Ajax-loader

legfrissebb rukkolások

Most érkeztek, lehet őket vinni, mehet a rukk 'n' roll!


Covers_100453
Zene ​és terápia Ismeretlen szerző
7

Ismeretlen szerző - Zene ​és terápia
Válogatott ​írások a zeneterápia világából. "Ez egy sajátos válogatás, mely olyan érdekességeket tartalmaz, amelyek rávilágítanak a társ-szakmák egymást kiegészítő kapcsolatára,a zeneterápia társadlmi helyzetére, vagy különféle betegségek zeneterápiás megoldásaira egyaránt."

Csernok Attila - A ​valóság erejével...
A ​kötet első része a 2008-ban megjelent A komáromi pontonhíd című könyv visszhangjáról beszél. Az ellenvéleményekre, bírálatokra, támadásokra válaszol. Legendákat oszlat. A Trianonhoz kapott észrevételekre válaszolva ismerteti a Magyar Királyság népességi viszonyait. Részletes függelék és két térképmelléklet mutatja be, hol helyezkedett el a magyarság Nagy-Magyarország 71 vármegyéjében. Részletesen érvelve vitatkozik a Horthy-rendszerre, második világháborús szerepünkre és az első zsidótörvénytől, a numerus clausus-tól Auschwitzig vezető út egyes állomásaira az olvasóktól kapott érvekkel, véleményekkel, tévhitekkel. Az ellenvéleményekre adott válaszaival rávilágít az 1848-as és az 1956-os események kevésbé ismert oldalaira, összefüggéseire. Részletes érvelés szolgálja Kádár-korszak tárgyilagos megítélését. A kötet második része a rendszerváltással és az utána következő két évtizeddel foglalkozik. „Rosszkedvű szemelvények”-et olvashatunk a „kamikáze-kormány”-ról, az „öngyilkosok koalíciójáról”, arról, ahogy diktatórikus hajlamú ifjak elképzelték és „művelték” a demokráciát. Szó esik egy pártonkívüli szocialistáról, a köztársasági elnök megválasztását kísérő furcsaságokról, az öszödi beszédről és egy igazi demokrata kormányáról. Végül arról a veszélyről és a szégyenről, amit napjaink Magyarországán a náci eszmék újjáéledése jelent.

Kirsti Paltto - A ​csengő
Az ​északi tenger partján egy számi kisfiú találkozik egy partra úszó bálnával. Mindkettőjüknek egymás segítségére van szüksége, hogy ne érezzék magukat egyedül a saját világukban. A kisfiú és a bálna alakuló barátsága mellett új csodák születhetnek. Mindehhez egy kis csengőre kell találni, melynek megszerzése nem is olyan egyszerű. Kirste Paltto, a legtermékenyebb kortárs számi írónő, e könyvével a gyerekek számára is elmondja, hogy milyen varázslatokra képes az egymásra figyelés és a barátság.

Kalmár György - Lázadó ​nemzetek, vérző kisebbségek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Illyés Gyuláné - Gyógypedagógiai lélektan III.
Ennek a könyvnek nincsen fülszövege.

John Irving - In ​One Person
compelling ​novel of desire, secrecy, and sexual identity, "In One Person" is a story of unfulfilled love - tormented, funny, and affecting - and an impassioned embrace of our sexual differences. Billy, the bisexual narrator and main character of "In One Person", tells the tragicomic story (lasting more than half a century) of his life as a "sexual suspect", a phrase first used by John Irving in 1978 - in his landmark novel of "terminal cases", "The World According to Garp". His most political novel since "The Cider House Rules" and "A Prayer for Owen Meany", John Irving's "In One Person" is a poignant tribute to Billy's friends and lovers - a theatrical cast of characters who defy category and convention. Not least, "In One Person" is an intimate and unforgettable portrait of the solitariness of a bisexual man who is dedicated to making himself "worthwhile".

Isaac Asimov - The ​Robots of Dawn
A ​puzzling case of roboticide sends New York Detective Elijah Baley on an intense search for a murderer. Armed with his own instincts, his quirky logic, and the immutable Three Laws of Robotics, Baley is determined to solve the case. But can anything prepare a simple Earthman for the psychological complexities of a world where a beautiful woman can easily have fallen in love with an all-too-human robot...?

Szalay Károly - Karikatúra ​és groteszk a magyar középkorban
E ​kötet, amelyet most kezében tart az olvasó, a népvándorlás és a honfoglalás korától körülbelül az 1500-1540-es évekig tekinti át az anyagot. Ami teljességgel újszerű benne, hogy az irodalmi alkotások mellett a képzőművészeti vonatkozásokat is tárgyalja, összehasonlit, összefüggéseket keres, az irodalom és a képzőművészet jelképeit, szatirikus formáit veti egybe. Mégpedig az egyetemes és európai szimbólumrendszerek keretében. Rendkívüli módon érdekeltek a pogány, illetve keresztény jelképek és összefüggéseik. A szakrális és profán művészeti tevékenységek kapcsolata, és különösen a karikatúra mint ősi kifejezőeszköz kialakulása kultúránkban. A közhiedelem föltételezi, hogy a karikatúra csak a sajtó megjelenésével születik meg, holott annak előképeit nemcsak Breughel, Bosch és mások művein, nemcsak szárnyas oltárokon, templomi freskókon, hanem az ősemberek barlangjaiban is fölfedezhetjük. Sőt, sok vonatkozásban akár szorosnak is mondható a szellemi kapcsolat és az azonosság évezredek karikatúrái között. Utazásaim során ezeket a kérdéseket tanulmányoztam Észak-Spanyolországtól, Dél-Franciaországon keresztül egészen Erdélyig, a karikatúra, a szatíra és groteszk kérdésköreit, gyűjtöttem a témámba vágó példaanyagot. Egyszóval több évtizedes tapasztalataimat igyekezem összefoglalni ebben a kötetben. Mindemellett fölgyülemlett anyagomnak pusztán jéghegycsúcsa ez a tanulmány. Közeledvén az 1996-os és a 2000-es történelmi forduló, célszerűnek láttam, hogy a tervezett munka megírásával tisztelegjek magam is. El is készültem 1995-re. Még ösztöndíjat is kaptam megírására, de elegendő pénzt, hogy munkám meg is jelenjen, már nem. Ezen sem bánkódtam. Örömömet úgysem a megjelenésben, hanem magában a kutatómunkában, az anyag földolgozásában és rendszerezésében leltem meg. Nincs megjelenés-éhségem, éppen eleget publikálok, egyéb könyveim sorban napvilágot láttak, ezért aztán lemondtam a kéziratról, azzal a jelszóval, nem én veszítek, ha nem jelenik meg, és odaadtam Biernaczky Szilárdnak, csináljon vele azt, amit akar. Úgy látszik, nincs fafűtéses kályhája, ezért azután jobbnak látta, ha kiadja - az évforduló után nyolc esztendővel. - Szalay Károly

Derek Bickerton - Nyelv ​és evolúció
Bickerton ​nyelvész, a pidzsin nyelvek kiváló kutatója, számos egyetemen tanított, ma a hawaii egyetem professor emeritusa. A Nyelv és evolócióban amellett érvel ma is tanulmányozható élő "nyelvi kövületek" (a majmok beszéde, a gyermeknyelv fejlődésének kétszavas fázisa, valamint a pidzsin nyelvek) és paleontropológiai eredmények vizsgálata alapján, hogy a nyelv először a mai természetes emberi nyelveknél primitívebb, nyelvtani szerkezettel még nem rendelkező "előnyelvi" formában jelent meg a homo erectusnál. Ez az előnyelv alakult át azokká a nyelvekké, amelyeket a mai emberiség beszél. Bickerton szerint a nyelv evolúciós értéke elsősorban reprezentációs erejében rejlik, a világ leképezésének különösen hatékony módját teszi elérhetővé a faj számára, ezért a nyelv gyökereinek visszafejtésében a könyv nem az állati kommunikációs rendszerek, hanem a korábbi reprezentációs rendszerek vizsgálatára összpontosít. Bickerton a nyelvnek meghatározó szerepet tulajdonít az emberré válásban, ennek kapcsán olyan kérdésekkel is foglalkozik, mint a tudatosság, a világ átalakítása és az erőszak. Könyve az egyik első és legjobb bevezetést kínálja a nyelv evolúciójának területére.

Forgács Tamás - Bevezetés ​a frazeológiába
A ​kötet kifejezetten hiánypótló munka a magyar nyelvtudományban: a magyar szólás- és közmondáskutatásnak már régi adóssága egy ilyen jellegű összefoglalás. A könyv főként leíró szempontból közelít a frazeológiai egységekhez: bemutatja bonyolult nyelvrendszerbeli helyüket, és behatóan elemzi meghatározásuk nehézségeit. Elvégzi több szempontú osztályozásukat is, részletesen körbejárva az ezzel kapcsolatos problémákat. Az osztályozás során - a frazeológiában betöltött súlyuknak megfelelően - különálló fejezetet szentel a közmondásoknak. Önálló fejezet foglalkozik a frazeológiai egységek jelentésviszonyaival, illetve a frazeológiai egységek szövegbeli felhasználásának kérdéseivel, szövegbe épülésük módozataival. Ennek során kitűnő példákat láthatunk a kifejezések átalakításának, elferdítésének - egyes szövegfajtákban, így reklámszlogenekben vagy viccekben oly gyakori - lehetőségeire és típusaira is. Két fejezet némiképp elméletibb vonatkozású a többinél, s a kérdéskör iránt érdeklődő kutatók számára a témakör mélyebb vonatkozásait igyekszik felvillantani: az egyik a frazeológiai egységek vonzatviszonyaival foglalkozik, a másik a lexikalizálódási folyamat különböző összetevőit járja körbe a nyelvtörténet szemszögéből. Külön fejezet tárgyalja a frazeológiai egységek keletkezésének kultúrtörténeti kérdéseit, az utolsó rész pedig a frazeológiai egységek kontrasztív vizsgálatának kérdéseit állítja a középpontba. A kötetet részletes irodalomjegyzék és tárgymutató zárja. A kötet szerzője, Forgács Tamás a Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézetének és Magyar Nyelvészeti Tanszékének a vezetője. Kutatásainak középpontjában a nyelvi változás problematikája mellett már jó ideje a frazeológia kérdései állnak. 2003-ban jelent meg a Tinta Könyvkiadónál Magyar szólások és közmondások szótára című műve, amely a magyar szótárirodalomban eleddig egyedülálló módon mai nyelvünk állandósult szókapcsolatait autentikus szövegpéldákkal együtt mutatja be. 2005-ben pedig az Akadémiai Kiadónál „Állati” szólások és közmondások. A felfuvalkodott békától a zsákbamacskáig címmel jelent meg igen olvasmányos és szórakoztató szólásmagyarázó munkája a különböző nyelvek állatneveket tartalmazó szólásairól és azok művelődéstörténeti hátteréről.

Dave Crane - Bear Bibeault - Tom Locke - Prototype ​& Scriptaculous in Action
Common ​Ajax tasks should be easy, and with Prototype and Scriptacolous they are. Prototype and Scriptacolous are libraries of reusable JavaScript code that simplify Ajax development. Prototype provides helpful methods and objects that extend JavaScript in a safe, consistent way. Its clever Ajax request model simplifies cross-browser developement. Scriptaculous, which is based on Prototype, offers handy pre-fabricated widgets for rich UI development. *Prototype and Scriptacolous in Action* is a comprehensive, practical guide that walks you feature-by-feature through the two libraries. First you'll use Scriptaculous to make easy but powerful UI improvements. Then you'll dig into Prototype's elegant and sparse syntax. See how a few characters of Prototype code can save a dozen lines of JavaScript. By applying these techniques, you can concentrate on the function and flow of your application instead of the coding detailes. This book is written for web developers with working knowledge of JavaScript. *What's Inside* - Explore Prototype's Ajax helper classes - How to add Scriptaculous effects and controls - Closures in JavaScript - Over 100 working examples *Dave Crane* is a UK-based Ajax expert and coauthor od the bestselling _Ajax in Action_ as well as the follow-up, _Ajax in Practice_. *Bear Bibeault* is a US-based Java developerand coauthor of _Ajax in Practice_. *Tom Locke*, creator of Hobo for Rails, contributed the coverage of Rails in this book.

Ekler Péter - Fehér Marcell - Forstner Bertalan - Kelényi Imre - Android-alapú ​szoftverfejlesztés
A ​Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszékén működő Alkalmazott Mobil Kutatócsoport (Amorg) kiemelt figyelmet fordít a hazai mobiltechnológia-oktatás folyamatos fejlesztésére. Munkájuknak köszönhetően lehetővé vált, hogy szélesebb rétegek ismerkedjenek meg a legnépszerűbb mobilplatformokkal, és naprakész tudásuk legyen a legújabb technológiákat illetően. Évente csak az egyetemről több mint 500 hallgató vesz részt a kurzusaikon. Az Amorg tagjai a tanszék népszerű Alkalmazott Informatika sorozatának keretében ezúttal egy hiánypótló művel lepik meg az okostelefonok fejlesztése iránt érdeklődőket. Bátran állíthatjuk, hogy Android platform világszinten az egyik legnépszerűbb és legelterjedtebb mobilplatformmá nőtte ki magát, éppen ezért a könyv elolvasásával megszerezhető ismeretek hosszú távú tudást jelentenek a felhasználók számára. A könyv elején a mobilpiac aktuális állapota és az Android platform története jelenik meg, ezt az Android különféle technológiáinak ismertetése követi. Megismerhető az Android platform szerkezete, az alkalmazáskomponensek szerepe, illetve részletesen megismerhető a felhasználói felület készítése, valamint olyan technikai részletek, mint a komponensközi kommunikáció, a perzisztenciatámogatás, a helymeghatározás és a térképkezelés, az alacsony és a magas szintű hálózati kommunikáció, valamint a kapcsolódó technikák, a multimédia-kezelés, a személyes adatok kezelése, az Android szolgáltatásmodellje, a szenzorok támogatása, sőt a natív programozás is. A könyv végén megtalálhatók a legújabb Android platform által bevezetett technológiai újdonságok, továbbá a mindenütt foglalkozik a táblagépekre irányuló fejlesztésekkel is. Az egyes fejezetek kiemelt figyelmet fordítanak a megértést segítő példákra és gyakran az olyan megoldásokra is, amelyek önálló alkalmazásként is megállnák a helyüket. A könyv szerzői az Android platformmal már a legelső SDK megjelenése óta foglalkoznak, szaktudásukat állandóan szinten tartják, és folyamatos résztvevői a hazai és nemzetközi ipari kutatásoknak és fejlesztéseknek, így széles körű tapasztalattal rendelkeznek. A könyv gondosan válogatott témakörei, szakszerű szerkesztése és a válogatott példák lehetővé teszik, hogy a mindennapi munka során is alkalmazhassuk, és a részletes magyarázatok segítségével a technológia működését is könnyen megérthessük. A szerzők törekedtek arra, hogy a könyvben szereplő kódrészek használatát lehetőség szerint önálló alkalmazásokon keresztül is bemutassák, ezek a példák az előszóban található hivatkozáson keresztül érhetők el.

Francesco Casetti - Filmelméletek
Film ​és elmélet Nánay Bence Az olasz szerző tankönyvszerű munkája a filmelmélet szövevényes történetébe próbálja bevezetni az olvasót. A film megjelenése óta újra és újra felmerült az a probléma, miként lehet a filmet a napi kritikánál alaposabban, igényesebben vizsgálni. Ez az elméleti tendencia az idők során csak erősödött; egyre többeket érdekeltek az olyan kérdések, mint például művészet-e a film, mitől jó az egyik és mitől nézhetetlen a másik, illetve mire vezethető vissza ez a különbség. Már a tízes évek közepén kialakult a filmelméletnek nevezett tudományág, amellyel azóta egyre többen foglalkoznak, különösen az utóbbi harminc évben szerte a világon (például Budapesten is) megalapított filmes tanszékeken. A filmelmélet azonban egyáltalán nem egységes tudományág. Általában a negyvenes évek közepét szokták megjelölni, mint jelentős korszakhatárt. A negyvenes évekig a filmelméletnek volt valami forradalmi bája: azt igyekeztek bizonyítani a szerzők, hogy a film művészet, méghozzá autonóm, mind az irodalomtól, mind a képzőművészettől független művészet. Az írások leginkább kiáltványra vagy személyes vallomásra emlékeztettek. Ezzel szemben a század második felének filmelmélete igazi tudomány akar lenni, lábjegyzetekkel, bibliográfiákkal és sok-sok szakkifejezéssel. Ahogy az irodalomelmélet bevett akadémikus tudományág lett, a filmelmélet is helyet követelt magának a tudományok panteonjában. A század második felének filmelmélete tehát már távolról sem olyan könnyen áttekinthető, mint a korai időszaké. Francesco Casetti ennek az igen szövevényes, a tudományosság igényével fellépő filmelméletnek a bemutatására és rendszerezésére tesz heroikus kísérletet; könyve a korai elméletírókkal nem foglalkozik. Az elmúlt ötven év rendkívül széttartó, a legkülönbözőbb terminológiát felvonultató filmelméleti irodalmában próbál tehát valahogyan rendet tenni. A század második felének első nagy korszakát Casetti az ontológikus filmelmélet korszakának nevezi. Az ontológikus elméletek – amelyeknek emblematikus alakja a Magyarországon is jól ismert André Bazin – a mechanikus reprodukció alapján próbálták levezetni a film többi jellemzőjét. Az ontológikus elmélet igazából az átkötést jelentett a korai és a modern filmelmélet között; már szigorú elméleti igénnyel lépett fel, de még nem használt tudományos terminológiát. A következő korszakban a filmelmélet más tudományágak eredményeit vette át és használta fel saját céljaira. A filmszociológia, a filmszemiotika és a film pszichológiája mind-mind egy másik, már kialakult tudományág filmre való alkalmazását jelentette. E diszciplínák közül voltaképpen csak a filmszemiotika tekinthető valódi irányzatnak. Sajnos a filmszemiotika meglehetősen népszerűtlenné tette a filmelméletet: olyan bonyolult terminológiát használt, amely miatt az egész filmelméleti diskurzus hozzáférhetetlenné vált a nem tudományosan képzett emberek számára. A filmelmélettel szembeni számos előítélet a filmszemiotika túlzottan körmönfont megfogalmazásaival magyarázható. A filmszemiotika utáni filmelméletre továbbra is más tudományok apparátusának filmre alkalmazása jellemző, de ezeknek a tudományoknak a nyelvezete már nem áll olyan távol mindennapi fogalmainktól, mint a szemiotika szakkifejezései. A filmre alkalmazott fogalmi apparátusok közül a legfontosabbak ma a pszichoanalízis, a feminizmus és a narratológia. Abban is újat hoznak ezek az elméletek, hogy – szemben a filmszemiotikával – már nem a film minden aspektusra kiterjedő vizsgálatát tűzik ki célul, hanem csak egy-egy részproblémát tárgyalnak, a narratológia például a filmi elbeszélés konstrukcióját, a feminista filmelmélet a férfi-nő viszony filmes ábrázolását. Bár az egyes elméleti irányzatok bemutatása mindvégig pontos és következetes, Casetti kategorizálása több ponton is megkérdőjelezhető. Például – kissé önkényes és vitatható módon – a filmszemiotikát és a pszichoanalitikus filmelméletet módszercentrikus elméleteknek nevezi és együtt kezeli őket, a feminista filmelméletet azonban ezektől elkülönítve a „horizontelmélet”-nek nevezett mesterséges és erőszakolt gyűjtőfogalom alá sorolja, holott a feminista és a pszichoanalitikus filmelmélet nem képzelhető el egymástól függetlenül, a filmszemiotikát, illetve a mai pszichoanalitikus megközelítést viszont Christian Metz személyén kívül szinte semmi más nem köti össze. Casetti könyve ennek ellenére áttekinthető és olvasmányos bevezetést nyújt a filmelmélet tudományába, fontos megemlíteni azonban, hogy több szempontból is óvatosan kezelendő. Egyrészt komoly aránytévesztés mutatható ki a könyvben; az olasz elméletírók lényegesen több teret kapnak, mint azt valódi jelentőségük indokolttá tenné. Emellett igen egyenetlen a könyv stílusa: azok a részterületek, amelyeket a szerző jól ismer, élvezetes, egy-egy problémát több oldalról is megvilágító fejezetben kerülnek elénk. Más témakörökkel– például a kognitív és a feminista filmelmélettel – viszont nem foglalkozik behatóan, ezeken a pontokon Casetti írása sokszor egyszerű könyvismertetésbe megy át: a szerző sorra veszi az adott szakterület néhány – nem mindig legfontosabb – könyvét, és egy-egy bekezdésben összefoglalja mondanivalójukat. Szerencsére a könyv nagyobb részére és legfontosabb fejezeteire nem ez az írói stratégia jellemző. A Filmelméletek nem az utóbbi ötven év filmelméletének kimerítő elemzése, viszont korrekt összefoglalás. Tankönyv, nem tudományos értekezés. Az is megérti, aki eddig azt sem tudta, mi az, hogy filmelmélet, és ez már önmagában is nagy dolog.

Szőts István - Szilánkok ​és gyaluforgácsok
Szilánkok ​és gyaluforgácsok - hajlíthatatlan jelleméhez hű önkritikával maga Szőts István (1912-1998), az európai rangú magyar filmművészet egy új megteremtője nevezte így egy interjúban filmjeinek, írásainak együttesét. Torzón maradt életmű - mondták mások. Ám azok, akik látták, láthatták betiltott, elhallgatott filmjeit - köztük az Emberek a havason vagy az Ének a búzamezőkről címűeket -, vagy olvasták Röpiratát a magyar filmművészet ügyében, mely munkáját nyugodtan nevezhetjük a magyar film alkotmányának, egyszóval a film, a magyar film barátai tudják, hogy filmművészetünk egyik legértékesebb örökségét jelenti Szőts István munkássága. Kötetünk ennek a sok tanulsággal szolgáló és megszívlelendő örökségnek a foglalatát adja közre. Kiadatlan művei közül először itt jelennek meg a vázlatossága ellenére is izgalmas és egyben dokumentum értékű Életrajzi feljegyzései, s megvalósítatlan filmtervei, forgatókönyvei közül a Havasok asszonya, Az éhség, és Az aradi tizenhárom. Az 1945-ben írott Röpirat a magyar filmművészet ügyében című munkája pedig minden bizonnyal gondolatébresztő, mondhatni, aktuális olvasmány napjainkban is.

Imre Flóra - Rondó
Imre ​Flóra 1961-ben született Budapesten. Az ELTE magyar-latin-ógörög szakán végzett, jelenleg a budapesti Eötvös József Gimnázium tanára. Első kötete a Magvető Kiadónál jelent meg 1986-ban (Az Akropoliszra néző terasz), második könyve az Interart Stúdió gondozásában látott napvilágot 1992-ben, Merőleges idő címmel. 1990-ben Füst Milán-díjat kapott. - Ebben a kötetében a rondó műfaji szerkezetét használja modellként. Egy-egy téma (Isten, halál, szerelem...) eleinte, mint epizód tűnik fel, hogy aztán közbeékelésekkel kibővítve, szintézisszerűen jelenjen meg a versen és a cikluson belül is. Ezen túl az egész könyv felépítése a francia rondóra emlékeztet, a vezérfonal a refrén, ami mindig akkor tér vissza, amikor már felejteni kezdjük, hogy figyelmeztessen a mindenütt jelen lévő ellenpontokra. ... Kiérlelt, hibátlan versmondatai, gondolatilag is izgalmas beszédmódja úrja kedvet adhat a versolvasásról már-már megfeledkezett közönségnek

Kabar Vivien - Kígyóbőrben
Egy ​leány üzent nekem, aki érettebb a koránál. A sokféle kúltúrából, melyeket génjeiben hordoz, karmája terheivel, szépségeivel és súlyával együtt felizzott benne az emlékezés énrám. Örülök, hogy megélem nehézségeit, és osztozom minden igaz szépségben, amit csinál. Köszöntöm örök útitársaként az időtlenségben. _Szepes Mária_ Valamennyiünk érzése, gondolata, cselekedete kirezeg a térbe, burokként vonva be a Földet. A művészetnek sokkal nagyobb a szerepe, mint azt hinnénk. Ez a művész- leány olyan, mint egy csatorna. Mint egy esőcsatorna, mely elvezeti a Világlélek felgyülemlett könnyeit. Tisztán teszi ezt, önnön természetéből fakadva, mégis hálával tartozunk neki. Köszönlek Vivien! _Soma Mamagésa_ Egy különös nevű fiatal hölgy, különös sorokkal lepi meg olvasóit e különös versekben. Bár a csúnyáról, a torzról, a bűnről és az enyészetről szólnak e verssorok, különös, hogy versei mégsem lesújtóak, hanem felemelőek. Mi több: úgy tűnik, tehetségesek is. _Karinthy Márton_

Kabar Vivien - Sors-ok
"Egy ​olyan könyvet tarthatunk a kezünkben, ami a maga nemében egyedülálló és újszerű, elhagyván a szokványos gondolkodásmódot, ami megmutatkozik magában a képi világban, és a szavak kimagasló megjelenítésében is. A képek és a szavak együttesen nyitnak meg olyan szintet tudatunkban, ami egy másik létsíkra visz át, és ha azonosulni tudunk a szavak erejével, amik a verssorokban rejlenek, akkor igazi spirituális út nyílik meg előttünk, ahol a belső énünk, és a külső világ egyesülhet. Ez a mű egy igazi kuriózumnak számít, aminek elolvasása csodálatos élményt nyújthat mindenki számára, hát ne vonjuk meg magunktól ezt az érzést." (Frabato)

Kocsis G. István - Nikola ​Tesla és az univerzum titkai
Az ​emberiség történelmében sok nagy filozófus, számtalan híres természettudós és megannyi nagy feltaláló munkálkodott a társadalom, a tudomány és a technika fejlődésén. Kevesen voltak azonban olyanok, akik mindhárom területen kimagaslót alkottak. Közülük is az egyik legnagyobb hatású személyiség kétség kívül Nikola Tesla volt. A könyvben végigkísérhetjük rendkívüli életét a születésétől kezdve egészen a haláláig, és közben megismerhetjük azokat a titkokat, amelyeket határtalan tudásvágya és rendkívüli képességei révén ismert meg a körülöttünk lévő világról. A könyv ezért nemcsak a műszaki érdeklődésű szakemberek számára lehet érdekes olvasmány, hanem azoknak is, akik szellemi fejlődésükhöz keresnek hasznos ismereteket.

Margaret Cheney - Tesla
He ​was born in a small Yugoslavian village in 1856. Yet he grew up to transform our world. From his supernaturally gifted mind came the principles that led to computers, missiles, robots, nuclear fusion—even the microwave in your kitchen. He had a photographic memory. He never even made blue-prints, being able to create directly from his mind. Always thinking at fever-pitch, he worked too fast to secure patents or even rent-money. Friend of Mark Twain, enemy/rival of Edison, he was trail-blazer and mentor for many of our century's most famous scientists. A riveting biography of a colossal, crazy genius.

Bruno P. Kremer - Hermann Muhle - Zuzmók, ​mohák és harasztok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Havasi Ferenc - Tesla ​- egy briliáns elme és egy kivételes ember
Nikola ​Tesla feltaláló volt. Gondolatainak és munkájának köszönhetjük többek között a többfázisú elektromos rendszer és a rádióhullámok használatát. Sajátos munkamódszere volt: kísérletezés helyett képzeletében alkotta meg és próbálta ki találmányait. Papírra már csak a hibátlanul működő változatot vetette. Azért dolgozott, hogy jobbá tegye az emberi létet, és emellett kitartott akkor is, amikor karrierje, anyagi érdekei vagy a tudomány pusztán látszólagos fejlődése mást kívántak volna meg tőle. Legendák maradtak fenn azokról a felfedezéseiről, amelyeket nem adott közre, mert hiányolta azt az erkölcsi tartást, jóságot és bölcsességet, amely meg tudná akadályozni, hogy bárki visszaélhessen velük.

Simonfy József - Holdkóros ​halak
Az ​a világ, amely Simonfy József kötetében megjelenik, a szabad ég alatt szállásoló vándorpoéták repertoárjából lenne ismerős, de a som, a kökény, a korhadt vagy odvas fa, a bagoly, a kullancs, a légy, az ebihal, a giliszta egy rútság-esztétikát sugall, amelynek szervezőelve az ébren töltött éjszaka. A közelség poézise ez, a legapróbb felismeréseiben is mélységet, hitelességet hozó, egyszersmind a szerénység viselkedésvariánsát választó, egzisztenciális költészet. _Egyed Emese_

Simonfy József - Égdarab
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

F. Scott Fitzgerald - Tales ​of the Jazz Age
Though ​most widely known for the novella The Great Gatsby, F. Scott Fitzgerald gained a major source of income as a professional writer from the sale of short stories. Over the course of his career, Fitzgerald published more than 160 stories in the period's most popular magazines. His second short fiction collection, Tales of the Jazz Age (1922), includes two masterpieces as well as several other stories from his earlier career. One, "May Day," depicts a party at a popular club in New York that becomes a night of revelry during which former soldiers and an affluent group of young people start an anti-Bolshevik demonstration that results in an attack on a leftist newspaper office. "The Diamond as Big as the Ritz" is a fantastic satire of the selfishness endemic to the wealthy and their undying pursuit to preserve that way of life. All of these stories, like his best novels, meld Fitzgerald's fascination with wealth with an awareness of a larger world, creating a subtle social critique. With his discerning eye, Fitzgerald elucidates the interactions of the young people of post-World War I America who, cut off from traditions, sought their place in the modern world amid the general hysteria of the period that inaugurated the age of jazz. This new edition reproduces in full the original collection, stories that represent a clear movement in theme and character development toward what would become The Great Gatsby. In introducing each story, Fitzgerald offers accounts of its textual history, revealing decisions about which stories to include.

Bihari-Horváth László - A ​hímzett képes-feliratos falvédő
A ​hatvani Hatvany Lajos Múzeum Falvédőgyűjteményének tárgytipológiai leírását és katalógusát adja Bihari-Horváth László, a múzeum munkatársa. A hímzett falvédőkből először 1980-1981-ben nyílt kiállítás, akkor meglehetősen ellentmondó visszhangokat kiváltva, hiszen ezeket a konyhai díszítéseket a giccs kategóriájába sorolta a korabeli tudomány. Azonban mint a népi lakáskultúra része, beépült a mindennapokba. A szerző tanulmányában a használatot, illetve a falvédőképeket és szövegeket is elemezve, típusokra osztott gazdag fekete-fehér fotómelléklet és tárgyleírás kíséretében dolgozta fel az anyagot - a modernizálódó népi lakáskultúra iránt érdeklődő laikus és szakközönség számára.

Léopold Sédar Senghor - Elégia ​a vízhez
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - "Ó, ​Napkorong, ura a fénynek..."
Az ​óegyiptomi vallás egyik legismertebb korszaka az Amarna-kor, amikor Ekhnaton fáraó elutasítva a hagyományos vallást, egy teljesen új és egyedülálló vallásos gondolatrendszert alkotott meg. A korszakot leghitelesebben tükröző naphimnuszok közül magyarul igen kevés jelent meg. Ezen kívánunk változtatni, amikor Grigássy Éva hagyatékából az egyiptomi műfordításokat, illetve az Egyiptomhoz kötődő verseket megjelentetjük. A naphimnuszok többsége az Amarna-korból származik, de más korszakokból, illetve más témájú verseket is beválogattunk a kötetbe. A műfordító személye mellett az óegyiptomi eredetiből készült fordítások hitelességét biztosítja az is, hogy a műfordítások alapjául szolgáló nyersfordítások elkészítésében Kákosy László nemzetközi hírű egyiptológus is közreműködött, aki még a kötet bevezető tanulmányát is megírta, de sajnálatos módon azonban a kötet megszerkesztésére már nem adatott neki idő.

Covers_137276
Szabó ​Magda Ismeretlen szerző
10

Ismeretlen szerző - Szabó ​Magda
A ​kötet Szabó Magda változatos és gazdag írói pályájának állomásait és dokumentumait kívánja felidézni, a debreceni gyerekkortól kezdve a tanárkodás emlékein át egészen az írói pálya már a XXI. századba nyúló, nemzetközi elismertséget hozó beteljesüléséig. Szabó Magda (1917-2007), a Kossuth-díjas és Femina-díjas író pályája elején költőként indult, majd egy visszavont Baumgarten-díj és az ötvenes évekbeli kényszerű hallgatás után regényíróként vonult be a magyar irodalomba. A kálvinista Debrecenben töltött gyerekkor és a vidéki tanári pályakezdés után a fővárosba került, azonban élete során mindvégig hűséges maradt szülőhelye, családja és iskolái jelentette szellemiséghez. Az Újhold-nemzedékéhez is tartozó író nemcsak regényíróként és költőként mutatkozott meg az olvasók számára, a hatvanas évektől drámaíróként is jelentőset alkotott, s nem szabad megfeledkeznünk a gyerekeket megszólító műveiről sem, a Bárány Boldizsárról vagy a Tündér Laláról. Kötetünk e változatos és gazdag írói pálya állomásait és dokumentumait kívánja felidézni, a debreceni gyerekkortól kezdve a tanárkodás emlékein át egészen az írói pálya már a XXI. századba nyúló, nemzetközi elismertséget hozó beteljesüléséig.  A Hang-Kép-Írás sorozat különlegessége továbbra is az, hogy a ritka kéziratok és fényképek mellett a költővel készült hangfelvételekből is válogatást ad.

Hoffmann Ildikó - Németh Dezső - Fejezetek ​a neurolingvisztikából
Az ​agyi struktúrák és a nyelvi folyamatok kapcsolatának vizsgálata jó száz éve áll a tudományos érdeklődés homlokterében, mind a neurológia, mind pedig a nyelvészet számára számtalan felismerést hozva. A kötet tömör áttekintését nyújtja a téma legfontosabb kutatási területeinek, felvázolva a legjelentősebb neuropszichológiai és pszicholingvisztikai módszereket. Az egyik sokat kutatott problémakör a különféle idegrendszeri alapú nyelvi zavarok kérdése. A kötet első fejezete ennélfogva a neurolingvisztikai kutatások, ezen belül is a lokalizációs és holisztikus elméletek történeti áttekintése után részletesen foglalkozik az afázia típusaival, tesztelésével és terápiáival. A nyelvi és emlékezeti folyamatok kapcsolata áll a következő fejezetek fókuszában, különös tekintettel a munkamemória és a nyelv viszonyára. E kérdéskör újabb aspektusát vizsgálja a következő fejezet, jelesül a nyelv és az emlékezet időskori változásai kapcsán szólnak a szerzők a demenciáról, az Alzheimer-kórról, illetve az időskori beszéd elemzésének kutatási lehetőségeiről. A további fejezetek különféle munkamemória-modelleket mutatnak be. Az igen gazdag irodalomjegyzékkel kiegészített és számtalan ábrával, táblázattal illusztrált kiadvány kimondottan szakmai közönség számára készült, a témát a nemzetközi szakirodalom tükrében átfogóan ismerteti.

Jeremej Ajpin - A ​hamvadó tűznél
"Az ​osztják Ajpin minden bizonnyal népe legkiemelkedőbb alkotója, [...] műfaja nem líra, komor mondandóját a próza pontosabban visszaadja. Életrajzi adatait nem könnyű kinyomozni, publikációit sem egyszerű fellelni. A 70-es évek végétől jelennek meg rendszeresebben is elbeszélései, főként helyi lapokban. Anyanyelvén is sűrűn publikált, de az olvasók szélesebb körét csak oroszul szólíthatta meg. Önálló köteteinek sorsa külön történet. Az ún. szocialista hős hiánya, a sötétebb színek feltüntetése, a megszokott és várt lelkesedés helyén jelentkező kiábrándult, sőt keserű hang a 80-as, sőt a 90-es évek kiadóinak, szerkesztőinek is elfogadhatatlannak bizonyult, s ilyképp Ajpin kötetei hosszú évekig hevertek íróasztalfiókokban. [...] Ajpin az írást választotta. Egyre jobban, egyre felkavaróbban, valóban bársonyba rejtve a gyilkot, amely kihalással fenyegeti Észak őshonosait, nyilatkozik meg. Ragyogó publicista, Amerikában is jelent meg már kötete, finnre is lefordították egyik könyvét, a piciny északi népek körében egyre nagyobb a tekintélye. Szeretné népe minél több értékét megmenteni, átmenteni, visszaadni az osztjákoknak az igaz emberi jóságot, a hitet, az erkölcsöt, amely korábban sajátjuk volt. Magányos e harcban, de lelkiereje bámulatos." _Domokos Péter_

J. M. Coetzee - The ​Lives of Animals
"Coetzee ​stirs our imaginations by confronting us with an articulate, intelligent, aging, and increasingly alienated novelist who cannot help but be exasperated with her fellow human beings, many of them academics, who are unnecessarily cruel to animals, and apparently (but not admittedly) committed to cruelty. The story urges us to reconceive our devotion to reason as a universal value."--From the introduction by Amy Gutmann The idea of human cruelty to animals so consumes novelist Elizabeth Costello in her later years that she can no longer look another person in the eye: humans, especially meat-eating ones, seem to her to be conspirators in a crime of stupefying magnitude taking place on farms and in slaughterhouses, factories, and laboratories across the world. Costello's son, a physics professor, admires her literary achievements, but dreads his mother's lecturing on animal rights at the college where he teaches. His colleagues resist her argument that human reason is overrated and that the inability to reason does not diminish the value of life; his wife denounces his mother's vegetarianism as a form of moral superiority. At the dinner that follows her first lecture, the guests confront Costello with a range of sympathetic and skeptical reactions to issues of animal rights, touching on broad philosophical, anthropological, and religious perspectives. Painfully for her son, Elizabeth Costello seems offensive and flaky, but--dare he admit it?--strangely on target. Here the internationally renowned writer J. M. Coetzee uses fiction to present a powerfully moving discussion of animal rights in all their complexity. He draws us into Elizabeth Costello's own sense of mortality, her compassion for animals, and her alienation from humans, even from her own family. In his fable, presented as a Tanner Lecture sponsored by the University Center for Human Values at Princeton University, Coetzee immerses us in a drama reflecting the real-life situation at hand: a writer delivering a lecture on an emotionally charged issue at a prestigious university. Literature, philosophy, performance, and deep human conviction--Coetzee brings all these elements into play. As in the story of Elizabeth Costello, the Tanner Lecture is followed by responses treating the reader to a variety of perspectives, delivered by leading thinkers in different fields. Coetzee's text is accompanied by an introduction by political philosopher Amy Gutmann and responsive essays by religion scholar Wendy Doniger, primatologist Barbara Smuts, literary theorist Marjorie Garber, and moral philosopher Peter Singer, author of Animal Liberation. Together the lecture-fable and the essays explore the palpable social consequences of uncompromising moral conflict and confrontation.

J. M. Coetzee - Slow ​Man
. ​M. Coetzee , one of the greatest living writers in the English language, has crafted a deeply moving tale of love and mortality in his new book, Slow Man. When photographer Paul Rayment loses his leg in a bicycle accident, he is forced to reexamine how he has lived his life. Through Paul’s story, Coetzee addresses questions that define us all: What does it mean to do good? What in our lives is ultimately meaningful? How do we define the place we call "home"? In his clear and uncompromising voice, Coetzee struggles with these issues and offers a story that will dazzle the reader on every page.

Kollekciók