Ajax-loader

kollekció: Jog

“Ahol társadalom van, ott törvény kell, és ahol törvény van, ott feltámad az igazság… És ahol az igazság van, ott megszületik az igazságtalanság is.”
(Rejtő Jenő)


Covers_117634
Együtt ​vagy külön? Ismeretlen szerző
0
6

A ​válásról írott könyvek általában arról szólnak, hogy hogyan éljük túl a válást, mit tegyünk és mit ne tegyünk saját jól felfogott érdekünkben. De azzal adósók maradnak ezek a megközelítések, hogy mi is történik a válás előtt, mi az, ami megelőzi ezt a nagyon komoly döntést, valójában tudják-e a felek, miért akarnak elválni és mindenekelőtt, hogy miért házasodtak össze. Arról sajnos kevés szó esik, hogy egy csődközelbe jutott kapcsolatot, házasságot hogyan lehet megmenteni, esetleg ha megmenthetetlen, hogyan lehet jól befejezni.Azoknak íródott ez a könyv, akiknek a házasságában problémák merültek fel, akik nem tudják, hogy melyik irányba induljanak: az össze vagy a szét felé. Azok is érdeklődéssel forgathatják ezt a könyvet, akikben már megérlelődött a döntés: elválunk. A válást is lehet kulturáltan, emberi módon lebonyolítani.A könyv szerzői nem válásellenesek és nem váláspártiak. Meg szeretnék mutatni, hogyan lehet kezelni a kapcsolati konfliktusokat, és amennyiben a válásról döntenek a felek, egy olyan "Csináld magad!" kézkönyvet nyújtanak át, amelyben a tartalmi kérdések mellett a formai és praktikus ismereteket is megtalálják jogi kérdésekről (ügyvédválasztás, beadványok, bírósági eljárás, gyermekelhelyezés, vagyonmegosztás stb.). Nem titkolt céljuk annak bemutatása, hogyan lehet kulturáltan és vesztesmentesen válni.A könyv egyes fejezetei gyakorlati segítséget kívánnak nyújtani a házaspároknak a sikereses együttéléshez vagy a problémamentes váláshoz. A kiadó célja, hogy legyen egy könyv, amely kéznél van, amikor a pszichológia vagy a jog területéről tanácsra, információra van szükség.A szerzők között találunk ügyvédet, családjogi bírót, szociológust, pszichoterapeutát, valamint szociálpolitikust, családterapeutát.

A ​magyar közjogi, politikai hagyományban a Szent Korona a szuverenitás, a főhatalom hordozójaként - az örök isteni törvényeken nyugvó állandóság kereteivel - korlátokat szab az emberi hatalmaskodás, a tökéletlenség világának. A Szent Korona-tan, amely a XX. század közepéig a magyar történeti alkotmány alapja, a jogok és kötelességek, valamint az igazságosság és a lehetőségek egyensúlyára törekvés eszközeivel, a mellérendeltség elvén nyugvó megosztott hatalom normáival és gyakorlatával, továbbá a gondoskodás felelősségével a megmaradásunk biztosítéka volt. A formálisan 1989-1990-ben létrejött rendszer és alkotmányosság, amely megtagadta az ezeréves vagy még annál is régebbi magyar hagyományokkal, állammal és alkotmányával a jogfolytonosságot - történelmi mércével mérve igen rövid idő alatt - napjainkra teljes válságba jutott. Mára a féktelen, kegyetlen és gátlástalan oligarchia totális és pusztító kizárólagosságának uralmáig fajult. A jelen kötetbe foglalt tanulmányok mára vonatkoztatott üzenetekkel elemzik a magyar történelem és a történeti alkotmány legfontosabb kérdéseit, elveit, gyakorlatát, bemutatva a nemzeti öntudatunk és létünk alapját jelentő, a Szent Koronához köthető történelmi örökséget. A szerző DR. TÓTH ZOLTÁN JÓZSEF (Phd) jogtörténész és politológus. Szerzője és szerkesztője a Molnár - Pap - Pecze - Tóth - Vass - Zlinszky: A Magyar Szent Korona és a Szent Korona-tan az ezredfordulón (1999), valamint a Kocsis - Tóth - Zétényi és mások: A Szent Korona-eszme időszerűsége (2004) és az Igazság és történelem - Molnár Tamás gondolatainak gyűjteménye (2000) köteteknek is. Írója továbbá a Magyar közjogi hagyományok és nemzeti öntudat a 19. század végétől napjainkig (2007) című műnek is.

Ben ​Addison, a Yale jogi karán végzett fiatalember a Legfelsőbb Bíróság új fogalmazója. De mikor véletlenül egy ügy végkimenetelét elkottyantja még az ítélethirdetés előtt, egy zsaroló milliókat nyer, és Ben elkezd izzadni. Méghozzá nagyon. Munkatársához, Lisához és lakótársaihoz, Nathanhez, Erichez és Oberhez fordul segítségért. Washingtonban ők a legjobbak. Az igazságügyi minisztérium, egy washingtoni újság és a szenátus forrásai állnak rendelkezésükre. De mielőtt rádöbbennének, karrierjük és az életük is veszélybe kerül.

Mindenki ​tudja, hogy a gyermekek kedvesek, szépek és okosak. Ők a jövőnk. Kevesebben tudják azonban, hogy a gyermekeknek jogaik vannak. Az még megbocsátható "bűn", hogy a gyermekek nem ismerik saját jogaikat, kevésbé megbocsátható azonban, hogy a szülők, valamint a szakemberek sincsenek tisztában a gyermekek érdekeit védő törvényekkel. Ezt a hiányosságot kívánja pótolni - az ENSZ megalakulásának 50. évfordulójára kiadott - az OTP Bank Rt. segítségével mos magyar nyelven is megjelenő "Minden gyereknek jobb világot" című könyv.

Miért ​szükséges és mit is jelent valójában a jog, miért kell az emberek együttélését, az állam rendjét törvényekkel, rendeletekkel szabályozni? Erről mond el érdekes históriákat a könyv szerzője - a jog történetében kalandozva az ókortól napjainkig. Híres törvényhozókról, igazságos és hamis bírókról, ókori perekről, középkori bizonyítási és ítélkezési formákról, és a XX. száazd társadalmának jogáról közöl adatokat és történeteket, melyek a köztudatban jórészt ismeretlenek.

Katalin ​valós személy, olyannyira, hogy ügyvédként egyik ügyfelem. Valós, létező sajnos a lakásmaffia is. Ez az igazi való világ. Azonban ebben a világban Katalin és sorstársai akár annyit is veszthetnek, mint amennyit életükben megkerestek, nyerni viszont kicsi még az esélyük és senki nem ajnározza őket. Pedig legalább a jog mellette kellene, hogy álljon. Az írott jog, ha mellettük is áll, a jogalkalmazók sokszor nem, sőt ellenük dolgoznak a jog nevében. Ha eljő végre majd egy olyan társadalmi rend, melyben a jog egyben társadalomszolgáltató rendet, igazságot és igazságosságot is fog jelenteni, akkor a maffiáknak is végük lesz. Ennek bekövetkeztét a többség kétli. Mi azonban bízunk és hiszünk. Eredmény eddig az, hogy Katalint egy órára bitrokba visszahelyezte a végrehajtó az országban egyedülálló módon, csakhogy a házban lakó „jóhiszemű vevő” mellett Katalin jó esetben is tulajdonostárs, mert csak valamekkora házastársi vagyoni része van az ingatlanban. Ha a ház korábban kizárólag Kataliné lett volna, akkor már birtokba visszakerült volna. A volt férjét ritka gonosz embernek tartom, a három gyermek utcára tétele miatt. Katalin szerencsére hatalmas energiákkal rendelkezik. Csak tartson ki! Dr. Grespik László ügyvéd

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

A ​könyv elsőként foglalja össze azokat a szakmai ismereteket, amelyek elengedhetetlenek a halászattal foglalkozó szakemberek számára, éppen ezért kiválóan használható tankönyvként is. A mű többek között foglalkozik a halászati jog legfontosabb alapelemeivel, a halászati jogosultsággal, a jog gyakorlásával, bérbeadásával, a halgazdálkodás szabályozásával, valamint a hal és élőhelyének védelmével. Bemutatja a vízi élőhelyeket és életközösségeket, részletesen ismerteti a hazai halfajokat, azok fontosabb faji határozó bélyegeit.

z ​a kiadvány a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény ('78-as Btk.) és a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (új Btk.) összehasonlítását tűzi ki céljául, annak érdekében, hogy az Olvasó számára könnyebbé tegye az új Btk. rendelkezéseinek megismerését és az alkalmazásukra történő felkészülést. A könyv első felében az összehasonlítás megkönnyítése érdekében a bal oldali hasáb az új Btk. szövegét tartalmazza annak eredeti sorrendjében, a jobb oldali hasábban pedig a '78-as Btk. rendelkezései találhatóak az új Btk. szabályainak megfelelő rendben. Így az Olvasónak nem kell keresnie, hogy az új Btk. egyik szabályának a '78-as Btk. melyik rendelkezése felel meg. A könyv második felében található feldolgozás pedig a '78-as Btk. eredeti törvényi sorrendjét követi és ahhoz rendeli az új Btk. szabályait. Az összehasonlítás nem csak az egyes szakaszok párosításával, hanem minden esetben a bekezdések szintjén, az egymásnak megfeleltethető bekezdések (sőt, adott esetben az egyes bekezdéseken belüli alpontok) egymás mellé rendezésével történik. Az új Btk. azon rendelkezései, melyek a korábbi kódexhez képest újdonságként jelennek meg, az összehasonlítás mindkét iránya esetében külön jelölést kaptak, egyértelműen felhívva a figyelmet a '78-as Btk.-ban nem szereplő új szabályokra. A kiadvány így könnyen kezelhetően, áttekinthetően és felhasználóbarát módon segít a két kódex összevetésében, legyen az Olvasó célja akár az egyezőségek, akár az újdonságok megismerése. A Fordítókulcs különös jelentőségét azok az esetek adják majd, amikor a bűncselekményt a '78-as Btk. hatálya alatt követték el, de a bíróság 2013. július 1. után bírálja el, és az új Btk. enyhébb szabályt tartalmaz, tehát az utóbbi törvénykönyvet kell alkalmaznia.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

A ​Társadalombiztosítási jogszabályok című könyv gyors eligazodást nyújt a hatályos jogszabályi környezetben: a törvényeken kívül tartalmazza a hozzájuk kapcsolódó végrehajtási rendeleteket és más jogszabályokat. A kiadvány a kiadó társadalombiztosítási termékcsaládjának legújabb tagjaként jól kiegészíti a Társadalombiztosítási kifizetőhelyek kézikönyve című cserelapos kézikönyvet és a Trásadalombiztosítási hírlevelet.

Missing
A ​magyar csődtörvény Ismeretlen szerző
0
2

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

A ​jogászok, politikusok, társadalomtudósok és az újságírók fontos szerepet játszhatnak az informálás és informálódás szabadságát előmozdító társadalmi közeg megteremtésében. Nekik kíván munícióval szolgálni ez a könyv. A feldolgozott hazai és külföldi joganyag segít szembeszállni a szólásszabadság ellenségeivel, amikor a közhangulat a szabad közléssel járó kellemetlenségek miatt elvesztette a szólásba vetett korábbi hitet, és amikor a hazai joggyakorlat figyelmen kívül hagyja a sajtószabadságot védő európai gyakorlatot. Demokratikus rendszerekben nem illik kétségbe vonni a véleménynyilvánítás szabadságának elvi helyességét. Amint azonban konkrét, valakinek kellemetlen kifejezésekről van szó, az értékekben való elvi egyetértés hirtelen eltűnik. Minden demokratikus társadalomban előfordul, hogy számottevő társadalmi erők csak képmutatásból fogadják el a szólás szabadságát, legalábbis ha mások, különösen ha népszerűtlen kisebbségek véleményéről van szó. Sokan teljes, őszinte meggyőződéssel hirdetik, hogy más, fontosabb értékek nevében a szólás korlátozható. Pedig a szólás szabadsága iránti elkötelezettség nélkülözhetetlen egy olyan világban, ahol a kritikai nézetek folyamatos támadásnak vannak kitéve.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

BARTUS ​GÁBOR – SZALAI ÁKOS: Környezet, jog, gazdasgátan - Környezetpolitikai eszközök, környezet-gazdaságtani modellek és joggazdaságtani magyarázatok. Budapest: Pázmány Press, 2014. "A kötetben a környezetgazdaságtan és a joggazdaságtan együtt jelenik meg, méghozzá némileg más szempontok szerint csoportosítva, mint azt a jogászok általában tennék, ami logikusan kiegészíti azt, más megvilágítást ad. Feltétlenül érdekes látni, miként értelmez és helyez kissé más megvilágításba jogintézményeket és fogalmakat a joggazdász. Ez a jogász számára is jelentős ösztönzést adhat. Gondolkodásra sarkall." (Bándi Gyula) A kötet a környezeti problémákat, illetve - nagyobb terjedelemben - az azok kezelésére alkalmas, vagy legalábbis sokszor alkalmazott jogi és környezetpolitikai megoldások joggazdaságtani elemzésére vállalkozik. A szöveg amennyire csak lehetséges, kerüli az értékítéleteket, nem tör pálcát a környezeti erőforrásokat olykor túlhasználó vagy túlszennyező emberiség felett, az ítéletalkotást az olvasóra bízza. A ma közkézen forgó kiváló környezetjogi, környezet-gazdaságtani elemzések mostohán bánnak a coaseiánus hagyománnyal, extrém érdekességnek tartják. Ebben a könyvben ez a megközelítés erőteljes hangsúlyt kap: a joggazdaságtan („law and economics") eredményeinek integrálásával igyekezzük igazolni a Coase-féle elmélet gyakorlati jelentőségét, sőt, bizonyos értelemben az adózásra, szabályozásra épülő környezetpolitikával, a Pigou-hagyománnyal szembeni logikai elsőbbségét - nem elhanyagolva természetesen az utóbbi érveinek bemutatását sem. A kötet szerkezete, gondolatmenete az intézményi választások logikájára épül. A ma elérhető kiváló szövegek általában először a problémát definiálják, majd ehhez keresik a megoldásokat. Meggyőződésünk, hogy a környezetjog, környezet-gazdaságtan feladata az eszközök megfelelő használatát elősegíteni: pusztán a probléma léte nem indokolja a környezetpolitikai beavatkozást. Elsősorban azt kell ismernünk, hogy milyen eszközök állnak rendelkezésünkre, ezek mire alkalmasak, egymáshoz képest mi az erősségük és a gyengeségük. Ennek ismeretében választhatjuk ki azokat a problémákat, amelyeket kezelni akarunk velük. És lesznek olyan problémák, amelyekről tudomásul kell vennünk, hogy bár nagyon súlyos következményekkel járnak, de a ma elérhető környezetpolitikai eszközökkel nem (vagy csak más nagyon súlyos veszélyek árán) kezelhetőek – és ennyiben nem is tekinthetjük őket környezetpolitikai problémáknak.

A ​jogi pálya, illetve az ezt megelőző egyetemi jogász képzés mindent összevetve folyamatos népszerűségnek örvend a magyar és általában az európai ifjúság körében. Ennek oka lehet a jogászok társadalmi elismertsége, (feltételezett) kedvező anyagi helyzete, érdekérvényesítő képessége, illetve az a felismerés, hogy egy jogállamban a legtöbb (de korántsem minden!) problémának van jogi megoldása. A jogi diploma megszerzésének öröme azonban csak pillanatnyi, az ünneplés gyorsan véget ér, és fiatal jogászként egymagad állsz szemben a munkerőpiaccal. Annak érdekében, hogy ez a találkozás ne ijesztő legyen, hanem mint a lehetőségek tárháza táruljon fel előtted, tenni kell – az egyetemi évek alatt. Az egyetem ugyanis neked is, mint minden hallgatónak, azt az időt biztosítja, hogy felkészülj arra, ami utána következik, vagyis arra, hogy mihez kezdesz az életeddel.

Az ​új Polgári Törvénykönyv alapvetően átformálta az ingatlan-nyilvántartási eljárást. Az új Ptk. tartalmazza az ingatlan-nyilvántartás elveit, a közhitelességre, a bejegyzésre, feljegyzésre és a rangsorra, ranghelyre vonatkozó részletes szabályokat, valamint meghatározza az ingatlan-nyilvántartás helyesbítésének rendjét, ideértve a törlési perek szabályait. Az új törvénykönyv az ingatlan-nyilvántartás anyagi jogi rendelkezéseinek rögzítése mellett számos ponton az eljárási szabályokat is érinti, például a ráépítés, az elidegenítési és terhelési tilalom, a zálogjog, az elbirtoklás tekintetében. E változások hatással vannak a vonatkozó bírói gyakorlatra is, a kötet ugyanakkor a szükséges szelekciót elvégezve azokat a döntéseket ismerteti, amelyek az új szabályozás mellett is alkalmazhatóak. A kézikönyv már az új szerkezetű és tartalmú telekkönyvi jog magyarázata, amely tartalmazza az ingatlan-nyilvántartásnak mind az eljárási, mind az anyagi jogi rendelkezéseit is. Figyelemmel van továbbá arra is, hogy az Inytv. egyik végrehajtási rendelete, a 338/2006. (XII.23.) Korm. rendelet helyébe 2015. január 1. napjával új jogszabály, a 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet lépett, így a könyv már a vonatkozó új rendelkezéseket is tartalmazza (indokolt esetben a korábbi szabályokat is közölve, tekintettel arra, hogy azokat a folyamatban lévő ügyekben még alkalmazni kell). Reményeink szerint a kötetet nem nélkülözhetik sem az ingatlan-nyilvántartással foglalkozó ügyvédek, sem a bírák és a földhivatalok munkatársai. Jelen kézikönyv alapvetően az Ingatlan-nyilvántartás című kapcsos kommentár új, harmadik kiadására épül, azzal az eltéréssel, hogy terjedelme – a formátumhoz kapcsolódó felhasználói elvárásoknak megfelelően – valamelyest kisebb.

A ​kötet tanulmányai, melyek számos aspektusból elemzik az igazságszolgáltatás és a tisztességes eljárás viszonyát, a magyar jogászság egészét megmozgató, számos vitát generáló, intenzív törvényhozási periódusban születtek. Nem véletlen tehát, hogy az alkotmányozási folyamatra mind a szerzők témaválasztása, mind a választott téma feldolgozása tekintettel volt. Az összehasonlító módszer ebben a kontextusban a megismerés, önmegismerés és önreflexió hármas célkitűzésének megvalósításával segítheti a jogalkotó munkáját, amennyiben a jogalkotó készséget mutat az odafigyelésre és a párbeszédre. Legyen szó a bíróságok igazgatásáról, a bírói kinevezésekről, a védelemhez fűződő jogról vagy a tisztességes eljárás fogalomkörébe tartozó kérdésekről, mindegyik tanulmány tartalmaz megfontolásra érdemes megállapításokat. Az egyes jogcsaládok, azon belül az egyes jogrendszerek változatos megoldásokat dolgoztak ki arra, hogy az alkotmányokban szinte mindenhol követelményként rögzített független és pártatlan igazságszolgáltatás az állampolgárok számára tisztességes eljárás keretében biztosítsa jogaik érvényesítését, illetve azt, hogy megvádolásuk esetén ugyancsak ilyen keretek között védhessék igazukat. Az egyes megoldások csak az adott jogi kultúrán belül nyerhetnek értelmet: mindenkitől lehet tanulni, de senkit sem érdemes utánozni. Egy-egy közegéből kiragadott példa könnyen tévútra vezetheti azokat, akik nem ismerik a mintának tekintett jogrendszer történetét és a konkrét jogintézmény alkalmazásának okait. Reményeim szerint e kötet olvasói elkerülhetik majd a hasonló hibákat. Ajánljuk e művet mindazoknak, akik az igazságszolgáltatás és a tisztességes eljárás témakörében elmélyült és árnyalt tudás megszerzésére törekednek.

Covers_314621
"Csak ​másban" Ismeretlen szerző
0
0

Magyarországon ​a kisebbségek médiareprezentációját hosszú ideje az elrejtés vagy láthatatlanná tétel, továbbá a devianciát és veszélyességet alátámasztó esetek tabloizálása jellemzi. Ez a helyzet alig változott az elmúlt években. Mindemellett új jelenségekre is felfigyelhettünk: ilyen például a roma szereplők megjelenése a populáris tömegmédiában, vagy a gyűlöletbeszéd megerősödése a szubkulturális nyilvánosságban, és átterjedése a főárambeli médiumokba is. Kötetünk ezeknek a jelenségeknek a vizsgálatát, a róluk való szakmai párbeszédet ösztönző konferencia előadásaira épül. E tanulmánykötet szerzői, a konferencia előadói, a kisebbségi reprezentációk, elsősorban a romák reprezentációjának létrejöttét és működését a szociológia, a kritikai kultúrakutatás, a médiaelmélet és médiajog szempontjából vizsgálták.

A ​mű az Európai Unió egyik rendkívüli jelentőségű aspektusára, az Unió működésének átláthatóságára koncentrál, ezen belül pedig a döntéshozatalban résztvevő három intézmény dokumentumaihoz való hozzáférésre. A történeti bevezetést követően a könyv részletesen elemzi a releváns uniós intézkedéseket, az intézmények gyakorlatát, ez utóbbin belül pedig a Bíróság ítélkezési tevékenységét. A könyv az átláthatósági szabályok módosításának bemutatásával zárul.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sein ​spektakulärster Roman seit "Die Jury" Eine grosse Geschichte von Schuld, Mord, zerstörten Leben und Vergeltung, wie sie nur John Grisham schreiben kann: ungemein spannend und realistisch. Ein Thriller um Recht und Gerechtigkeit, der unter die Haut geht. "Ein mit Herzblut geführter Kampf gegen die Verwahrlosung juristischer Sitten." - Neue Zürcher Zeitung

A ​szerzők a kötetet az Igazságügyi Minisztérium által kiadott hivatalos tételsor mentén írták meg, tematikusan rendezve az egyes témakörökhöz tartozó joganyagot és bírósági gyakorlatot. A kötet célja egyrészt az, hogy átfogó ismeretet biztosítson minden témakörben, másrészt rávilágítson az egyes kérdésekkel kapcsolatban jelentkező jogértelmezési...

Tisztelt ​Olvasók! Emlékeznek még, hogyan akadályozta meg az MDF Bagó Zoltán indulását a 2006. évi országgyűlési választásokon? Sokan valószínűleg már nem emlékeznek. Pedig a történet igazán sokat elárul a módszerekről, amelyekkel Dávid Ibolyáék operáltak, s amelyeknek éppen akkor, a Bagó Zoltán elleni rágalomhadjárat idején volt a főpróbájuk. Azóta az MDF kiesett a Parlamentből. Dávid Ibolya lemondott. Az UD Zrt. ügyében hamarosan bíróság elé fog állni. De Bagó Zoltán története ettől még itt van velünk. S hogy el ne felejtsük, hogy a tanulságok megmaradjanak - erre való ez a könyv. Jó szívvel és szomorúan ajánlom figyelmükbe!

Pikler ​Gyula (1864-1937) Pikler Gyula, a századforduló univerzális érdeklődésű jogtudósa, a magyar pozitivista jogbölcselet legnagyobb alakja, a polgári radikális irányzat egyik elindulója. Szabó Imre akadémikus könyve nemcsak a jogászoknak szól, hanem a társadalomtudományok iránt érdeklődőknek általában, de élvezettel olvashatják azok is, akik a tudománytörténettel, illetve a hazai gondolkodás történetével foglalkoznak.

Az ​iszlám egy olyan politikai rendszer, amely önálló jogrenddel bír, ezt nevezik saríának. A saría törvények teljesen más alapelveken nyugszanak, mint a mi törvényeink. Közülük számos törvény a nem-muszlimokat is érinti. Mit jelent a saría jog államunk polgárai számára? Hogyan fog ez érinteni minket? Milyen hosszú távú következményekre számíthatunk, ha megengedjük a muszlimoknak, hogy a saría jog szerint éljenek az államunk törvényei helyett? Minden egyes követelés, melyet a muszlimok támasztanak, azon az elgondoláson alapszik, hogy bevezessék nálunk a saría jogot. Engedélyezzük egyáltalán a saríát? Miért? Miért ne? Hogyan tud bármely politikai vagy jogi szereplő döntéseket hozni a saría törvényről anélkül, hogy ismerné azt? Etikus ez? A fenti kérdésekre adott válaszok megtalálhatók a Saría törvény nem muszlimoknak című könyvben.

Mark ​Sway is eleven and he knows a terrible secret. He knows where a body is hidden. Some secrets are so dangerous that it's better not to tell. But it's just as dangerous if you don't. So Mark needs help fast - because there isn't much time.

Beccaria ​kiváló matematikus, közgazdász és jogász. Főműve az 1764-ben megjelent "Dei delitti e delle pene".

A ​kötetben 2 mű szerepel: Erdő Péter: Újítások az egyházi perjogban és Hans Heimerl: Az új egyházi házasságjog. Az utóbbinak eredeti címe: Das neue Eherecht der Kirche (Was ändert sich?) A jelen írás az új Egyházi Törvénykönyv kihirdetése (1983. jan. 25.) és hatályba lépése (1983. nov. 27.) között látott napvilágot. Ezért az új jog előírásainak hatályáról még jövő időben szólt.

Amíg ​a gyermek kapcsolattartási (láthatási) joga hazánkban egyelőre még csak a házassági bontóperek egyik „járulékos kérdése”, addig ez a téma a nemzetközi jogalkotásban és jogalkalmazásban - EU rendeletek, ET Ajánlások, ENSZ Gyermekjogi Egyezmény, strasbourgi ítéletek, EU Alkotmány formájában - egyre nagyobb hangsúlyt kap. Egyelőre Magyarországon a figyelem továbbra is csak egy-egy megdöbbentő ügy nyilvánosságra kerülésekor helyeződik a kapcsolattartásra, miközben a felbomló házasságok illetve a megszűnő élettársi kapcsolatok több ezer gyermek életét érintik – többnyire hátrányosan. A Szerző egyetemi oktatóként, mediátorként valamint a gyermekvédelmi és gyermekjogi szakterület kutatójaként egyaránt azt tapasztalta az elmúlt években, hogy valamiért nem az történik az igazságszolgáltatás, és a hatósági eljárások keretében, amit a családok, párok, szülők és gyermekeik szeretnének, illetve elvárnának problémáik megoldása érdekében. Miért tarthatnak a kiskorú gyermekeket érintő peres eljárások több évig, ha tudjuk, hogy a gyermek életében az idő múlásának visszafordíthatatlan következménye van? Miért nincsenek állandó családjogi csoportok a bíróságokon belül? Mit jelent a gyermek legjobb érdekének képviseleti kötelezettsége az eljáró hatóságok részéről? Mennyit tudnak a gyermekek a jogaikról és tehetnek-e valamit a védelmükben, illetve van-e az államnak védelmi kötelezettsége? Mik a gyermek legjobb érdekének megfelelő jogalkalmazás akadályai? Milyen megoldási javaslatokkal lehetne a gyermekeket egy olyan jövő felé vezetni, ahol a jog nem csak kimondva, de alkalmazva is az ő érdekeiket szolgálja? A Szerző a hazai jogalkotás és jogalkalmazás, valamint a családjogi tárgyú nemzetközi egyezmények alkalmazásának segítése céljából ad választ a fentiekhez hasonló kérdésekre, továbbá meghatározza a kapcsolattartási jog egyes eseteit, rendszerezi a kapcsolattartás formáit. Rávilágít a különbségekre a családon belül és családon kívül nevelkedő gyermek kapcsolattartási joga szempontjából, valamint komplex szemléletet ad a családjogi (kapcsolattartási) ügyek jobb megítélése és „kezelése” érdekében.

Kollekciók