Ajax-loader

kollekció: Novellák

“Ugyanis a felborulás pillanatában ez a könyv előreesett, és a kis ülésen kuporgó lakáj nyomban utánakapott, mert felelősséget vállalt a féltett, kézzel írott könyvért.”


"Nehezen ​tudom ma már elválasztani ezzel a könyvvel kapcsolatban, hogy mi az, ami valóban személyes és önéletrajzi, és mi az, ami fiktív, és színtisztán az irodalom világához tartozik. Összevegyülnek bennem. Kicsit olyan, mintha ezzel a könyvvel megírtam volna a magam személyes mitológiáját. Ugyanakkor persze azt gondolom, hogy ez nem személyes mitológia, hanem ennek a szűk, négy utca által határolt vidéknek a városi mitológiája. Másrészt úgy gondolom, hogy ebben a VII: kerületi szegletben azért ott van az egész, ott van a nagyváros, ott van Budapest, és egy áttételesebb módon az egész ország. Sőt, nem csak az egész ország, hiszen ahogy a csikágóiak szanaszét röpültek a világban, azonképpen ebbe a történetbe is bekapcsolódnak egészen távoli vidékek is. Tehát az egyik oldalon minden pontos és személyes élményekre épül, a másikon pedig semmi nem pontosan ugyanúgy szerepel ebben a könyvben, ahogy a valóságban történt, sorsokat fűztem össze, fiktív elemeket ötvöztem valóságos személyes történésekkel."(Békés Pál) Előadja: Kulka János

Covers_91419
A ​narancsos gyilkos Ismeretlen szerző
4
0

"Tisztelt ​Uraim! Miután végeztem az elsővel, azt hittem, hogy megtalálom nyugalmamat, kielégítettem bosszúvágyamat, és helyreállt a lelki békém. Tévedtem. Bosszúm még nem teljesedett be. Ezért tegnap este ismét öltem. A tv-ből tudtam meg, hogy Pennyfeathernek hívták." Ezúttal csak három példányt postáztam. Egyet a rendőrségnek, kettőt pedig a helyi lapoknak. Azt gondoltam, hogy ennyi most már elég is lesz, hiszen a világ előtt nem kétséges a Narancsos Gyilkos létezése.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

"... ​az elbeszélés nem rögzít hanem egy játéktérbe helyezi azt, ami az álláspontja; az elbeszélés nem válaszol, hanem kérdez..."- mondja Alfred Anderch az Így tüntem el Providance-ban, e válogatás egyik írásában. A XX. század nagy problémáira keményen és következetesen rákérdező íróval a magyar olvasó már megismerkedhetett. Két regénye jelent meg eddig nálunk, A végső ok: Zanzibár és az Efraim. E kötet elbeszéléseinek középpontjában is mindig korunk valamely fontos, a gondolkodó, a világot értelmezni kívánó ember számára elkerülhetetlen, olykor megoldhatatlan konfliktus áll. Önéletrajzi kisregényében, A szabadság cseresznyéi-ben a totális német állam viszonyi és a második világháború eseményei határozzák meg az alapvető kérdést: az egyéni szabadság lehetőségeinek felmérését - általános szinten. "

Füst ​Milán összegyűjtött novelláit tartalmazzaez a könyv. Ezek az írások a szerző pályájának különböző korszakaiból valók, s egész epikus munkásságának áttekintését adják. Mindegyiküket jellemzi a finom érzékenység, humanizmus, a lélektani igény és a szép kultusza, valamint Füst Milán egyéni stílusa, mely nem utánozható, nem ismételhető, de immár irodalmunk sajátos értéke. Elbeszéléseiben a művész felülről néz le osztályára s ez a magatartás, iróniával s a valóság megragadásának szenvedélyességével párosulva: Füst Milán novelláit társadalmilag is hitelessé teszi, nemegyszer kritikai mondanivalóval telíti.

Vérbő ​cselekmény, váratlan fordulatok, egy-két vonással életre keltett figurák, eleven dialógusok, szellemes szatíra, színes, érzékletes, egészségesen harsány stílus jellemzi a népszerű író újabb elbeszéléseit, ezeket a mulatságos formában is komoly tartalmú írásokat. Tárgyuk a mindennapi élet, a köznapi valóság, de az író képzelete, a lényeg szembetűnőbb érvényre juttatása érdekében átlendül a realitás korlátain, átugrik a fantasztikumba. A lakásából kiszorult társbérlő eseménydús napját a háztetőn fejezi be, ahol egy macskától kér szállást és tanácsot; a feldühített szerző tehetetlenségében leharapja a nagyképű fontoskodó dramaturg fülét; a mókus-gyárban az egyik játékállatka megelevenedik, de ezzel nem dicsőséget, hanem elmarasztalást hoz készítőjének... A közöny, részvétlenség, bürokratikus nemtörődömség, a kispolgári átlagosság, korlátoltság ellen lázadnak Rákosy Gergely elgondolkoztató, ugyanakkor pompásan szórakoztató írásai.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

ELŐSZÓ Csehovról ​és Maupassant-ról, a kis forma, a rövidtörténet mestereiről írja Thomas Mann, hogy jó ideig lebecsüléssel tekintett "heroikus kitartást" nem igénylő kisprózájukra, míg csak rá nem ébredt arra, "mennyit nyerhet a géniusz ereje által benső mértékben a rövid és szűkszavú írás, milyen - talán mindenekfölött csodálni való - zsúfoltságban képes felvenni magába az élet egész teljességét, képes általában epikai rangra emelkedni, sőt művészi hatóerőben még felül is múlni a nagyot, az órisáművet, amely olyankor elkerülhetetlenül megfárad, vagy tisztes unalomba süllyed". Megerősítésért fordulok éppen Thomas Mannhoz, a nagyepika mesteréhez annak a kötetnek a bevezető jegyzetében, mely a pillanat formáinak, a kisprózai műfajoknak, közülük pedig mindenekelőtt a rövidtörténetnek a vizsgálatára vállalkozik. Miért van szükség megerősítésre? Talán azon fenntartások eloszlatása végett, melyek Thomas Mann korai vélekedésével összhangban szinte mindmáig befolyásolják a rövidprózához való kritikai viszonyulást. E viszonyulás azért tűnhet különösnek s mind kevésbé indokoltnak, mert a huszadik századi magyar prózában és a modern világirodalomban is polgárjogot nyertek s új teret hódítottak meg a kis prózaformák, ezen túl pedig mintha módosult volna magának a prózának a kultúrán belüli szerepe és jelentősége is.

Liebe ​ist nicht nur rosa Zuckerguss oder eine dramatische Trennung. Liebe ist Entscheidungen treffen, auch wenn sie einem das Genick brechen; Liebe ist der Moment, den man auf den ersten Blick nicht sieht, weil er in dunklen Gassen verborgen in einer kalten Nacht beginnt; Liebe ist die Welt in ihrer vollen Farbenpracht wahrnehmen zu können, obwohl die Augen verbunden sind. Liebe verändert dich. Liebe ist nicht immer gleich. Sie ist überraschend und dankbar, wunderschön und melancholisch zugleich. Dreimal Leben. 3x Liebe.

Covers_274821
0
2

Upon ​his untimely death, H.P. Lovecraft, the early twentieth-century master of "weird fiction", left behind descriptions of 221 unwritten stories. Some were only a few ambiguous words long, others were complete plot outlines, and all of them died with their author. Now, 70 years later, writers from all over the country have come together to bring these untold stories to life. The only requirement for the writers: to create a piece that fulfilled every part of Lovecraft's original vision. The results are as varied as the artists behind them. Inside this book waits horror, science fiction, comedy, memoir, experimental text art, and one extremely short novel. Some of these stories will take away your worries. Others will take away your sleep. And a few will take you to another world, a world where weird fiction still lives, and the way home may prove difficult to find indeed.

Részlet ​a könyvből: Aznap este az utcai lámpák reszketeg sárga fényével megvilágított útra nagy pelyhekben hullani kezdett a hó. A ház második emeleti szalonjában a rádió zöld varázsszeme világított a sötétben... Nem gyújtott villanyt a gyermek, hogy jobban lásson kifelé... Homlokát az ablaküveghez támasztva nézte, hogyan burkolóznak fehérbe a szemközti háztetők, az út, a fák és a taximegállóban várakozó sakktábla-mintás kocsik. Arra gondolt, hogy a rádióból halkan szóló Tömbe la neige - Esik a hó kezdetű dalban Adamo bizonyára erről a városról énekel. Aztán messziről felhangzott az éjjeliőr éles sípszava. A gyermek a meleg otthon adta biztonságérzettel sóhajtott. Meg fog maradni, ha továbbra is így esik a hó. Arra gondolt, hogy akkor akár az iskolásoknak, az utcaseprőnek is szünetet adnak. Minden reggel látta a vastag téli ruhás, ellenzős sapkás öregembert kezében gallyakból font, fanyelű seprűvel és széles szájú bádoglapátjával. Az volt a napi munkája, hogy összesöpörje az úton összegyűlt port, a lovas kocsik után maradt lócitromot, a fákról lepottyanó vadgesztenyéket és a lehulló száraz leveleket. Mosolyogva takarította el a tökmaghéjat, amit a gyerekek szórtak le esténként, miközben a falon kuporogva beszélgettek...

In ​a voice more powerful and compassionate than ever before, New York Times bestselling author Elizabeth Strout binds together thirteen rich, luminous narratives into a book with the heft of a novel, through the presence of one larger-than-life, unforgettable character: Olive Kitteridge. At the edge of the continent, Crosby, Maine, may seem like nowhere, but seen through this brilliant writer’s eyes, it’s in essence the whole world, and the lives that are lived there are filled with all of the grand human drama–desire, despair, jealousy, hope, and love. At times stern, at other times patient, at times perceptive, at other times in sad denial, Olive Kitteridge, a retired schoolteacher, deplores the changes in her little town and in the world at large, but she doesn’t always recognize the changes in those around her: a lounge musician haunted by a past romance: a former student who has lost the will to live: Olive’s own adult child, who feels tyrannized by her irrational sensitivities; and Henry, who finds his loyalty to his marriage both a blessing and a curse. As the townspeople grapple with their problems, mild and dire, Olive is brought to a deeper understanding of herself and her life–sometimes painfully, but always with ruthless honesty. Olive Kitteridge offers profound insights into the human condition–its conflicts, its tragedies and joys, and the endurance it requires.

Isaac ​Asimov Presents The Golden Years of Science Fiction, Third Series is a 1984 hardcover reprint of Isaac Asimov Presents The Great SF Stories 5 (1943) and Isaac Asimov Presents The Great SF Stories 6 (1944). Five stories from the original books are not included: The Iron Standard by Lawrence O'Donnell, Far Centaurus by A. E. van Vogt, Deadline by Cleve Cartmill, Sanity by Fritz Leiber & Invariant by John R. Pierce. It is the third in a series of 6 two-volume books which together reprinted the first 12 of 25 books in the Isaac Asimov Presents The Great SF Stories series of compilations.

Alighanem ​a legjobb mai magyar irodalmi alkotások közül valók azok az írások, amelyekkel e könyvben találkozik az olvasó. A kötet tizennégy elbeszélést és két kisregényt tartalmaz. Mindegyik egy-egy kortüneti eseményt dolgoz fel, a maga tipikus, mégis annyira egyedi szereplőivel. Olyan emberekkel, akik, ebben a türelmetlenségbe hajszolódó világban, a nyugalmat keresik, békétlenség helyett békét, elnyomás helyett szabadságot. A XX. század lidérces örökségét cipeljük, válságok, háborúk, ellenforradalmak, lágerek és idegen hatalmak uralmának ma is élő emlékét. Ez szövi át a kötet történeteit. Olyan egyszerű témák, mint a város nyomasztó légköréből falura menekülő házaspár esete. Vagy egy talált kutyához körömszakadtáig ragaszkodó magányos férfi. És az ugyancsak egyedül élő idős nő kiszolgáltatottsága hamis barátoknak és álrokonoknak. Vagy az újgazdag gyáros, aki irtózásig undorodik a feleségétől, teher a család, a gyerekek, és legalább egy-egy napra szeretné elfelejteni őket, egy rafinált kis hostess karjaiban. Aztán, mi történik ma falun? Miféle erkölcsi normák irányítják az ott élőket? Egy másik írás az orvosok világába visz, ahol a karrierharcban valamelyikük besúgóvá válik. Csak néhány a témák közül. A kötet talán legfontosabb és legkiemelkedőbb írása a Nagyapa forradalma című kisregény, amely az 1956-os forradalom és szabadságharc napjait is feleleveníti. Pálfalvi Nándor nem először nyúl ehhez a témához. Az 1961-ben megjelent Nyakék Párizsból, és az 1987-es kiadású Kettős árnyék című regényei már bizonyságot adtak arról, hogy a szerző a valóság hitelességével tárja fel emlékeit. A Nagyapa forradalma egy "hétköznapi" ember rendkívüli igazság- és szabadságvágyát mutatja be, a gyermekkortól hetvennyolc éves koráig. Egy olyan forradalmár életét, akit minden tettében ez a tűz lelkesít és tesz képessé küzdeni. Az idős férfi unokájának mondja el, miért és hogyan harcolt hosszú élete során, és mit jelentett neki az 56-os forradalom. Mindenkinek ajánljuk ezt a könyvet.

A ​pair of working man novellas from the authors that wrote Caught Running. Under Contract Site foreman Ted Lucas moved to Birmingham, leaving a full life behind, only to discover something - someone - to look forward to. Assistant Nick Cooper catches his eye, and even more incredibly, Lucas's heart, all without a word. When Lucas finds out Cooper's asked to be transferred, he bites the bullet and admits his feelings. Intrigued, Cooper offers Lucas one night to figure out if that love could possibly be real. Over the Road Truck driver Elliot Cochran meets 'McLean' while talking on the CB and strikes up an unusual friendship. One evening, McLean tells Elliot he needs to go find some companionship, and so Elliot meets Jimmy Vaughan - and has one of the best nights in his life. Before long Elliot faces a decision about sharing his life: Does he choose McLean, the best friend he's never met, or Jimmy, the man who thrills him beyond belief?

BONUS: ​This short story features an exclusive author interview—plus an excerpt from Steven Barnes’ Star Wars novel, The Cestus Deception. WHAT LIES BENEATH Dispatched as a Republic envoy to the Outer Rim planet Ord Cestus—in a bid to halt the sale of potentially deadly “bio-droids” to the Confederacy—Obi-Wan Kenobi finds himself enlisted in a mission more desperate, and dangerous, than diplomatic. The once self-contained world has long since been co-opted by unscrupulous offworlders, whose plunder of a vital natural resource has enabled the rise of a powerful corporation that controls the economy. Ord Cestus’s native population, the X’Ting, are now mere second-class citizens in their own society. Enter the Jedi Knight, with news that a legal technicality has turned the tables—and the corrupt forces with a stranglehold on Ord Cestus are now at the mercy of the X’Ting. Circumstances, however, are more dire than the Republic suspected. In the wake of a devastating plague, the X’Ting’s benevolent rulers are dead, and the once tightly knit race has splintered into battling factions. Reunification can only come with the rise of new royals, whom all X’Ting are bound by blood to serve. But the eggs that will spawn those sovereigns lie out of reach, secured in a secret chamber and booby-trapped by those whose knowledge died with them in the plague. Now, to salvage a people’s destiny, Obi-Wan will risk a veritable descent into hell: braving the unknown horrors in the forgotten depths of an alien world, on a perilous quest from which none who went before have ever returned.

Mennyit ​ér az ember, ha félbehagyta iskoláit? Janusz Glowacki mintha újra meg újra ezt kérdezné. A Légyvadászat elfojtott irodalmi ambíciókkal kereskedelmi levelezővé lett Wlodekje irreális álmokkal csitítja kisebbrendűségi érzéseit. A Kétszemélyes torokfájás Pawelje azért nem tud beilleszkedni a társadalomba, mert nem szerezte meg közgazdasági diplomáját; Heniek azért lesz csavargó, mert nincs elegendő iskolája, hogy a gép mellett dolgozhassék. József és Putifárné mai történetében, a Czeslaw Palek megkísértésében is hasonló konfliktus sodorja Glowacki hősét a tragédia felé. Az életformáról, elrontott, meghasonlott életekről van szó Glowacki elbeszéléseiben. Hősei hivatkozhatnak szépen hangzó mentségeikre, az író nem menti, nem mentheti fel őket, hisz túlságosan is keresik a könnyű érvényesülés kísértéseit. A félbenhagyott iskolai tanulmányok csak visszatérő jelkép, motívum Glowacki sajátos írói "mitológiájában", melyet máris az érett alkotók művészi következetességével épít fel. Glowacki a fiatal lengyel írónemzedék egyik legerősebb egyénisége. Andrzej Wajda nálunk is nagy sikerrel játszott Légyfogó-ja kötetünk címadó elbeszélése, a Légyvadászat alapján készült.

"Egy ​álmos novemberi délután azonban hiába szöktem föl a padlásra, a díszkardnak, egyetlen örökségemnek már csak hűlt helyét találtam. Volt ott a sarokban még sok minden, üres befőttes és törött ablaküvegek, egérfogó és falióra, amelynek már csak egyik mutatója jelezte a megállott időt... de Gyuri bácsi hagyománya hiányzott."

Végezetül ​pedig meg kell vallanom, édeseim, hogy bár életemben a lehető legkimerítőbben olvastam el minden könyvet, most már egyáltalán nem tudok szabadulni attól az iszonyatos gondolattól, hogy végtére is egész életemben ugyanazt a könyvet olvastam, ugyanolyan lapokkal és ugyanolyan oldalakkal, melyekre egy számomra teljességgel érthetetlen szöveget írtak.

A ​kortárs líra egyik legjelentősebb alkotója, Takács Zsuzsa az 1990-es évek vége óta a versek mellett rendszeresen ír prózát is. Friss kötete, A sóbálvány az Élet és Irodalom hasábjain 2016-ban megjelent tárcanovellákat gyűjti egybe. Ezek a látszólag könnyed hangvételű írások távol- és közelmúltunkról, napjainkról és közeljövőnkről szólnak, hangvételük a humor és a groteszk határán mozog; az álom- és víziószerűség talán a legszembetűnőbb vonásuk, s emellett egyfajta olvasónaplóként is felfoghatók. A címben is megidézett visszapillantás a könyv egyik fontos motívuma. A főhős, a szerző alteregójának is tekinthető Z. budapesti értelmiségi, aki - némiképp Gregor Samsára emlékeztető módon - "zaklatott álmából ébredve egy áprilisi hajnalon... rettenetes felfedezést" tesz. Ezután nekilát bolyongani álmaiban és ébrenlétében, e kettő köztes-szövevényes terében, vagy inkább mi magunk bolyongunk szövegről szövegre, lapról lapra Z. világában: hol nekividámodva, hol fanyar mosollyal - mindenesetre mindig van min eltöprengenünk, erről a szerző garantáltan gondoskodik.

A ​Kossuth Kiadó új, tizenhat kötetes sorozata egymás társaságában kínál világirodalmi nagyságokat és magyar klasszikusokat, olvasmányokat a diákoknak, az újraolvasó felnőtteknek, az egykori élményeket fölidéző ínyenceknek. Párban Petőfi és Csáth Géza, Krúdy Gyula és Rejtő Jenő, Arany János és Thomas Mann, Moliére és Karinthy... Regények, novellák, drámák, amelyek egy életen át elkísérnek.

"A ​must-read for anyone wanting to transform their IT to enable the business to win. Told through an absorbing story that is impossible to put down, the authors teach the essential lessons in an accessible way. Every business leader and IT professional should read this book!"   -- Mike Orzen, co-author of the the Shingo Prize winning book Lean IT - Enabling and Sustaining Your Lean Transformation "This book is a gripping read that captures brilliantly the dilemmas that face companies which depend on IT, and offers real-world solutions. As Deming reminds us, 'It is not necessary to change. Survival is not mandatory.'   The Phoenix Project will have a profound effect on IT, just as Dr. Goldratt's book  The Goal did for manufacturing." -- Jez Humble, co-author of the Jolt award-winning book Continuous Delivery and Principal at ThoughtWorks Studios "This book is the modern day version of The Goal.  Today, our constraints aren't robots inside our factories, but it's how we manage technologies like Tomcat and Java that power our most critical projects and applications. This book continues the journey that began with Shewhart, Deming, Ohno and Dr. Goldratt, and shows us how to diminish our modern constraints to help the business win." -- John Willis, VP Client Services and Enablement, enStratus, Host of "DevOps Cafe" "This is the IT swamp draining manual for anyone who is neck deep in alligators." -- Adrian Cockcroft, Cloud Architect at Netflix "This is the most amazing IT book I have ever read. Though it follows a fictitious company, the events are so real life that anyone in industry is going to relate to the story.  Buy this book, read this book and then hand it to a senior manager in your organization."  -- Stephen Northcutt, Fellow and President, SANS Technology Institute "This insightful walk through the pain and success of business will trigger deja vu for anyone who has ever run afoul of their complete reliance in their IT organization. I see my own experiences in every stage of the story."   -- Dr. Thomas Longstaff, Program Chair, Computer Science, Engineering for Professionals, The Johns Hopkins University "A must-read for anyone wanting to transform their IT to enable the business to win. Told through an absorbing story that is impossible to put down, the authors teach the essential lessons in an accessible way. Every business leader and IT professional should read this book!" -- Mike Orzen, co-author of the the Shingo Prize winning book Lean IT - Enabling and Sustaining Your Lean Transformation "This book is a gripping read that captures brilliantly the dilemmas that face companies which depend on IT, and offers real-world solutions. As Deming reminds us, 'It is not necessary to change. Survival is not mandatory.' The Phoenix Project will have a profound effect on IT, just as Dr. Goldratt's book The Goal did for manufacturing." -- Jez Humble, co-author of the Jolt award-winning book Continuous Delivery and Principal at ThoughtWorks Studios "This book is the modern day version of The Goal. Today, our constraints aren't robots inside our factories, but it's how we manage technologies like Tomcat and Java that power our most critical projects and applications. This book continues the journey that began with Shewhart, Deming, Ohno and Dr. Goldratt, and shows us how to diminish our modern constraints to help the business win." -- John Willis, VP Client Services and Enablement, enStratus, Host of "DevOps Cafe" "This is the IT swamp draining manual for anyone who is neck deep in alligators." -- Adrian Cockcroft, Cloud Architect at Netflix "This is the most amazing IT book I have ever read. Though it follows a fictitious company, the events are so real life that anyone in industry is going to relate to the story. Buy this book, read this book and then hand it to a senior manager in your organization." -- Stephen Northcutt, Fellow and President, SANS Technology Institute "This insightful walk through the pain and success of business will trigger deja vu for anyone who has ever run afoul of their complete reliance in their IT organization. I see my own experiences in every stage of the story." -- Dr. Thomas Longstaff, Program Chair, Computer Science, Engineering for Professionals, The Johns Hopkins University Product Description Bill is an IT manager at Parts Unlimited. It's Tuesday morning and on his drive into the office, Bill gets a call from the CEO. The company's new IT initiative, code named Phoenix Project, is critical to the future of Parts Unlimited, but the project is massively over budget and very late. The CEO wants Bill to report directly to him and fix the mess in ninety days or else Bill's entire department will be outsourced. With the help of a prospective board member and his mysterious philosophy of The Three Ways, Bill starts to see that IT work has more in common with manufacturing plant work than he ever imagined. With the clock ticking, Bill must organize work flow streamline interdepartmental communications, and effectively serve the other business functions at Parts Unlimited. In a fast-paced and entertaining style, three luminaries of the DevOps movement deliver a story that anyone who works in IT will recognize. Readers will not only learn how to improve their own IT organizations, they'll never view IT the same way again. About the Author Gene Kim is a multiple award winning CTO, researcher and author. He was founder and CTO of Tripwire for 13 years and has worked with some of the top Internet companies on improving deployment flow and increasing the rigor around IT operational processes. In 2007, ComputerWorld added Gene to the "40 Innovative IT People Under The Age Of 40" list, and was given the Outstanding Alumnus Award by the Department of Computer Sciences at Purdue University. Kevin Behr is the founder of the Information Technology Process Institute (ITPI) and the Chief Strategist for the CIO and Board Advisory Practice at Assemblage Pointe, where Kevin has built a unique consulting practice that mentors and coaches IT organizations to increase their business effectiveness and competitive advantage now and over the long term through the application of improvement sciences. George Spafford is a Research Director for Gartner covering process improvement in IT operations that leverage best practice references. He is a prolific author and speaker, and has consulted and conducted training on strategy, IT management, information security and overall service improvement in the U.S., Canada, Australia, New Zealand and China.

Szeretjük ​a verseket. Te is, én is, mi mindannyian - csak sokan nem tudunk róla. Ha Szöllősi Betti legújabb, kézreálló vagy zsebbe illő kötetét közel tartjuk magunkhoz, bármikor kaphatunk egy adag hangulatot, egy csepp jóérzést, egy szívből jövő mosolyt. Mindössze ki kell nyújtanunk a kezünket és elolvasni egyetlen oldalt. Örömmel látom, hogy a vers újra divatba jött. És nem csak Petőfit vagy Radnótit, hanem kortárs költőket is olvasunk. Igen - olyan emberek gondolatait, akik itt és ma köztünk járnak. Érdemes ezeket a köteteket magunkhoz közel tartani: egyet a táskában, egyet a kocsiban, egy másikat a fürdőszobában, hogy akár fogmosás közben is kikapcsolódhassunk egy percre. Betti könyve a kanapém karfáján kapott helyet. De nem csak itt. A szívemben is benne van - és a Tiédbe is beférkőzik, amint a lakásodba engeded! Nádasi Krisz

Covers_374972
Szivarfüst Ismeretlen szerző
0
1

A ​híres író és a szép színésznő fia mesebeli életét és írói pályáját mutatja be sorozatunk újabb kötete, Alexander Brody, Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezső, Illyés Gyula, Illés Endre, Réz Pál, Jékely Zoltán és mások írásain keresztül. A leghíresebb novellák is olvashatók a kötetben, pl. a Bakaruhában.

Covers_408150
0
0

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_146787
A ​megnőtt élet Ismeretlen szerző
0
0

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nem ​akartam soha író lenni - minek dicsekedjem vele? Egyik nyáron, vegyészhallgató koromban, hazamentem vakációra, úgy, mint máskor. Olvastam, vártam, vakációztam, és tudtam, valaminek történnie kell. Történt. Szeptemberben azzal a megmásíthatatlan elhatározással indultam vissza: író leszek. Erről (is) szól ez a könyv, az előtte és az utána következő évekről, rólam, másokról, a korról, egy kisvárosról és egy nagyvárosról.

Egy ​trilógia harmadik kötetét tartja kezében a kedves Olvasó. A közelmúltban megjelent: Hol jártál, mikor az ég zengett? című kötete az író azon karcolatait, portréit tartalmazza, amelyeket nem sokkal halála előtt kezdett írni, de befejezni már nem tudta. Ezzel egy időben jutott el az irodalmat kedvelőkhöz a Gyémánthó, Végh Antal novelláiból készült válogatásalbum. Ám akárhányszor a kezünkbe vettük a ragyogó írások sorát felsorakoztató könyvet, úgy éreztük: sok kitűnő novella hiányzik a vaskos összeállításból. Így természetessé vált, hogy csokorba gyűjtsük további emlékezetes novelláit, és megjelentessük az első kötet folytatásaként. Aki elolvassa majd a Vadrózsa című válogatást, bizonyára egyetért azzal: Végh Antal remek író volt. Egyéni hangulata van szinte minden mondatának. Erről nemcsak a kötetben szereplő írások tanúskodnak, hanem az író valamennyi regénye, szociográfiája, portréja, karcolata is. Ő ugyanis tömören, egyszerűen, és olyan szépen fogalmazott, ahogy csak nagyon kevesen képesek. Jelzői kifejezik az író érzelemgazdagságát, amely nemcsak szerelmes novelláiban, hanem a vidéki emberek életét feldolgozó írásaiban is megmutatkozik. Végh Antal valamennyi alkotásában páratlan eszközökkel formálta meg regényei, novellái szereplőinek portréját, és sajátos látásmódját vetette papírra, sajátos írói eszközökkel...

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mothers ​and Sons is a sensitive and beautifully written meditation on the dramas surrounding this most elemental of relationships. Psychologically intricate and emotionally incisive, each finely wrought story teases out the delicate and difficult strands woven between mothers and sons. This is an acute, masterful and moving collection that confirms Tóibín as a great prose stylist of our time.

In ​this third collection of prequel novellas to the New York Times bestselling Dorothy Must Die series, Danielle Paige delivers a dark and compelling reimagining of L. Frank Baum’s The Wonderful Wizard of Oz, perfect for fans of Cinder by Marissa Meyer, Beastly by Alex Flinn, and Wicked by Gregory Maguire. Before Amy Gumm lands in Oz in Dorothy Must Die, Dorothy Gale rules a twisted land where the Good have become truly Wicked—and it’s up to the Wicked to stop her reign. Follow your favorite witches from Dorothy Must Die as they form an elusive, secretive group known as the Revolutionary Order of the Wicked and begin training their own army to defeat Dorothy. If the Order wants to save Oz, they’ll need every recruit they can find. But who has what it takes to join the cause?

Von ​Liebe, Traum, Tod und dem Ende der Welt handeln diese Erzählungen. Es sind Berichte aus anderen Dimensionen, aus den Bereichen jenseits der Wirklichkeit, geschrieben von einem Meister der Fantasy. In dieser vielfältigen Sammlung von Geschichten, Balladen, Parabeln und Fabeln zeigt Neil Gaiman die ganze Breite seiner Möglichkeiten.

Kollekciók