Ajax-loader

kollekció: Tankönyvek, segédkönyvek

“Egy igazság akkor is fontos, ha nincs semmi értelme.”
(Rejtő Jenő)


Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

A ​tankönyvsorozat a pszichológia BA szintjének alapozó kurzusához, az általános pszichológia megismerőfolyamatokkal foglalkozó háromfélévnyi anyagához szükséges "state of the art" ismereteket tartalmazza a nyelv és gondolkodás témakörében. Alapozó tankönyv tehát, bár a témák tárgyalása ezt a szintet több helyen is meghaladja. A kötetek ismeretanyagának szemléltetését gazdag ábra- és képanyag szolgálja, az elsajátítást egységes didaktikai apparátus (kulcsszavak, ellenőrző kérdések, ajánlott olvasmányok és hasznos honlapok, glosszárium) segíti. A három kötetre tervezett sorozatnak a pszichológia oktatásában eddig használt, elsősorban angolból fordított tankönyvekhez képest az az előnye, hogy nagyobb képviseletet kapnak benne a nemzetközi színvonalú magyar tudományos eredmények. Ezek megjelenítése nem csupán az ismeretelsajátítás szempontjából fontos, hanem az újabb pszichológusnemzedék szakmai identitása miatt is.

A ​csaknem húsz éve nagy népszerűségnek örvendő angol "Társalgás, szituációk, képleírások" című könyv teljesen új és bővített változata hatékony és eredményes felkészülést biztosít az alap- és középfokú nyelvvizsgák (BME, DEXAM, ECL, EURO, ORIGÓ, PANNON, TÁRSALKODÓ, TELC stb.), valamint a középszintű érettségi szóbeli részére. A könyv tartalma és újdonságai: - valamennyi feladathoz teljesen kidolgozott megoldás; - szó- és kifejezés-gyűjtemény feladatonként, hogy ne kelljen a szótárban keresgélni; - világos vizsgaszint-jelölés (A = B1 ill. alapfok, K = B2 ill. középfok); - nagy számú, korunk szükségleteihez igazodó társalgási és szituációs feladat; - 80 kidolgozott szituációs mintafeladat mellett további 80 feladat önálló megoldásra; - új részfejezet a képleírások alapvető szókincsének elsajátítására; - képleírás-feladatok gondolatébresztő és szemléletes képekkel; - a vizsgák gyakorlatát követő hallás utáni szövegértés tesztek; - hanganyag CD-mellékleten (mp3-as formátumban) a társalgási, szituációs és hallás utáni szövegértés feladatok szövegeivel, anyanyelvi beszélők tolmácsolásában.

Tumorbiológia, ​a daganatos betegségek etiológiája, daganatepidemiológia, daganatprevenció, tumordiagnosztika, onkológiai terápia.

A ​teszt amelyet óvodáskorú gyermekek részére dolgoztak ki , előre jelezheti az iskolai tanulási zavar veszélyét. A szűrőmódszer használatának bemutatása mellett ismerteti a tanulási zavar elméleti megközelítését,a próbával kapcsolatos tapasztalatokat, a szűrés utáni szakvizsgálat lehetőségeit.

A ​latin nyelvvel való ismerkedésünk kezdetén nem lépünk teljesen idegen földre. Minden különösebb nehézség nélkül le tudjuk írni, el tudjuk olvasni a latin szövegeket, hisz annyi más néphez hasonlóan mi, magyarok is a latin ábécé betűit használjuk. Ki ne tudna, akár azonnal, jónéhány nyelvünkbe átkerült latin szót, ma is használt latin fordulatot, közmondást felsorolni? Első európai hírű poétánk, Janus Pannonius latinul alkotott... Tanulmányaink során elsődleges célunk lesz a latin nyelv és kultúra megismerése, de jó, ha tudjuk, hogy a latin kultúra csak a görög kultúrával együtt érthető meg, melytől a legalkalmasabb történelmi pillanatban vette át a stafétabotot. Az ókori görög és latin kultúra az a klasszikus örökség, mely az európai civilizáció alakulását alapvetően meghatározta és meghatározza a tudományok, a művészetek és a mindennapi élet megannyi területén.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

This ​clear and colourful course prepares students for the Cambridge First Certificate FCE exam. It contains 20 units covering a range of interesting topics which are likely to come up in the exam, and provides a comprehensive vocabulary syllabus emphasising word-building and idioms. A Self-study Student's Book is also available.

Ajánlott ​hat és négyosztályos gimnáziumok alacsony óraszámban tanuló csoportjainak, szakközépiskolákban tanulóknak, heti 3-4-5 órában. A kurzus öt szintes: Beginner: teljesen kezdő szint, olyan tanulókkal is elkezdhető, akik nem tanultak még soha angolul. Pre-intermediate: Álkezdőnél egy kicsit magasabb szint. Bármilyen kurzuskönyv első kötete után használható. Intermediate: Középhaladó szint, a tankönyv befejezése után a tanuló középfokú nyelvvizsgát tehet. Upper-intermediate: Azoknak a középiskolásoknak, akik felsőfokú nyelvvizsgára készülnek. Advanced: Haladó szint, rendszeres nyelvtani ismétlésekkel, a nyelvtani tudás magas szinten való kibővítésével, igen magas szintű, a hétköznapinál kifinomultabb szókincs bevezetésével. A sorozat komponensei: tankönyv, munkafüzet, kazetta a tankönyvhöz, tanári kézikönyv, ingyenes magyar nyelvű tanmenet javaslat.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

A ​tematika felöleli a magánjog egészét, részletesen foglalkozik az elhatárolási kérdésekkel, felvillantja a római jogi gyökereket, ami különösen egyes ma is hatályos alapfogalmak megértését segíti elő. A műben helyet kapott a szövetkezetekkel foglalkozó rész is. Külön figyelmet fordítottak a szerzők a személyhez fűződő jogok védelmére - ami napjainkban egyre fontosabbá váló kérdés. Szinte megelőlegezve a családjog Ptk.-ba való visszakerülését rövid áttekintést kapunk a magyar családjogi rendszerről. Mivel széles értelemben felfogott magánjogi tankönyvvel állunk szemben ezért nem hiányozhat belőle a polgári eljárásjog alapfogalmainak az ismertetése sem. A könyv egyrészt speciális oktatási igényeket szolgál, másrészt viszont - éppen a fogalmi meghatározások tömörsége miatt - ajánlható a szélesebb jogkereső közönség számára is.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_292958
Nyitnikék ​4. Ismeretlen szerző
0
1

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Oktatásunk ​az utóbbi időben egyre inkább az USA oktatásához kezd hasonlítani. Az informatikusok és a mérnökök oktatásában ez azt jelenti, hogy a hangsúly az alapos megértésről átkerült az alapfogalmak és eljárások gyors elsajátítására. Ellentmondásban ezzel, számos szakon elkerülhetetlenné vált a kvantummechanikához nélkülözhetetlen matematikai alapfogalmak - például az L2-tér - legalább vázlatos ismertetése. Az ellentmondó követelmények kielégítésére ma már megvan a lehetőség: az integrál tárgyalását a Kurzweil-integrálra kell alapozni. Ez az integrál általánosabb, mint a Lebesgue-integrál, de meglepő módon a legtöbb állítás bizonyítása nem nehezebb, mint Riemann-integrált használva, sőt, a legalapvetőbb állítások megfogalmazása még egyszerűbb lesz. Ez az első magyar nyelvű tankönyv, amely ezt a felépítést alkalmazza. A könyv mindenütt az egyszerűség elsődleges szempontjának a matematikai pontossággal és kellő általánossággal való ötvözésére törekszik. A legtöbb állítás bizonyítását is tartalmazza, és bár az egyetemi alapképzéshez készült, megfelelő alapokat ad az egyetemi mesterképzés hallgatóinak felsőbb analízis oktatásához is: ez volt az a hivatkozási alap, amelyre egy számos témakört (numerikus analízis, Fourier-transzformáció, waveletek, Hardy-terek, variációszámítás, Pontrjagin-féle maximumelv, differenciálható sokaságok) érintő előadást lehetett felépíteni.

For ​professional students in colleges of veterinary medicine the "Clinical Dissection Guide for Large Animals, 2e" provides the student with a self-directed and detailed guide for the anatomic dissection of the horse and large ruminants. The guide to large animal dissection is organized as a progressive series of anatomical illustrations, accompanied by keyed descriptive text. This guide presents regional and topographical dissection approaches; it starts with surface features and progresses to deeper structures, stopping along the way for appropriate comments on principal anatomical entities for each region. Although this dissection guide is dedicated principally to the veterinary student, it also provides relevant anatomical information that will prove helpful to students and veterinarians in meat inspection and necropsy services, students in equine clinical rotations and to veterinarians in equine practice. Likewise, undergraduate-school and graduate-school educators in veterinary science, biomedical science, and animal science can gain extensive familiarity with the anatomy of large domestic animals through this guide. Finally, the professional equine breeder and cattle breeder will discover in this book new and useful information about the anatomy of large animals. The second edition introduces all the bones and the most important clinical correlations with the anatomical structures exposed during the dissection. With over 650 illustrations on more than 300 plates, the "Clinical Dissection Guide for Large Animals, 2e" belongs on the shelf of every student and veterinarian who works with horses or production animals.

Magyarok ​és délszlávok, szerbek, horvátok, szlovének egy évezrede élnek egymás mellett, többnyire békésen, bár a békésnek tűnő évszázadokat időnként súlyos, véres konfliktusok tarkították. A hosszú együttélés tapasztalata, érdekeik találkozása és nem ritkán ütközése formálta az egymásról kialakított képüket, amely jelentős mértékben meghatározta és napjainkban is befolyásolja az egyén és a politika viszonyulását a másik nemzethez. E képet az évszázados beidegződések – az együttélés tapasztalatai, az előző időszakok erőviszonyainak alakulása, kulturális kapcsolataik intenzitása, társadalmi rétegzettségük különbözősége, a „civilizációs” szintjeik közötti eltérés – mellett a közelmúlt, a néhány generáció távlatában belátható múlt eseményei és tapasztalatai is erőteljesen formálták. Különösen, ha azok olyan drámaian megváltozott időszakhoz köthetők, mint a két világháború közötti évtizedek. Az olvasó által kézben tartott könyv ennek a korszaknak, azon belül a két világháború közötti évtizedek magyar–jugoszláv kapcsolatainak tanulmányozásához kíván segítséget nyújtani. A kötet újszerűsége és úttörő jelentősége abból adódik, hogy elsőként tár elénk egy szomszédos állam hivatalos dokumentumain keresztül kirajzolódó átfogó Magyarország-képet. A kötet a források lehető legszélesebb köréből merítve, jórészt még publikálatlan belgrádi levéltári dokumentumok segítségével mutatja be a két világháború közötti délszláv állam viszonyulását Magyarországhoz. Magyarország külpolitikáját és belpolitikáját tárgyaló, a gazdasági és közlekedési kapcsolatokra vonatkozó források éppúgy helyet kaptak benne, mint a politikai botrányokkal, a pártpolitikai helyzet alakulásával, a vallási kérdésekkel, a revíziós politika sikereivel és kudarcaival, valamint – korántsem utolsósorban – a jugoszláviai magyar kisebbséggel és a magyarországi délszláv kisebbség helyzetével foglalkozó dokumentumok.

A ​1000 Questions 1000 Réponses. Francia középfok egy új kiadvány a több nyelven, s köztük franciául is népszerű tankönyvsorozatban. A korábbi, azonos főcímű ("1000 Questions 1000 Réponses"), közép- és felsőfokú tananyagot egyaránt tartalmazó kiadvány helyébe jelen könyvünkkel egy kifejezetten középfokú nyelvi szintű tankönyv lép, amelyet egy felsőfokú kiadvány ("1000 Questions 1000 Réponses. Francia felsőfok") is követ majd. Új, tartalmilag és külsejében egyaránt korszerű tankönyvünk - hatékony felkészülést ill. felkészítést tesz lehetővé valamennyi, Magyarországon akkreditált francia nyelvvizsgára, valamint az érettségi vizsgára; - eredményes szókincs- és beszédkészség-fejlesztést biztosít a középszintű (B2) nyelvtudás elérésére. A kiadványt az Oktatási Hivatal a közoktatás 9-12. évfolyamában engedélyezett tankönyvvé nyilvánította. (Tankönyvi engedély száma: TKV/2829-10/2016.) A kiadvány céljai: - hatékony felkészítés a Magyarországon akkreditált francia nyelvvizsgákra; - eredményes szókincs- és beszédkészség-fejlesztés a középszintű (B2) nyelvtudás megszerzéséhez. Újdonságok: - naprakész, korunk életmódját és társadalmi valóságát tükröző tartalom; - életszerű mintaválaszok, élőnyelvi fordulatok; - áttekinthető, könnyen tanulható tananyag. Tartalom: - a vizsgákon érintett tematika átfogó kidolgozása összesen 21 témakörben; - a vizsgákon gyakorta elhangzó, véleménykifejtésre ösztönző kérdések bemutatása és ízelítő az ezekre adható lehetséges válaszokból; - a legtöbb kérdéshez több eltérő tartalmú mintaválasz a különböző lehetséges vélemények kifejezésére; - minden válaszhoz kétnyelvű szó- és kifejezésgyűjtemény.

A ​szerzők a kötetet az Igazságügyi Minisztérium által kiadott hivatalos tételsor mentén írták meg, tematikusan rendezve az egyes témakörökhöz tartozó joganyagot és bírósági gyakorlatot. A kötet célja egyrészt az, hogy átfogó ismeretet biztosítson minden témakörben, másrészt rávilágítson az egyes kérdésekkel kapcsolatban jelentkező jogértelmezési...

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Amikor ​megvásároljuk első digitális fényképezőgépünket, gyorsan ráébredünk, hogy a géphez mellékelt használati útmutató önmagában nem garancia a szép fotókra. Félrevezetőek a rajzok, nem elég részletes, túl egyszerű vagy éppen bonyolult a leírás, ráadásul arról egyik kiadvány sem beszél, hogy az adott beállításokat mikor és miért kell végrehajtani, mi fán terem a fotós látásmód és egyáltalán mi a titka a jól sikerült fényképeknek. Könyvünk látványos képeken, magyarázó példákon keresztül mutatja be a digitális fotózás alapjait, és gyakorlati fotótippeket ad a legnépszerűbb témák fényképezésével kapcsolatban. A fotótanfolyamok kedvenc könyveként már a tizenegyedik kiadásánál tart a kiadvány.

A ​Nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelés 3. osztályosoknak szóló tankönyvcsaládjának tagja, a Múltunkról, jelenünkről című olvasókönyv a szövegértő olvasási képességet fejleszti a tanulókban. A tankönyv a címnek megfelelően két nagy tartalmi egységből áll. A Múltunkról című rész további három fejezetre tagolódik. Az elsőben a tanulók olyan mítoszokat, eredetmondákat olvashatnak, amelyekből megismerik, hogy a Föld különböző népei hogyan magyarázzák, magyarázták a világ, a Föld keletkezését, az ember eredetét. A mítoszokat, mondákat rövid, a tudomány, a tudósok álláspontját, elméleteit tükröző ismeretterjesztő szövegek egészítik ki. Az európai emberek életéről című második fejezet az ókori Görögország, a Római Birodalom és a középkori Európa népeinek történelmén vezeti végig a kis olvasókat. Ezek a rövid szövegek elsősorban életmód- és művelődéstörténeti ismereteket tartalmaznak. A magyarországi emberek életéről című harmadik fejezet a magyar nép történelmének legfontosabb eseményeit mutatja be a honfoglalástól a török hódoltságig. A második és harmadik fejezet történelmi ismeretterjesztő szövegeit mítoszokból, mesékből, korabeli krónikákból, történetírók munkáiból és az adott korra vonatkozó szépirodalmi művekből válogatott szemelvények egészítik ki. A szerzők célja nem a történelemtanítás volt, de végig szem előtt tartották a tanulók érdeklődésének felkeltését a történelem iránt, valamint a történelmi idő- és térszemlélet kialakításának segítését. Az olvasókönyv Jelenünkről szóló második része két fejezetből áll. Az első fejezet ismeretterjesztő szövegeiben és a hozzájuk kapcsolódó mese- és regényrészleteiben állatokról, növényekről, különböző technikai eszközökről, kísérletekről, földrajzi tájakról olvashatnak a tanulók. A második fejezetben olyan publicisztikai szövegek kaptak helyet, melyeknek célja, hogy a tanulók megismerjék és felismerjék az egyes szövegműfajokat, illetve rendszeres újságolvasókká váljanak.

Covers_349040
1
0

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

A ​„Számvitel nem számvitel szakon - Számvitel 2” alapvetően két dologra helyezi a hangsúlyt: a folyamat szemléletre és a gazdasági események mérleg és eredménykimutatás kapcsolatára. A könyvben a gazdasági társaság alapításától kezdve a leggyakrabban előforduló gazdasági események kerültek rendszerezésre, különös hangsúlyt helyezve a gazdasági események mérlegre és eredménykimutatásra gyakorolt hatására. A Számvitel nem számvitel szakon könyv második fele a beszámolóra koncentrál és a könyvviteli zárlat és a beszámoló összeállításának számviteli folyamatát, valamint a mérleg és az eredménykimutatás adatai alapján számolható leggyakoribb mutatószámokat mutatja be. Kiadvány alapvetően két részből áll: a könyv elsőfele a kapcsolódó elméleti ismereteket, a könyv második fele a tanórai megoldásra kijelölt feladatokat rendszerezi. A tanórai megoldásra kijelölt feladatok megoldásait kiadványunkban nem közöltük. A kiadványhoz kapcsolódó elektronikus példatárban teljeskörűen kidolgozott (megoldott) gyakorló feladatok találhatók, amelyek valószínűsíthetően az önálló „otthoni” gyakorlást segítik majd. Az elektronikus példatár alapvetősegítséget nyújt majd a felkészüléshez, mivel minden típus feladat kellőmélységben gyakorolható, ráadásul a rendszer lehetőséget ad a hibátlan megoldás megtekintésére, valamint az adott dolgozatban elért eredmény kiértékelésére is. A feladatokat minden témához kapcsolódóan úgy rendszereztük, hogy minden tanórai típusfeladatnak legyen egy „párja” az elektronikus példatárban megtalálható, megoldott gyakorló feladatok között. Mindezek alapján tehát az elektronikus példatárban megtalálható gyakorló feladatok alapján a példatárban közölt tanórai feladatok is kidolgozhatók.

An ​intensive course of conversation, grammar, and culture for students, business people, or long-term travelers. This basic-intermediate level program uses the best of modern and traditional methods of instruction, and its unique design makes it convenient to learn or practice

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.