Ajax-loader

'punok' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Falus Róbert - A ​Római Birodalom
Falus ​Róbert népszerű stílusú, a száraz adattár helyett az egyes korszakok fejlődési sajátosságaira koncentráló könyve az időszámításunk előtti 8. századtól az időszámításunk szerinti 5. századig tekinti át az ókor legnagyobb birodalmának történetét. A kötet Róma alapításának legendás történetével indul, majd az itáliai civilizáció történelmi gyökereit és összefüggéseit elemzi. Részletesen szól a korai római társadalomról és az államszervezet alakulásáról, a királyok korától a köztársaság kikiáltásáig. Ez a társadalmi szervezet potenciális lehetőségeit kibontó államforma és a "Divide et impera" azóta is sokszor bevált külpolitikája tette Rómát világbirodalommá. A pun háborúk után, az időszámítás előtti 2. században Itália vált a földközi-tengeri medence urává. Ugyanakkor a köztársaság szilárdnak hitt ereje meginog. A rabszolgalázadások és a polgárháborúk anarchiáját szükségszerűen követi a diktatúra, majd a császárság kora. A könyv az aranykort, a művészetek fejlődésének századait elemzi a legrészletesebben, majd Róma ideológiai és politikai hanyatlásának jelenségeit és okait részletezi. Falus Róbert nem zárja le mechanikusan a történelmi szakaszt Róma bukásával, hanem érzékelteti a római civilizációt öröklő új Európa továbbfejlődésének útját is. A könyv olvasmányos és adatgazdag.

Fehér Tibor - Bíborváros
"Libanon ​telet hordoz a fején, tavaszt a vállán, a keblén őszt, a lábánál pedig nyári verőfény szunnyad" - tartja a régi szólás. A hegység tövében virult valamikor régen, majdnem három évezrede Szor városa. A városfejedelem, Mutton király nem fiát, Pimeliunt jelöli trónutódjául, hanem öccsét Szikharbalt. Valóban ő lesz az új uralkodó és feleségül veszi Eliszárt, az elhúnyt király lányát, tulajdon unokahugát. A hatalomvágyó Pimelium összeesküvést sző nagybátyja ellen, majd meg is öli. A fiatal özvegy annyira iszonyodik gyilkos fivérétől, hogy hívei hatalmas csoportjávalegyetemben felkerekedik, s elhajózik az észak-afrikai partvidékre. Hogyan alapítja meg a világszép Eliszár új városát, Karthágót, hogyan gyullad új szerelemre, milyen viszályok várnak rá új hazájában, erről szól ez a szép és érdekes történet.

Kertész István - Hannibal
"Mérd ​Hannibált meg! Hány fontot nyom e büszke vezér ma? Ennek volt az az Afrika szűk, ami onnan, ahol mór hab veri és a meleg Nílus fut, az aethiopoknak népéig terjed, hol más elefántfajok élnek? Hispán föld ura lesz, s a Pyranaeusok magas ormán átjut. A természet havat, Alpest tornyoz elébe: szirteket áttöret, és a hegyet porlasztja ecettel. Hódol Itália már, de tovább törtet csak előre.!" Mindez semmi se - szól - ha a városnak kapuját nem zúzza be pun seregem, s nem ütök tábort a Suburán!" (Iuvenális, Szatírák - Muraközy Gyula fordítása) Az olvasó végigkísérheti Hannibal életének történetét gyermekkorától egészen felnőttkoráig.

Ráth-Végh István - Az ​ércmadár
A ​győzelemittas római katonák túlerejük tudatában vad üvöltéssel rontottak Hannibál maroknyi testőrségére, hogy elfogják a karthágói vezért. Azonban a sátrak közül zúgás hallatszott, roppant méretű szürke alkotmány egy hatalmas ércmadár kerül elő, és amikor berregve a levegőbe emelkedett a rómaiak ijedten vetették a földre magukat.... Repülők Hannibál korában? Miféle csoda révén kerültek oda? Van-e újjászületés? Térdre tudja kényszeríteni a pun vezért Rómát? Be lehet-e avatkozni a történelem menetébe? Ezekre és más elgondolkoztató kérdésekre ad választ Ráth-Végh István kalandos, lebilincselő olvasmányos regénye.

Hahn István - Máté György - Karthágó
Az ​ókori világ szédítő magasságokba emelkedett és onnan legmélyebbre zuhant, leggazdagabbnak tartott és legkegyetlenebbül elpusztított városának másfél évezredes történetét jeleníti meg könyvünk. Célja: egységben látni és a maga folyamatos történetiségében bemutatni a sokszínű, sokarcú város történetének egyes szakaszait: a föníciai gyarmatvárost, a pun gyarmatbirodalom urát, Róma félelmetes vetélytársát, majd a pun város romjain született római coloniát, amely fennállásának utolsó századában ismét politikai központtá: a vandál királyok fővárosává lett, végül egy pillantást vetni a Karthágó helyébe lépett arab város, Tunisz mozgalmas történetére is. Könyvünk kísérlet a pun, római, a vandál és a bizánci Karthágó életének egységes szempontú ismertetésére. Végigkíséri azokat a történeti eseményeket, amelyeknek ez a város volt a kiindulópontja vagy színhelye. A politikai történet hullámveréseinél, győztes és vesztes háborúk sorsfordulatainál nagyobb hangsúlyt helyeznek azonban a könyv szerzői a gazdasági és társadalmi fejlődés folyamatára, a város lakóinak mindennapi életére, a pusztulás szakadékain átívelő történeti folyamatosság megannyi jelenségére: az egykori életnek történeti hagyományokban, vallási szokásokban, kulturális eredményekben tovább élő vagy művészeti emlékekben, épületek romjaiban megkövült emlékeire.

Patrick Girard - Hamilkár, ​a sivatag oroszlánja
Karthágó, ​Kr. e. 264. A főníciaiak alapította nagy hatalmú afrikai város fölött felhők gyülekeznek. Róma, a büszke itáliai városállam arra készül, hogy megvesse lábát Szicílián, ezáltal veszélyezteti Karthágó kereskedelmi tevékenységét és ügynökségeit a Földközi-tenger térségében. Csakhamar kirobban a viszály a két városállam között. Véres, kegyetlen és végeláthatatlan háború kezdődik. Hamilkár, a sivatag oroszlánja, a Barkaszok trilógiájának első része föleleveníti Karthágó és a pun világ hajdanvolt tündöklését. A kötet nem csupán történeti freskó, hanem föllebbenti a fátylat egy elbűvölő civilizációról is.

Patrick Girard - Hannibál ​Róma falai alatt
Apjának, ​Hamilkárnak tett esküjéhez hűen Hannibál Barkasz úgy dönt, egy merész hadművelettel római területen indít háborút. Kr. e. 218-ban a fiatal hadvezér karthágói harcosok, numid lovasok, baleári parittyások, gall és ibér zsoldosok, valamint harci elefántokból álló rendkívüli hadserege élén hihetetlen vállalkozásba kezd a pun fennhatóságú Hispániából kiindulva. Mintegy százezer emberrel átkel a Pireneusokon, a Rhóne-folyón, az Alpokon, majd szembeszáll a római légiókkal Trebiánál és Cannae-nál. Hannibál hőstetteket visz véghez, győzelmet győzelemre halmoz. Csapatai hamarosan Róma, a hét dombra épült büszke város falai alá érkeznek, amikor ádáz ellenfél áll útjába: Scipió, a kitűnő római hadvezér. A két, egymást tisztelő és csodáló férfi között kíméletlen harc bontakozik ki. A második pun háború tizenhét évre vérbe borítja a Földközi-tenger medencéjét. A Barkasz-dinasztia történetét felelevenítő trilógia második kötete, a Hannibál Róma falai alatt az ókor egyik legnagyobb hódítójának elképesztő kalandjait tárja az olvasó elé.

Patrick Girard - Haszdrubál, ​az utolsó karthágói hadvezér
"Karthágót ​el kell pusztítanunk." Cato censor szavait visszhangozták a római szenátus dísztermének márvánnyal borított falai. A földközi-tengeri térség kizárólagos birtoklása érdekében Rómának meg kell szabadulnia nagy hatalmú versenytársától. Új viszály robban ki a két városállam között. Ezúttal azonban a háború tétje élet vagy halál. Róma határozott szándéka, hogy végezzen egyszer s mindenkorra az afrikai városállammal. Soha többé nem fordulhat elő az a veszélyeztetettség, amit Hannibál és félelmetes serege jelentett a számára. Eközben egy férfiú már harcra készül Róma ellen: a neve Haszdrubál. Az ősi Barkasz család tagjaként testét-lelkét városa védelmének szenteli, híres elődei is ezt tették. Amint Scipio konzul csapatai partra szállnak Afrikában, Haszdrubál felkészül a végső ütközetre. Az ostromgépek vészjósló sivítása és a tűzvészek pokoli lobogása közepette szörnyűséges csata ígérkezik. Megmenti-e Haszdrubál Karthágót és az övéit? A Karthágó-trilógia e befejező részében Patrick Girard föleleveníti a tündöklő pun városállam aranykorát. Szenvedéllyes festi le ama város végóráit, amely a tengerek ura volt, és Róma földig rombolta.

Appianos - Róma ​története
A ​Kr. u. II. században élt görög nyelvű római történetíró, Appianosz művének pontosan a fele jelent meg eddig magyarul 1967-ben, Hahn István kiváló fordításában, mindössze 800 példányban. A megjelent fejezetek a római köztársaság polgárháborúit ábrázolták Tiberius Gracchus reformjától Octavianus és Antonius összecsapásáig. A mostani kiadás Appianosz munkájának valamennyi fennmaradt fejezetét és töredékét tartalmazza, a királyság korától Itália meghódításán keresztül a hispániai és a pun háborúkig. A Római Birodalom által meghódított területek korábbi történetét addig foglalja össze a szerző, amíg azok sorsa össze nem olvad Rómáéval (Numidia, Makedónia, Illyria, Syria). A mithridatési háborúkról és Pannónia meghódításáról (Illyriké) ilyen terjedelemben egyetlen más forrásban sem olvashatunk. Külön érdekesség Appianos gazdaságtörténeti érdeklődése: a hódításokat, illetve azok megszakadását a meghódított területek gazdasági hasznával, illetve megtartásuk ráfizetéses voltával magyarázza. A megértést rövid az egyes fejezetek fordítói által a legújabb szakirodalom alapján írt jegyzetek segítik. A kötetet Hahn István és Németh György kísérő tanulmányának fordítása zárja, amely először egy rangos német kézikönyvben látott napvilágot.

Földi Pál - Hannibál ​a kapuk előtt
Ha ​Rómáról és a punokról esik szó, mindig Hannibál neve merül fel elsőnek. Karthágó legnagyobb győzelme és legsúlyosabb veresége egyaránt az ő nevéhez fűződik. Ő volt az, aki harcra idomított elefántjaival átkelt a járhatatlan Alpokon, aki a cannaei csata után egy percig a kezében tartotta a világ sorsát, és akinek a közeledtére a rettenthetetlen rómaiak rémülten kiáltottak fel: Hannibal ante portas! Szállóige vált belőle. Hannibál végül is alulmaradt, nem is győzhetett egy olyan szervezett államhatalommal szemben, mint amilyen Róma volt. A történelem mégis a legyőzöttnek nyújtotta a pálmát. Az ő életútja és katonai zsenialitása világította be a korszakot, amikor Róma arra készülődött, hogy uralma alá hajtsa a földközi-tengeri népeket. Hannibálban még egyszer utoljára testet öltött egy pusztulásra ítélt világ nagysága. Ebből a világból talán megértünk valamit, ha mi is Mariusként eltűnődünk Karthágó romjain. A könyv regényes formában, de történelmi tényekre támaszkodva mutatja be Hannibál halhatatlan alakját, reménytelen, mégis dicsőséges harcait.

Maróti Egon - Az ​itáliai mezőgazdasági árutermelés kibontakozása
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Polübiosz - Polübiosz ​történeti könyvei I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók