Ajax-loader

'neveléstörténet' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Kozma Tamás - Az ​összehasonlító neveléstudomány alapjai
Oktatáspolitika ​„alulról" – ez más műfaj, mint amit az oktatásügyi szakértő művel, aki magával az oktatáspolitikussal áll kapcsolatban, rá figyel, és azt akarja, hogy az oktatáspolitikus is őrá figyeljen. A szakértőknek és oktatáspolitikai tisztviselőknek az a természetes, hogy az oktatáspolitikát ők vagy a fölötteseik csinálják, a pedagógusok pedig – egyetértve vagy ellenkezve – végrehajtják a döntéseket. A tanárjelölt és a pedagógus nem így látja. Ő a saját szerepét keresi az „oktatáspolitikában", s ha nem találja, legföljebb kivonul belőle. Ezért ebben a könyvben – némileg eltérve a megszokott megközelítésektől – mindenütt azt hangsúlyozom, hogy az oktatásügyi történések nem kívülről és felülről jönnek, hanem magunk csináljuk, illetve magunk is részt veszünk bennük.

Pukánszky Béla - A ​nőnevelés évezredei
A ​nőnevelés történtének - éppúgy, mint a férfiak nevelése történetének - több, mint a férfiak történetének - több évezredes múltja van, amelynek minden részletre kiterjedő bemutatásával adós még neveléstörténet-írásunk. Pedig a lányok nevelése évezredekig más uton járt, mint a fiúké...

Pukánszky Béla - Németh András - Neveléstörténet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gergely Ferenc - A ​magyar gyermekvédelem története (1867-1991)
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mészáros István - Németh András - Pukánszky Béla - Neveléstörténet
A ​kötet szerzői a nevelés, az oktatás és az iskoláztatás történetének legfontosabb eseményeit mutatják be az olvasónak. Nyomon követik az iskola kialakulásának és máig ívelő történetének fontosabb eseményeit, áttekintik a kiemelkedő filozófusok, nevelők pedagógiai jellegű gondolatait, bemutatják az egyes történeti korok nevelési-oktatási gyakorlatát. Mindezek mellett törekszenek az egymást követő történeti korok embereszményének, s az ebből eredeztethető gyermekfelfogásának, gyermekszemléletének plasztikus ábrázolására is. A tankönyv elsődleges célja, hogy vezérfonalat nyújtson az olvasónak a további neveléstörténeti búvárkodáshoz. Az ilyen tanulmányok segítségével olyan pedagógiai kérdésekre is választ kaphatunk, amelyek vissza-visszatérő problémaként merültek fel időről időre, s koronként és kultúránként egyedi válasz született rájuk. Olyan válaszok, amelyek számunkra is fontos tanulsággal szolgálhatnak.

Walter Leirman - Négyféle ​nevelési kultúra
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_311009
Neveléstörténet Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Neveléstörténet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mészáros István - Oskolák ​és iskolák
Vajon ​mióta van iskola Magyarországon? Mindannyiunkban felmerült már ez a kérdés, akár történelemórákon, akár múzeumban sétálva, vagy ha egy-egy iskola több évszázados jubileumáról hallunk. Nemsokára ezer esztendeje lesz annak, hogy az első hazai iskolában megindult a tanítás, s azóta számtalan kisebb-nagyobb iskolában zajlott, zajlik a diákélet. Közülük tizenhat régi intézményre irányítjuk rá a történelmi dokumentumok reflektorfényét, ennek nyomán könyvünk lapjain a magyar neveléstörténet legjelentősebb középiskoláinak múltjával ismerkedhet meg a fiatal és nem fiatal érdeklődő, azokkal, amelyekben ma is magas szintű oktatás-nevelés folyik. Az olvasó azonban nem csupán tizenhat iskola történetével kerül kapcsolatba, ha velünk tart e kiránduláson, de rajtuk keresztül tulajdonképpen ezer esztendő magyar iskolatörténetébe pillanthat be: régi diákok, régi tanárok - hajdanvolt oskolák és iskolák - szórakoztató, tarka históriájába. A számos illusztráció remélhetőleg fokozza majd művelődéstörténeti kalandozásunk élményszerűségét.

Mészáros István - …Kimaradt ​tananyag… – A diktatúra és az egyház 1975–1990 III. B.
A ​hiánypótló …Kimaradt tananyag… immár második kiadását megért első (1945-1956), és a nagy érdeklődést keltő második része (1956-1975) után a magyarországi szocialista-kommunista diktatúra alkonya és bukása alatti – 1975–1990 közötti – egyháztörténelmet ismerteti a szerző,Mészáros István professzor a harmadik rész további három (III. A, B és C) kötetében, a tőle megszokott tudományos hitelességgel. A rendszer a nyolcvanas években egyre nyomasztóbbá váló gazdasági szorítás kényszere miatt fokozatosan csökkentette az egyházzal való erőszakos szembenállást, ugyanakkor az oktatás teljes területén változatlanul, sőt még talán erőteljesebben érvényesítette a kizárólagos ateista, marxista világnézetet, mely minden tantárgyat átitatva változatlanul tovább torzította a felnövekvő fiatalok szemléletét. ___ A III.B. jelzetű kötet részletesen ismerteti a magyarországi katolikus egyház 1975-1988 közötti életét az ún. puha diktatúra alatti változatlanul egyházellenes elnyomó rendszerben. Ám a meggyengült gazdasági élet a kommunista hatalmat dialógusra kényszerítette. Ezt a papság fokozódó együttműködésre késztetésével is elő kívánták segíteni. Ugyanakkor a politikában mindent megtettek azért, hogy kifelé a vallásszabadság látszatát keltsék.

Debra Ginsberg - Blaze
Debra ​Ginsberg tudta, hogy fia különleges, más a megszületése pillanatában. Amit nem tudott az az, hogy Blaze másságát a többiek nem tehetségnek fogják majd fel, hanem akadálynak a társadalmi és iskolai előmenetelében. Blaze soha nem mászott, egyszer csak felállt és elindult. Négyéves korára ismerte Miles Davis összes művét. Öt évesen minden napot egy-egy színnel jelölt. Mire tíz éves lett azt kérte, hogy hadd játssza le újra a megszületését, hogy ez alkalommal legyen "elég levegője sírni". Az iskola-előkészítőben töltött első nap után Blaze az osztály problémájává vált. Ginsberg egész életében harcolt a diagnózisok ellen, amiket a szakemberek serege ragasztott gyermekére.Az őszinteséggel és ellenállhatatlan humorral megírt könyvben Debra Ginsberg elmeséli azt a rendkívüli megpróbáltatást, amin fiával keresztül ment, a hivatalnokokkal, orvosokkal, pszichológusokkal és sereg egyéb szakértővel való megbeszéléseken, akiken mindnek megvolt a saját véleménye arról, hogy Blaze miért más, és mindegyik meg volt győződve róla, hogy az ő megoldása a tökéletes.A könyv erőteljes védőbeszéd fiáért és kényszerítő hang azoknak, akik speciális gyerekek neveléséért felelősek. Ginsberg közreadja személyes történetét és harcait az iskolákkal, az orvosokkal. A Blaze palackba zárt üzenet, azoknak a kockafejűeknek, akik visszautasítják bármilyen módon hogy formás, jól szabott vagy préselt fejűek legyenek, akik beleférnek a világunk által kiszabott kerek lyukba.

Mészáros István - ...Kimaradt ​tananyag... - Diktatúra és az egyház 1945-1956 I.
A ​szülők jogos igénye, hogy fiaik és leányaik az iskolában a legújabbkori magyar egyháztörténelmet hitelesen ismerjék meg. A történelemtanárok felelőssége, hogy ennek az elvárásnak eleget tegyenek. ___ De mi a helyzet, ha maguk a pedagógusok sem ismerhették meg az elmúlt négy évtized történetét? Ilyen tabu téma volt a múltban a magyarországi katolikus egyház valódi helyzete. ___ Ezt a hiányt pótolja MÉSZÁROS ISTVÁN professzor, a téma avatott szakértője, és könyvében ismerteti a kimaradt történelem-tananyagot felnőtteknek, pedagógusoknak és diákoknak egyaránt.

Földes Ferenc - Földes ​Ferenc válogatott művei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_246634
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Tanulmányok ​a neveléstudomány köréből 1978
Míg ​a sorozat előző kötete a folyamatos oktatási-nevelési reform tantervelméleti kérdéseivel foglalkozott, ez a mostani többrétű, témái változatosak. Mihály Ottó, Szarka József neveléselméleti tanulmányai után Zrinszky László a pedagógiai szaknyelv, Széchy Éva és Szebenyi Péterné a személyiségfogalomnak a szocialista pedagógiában betöltött szerepét, illetve fejlesztésének kérdéseit tárgyalja. Petrikás Árpád ls Hunyadi Györgyné írásai a nevelőmunka fejlesztését, illetve a kollektivitás alakulásának problémáit fejtegetik. Bábosik István az erkölcsi nevelés néhány elméleti dilemmájáról, Bíró Katalin pedig egy gyakorlati kísérletről számol be. A Majzik Lászlóné-Molnár Péter szerzőpár dolgozata a fizikai dolgozók gyermekei továbbtanulását befolyásoló tényezőket vizsgálja. A kötet anyaga a pedagógia területének szinte minden ágát érinti, s így a szakemberek széles körének ajánlható.

Mészáros István - ...Kimaradt ​tananyag... - A diktatúra és az egyház 1957-1975 II.
A ​...Kimaradt tananyag... nagy érdeklődést keltő első részének (1945-1956) megjelenését követően az úgynevezett Kádár-korszak _1957-175 közötti katolikus egyháztörténetét és katolikus nevelésügyét_ mutatja be a sorozat hiánypótló második kötete. A tudományos tárgyilagossággal felsorakoztatott tények bizonyítják: a Rákosi-rendszerhez hasonlóan barbár volt Kádár diktatúrája a katolikusok több milliós közösségével szemben, sőt az ötvenes éveket sok vonatkozásban _felül is múlták_ vallásellenességükben. Ugyanakkor lelkiismereti szabadságot hazudtak hazaiaknak hazaiaknak, külföldieknek egyaránt. ___ A Kádár-féle kommunista éra emberellenes, jogtipró és ezt titkosító sötét korszak volt; a könyv erről tájékoztat hitelesen, s ezzel kimondatlanul is a jövőre nézve figyelmeztet. ___ Erre a következtetésre jut az olvasó, ha a téma avatott szakértője, _Mészáros István_ professzor könyvét végigolvassa, pótolva iskolai történelem-tanulmányainak e _kimaradt tananyagát._

Mészáros István - Németh András - Pukánszky Béla - Bevezetés ​a pedagógia és az iskoláztatás történetébe
A ​főiskolai tankönyv tíz nagy kormetszetű részben tekinti át az egyetemes és a magyar pedagógia történetét az őskortól napjainkig, az 1993-as oktatási törvény elfogadásáig bezárólag. Elsőként az őskori nevelés jellemzőit, az intézményes nevelés kezdeteit, majd az ókori folyammenti kultúrák (Mezopotámia, Egyiptom, India, Kína) mellett az ókori Görögország és Róma nevelési törekvéseit, kiemelkedő gondolkodóinak (szofisták, Szókratész, Platón, Arisztotelész) pedagógiai elméleteit ismerhetjük meg. A középkori műveltséget, embereszményt s azok közvetítésére vállalkozó intézményeket bemutató harmadik fejezetben kerül sor a magyar intézményes nevelés kezdeteinek beható taglalására. A reneszánsz és humanizmus, a reformáció és ellenreformáció kulturális törekvései, pedagógiai jellemzői kapcsán Rotterdami Erasmus, Juan Luis Vivcs, Michel de Montaigne és Luther nevelésről vallott nézeteit, pedagógiai törekvéseit is tárgyalja a mű. Terjedelmes fejezet foglalkozik az újkorban bekövetkezett pedagógiai nézetek változásaival, a nagy gondolkodók, Apáczai Csere János, Johannes Amos Comenius, John Locke, Rousseau, Helvetius és Pestalozzi gyermekekről, nevelésről vallott nézeteivel. Részfejezetében a magyar neveléstörténet 1616-1806 közötti alakulását, köztük az I. és a II. Ratio Educationist és Tessedik Sámuel Szarvason alkalmazott reformjait vizsgálja. Gazdag ismeretanyagot közvetít a 19. századi iskoláztatást és pedagógiatörténetet bemutató fejezet, amely néhány európai ország (Anglia, Franciaország, Oroszország, német nyelvterület) iskolaügyének és jelentős filozófusainak pedagógiára gyakorolt hatása mellett elsősorban a magyar neveléstörténetnek a századfordulóig bekövetkező maradandó törekvéseit kíséri figyelemmel. A századforduló utáni pedagógiatörténet a reformpedagógia kialakulását, fejlődését, iskolamodelljének és képviselőinek, valamint az elméleti pedagógia főbb irányzatainak részletes áttekintésére törekszik. A kötet az 1849-1919 közötti magyar neveléstörténetet Lubrich Ágost, Kármán Mór, Fináczy Ernő, Weszely Ödön, Prohászka Lajos pedagógiájának tükrében tekinti át, majd az 1919-1945 közötti, illetve az 1945 utáni, "szocialista" iskoláztatás történetének vázlatos bemutatásával zárul. - A lábjegyzetekkel kiegészülő, szakmai alapossága mellett olvasmányos, jól követhető stílusban megalkotott kötet - tanárképző főiskolák, egyetemek mellett széles körben beszerezhető kézikönyv értékű monográfia.

Ismeretlen szerző - Az ​egészség / Lélektan - nevelés / Sport és testkultúra
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kéri Katalin - Nevelésügy ​a középkori iszlámban
A ​szerző szándéka szerint a kötet, amely eredetileg 2002-ben az Iskolakultúra-könyvek sorozatban jelent meg, egy lehetséges modellt vázol fel arra vonatkozóan, hogyan lehet tágabb összefüggésrendszerbe ágyazni a neveléstörténetet, a kronologikus megközelítés mellett érvényre juttatva változatos szempontokat is. Az írást irodalomjegyzék (Források, Feldolgozások, Interneten található feldolgozások) is kiegészíti.

Forray R. Katalin - Az ​iskolakörzetesítések rövid története
A ​rövid történeti áttekintéssel az a célom, hogy érzékeltessem, a közoktatási intézményhálózat szűkítésére tett erőfeszítések egyidősek a ma csak idézőjelben emlegetett szocialista forradalommal. Ezt a törekvést csak korlátozottan szabad azonosítani a mai vagy hivatkozott európai hálózati átalakulásokkal. Talán a legfontosabb megkülönböztető jelük, hogy a nagy célok kitűzése során az egyének, a közösségek, lakóhelyelyek erejére, értékeire nemcsak hogy nem építettek, hanem figyelmen kívül hagyták őket, ha éppen nem ellenségnek tekintették. (Részlet a szerző bevezetőjéből.)

Fehér Erzsébet - Az ​oktatás és nevelés története
Mintegy ​háromezer év neveléstörténetének legfőbb vonulatát tekinthetjük át a következőkben. Csak a legkiemelkedőbb tényeket ismertetjük, rövidre fogva, elsősorban arra irányítva a figyelmet, amelyre főképpen a tanítónak, az óvónőnek van szüksége. Ismerkedve a nevelés fejlődésének legfőbb szakaszaival, a legjelentősebb személyiségekkel az is érdekes lehet, hogyan küzdöttek a rég múlt korok pedagógusai a mi számunkra ma is olyan ismerős pedagógiai problémákkal. Világos lesz előttünk: a mai nevelés minden lényeges problémája felmerült már az elmúlt korokban is, más körülmények, más társadalmi-politikai-gazdasági viszonyok közepette.

Komlósi Sándor - Neveléstörténeti ​olvasókönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pukánszky Béla - A ​gyermekkor története
A ​gyermekkortörténet fiatal tudományág, amely a szülőgyermek kapcsolat alakulását, az egyes korokban kialakult gyermekfelfogás változásait vizsgálja. A szélsőséges és egymással vitatkozó álláspontok bemutatása mellett a könyv szerzője, aki ismert egyetemi oktatója a neveléstörténetnek; egy mértéktartó szintézisre is kísérletet tesz. A kiadványt elsősorban a neveléstörténetből vizsgázók számára ajánljuk, emellett persze fontos problématörténeti áttekintésre is alkalmat ad mindazok számára, akik a neveléstörténet iránt érdeklődnek.

Jáki László - Dr. ​Jancsó Benedek
Az ​elmúlt évtizedek politikai torzulásai a neveléstörténet-írás terén is megtették hatásukat. Voltak méltatlanul előtérbe kerülő témák és szerzők (pl. 1919, Földes stb.), voltak tiltott vagy meghamisított témák (pl. Klebelsberg vagy Hóman kultúrpolitikai értékei) és voltak agyonhallgatott témák és személyek. Ilyen elhallgatott személy volt a pedagógus-tudós-politikus Jancsó Benedek is. Nevével csak az 1930-as években kiadott Pedagógiai Lexikonban találkozhattunk, életétéről, sokoldalú munkásságáról tanulmány az elmúlt fél évszázadban nem készült. Kivétel volt az 1931-ben az Erdélyi Férfiak Egyesület gondozásában megjelent Jancsó Benedek Emlékkönyv, melyben több mint 20 egyetemi oktató, kutató (köztük Teleki Pál) mutatta be Jancsó Benedek tudományos eredményekben gazdag életútját. Legmarandóbbat talán a középiskola reformja terén alkotott. Az általa szerkesztett Egyetemes Közoktatási Szemlében folytatásokban, majd önálló könyvként is megjelent munkája állást foglalt az egységes, de azon belül differenciált középiskola mellett és számos olyan tantervelméleti problémát is felvetett, melyek napjaink szakembereit is foglalkoztatja. Nem ma, a tudomány és a technika hihetetlen felgyorsulása idején írta, hanem 1891-ben: „A tudományokat nem azért tanítjuk a középiskolában, hogy az ifjúság tudja, hanem, hogy segítségével elméjét fejlesszük”. Ezzel kapcsolatban írta, hogy a latint is azért tanítjuk, hogy elméjüket a „nyelvtani elvonásokkal, osztályzásokkal, összehasonlításokkal gyakorolják, finomítsák, élességét és hajlékonyságot adjanak neki”. Jancsó pancsovai, aradi és fővárosi iskolai gyakorlatával, pedagógiai gondolataival (életkori sajátosságok fontossága, érdeklődés, kíváncsiság felkeltése, a játék fontossága, humánus pedagógiai gyermekszemlélete) 10-15 évvel megelőzte a hazai gyermektanulmányozás törekvéseit. Felismerte például a túlterhelés veszélyeit. Szerinte a testi nevelésnek, a játéknak ezt kell ellensúlyozni. Soha „egyetlen időszakban – írja a XIX. század végén! – sem volt az értelmi munka mennyisége iránt támasztott igény akkora, mint most”. Szellemesen idéz egy szerzőt, aki szerint őseink azért nem gyújtották fel a St. Galleni kolostor könyvtárát, mert – mint mondták – a könyvtár a katonák szövetségese, hanem mert aki olvas, annak „elpelyhüdnek izmai, nem fog kardot többet a kezébe”.

Mészáros István - Németh András - Pukánszky Béla - Neveléstörténet ​- Szöveggyűjtemény
A ​kötet a Neveléstörténet. Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe című tankönyv főbb témáihoz kapcsolódó szöveggyűjtemény, amelyhez a nevelés történetének legfontosabb alkotóitól válogattak forrásszövegeket a szerkesztők. A szöveggyűjtemény célja, hogy elsődleges forrásokból vett szemelvények közlésével segítse az olvasó számára a neveléstörténet egyes témaköreinek bahatóbb és elmélyültebb tanulmányozását. A közölt szemelvények műfaja sokszínű: versrészletek éppúgy megtalálhatók közöttük, mint iskolaszabályzatok, diákfeljegyzések, erkölcsi útmutatók, törvények. De bekerültek a válogatásba a neveléssel, oktatással, iskolával foglalkozó jól ismert filozófusok, pedagógusok és írók műveiből vett részletek is. A források több ezer év kulturális örökségének keresztmetszetével is megismertetik az olvasót.

Heribert Hinzen - Koltai Dénes - Felnőttoktatás az ezredfordulón
A Felnőttoktatás, továbbképzés és élethosszigtartó tanulás sorozat 23-as kötete. Angol és német nyelvű összefoglalókkal

Bognár László - Az ​aranykor tanítása
Nincs ​izgalmasabb szellemi élmény, mint öt évezred távolából visszatekinteni a régmúlt nemzedékek törekvéseire, világképeire, vallási elképzeléseire, hagyományaira és tanításaira. E könyv célja, hogy a tisztelt Olvasót bevezesse az ókori tudás és nevelés kincsestárába, és rádöbbentse arra, hogy valóban az ókori kelet örökösei vagyunk. Az "Aranykor tanítása" bemutatja a sumir, asszir, babiloniai, egyiptomi, kínai, ózsidó és indiai nevelési eszményeket, a templomi írnokiskolák működését, a papok beavatását, a kínai mandarinok vizsgáit és a palotaiskolák tradicionális elitképzését. A kötet ismerteti a Texasi Egyetem professzorasszonya, Denise Schmendt-Besserat legújabb kutatási eredményeit is.

Pornói Imre - Horváth László - Szemelvények ​a nevelés történetéből
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pornói Imre - Horváth László - A ​nevelés probléma- és intézménytörténete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vekerdy Tamás - Álmok ​és lidércek
1987 ​október. Indul a repülőgépem Wittenbe. Miért is megyek? Egyrészt -- ez világos volt -- azért, hogy megnézzem mi is lett abból, amiről oly sok éven át itthon olvasgattunk, olvasgattam, a Waldorf-pedagógiából. Hogyan működik -- és működik-e -- odakint Rudolf Steiner szellemi hagyatéka, a mindig kicsit az obskurantizmus vádja ellen védelmező antopofózia? Másrészt -- és ez volt a szorongató -- tudtam, hogy valahogy azt kellene majd kitalálnom, arra is rá kellene jönnöm, hogy -- ha a dolog él és olyan, amilyennek én gondolom -- hogyan volna hazahozható, itthon megvalósítható...

L. Menyhért László - A ​vizuális nevelés és művészképzés története vázlatokban
A ​Magyar Képzőművészeti Egyetem Tanárképző Tanszékén az általános nevelés -és oktatástörténet tárgy , az intézmény jellegéhez igazodva változtatásra szorult. Az általános pedagógiatörténet mellett nagyobb hányadban az esztétikai nevelés, a vizuális kultúra története és a művészképzés története került előtérbe. A tankönyv-jegyzet egy vázlatos áttekintést nyújt a vizuális és esztétikai nevelés és művészképzés történetéből, ismertetve a főbb tendenciákat és nevelési formákat. Röviden bemutatja továbbá a különböző korok, e területeken is munkálkodó nagy gondolkodóit és eredeti szemelvényeket is közread a szemléletesebb bemutatást elősegítvén. A könyv összeállítása során derült ki azonban, hogy a nevelés és oktatástörténet ezen részterülete -mely egyébként határos a történet és művészettörténet tudománnyal, az esztétikával, az oktatás-és neveléstörténettel, a művészeti technikatörténettel, a filozófiatörténettel stb.- eléggé feltáratlan és kevéssé kutatott diszciplína. Így ez a vázlatos összeállítás egy átfogó kutatás kiindulópontját is jelentette.

Nagy Sándor - Bencédy József - Kiss Árpád - Ágoston György - Pedagógiai ​lexikon I-IV.
Századunk ​rohamos fejlődése, változása a nevelés terén is érezteti hatását, új igényeket támaszt. A megváltozott szemlélet és társadalmi viszonyok keresik a nevelés új útjait mind a családban, mind az iskolában, Ma már nem elég a hagyományos, ösztönös nevelés, hiszen a megoldásra váró nevelési feladatok olyan speciálisak, olyan sokrétűek. De hol van az az irányjelző útmutató, amit csak elővesz a szakember pedagógus vagy a pedagógiát sohasem tanult szülő? A segítség kéznél van a Pedagógiai Lexikon formájában. A négy, egyenként kb. 600 oldalas kötet hozzávetőleg 8000 címszava választ ad minden neveléselméleti, pedagógiai pszichológiai, didaktikai, metodikai, neveléstörténeti, oktatásszervezeti, gyógypedagógiai, összehasonlító pedagógiai vagy személyekre vonatkozó kérdésre.

Fináczy Ernő - A ​középkori nevelés története
„Nem ​minden önmegtagadás nélkül bocsátom közre ezt a kötetet. Szerettem volna – mielőtt papírra teszem tanulmányaim eredményeit – még egy ideig gondtalanul és önfeledten elmerülni a középkor színes, mozgalmas világába; még tovább társalogni – az írásba foglalás célzata nélkül – a vitézi tettekre vágyó lovaggal, a szorgalmas céhbeli polgárral, a jókedvű diákkal, a szerzetes iskolamesterrel, a vitatkozásra mindenkor kész skolasztikussal s mindazokkal, kik írószobám csöndjében éveken át velem voltak, mikor vaskos fóliánsok lapjait forgattam. Elkalandoztam ilyenkor a képzelet szárnyain déli Olaszország festői partjaira, a nyugalmas Vivariumba, ahol tizenhárom évszázaddal ezelőtt égy öreg ember, a világi élet forgatagából elmenekülve, megfiatalodott lélekkel nyitotta meg az iskolaszerű tudomány forrásait a középkor számára; vagy elszálltam lélekben a bodeni tó bájos vidékeire, ahol már ezer évvel ezelőtt híres iskolák virágoztak; vagy felkapaszkodtam gondolatban a Hohentwiel meredek ormára, ahol Virgilius verseiben gyönyörködött réges-régen egy halhatatlan emlékű, szépséges hercegasszony; vagy felkerestem a krónikással a ködös éjszakot, ahonnan a „skót barátok” indultak ki európai körútjokra s ahonnan egy nagy tanító hozta magával azt a mesterséget, mellyel utóbb művelődésre késztette a tudatlan frank népet; vagy elvittek gondolataim a bölcsesség királyi városába, ahol a dialektika mesterei vívták szellemi csatáikat s századokon át nyüzsgött a tanárok és tanulók sokasága. Nehéz szívvel hagytam abba ezt a nekem oly kedves álmodozást, de nem lehetett tovább halogatnom a szövegezést és szerkesztést. Első sorban az egyetemi oktatás és tanulmányozás céljaira írtam meg ezt a könyvemet is, mint az ókori nevelés történetéről szólót. Nehézségeim azonban nagyobbak voltak. Míg a görög és római neveléstörténet anyaga mintaszerűen kiadott szövegekben készen áll a feldolgozásra, addig a középkor forrásainak nagy része nincsen is pedagógiai szempontból átvizsgálva; sokszor magának a kutatónak kell kiböngésznie az anyagot a mélység rejtekeiből s ha rátalál is, nem egyszer még küzdenie kell az áthagyományozás alaki hiányaival, hanyagul közzétett, romlott szövegekkel. […] Igyekezetem ebben a kötetben is arra irányult, hogy a nevelés jelenségeinek rajzát lehetőleg kapcsolatba hozzam a kor egyéb életnyilvánulásaival. Ezért mindenütt meg kellett adnom a politikai kereteket s figyelemmel lennem a szellemi kultúra egyéb területeire is. Meg akartam éreztetni, hogy a középkori ember lelki életének, gondolat- és érzelemvilágának sajátos vonásai miképen mutatkoznak a nevelésről való felfogásában, a művelődés intézményeinek berendezésében, a bennük folyó nevelői és oktatói munka kialakulásában. Nem ítélkezni akartam a huszadik század álláspontjáról szuverén önérzettel a középkor iskolájáról, hanem ki akartam mutatni, miért és hogyan lett ez az iskola azzá, aminőnek a források tükröztetik; mily tényezők összehatása folytán töltötte meg az a szellem, melyről ismeretes s minő meggondolások vagy gyakorlati szükségletek adtak a művelődés munkájának ilyen vagy amolyan alakot.[…]”

Kéri Katalin - Női ​élet, leánynevelés az újkorban
Az ​írásokat megalapozó kutatások során az eszmetörténet, a vallás-, a művészet-, a sajtó-, az irodalom-, az orvoslás-, a politika-, a könyvtár- és a gazdaságtörténet, az antropológia, illetve a demográfia és a statisztika területéről is merítettünk a téma kifejtését segítő, a leánynevelés és női művelődés egy-egy szűkebb területének megértését lehetővé tevő adatokat. A források összegyűjtése során lényeges szempont volt a mikrotörténelem, a személyesen megélt múlt emlékeinek a kutatása is. Így került az egyes tanulmányokba számos olyan, nyomtatott vagy kéziratos magánlevelekből, naplókból, memoárokból, önéletrajzi ihletésű irodalmi alkotásokból, útirajzokból vett részlet, amelyek kiegészítik, életszerűbbé teszik, egyes esetekben más megvilágításba helyezik az oktatáspolitikai és eszmetörténeti források lányneveléssel és női művelődéssel, női élettel kapcsolatos tartalmát. A problématörténeti csomópont, mint például az olvasási és művelődési szokások és lehetőségek, az anyaságra és a háziasszonyi- gazdasszonyi szerepre történő felkészítés, a hatás- és recepciótörténeti vizsgálódások mutatnak rá igazán arra, hogy az újkori lánynevelés és női művelődés történetében melyek voltak a lényegesen új gondolatok és törekvések, hogyan áramlottak korszakról korszakra és országról országra bizonyos alapgondolatok, művek vagy műrészletek. Ezek a kutatások mutattak rá arra is, hogy az újkori Magyarországon és Erdélyben hogyan jelentek meg és miként hatottak külföldi szerzők lánynevelési és nőkről írott könyvei, milyen fordítások és átdolgozások készültek ezekről, illetve hogy mi volt (volt-e?) tipikusan hazai a leányok nevelésében.

Kollekciók