Ajax-loader

'egyháztörténet' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Ismeretlen szerző - Menjetek ​az egész világra - Janssen Arnold és Freinademetz József
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

René Laurentin - Labouré ​Katalin élete
Ez ​a hiteles korabeli dokumentumok alapján megírt könyv Labouré Szent Katalinnak, az Irgalmas Nővérek rendje szentjének és a Csodás Érem látnokának és elterjesztőjének -- egyszerűségében is rendkívüli -- életéről szól. A szentek életét mindig "izgalmassá" teszi az a kívülállók számára nehezen felfogható kontraszt, amely a megélt természetfeletti tapasztalatok "szem nem látta, fül nem hallotta" rendkívülisége és mindennapi életük szürkesége között feszül. Különösen áll ez Labouré Szent Katalinra, akinek élete -- kívülről nézve -- maga az egyszerűség. Az evangélium szellemét ismerő keresztény számára természetesen ez az egyszerűség egyáltalán nem véletlen; sokkal inkább "üzenet". [...] 1830-ban apja ellenkezése ellenére belép az Irgalmas Nővérek zárdájába. A fiatal novícia még ebben az évben jelenésekben részesül. Látja Szent Vince szívét; más alkalommal felismeri Jézust az eucharisztiában. Majd több ízben a Szűzanya jelenik meg előtte: a rend lelki megújulását sürgeti és parancsot ad a Csodás Érem elkészítésére, az emberiségért szüntelenül közbenjáró Szeplőtelen Szűz képmásával. Bár a végrehajtással megbízott gyóntató kétkedéssel fogadja, a novícia, majd a már beöltözött fogadalmas nővér közléseit, a Csodás Érem -- a párizsi érsek támogatásával -- megvalósul, sőt azonnal a vallásos buzgalom felszítását és az engesztelést célzó lelkiségi mozgalom rugójává válik. Az érem terjedését csodák, Katalin jövendöléseinek beteljesülése és rendkívüli megtérések kísérik. Ozanam elragadtatással ír a Csodás Érem "mozgalomról", Newman is viseli az érmet; a zsidó Alphonse Ratisbonne bankár -- miután a Szűzanya jelenésében részesült -- katolizál és szerzetbe lép. Az események -- fontos körülmény! -- a Napóleon utáni Franciaország felzaklatott és meggyötört társadalmának talaján mennek végbe; 1830-ban forradalom, 1832-ben pusztító kolera, 1848-ban ismét forradalom. És jön majd az 1870-es porosz háború és a párizsi kommün, melynek során feldúlják a kolostorokat, agyonlövik az érseket és a papok tucatjait. ___ A párizsi érsek még 1835-ben kánoni vizsgálatot kezdeményez a látomások ügyében, de Katalin -- akit véd a gyónási titok -- megőrzi inkognitóját. Egészen 1876-ban bekövetkezett haláláig. ___ Gyóntatóin kívül senki sem tudta, hogy a Párizs külvárosában működő menhely mellékhelyiségeket takarító, padlót súroló, ebédet osztó és betegeket ápoló apácája, az alázatosság és az egyszerűség példaképe egyszersmind a 19. század egyik legkiemelkedőbb szentje és misztikusa, akinek hitelességét már életében csodák tanúsították. Labouré Katalint XII. Piusz pápa 1947-ben iktatta hivatalosan az Egyház szentjeinek sorába.

Edmund Hamer Broadbent - Zarándok ​gyülekezet
A ​könyv azoknak a gyülekezeteknek történetét mondja el, amelyek különböző országokban és különböző korszakokban Krisztusról tettek tanúbizonyságot, és életük egyetlen zsinórmértékének az Újszövetséget tekintették. A történetből kiviláglik, hogy Krisztusnak mindig volt a földön gyülekezete. Itt azonban csak részleteket mutathatunk be ebből a csodálatos történetből, mert a feljegyzések nagy részét a keresztyén hit ellenségei: az uralkodó egyházak képviselői elpusztították. A Zarándok Gyülekezet története szenvedésben és dicsőségben jut a felszínre, bár ma még csak halványan dereng át a történelem homályán. Csak akkor lehet majd igazán megismerni, amikor az Úr jövendölései teljesedésébe mennek. „Mert nincsen olyan rejtett dolog, ami napfényre ne jönnek és oly titok, ami ki ne tudódnék” (Mt 10,26).

Karl Kautsky - A ​kereszténység eredete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Puskely Mária - Ezer ​év misztikájából
"A ​misztika nem más, mint átérzése, megtapasztalása annak, hogy a kegyelem által a lélek az Istenben, és az Isten a lélekben él." /Kühár Flóris OSB/ "Misztikusnak nevezzük azt a lelket, aki valamiképpen közvetlenül érintkezik az Úristennel." /Sík Sándor/ Avilai Szent Teréz Belső várkastélyát lapozva az embert vegyes érzelmek töltik el. A spanyol misztikus egyháztanító a belső élet kibontakozásának szakaszait a hét lakás allegóriájával szemlélteti. Mindegyik lakás a lélek Istennel való kapcsolatának egy minőségileg új állapotát jelképezi. A IV. lakás (állapot, fok) olvasásakor sok ember leteszi a művet, azt gondolván, hogy ami ez után következik, az már nem a "hétköznapi keresztények" útja, hanem a "nagyok", a kiváltságosak osztályrésze. Az V., VI., és VII. lakás fejezeteinél - ha valaki mégis csak vette magának a bátorságot, és végigolvasta - az ember esetleg nekikeseredik, vagy - ami még rosszabb - hamis ambíciók ébrednek benne. Nem tudunk, vagy nem merünk igazán a cél felé nézni. Nem tudjuk vagy nem akarjuk elfogadni, hogy mi magunk is a kereszté élet teljességére hivattunk meg. Ez nem kiváltság, hanem minden megkeresztelt testhez szabott, személyes életfeladata, hivatása. Damjáni Szent Péter Rievaulx-i Boldog Aelred Magdeburgi Mechtild Hackenborni Mechtild Nagy Szent Gertrúd Folignói Angela Ramon Llull Norwichi Juliána Guyart Boldog Mária Taigi Boldog Anna Mária Szentháromságról Nevezett Boldog Erzsébet Alexandrina Maria De Costa

Gyöngyösi Gergely - Arcok ​a magyar középkorból
Gyöngyösi ​latin nyelvű munkájának másolataiból készült magyar nyelvű fordítás most jelenik meg először. A pálos rend szerzeteseinek életét földolgozó művét körültekintő adatgyűjtéssel kezdte meg. Mintegy nyolcvan magyarországi, szlavóniai és németországi kolostor oklevélanyagát kutatta át, a magyar alapítású pálos rend háromszáz éves történetét akarta földolgozni. Az egyháztörténeti munkának készülő mű humanista irodalmunk egyik becses emléke lett. Hiszen Gyöngyösi műve nem száraz adatok összegezése. A földolgozott események, tények forrásértékűek, de mégsem történeti munkát, hanem szépirodalmi alkotást tart kézben az olvasó. A középkori névtelenségből lép ki a humanista gondokodású Gyöngyösi, amikor leírásaival személyessé, élővé teszi a rendélet mindennapjait. A rendfőnökökről és a rend tagjairól elfogulatlanul ír, életük derűs és tragikus pillanatait eredeti írói tehetséggel örökíti meg. Tiszteli a tekintélyeket, de a jó emberi tulajdonságokat éppoly nyíltsággal fogalmazza meg, mint az emberi hibákat, esendőségeket. Egyházi elöljáróiról és világi hatalmasságokról mond el adomákat: olyan királyanekdotákat örökít meg Mátyásról és II. Ulászlóról, amelyeket csak ebből a műből ismerünk. A rendtörténetet megfogalmazó mű művelődéstörténeti értékű is. A korszak hazai és külföldi irodalmi, művészeti, kultúrtörténeti eseményeiről is beszámol. Csanádi Adalbert, a kor legjelentősebb egyházi költőjének műveit másolja le munkájában, két himnusza és levele így maradt fönn az utókor számára. Személyes ihletettségű fejezetekben, egyes szám első személyben számol be saját élményeiről, élete eseményeiről, állít emléket egykori mesterének, Szombathelyi Tamásnak. Kötetünk első része Gyöngyösi Gergely munkája, a második rész ennek a műnek több szerzőtől való toldaléka.

Tomka Ferenc - Halálra ​szántak, mégis élünk!
Hiánypótló, ​izgalmas írást tart kezében az olvasó, amely egyetlen kötetben, szakszerűen és olvasmányosan mutatja be a kommunista kor egyházának életét 1945-1990-ig. A könyv képet ad az egyházüldözés 1945-60 közötti időszakáról. Megrázó fejezeteket olvashatunk a kor vértanúiról, hitvallóiról, egyházának életéről. Új szempontokat nyújt az 1960-90-ig tartó rész. Ezekről az évtizedekről az egyetemi szintű történelemkönyvek is úgy írnak, mintha a növekvő vallásszabadság időszaka lett volna. A szerző ezzel szemben bemutatja e kor híveinek, papjainak, főpapjainak szorongatott helyzetét; miközben szól az élő egyházról is. A kötet második részében kiemelt helyet kap a papi-ügynök téma, annak háttere és fogalomzavarai. Sok, ma felvetett kérdésre kapunk választ. Korabeli fényképek, állambiztonsági okiratok és titkosrendőrségi fotók teszik érdekessé a művet. A szerző, dr. Tomka Ferenc egyetemi tanár, plébános. Végigélte a kort mint teológiai tanár, és egyidejűleg mint kisközösségi vezető: hiteles tanúként mutatja be a "földfeletti" és a "föld-alatti" egyház életét. Miközben a múltat szemléli, meghívja az Olvasót, hogy éljen ma tiszta emberként; és legyen ily módon egy testvéri, párbeszédre épülő jövő alakítója.

Ivancsó István - Magyar ​Mózes
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kerényi Dénes - Sötét ​középkor?
Történelmi ​tények cáfolják azt a mai liberális-materialista világban különös buzgósággal terjesztett nézetet, hogy a középkorban az egyház volt a fejlődés gátja. Éppen ellenkezőleg, legnagyobbrészt egyházi emberek művelték, vitték előre a középkori tudományt. Európa kulturális vezető szerepe éppen az Egyháznak, a kereszténységnek köszönhetően alakult ki. A mai modern világ egyértelműen a kereszténységen gyökerezik. A fejlődés kezdetén számtalan papot, sőt még pápát is találunk, akik - legtöbbször szabad idejükben - csillagászattal, fizikával, matematikával vagy más tudománnyal, esetleg zenével, művészettel foglalkoztak. Ma már szinte elképzelhetetlen, hogy évszázadokon át a legtöbb egyetemi tanár szerzetesi habitusban tartotta előadásait.

Henry Chadwick - A ​korai egyház
A ​kötet a jeruzsálemi ősgyülekezetből megszülető és az 5. század közepén már nemcsak nyelvében, hanem teológiájában és hagyományában is két ágra: a nyugati és a keleti egyházakra szétváló kereszténység történetének fő vonalait mutatja be. A kiváló angol egyháztörténész arra a kérdésre keresi a választ, hogy Jézus követőinek kicsiny közössége hogyan vált az apostoli misszió, az üldöztetések, történelmi fordulatok, a teológiai és egyházszervezeti viták közepette világegyházzá, s mindeközben hogyan jöttek létre a későbbi évszázadokat meghatározó intézményei, a teológiai gondolkodást megalapozó dogmatikai döntései, a mindennapi életet átható sajátos hagyományai. Chadwick feltárja az egyház sokrétű és korántsem ellentmondásmentes kapcsolatát a zsidósággal, a hellén civilizációval, a római állammal és a pogánysággal.

Ellen G. White - A ​nagy küzdelem
A ​nagy küzdelem nem más, mint Krisztus és Sátán harca. Senki sem lehet közömbös ebben a küzdelemben, hiszen minden nap, az életnek szinte minden helyzetében döntenünk kell Krisztus és Sátán - a nagy küzdelem két fõvezére között. A könyv Kr. u. 70-tôl, Jeruzsálem pusztulásától egészen Jézus második eljöveteléig mutatja be az eseményeket. Eddig mintegy 35 nyelven, több, mint 10 millió példányban jelent meg.

Umberto Eco - A ​Foucault-inga
Három ​kiadói szerkesztő megunja az okkult könyvek „ördöngös" szerzőinek pancserságát, és egy Abulafia nevű számítógép segítségével nekilát, hogy egy tökéletes Tervet kovácsoljon. Az állítólagos Terv értelmében az emberiség sorsa a Világ Urainak kezében van; ez pedig valamiképpen összefügg azzal a gyanúval, hogy Szép Fülöp francia királynak talán mégsem sikerült felszámolnia annak idején a templomos lovagrendet. Hőseink remekül szórakoznak, ám egyszer csak hátborzongató sejtéseik támadnak... Annyi bizonyos, hogy bajba kerültek. A Foucault-inga a második nagy sikerű regénye Eco professzornak, a világhírű olasz szemiotikusnak. Ezúttal már nem egy gyilkosságsorozat tettesét s a tettes indítékait, tervét kutatja a detektív, mint A rózsa nevében, hanem végső soron maga a Terv: az emberi történelem, sőt a Mindenség tervszerűsége válik meghökkentően kérdésessé. Ha van Terv, akkor minden mindennel összefügg. Ha van Terv, akkor nem kétséges, mi közük a templomos lovagoknak a hasszaszínokhoz, az alkimistáknak a párizsi metróhoz, a titokzatos Saint-Germain grófnak Shakespeare-hez,a rózsakereszteseknek Arséne Lupinhez, a druidáknak az Eiffel-toronyhoz, a Föld forgását bizonyító Foucault-ingának... Kihez-mihez is? Ha van Terv, minden kiderül.

Perger Gyula - "Oltalmad ​alá futunk"
A ​győri Könnyező Szűzanya 1947-es, jubileumi búcsúján még a teljes magyar püspöki kar részt vett, s Gyümölcsoltó Boldogasszony napján a zarándokokkal zsúfolásig megtelt Széchenyi téren Mindszenty József bíboros, hercegprímás történelmi jelentőségű beszédet intézhetett a hívekhez. A következő év végére azonban szinte minden megváltozott. A remélt lelki megújulás helyett a katolikus egyház elleni frontális támadás következett. Az 1948. június 16-án elfogadott XXXIII. törvénycikk - melynek értelmében minden felekezeti iskolát államosítottak - az egyház közéleti jelenlétének felszámolását alapozta meg. A hercegprímást 1948. december 26-án letartóztatták, a Mária-kultusz ápolásában is nagy szerepet játszó szerzetes-rendeket pedig a szeptember 7-én kihirdetett rendelet értelmében feloszlatták. A győri egy-házmegye számos papját megzsarolták, többen börtönbe kerültek. Ilyen körülmények között, 1950-ben, a római Centro Mariano Internazionale felhívására kezdődött meg egy nemzetközi Mária Enciklopédia összeállítása. A Szűz Mária tiszteletére vonatkozó adatok gyűjtése országszerte megindult. Az 1950-es VIII. püspöki körlevélben kért - s a tervezett enciklopédia számára beérkezett - győregyházmegyei jelentések azonban soha nem láttak napvilágot. A fennmaradt dokumentumok tanúsága szerint azok feldolgozása sem kezdődött meg, hatvan évig rejtőztek Orbán László hátrahagyott iratai között..A győri Könnyező Szűzanya 1947-es, jubileumi búcsúján még a teljes magyar püspöki kar részt vett, s Gyümölcsoltó Boldogasszony napján a zarándokokkal zsúfolásig megtelt Széchenyi téren Mindszenty József bíboros, hercegprímás történelmi jelentőségű beszédet intézhetett a hívekhez. A következő év végére azonban szinte minden megváltozott. A remélt lelki megújulás helyett a katolikus egyház elleni frontális támadás következett. Az 1948. június 16-án elfogadott XXXIII. törvénycikk - melynek értelmében minden felekezeti iskolát államosítottak - az egyház közéleti jelenlétének felszámolását alapozta meg. A hercegprímást 1948. december 26-án letartóztatták, a Mária-kultusz ápolásában is nagy szerepet játszó szerzetes-rendeket pedig a szeptember 7-én kihirdetett rendelet értelmében feloszlatták. A győri egy-házmegye számos papját megzsarolták, többen börtönbe kerültek. Ilyen körülmények között, 1950-ben, a római Centro Mariano Internazionale felhívására kezdődött meg egy nemzetközi Mária Enciklopédia összeállítása. A Szűz Mária tiszteletére vonatkozó adatok gyűjtése országszerte megindult. Az 1950-es VIII. püspöki körlevélben kért - s a tervezett enciklopédia számára beérkezett - győregyházmegyei jelentések azonban soha nem láttak napvilágot. A fennmaradt dokumentumok tanúsága szerint azok feldolgozása sem kezdődött meg, hatvan évig rejtőztek Orbán László hátrahagyott iratai között..

Antalóczi Lajos - Az ​Egri Főegyházmegyei Könyvtár története (1793-1996)
A ​18. század elején a török hódoltság végvárában, Egerben is lendületes fejlődésnek indulhatott a kulturális élet. Országos jelentőségű eredményeket sikerült elkönyvelnie különösen az oktatás terén. A század püspökei (valamennyien Rómában végzett, magasan képzett főpásztorok) következetes és céltudatos erőfeszítéssel az oktatás valóságos fellegvárává építették a püspöki székvárost. Eme törekvés egyik gyönyörű eredményeként nyitotta meg kapuit 1793. december 28-án az Egri Főegyházmegyei Könyvtár. Könyvtárunk a főpapi könyvtárak sorába tartozik. Gazdagsága méltó az európai hírnévre. Ismeretes, hogy Eger Szent István korától püspöki székhely. A püspöki városokban pedig papképzés folyt, ezért érthető, hogy valamennyi főpásztor a könyvek beszerzésére is komoly gondot fordított. A könyvgyűjteményekhez szinte minden esetben egyéb gyűjtemény - így érem- és régiséggyűjtemény, képtár stb. - is tartozott. A kiállított tárgyak, így a könyvek is ünnepélyes, reprezentatív környezetben várták az érdeklődőket. Ezek a gyűjtemények azonban legtöbbször a püspökök közvetlen környezetét szolgálták. Azokat, akik segíteni tudták a főpásztor munkáját, így pl. a teológiai tanárokat, a káptalan tagjait stb. A barokk utolsó évtizedeiben példamutató kezdeményezések révén létrejöttek az első főpapi nyilvános könyvtárak, s ezek már a diákságot, a helyi értelmiséget is szolgálni akarták. Az Egri Főegyházmegyei Könyvtár rangos helyet foglal el hazánk katolikus könyvtárai között. Százharmincezres összállományával, gazdag kézirattárával stb. - pusztán a kötetszámot tekintve - mindjárt a pannonhalmi és az esztergomi után következik. Egy könyvtár értékét természetesen nem csupán a benne őrzött kötetek száma határozza meg, hanem azoknak tartalmi értéke is. Nos, bibliotékánk ebből a szempontból is felveszi a versenyt a többi könyvtárral. Nemcsak tekintélyes mennyiségű nyomtatott anyaggal rendelkezik, hanem jelentős kódex-, helytörténeti és újabbkori kéziratanyaga is van. Könyvtárunk külső megjelenésében is lenyűgöző. Egyes szakemberek az Egri Főegyházmegyei Könyvtár termét az ország legszebb barokk könyvtárának tartják. Ha ezt nehéz is egyértelműen eldönteni, annyi bizonyos, hogy évente 60-80 ezer turista csodálja meg bibliotékánkat, s valamennyien szívesen emlékeznek vissza az itt szerzett élményekre.

Temel M. Amata O. P. - Szent ​Domonkos szerzetesrend szentjei és boldogai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_292181
Igazságot ​- szeretettel Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Igazságot ​- szeretettel
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Erdődy János - A ​Szent Sátán
A ​könyv az életre-halálra vívott hatalmi harcok első nagy ütközetéről szól, amelyet az akkor ismert világ fölötti uralomért vívott a római egyház és a nyugati Birodalom, a pápa és a német király-császár. A könyv fő alakja VII. Gergely pápa, akit jellemének furcsa kettősségéről "Szent Sátán"-nak neveztek el kortársai, ellenfele pedig IV. Henrik német király. A könyv lapjain megjelenített időben, a XI. század közepén, ők ketten személyesítették meg az egymással szemben álló, kibékíthetetlen hatalmi törekvéseket. Harcuk és mindkettejük bukása lett így könyv témája.

Gárdonyi Máté - Bevezetés ​a Katolikus Egyház történetébe
Az ​Egyház története az evilági történelemben foglal helyet. Ezért megközelítése lehetséges a politikatörténet, a kultúrtörténet és más területek részéről. Ezek a szempontok mind helyet kell, hogy kapjanak az egyháztörténelem írásában. Ebből is látszik, hogy ez a teológiai tárgy nagyon összetett. Sok apró részből épül fel a tudomány egésze. Az egyháztörténelemnek mégis a legérdekesebb része az egyház belső élete. Ez pedig a kinyilatkoztatásból, annak a megfogalmazásából, a keresztény életeszmény, erkölcsi felfogás és lelkiség történetét jelenti. Ez a gondolkodásmód, szellemiség, a keresztény ember életén keresztül hatással van a társadalomra. Az elmondottak alapján két folyamatról van szó: a társadalomnak az egyházra való hatásáról és az egyháznak a társadalomra való hatásáról, mely belülről, az egyház lényegéből indul ki. Ez utóbbi azonban mégsem jelenti azt, hogy az egyház politikai hatalmat akar magának szerezni. Gárdonyi Máté egyháztörténelme sok értékkel rendelkezik. Nagyon röviden és pontosan tud fogalmazni. Ennek oka, hogy más teológiai diszciplínákban is járatos. A mások oka azonban az, hogy a rövid megfogalmazásokhoz nagy lényeglátásra van szükség, amivel a szerző rendelkezik. Jól ismeri az általános társadalomtörténeti vonatkozásokat is, ezért az egyháztörténelmet el tudja helyezni a profán történelemben. Látja, hogy milyen folyamatok, mit idéznek elő az egyház belső életében, továbbá azt, hogy az egyház, különböző korokban, hogyan hat a társadalomra.

Covers_136669
elérhető
9

Erdő Péter - Egyházjog
A ​II. Vatikáni Zsinat különös hangsúlyt adott azoknak az egyházi értékeknek, amelyeket azután - mintegy "utolsó zsinati okmányként" - az 1983-ban megjelent új Egyházi Törvénykönyvnek kellett gyakorlati szabályok formájába öntve Isten népe életében megerősítenie. Majd tizenkét éve annak, hogy a jelen kézikönyv első kiadása napvilágot látott. Azóta az egyetemes egyházjog, de a hazai részleges egyházjog, sőt térségünk egész egyházi szervezete és élete is igen megváltozott. Az Apostoli Szentszék élénk jogalkotói tevékenysége új és új egyetemes jogszabályok alkotását eredményezte. Mindezeket a jogszabályi változásokat természetesen könyvünk átdolgozása során figyelembe kellett vennünk. A kötetet az egyházmegyei, plébániai, bírósági és más egyházi hivatali használatra szánjuk, de az egyházi közösség életébe tevékenyen bekapcsolódó krisztushívők és a vallás meg a jog világa iránt általában érdeklődők tájékoztatására is. Az oktatás szempontjából különösképpen a felsőfokú teológiai képzésben részt vevőket tartottuk szem előtt, de szolgálatot kívántunk tenni azoknak is, akik a jogtudományok keretében kerülnek az egyházjoggal kapcsolatba. Adja Isten, hogy ennek a munkának az újabb kiadása hasznosan szolgálja hazai egyházunk életét, harmonikus működését és egyre szervesebb beilleszkedését a világegyház közösségébe. - Erdő Péter, bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek

Bajtai Zsigmond - Krisztus ​tanúi a történelemben
Bajtai ​Zsigmond apátplébános annak idején Salgó János név alatt tette közzé Rómában a "Krisztus tanúi a történelemben" című művét, amely fiatalok között nagy sikert aratott. A közvetlen hangú és tárgyszerű feldogozás elismerést nyert a hitoktatók körében.Az új kiadás hiányt pótol.

Jerome Murphy-O'Connor - Pál ​története
A ​szerző vezető Újtestamentum- és Szent Pál-szakértő, Domonkos-rendi szerzetes tanár, a jeruzsálemi École Biblique et Archéologique Française professzora, aki többek között a Szentföld régészetéről írt művével vált világhírűvé. Murphy-O'Connor fegyelmezett képzelőereje, hatalmas tudása, mely a Közel-Kelet teljes történelmét, földrajzát, archeológiáját felöleli, színes és lebilincselő életrajzot eredményezett Pálról, a gyarló emberről és Szent Pálról, a nagy térítőről. Ahhoz képest, hogy micsoda óriási hatást gyakorolt a keresztény teológiára, bonyolult és sokat vitatott bibliai levelei mögött Pál maga meglehetősen homályos figura maradt, márpedig személyisége fontos kulcs lehet teológiai elveinek teljesebb megértéséhez. Ez a könyv helyreállítja az egyensúlyt. Időrendben kísérhetjük végig Pál szellemi, érzelmi és vallási fejlődését, utazásait, misszióépítését, amint asszimilált zsidó fiatalemberből harcos jeruzsálemi farizeus, majd megszállott hitprédikátor lesz, és kisázsiai, balkáni munkája során, sokszor a jeruzsálemi központtal is szembeszállva, világvallást kovácsol a kis zsidó szektából. Életrajzát olvasva Pál a szemünk előtt magasodik zseniális szervezőként, nagy politikusként és filozófusként a kereszténység kezdetei fölé. Ahogy az America folyóirat kritikusa írta: "Murphy-O'Connor Pál életútjának minden pontján új és provokatív magyarázatokat talál cselekedeteire. Ennek révén a páli levelek is új életre kelnek, az ismerős szövegek friss értelmet kapnak."

Szabó András - A ​rejtőzködő bibliafordító
Ki ​volt Károlyi Gáspár? Nagyon keveset tudunk róla: úgy tűnik azért, mert szándékosan a háttérbe vonult. Még neve írásmódja sem biztos: nem tudjuk, hogy a bibliakiadások címlapjának higgyünk-e, amelyek a 17. század vége óta „Károli”-ként nevezik meg, vagy gönci szobrának feliratát vegyük alapul, ahol „Károlyi” olvasható? A nehézségek ellenére mégis van mire támaszkodni, mivel a 19. század végének kutatása összegyűjtötte a legalapvetőbb adatokat; a vizsolyi Biblia megjelenésének háromszázadik, háromszázötvenedik és négyszázadik évfordulója pedig ébren tartotta a tudomány, illetve a szélesebb közvélemény érdeklődését. A 20. század végén és a 21. század elején új források is előkerültek, s ez lehetővé teszi, hogy minden eddiginél alaposabb képet kaphassunk a „rejtőzködő bibliafordítóról”.

Edward Norman - A ​római katolikus egyház képes története
A ​római katolikus egyház történetének ablaka a nyugati és időnként az egész világ társadalmának kétezer éves történetére nyílik. A kötet a római katolikusok hitfelfogásával kezdődik, s csak azután számol be arról a sokfelé elágazó útról, amellyel mind ez idáig az egyház a keresztények és a nem keresztények életét egyaránt befolyásolta. Fő célja, hogy epikus léptékű történelmi áttekintést adjon. A felemelő és csodálatosan illusztrált beszámoló azzal a megoldást követelő mementóval zárul, hogy a humanista materializmus jelenlegi diadala a vallás felett bizony elérheti előre megjósolt végcélját.

Richard Rohr - Olthatatlan ​szeretet
Richard ​Rohr - aki maga is ferences szerzetes - ebben a könyvében Assisi Szent Ferenc az evangéliumok egyszerűségéhez visszatérő, a hatalmat és a kiváltságokat elutasító, az élet szépségét és szenvedéssel teliségét egyaránt befogadó alternatív útját állítja a középpontba. Bepillantást nyerhetünk a rend történetébe, szellemiségébe és nagy alakjainak életútjába is. Assisi Szent Ferenc mestere volt annak, hogyan kell helyet csinálni az újnak, és hogyan kell elengedni azt, ami kimerült és kiüresedett. Ahogy első életrajzírója fogalmazott: ,,mint a szent megújulás terveinek fáradhatatlan szövögetője, sohasem adta fel az újrakezdés reményét". Ferenc zsenialitása nem kis részben abban mutatkozott meg, hogy készen állt az Istentől eredő abszolút ,,újdonságra", s ezért meg tudott bízni az önmagában lévő friss és új megközelítésekben is. Az ő Istene nem volt fáradt, ezért Ferenc sem volt fáradt soha. Az ő Istene nem volt öreg, ezért Ferenc örökké fiatal maradt.

John W. O'Malley - Mi ​történt a II. vatikáni zsinaton?
A ​tiszta, hiteles forrásaiból merítve megújulni igyekvő egyházat szolgálta a II. vatikáni zsinat (1962–1965), mely számos szakértő szerint a XX. század legfontosabb vallási eseménye volt. Már megnyitása előtt sok reményt, félelmet, kíváncsiságot és spekulációt ébresztett az emberekben. Négy éve alatt a televízió nézőit lenyűgözték a zsinat elegáns, alaposan kidolgozott, színpompás és remekül megrendezett nyilvános szertartásai; a tanácskozások során kitörő váratlan drámai viták pedig szinte hetente az újságok vezető hírei közt szerepeltek. A zsinatról szóló könyvek sorában John W. O’Malley jezsuita történész munkája hiánypótló teljesítmény: alapvető szempontok szerint mutatja be e nagy jelentőségű tanácskozássorozatot. Olvasmányos áttekintést kínálva O’Malley három dolgot nyújt az olvasónak: először is ismerteti a lényeges történéseket 1959. január 25-étől, amikor XXIII. János pápa kihirdette a zsinatot, egészen 1965. december 8-ig, a zsinat lezárásának napjáig; másodszor elhelyezi az eseményeket történelmi és teológiai összefüggésükben; harmadszor pedig néhány támponttal szolgál annak megértéséhez, hogy mit is kívánt elérni a II. vatikáni zsinat, melynek ismerete biztosítja a szerző szerint a legjobb, sőt a legfontosabb utat a római katolicizmus mai formájának megértéséhez.

Frithjof Schuon - A ​kereszténységről az örökérvényű bölcsesség fényében
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Avanesian Alex - Dr. Szám László - Az ​örmény egyház története
Rohanó ​korunkban nincs idő terjedelmes tanulmányok olvasására, ezért nagy szolgálatot tesznek azok az írók vagy szerkesztők, akik egy-egy témából rövid, tájékoztató, átfogó képet nyújtanak az érdeklődőknek. Ezt a nem mindig könnyű, de járható utat kívánom az Olvasónak e kis "örmény kalauz" segítségével. Avanesian Alex e kézikönyvével átfogó képet ad az örmények és a kereszténység történeti hátteréről, az örmény apostoli egyház születéséről, más keresztény közösségekhez fűződő kapcsolatáról, az örmény egyház tanításáról, sajátos hagyományáról és szokásairól, kultúrájának és kultuszának, ünnepeinek sokszínűségéről és gazdagságáról. E sorok írója pedig egy találkozás rövid és bensőséges idejére Őszentsége I. Garegin Szargiszjan katholikosz vendégbarátságát élvezhette 1996-ban Ecsmiadzinban, majd pedig utódjával, Őszentsége II. Garegin Nersziszjan (Voszkehatci) katholikoszal találkozhatott Bécsben Schönborn bíboros-érsek társaságában. Ezen ajánló sorokkal nem csak e hasznos és okos könyvet akarom a kedves Olvasónak ajánlani, hanem egyúttal a sokat szenvedett keresztény örmény testvéreim előtt szeretnék tisztelegni. - Várszegi Asztrik püspök, pannonhalmi főapát.

Juhász József - Mi ​lesz veled, cölibátus?
A ​„Mi lesz veled cölibátus” című ezen kötetben a hivatásukat gyakorló és pályamódosító (kiugrott) katolikus papok beszélnek a pappá alakulásuk folyamatáról, a cölibátus, a kötelező papi nőtlenség megéléséről, a körülötte – több mint másfél évezrede – dúló vitákról és vélekedésekről. Közben egyre oldottabban vallanak az ezen állapottal kapcsolatos küzdelmeikről, sőt gyötrelmeikről, a magány és a társtalanság néha botrányt gerjesztő, néha a hivatás feladásával járó következményeiről. Eközben – a nyíltság veszélyeit vállalva - a papi sorsokon keresztül olyan mélységek tárulnak fel, amelyek eddig „Isten népe”, a nyilvánosság számára rendszerint rosszindulatú közvetítők, elferdített információk, vagy szűkszavú tényközlés formájában voltak hozzáférhetők. A könyvben szó esik még a katolikus egyház szexualitással kapcsolatos szemléletmódjáról, vélekedéséről, a nők szerepéről az egyházban, az ökumenizmus megvalósulásának esélyeiről és még sok egyéb másról. Mindezek a kötetben egy - egy katolikus pap „szemüvegén” keresztül érzékelhetők, és megfelelő empátiával egyes esetekben át is élhetők... A „MI LESZ VELED CÖLIBÁTUS”? című ezen kiadványt a papok vélekedése alapján a papi nőtlenség, a katolikus egyház szexualitással kapcsolatos szemléletmódja, a nők egyházban betöltött szerepe, az ökumenizmus megvalósulása iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk.

Nagymihályi Géza - Feledés ​és örök emlékezet
A ​kereszténység kétezer éves történetét és napjainkban is nyomot hagyó irányzatait, teológiai, liturgikus, irodalmi és művészeti hagyományait, eredményeit hatalmas óceánként érzékeljük. Sok nagyon fontos, elgondolkodtató, sőt aktuális eszme sajnálatos módon a feledés homályába látszik merülni. Ezek közül – bevallottan szubjektíven – választottam néhányat, hogy a feledésből az aktuális jelenbe emelve inspirálja a keresztény Kelet hívőit és hagyományainak kutatóit. Életem nagy élménye volt három isztambuli utazásom, tanulmányutam. Középiskolás koromtól kezdve szellemi-lelki igazodási pontom volt a késő ókor és a középkor egyetlen nagy keresztény metropolisza, Konstantinápoly. Ami tudást, ismeretet könyvekből, elbeszélésekből, képekből, a művészettörténet tudományából Magyarországon meg lehetett szerezni, arra törekedtem. Teológiai és művészettörténeti tanulmányaim súlypontja is az orientális kereszténység területeiről szólt. Később teológiai és egyetemi előadásaim, publikációim is ezt a témát feszegették. Az elméleti ismereteken kívül a személyes élmény, a közvetlen látás sokat segített munkámban. A kötetben szereplő tanulmányok első nagyobb körét a szakrális építészet alapjainak vizsgálata jelenti. Az alapelvek megvilágítása után a keresztény Kelet, ill. Konstantinápoly hat legjelentősebb elemzése következik. A nagy példaképek után a keleti szentély sorsának magyar földön való alakulását mutatom be. A hajdúböszörményi görög katolikus templom például eleve ikonosztázion nélkül épült a 19. század végén, ezért már lerombolni sem kellett, mint sok más helyen. A mentalitás megváltozását jelképezi és érzékelteti, hogy a templomépítéseken kívül az ikonosztázionállítás vált a leglátványosabbá ezen a területen. Ez a tanulmány vezeti be a misztikus ikonok világának és speciálisan az Istenszülő misztikus ikonjainak bemutatását.

Jean Bernard - Lelkészblokk ​25487
Jean ​Bernard-t 1941-ben letartóztatta a Gestapo, majd eredménytelen kihallgatások után a dachaui koncentrációs táborba szállították. A fiatal luxenburgi pap személye kellemetlen volt a nemzetiszocialisták számára, mert nem értett egyet azzal, hogy Hitler megszállta hazáját. Az úgynevezett Pfarrerblockba, a papok és lelkészek számára fenntartott részbe került. Akkoriban mintegy ezren raboskodtak ott. A borzalmak közt is élő barátságról, hűségről és kiengesztelődésről szóló beszámolója egyszerű és tárgyilagos, mentes minden gyűlölettől és bosszúvágytól. Hitelesen számol be olyan eseményekről, amelyeknek nem szabad feledésbe menniük.

Szántó Konrád - A ​Katolikus Egyház története I-III.
A ​modern keresztény kultúra, vallási ismereteink egyik fontos segédeszköze ez a kiállításában is szép mű. De nemcsak a hívő számára jelent nagy segítséget, hanem a kulturált nem hívő számára is. Hiszen, hogy mást ne említsünk, Magyarország ezeréves történetének lényeges és ki nem törölhető része a kereszténység története. (Dr. Szilas László SJ) E könyv hosszú időre korszerű kézikönyv marad, amelyet csak a további kutatási eredmények nyomán lehet majd tovább fejleszteni. Tudományos színvonala, kézikönyv-jellege mellett stílusa nem száraz, fárasztó, hanem gördülékeny, világos. Feltétlenül ott a helye az egyházi műveltségére, tájékozottságára valamit is adó ember könyvtárában. (Rosdy Pál)

John W. O'Malley - A ​jezsuiták története
Már ​csak néhány évtizednek kell eltelnie, és a Jézus Társasága 1540-es megalapításának ötszázadik évfordulóját fogja ünnepelni. Az elmúlt majdnem fél évezred alatt eseményekben gazdag, bonyolult, és gyakran viharos története volt. Sokan csodálták, sokan gyűlölték, és soha nem lehetett felületesen beskatulyázni. Alapjában a Társaság egyszerűen csak egy római katolikus szerzetesrend, melynek tagjai a hagyományos szegénységi, tisztasági és engedelmességi fogadalmakat teszik le. Úgy, ahogy a többi rend tagjai, a jezsuiták is a szokásos szolgálatokat végzik: prédikálnak, és kiszolgáltatják a szentségeket. Sok más szerzetesrendhez hasonlóan a jezsuiták is elutaznak messzi földekre, távoli népekhez misszionáriusként. „Az egész világ a mi otthonunk,” ahogy Jerónimo Nadal, az egyik első, rendkívül nagy hatású jezsuita mondta. Ám alig tíz évvel az alapítás után a jezsuiták elkezdtek iskolákat működtetni világi tanulók számára, amivel ilyen nagymértékben addig egyetlen más rend sem foglalkozott. Akkor alakult ki jellegzetes, minden más rendtől különböző arculatuk. Az iskolákon keresztül kapcsolatba kerültek a világi kultúrával, olyan módon és széles körben, amelyre addig egyetlen más rend esetében sem volt példa. A jezsuiták költők, csillagászok, építészek, antropológusok, színházigazgatók lettek, és még sok más területen is dolgoztak. Sok elismerésben volt részük. Sokszor viszont féltek tőlük, gyűlölték őket, még a katolikusok köreiben is. A róluk írt történelemkönyvek századokon át ezt a kettősséget tükrözik: a jezsuiták hol szentek, hol ördögök. Természetesen mindig is többen voltak, akik józanul ítélték meg őket, de csak mintegy húsz évvel ezelőtt történt az a hatalmas változás, amikor a történészek is sokkal objektívabban kezdték a jezsuitákat vizsgálni, és arra az egyszerű kérdésre keresték a választ, hogy milyenek is voltak valójában. Ez a megközelítés igen gyümölcsözőnek bizonyult, és példátlanul sok tanulmányt eredményezett a jezsuiták vállalkozásainak minden területén. Ez az újfajta kutatás igen magas színvonalú. Ma többet tudunk a jezsuitákról, mint valaha is bármikor, és új, érdekes nézőpontokból látjuk őket.

Kollekciók