Ajax-loader

kollekció: Tankönyvek, segédkönyvek

“Egy igazság akkor is fontos, ha nincs semmi értelme.”
(Rejtő Jenő)


Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

A ​latin nyelvvel való ismerkedésünk kezdetén nem lépünk teljesen idegen földre. Minden különösebb nehézség nélkül le tudjuk írni, el tudjuk olvasni a latin szövegeket, hisz annyi más néphez hasonlóan mi, magyarok is a latin ábécé betűit használjuk. Ki ne tudna, akár azonnal, jónéhány nyelvünkbe átkerült latin szót, ma is használt latin fordulatot, közmondást felsorolni? Első európai hírű poétánk, Janus Pannonius latinul alkotott... Tanulmányaink során elsődleges célunk lesz a latin nyelv és kultúra megismerése, de jó, ha tudjuk, hogy a latin kultúra csak a görög kultúrával együtt érthető meg, melytől a legalkalmasabb történelmi pillanatban vette át a stafétabotot. Az ókori görög és latin kultúra az a klasszikus örökség, mely az európai civilizáció alakulását alapvetően meghatározta és meghatározza a tudományok, a művészetek és a mindennapi élet megannyi területén.

This ​clear and colourful course prepares students for the Cambridge First Certificate FCE exam. It contains 20 units covering a range of interesting topics which are likely to come up in the exam, and provides a comprehensive vocabulary syllabus emphasising word-building and idioms. A Self-study Student's Book is also available.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

A ​tematika felöleli a magánjog egészét, részletesen foglalkozik az elhatárolási kérdésekkel, felvillantja a római jogi gyökereket, ami különösen egyes ma is hatályos alapfogalmak megértését segíti elő. A műben helyet kapott a szövetkezetekkel foglalkozó rész is. Külön figyelmet fordítottak a szerzők a személyhez fűződő jogok védelmére - ami napjainkban egyre fontosabbá váló kérdés. Szinte megelőlegezve a családjog Ptk.-ba való visszakerülését rövid áttekintést kapunk a magyar családjogi rendszerről. Mivel széles értelemben felfogott magánjogi tankönyvvel állunk szemben ezért nem hiányozhat belőle a polgári eljárásjog alapfogalmainak az ismertetése sem. A könyv egyrészt speciális oktatási igényeket szolgál, másrészt viszont - éppen a fogalmi meghatározások tömörsége miatt - ajánlható a szélesebb jogkereső közönség számára is.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Számos ​belgyógyászati kórállapotban jelentkezhetnek szájüregi manifesztációk, és megfordítva, sok primer fogászati betegség járhat belgyógyászati következményekkel. A két szakterület hasonlóan az orvostudomány egyéb ágaihoz egymástól elválaszthatatlan egységet képez. A belgyógyászat tanítása fogorvostan hallgatók részére nem könnyű feladat elé állítja az oktatókat. Nagyon fontos, hogy a tárgy minden területe képviselve legyen az előadási tematikában, hogy az egyes kérdésekkel kapcsolatos valamennyi fontos információ említésre kerüljön, ugyanakkor figyelemmel kell lennünk arra is, hogy az átadott ismeretanyag ne haladja túl az általános orvos képzésben biztosított ráfordításhoz képest kevesebb rendelkezésre álló időkeretet. Ezen igény kielégítésének szándéka vezette Tulassay Zsolt és Rácz Károly professzorokat valamint Békési Gábort a Semmelweis Egyetem II. számú Belklinikája munkaközösségének tagjait, hogy hiánypótló művet juttassanak fogorvostan hallgatók és gyakorló fogorvosok illetve a fogorvostudomány elméleti területein dolgozó kollégák kezébe.

Oktatásunk ​az utóbbi időben egyre inkább az USA oktatásához kezd hasonlítani. Az informatikusok és a mérnökök oktatásában ez azt jelenti, hogy a hangsúly az alapos megértésről átkerült az alapfogalmak és eljárások gyors elsajátítására. Ellentmondásban ezzel, számos szakon elkerülhetetlenné vált a kvantummechanikához nélkülözhetetlen matematikai alapfogalmak - például az L2-tér - legalább vázlatos ismertetése. Az ellentmondó követelmények kielégítésére ma már megvan a lehetőség: az integrál tárgyalását a Kurzweil-integrálra kell alapozni. Ez az integrál általánosabb, mint a Lebesgue-integrál, de meglepő módon a legtöbb állítás bizonyítása nem nehezebb, mint Riemann-integrált használva, sőt, a legalapvetőbb állítások megfogalmazása még egyszerűbb lesz. Ez az első magyar nyelvű tankönyv, amely ezt a felépítést alkalmazza. A könyv mindenütt az egyszerűség elsődleges szempontjának a matematikai pontossággal és kellő általánossággal való ötvözésére törekszik. A legtöbb állítás bizonyítását is tartalmazza, és bár az egyetemi alapképzéshez készült, megfelelő alapokat ad az egyetemi mesterképzés hallgatóinak felsőbb analízis oktatásához is: ez volt az a hivatkozási alap, amelyre egy számos témakört (numerikus analízis, Fourier-transzformáció, waveletek, Hardy-terek, variációszámítás, Pontrjagin-féle maximumelv, differenciálható sokaságok) érintő előadást lehetett felépíteni.

Con ​HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORANEO 1 BACHILLERATO desde el primer momento, con este libro de texto de educación infantil, el niño empiece a relacionar lo que van aprendiendo con lo que ya conocen de forma progresiva. El libro de texto HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORANEO 1 BACHILLERATO de VV. AA. Publicado por ANAYA, trata de despertar un pensamiento en los niños y niñas de las primeras edades, con el fin de que consigan solucionar problemas; finalmente, el objetivo fundamental de HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORANEO 1 BACHILLERATO es que cada niña comience a formarse. Este instrumento versátil es por tanto, un libro de texto desplegando los ciclos de aprendizaje de todas las áreas de educación infantil.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szeretsz ​írni? És jól jönne egy olyan jegyzetfüzet, amiben lejegyezhetsz minden apróságot a szereplőidről és a történetről? Az Írói jegyzetek nem jegyzetfüzet. Ez valójában egy könyv, amibe beleírhatsz, sőt, amiben a történet is elkészülhet! Találsz benne kérdőíveket a szereplőid alapos megismeréséhez, a világod kialakításához. Ötletelhetsz a regény címére, lejegyezheted, hány szót írtál aznap. Segédletet kapsz a cselekményvezetéshez is! Az Írói jegyzetek tele van motiváló idézetekkel, arra az esetre, ha nehezen menne az írás. És ha készen vagy, a könyv végén megtalálod a történet szerkesztésére szolgáló ellenőrző listát. Ha ennek segítségével írod át a kész regényt, akkor egy stílusos, kerek történeted lesz. A kiadvány kiegészíti a két hét alatt listavezetővé vált Hogyan írjunk könyvet? - Gyakorlati kalauz fogalmazáshoz, irodalmi és szakmai szövegek írásához című kézikönyvet. Gyakorlati segítséget nyújt egy regény megalkotásához, kifejezetten történetíróknak szól. Ideális ajándék minden írónak!

A ​szerzők a kötetet az Igazságügyi Minisztérium által kiadott hivatalos tételsor mentén írták meg, tematikusan rendezve az egyes témakörökhöz tartozó joganyagot és bírósági gyakorlatot. A kötet célja egyrészt az, hogy átfogó ismeretet biztosítson minden témakörben, másrészt rávilágítson az egyes kérdésekkel kapcsolatban jelentkező jogértelmezési...

Az ​átdolgozott, a 2017-es érettségi szabályozásnak megfelelő kötet a középszintű érettségire segít felkészülni a diákoknak. Elsődleges célja, hogy a tanulók gyakorolni tudjanak olyan típusú feladatokkal, amelyekkel az írásbeli matematika érettségin találkozhatnak. A kötet 10 feladatsort tartalmaz, részletes megoldókulccsal együtt. A feladatokon és megoldásaikon kívül a kötet részletes leírását adja az érettségi legújabb szabályainak, és hasznos tanácsokkal is szolgál a módszertani felkészüléshez, a kellékek listájához, az időkezeléshez. Kiegészítésként online kitölthető próbafeladatok is megtalálhatóak az oldalunkon. Miért ajánljuk? - mert a tanulóknak nélkülözhetetlen segítség az érettségire való felkészüléshez - a legújabb érettségi követelményekhez igazodik - tanároknak is hasznos forrás a mindennapi munkájuk során - a diákok akár egyedül is gyakorolhatnak, a részletes megoldókulcs a kötetben megtalálható online kitölthető feladatok oldalunkon megtalálhatók

Amikor ​megvásároljuk első digitális fényképezőgépünket, gyorsan ráébredünk, hogy a géphez mellékelt használati útmutató önmagában nem garancia a szép fotókra. Félrevezetőek a rajzok, nem elég részletes, túl egyszerű vagy éppen bonyolult a leírás, ráadásul arról egyik kiadvány sem beszél, hogy az adott beállításokat mikor és miért kell végrehajtani, mi fán terem a fotós látásmód és egyáltalán mi a titka a jól sikerült fényképeknek. Könyvünk látványos képeken, magyarázó példákon keresztül mutatja be a digitális fotózás alapjait, és gyakorlati fotótippeket ad a legnépszerűbb témák fényképezésével kapcsolatban. A fotótanfolyamok kedvenc könyveként már a tizenegyedik kiadásánál tart a kiadvány.

Minden ​napra egy új szó! Játékos szótanulás magyarázatokkal, képekkel és hasznos információkkal.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

A ​„Számvitel nem számvitel szakon - Számvitel 2” alapvetően két dologra helyezi a hangsúlyt: a folyamat szemléletre és a gazdasági események mérleg és eredménykimutatás kapcsolatára. A könyvben a gazdasági társaság alapításától kezdve a leggyakrabban előforduló gazdasági események kerültek rendszerezésre, különös hangsúlyt helyezve a gazdasági események mérlegre és eredménykimutatásra gyakorolt hatására. A Számvitel nem számvitel szakon könyv második fele a beszámolóra koncentrál és a könyvviteli zárlat és a beszámoló összeállításának számviteli folyamatát, valamint a mérleg és az eredménykimutatás adatai alapján számolható leggyakoribb mutatószámokat mutatja be. Kiadvány alapvetően két részből áll: a könyv elsőfele a kapcsolódó elméleti ismereteket, a könyv második fele a tanórai megoldásra kijelölt feladatokat rendszerezi. A tanórai megoldásra kijelölt feladatok megoldásait kiadványunkban nem közöltük. A kiadványhoz kapcsolódó elektronikus példatárban teljeskörűen kidolgozott (megoldott) gyakorló feladatok találhatók, amelyek valószínűsíthetően az önálló „otthoni” gyakorlást segítik majd. Az elektronikus példatár alapvetősegítséget nyújt majd a felkészüléshez, mivel minden típus feladat kellőmélységben gyakorolható, ráadásul a rendszer lehetőséget ad a hibátlan megoldás megtekintésére, valamint az adott dolgozatban elért eredmény kiértékelésére is. A feladatokat minden témához kapcsolódóan úgy rendszereztük, hogy minden tanórai típusfeladatnak legyen egy „párja” az elektronikus példatárban megtalálható, megoldott gyakorló feladatok között. Mindezek alapján tehát az elektronikus példatárban megtalálható gyakorló feladatok alapján a példatárban közölt tanórai feladatok is kidolgozhatók.

An ​intensive course of conversation, grammar, and culture for students, business people, or long-term travelers. This basic-intermediate level program uses the best of modern and traditional methods of instruction, and its unique design makes it convenient to learn or practice

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

A ​tankönyv bemutatja az emberi szervezet felépítését, működését. Az emberi testet szervrendszerek szerint tárgyalja, és az anatómia leíró jellegű tudományát igyekszik minél több gyakorlati feladattal ellensúlyozni. Egy kis történeti-szakmai bevezetés után a sejt- és szövettantól kezdve a mozgási és a keringési, a légző- és az emésztőrendszeren át a belső szervek, mirigyek, az idegrendszer és az érzékszervek témakörét öleli fel a vizsgakövetelményeknek megfelelően. A rendkívül gazdag illusztrációs anyag, a különböző szervekről, testrészekről készített művészi grafikák és fotók szemléletessé teszik a könyvet, segítik a vizuális memorizálást. A szerző felhívja a figyelmet az egészséges életvitelre, és hangsúlyozza a szűrővizsgálat fontosságát is. Minden fejezetet Összefoglalás, Kulcsfogalmak, Ellenőrző kérdések és feladatok zárnak.

A ​tankönyv bemutatja az emberi szervezet felépítését, működését. Az emberi testet szervrendszerek szerint tárgyalja, és az anatómia leíró jellegű tudományát igyekszik minél több gyakorlati feladattal ellensúlyozni. Egy kis történeti-szakmai bevezetés után a sejt- és szövettantól kezdve a mozgási és a keringési, a légző- és az emésztőrendszeren át a belső szervek, mirigyek, az idegrendszer és az érzékszervek témakörét öleli fel a vizsgakövetelményeknek megfelelően. A rendkívül gazdag illusztrációs anyag, a különböző szervekről, testrészekről készített művészi grafikák és fotók szemléletessé teszik a könyvet, segítik a vizuális memorizálást. A szerző felhívja a figyelmet az egészséges életvitelre, és hangsúlyozza a szűrővizsgálat fontosságát is. Minden fejezetet Összefoglalás, Kulcsfogalmak, Ellenőrző kérdések és feladatok zárnak.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

* ​teljes gondozott szöveg, tárgyi magyarázatokkal * életrajz, keletkezéstörténet * jelképek

Könyvünkben ​részletesen bemutatjuk a Motiváció Hallgatói Mentorprogram működését, valamint ismertetjük a program hét éve során szerzett tapasztalatainkat, bízva abban, hogy azok hasznosíthatók további hátránykompenzáló kezdeményezések esetében. Ennek érdekében gyakorlatorientált szemlélettel összegeztük a program megvalósításának a tapasztalatait, amelyeket keretes írásokban önreflexív, szubjektív szövegrészekkel egészítettünk ki. Elsőként a Motiváció Hallgatói Mentorprogram szervezeti hátterét mutatjuk be, ezt követően a megvalósítását, majd a program keretében mentoráló fiatalok által végzett tevékenységeket. Végül az eredményességgel és a működéssel kapcsolatos meglátásainkat fogalmazzuk meg.

Feladatgyűjtemény ​az Analízis tankönyhöz. A tanulás során először az elsajátítandó anyagrész elméleti hátterével kell tisztában lenni, ehhez nyújt segítséget az Analízis tankönyv. A példatár minden fejezete úgy kezdődik, hogy összefoglalja a legfontosabb elméleti kérdéseket; aki ezekre jól válaszol, az kezdhet hozzá a feladatanyag feldolgozásához. A példatár második része tartalmazza a feladatok végeredményeit, és a vegyes feladatok esetén útmutatást ad a feladatok megoldásához. A harmadik részben (CD-n) megtalálható csaknem valamennyi feladat megoldása. Szentelekiné Dr. Páles Ilona

„A ​marketing túl fontos dolog ahhoz, hogy egyetlen osztályra bízzuk” – állapította meg egy neves marketingszakértő. Ezt az elvet vallja a szerző is, amikor tematikusan vezeti végig az Olvasót a marketingdiszciplína kulcskérdésdin. Áttekintést ad a piaci formákról és azok módosulásáról, a hatékony marketingszervezetekről, a döntések kockázati elemeiről, az adatgyűjtés módszereiről, a vásárlási magatartásról, a termékekhez, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó tervezési feladatokról, a csomagolásról, a védjegyekről, az árról és a kommunikációs tennivalókról. A könyv a változó magyar gazdaságban nélkülözhetetlen marketingvezetési, -irányítási és -tervezési tennivalókra összpontosít, kiszolgálva azt az igényt, hogy vértezzük fel a vállalkozókat mindazokkal az ismeretekkel és képességekkel, amelyekkel már bizonyítottan részt lehet venni a piaci versenyben.

A ​kortárs tömegfilm (tömegkultúra, műfajok, médiumok) egy olyan előadás-sorozat jegyzete, amely a kérdéskörrel most ismerkedő diákok tájékozódását hivatott elősegíteni. Bár elsődleges célzottjai a Sapientia EMTE fotóművészet, filmművészet, média szakán tanuló alap- és mesterképzéses diákok, a jegyzet hasznos lehet a magyar nyelvű média szakok közössége számára is, lévén, hogy kortárs médiakultúránk egyik fontos vetületét, a tömegfilmet dolgozza fel, és teszi komplexitásában érthetővé. A "tömegfilm" kifejezést az angol "popular/mainstream cinema" kifejezésnek a 2010-es években talán legtalálóbb, könnyen használható, releváns magyar megfelelőjeként vezettem be a jegyzet szóhasználatába, és a tömegkultúra részeként is működőképes, műfaji hagyományokat mozgósító filmek megnevezésére használom. Helyénvalóbbnak tartom ezt a megnevezést, mint a magyar nyelvterületen használt egyéb kifejezéseket: a „fősodorbeli film" megnevezést (ez egy, a magyar nyelvbe nehezen integrálódó teminus, ráadásul a "mainstream" megnevezés egy viszonyfogalom is, amely mögött a kulturális kánonok teljes spektruma ott rejtezik); vagy a „kommerszfilm" megnevezést (a kereskedelmileg sikeres film nem feltétlenül jelenti azt, hogy népes nézőközönséget célozna meg, illetve attól, mert valami népes nézőközönséget céloz meg, még nem biztos, hogy kereskedelmileg sikeres is). Az írott jegyzet alapanyaga eddig három közegben került előadásra, és következésképp tesztelésre is: a Sapientia EMTE Média Tanszékén általam oktatott A kortárs kommerszfilm (2006-2009 között) és a Mozgókép a kortárs kultúrában 2. című tantárgyak keretében (2011-2016 között); továbbá a European Virtual Academy elnevezésű oktatási platformon (http://www.evaonlinecourses.eu/) Contemporary Mainstream Cinema címmel (2011-2012-ben); végezetül pedig a budapesti Moholy Nagy Művészeti Egyetemen és a vaxjöi Linnaeus Egyetemen, ahol ERASMUS + oktatói mobilitás ok keretében oktattam 2014 őszén, valamint 2016 tavaszán. Mindezen tapasztalatok fényében a kortárs tömegfilm jelenségeinek és példáinak a tanulmányozását a következő nagy kérdéskörök mentén csoportosítottam: a tömegkultúra kérdésköre; a műfaji film fogalma és jellemzési lehetőségei; az analóg-digitális technikai platform-váltás hatása, valamint tükröződése a tömegfilmben (amely jelenségkör egyúttal a ,,kortársság" kijelölését is lehetővé tette); továbbá a tömegfilm példái a kortárs Hollywoodban, a tömegfilmre (adott) variációk az európai filmgyártásban, és végezetül a kortárs Bollywood tömegfilmjei. A fentiekben említett, Mozgókép a kortárs kultúrában 2. című tantárgy keretében a jelen jegyzet alapján megtartott előadásokat heti szemináriumi munka és filmvetítések egészítik ki, amelyek keretében a felvázolt jelenségekhez és problémakörökhöz kapcsolható filmműfajok (melodráma, bűnügyi film, thriller, horror, sci-fi, akciófilm, ügynökfilm, komédia, zenés-táncos film) kiemelkedő példái, illetve releváns, az 1975 óta tartó kortárs időszakhoz kapcsolódó "tömegfilmes" szerzői (elsősorban rendezői) életművek kerülnek bemutatásra és megbeszélésre. A jegyzet szorosan kapcsolódik kutatói-elemzői tevékenységemhez is, így az egyes előadások végén felsorolt szakirodalmi hivatkozások olyan általam publikált tanulmányokra is utalnak, amelyek kifejtettebb, árnyaltabb formában, avagy szorosabb szaktudományos kontextusban tárgyalják a felvetett kérdéseket. A tárgyalt filmcímek eredeti, illetve a nemzetközi forgalmazásban használatos angol nyelvű címükkel kerülnek először említésre és így jelennek meg az összesített filmográfiában is, többedik említésük esetén használom a forgalmazásbeli magyar fordítást. Amennyiben saját fordításban idézek angol vagy román nyelvű szakirodalomból, lehetőség szerint megadom az eredeti részletet is, lábjegyzetben.

Covers_431692
Irodalom ​tankönyv 11. Ismeretlen szerző
0
0

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Az ​"Atkinson" új kiadása nemcsak formailag, hanem tartalmilag is jelentős átdolgozáson ment keresztül. Szerzői között a régiek közül csak Smith és Nolen-Hoeksema szerepel (maga Atkinson is visszavonult), Fredrickson és Loftus személyében pedig két kiváló, az elmélei kutatást s a gyakorlati szempontokat egyesítő szerző csatlakozott a csapathoz. A könyv a fejezetek sorrendjét és az anyag felosztását többé-kevésbé megtartotta (kivéve a személyiség-lélektannal és a szociálpszichológiával foglalkozó két-két fejezetet), de egészében véve valamivel terjedelmesebb lett. Az új, mindenütt előtérbe helyezett szempontok az evolúciós magyarázat keresését, a modern idegtudományi módszerek és eredmények részletes bemutatását s az alkalmazások részletes illusztrálását hangsúlyozzák. Új színfolt a kötetben az ellentétes vélemények ütköztetése, amely "Az érem két oldala" betétekben többnyire a szakma nagyjainak - sokszor gyökeresen ellentétes - véleményét ismerteti, érzékeltetve egyben azt is, hogy a pszichológiában nicsenek örök érvényű, megfellebbezhetetlen igazságok.

Kollekciók