Ajax-loader

kollekció: Történelem

“Van itt egy 8-adik Hendrik, asz mindég a hóhérnál tartott válópert. Igazán elvesztették érte fejüket a nők.”
(Rejtő Jenő)


Márton ​László 1997-es műve első látásra egy klasszikus történelmi regény. Valóban megtörtént esetet mond el: a Neisse-parti Gouben polgárai 1604-ben fellázadtak a hatalmaskodó városi tanács ellen. Az az ember, aki lázadásuk élén állt, a könyv címszereplője, Jacob Wunschwitz, így hát a regényben elmondottak valóban az ő igaz történetének tekinthetők. "Csakhogy egy ember igaz története valójában emberek és dolgok megszámlálhatatlan sokaságának igaz története" - mondja egy helyütt az elbeszélő. "...ha pedig az arcok és tettek sokaságának széttartó szálait egy általunk meghatározott fókuszpont felé irányítjuk, számíthatunk rá, hogy ez a fókuszpont kívülesik a láthatárunkon. Minél inkább magunkra ismerünk egy olyan ember igaz történetében, aki évtizedekkel vagy évszázadokkal járt-kelt előttünk a világ térségein, annál inkább nem következik a magunkra ismerésből semmi hasznosítható, semmi tanulság." Ilyen elvek mellett a történelmi regény mint műfaj szétbomlik Mártonnál a narráció útvesztőjében, ami az események fikcionalitását és konstruált voltát hangsúlyozza. Jacob Wunschwitz igaz története ugyancsak megkérdőjeleződik. Elsuhanó, röpke, de mégiscsak fontos jele ennek, hogy már eleve egy másik ugyanilyen nevű szereplő is felbukkan a könyv lapjain, az NDK-ból, a huszadik századból. Márton Lászlót nem egy történetből levonható tanulságok, hanem az elbeszélői felismerések érdeklik. Ebben a regényében a történelmi meghatározottság és az emberi sors eseményeinek labirintusát építi fel; ezt a labirintust járhatja végig az olvasó.

A ​kötet az előző századforduló Magyarországának vármegyéit, azok településeit, lakosságát, gazdálkodását, történetét, földrajzát ismerteti a vármegyék abc rendjébe szedve, sokezernyi adattal, mégis olvasmányosan. A két kötetes mű első része Abaújtól Krassó - Szörényig mutatja be a vármegyéket, emellett külön fejezet szól áttekintően a századforduló Magyarországáról is. Egy-egy rész pedig Budapest székesfőváros és Hajdú vármegyéhez kapcsolódóan a Hortobágyot ismerteti. A sokezernyi adatot, információt Magyarország átnézeti térképe, minden vármegye külön térképe és közel 400 korabeli, zömmel színes fénykép kíséri. Szemléletesen idézi olvasóink elé hazánk egykor volt szép napjait. A „A VÁRMEGYÉK KÖNYVE I-ES KÖTET” című ezen kiadványt Abaújtól Krassó-Szörényig az egyes vérmegyék települései, lakossága, gazdálkodása, története, földrajza iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk. A Vármegyék könyve második kötete az előző századforduló Magyarországának vármegyéit, azok településeit, lakosságát, történetét, földrajzát ismerteti ábécé-sorrendben Liptótól Zólyomig, továbbá Fiumét, valamint Horvátország nyolc vármegyéjét. Somogy mellett külön fejezet szól a korabeli Balatonról Szepeshez kapcsolódóan pedig a Magas-Tátráról. Mindezt sok ezer adattal, mégis olvasmányosan, közel négyszáz korabeli fényképpel, valamennyi vármegye térképével, valamint a történelmi Magyarország hegy- és vízrajzi térképével kiegészítve. A „VÁRMEGYÉK KÖNYVE” II. KÖTET című ezen kiadványt a Magyarországról alkotott Millenniumi körkép gondolatkörben utazni kívánó olvasóink figyelmébe ajánljuk.

"Máig ​sincs Zsilvölgyének se helytörténete, se ipartörténete. Néhány kitűnő dolgozat, tanulmány szaklapokban, ennyi az egész." - A riporternek tehát nincs más választása: felkutatja az elszórt lapközleményeket, múlt századi statisztikai munkákat böngész át meg középkori okleveleket, s összerakja a Petrozsényi-medence múltjának a mozaikképét, melyet mintegy cezúraként oszt ketté az 1868-as esztendő - akkor nyitották meg az első bányát, azóta bányaság a Zsilvölgye. A többi már valóban riporteri munka: azaz helyszíni szemle és beszélgetés-sorozat, ismerkedés emberekkel és kitermelési technológiákkal, sújtólég-veszéllyel és mindennapi gondokkal - s az aztán már a szerző külön érdeme, hogy a jelen e kőszénrajzolatát hézagmentesen tudja illeszteni a szénmedence történeti meg távlati képéhez egyaránt.

Abner ​Marsh has had his wish come true - he has built the "Fevre Dream", the finest steamship to sail the Mississippi. Abner hopes to race the boat some day, but his partner is making it hard for him to realise his dreams. Joshua York put up the money for the ship, but now rumours have started about the company he keeps, his odd eating habits and strange hours. As the "Dream" sails the great river, it leaves in its wake one too many dark tales, forcing Abner to face down the man who made his dreams become reality.

Covers_208503
Somogy Ismeretlen szerző
1
0

Somogy ​megye a dunántúl déli részének közepén, a Balaton és a Dráva folyó között terül el. Területét tekintve a megyék között az ötödik, népsűrűsége szerint az ország egyik leggyérebben lakott tája. Az erdők itt valaha összefüggő rengeteget alkottak, ahol az irtványokon és a vízparti szárazulatokon megtelepedett lakosság állattartássyal és kisebb mértékben földműveléssel foglalkozott. Ma már csak a megye negyedét borítják erdők, de így is hazánk egyik legerdősültebb területe. A megye adottságaiból eredően a mezőgazdaság szerepe napjainkban is meghatározó, állapota és fejlődése jelentősen befolyásolja a lakosság életkörülményeit. Ipara az utóbbi két évtizedben indult jelentősebb fejlődésnek. Somogy természeti szépségei, elsősorban a Balatonnak a megyéhez tartozó jelentős szakasza - az arany- és ezüstpart - sok látogatót vonzanak. A kötet szerzői ezúttal is a megyében élő emberek, akik e táj lakossága gondjainak és vágyainak ismeretében adnak hű képet szűkebb pátriájuk múltjáról, mai életéről és jövőjéről.

Ez ​a könyv Senora Gracia Mendes (Luna) története. A 16. században élt portugál származású özvegy vallását gyakorló keresztény volt, de titokban zsidó maradt. Családjának egyik ága az 1490-es évek közepe táján érkezett Spanyolországból Portugáliába. Ott született Gracia 1510-ben, és tizennyolc éves korában ott kötött házasságot Francisco Mendesszel, egy másik titkos zsidóval. Férje halála után leányával és más családtagjaival együtt elhagyja Portugáliát. Először Antwerpenben éltek, onnan V. Károly elől Velencébe, majd Ferrarába menekültek. A családot nemcsak a Habsburg-császár, hanem a velencei inkvizíció is üldözte. Hosszú, veszedelmekkel teli utazás után érkeztek a számukra biztonságot jelentő Törökországba. Gracia és családja mozgalmas életét a 16. század vallási és politikai konfliktusainak tükrén keresztül ismeri meg az olvasó.

E ​kiváló monográfia a francia forradalom átfogó történeti, történetfilozófiai elemzésére tett monumentális kísérlet. Nem újabb hozzájárulás a francia forradalom hatalmas történeti irodalmához, hanem olyan kísérlet, amely egyesíteni igyekszik a politikaelmélet problémáit a gyakorlati tapasztalatokkal. A szerző elsősorban azt vizsgálja, hogy mi teszi különlegessé a francia forradalmon belül a jakobinizmust, amely megsemmisítette a forradalom politikai, társadalmi egységét. Fehér alapos és eredeti művében részletesen bemutatja a jakobinizmus általános jellemzőit, rámutatva azokra az ellentmondásokra, melyek ellenére e gazdaságilag szűklátókörű és a totalitarizmus jegyeit viselő politikai mozgalom a forradalmi átalakulás paradigmájává vált. A kötet 1987-ben jelent meg angolul a Cambridge University Press kiadásában, s mind a szakmai, mind a széles olvasóközönség előtt igen nagy sikert aratott. A megfagyott forradalom közreadásával kezdi el a Cserépfalvi Könyvkiadó Heller Ágnes és Fehér Ferenc magyarul még nem hozzáférhető műveinek kiadását.

A ​pákozdi csata regénye sokkal több, mint egyetlen - bár döntő fontosságú - ütközet leírása. Azt beszéli el, miként született meg az első magyar néphadsereg, s mint vált igazán forradalmivá 1848 szeptembere, betetőzve ezzel a márciusi forradalom eszméit. A regény főszereplője a nép, amelynek mind radikálisabb magatartása végül arra kényszerítette a kormányt, hogy szakítson a halogatókkal, a megalkuvókkal s vállalja a forradalom egyetlen lehetséges útját: a végső szembefordulást a kamarillával, a Habsburg uralkodóházzal. A névtelen vagy költött alakok között ott láthatjuk a korszak neves történelmi szereplőit: a mind forradalmibbá váló Kossuth-ot, a reformpolitikája csődjére rádöbbenő Széchenyit, a tétova és aulikus Batthyányit, Móga altábornagyot, a főparancsnokot, István nádort és a többieket. Megismerkedhetünk Jellasiccsal, a tábornokkal és politikussal, császári tisztekkel és tábornokokkal, külföldi diplomatákkal és fiatal forradalmárokkal, akik néha egymással szembenálló politikai táborokból jutottak el a szabadságharc szükségszerűségének felismeréséig. A "nagy év nagy hónapjának" története ez a szemléletes stílusban megírt izgalmas regény, melynek méltó és egyetlen lehetséges befejezése a pákozd-sukorói csata. Az az ütközet, amelyet a forradalmi nép, az otthonukat, hazájukat féltő parasztok, városi szegények - a hivatásos tisztek szándéka ellenére - vívtak meg győzedelmesen a zömében császári katonákból álló horvát sereggel. Az az ütközet, amely egyúttal a néphadsereg megszületésének s a forradalmi politika győzelmének is történelmi érvényű sikere.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Történelmi ​napló formájában elevenednek meg e könyvben a párizsi kommün eseményei. Hiteles dokumentumok, visszaemlékezések, korabeli lapok híradásai nyomán követi a könyv szerzője napról napra a párizsi nép történelmi jelentőségű tetteit, az első proletárdiktatúra intézkedéseit, Párizs lakosságának harcait a rövid győzelem és a tragikus vég napjaiban. Az olvasó előtt nemcsak a fegyveres küzdelem, hanem az ideológiai-politikai harcok is feltárulnak. Megismeri a tömérdek veszedelmet, amellyel az új társadalmi forma létrehozóinak szembe kell nézniük, miközben összefogott ellenük a francia és a porosz burzsoázia. A naplót korabeli grafikák és fénykép-felvételek illusztrálják.

Szerelmesregény ​Oroszországhoz: egy könyv, amely úgy mesél az orosz irodalomról, hogy azok is kedvet kapnak hozzá, akik eddig semmit nem olvastak a mai oroszoktól. Találkozott-e Dosztojevszkij és Tolsztoj a kibertérben? Hogyan indult, ha indult, Oroszország elnöke a bajba jutott hódarvak megmentésére? Miért szerette Lenin, a dadaista őspunk, a légyölő galócát? Vagy tán ő maga is hatalmas gomba lett volna? Ilyesfajta kérdésekre kapunk választ M. Nagy Miklós ironikus és önironikus - és persze személyes indíttatású írásából. M. Nagy Miklós szerkesztőként, műfordítóként és kritikusként évtizedek óta igyekszik a kortárs orosz irodalmat megszerettetni a magyar olvasóközönséggel, most azonban szerzőként lép elénk. Különálló történetekként is élvezhető izgalmas, anekdotikus önéletrajzi műben idézi meg a klasszikusokat és az aktuális sztárokat: a hőslegendák alakjává emelkedett Majakovszkijtól kezdve a naphosszat lepkéket kergető Nabokovon át egészen a Hold létezésében erősen kételkedő Pelevinig. A klasszikusokat, akiket fordított vagy szerkesztett, valamint a kortársakat, akikkel találkozott, beszélgetett, együtt ivott, Moszkvában vagy Budapesten. Kötete nemcsak szórakoztató és provokatív útikalauz a mai orosz kultúrához, hanem kegyetlenül őszinte múltfeltárás, ha úgy tetszik, mélylélektani időutazás is: az apa árnyékában töltött gyerekkorba, a katonaévekbe és a kollégiumi kalandok idejébe. Nem marad említés nélkül fásult nemzeti öntudat(lanság)unk, de még a néplélek aktuális állapotát mindig hűen tükröző foci sem. No és végül a nők, hiszen nélkülük egyaránt értelmetlen élet és irodalom. Felvonulnak leszbikus zombilányok, kombinéba bújt angyalok, Putyinról csillogó szemmel daloló bombázók... Orosz szépségek, akik végül talán mégis megmentik a világot.

Szerelmes ​regény? Történelmi mű? Kémtörténet? Dokumentumkötet? Családregény? Egy nemzedék szembenézése a múlttal? Mindez együtt - lebilincselően, ahogy azt már Száraz Miklós Györgytől megszokhattuk. S mégis kicsit szívszaggatóbban a megszokottnál, hiszen a szerző saját szüleinek szerelmét, családjuk meghurcoltatását, édesapja életének kalandos fordulatait írta meg. Közben megelevenítve a háború előtti és utáni éveket, a kádári rezsim korszakát, a határokkal, börtönévekkel, kényszerű emigrálásokkal szétszakított családok sorsát - és e nehéz sorsok mögötti emberséget.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Az ​elmúlt kétszáz év szép- és szakirodalmi termésének köszönhetően a Kárpát-medencében mindenki hallott Zrínyi Miklósról. Ez örömteli, azonban ha mélyebbre ásunk, akkor valójában alig ismerjük a szigetvári várkapitányt. Hiába jelent meg róla több történeti életrajz, ezeket a nagyközönség ritkán fogta a kezébe, és az új tudományos eredmények sem szivárogtak be a népszerű irodalom lapjaira. A laikus érdeklődők és a professzionális történészek Zrínyiről alkotott képe markánsan elvált egymástól. Ez a könyv egyszerre történelmi regény és tudományos életrajz. Kísérlet arra, hogy választ adjon a Zrínyivel kapcsolatos legfontosabb kérdésekre, és közérthető formában közvetítse a vele kapcsolatos legfrissebb ismereteket. Emiatt túllép a biográfia szigorúan vett műfaji keretein, és a korabeli miliőben, a Magyar Királyság sorsfordító kérdéseit is érintve mutatja be Zrínyi helyét és szerepét a saját világában. Ennek köszönhetően megismerjük a család eredetét és középkori történetét, Zrínyi Miklós nemzetiségét és identitását, illetve a Habsburg uralkodókhoz fűződő viszonyát. A könyv amellett, hogy leszámol számos Zrínyit övező közkeletű mítosszal, új szempontokat felvillantva mutatja be az 1566. évi ostrom jelentőségét. Szintén újdonság, hogy az életrajz részeként a Zrínyi körül kialakuló kultuszról is szó esik, mert e nélkül érthetetlen az a 21. századi érdeklődés is, amely e kötet megjelenését inspirálta.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

London, ​1967. A trinidadi Odelle állást kap az előkelő Skelton galériában. Egy nap felbukkan a varázslatos tehetségű spanyol festő, Isaac Robles egy addig ismeretlen korai műve, amit a galéria kiállításon akar bemutatni. Odelle-nek feltűnik, milyen különös hatást gyakorol a kép főnökére és pártfogójára, Marjorie Quickre, és a lányban gyanú ébred: miféle titkok rejlenek a festmény múltjában? Spanyolország, 1930-as évek. Robles, a festő és a húga megismerkedik egy Londonból érkezett műkereskedővel és vonzó lányával, Olive-val. A kereskedőt elbűvöli Robles első képe, ám mielőtt felkarolhatná az ifjú tehetséget, kirobban a spanyol polgárháború… Mi köti össze ezt a két eseményt, amelyet több mint harminc év választ el? Jessie Burton regényében egy festmény sorsán keresztül ismét magával ragadó, érzelmekben gazdag történet tárul fel múlt és jelen kapcsolatáról, a szerelembe beleavatkozó politikáról és a tehetség valódi természetéről.

A ​harmincas éveiben járó, vidéken élő pedagógus és kultúrmunkás évek óta dicséretes buzgalommal kutatja szülőföldjének (Ipolyság környékének) és tágabb pátriájának (az egykori Hont megyének) helytörténeti, kultúrtörténeti, irodalmi és néprajzi emlékeit. Kötetét a szülőföld szeretete, az értékes és haladó hagyományok életre keltésének, szélesebb körben való elterjesztésének szándéka hívta életre. Terjedelmes tanulmányban ad áttekintést a szerző a honti tájegységről, vázolva mindazokat a látni- és tudnivalókat, melyeket az egyes települések kínálnak. Rövidebb írásai a vidék török kori eseményeit idézik fel, megismertetik az olvasót a táj jeles szülötteivel - Szeder Fábián palóckutatóval és Ipolyi Arnolddal -, kulturális intézményeivel, s feltárják azokat a kapcsolatokat, melyek Petőfi Sándort, Bartók Bélát, Móricz Zsigmondot fűzték a honti tájhoz. A gazdag szakirodalmi forrásanyag és saját kutatásai ötvözésével a szerzőnek sikerült olyan hagyományképet kialakítania, amely méltán tarthat számot a honti helytörténet iránt érdeklődő olvasók figyelmére.

Az ​angol királyi család magyar hercegnéjének történelmi regénye a 15. századba, a százéves háború korába viszi el az olvasót. Aragóniai Jolán 19 éves, amikor feleségül adják Lajoshoz, az Anjou herceghez. Barátait és családját hátrahagyva a fiatal lánynak bizonyítania kell rátermettségét a francia királyi család pletykákkal, cselvetésekkel és árulásokkal terhelt légkörében. Miután fiatalon megözvegyül, rá marad a feladat, hogy teljesítse férje küldetését: meg kell óvnia Franciaországot a széthullástól, egyben pedig igazgatnia az Anjou család életét. A szövevényes, sodró erejű történetben a kor olyan híres szereplői is feltűnnek, mint az Orléans-i Szűz, vagy Agnés Sorel, VII. Károly francia király legendás szeretője. A könyv nemcsak egy fordulatos, megható szerelmi történet, hanem hiteles korrajz is, melyet a Kenti hercegné személyes királyi udvari élményei gazdagítanak.

Surviving ​murderous thieves, a nerve-racking sea voyage, and the deadly sands of Egypt with Napoleon's army, American adventurer Ethan Gage solved a five-thousand-year-old riddle with the help of a mysterious medallion. But the danger is only beginning. . . . Gage finds himself hurled into the Holy Land in dogged pursuit of an ancient Egyptian scroll imbued with magic, even as Bonaparte launches his 1799 invasion of Israel, which will climax at the epic siege of Acre. Pursuing Napoleon to France, where the general hopes ancient secrets will catapult him to power, the wily and inventive Gage faces old enemies with unlikely new friends, and must use wit, humor, derring-do, and an archaeological key to prevent dark powers from seizing control of the world. Entertaining and vividly evocative, The Rosetta Key is William Dietrich at his fast-paced, cliff-hanger best. For lovers of stirring historical adventure laden with intriguing mystery and puzzles galore, The Rosetta Key is a terrific thrill ride not to be missed.

William ​Dietrich is back with another fast-paced new adventure - one that brings together Norse mythology, the American wilderness, and a swashbuckling explorer in an irresistible page-turner. Ethan Gage, the hero of Napoleon's Pyramids and The Rosetta Key, just wants to enjoy the fruits of victory after helping Napoleon win the Battle of Marengo and end an undeclared naval war with the United States. But a foolish tryst with Bonaparte's married sister and the improbable schemes of a grizzled Norwegian named Magnus Bloodhammer soon send Ethan on a new treasure hunt on America's frontier that will have him dodging scheming aristocrats and hostile Indians. In 1801 newly elected president Thomas Jefferson, taking office in the burgeoning capital of Washington, D.C., convinces Ethan and Magnus to go on a scouting expedition - one that precedes that of Lewis and Clark - to investigate reports of woolly mammoths and blue-eyed Indians. The pair have their own motive, however, which they neglect to share with the president: a search for the mythical hammer of the Norse god Thor, allegedly brought by fugitive Norsemen to the center of North America 150 years before Columbus. Can the hammer control thunder and lightning? Is there a core of truth to this myth? Ethan's journey takes him across the Great Lakes to country no white man has seen, but not before he becomes entangled with a British temptress, a comely captive, a French voyageur, and a landscape as breathtaking as it is perilous. Ancient Norse runes will lead him to his most fantastic discovery yet - and to wonder, danger, mystery, and sorrow that will test every ounce of wit and skill Gage can muster. The Dakota Cipher is another exciting adventure by a writer who has quickly become one of America's most beloved and inventive thriller masterminds.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

At ​the height of its strength and confidence the army of British India was a unique organisation, whose officers and other ranks - all volunteers - were bound together by extraordinary ésprit de corps. Already the largest volunteer army in the world in 1914, by 1918 it had quadrupled in strength to nearly 600,000 men. Indian divisions served with distinction on the Western Front and, particularly, in the Middle East. After interwar campaigns on the North-West Frontier, in the Second World War Indian divisions made a major contribution to the British effort in North Africa, Italy and Burma. With independence and partition the old army was divided between the new states of India and Pakistan, retaining its discipline and professional pride in the most difficult circumstances.

England, ​1883. Still recovering from the loss of her beloved sister, Evelyn is determined to use her powers to save other gifted people from those who would harm them. But when her rescue of a young telekinetic girl goes terribly wrong, Evelyn finds herself indebted to a secret society devoted to recruiting and protecting people like Evelyn and her friends. As she follows the Society’s orders, healing the sick and embarking on perilous recruitment missions, Evelyn sees her problems disappear. Her reputation is repaired, her friends are provided for, and her parents are newly wealthy. She reunites with the dashing Mr. Kent and recovers the reclusive Mr. Braddock (who has much less to brood over now that the Society can help him to control his dangerous power). But Evelyn can’t help fearing the Society is more sinister than it appears...

Missing
Az ​ikon kinyitása Ismeretlen szerző
0
1

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Cornwall ​1792. Ross plunges into a highly speculative mining venture which threatens not only his family's financial security but also his turbulent marriage to Demelza. When Ross and Elizabeth's old attraction rekindles itself, Demelza retaliates by becoming dangerously involved with a handsome Scottish cavalry officer. With bankruptcy an increasingly real possibility, the Poldarks seem to be facing disaster on all fronts. 'From the incomparable Winston Graham...who has everything that everyone else has, then a whole lot more' - "Guardian".

A ​Borgiák bosszúja szerzőjének új regénye a reneszánsz kori Itáliáról és a történelem egyik leghírhedtebb családjáról. A Corleonék és a Lannisterek előtt a nép a Borgiákat félte… 1502-őt írunk. Rodrigo Borgia, aki saját bevallása szerint is nőcsábász és korrupt politikus, VI. Sándor néven a pápai trónra kerül. Leánya, Lucrezia huszonkét évesen már háromszor volt férjnél, és apja terveiben csak bábként szerepel, ám kezd ráébredni saját hatalmára. Valamint itt van Cesare Borgia is, a pápa zseniális, könyörtelen és egyre kiszámíthatatlanabb fia. Miközben a pápa az öregedés és fia egyre őrültebb viselkedése ellen hadakozik, Lucreziának boldogulnia kell az urbinói udvar intrikái között, ahol új otthonában egy újabb házasság kihívása várja, hogy elfoglalja méltó helyét a történelemben. Sarah Dunant ismét csodálatosan szövi a történet szálait, életre kelti a Borgia család szenvedélyes asszonyait és férfiúit, valamint Machiavelli lebilincselő figuráját. Az olvasó rajtuk keresztül élheti át a történelem egyik legbámulatosabb – és legtragikusabb – családjának kalandos történetét.

A ​Borgiák bosszúja szerzőjének új regénye a reneszánsz kori Itáliáról és a történelem egyik leghírhedtebb családjáról. A Corleonék és a Lannisterek előtt a nép a Borgiákat félte… 1502-őt írunk. Rodrigo Borgia, aki saját bevallása szerint is nőcsábász és korrupt politikus, VI. Sándor néven a pápai trónra kerül. Leánya, Lucrezia huszonkét évesen már háromszor volt férjnél, és apja terveiben csak bábként szerepel, ám kezd ráébredni saját hatalmára. Valamint itt van Cesare Borgia is, a pápa zseniális, könyörtelen és egyre kiszámíthatatlanabb fia. Miközben a pápa az öregedés és fia egyre őrültebb viselkedése ellen hadakozik, Lucreziának boldogulnia kell az urbinói udvar intrikái között, ahol új otthonában egy újabb házasság kihívása várja, hogy elfoglalja méltó helyét a történelemben. Sarah Dunant ismét csodálatosan szövi a történet szálait, életre kelti a Borgia család szenvedélyes asszonyait és férfiúit, valamint Machiavelli lebilincselő figuráját. Az olvasó rajtuk keresztül élheti át a történelem egyik legbámulatosabb – és legtragikusabb – családjának kalandos történetét.

A ​világ mai napig is legeredményesebb vadászpilótája, a 352 légigyőzelmet arató német Erich Hartmann életregénye ez a könyv, aki a második világháborúban fiatal, kezdő pilótaként került a keleti frontra, ám rendkívüli képességei hamar az ég urává tették. Izgalmas légicsaták, magas kitüntetések, aztán hadifogság Szibériában. Az 1950-es évek végén már az újjáalakult német légierő egyik vadászrepülő ezredének parancsnokaként azon kevesek közé tartozott, akiket még ellenfeleik is elismertek és tiszteltek.

Covers_433789
Egy ​elfeledett diadal Ismeretlen szerző
0
1

Kevés ​olyan csata van a magyar történelemben, amelyikről elvitathatatlan jelentősége ellenére oly keveset tudnánk. A mai történészek többsége pedig meg van győződve arról, hogy 907. július 4-5-én a magyar seregek Pozsony közelében megsemmisítő vereséget mértek Gyermek Lajos keleti frank király hadseregére. Indokolt és időszerű, hogy a pozsonyi csatának mind a magyar, mind az egész közép-európai térség sorsának alakulásában meghatározó történeti jelentőséget tulajdonítsunk. A magyar honfoglalás sikeressége az ütközet kimenetelétől függött, sőt a magyar honfoglalás lezárulását, a gyepűelve messze nyugatra történő kitolását jelentette, miközben Közép-Európának e vidéke belépett az írott források világába. A kötet szerzői eltérő módszerekkel – hadművészeti modellezés, historiográfiai elemzés és régészeti kutatások – próbálják értelmezni a források szűkös adatait és rekonstruálni az 1100 éve történt eseményeket.

Covers_237767
Közösség ​és művészet Ismeretlen szerző
0
1

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

The ​greatest prize and the most deadly -- the crown of England. Reay Tannahill's enthralling novel is a family saga in the grand tradition, a tale of brother against brother, cousin against cousin, of love, hate and intrigue, of women inescapably entangled in the fates of their men, and of a mystery that has exercised people's minds for more than five hundred years. At the heart of it all is the complex human being known to history as Richard III, a king whose reign is darkened by the murder of the young Princes in the Tower, but who also found a touching love with the woman he married, and possessed immense courage. Here, brought vividly to life in this most moving novel, is a man who inspired loyalty and hatred in almost equal measure, until at last the implacable enmity of one woman brought about his downfall.

Egy ​Victor nevű fekete férfi ördögi paktumot köt a szövetségi bűnügyi szervekkel, és az Egyesült Államok Marsall Szolgálatának keretében fejvadászként dolgozik. Rengeteg munkája van, az ő Amerikájában ugyanis a polgárháború sosem történt meg, és a rabszolgatartás négy államban – a Kemény Négyekben – mindmáig legális. Victor régóta érzi, hogy helytelen, amit tesz, és valami nincs rendben az egész országgal, de a szabadságát semmiért nem adná fel. Annak ellenére sem, hogy amikor Indianapolisba érkezik elvégezni a legújabb megbízását, már az eligazítás után tudja, hogy valami nagyon nem stimmel. Victor beépül a magát Földalatti Légitársaságnak nevező rabszolgafelszabadító mozgalom helyi sejtjébe, hogy elkapja a szökevényt, akinek a nyomát templomok hátsó szobáin keresztül, üres parkolókon át lehangolt hotelszobákig és orvosi rendelőkig követi, hogy végül a Kemény Négyek szívébe hatolva felfedezze: a célpontja olyan dolog birtokába jutott, ami az egész ország jövőjét megváltoztathatja. Ben H. Winters Az utolsó nyomozó című többszörös díjnyertes trilógiája (_Gyilkosság világvége előtt_, _Végső ígéretek_, _Az igazság határán_) után egy szépirodalmi nyelvezettel megírt, heves vitákat generáló regénnyel folytatja életművét, középpontban egy olyan Amerikával, amely elsőre nagyon szürreálisnak tűnhet, de sokkal valóságosabb, mint hinni szeretnénk. A _Földalatti Légitársaság_ a megjelenését követően egyből New York Times bestseller lett, és számos meghatározó magazin és online portál év végi toplistájára felkerült.

Kollekciók