Ajax-loader

'atommagfizika' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Amit Goswami - Képzelt ​ablak
Miután ​csaknem egy évszázada igyekszünk megfejteni az anyag titkait a kvantumfizika segítségével, világossá vált, hogy az elmélet önmagában nem tökéletes; a tudattal kell kiegészítenünk. A kvantumfizika lezárásához szükséges tudat ugyanaz, mint amellyel az írott történelem során a világ misztikusai találkoztak. Így feltárul a képzelet ablaka, a lehetőség, hogy a tudományba bevezessük a tudatot, mint minden létezés okát, felismerve, hogy egy új tudományos paradigma metafizikai alapja lehet.

Werner Braunbek - Az ​atommag regénye
Az ​előszót többnyire nem szokták elolvasni. Lehet, hogy ennek most más lesz a sorsa, hiszen rövidsége vitathatatlan. Minden lényeges dolog benne van magában a könyvben, és így nincs szükség az előszóra. Mégis szeretnék az olvasónak két dolgot figyelmébe ajánlani. A manapság oly kedvelt kijelentés, hogy "ennek a könyvnek összes szereplői és eseményei képzeletbeliek; élő vagy holt személyekkel való esetleges hasonlóság csupán véletlen dolga" - könyvemre egyáltalán nem érvényes. Sőt ellenkezőleg: mindvégig arra törekedtem, hogy a valóságos eseményeket lehetőleg hűen ábrázoljam. Van ebben éppen elég belső drámaiság ahhoz, hogy önmagáért beszéljen. Másrészt viszont a könyv nem akar tudománytörténeti kérdésekben kútforrás lenni; a történeti tényektől való csekély eltérésekért bocsánatot kérek azoktól, akik ezen megütköznek. És bocsánatot kell kérnem az "érdekeltek"-nek még egy csoportjától; a tudományos és nem tudományos írásművek szerzőinek rendkívül népes seregétől, akiknek műveiből merítettem e könyv megalkotásánál. Azért kell elnézést kérnem, mert elhagytam a forrásművek felsorolását. Talán így is el fogják nekem hinni, hogy egy ilyen könyvet számtalan más könyv, tudományos munka stb. elolvasása nélkül nem lehet megírni. Végül elnézést kérek minden olvasómtól, ha itt-ott egy tétel, fogalom vagy kifejezés szükségképpen magyarázat nélkül maradt. Az összképnek azért ez nem lesz kárára. Könyvem ugyanis nem tankönyv, nem kézikönyv, hanem csupán egy példa nélkül álló korszak zsongó szimfóniája.

Niels Bohr - Atomfizika ​és emberi megismerés
Tartalom Fény ​és élet Biológia és atomfizika Ismeretelméleti kérdések a fizikában és az emberi kultúrák Vita Einsteinnel az atomfizika ismeretelméleti problémáiról A tudás egysége Az atomok és az emberi megismerés A fizika és az élet problémája Utószó: A kvantummechanika értelmezéséről - Írta V. Fock, a Szovjetunió Tudományos Akadémiája tagja

Tóth Béla - Atomkihívás
Tóth ​Béla 1930-ban született a Szabolcs megyei Újfehértón. 1950-ben érettségizett a budapesti Toldy Gimnáziumban. 1955-ben vegyészmérnöki diplomát szerzett a moszkvai Mendelejev Egyetemen. Ezután meghívták a Központi Fizikai Kutató Intézetbe, ahol - harmadmagával - megalapította a Reaktorkémiai Osztályt (a későbbi atommag-kémiai kutatások bázisát). Itt, 1956 márciusában - Magyar-országon elsőként - megvalósította az atommaghasadást. 1961-ben a „világviszonylatban is kiemelkedő minőségű radioaktív izotópok előállításáért" Akadémiai Díjat kapott. 1966-ban - szintén a Mendelejev Egyetemen - megvédte tudományos disszertációját a maghasadás és az ultramikrokoncentrációjú anyagok termodinamikája terén, majd ugyanezen a területen végzett munkásságáért 1968-ban elnyerte a „Műszaki Doktor"-i címet (a Budapesti Műszaki Egyetemen). 1978-ban és 1980-ban Los Alamosban (USA) - posztgraduális képzésben - újabb diplomákat szerzett a hasadóanyagok vizsgálata terén. A tudományos kutatómunka mellett folyamatosan oktatott a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen és a Budapesti Műszaki Egyetemen, ahol az 1960-as évek közepén - a mai napig is népszerű - új tárgyat vezetett be „Nukleáris kémiai technológia" címmel, majd az 1980-as évek végén ismét új főtárgyat kezdett oktatni „Nukleáris környezetvédelem" címmel. 1978-ban meghívták a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséghez, ahol - mint az ENSZ hivatalos hasadóanyag-ellenőre - közel hat éven keresztül ellenőrizte az „Atomsorompóegyezmény" betartását (2 évig az USA és Kanada, közel 4 évig pedig az akkori közös piaci országok ellenőreként). Az 1980-as évek második felében - 5 éven keresztül - a paksi atomerőmű tudományos tanácsadójaként is működött. Itt - több jelentős tanulmánya mellett - egyik értelmi szerzője, majd a megvalósítás szervezője volt az 1990-es évek elején a (NAÜ anyagi támogatásával) létrehozott Nemzetközi Központnak az atomerőművek karbantartására. Jelenleg a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja. A kiváló tudós műve sok évtizedes egyetemi előadásainak és részben saját tapasztalatainak egy különleges összefoglalása a szélesebb olvasóközönség számára az atomenergiáról, erről a sokak számára ma is félelmetesnek tartott erőforrásról.

Nicholas Harris - Joanna Turner - Hihetetlen ​utazás az Univerzum végtelenjébe / Hihetetlen utazás az atom belsejébe
Bármely ​tárgyról is legyen szó - székről, rovarról vagy akár levegőről -, azt már tudhatjuk, hogy mindegyik apró részecskékből, atomokból épül fel. Az viszont már kevésbé ismert, hogy az atomok is részecskékből állnak. Olyan kicsikből, hogy a velük foglalkozó szakemberek még a legerősebb mikroszkópokkal sem láthatják őket. Ennek ellenére állíthatjuk, hogy az egész Univerzum belőlük, mint apró téglákból épül fel. Ezekből az elemi részecskékből áll össze az atom. Ha az atomok összekapcsolódnak, molekula keletkezik. Az életfontosságú szervek is molekulákból állnak. Az állatok, a növények és egyéb élő szervezetek egyaránt bolygónk, a Föld részét képezik, amely pedig a Naprendszerhez tartozó bolygók családjának a tagja. A Nap egy csillag a sok közül, amelyek galaxisunkat, a Tejútrendszert alkotják. Az Univerzumban milliárdnyi a galaxisok száma. E könyv segítségével felfedezőútra indulhatunk az Univerzumban...

E. V. Spolszkij - Atomfizika ​II. - Az atom elektronburka és az atommag
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

E. V. Spolszkij - Atomfizika ​I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

L. V. Grosev - I. Sz. Sapiro - Atommag-spektroszkópia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_330743
Ember ​és világ Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Ember ​és világ
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Katona Zoltán - Elemi ​részek
A ​kutatás korai stádiumában általában nem lehet látni, mi a haszna, sőt még azt sem, mi az értelme azoknak a részletkérdéseknek, amelyekkel egyes tudósok foglalkoznak. Az agyag legegyszerűbb állapotainak, az anyag mélyének, belső végtelenjének tanulmányozása azonban idáig is vázául, gerincoszlopául szolgált tudományágak egész rendszerének, s döntően határozta meg a világról kialakított felfogásunkat. Az elemirész-fizika, mint az anyag legmélyebb szerkezeti szintjét kutató tudományok egyenes ágú utódja, nemcsak a múltra hivatkozik – a jelenre és még inkább a jövőre. Kétségtelen, hogy a gyorsítók technikájának fejlődés lehetővé teheti olyan kis méretű gyorsítók építését, melyeket, mondjuk, a konzerviparban lehet hasznosítani. Kétségtelen, hogy egy szép nap a régészeti kutatásokat technikailag forradalmasíthatja az elemirész-fizika valamely „melléküzeme”. Ez azonban a jelen kutatások értékének csak homályos vetülete. Igazán csak a jövő tükre az, amely napjaink tudományos munkájának valódi nagyságát és jelentőségét helyesen mutathatja meg. Arra a pillanatra gondoljunk, amikor mai, néha kétségbeejtően esetlen, néha teljesen haszontalannak tűnő tudásunk hirtelen, új értelemben összeáll. Addig pedig mindennap tovább kell lépni, a gigászi gyorsítókban, a havasokban álló megfigyelőállomásokon, az űrlaboratóriumok műszerfalánál.

Öveges József - Kis ​atomfizika
E ​könyv íróját, a kereken negyedszáz ismeretterjesztő mű szerzőjét, a rádió- és televízióműsorok gyakori és a közönség körében népszerű vendégét minden bizonnyal nem kell bemutatnunk az olvasónak. Mostani könyvében századunk egyik legnagyobb vívmányának, az atomfizikának a fejlődését és legáltalánosabb érdeklődésre számot tartó tényeit ismerteti, az anyag, elektromosság, energia atomos voltára utaló legegyszerűbb tapasztalati jelenségektől az atommagra, meghasadásra és fúzióra vonatkozó elméleti ismeretekig, s a gyakorlati felhasználás számos eszközéig. (Természetszerűen bemutatja a radioaktív izotópok alkalmazásának módszereit, a magfizikai kutatás óriás-berendezéseit, az atom- és hidrogénbombát, valamint a hasadó- és fúziós reaktorokat is stb.) Ismeretterjesztő módszerének közismert erényei, a _fokozatosság_ és a köznapi eszközökre és érzékletes összevetésekre támaszkodó _szemléletesség_ ez esetben is biztosítja, hogy könyve nem csupán tanulságos, de egyúttal élvezetes olvasmányul is szolgál majd mindazok számára, akik ha csak elvi fokon is, de meg akarnak ismerkedni az atomfizikával.

L. I. Ponomarjov - A ​kvantum nyomában
Ritka ​mű Ponomarjov, a kiváló fiatal tudós könyve: egyaránt élvezetére szolgálhat laikus olvasóknak, akik szeretnék megismerni korunk egyik legfontosabb tudományát, az atomfizikát, és szakembereknek, akiket okvetlenül lebilincsel szellemes előadásmódja. Feltétlenül ajánljuk mindazoknak, akik nem akarnak értetlenül állni a huszadik század nagy elméleti és gyakorlati felfedezése: a kvantum "rejtélyével" szemben.

Bárczy Barnabás - Atomfizika
A ​gyakorlatban régóta hiányzik az általános iskolák felső tagozata, a gimnáziumok és technikumok hallgatói részére kidolgozott példatár. A tananyagok egyszerűsítése ellenére az órát adó tanárnak ritkán van ideje arra, hogy megfelelően választott és kellőszámú példát oldhasson meg. A tankönyvekben sincs mód arra, hogy az elméleti anyagon kívül elegendő példát vagy főleg példamegoldását közölhessenek. Példatársorozatunk, amely Bolyai nevét viseli, ezt a hiányosságot szeretné pótolni. Célja, hogy a sokféle feladat alapján hozzájuk hasonlókat az olvasók meg tudjanak oldani. Általános irányelvként ajánljuk, hogy a feladatot lehetőleg mindenki önállóan igyekezzék megfejteni, és megoldásmenetét, valamint végeredményt csak azután egyeztesse a könyv adataival. A példatársorozatot figyelmébe ajánljuk a középiskolák esti és levelező tanulóinak is, akiknek a tanítási órákon sokkal kevesebb idejük van a példák megoldására, mint a nappali tagozatosoknak. Az iskolai használaton kívül e könyvek hasznosak lehetnek a gyárak, műhelyek dolgozói számára is. A ma műszaki gyakorlata mind több új probléma elé állítja a szakmunkásokat, de esetleg a magasabb végzettségűek sem emlékeznek mindenre, amit tanultak. A közölt feladatok alapján az üzemben felmerült kérdésekre választ kaphatnak. A politechnikai képzés is támaszkodhat majd a „Bolyai” példatárakra. Mely területeken találunk példákat a sorozatban? A matematikai témájú könyvekben az általános iskolák VIII. osztályának anyagához tartozó matematikai példáktól a gimnázium és technikum IV. osztályának anyagáig bezárólag közlünk példákat, ill. feladatokat. A fizikai könyvekben részletesen foglalkozunk a középiskolák fizikai anyagához tartozó példákkal, főként az elektrotechnikához tartozókkal. A kémiai könyvek általános, szervetlen és egyszerű szerves kémiai feladatokat közölnek. A felsorolt sokrétű anyagban azonos szerkezeti elveket kívánunk betartani. Mindegyik kötetben először az elméleti anyagot tárgyaljuk, példákkal és gyakorló feladatokkal illusztrálva azt, majd jellemző műszaki feladatokat közlünk.

Robert J. Sawyer - FlashForward ​- A jövő emlékei
Fizikusok. ​Kutatók. Eredetileg csak egy elmélet igazolását keresték. Bizonyítékot egy hipotetikus részecske valódi létezésére. Az események azonban kicsúsztak a kezük közül… Két percre valamennyi ember a földön eszméletét veszti, és ez alatt a két perc alatt bepillanthat a jövőjébe. Akár kellemes dolog, amit ott lát, akár kellemetlen, választania kell: elfogadja a látomásokat valóságnak, és aláveti magát a sorsának, vagy harcba száll ellene, hogy változtasson az elkövetkezendő eseményeken. A két kutatónak sincsen könnyű dolga, mert jövőemlékeikből nemcsak az derült ki, hogy közös szerelmük melyiküket választja, hanem az is, hogy egyikükre korai halál vár. Vajon kijátszható-e a végzet, vagy minden, amit láttak, kérlelhetetlenül valóra válik? A kanadai sztárszerző Aurora-díjas regényéből időközben sikeres tévésorozat készült, amellyel már a hazai nézők is megismerkedhettek. "Kreatívan, elgondolkodtatóan boncolgatja, miben is áll a sors, a szabad akarat és a világegyetem természete. Elsőrangú filozofikus utazás, az ötletközpontú SF kitűnő mintapéldája." - Publishers Weekly "Mint a legjobb regények szerzői általában, Sawyer olyan szereplőket teremt, akikkel azonosulhatunk, akikért aggódhatunk. A Flashforward magával ragadó, élvezetes olvasmány." - CNN "Sawyer friss, lényegretörő stílusa játékos és élénk fantáziával párosul. Ennek eredményeként akciódús, ugyanakkor számtalan meglepő emberi és tudományos helyzetet felvonultató regényt kapunk." - Sunday Herald

Bernhard Bröcker - Atomfizika
A ​kötet - az SH atlaszokból már jól ismert módon - színes ábrák és részletes szövegoldalak segítségével nyújt áttekintést az atom-, mag- és a részecskefizika módszereiről és eredményeiről. A tartalomból: Felfedezések; Kvantumelmélet; Atomhéj és molekula; Mérési módszerek; Magfizika; Magmodellek; Elemi részecskék; Kölcsönhatások; Detektorok; Sugárforrások; Reaktorok; Atombombák; Sugárvédelem; Izotóptáblázat; Atommagtáblázat; Fizikai állandók; Tárgymutató.

W. J. Price - Atomabszorpciós ​spektrometria
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bakos József - Biri Sándor - Fúziós ​plazmafizika / Gyorsítóberendezések nehézionforrásai
Bakos ​József Fúziós plazmafizika Az emberiség jövőbeni energiaigényét, mai tudásunk szerint, legjobban az atommagfúziós energiatermelés elégítheti ki. Ennek plazmafizikai alapjaira, az e téren folyó kutatások eredményeire és nehézségeire világít rá e tanulmány. Ismerteti azokat a kísérleteket, amelyeket a szerző vezetésével a KFKI Részecske- és Magfizikai Kutató Intézetében végeztek el, és amelyekben tokamakplazmákat, valamint többek között lézeres lefújással létrehozott plazmákat vizsgáltak. A kísérletekben használt szondákra lerakódott anyag analízisére olyan új módszereket fejlesztettek ki, amelyekkel felületfizikai és analitikai kémiai méréseket lehet igen nagy érzékenységgel elvégezni, Biri Sándor Gyorsítóberendezések nehézionforrásai E tanulmány áttekintést ad a részecskegyorsítók fontos részegységéről, az ionforrásokról. Az ionforrásokból kivont, s a gyorsítóba belépő ionnyaláb paraméterei alapvetően meghatározzák a felgyorsítás után a céltárgyra eső nyaláb jellemzőit, így az egész berendezés paramétereit is. A szerző ismerteti az ionforrások működéséhez nélkülözhetetlen plazmafizikai alapjelenségeket, az ionforrások osztályozását és a leginkább elterjedt ionforrástípusokat. áttekinti a legnagyobb magyar részecskegyorsító, a debreceni ciklotron jelenlegi és tervezett ionforrásával kapcsolatos információkat is.

Kiss Dezső - Bevezetés ​a kísérleti részecskefizikába
A ​részecskefizika a modern fizika frontvonalába tartozik. Feladata a bennünket körülvevő világ szubatomi felépítésének, szerkezetének és a különféle atomi részecskék között ható kölcsönhatásoknak a vizsgálata. Ezeken a területeken az utóbbi évtizedben több esetben forntáttörést ért el. A részecskefizikának ez a diadalmas előretörése az elmélet és a kísérlet dinamikus, dialektikus összjátékának eredményeképpen alakult ki. E könyv a kísérleti részecskefizikára korlátozódik, azonban - érthető módon - itt sem tud teljességre törekedni. Mindenütt utal az elméleti háttérre, teszi ezt azonban leegyszerűsítő, kvalitatív módon, matematikai apparátus nélkül. Ugyancsak utal a felhasznált technikai infrastruktúrára, a gyorsítókra és detektorokra anélkül, hogy ezeket részletesen ismertetné. Ez természetesen bizonyos behatárolódást jelent, ugyanakkor előnyt is, az érthetőség, a követhetőség, az olvasmányosság szempontjából. A könyv elsősorban egyetemi hallgatóknak, kezdő kísérleti részecskefizikusoknak, elméleti részecskefizikusoknak és érdeklődő tanároknak szól.

Marx György - Atommagközelben
Egyszáz ​esztendeje, 1896 tavaszán fedezte föl Antoine Henry Becquerel a radioaktivitást. Félszáz esztendeje, 1945 nyarán napnál tüzesebb atombomba robbant Hirosima egén, meglepve és megdöbbentve az emberiséget. Ma pedig hazánkban a Paksi Atomerőmű adja legolcsóbban és legtisztábban a villamos energiát. A 20. században fölfedezték, megismerték és emberközelbe hozták az atommagot. Ennek a könyvnek az a célja, hogy azt megértés által hozza emberi tudat-közelbe. Sürgető szükség is van erre, hiszen a 21. században polgári állásfoglalások, demokratikus döntések aligha képzelhetők el az emberek nukleáris kultúrája nélkül. Nukleális ismeretek ma már az iskolai tanterv részévé válnak mindenki számára. Szól ez a könyv a kíváncsi gimnazitsákhoz és tájékozódó tanárokhoz, de megértést kínál a tájékoztatni kívánó újságírók, nukleáris technikát alkalmazni kívánó mérnökök, orvosok, biológusok számára, de nem érdektelen a 21. századba átlépő polgárok számára sem.

Szalay Béla - Fizikai ​összefoglaló
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

A. Sz. Potupa - Utazás ​az elemi részecskék világába
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_136047
elérhető
8

Hargittai István - Teller
Teller ​Edét legtöbben "a hidrogénbomba atyja"-ként ismerik, neve ma is sokakban kelt szélsőséges érzelmeket. Vannak, akik számára Teller volt a hidegháború hőse, mások viszont az ördögi rossz szellem megtestesítőjének tekintik. A valóságos Teller valahol a két szélsőség között található.Hargittai István előítéletektől mentes, kiegyensúlyozott képet rajzol Tellerről, a sokoldalú és gyakran titokzatos tudósról, a 20. század viharos történéseivel a háttérben, amelyek nélkül nem lehetne megérteni Teller cselekedeteit és motivációit. Mindeközben sok korábbi tévedést, félreértést és félremagyarázást is helyesbít. Munkájában sok olyan forrásra támaszkodik, amelyek eddig ismeretlenek voltak, és amelyeket magyar, német és amerikai levéltári anyagokból tárt fel. Ezt egészítik ki azok az interjúk, amelyeket olyan, a Teller-életmű szempontjából kiemelkedően fontos személyiségekkel készített, mint Richard Garwin, Freeman Dyson, George A. Keyworth és Wendy Teller.A könyv áttekinti Teller életének legfontosabb vonatkozásait. Ezek között hangsúlyos szerepet kapnak a zsidó magyar gyökerek, a kényszerű emigráció, a kimagasló tudományos felfedezések és az Egyesült Államok védelmével való teljes azonosulás. A könyv részletesen tárgyalja Teller tevékenységét a hidrogénbomba kifejlesztésében, könyörtelen machiavellizmusát, amellyel céljai felé tört, elszántságát az USA második fegyverfejlesztési laboratóriumának megteremtésében, valamint Robert Oppenheimer biztonsági meghallgatása során tett tanúvallomását, amelynek következtében tudóstársai hosszú évtizedekre kiközösítették.Tellert a 20. század egyik legnagyobb fizikusa, Enrico Fermi így jellemezte: "olyan monomániás, akinek egyszerre sok mániája van". Teller egyebek között csökönyösen ellenezte a kísérleti atomrobbantások betiltását, és gátlástalanul propagálta a Stratégiai Védelmi Kezdeményezést. Ugyanakkor a hidegháború idején tanúsított elszánt harca valószínűleg elősegítette a Szovjetunió felbomlását és a szabad világ győzelmét ebben a világméretű küzdelemben.Végül is, ki volt az igazi Teller? A mindenre elszánt harcos, aki főszerepet játszott a hidrogénbomba kifejlesztésében, aki tönkretette Robert Oppenheimert, és aki rávette az amerikai kormányzatot, hogy dollármilliárdokat öljön bele a kivihetetlen "csillagháborús tervekbe"? Vagy az odaadó férj, a hűséges barát, a hazafi és a szinte korlátlan fantáziájú, eredeti gondolkodású, termékeny tudós? Ez a könyv minden korábbi próbálkozásnál alaposabban és sikeresebben mutatja be e különlegesen bonyolult tudós-politikus végtelenül ellentmondásos természetét minden hibájával, tévedésével és egyben minden ragyogásával és a haladást elősegítő tevékenységével együtt.A szerző, Hargittai István akadémikus, kutatóprofesszor kémiai tárgyú könyvei mellett az elmúlt évtized olyan elismert műveinek szerzője, mint a magyarul is megjelent Doktor DNS. Őszinte beszélgetések James D. Watsonnal; Az öt világformáló marslakó; Képes szimmetria (Hargittai Magdolnával), Út Stockholmba. Tudósok és Nobel-díjak; Életeink. Egy tudományos kutató találkozása a 20. századdal; Szimmetriák a felfedezésben (Hargittai Magdolnával).

Covers_129424
2

Ismeretlen szerző - Elméleti ​fizikai példatár 4.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

James Stokley - Az ​elektronok világa
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Simonffy Géza - A ​felébresztett atommag
A ​szerző – Az Atomvilág szereplői c. sikeres Búvér kötete után – ismét az atomok érdekes világába vezeti az olvasót. A könyv lapjain megelevenedik a radioaktivitás, az atommaghasadás felfedezésének izgalmas története, s megismerkedhetünk az atomreaktorok szerkezetével, működtetésével is. A sugárzó energia mai, sokrétű felhasználásán túlmenően, a szerző néhány, ma még fantasztikusnak tűnő elképzelés ismertetésével világítja meg, milyen óriási lehetőségek rejlenek az atom energiájának békés célokra való felhasználásában. A kötetet Bérczi Ottó rajzai illusztrálják.

Baranyi Károly - A ​fizikai gondolkodás iskolája I-III.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Stegena Lajos - Abszolút ​kormeghatározás
Tartalom: - ​A természetes radioaktivitás - Tömegspektrometria - Az ólom-izotópok - Urán-ólom és thorium-ólom módszerek - Az urán-hélium és thorium-hélium módszer - A kálium-argon módszer Megjelent 223 példányban. 40 fekete-fehér ábrával illusztrálva. Tankönyvi szám: J3-1185. Kézirat.

L. D. Landau - E. M. Lifsic - Klasszikus ​erőterek
A ​Landau-Lifsic: Elméleti fizika című könyvsorozat köteteit a világ legkiválóbb elméleti fizikatankönyveinek tartják. A modern fizika egyik legegyetemesebb tudású alakjának, a Nobel-díjas Lev Landaunak és egyik legkiválóbb tanítványának és munkatársának, E. M. Lifsicnek soraiból utolérhetetlen egyszerűséget és elevenséget érezhet az olvasó. A második kötet a sorozatnak a legfontosabb tagja, az elektromágneses és a gravitációs terek elméletét, vagyis az elektrodinamikát és az általános relativitáselméletet tárgyalja. Az elektromágneses tér teljes, logikusan összefüggő elméletéhez szorosan hozzá tartozik a speciális relativitáselmélet. Ez utóbbit vették a szerzők a tárgyalás alapjául. A törvények levezetésében a variációs elvekből indulnak ki, így érhették el a tárgyalás legnagyobb általánosságát, egységét és egyszerűségét is. A meglehetősen nehéz tananyagot fejtegető könyvben a szerzők nem csak törekedtek az érthetőségre és egyszerűségre, hanem még a sorok olvasásakor is alig hihető, hogy ennyire frissen, üdén és érdekfeszítően lehet írni ilyen témáról. A gravitációs tér elméletét tárgyaló fejezetek lényeges átdolgozásban és a legújabb eredményekkel kiegészítve jelentek meg. A kötet elegendő mennyiségben tartalmaz igen érdekes és tanulságos kidolgozott feladatokat, amelyek az elmélet alkalmazásainak gazdag választékát tárják elénk. A kötet 14 fejezetre oszlik. Ezek: I. A relativitás elve; II. Relativisztikus mechanika; III. Töltés elektromágneses térben; IV. Az elektromágneses tér egyenletei; V. Sztatikus elektromágneses tér; VI. Elektromágneses hullámok; VII. A fény terjedése; VIII. Mozgó töltések tere; IX. Elektromágneses hullámok kisugárzása; X. Részecske gravitációs erőtérben; XI. A gravitációs erőtér egyenletei; XII. Gravitációs testek tere; XIII. Gravitációs hullámok; XIV. Relativisztikus kozmológia. A fordítás az 1973-ban megjelent hatodik orosz nyelvű kiadás alapján készült. Az olvasók a könyv áttanulmányozásával jobban megértik a természetet, amelyben élni és amelyet érteni emberi feladatunk és a fizikusok hivatása.

Leon Lederman - Az ​isteni a-tom
Lederman ​a könyvben az a-tom keresésének kétezer éves történetét meséli el, és azt a leküzdhetetlen kételyt, amely a kutatás elválaszthatatlan kísérője: létezik-e valójában a `vad`, ami után a hajsza folyik, vagy csupán a képzelt űz velünk gonosz játékot. Könnyed eleganciával és humorral írja le a vadászatot, azokat az izgalmas pillanatokat, amikor már-már úgy látszott, hogy az a-tom puskavégre kerül, de rendre kiderül, hogy amit oszthatatlannak véltek, maga is bonyolult struktúra. Számos anekdota hozza személyes közelségbe a tudomány olyan óriásait, mint Galilei, Newton, Lavoisier, Mengyelejev, Rutherford, Bohr vagy Fermi, és közben meglepően világos képet is kapunk az általuk vizsgált problémák jelentőségéről. Megismerhetjük a kutatási eszközök fejlődésének történetét Galilei lejtőitől a - végül is félbemaradt - SSC szupergyorsítóig, és nyomon követhetjük, hogyan jutott el a tudomány a démokritoszi a-tomtól a ma ismert legkisebb részecskékig, a kvarkokig. A könyv nemcsak hasznos, de szórakoztató olvasmány is mindazok számára, akik örömüket lelik a tudomány intellektuális kalandjaiban.

Malcolm H. Levitt - Spin ​Dynamics
Spin ​Dynamics: Basics of Nuclear Magnetic Resonance, Second Edition is a comprehensive and modern introduction which focuses on those essential principles and concepts needed for a thorough understanding of the subject, rather than the practical aspects. The quantum theory of nuclear magnets is presented within a strong physical framework, supported by figures. The book assumes only a basic knowledge of complex numbers and matrices, and provides the reader with numerous worked examples and exercises to encourage understanding. With the explicit aim of carefully developing the subject from the beginning, the text starts with coverage of quarks and nucleons and progresses through to a detailed explanation of several important NMR experiments, including NMR imaging, COSY, NOESY and TROSY. Completely revised and updated, the Second Edition features new material on the properties and distributions of isotopes, chemical shift anisotropy and quadrupolar interactions, Pake patterns, spin echoes, slice selection in NMR imaging, and a complete new chapter on the NMR spectroscopy of quadrupolar nuclei. New appendices have been included on Euler angles, and coherence selection by field gradients. As in the first edition, all material is heavily supported by graphics, much of which is new to this edition. Written for undergraduates and postgraduate students taking a first course in NMR spectroscopy and for those needing an up-to-date account of the subject, this multi-disciplinary book will appeal to chemical, physical, material, life, medical, earth and environmental scientists. The detailed physical insights will also make the book of interest for experienced spectroscopists and NMR researchers.

L. A. Arcimovics - R. Z. Szaggyejev - Plazmafizika ​fizikusoknak
Korunk ​nagy reménysége, hogy az emberiség energiaellátása megoldhatóvá lesz a szabályozott magfúzió felhasználásával. Nagy energiakoncentrációjú magfúziót először a hidrogénbomba robbantásával valósítottak meg a Földön. Ez félelmetes erővel igazolta ugyan a lehetőség realitását, de nem adott tanácsot, hogyan lehetne a hatalmas detonációt megszelídíteni, a szinte mérhetetlen energiafelszabadulást szabályozó gátak közé szorítani. Ennek egyik megvalósítási formája az a zárt mágnesterű berendezés, amelyet tokamaknak nevezünk, s amelyet e könyv tulajdonképpeni szerzőjének, Arcimovicsnak irányítása alatt fejlesztettek ki. Ma még nem mondható meg bizonyosan, milyen módszer vagy a módszerek milyen kombinációja vezet majd el a végleges megoldáshoz. Ez a mű azonban nem műszaki vagy energetikai problémákkal foglalkozik. A magfúzió az anyag egy különleges, kevéssé ismert halmazállapotával, plazma állapotban megy végbe. Ennek az állapotnak csodálatosan gazdag - egy tudós élete során megismert - fizikáját foglalja össze. Arra tanít, hogyan lehet tengernyi, egymással kölcsönhatásban lévő fizikai folyamatokból azokat kiválogatni, amelyek a a fizikus által feltett konkrét kérdésekre konkrét választ adnak, csak annyi matematikai tudást mozgósítva, amennyi a válasz megértéséhez szükséges.

L. N. Dobrecov - Atomfizika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók