Ajax-loader

'neveléstörténet' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Hoffmann Zsuzsanna - Antik ​nevelés
A ​szerző röviden és közérthetően ismerteti a görög-római nevelés főbb jellemzőit a homéroszi kortól a római késő császárkorig, kitérve a zenei és testi nevelésre is. A szöveget számos szépirodalmi idézet és forrásszöveg színesíti. A kötet végén olvasható két hosszabb ókori szöveg is, Plutarkhosz A gyermeknevelésről című esszéje, valamint szemelvények Quintilianus Szónoklattanának I. könyvéből.

Vas István - A ​szigetvári polgári iskola története
„Egy ​város történetének mindig szerves része az oktatás. Az iskolák létrehozása, működése önmagában is érdekes és – legtöbbször - tanulságos, azonban túlmutat önmagán. Árulkodik az adott település gazdasági és társadalmi viszonyairól, tükrözi annak fejlődését, képet ad a kor elvárásairól, szokásairól, politikai viszonyairól. Mindez igaz a szigetvári polgári iskolára is. Létrehozása igen jól tükrözi a magyarországi oktatási és települési struktúra összefüggésit, Szigetvár önkormányzatának és polgárságának törekvéseit, igényét a fejlettebb iskoláztatásra, áldozatkészségét, erőfeszítéseit. Fennállásának története nemcsak része Szigetvár történelmének, hanem alakítója, gazdagítója is. 2001-ben ünnepeltük a polgári iskola alapításának 100. évfordulóját. A Magyar Királyi Rezső Polgári Állami Fiúiskola és a hozzá kapcsolódó Magyar Királyi Elza Polgári Leányiskola történetének feldolgozása éppen ezért nemcsak időszerű, hanem egy olyan adósság törlesztése is, amely teljesebbé teszi Szigetvár történetét, újból életre kelt régi eseményeket, ma már egyre inkább feledésbe merülő adatokat közöl, s nem utolsósorban emléket állít mindazoknak, akik hozzájárultak a város fejlődéséhez.” _Paizs József_ _Szigetvár Város Polgármestere_

Fináczy Ernő - Az ​újkori nevelés története
"Neveléstörténeti ​tudományos kézikönyvemnek ez a negyedik kötete, épp úgy mint az első három, egyetemi előadásaimból nőtt ki és az egyetemi oktatásnak és tanulmányozásnak akar vezető fonálul szolgálni. A műnek ez a didaktikai célzata különleges tekinteteket szabott elém a kidolgozásban. Forrástanulmányaim során oly gazdag anyag gyűlt egybe, hogy már maga a kiszemelés sok gondot okozott, de nem kevésbbé súlyos feladatot rótt reám ennek a bőviből merített anyagnak a csoportosítása, beosztása és módszeres formálása. Az említett gyakorlati szempont parancsolóan követelte tovább, hogy csak a lényegre szorítkozzam és bizonyos kötött tárgyalásmódot kövessek."

M. Bagossy Éva - Veres ​Pálné
Veres ​Pálné (1815-1895) a magyar nőnevelés világviszonylatban is kiemelkedően jelentős harcosa, propagátora, elméletszerzője és gyakorlati előremozdítója volt. Kislányának otthoni nevelése döbbentette rá arra, hogy valami nincs rendben a nők iskolázásának, nevelésének kérdéskörében, ettől kezdve szinte minden erejével azon volt, hogy elméletileg, még inkább azonban gyakorlatilag erre megoldást találjon. 1867-ben megalapított Országos Nőképző Egylete, az 1869-ben megnyitott első továbbképző leányiskola és további tanítóképző-, gimnáziumalapításai tették lehetővé a szegényebb nők számára a kenyérkereső pályák ismereteinek elsajátítását, de megalapozta egyúttal a nők iskolai, tanügyi felszabadítását is. A most megjelent kis kötet - ükunokájának tollából - nem tudományos monográfia, hanem népszerű, bár adataiban igen hiteles, értékeléseiben mértékadó életrajz és pályakép, egyúttal Veres Pálné műveiből vett szemelvény- és idézetgyűjtemény is. A szerző igen nagy beleérzéssel - Veres Pálné naplóinak, levelezésének alapos ismeretében - vázolja fel azt az utat, amelyet a nagyon intelligens, művelt, de mégiscsak a múlt század férfi-idelógiáinak "fogságában" felnövekvő leány, asszony, feleség és anya megtett odáig, hogy - világviszonylatban is kezdeményező módon - a nevelésnek egy egészen új típusát fogalmazza meg, és tegyen meg minden szükséges gyakorlati lépést annak megvalósításáért. A kis könyv részletesen szól azokról az akadályokról, amelyeket Veres Pálnénak le kellett küzdenie, míg győzött, még életében létrejött az állami leánygimnázium, halálának évében pedig kibocsátották azt a rendeletet, amely lehetővé tette a nők egyetemi tanulmányait. - A Veres Pálné alakját, tevékenységét, a nőnevelés, a női egyenjogúság kérdéskörét, annak múlt századi problematikáját bemutató kötet - széles körben ajánlható.

Mészáros István - ...Kimaradt ​tananyag... - A diktatúra és az egyház 1975-1990 III.A.
A ​hiánypótló ...Kimaradt tananyag... immár második kiadását megért első (1945-1956), és a nagy érdeklődést keltő második része (1956-1975) után a magyarországi szocialista-kommunista diktatúra alkonya és bukása alatti -- 1975-1990 közötti -- egyháztörténelmet ismerteti a szerző,Mészáros István professzor a harmadik rész további három (III. A, B és C) kötetében, a tőle megszokott tudományos hitelességgel. ___ A rendszer a nyolcvanas években egyre nyomasztóbbá váló gazdasági szorítás kényszere miatt fokozatosan csökkentette az egyházzal való erőszakos szembenállást, ugyanakkor az oktatás teljes területén változatlanul, sőt még talán erőteljesebben érvényesítette a kizárólagos ateista, marxista világnézetet, mely minden tantárgyat átitatva változatlanul tovább torzította a felnövekvő fiatalok szemléletét. ___ E III. A. jelzetű kötet részletesen bemutatja az 1975-1988 közötti hazai kommunista vallás- és egyházpolitikát, annak legkülönbözőbb területeit, a katolikus egyház további gyengítését célzó rejtett és nyílt akcióit, a vallásosság megszüntetése érdekében folyamatosan érvényesített stratégiáját.

Kollekciók