Ajax-loader

'ószövetség' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Kodolányi János - Vízözön
A ​könyv egyik kulcsalakja, Utnapistim sok ezer évesen a vízözön előtti kor embereinek a világában él. Az úszóhártyás, pikkelyes emberek világa ez, ahol a sárkányok, gyíkok harca valóság. Ez a világ akkor kezd mássá lenni, amikor Utnapistim tudomására jut, hogy egy idő óta nyakra-főre születnek csupasz csecsemők, s később sem nő ki a pikkelyük. Ilyennek születik Ninszun istennő papnőjének, Risat-Ninlilnek fia, Gilgames is, aki korántsem hatalmas erejű, sárkányokat legyőző hős, hanem talán a könyv leghalandóbb szereplője. Az égbolton az "Égi Gyík" megjelenése Lugal, a nagy király csillagászait közeledő katasztrófára figyelmezteti. Mindent elsöprő nagy természeti csapás közeledik. Lugal esztelen vállalkozásba kezd. "Világtornyot" épít, ahová alattvalóit, a birodalom felhalmozott készleteit akarja elhelyezni. A munka csak a terror eszközeivel valósítható meg; a Világtoronynak az emberiséget kellett volna szolgálnia, ehelyett rabszolgaságba hajtotta a birodalom apraja nagyját. Hiába Utnapistim figyelmeztetése, hogy nem ez az életbenmaradás útja. Erről kíséreli meggyőzni országa főpapját, majd utóbb a világbirodalom istenkirályát, barátait, a költőt, a könyvtárost, a csillagászt, a történetírót és a többieket, majd egyedül maradva hatalmas hajót épít. Elhelyezi benne barátait, élelmiszer-tartalékait, állatait. Amikor az özönvíz megérkezik, az istenkirály Világtornya szempillantás alatt összeomlik, a hajót viszont hátára veszi a víz, Utnapistim a társaival felveszi a küzdelmet a mindent elsöprő viharral, Utnapistim törzse megmenekül, velük együtt a nevelt fiú, Gilgames is, akinek felnövekedése a regény egyik fontos szála.

Covers_203654
Új ​képes Biblia I-III. Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Új ​képes Biblia I-III.
Képekkel ​illusztrált bibliai történetek.

José Saramago - Káin
Ha ​az Úrnak lenne egy fia, azt is megöletné? -kérdezte Izsák. Erre a jövő ad választ. Ez az Úr mindenre képes, a jóra, a gonoszra és a még gonoszabbra is. Így van. Ha nem engedelmeskedsz a parancsának, mi történt volna? - kérdezte Izsák. Az Úr romlással vagy betegséggel sújtja azt, aki nem teljesíti a rendelését. Bosszúálló Isten a mi Urunk. Azt hiszem, igen, - válaszolt Ábrahám lehalkítva a hangját, mintha félne attól, hogy meghallják, mert az Úr mindent megtehet. Hibát vagy bűnt is elkövethet? - kérdezte Izsák. Bizony, hibákat és bűnöket is. Atyám, nem tudom elfogadni ezt a vallást. El kell fogadnod, nincs más választásod, most pedig kéréssel fordulok hozzád, egy alázatos kéréssel. Mi légyen az? Felejtsük el, ami történt. Nem tudom, hogy képes leszek-e elfelejteni, Atyám. Még látom magamat, ahogy ott fekszem, megkötözve a fahasábokon, és téged, ahogyan felemeled a karod, és a kezedben megcsillan a kés. Nem én voltam az, józan eszemmel nem tennék ilyet. Azt akarod mondani, hogy az Úr elveszi az emberek józan eszét? Igen, nagyon sokszor, csaknem mindig - válaszolta Ábrahám. Akárhogyan is, a te kezedben volt a kés. Az úr mindent előkészített, és az utolsó pillanatban közbelépett. Láttad, ott volt az angyal. Elkésett... José Saramago, a 2010-ben, nyolcvanhét éves korában elhunyt Nobel-díjas író életművének utolsó, nagy vihart kavaró művét tartja a kezében az Olvasó.

Kis Ervin - Noé ​kiszáll a bárkából
Noé ​töprengve nézett a távolba a bíbor ruhás alak válla felett. - Másik világba sodort az áradat? Két világ létezik? Prométheusz fia eltaszította magát az ablaktól, széles ívben körülmutatott a karjával a látóhatáron. - Egybefolynak a vizek! A világ egy!" A bibliai özönvíz túlélője meg nem gondolt hitének biztonságával ellenszegülésre, érvelésre, kérdezésre készteti Deukaliónt, Zeusz özönvizének túlélőjét. És a kérdések újabb kérdéseket sugallnak, a kérdésekre válaszok formálódnak, hogy Noét a "nem" és a "miért" kimondására kényszerítve, a két ember találkozásából a végtelen víz közepén megszülessék az emberi gondolat, melynek "apja az ellenszegülő, kétkedő értelem, szülőanyja pedig a kutató kíváncsiság": "Nézd meg jól - mutat a bárkára Deukalión. - Vedd szemügyre, most kívülről látod. Íme, az élet magjának rendelt isteni mű! Kiválasztottságod jelképe! Irányíthatatlan, megmozdíthatatlan. Nem hajtja se evező, se vászonból szabott szárnyba fogva a szél. Ormótlan, nehéz; de a tehetetlen bezártakkal együtt kényére sodorja az ár. Megnyithatatlan ajtaja mélyen a víz alatt. Ablaka egyetlen, belsejébe csak szűk réseken hatol be a levegő és a fény. Vigasztalanul bekenve az egész fekete szurokkal! És a bukott angyal megátkozott fia, hogy a függeszkedő szörnyet se feledjem, aki teljessé teszi a képet."

Biblia-%c3%93testamentum
Biblia ​- Ótestamentum Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Biblia ​- Ótestamentum
Az ​egész világon ismert és értett Biblia szó a büblosz-ból származik, amely eredetileg egy ókori föníciai városka -Gubla- nevének görögös változata volt, ebből képezték a görögök a könyvre, könyvecskére használt szavukat, a biblion-t s annak többes számú alakját, a bibliá-t. A föníciai tengerparton bőségesen termett a papirusznád, annak borítólapjaiból állították elő a papirost, amelyre írónáddal és tintával írtak, két végét egy-egy rúdra rögzítették, s olvasás után a papirost -a fejlettebb technikával, bőrből készült pergament is- feltekerték a rudakra. Ilyen kézirattekercseken maradt ránk a Biblia számos könyve és része; legutóbb korszakunkban -1947-ben- a Holt-tenger nyugati partvidékének barlangjaiban találtak forrásértékű bibliai kézirattekercseket, melyek kétezer esztendőt vártak a tárolásukra-konzerválásukra használt agyagkorsókban kutatóikra. A Biblia két fő része az Ó- és az Újtestamentum (Ó- és Újszövetség), az első rész a zsidó, a két rész együtt a keresztény vallások hívőinek szent könyve. Kötetünkben az Ótestamentumot mutatjuk be, olyan fejezetek (könyvek, részek és versek) kiemelésével, amelyek ismerete nélkül teljességükben nem érthetnénk meg irodalmi és képzőművészeti örökségünk ótestamentumi eredetű, vagy annak világához kapcsolódó legújabb kori értékeit sem. Válogatta, sajtó alá rendezte, az előszót és a jegyzeteket írta: Gerencsér Zsigmond.

Covers_91349
Mitológia Ismeretlen szerző
5

Ismeretlen szerző - Mitológia
Miként ​vélekedtek az ősi egyiptomiak? sumerek, görögök a világ keletkezéséről, az emberi faj kialakulásáról? Milyennek látták isteneiket, héroszaikat? A könyv bemutatja a világirodalom talán legcsodásabb alkotásit: a mítoszokat, kezdve minden regény ősképével, a Gilgames-eposszal. Eredeti ókori szövegek és a leghíresebb átdolgozások (Graves, Kerényi és mások) segítségével megismerkedhetünk az egyiptomi istenekkel, Ozirisszel és Ízisszel, az Olümposz nagyon is emberi vonásokkal bíró, örökösen perlekedő lakóival, Zeusz és Héra mellett az istenek hírnökével, Hermésszel, a félelmetes erejű Héraklésszel, s a Minotauroszt legyőző Thészeusszal. A görög istenek színes serlegét az ószövetség legizgalmasabb epizódjai követik: a testvérgyilkosság, a Bábeli torony története, s a vízözön-monda. Minden történet egy alig ismert kor emberének világmagyarázataként mítoszalkotó embernek életfelfogásáról vall, kimondva olyan igazságokat, bölcsességeket, melyek máig is érvényesek. Külön érdekessége a kötetnek, hogy feltárja az ismert kötetek keletkezését, más népeknél fellelhető változatait, példákat hoz a motívumok 20. századi továbbélésére. Az értelmező tanulmányok szerzői között olyan jeles tudósok szerepelnek, mint Robert Graves, Kerényi Károly, Han István, Kurt Seligmenn, stb. Egy-egy történet bemutatásakor a szerkesztő a komplexitásra törekedett, hogy az olvasó, legyen akár diák, akár felnőtt, élő hagyományként ismerje meg a múlt örökségét. A _Mitológia_-kötet tankönyvként, s a különböző népek mítikus örökségét összefoglaló kézikönyveként is hasznos és tartalmas olvasmány.

Kodolányi János - Az ​égő csipkebokor
Az ​égő csipkebokor (1953) az utolsó olyan, balatonakarattyai korszakában készült nagyregénye Kodolányi Jánosnak, amelyikben bibliai témát dolgoz fel, és szinte akaratlanul ciklikus egységet alkot más ókori keleti tárgyú műveivel (Vízözön; Új ég,új föld;Én vagyok). Mószéról -Mózesről- fölmérhetetlen számú tudományos és szépirodalmi alkotás készült, a maradandó értékűek minden kor olvasója szemében egy világirodalmi és vallástörténeti alapmű, ősi történet folytatásának, bővítő elbeszélésnek és értelmezésének tűnnek föl. Thomas Mann A törvény című kisregényében a mitikus téma hermeneutikájában az ironikus lélektaniság lehetőségét aknázta ki. Kodolányi, Mann-nal tudatosan vitázva, annak félisteni, istenemberi hérosznak az alakját és képzetét támasztja életre, akinek a maga korában, környezetében nem sikerült beteljesítenie honalapító, nemzetteremtő látomását; de később a nép magába fogadja áldozatát, megerősödik általa, és erőt merít sugárzó, önfeláldozó példából.

Marek Halter - Czippora ​könyve
Az ​Ábrahám emlékirata óta (1984: Livre Inter-díj) egészen a Kazárok szele megjelenéséig (2001) Marek Halter regényeiben szívesen alkalmazta az emlékirat műfaját. A bibliai idők nőalakjairól szóló trilógia első darabja, a Sára könyve után a sorozat második kötete, a Czippora könyve bibliai eseményeket dolgoz fel, megadva a nőknek az őket megillető helyet a történelemben. Czippora, a Biblia ritkán említett szereplője, egyszerre megtestesítője a bölcsességnek és a hűséges szerelemnek. Gyenge a gyengék között, erős a hatalmasok ellenében. Elsőnek ő érti meg teljes egészében a Mózesnek szánt isteni szerepet. Ez a tisztánlátás teszi őt, Sára mellett, zavarba ejtően korszerű hősnővé.

Joy Melissa Jensen - Ábrahám ​és más történetek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Barsi Balázs - "Tégy ​engem a szívedre pecsétnek"
_"Olvasd ​az Énekek énekét és igyekezz abba behatolni, és ismételd a jegyessel, a_ _menyasszonnyal, amit ő mond, hogy aztán meghallgasd azt, amit ő maga hallott a Jegyesétől."_ Órigenész Rá van írva a hívő ember arcára, hogy hordoz-e belső, édes sebeket a lelke mélyén. Nem mások okozta sebeket, nem is az önzés és önsajnálat sérüléseit, hanem Isten szerelmének égő sebét. Az ilyen arc az irgalmasság egy sugarát hordozza. Barsi Balázs atya régi-új könyve az Énekek énekében feltáruló titokzatos isteni szerelem megannyi vonatkozását tárja elénk, s arra hív, hogy mi magunk is engedjünk megsebezni magunkat Isten irgalmas szeretetétől. Mert csak az ilyen megsebzett lélek kész arra, hogy egy napon Isten közeledésére és biztatására levesse könnytől ázott köntösét, és a kölcsönös szeretet világába lépve merje Krisztus áldott karjaiba vetni magát s ő maga is átölelni Megváltóját. Jelen kiadvány _A szeretet misztériuma_ című. kötet I. részének átdolgozott változata.

Thomas Mann - József ​és testvérei
Ezt ​a "piramis méretű munkát, amely a Líbiai-sivatag szélén álló óriástestvéreitől csupán abban különbözik, hogy nem estek áldozatául ostorral hajszolt, ziháló rabszolgák hekatombái", ezt "a hetvenezer nyugalmasan hömpölygő sor"-t, "amely az emberélet ősi történéseit hordozza, szerelmet és gyűlöletet, áldást és átkot, testvérviszályt és apai fájdalmat, gőgöt és vezeklést, bukást és felemelkedést hirdetve", "egyetlenegy ember türelme hozta létre évek hosszú során át", éspedig azzal a szándékkal, hogy a bibliai József-történetet végre olyan részletesen elbeszélje, ahogy mindig is kíváncsi volt rá mindenki. Az elbeszélő, aki imigyen az egész emberiséghez szól: Thomas Mann, pályája delelőjén, de egyben leghányatottabb korszakában: a fasizmus térhódítása idején. A József és testvérei lenyűgözően nagyszabású életrekeltése és újraköltése egy ősrégi mítosznak, egy XX. századi "írástudó" szemszögéből nézve. A mitikus távlatban kibontakozó történet mint kozmikus tüneményt állítja elénk az embert, és olyan korban vizsgálja felül e lény eredetét, helyzetét és jövőjét, amely az emberről való tudást gyökeresen revideálta, sőt puszta fennmaradását sodorta veszélybe. A nagyszabású, világra szóló szerzői szándék azonban nem veendő olyan komolyan, amilyen mezben jelentkezik. Az elbeszélő inkább csak mímeli a mindentudó, csalhatatlan orákulumot, valójában egyike ő is a közönséges kíváncsi embereknek, aki szeret képzelődni. Története tudós kinyilatkoztatásba bújtatott képzelt mese, a régi mese újabb, korunk igényeihez szabott változata.

Szabó Andor - "Lábam ​előtt mécses a Te igéd" I-IV.
Egyetlen ​igevers által is szólhat hozzánk Isten, de összefüggéseiben érteni az igét több és igényesebb feladat. Könnyebb a helyzet az Újszövetség olvasásakor, nehezebb az Ószövetség esetében. Ha a Zsoltárok könyvét olvassuk, könnyebb helyzetben vagyunk, de számos részlete van az Ószövetségnek, ahol szükség van némi segítségre.

D%c3%a1vid
Dávid Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Dávid
A ​Biblia kiemelkedő férfialakjai sorozat, bemutatja azokat a klasszikus történeteket, hogy milyen szerepet szánt Izrael történelmében, Isten a fiatalembereknek. A könyvek célja, hogy a gyerekeket rávezesse arra, váljanak olyan emberré, amilyennek Isten szeretné őket látni. A mély beleérzéssel és humorral átírt elbeszéléseken azokkal az emberekkel, akik a hit hősei voltak a maguk idejében.

Szunyogh Szabolcs - Bibliai ​mesék
Tudod-e, ​hogyan szedte rá a kígyó Évát és Ádámot? Hallottál-e arról, hogyan menekült meg Noé a vízözöntől? És azt tudod-e, mit jelent a szállóige:”eladta egy tál lencséért”? Akár képtárakat látogatsz, akár könyvet olvasol, vagy verset hallgatsz, találkozhatsz Izsák, Jákob, József nevével, Káin és Ábel históriájával. A képzőművészet, az irodalom hosszú századok óta újra meg újra feldolgozza a Bibliában foglalt évezredes történetet. A mi könyvünk mesekönyv. Nem rövidítése tehát a Bibliának, hanem újramesélése. Számos mesekönyvben találkozhattál már a görög-római vallás mítoszaival. Ugyanúgy meséli el Neked a mi könyvünk az Ótestamentum hol megrendítő, hol vidám, de mindig szép, mindig emberi történeteit. Teszi ezt nem szó szerint ragaszkodva a Bibliához, hanem egyszerűsített formában. Ha megismered ezeket az évezredekkel ezelőtti sorsokat, bizonyára nagyobb figyelemmel szemléled majd a festményeket, a szobrokat, és felfedezed azt is, mi az az újdonság, amit a festő, a szobrász saját magából hozzáadott az emberi kultúra e régi történeteihez.

Marek Halter - Ábrahám ​emlékezete
A ​közel két évezreden átívelő családtörténet a zsidók szétszóratásának története-történelme, s világtörténet is egyben. A Jeruzsálemből való kiűzetés után az "ősapa", az írnok Ábrahám egy pergamentekercset hagy örökül utódaira, hogy "...megőrizzék..., folytassák és adják tovább nemzedékről nemzedékre..." A pergamentekercs, amiből később könyv lesz, nyolcvan generáción át hagyományozódik, s a családi krónika odáig bővül, hogy az író nagyapja, gránátokkal a kezében, egy német tankra veti magát a varsói gettóban. A lebilincselő regényben a család harcainak, megpróbáltatásainak, s persze örömeinek, szerelmeinek története elevenedik meg.

Jacob Ecker - Gyermekek ​Bibliája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Franz Werfel - Halljátok ​az igét!
A ​világhírű német író művében egy nehéz sorsú nép történetét eleveníti meg rendkívül színesen, hitelesen. Egy üldözött, legyőzőitől kísért embersereg menetel Izráel földjén a regény monumentális záróképében. Az ótestamentumi időkben, Jeremiás próféta korában járunk, a kép azonban a 21. század olvasójában nem pusztán a bibliai történetet - a zsidó nép babiloni fogságát - idézheti fel. A téma mindig aktuális. Vajon az emberiség sohasem tanul saját hibáiból? A figyelmeztető, óvó hangok mindig süket fülekre találnak? Jeremiás próféta szavai nem hallgattattak meg... Lesz idő, amikor meghalljuk az igét?

Img162
Szent ​Biblia Ismeretlen szerző
9

Ismeretlen szerző - Szent ​Biblia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Graham Hancock - Jel ​és pecsét
EZ ​A KÖNYV PORRÁ ZÚZZA AZ ELMÚLT 3000 ÉV LEGNAGYOBB TITKAIT Az olvasó bizonyára örömmel veszi kézbe a kötetet, amely az izgalmas és nagy sikert aratott Istenek kézjegyei után Graham Hancock második, Magyarországon megjelenő műve. Izgalmakban és fordulatokban ezúttal sem lesz hiány, hiszen a szerző nem kevesebbre vállalkozott, mint hogy felkutassa az ótestamentumi időkben elveszett legértékesebb zsidó ereklyét, a frigyládát. Két éven át tartó intenzív kutatás során Hancock keresztül-kasul beutazta Etiópiát és Egyiptomot, de a kutatás szálai Jeruzsálembe és a franciaországi Chartres-ba is elvezették. Megszállott kutatása közben számos korábbi elméletet cáfol meg és számos új elméletet állít fel maga is, melyekre a tőle megszokott alapossággal sorakoztatja fel az érveket és bizonyítékokat. Hancockban ezúttal sem csalatkozunk - a szerző neve garancia rá, hogy az elsőtől az utolsó oldalig jól szórakozzunk, és közben rengeteget tanuljunk. "Részben kalandregény, részben szenzációs dokumentumkönyv - tudományos napló, amely mindenki számára érdekfeszítő olvasmány." _Catholic Herald_ "A könyv mindenütt vitát robbant majd ki, de meg is érdemli, hogy vitatkozzanak róla." _Daily Telegraph_

Solt Jenő - Így ​értsd az Ószövetséget!
A ​Biblia, de főként az Ószövetség, olvasása sokszor nehézségek elé állít bennünket, különösen a fiatalabb, illetve a Biblia világában kevésbé járatos olvasókat. Ez a könyv rövid fejezetekben, igen egyszerű elbeszélési modorban hámozza ki a fontosabb ószövetségi történetek mondanivalóját a mai olvasó számára. Ezzel hasznos segédeszközt nyújt a lelkipásztorkodó papságnak és szülőknek egyaránt. Minden egyes fejezet végén a tanításhoz használatos feladatlapot tartalmaz.

David Baron - Lynette Padwa - Mózes
David ​Baron rabbi nem kevesebbet állít könyvében, mint hogy Mózes volt minden idők legnagyobb menedzsere. Az a Mózes, akinek ha ma kellene benyújtania önéletrajzát, még egy minden hájjal megkent fejvadász sem tudna vezetőállást találni a számára. Képzeljék el, melyik cég alkalmazná őt ilyen jellemzés mellett? - vonakodik a vezetői állástól, - dadog, - távolságtartó, - robbanékony, Ebben a nagysikerű, kedves humorral megírt, olvasmányos könyvben a szerző az Ószövetség nyomán megpróbálja kiemelni azokat az ötleteket és stratégiákat, amelyek leginkább ösztönözhetik a mai vezetőket. A Tiara Kiadó őszintén ajánlja új könyvét bárkinek, aki valamilyen szinten menedzsmenttel foglalkozik, legyen az férfi vagy nő.

C. B. Haynes - Isten ​küldött egy embert
József ​története (Ószövetség) az egyik legmegragadóbb története a Szentírásnak. Egy ember, akit bátyjai eladnak Egyiptomba, rabszolgának, de Isten valami jobbat gondol róla. A megkapó történet szemléletes, regényes formában olvasható a szerző által. "Amikor kinyitunk egy könyvet, a címből és a tartalomjegyzékből igyekszünk fogalmat alkotni a tartalmáról és az író céljáról. Nem könnyű feladat egy rövid címbe vagy akár a tartalomjegyzékbe sűríteni egy könyv mondanivalóját. Ezért itt mondom el, mit szeretnék e könyvvel elérni. Szeretném, ha olyan meggyőződésre jutnál, amely egész életfelfogásodat megváltoztatja. Az így nyert új életszemlélet által a látszólag céltalan összevisszaságon át is látni fogod életedben az isteni célt. Szeretném, ha ez a meggyőződésed mélységessé, rendíthetetlenné válna" - ajánlja könyvét a szerző.

John White - Vezesd ​népemet!
Egy ​igazán időszerű könyv arról, hogy hogyan "menedzseljük" életünket Isten szerint való módon - legyen szó akár a saját, családunk, cégünk, vagy hívő közösségünk életéről. John White az örökérvényű Szentíráshoz fordul, hogy erre a kérdésre választ keressen. Segítségével Nehémiás két és félezer év távlatából kilép az Ószövetség lapjai közül. Élete példa arra, hogy az Isten által elhívott vezetőnek milyen a hozzáállása a munkához, a pénzhez; milyen szervező; hogyan száll szembe a külső és belső ellenállással és a személyét érő támadásokkal. Nehémiás az imádság és a tettek embere. Erős vezető és népének szolgája, realista és Istentől kapott látással rendelkezik. Népe élére állva újjáépíti Jeruzsálem lerombolt falait, majd fontos szerepet játszik az ezt követő lelki ébredésben és nemzeti megújulásban. Az ősi történet tanulságai mai is érvényesek. John White pszichiáter, igehirdető és számos világszerte ismert könyv írója.

George A. F. Knight - Az ​ószövetség keresztyén teológiája
Az ​Ószövetség hirdeti, hogy Isten "élő" Isten. Következésképpen olvasunk benne népével, Izráellel való dinamikus és egyre erősödő viszonyáról. Ez a viszony - amikor eljutunk az Újszövetség lapjaira - egészen új helyzetben folytatódik, mégis paradox módon szervesen kapcsolódik az Ószövetségben kijelentett helyzethez. Ez a dinamikus paradoxon a következő példával fejezhető ki. Az Újszövetségben Isten Fián, Jézuson keresztül cselekszik. Az Ószövetségben pedig Fián, Izráelen keresztül. Ha két szót megváltoztatunk Pálnak Isten cselekvésére utaló, a 2Kor 5,19-ben található megfogalmazásából, olyan mondatot nyerünk, amely remekül összefoglalja az ószövetségi kijelentés lényegét: "Isten volt az, aki Izráelben munkálta a világ önmagával való megbékélését". Tovább munkálta, mert Izráelben nem jutott a világ megváltásának terve teljességre. Isten kozmikus váltságterveit "Krisztusban" vitte teljességre. (Részlet a Bevezetésből)

Huber Lipót - Jahvé ​- Adonáj - Jézus
Nincs ​a világon nyelv, amely az Istenség lényegét oly velősen fejezné ki, mint a héber a Jahvé (közönségesen, de helytelenül: Jehova) szóval. Már ezért is különös figyelmet érdemel ennek a szent jelentésnek a magyarázata. De nem kevésbé érdekes ennek a névnek az eredete a szent hajdan legősibb korából, továbbá jelentőségteljes szerepe az ószövetségi kinyilatkoztatás történetében. Figyelemre méltó aztán ennek a névnek a sorsa a babiloni fogságot követő időben: miként szorul ki lassan a közhasználatból s lép helyébe más, főleg Adonáj szóé, hogyan megy a titkolózás folytán az eredeti hangzása teljes feledésbe és végül minő babonás szerepe lett (a későbbi kabbalisták) világában. Keresztény szempontból pedig határozottan feltűnő a Jahvé névnek viszonya a Szentháromság második személyéhez, illetőleg titokzatos kapcsolata a Fiúistennel. Úgy gondoljuk, hogy mindezek összefoglaló ismertetésével nem végeztünk felesleges munkát. Egy-egy szaktudomány részletkérdésének feltárása - akár összefoglaló ismertetés alakjában is - nem mondható felesleges munkának, ha az azonos, vagy rokon szaktudomány művelőinek tesz szolgálatot, vagy legalább is az általános műveltséget fejleszti. Ha a tudomány is azzal a szerény meggyőződéssel kerül a nagy nyilvánosság elé, hogy annak tartalma nemcsak a szentírás - tudománnyal foglalkozó theológusoknak tesz némi szolgálatot, hanem mindazoknak, akik a vallástörténet részletkérdései iránt érdeklődnek. Kalocsa. 1930. Aquinói szent Tamás napján. (A Szerző)

139424674
Biblia Ismeretlen szerző
21

Ismeretlen szerző - Biblia
A ​biblia szó az ógörög byblion többes száma, jelentése "könyvek". (A "könyvtekercs" jelentésű byblion szó pedig a byblosz szóból származik, amely eredetileg az egyiptomi papiruszt, az ókorban íráshoz használt anyagot jelölte.) A Héber Bibliában egyedül Dániel próféta nevezi "könyvek"-nek a szent iratok gyűjteményét. A keresztények a Kr. u. 2. századtól fogva kezdték ezt a nevet az Istentől származónak vallott iratgyűjteményükre alkalmazni. Ez az egyszerű név találóan fejezi ki, hogy e műnek a rendkívülisége nem külső formájában van, hiszen csak könyveket, látszatra más emberi művekhez hasonló írásokat tartalmaz. A Bibliát gyakran egyszerűen "Írásnak", "Írásoknak" nevezik (Jézus és az apostolok is használják ezt az elnevezést), továbbá "Isten Igéjének", "Szentírásnak", "Könyvek Könyvének" is hívják. Az "Isten Igéje" elnevezés a Bibliából származik: Isten prófétákon keresztül közölt kinyilatkoztatásának megkülönböztető jelölésére szolgál. Ezen kívül Ézsaiásnál az "Úr könyve" néven szerepel. Eszerint tehát a Biblia Isten könyve az emberek számára.

Covers_193443
Képes ​Biblia Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Képes ​Biblia
A ​Biblia kiemelkedő helyet foglal el az emberiség szellemi kincsei között. Erkölcsi és hitbéli tanácsai évszázadokon át vezérelték az embereket, és ihlették kiváló képzőművészeti, irodalmi, zenei alkotásokra a művészeket. E remekműveket a Biblia ismerete nélkül nehezen érthetnénk meg. Kiadványunkkal szeretnénk felkelteni érdeklődésüket a Biblia alaposabb megismerése iránt, és segítséget nyújtani abban is, hogy jobban eligazodjanak az emberi kultúra örökbecsű alkotásai között.

Nemere István - A ​bárka nyomában
A ​szerző sokáig nyomozta, majd e dokumentum-kötetben adta tudtul, mi történhetett Noé bárkájával a Vízözön lezajlása után. Már ha a legenda igaz egyáltalán. Kiderült, hogy a Bárka megvan az Ararát hegyén. Sokan keresték és meg is találták...

Thomas Mann - A ​törvény
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

File0380
Útmutató ​2009 Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Útmutató ​2009
A ​herrnhuti „Brüdergemeinde” immár 279. éve állítja össze azt a bibliaolvasó Útmutatót, amelynek segítségével mintegy ötven nyelven, több millióan olvassák naponta a Bibliát. Tévednénk, ha azt gondolnánk, hogy a bibliaolvasó Útmutató puszta használata elegendő a személyes boldogság elnyeréséhez, de segít abban, hogy Isten igéje megérkezzék hozzánk. Talán első lépés lehet a rendszeres bibliaolvasáshoz, és közben vágy ébred bennünk a Szentírás mélyebb megismerésére.

Gecse Gusztáv - Bibliai ​történetek
A ​Bibliával kapcsolatos emberi magatartást a végletesség jellemzi. Vannak, akik istennek az emberekhez intézett üzenetének tartják, és vannak, akik badarságok gyűjteményének tekintik. Pedig a Biblia maradandó hatást gyakorolt az emberiség kultúrájára. Európa vallás- ás köztörténete, irodalma, képzőművészete és zenéje érthetetlenné válnék a Biblia ismerete nélkül. Ezért ismerni, olvasni kell a Bibliát, csak az a kérdés, hogy hogyan? Nyilvánvaló, hogy a modern ember nem tudja úgy a kezébe venni e könyvet, mint tévedhetetlen és minden kérdésben perdöntő isteni alkotást. Nem tudja és nem is akarja világnézetét, erkölcsét, tudományát a Bibliához, mint abszolút zsinórmértékhez hozzáigazítani. De tanulmányozhatja úgy, mint olyan emberi alkotást, amelyben legalább egy ezredév vágyai, törekvései, fájdalmai és elképzelései olvashatók, hol egyszerű, botladozó szavakkal, hol pedig költői szárnyalással. A könyv éppen így, emberi műként akarja bemutatni a Bibliát. A közismert szerző nem azt kutatja, hogy a letűnt századok alatt vagy napjainkban ki mit tartott vagy tart erről az írásról, hanem elsősorban azt vizsgálja, hogy mit mond maga a Biblia.

Covers_202525
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Testamentumok ​- Az Ószövetség könyvei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók