körének elismerésével fog találkozni. Schweitzer József az Országos Rabbiképző Intézet főigazgatója

Reicher László - Teozófiai ​panoráma
Ez ​a könyv Reicher Lászlónak, a Magyar Teozófiai Társulat újjászervezőjének gondolatait, negyvenhét nyilvános és zártkörű előadásának összefoglalóját tartalmazza. Ez a szintézis a fizikai világ jelenségein túli valóságra irányítja a figyelmét, és olyan összefüggéseket tár fel, amelyekre az anyagelvűségbe zárt tudomány máig kutatja a válaszokat. Mi az ősi bölcsesség? Mi a múlandó, maradandó és örök? Mit jelent az okkultizmus, az ezotéria, mik a misztériumok és mi a mágia? Melyek az anyag és az energia állapotai? Mi az ember lényege, helye, szerepe és feladata a kozmoszban? Melyek a tudat- és energiaszintek? Hogyan működik a sors törvénye, a karma? Mi a reinkarnáció és a periodicitás törvénye? Mi van a halál után? Hogyan fejlődhet, tökéletesedhet az ember? Véletlenek sorának, vagy egy intelligens tervnek vagyunk-e a részesei? Kik a megvilágosodottak és mi a megvilágosodás útja? Miben áll az élet egysége? Az olvasó a könyvben leírtakból csak azt fogadja el tényként, amit ésszerűnek lát!

Tóth Eszter - A ​választott sokaság
A ​költő is olvasó. Tehát a tulajdon versem is csak akkor érdekel, ha - mint olvasóra - ugyanúgy tud hatni rám, akárcsak egy másik költő műve. A nem-költő olvasót gyakran azzal indítja meg egy vers, hogy úgy érzi: az ő saját témáját fejezték ki, gyönyörűséget keltő módon. Én a magam versében akkor találok gyönyörűséget, ha a legszemélyesebb témám már úgy indít meg benne, mint a másoké a mások versében. Tapasztalatom szerint éppen ilyenkor válik a többi olvasó "személyes témájává". Ugyanegy dolog két arca ez. Hiszen a költészet, mint az igaz egyik diadala a hamis felett, szubjektivitás és objektivitás gyakorlati egységét valósítja meg. Jó-e mindez valamire? _Mint olvasó_ azt vallom: a költészet több puszta gyönyörködtetésnél vagy oktató útmutogatásnál. Olyasvalamit közvetít számunkra, ami nélkül elkorcsosulna az emberi szellem. _Mint költő:_ nem szeretek ilyen nagy szavakat mondani - kivált "vallani"! Csak köszöntöm az Olvasót, szíves figyelmébe ajánlva munkámat. _Tóth Eszter_

Czellár Katalin - Kanada
A ​Panoráma-útikönyvek kiadója, a Medicina közel húsz évvel a legutóbbi kiadás után újra Kanadába invitálja olvasóit. Ez a hatalmas kiterjedésű tengerentúli állam több mint 14 millió utazó célpontja évente. Az elmúlt tizenkét évben több tízezer honfitársunk látogatta meg ezt a meseszép országot. A beutazó turisták száma egyre nő, s Kanada virágzó gazdaságának, idegenforgalmának kedvező változásai is arra sarkalták a Kiadót, hogy a legutóbbi, 1985. évi kiadás után egy teljesen új, de a sorozat hagyományos felépítését követő útikalauzzal lepje meg olvasóit. Kötetünk azokhoz szól, akik szeretnék közelebbről megismerni Kanada kultúráját, történelmét, hagyományait, történetét és mai életmódját.

Harry Palmer - Felemelkedés
A ​cím arra a folyamatra utal, amelynek során különválasztod magad régi teremtményeidtől, és újra felemelkedsz a tudatosságba - a tudatos teremtő szintjére. Ez a természeti folyamatokhoz hasonlítható; önmagadat fedezed fel önmagad számára. Jutalomként pedig meglátásokra és felismerésekre jutsz azzal kapcsolatban, hogyan működik az életed - vagy épp arról, miért nem működik úgy, ahogy szeretnéd. A Felemelkedés - felfedező utazás a tudatban, amelyet saját szükségleteidnek megfelelően alakítasz a saját utaddá. Te döntesz, meddig mész el. Nem igyekszünk semmiféle hitrendszert vagy igazságot rád erőltetni. Amit hiszel, azt hiszed - és az igazság, amit felfedezel, a saját igazságod. A Felemelkedés munkakönyv egy tanító jellegű útikönyv azon felfedezők számára, akik a tudat ismerős birodalmán túlra merészkednek.

Darvas József - Szakadék ​/ Kormos ég / Hajnali tűz / Részeg eső
Darvas ​József négy drámája egytől egyig időszerű társadalmi mondanivalót hordoz: mintha az írói szenvedély a színpadot tárgyalási fórummá akarná átalakítani... Az első dráma, a Szakadék még 1942-ben íródott. Darvas ebben is, mint annyi más írásában azt a fontos felismerést kívánja sugallni,hogy a nép bizalmát csak a hozzá való hűséggel lehet megnyerni. A másik dráma, a Kormos ég 1956 októberéről szól. E súlyos napokban válságos helyzetbe kerül a dráma értelmiségi hőse; meghasonlik addigi eszményeivel. Vajon csak illúzió volt mindaz, amiért eddig élt? Joó Sándor lelkiismereti és magánéleti drámája a közelmúlt égető kérdéseire felel. A harmadik dráma, a Hajnali tűz (1961) a szövetkezeti mozgalom országos méretű megerősödése és elterjedése idején íródott. Darvas nemcsak az egyénileg dolgozó kis- és középparasztok vívódását, töprengését mutatja be nagy megjelenítő erővel, hanem a történelmi feladatot végrehajtó kommunistákét is. A Részeg eső (1964) az eszméhez való hűség témájának drámai variációja. A főhős egész nemzedéke nevében készít mérleget: vajon ki a felelős a magyar történelem tragikus fordulataiért: 1944-ért és 1956-ért? A dráma leszámol egy nemzedék illúzióival, nemzeti, paraszti és más mítoszaival. A csalódások ellenére is vállalni a felelősséget, az elkötelezettséget a szocializmus mellett.

Tobai Róbert - A ​Nők Lapja Konyha 100 legjobb húsétele
"A ​Nők Lapja Konyha könyvsorozat újabb részében a 100 legjobb húsételt válogattuk össze. A könyv 12 tematikus fejezetében helyet kaptak - többek között - 30 perc alatt, illetve egy serpenyőben elkészíthető ételek, hétköznapi és ünnepi fogások, bundás és töltött húsok, sőt még a férfiak kedvencei is. Tobai Róbert séf útmutatásával elsajátíthatjuk a profik trükkjeit, így otthon is ugyanolyan finom és különleges húsételeket tudunk készíteni, mint az éttermi szakácsok. A könyv kezdők és haladók számára egyaránt kínál recepteket, sőt, a 100 húsételen kívül számos köret leírását is megtaláljuk benne." (a Kiadó)

Szöllősi Mátyás - Állapotok
Szöllősi ​Mátyás verseskötete egyetlen folyammá összeálló gondolat- és tudatregény, melyben húsba, sőt lélekbe vágó pontossággal képes rögzíteni környezet és belső világ konfliktusait.

Határ Győző - A ​szép Palásthyné a más álmában közösül és egyéb elbeszélések
- ​Nekem semmi se sikerült! Málészájú voltam világéletemben! Amit ember életében elmulaszthat, mulasztottam! Amit elverhettem kockán, elvertem! Amihez nyúltam, arannyá vált, és minden aranyam elolvadt, mint a hó a napon! Aki ráintette tétjét, rajtavesztett! Aki kinyújtott kezemben bízott, megütötte magát! Nincs a teremtésben gyalázatosabb, a reményben vesztesebb, mint én. Én, akinek becsvágya se kincs, se hatalom, sem érvényesülés, se vérfürdô, hadmenet, királysír, se szentség betöltő malasztja nem volt, egyes-egyedül a szerelem felséges édessége és minden ezredévben egyszer visszatérô üstökös csudálatossága! Hiába rágsz, rúgsz, dögönyözöl és gyomrozol, hasztalan minden marcangoló tudományod, rajtam kicsorbul a cinizmus metafizikája. Megvetem meghunyászkodásod, és gôgömmel fogaid alagútján, íme, Üdvömbe repülök, mert íme! Sikerült és csak nekem sikerült, ami se remetének, se pártcsászárnak, se koldusnak, se milliárdosnak nem adatik, és ami embernek ezer mérföldkörben a Föld hátán elôttem mögöttem, ezer esztendőnyire az idô ökörnyálidegén elôttem - utánam csak egyetlenegyszer sikerül. Megtaláltam az Asszonyt, akihez kedvességben, okosságban, szépségben fogható míg a világ nincs, nem volt és nem lehet, mert ízrôl ízre, porcikáról porcikára a teremtô szándék kezdetétôl fogva Páromul szabatott...

Charles G. Norris - Egyszer ​mindenért fizetni kell
Charles ​G. Norrist, a nálunk még ismeretlen amerikai írót, ezzel a legnagyobb világhírű munkájával mutatjuk be a magyar olvasónak és egészen biztos, hogy erőteljes írásművészete, nagyszerű jellemző ereje, mesteri meseszövése és a soraiból kiáradó nagy, emberi jóindulat egycsapásra mindenkit meg fog hódítani. A cselekmény legnagyobb részt San Franciskóban és környékén játszódik le. A hatalmas regény folyamán szinte előttünk fejlődik, növekedik naggyá ez a különös város. A regény szereplőivel éljük át a borzalmas földrengést, amely csaknem teljesen eltörülte a föld színéről San Franciskót. Utána tanui vagyunk az újjáépítésnek, a velejáró példátlan gazdasági föllendülésnek. A történelmi háttér mellett megismerjük a regény főszereplőinek, a Baker család három férfi nemzetségének, Michaelnek, az ácsnak, fiának Martinnak, a milliomosnak és unokájának Milesnek, a fényűzésben felnőtt, elpuhult milliomos fiúnak egymásba kapcsolódó, emberi gyengeségekkel túlfűtött, végig lebilincselő történetét.

Andrassew Iván - Vashideg
"A ​zokogó sofőrt megnyugtattam, aztán visszaküldtem a kamionba. Amíg a rendőröket várva a lány testére vigyáztam az út közepén, néztem a földet, és arra gondoltam, hogy talán megmentettem volna, ha jobban figyelek, és azt mondom neki, hogy ez itt nem az ígéret, hanem az igézet földje." "Hallom, hogy a vak fiam beforduI az utcánk sarkán. A botjával veri a falat. Amúgy csöndben jön. Tudom, csak én hallom, minden este, amikor más senkise jár. De azt is, ha két vagy négy utcával arrébb megy szegény. Jó, hogy jön már. Azt hittem, sose látom többet. Sose szagol meg engem, sose matatja az arcomat." "Amikor hazaértem, nem volt otthon senki, csak a lány. Nem az, amelyiket hónapokkal előbb megismertem, nem az a kissé komikus csodanősténység, hanem a világ legszebb nője. (...) Fehér vászonruha volt rajta, de olyan, annyira egyszerű és mégis annyira ravasz, hogy nem takarta, hanem megmutatta a testét. Félmagas sarkú cipője volt, a szeme kifestve, de éppen csak. A haja olyan volt, mintha a szélcsöndben is lobogna."

John Stott - Pál ​levele a Rómaiakhoz
A ​Római levél az egész Újszövetségben a legteljesebb és legátfogóbb képet adja az evangélium lényegéről. Átfogja az emberiség múltját, jelenét és jövőjét, valamint részletesen kitér a megigazulás, a megszentelődés és a megdicsőülés nagy témáira. John Stott szövegmagyarázatai között ez a legszemélyesebb, mivel vallomása szerint a Római levél egész keresztény életútját végigkísérte. Könyvében számos más kommentátort is idéz, akikkel esetenként vitába száll. Stott Pál levelének keresztény hitvallás jellegét hangsúlyozza, mely a Jézus Krisztusban nyert szabadság jó hírét közvetíti. Ez az a szabadság, mely Isten és az emberek szeretetére és szolgálatára szabadít fel, és amely képes győzni az etnikai konfliktusok, a bűn sötétsége, az isteni ítélet és az emberek közötti elidegenedés felett. (2006)

Barry Webb - Ézsaiás ​könyve
"Ennek ​a könyvnek a megírása felejthetetlen utazás volt. Felemelkedtem a mennybe, láttam Isten dicsőségét, és azóta más szemmel tekintek erre a világra" - vallja a szerző, és erre az utazásra hívja az olvasót is, hogy Ézsaiás könyvének tanulmányozása során megismerjük Isten nagyszerű terveit ezzel a világgal. (2001)

Baranyai András - Schiller Róbert - Statisztikus ​mechanika vegyészeknek
Magyar ​nyelven még soha nem írtak vegyészeknek szóló statisztikus mechanika tankönyvet. Az utóbbi három évtizedben lendületesen fejlődő és módszereiben más tudományterületekre is átterjedő statisztikus fizikából egy érdekes és hasznos szeletet mutatnak be a szerzők, a posztgraduális tanulmányokat folytató vagy gyakorló kémikus fizikus, mérnök olvasók számára. A kiválasztott anyag két szempontnak igyekszik megfelelni: egyrészt biztos, az utóbbi évek eredményeit is felhasználó hátteret, értelmezést próbál nyújtani a hagyományos termodinamikának; másrészt megalapozza az egyre fontosabb számítógépes modellezés statisztikus mechanikai elméletét. Tanulmányozása a vegyész és vegyészmérnök hallgatók egyetemi matematika és fizika alapkurzusain túlmenő tájékozottságot nem igényel.

Covers_436612
Az ​úszás oktatása Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Az ​úszás oktatása
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Inge Uffelmann - Mindentudó ​illemtudó
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alfred Ledwig - Lolka ​és Bolka - Kalandok a tengeren
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó Péter - Don-kanyar ​1942-1943
A ​magyar királyi 2. honvéd hadsereg 1942–1943. évi szovjetunióbeli hadműveleteiről a fennmaradt korabeli személyes leírásokon és hadiokmányokon kívül a legérzékletesebben az amatőr és a haditudósítói fényképfelvételek tanúskodnak. Ezzel egyben emlékezünk és fejet hajtunk azon egykori, a magyar királyi Honvédségben szolgálatot teljesítők előtt, akik életüket adták hazájukért, nyomtalanul eltűntek vagy a hadifogolytáborok nyomorúságos körülményei között haltak meg.

Amaya Clunes - A ​piros kopivevirág
"A ​csodálatos napraforgó csak szállt, szállt a Nap után. Elmaradtak alattuk a házak, a városok, az országok, a világrészek. Hamarosan az óceán hullámai fölött repültek, majd feltűntek Dél-Amerika partjai..."

Hegedüs Géza - A ​sötétség utolsó órái
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Stefan Zweig - Epizód ​a Genfi-tavon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Balogh Zsolt - Holló András - Kukorelli István - Sári János - Az ​alkotmány magyarázata
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gerencsér Balázs Szabolcs - Gyurita Erzsébet Rita - Lapsánszky András - Mudráné Láng Erzsébet - Patyi András - Varga Zs. András - Közigazgatási ​hatósági eljárásjog
Ez ​a könyv (mely a 2007-ben megjelent Közigazgatási jog II. címet viselő kötet aktualizált és jelentősen átdolgozott változata) a közigazgatási hatósági eljárásokra vonatkozó általános szabályokat dolgozza fel, a 2009. október 1-jétől hatályos jogállapot alapján. A kötet azonban nem egy Ket.-kommentár. Elsődleges célja, hogy felsőoktatási tankönyvként szolgáljon mindazok számára, akik joghallgatóként vagy igazgatási szakos hallgatóként ismerkednek a tárggyal. Emellett azonban minden gyakorlati és elméleti szakember számára hasznos eszközként kívánja bemutatni a közigazgatási jog e leggyakrabban alkalmazott területét. A győri Széchenyi István Egyetem Jogi Karán és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogi Karán oktató szerzők nemcsak írnak róla vagy tanítják, hanem a tanítás mellett valamennyien alkalmazzák, használják az eljárási törvényt (közigazgatási jogalkalmazóként, ügyészként vagy bíróként). Ott, ahol egymástól jelentősen eltérő értelmezések is lehetségesek az egyes szabályok bemutatásakor, a szerzők igyekeztek érvekkel alátámasztani az általuk választott értelmezést. És ott, ahol annak helye volt, felhasználták a korábbi eljárási törvények (Áe., Et.) kapcsán kialakított, de ma is helyes megállapításokat.

Kollekciók