Ajax-loader

kollekció: Versek

“Nem volt fűzfapoéta. A rím kedvéért nem rontotta el a verset.”
(Rejtő Jenő)


Tizenegy ​fiatal poétánk állt össze Jónás Tamás vezetésével, hogy megemlékezzen a múlt század egyik legjelentősebb, legtehetségesebb magyar költőjéről. A kötet a Ráday Könyvesház gondozásában az idén látott napvilágot. Speciális válogatása ez József Attila költészetének, hiszen az antológia kortárs költőink kedvenc József Attila-verseit tartalmazza. De nemcsak ezért lehet különleges dísze a gyűjteményünknek, hanem azért is, mert József Attila költészetének örökösei mindannyian lerakják névjegyüket egy-egy versükkel. Ám itt sem állnak meg, tekintettel, hogy a 2005-ös esztendő – József Attila születésének 100. évfordulója – nemzetközi ünnepi éve is a költőnek, mind az ő, mind a szerzők verseit különböző nyelveken is olvashatjuk. Így a kötet nem csak saját könyvespolcunknak lehet becses darabja, hanem ajándékozhatjuk külföldi barátunknak is. Elsősorban angol nyelvterületre, de szerepel a kötetben cigány, észt, francia, holland, lengyel, német, olasz, román, spanyol, szlovák és szlovén fordítás is. Igazi nemzetközi verseskötet!

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

A ​század egyik legnagyobb költőzsenijének, Oszip Mandelstamnak 50 kulcsversét tartalmazza e kötet Erdődi Gábor tolmácsolásában. Oszip Mandelstamnak, kit nemcsak elhallgattattak a szovjet korszakban, de akiről évtizedekig azóta is hallgattak. Hisz ő volt, aki korai költészetének éterien cizellált verseiben Aphroditét a világtengerek habjává varázsolja vissza, majd a Perszephoné-i alvilágban játszódó orpheuszi lírája után elsőnek mondja ki a Szovjetunióban "kitetsző mezítlen rettenetet". Később vitriolos gúnyverset ír "a svábbogár bajszú" ellen, s korunkról, a "farkaskapó századról" meghatározó érvényű történelemfilozófiai művei születtek. Ez utóbbi verseiért 3 évre száműzik Voronyezsbe, majd szovjet koncentrációs táborban pusztul el. Ismerős életút, kelet-európai költői sors - mondhatnánk. Műveltségének hatalmas, összemberi mérete babitsi hasonlóságú, az utolsó, a pokol bugyraiból küldött voronyezsi versei pedig József Attila és Radnóti utolsó költeményeivel mutatnak rokonságot, s ezért lesznek ismerősen esengők a magyar olvasónak. Kötetünk egy sorozat második tagjaként csatlakozik Jeszenyin Mennyei kanca című kötetéhez.

Középiskolás ​diáknemzedék hosszú sora vált Makay Gusztáv írói és tanári működése révén a magyar költészet szerelmesévé, a szép versek értő olvasójává. Az ELTE gyakorló gimnáziumának neves vezetőtanára 75 közkedvelt és széles körben ismeret magyar vers részletes elemzését gyűjtöte össze e kötetben, közölve természetesen a versek szövegét is. Az elemzett költők sora Bornemissza Pétertől és Balassi Bálinttól a XVIII., a XIX. és a XX. század klasszikusain keresztül Szabó Lőrincig terjed. Szerzőnk sokoldalúan közelíti meg a költeményeket: tartalmi értelmezésük mellett közli keletkezéstörténetüket, helyüket és szerepüket alkotójuk életművében, majd esztétikai, stilisztikai és verstani szempontból vizsgálja meg azokat. Mivel a középiskolai magyar irodalmi tananyag színe-java szerepel a feldolgozások között, a kötet nélkülözhetetlen segédeszköz a magyartanárok számára is.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Könnyen ​megtanulható, kedves, jó ritmusú, fülbemászó muzsikájú verseket tartalmaz a kötet. Óvodásoknak és kisiskolásoknak szóló költemények ezek, hét ciklusra tagolva. Négy ciklus az évszakokról s a hozzájuk kapcsolódó ünnepekről szól. Egy külön ciklus vers csinál játékosan kedvet a kis elsősöknek az iskolához. Találhatunk még e könyvben tréfás verseket, mondókákat, kiszámolót s találós kérdéseket.

A ​költő vallomása: "Az időrend szerint ez a negyedik verseskötetem. A benne be- és megmutatkozó versek viszont nem követik az időrendet - mint egyetlen kötetben sem -, nem a keletkezés, a kronológia sorrendjéhez igazodnak. Hogy melyik hogyan és miért kerül egymás mellé-mögé, azt mintha nem én, hanem elsősorban ők döntenék el. Gyatrácska hasonlatként egy jól összekevert kártyacsomagra hivatkozom, amelyet rendezni kell. A színek, a figurák vagy talán a lapok értéke szerint. Maguk a lapok - versek - vonzzák vagy taszítják egymást, szomszédok akarnak lenni, vagy más vonzódásokhoz igazodva, messzi kerülni egymástól. Látszólag önkényes játék - valójában mintha ők választanák meg partnereiket, szövetségeseiket, mint a honfoglalók, a szűzföldeket megszálló telepesek, és nekem csak egy tétova, úgy-ahogy tájékozott bíró szerepe jut. Benne munkálkodtam - a rendezés és rakosgatásban -, amikor váratlanul és »tragikus körülmények között« - az újságírás tárgyilagossá koptatott mintáját most szándékosan vetem ide - meghalt a fiam, a kamaszkorból éppen kilépő. Hallgathattam volna, hallgathatnék róla, mint a fájdalmukat is temetni tudók. Azt mondom neked, akárki vagy: ember - nekem ez nem sikerül. Szembekerülni a brutális és érvénytelennek tetsző halállal, a tény úgy igyekszik szorongásokat sugalló és csak körülírható fenséggé lenni benned, ahogyan - utólag - a versek, a kártyák rendezésének műveletét látod mihasznának. Alsók, fölsők, dámák és királyok, a halál ütésének távlatából, ha nem is vesztik el értéküket, és nem lazulnak vonzalmaik: átváltoznak, mintha a megtörtént után másként néznének egymásra. Shelley Óda a nyugati szélhez című versének sóhaja jut eszembe, Tóth Árpád fordításában: »csak kora kamaszidőmnek térne ki gyermeki víg lelke vissza«. Lehetetlen élnem, mint éltem, ha el nem utasítanám is, elkerülne ez a lehetőség, meggyökken a lélek - kiütés az ökölvívásban -, visszavonhatatlan, és mégis mintha káprázat volna."

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mark ​Doty's Fire to Fire collects the best of his seven books of poetry, along with a generous selection of new work. His signature style encompasses both the plainspoken and the artfully wrought, as one of contemporary American poetry's most lauded, recognizable voices speaks to the crises and possibilities of our time.

A ​lektor tanácstalan, a költő tehetséges, a költemények besorolhatatlanok. Néhány mozdulat és a versek íve elég a költészet sikeres szárnyalásához. (P. J. után, lazán.) Mindez megtörténik az első kötetes Bak Rita verseiben. S még több is, sokkal több. Generációja hányattatása, érték-bizonytalanság, de ember- és Isten-vágy. A külvárosokkal és alföldi tájakkal átitatott kikhez tartozás kivallása, költészetbe emelése, mint a nagy elődöknél. A külvilág és a belvilág folyamatos és határtalan egymásba játszása. Miként a homokos ösvény a Tisza-parton vagy a macskaköves út a Főváros belvárosában egyformán perspektívákat nyit a lépő embernek, még behunyt szemmel is! De úttalan és ismeretlen mégis itt - bent a lélekhomályban és kint a társ(adalom)-világban - minden lépésünk eredője: ,,Ismeretlen /haladási /irány." Vallani, élni, látni mégis itt kell. S mert Bak Rita költőnő és ízig-vérig modern asszony: láttatni is.

Covers_293178
Mezsgyék Ismeretlen szerző
0
0

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tíz ​éve annak, 2002-ben, hogy Kodolányi verseiből válogatás jelent meg. Akkori versválogatása szonettekkel ér véget, mesterszonett nélküli koszorúval; de a 70. év alkalmából megjelent kötet válogatása, amely rendhagyólag az új, 2007-től született versekkel indít: szonetteket vonultat föl, Shakespeare bevonásával - intellektuális és a világot befogadó játék ez a javából! Shakespeare és a szonettek - ez az ,,újabb hang", bár nem új, hiszen szerves folytatása ez az eddigi költői világnak. Kodolányi Gyula filozofikus alkat; verseiben szonett, haiku, próza formákat egyaránt használ gondolatai kifejezésére. Negyven év terméséből olvashatjuk a legjobb verseket.

1. ​Gondoltam, megölöm magam, hogy beültessenek ebbe a szuperszonikus Moszkvicsba. De aztán József Attila lebeszélt róla, hiszen ő sem került be. 2. Hamvas Béla utolsó éveiben összejárt a fiatal Sopotnikkal, aki megnevettette őt. 3. Nem igaz, hogy Sopotnik szomorú. Sopotnik egy Fonák. Adyt is túlélte, és nem lett áruló: szemtelenség. Ha meglátom gúnyos pofázmányát, viszketni kezd a tenyerem. 4. Költőnek öreg, filozófusnak fiatal: Sopotnik 1974-es, mint Leonardo DiCaprio. Nem csak a külsejük hasonló, a karrierjük is. (Pollágh Péter)

Balla ​Zsófia hét év után jelentkezik új verseskötettel, a Más ünnepekben az elmúlt időszaknak mintegy keresztmetszetét nyújtja: könyve sűrítés – mondhatnánk: egy konokul csak a lényegre összpontosító költői figyelem eredménye. A szerző nem külsődleges márkajelzetéhez ragaszkodik, nem alakított ki formalizált védjegyet, hanem saját költői mondanivalójához hű, nagy témáihoz (szerelem, hontalanság, életgyakorlat, múlandóság, emberi árulás, érzékfeletti dolgok) tér vissza meg-megújuló kötött és szabadon zárt formákban. Beszédmódja szembeszökően nyomatékos és gondolati: Balla Zsófia érzékletessége, iróniája, komolysága az olvasótól is elmélyülést vár: ajánlatos verseihez nem csak odahajolni – hozzá is kell nevelődni megrendítő világához. Nagy elődöknek, Babits Mihálynak, Pilinszky Jánosnak vagy Rainer Maria Rilkének a nyomdokain jár, s közben gondolati költészetünk új fejezeteit nyitja meg. Különös figyelmet érdemel – a kötet nagy elégiái, tablószerű összegzései és elmélyült gondolatfutamai mellett – a játékosság vagy a groteszk hangján megfogalmazott létleletek egy-egy darabja. Balla Zsófia költészete ugyanis nem csak mélységről tesz tanúságot, hanem arról a kiegyensúlyozott derűről, sőt távlatos higgadtságról is, amely lírai filozófiájának alapeleme. Ez a költészet gyönyörködtet: megráz és fölemel.

Covers_425118
Az ​vagy nekem... Ismeretlen szerző
0
1

Megjelent ​hangoskönyveinkről válogattuk ki a legszebb szerelmes verseket Shakespeare-től Adyn és Radnótin át Pilinszky Jánosig. Az előadók között: Fenyő Iván, Gállfi László, Kaszás Attila, Mácsai Pál és Nagy-Kálózy Eszter.

Egy ​fordított világban minden megtörténhet! A gonoszból jó tündér válik, a rosszból jó manó lesz, az állatok különleges tulajdonságokkal bírnak, a hétköznapi dolgokból kis csodák, a kis csodákból pedig hatalmas, földöntúli csodák születnek. Egy fordított világban megszépülnek az emlékek, fontos szerepet kap a szeretet. Csodák és szeretet, vidám mosolyok és könnyed tanulságok, versek... rólad, rólunk és rólatok. Versek mindenkinek, akik hisznek, bíznak a szeretet, a mosoly és a csoda erejében. Versek egy rend- hagyó könyvben, amely ezúttal nem csak verses, hanem emlékkönyvként is szolgál, azért hogy szépet, jót, mosolyt, szeretetet és kedvességet írjanak bele azok, akiket a legjobban szeretsz! Versek és em- lékek együtt, mindezt egy fordított világban. Azért, hogy megőrizd a verseket, azért hogy megőrizd a szeretetet és azért, hogy elmesélhesd... versben az egész világot!

A ​jelen válogatásban a szigetvári Zrínyi Miklósról szóló horvát, szerb, bosnyák, szlovák és magyar népi énekek ismertetése mellett korabeli szemtanúk feljegyzéseit, a sorsdöntő szigetvári 1566-os csata eseményeiről szóló legkorábbi tudósításokat, valamint horvát költők műveit, de egyúttal Zrínyiről szóló tanulmányokat is tárunk olvasóink elé. Közlésünk nem titkolt célja, hogy a közös magyar–horvát történelem hőse, Zrínyi Miklós alakját az iskolai oktatásban több oldalról megvilágítva lehessen bemutatni, illetve a téma iránt érdeklődők az olvasói élmény mellett új ismeretekhez is jussanak. Válaszkeresésünk más irányát jelzi többek között az is, hogy bemutatásra kerül Zrínyi Miklós és kora, vallása, a Szigeti veszedelem mitológiai háttere, valamint rendhagyó módon Zrínyi várkapitány és vitézei étkezése, illetve a királyi Sziget konyhája is. Zrínyi Miklós tettei az egymást követő nemzedékek egész sorának példa­képül szolgáltak, és szolgálni fognak az elkövetkező évszázadokban is, nemcsak a magyaroknak és a horvátoknak, hanem más népek fiainak is, akik megénekelték a várkapitánynak és vitézeinek hősiességét. A szerkesztési előmunkálatok közben távozott váratlanul az élők sorából a dolgozatok szerzője, Frankovics György, aki olyannyira várta a Zrínyi-évre tervezett könyve megjelenését. A kiadó tartozik vele, hogy teljesítse vállalását.

Senki ​nem roncsolja ilyen áhítatos emelkedettséggel a nyelvet, ráadásul a tiszta forma rettenetes építményén, mint Horváth Előd Benjámin. Metrumaihoz igazítva léptünk és lélegzetünk talán még vissza- vagy eltalálhatunk - csak lenne hova. Visky András A cseplini díva pompás metaforája életünk pazar semmijének. Jó. Költészet. Selyem Zsuzsa

Szeretjük ​a verseket. Te is, én is, mi mindannyian - csak sokan nem tudunk róla. Ha Szöllősi Betti legújabb, kézreálló vagy zsebbe illő kötetét közel tartjuk magunkhoz, bármikor kaphatunk egy adag hangulatot, egy csepp jóérzést, egy szívből jövő mosolyt. Mindössze ki kell nyújtanunk a kezünket és elolvasni egyetlen oldalt. Örömmel látom, hogy a vers újra divatba jött. És nem csak Petőfit vagy Radnótit, hanem kortárs költőket is olvasunk. Igen - olyan emberek gondolatait, akik itt és ma köztünk járnak. Érdemes ezeket a köteteket magunkhoz közel tartani: egyet a táskában, egyet a kocsiban, egy másikat a fürdőszobában, hogy akár fogmosás közben is kikapcsolódhassunk egy percre. Betti könyve a kanapém karfáján kapott helyet. De nem csak itt. A szívemben is benne van - és a Tiédbe is beférkőzik, amint a lakásodba engeded! Nádasi Krisz

A ​Beszélő babakezek 9 hónaposoknak szóló verses mesesorozatának harmadik kötete minden oldalpáron 2-2 állatot mutat be nagy, színes képeken: elefánt, zsiráf, fóka, pingvin, kismajom az állatkerti séta során mindegyikkel találkozhatunk. Pap Kata kifejező illusztrációi és Nyulász Péter rímei felkeltik a legkisebbek figyelmét. Ha a szülők érdeklődnek a babajelelés iránt, ami a hallási ingerekhez vizuális, mozgásos ingert kapcsol, az oldalak szélén megtalálják a jeleket is. A jeleléssel gyorsítható a beszédfejlődés, a baba kifejezőkészsége, és remek szórakozás is az egész családnak.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

* ​teljes gondozott szöveg, tárgyi magyarázatokkal * életrajz, keletkezéstörténet * jelképek

Covers_368349
Harmatfényben Ismeretlen szerző
0
0

Versek ​finom erezetei, elbeszélések, életképek, vallomások, emlékezések múltunk és jelenünk valóságában gyökerező törzsei, ágai, lombkoronái lélegzenek e könyv lapjain. A szerzők a kiadó tehetségkutató pályázatán tűntek ki. Kommunikációs zavarokkal küzdő korunkban a közérthetőségre, olvasmányosságra törekednek. Szép érzülettel, lelki fényekkel ékesen. Mérő Éva

Covers_365735
A ​szovjet líra kincsesháza Ismeretlen szerző
0
0

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dézsi ​Zoltán legújabb verseskötete szervesen egészíti ki korábbi könyveit tematikájában és stílusában egyaránt. A versek örök emberi érzelmekről: örömről, bánatról, szerelemről, elmúlásról szólnak, arról, hogy ezek az érzelmek határozzák meg magát az életet. A kötetbe válogatott versek olyanok, mint a jó bor: kiforrottak, ízesek-zamatosak és az érzékekre.

"Ami ​a gyermekkorból megmaradt, elfér egy gyűszűben", és ebből a gyűszűből felkel aztán a Nap, hogy később nyugovóra térjen a felnőttkor világában. Hiszen ahogy a döntéseinknek, úgy a kényszerű élethelyzeteknek is megvan a maga iránya, legalábbis ez az, ami Ferencz Mónika első kötete alapján egy egyszerű iránytű négy sarkával is leképezhető. A kötet főtengelyén dél jelenti a magas hőfokon égő, impulzív időszakot, észak pedig a lassú megnyugvást, amit a skandináv erdők és gleccserek árasztanak magukból. "A gyermekkor legnagyobb hazugsága szerint bármerre fordulsz északnak tartasz", és ha ez valóban így van, akkor előbb utóbb mögéd kerülnek a nehéz időszakok.

„Egyik ​ember házat épít abból, hogy nem gondolkozik, a másik ül a parton, és nézi ezeket a házakat" – írja Sarkantyúcsillag című versében Kiss Anna, aki a házak köré levendulás földeket varázsol, nagy tábla mákot, vagy esetleg csak egyetlen szál liliomot, s tájain nyájak vonulnak, lovak, emberek, a valaha látottak, s az általa teremtettek. Hiszen a fabábut is életre támasztja, ha az a vágya! Ember és táj mindig együtt van versében, elválaszthatatlanok egymástól, egy a lélegzetük: tájé, emberé, költőé; semmi és senki nem puszta tárgya ennek a költészetnek, mert ember és táj együtt olyan fontos Kiss Annának, mint a levegő. A fiatalok közt külön út az övé: hagyomány és modernség, mai bűbájosság és a tegnap igazságvágya egymás mellé fér soraiban, együttesen kelnek formába, együttesen mozdulnak életre ebben a kemény-lágy ötvözetben, verseskötete, a Fabábu minden darabjában. Bizonyos, hogy e maga megteremtette úton egyre fölfelé halad.

Klasszikus ​költő és szlemmer? Hogy kerül a csizma az asztalra? Olvasni jó, verset olvasni még jobb. Mondják, mégis kevés fiatal olvas verseket. Az iskolában letudják a kötelező penzumot, aztán soha többé semmi mást. Arany poros, Petőfi túlzó és idealista, József Attila meg egy lúzer lenne? Ha valakik, akkor a szlemmerek képesek megmutatni a fiataloknak, hogy mennyire érdekesek ma is a száz-százötven évvel ezelőtt írt versek. Kemény Zsófi versválogatása és a versek kommentjei arról győznek meg: Arany János menő, és nem érdemes félresöpörni. "Kemény Zsófi Arany-válogatásáról jutott eszembe ez a történet. A helyzet, persze fordított: a befutott, mi több, százötven éve halott, mi több, a legnagyobbak között számon tartott Arany Jánossal beszélget egy fiatal, pályakezdő költő. De bizony, a kommunikáció lényege éppen ez: minden irányban lehet beszélgetni, mindenki hozzászólhat a másik verséhez, öreg a fiatalhoz, fiatal az öreghez, a tizenkilencedik századi üzenhet a huszonegyedik századinak, s a huszonegyedik századi üzenhet a tizenkilencedik századba. Olvassuk Kemény Zsófi felől Arany Jánost. Általában nem gondolunk rá, hogy mindig valahonnan nézzük a szövegeket: a költő felől, a korszak felől, a tankönyv nézőpontja felől, a múltba helyezve, egy másik költő felől nézve. Vagy önmagunk nézőpontja felől, személyes tapasztalataink, élményeink, elvárásaink, félelmeink felől. Olvassunk a mi korunk felől Arany Jánost." - Fenyő D. György

"Nagypál ​István versei a vágy grammatikája felől érthetőek meg. Éppen ezért vannak leállíthatatlan mozgásban, álomszerű himbálózásban ezek a szövegek – a folytonos távollét, a szívszorító lengyel táj, az önmaga belső tartományait folyton újragondoló utazó hiányjelei határolják. A függő viszonyok, amelyek szembesítenek. A találkozások, amelyek roncsolnak és építenek. A lélek mint uralhatatlan esemény. Az elviselhetetlenség közönye, amelyet kinagyítva, szinte sorról sorra nézzük végig az életet. Igen, az érzéki létezésnek ez a ritmusa, sőt zenéje alakítja a kötet mondatait. Nagypál István versei a távolság szimfóniái elé írt prelúdiumok, emlékezetes nyelvi térben." (Németh Zoltán)

Kollekciók